DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre fra dig, hvordan du foreslår, vi skaber den bedste kommune. I de seneste år er der sket rigtig meget i Ishøj Kommune. Vi har fået mange nye borgere, nye virksomheder og der er som følge af den overordnede statslige planlægning blevet mulighed for at Ishøj Kommune kan udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi 2012, er der en række projekter, der er blevet aktuelle og mulige. Samtidig har byrådet i foråret arbejdet med en række emner, som de ønsker at der skal arbejdes videre med i den fysiske planlægning, for at Ishøj Kommune fortsat kan udvikle sig og leve op til vores vision om, at Ishøj Kommune skal være et godt og trygt sted at bo og arbejde. Disse emner vil blive præsenteret i denne debatavis og byrådet håber, at Ishøjs borgere vil kommentere på disse emner samt at give jeres bud på emner ud over de, som byrådet har foreslået. OLE BJØRSTORP BORGMESTER

2 Det centrale Ishøj I den centrale del af Ishøj er der ikke mange muligheder for at en udbygning af vores bolig- og erhvervsområder. Omdannelse at det lille erhvervsområde Det er derfor byrådets ønske, at der åbnes op for en omdannelse af Det Lille Erhvervsområde, således at det stadig bliver et blandet bolig- og erhvervsområde, men med en anden type af erhverv, som passer mere naturligt ind i området, således at man undgår miljømæssige konflikter mellem boliger og andre anvendelser. Det kunne fx ske ved at omdanne området til et mere spændende og varieret sted, hvor boliger og vidensog kreative erhverv ligger side om side med kulturinstitutioner og understøtter hverdags- og kulturlivet i området. Ørnekærs Vænge Det lille erhversområde Der er med forslag til Fingerplan 2013, som er den overordnede statslige plan for hovedstadsområdet, åbnet for, at vi kan planlægge for både et nyt stort erhvervsområde nord for det store erhvervsområde samt et mindre boligområde. Området, som ønskes udlagt til erhvervsområde, ligger i grøn kile langs med motorvejen. Som følge af København-Ringsted banen, som kommer til at afskære området yderligere, har kommunen ønsket at tagesket at tage området i anvendelse De tre områder i Ishøj, hvor byen kan omdannes og udvikles de kommende år. til erhverv. Grundet den nære beliggenhed til motorvejen skal området udlægges til transport- og distributions erhverv. Nyt boligområde Forslag til Fingerplan 2013 indeholder ligeledes en mulighed for at kommunen kan udlægge et område til byudvikling i Ørnekærs Vænge, sydøst for den eksisterende bebyggelse. Her kunne der arbejdes med klimatiltag herunder nye lavenergiboliger.

3 Nye boliger skaber rammen om livet på stationsforpladesen. Fornyelse af torve, pladser og stier Byrådet har et ønske om at prioritere byens torve, pladser og stier, det vil sige forbindelserne og opholdsområderne i Ishøj. Vi skal i den fremtidige planlægning af disse områder lægge vægt på tryghed, sundhed og oplevelser, således at flere kommer ud og trygt kan bevæge sig rundt og få taget del i de mange oplevelser, som byen byder på. Det kunne fx være, at tunnellerne er oplyste også om dagen, at beplantning gør områderne mere indbydende mv. Kunst- og Kulturaksen, der løber gennem byens stisystemer, fører både besøgende og Ishøjs borgere fra Stationen til Ishøj Havn, ARKEN og Strandparken. Der skal tages fat på, hvordan vi får synliggjort og videreført stien, så forbindelsen tydeliggøres og turen til ARKEN, bliver en oplevelsesrejse og kunstoplevelse. Flere boliger Derudover ønsker byrådet at se på hvilke muligheder, der er for at skabe flere boliger. Det kunne eksempelvis være muligheden for etablering af tagboliger på eksisterende bebyggelser, nedlæggelse af vejarealer eller omdannelse af andre arealer, så de kan bebygges. Eksempelvis er Vejlebrovej ved Stationspladsen blevet ændret fra 4 til 2 spor, hvilket har muliggjort en udvidelse af Stationsforpladsen. Det nye bydelscenter ved rundkørselen på Ishøj Strandvej, hvor der er ved at blive opført boliger og er etableret detailhandel, får ændret lokalplanen, således at der nu bliver mulighed for flere boliger. Kunstbelysning forvandler stationsforpladsen hver aften.

4 Strandparken og Ishøj Havn I hvilken retning skal udviklingen for Ishøj Havn og Strandparken gå? Skal der skabes mere liv eller skal der være ro og rekreation eller måske en kombination af begge dele. Hvor skal der være fred og ro, og hvor kan der bydes på oplevelser og aktiviteter og hvilke virkemidler skal vi anvende? Det er byrådets vurdering, at der kan og skal gøres mere for at Ishøj Havn kommer flere til gavn. En opgradering af den eksisterende havn samt en yderligere udbygning, i form af en ny havneø, vil på sigt skabe mere liv i havnen. Hvilke aktiviteter i havnen? Men hvordan får vi skabt en spændende havn, som også vil appellere til andre end de, der allerede i dag har deres gang i havnen? Vi skal tænke kreativt for at skabe de bedste rammer for udvikling indenfor de restriktioner, som havnen er pålagt af de overordnede planmyndigheder og udforske de muligheder, der er for at udvikle med havnerelaterede formål. Det kunne være kajakpolo, kanoudlejning, ro- og kajakklubber, der alle bidrager til et aktivt og spændende udendørsliv. Skal vi have et tyrkisk bad, der appellerer til en bred målgruppe og som spiller sammen med ro, velvære og rekreation og som kunne være et godt supplement til en tur på Kunstmuseet ARKEN? Strandparken med ARKEN i baggrunden. Skal vi have skaterramper, flere spisesteder og muligheder for erhverv og butikker, der er relateret til friluftsliv og sejlsport? Mange projekter, ville kunne udvikles i samarbejde med de mange forskellige idrætsklubber og foreninger i Ishøj. Man kunne også arbejde for at muliggøre indsejling af større skibe og lave turistbådrute fra København til Køge Bugt, med mulighed for afog påstigning direkte på havnen. Hvad skal der ske i Strandparken? I forhold til Strandparken er det byrådets vurdering, at der skal være plads både til motionisterne, men også til de der ønsker stilhed, ro og rekreation. Det er byrådets ønske at arbejde for ønsker om bedre og mere byudstyr i Strandparken, herunder aflåste faciliteter til sportsgrej, flere grillpladser, legepladser, borde og bænke samt udendørs motionsredskaber langs motionsstierne. Der kunne også oprettes en oplevelsesog sansesti langs den nordøstlige bred af Jægersø.

5 Landsbyer og natur Bevarelse af landsbymiljøerne med plads til udvikling Det åbne land udgør ca. 75 % af Ishøj Kommunes areal. Det åbne land består bl.a. af 3 landsbyer og et herregårdslandskab, der strækker sig over det meste af den sydvestlige del af kommunen. Landsbyerne er attraktive og mange ønsker at flytte hertil. Men hvordan skal landsbyerne udvikle sig og hvordan bevarer vi det hyggelige og charmerende ved landsbyerne uden at de går i stå? Det er byrådets ønske at bevare landsbymiljøerne og særlige bebyggelser i Ishøj og være mere aktive i forhold til krav til nyopførelse af bebyggelse og at være i dialog med Bylaugene vedrørende dette. Forbindelse mellem byen og det åbne land Hvordan knytter vi byen og det åbne land bedre sammen? Det er byrådets ønske at forbedre forbindelserne og styrke mulighederne for, at flere kan anvende det åbne land til både naturog landskabsmæssige oplevelser og til at dyrke motion. Det kunne være en forbedring og nytænkning af den kollektive transport mellem landsbyerne og til bycenteret og stationen. Det kunne også være en udbygning af det etablerede stinet, etablering af mountainbike- og ridestier eller forbedret belysning på stisystemerne om aftenen. Det kunne være en synliggørelse af stierne og de grønne områder via apps til smartphone, som kunne foreslå løbeture, gåture, særlige oplevelser, information om dyreliv osv. Ishøj Dyrepark Byrådet ønsker at Dyreparken i Ishøj udvides med flere arter og gøres mere synlig, således at flere borgere i Ishøj får kendskab til den og større mulighed for at besøge den i fritiden. Det er desuden byrådets ønske, at der bliver endnu mere naturpleje med dyr. Mere skov I forbindelse med etableringen af København-Ringstedbanen har kommunen fået tilbud om at få plantet mere skov. Byrådet er meget positiv overfor mere skovrejsning i kommunen og vurderer, at det bl.a. kunne være en mulighed i den grønne kile mellem Ishøj Landsby og det store erhvervsområde samt nord for Ishøj Landsby. Alle arealerne ejes af Ishøj Kommune. Længst mod vest i kommunen er det en mulighed at udvide det eksisterende skovrejsningsområde ved Solhøj. Ishøj landsby Områdeudvidelsen har til formål at sikre grundvandsressourcen og sker i et samarbejde mellem HOFOR, Naturstyrelsen, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner. De berørte arealer er i privateje. Samlet set vil den yderligere skovrejsning i Ishøj Kommune bidrage til byrådets ønske om at skabe mulighed for at flere af kommunens borgere kan komme ud og bevæge sig og få natur- og landskabsmæssige oplevelser. Sø ved Ishøj Bygade op mod den nye højhastighedsbane I forbindelse med etablering af den ny bane skal der benyttes jord til at opbygge banedæmningen. Denne jord kan udgraves i området vest for Ishøj Bygade op mod den nye bane. Herved kan der etableres en ret stor sø på størrelse med eller måske større end Ishøj Sø. Denne sø kan udformes på en måde, så den passer naturligt ind i skovrejsningen på stedet, og give et værdifuldt tilskud til den rekreative udnyttelse af landskabet.

6 Klima Regnvand kan afledes til nedsivningsbassiner og anvendes rekreativt. Byrådet har et ønske om at være foregangskommune i forhold til et bredt udsnit af klimaforbedrende tiltag. Helt overordnet ønsker byrådet, at kommunen bliver en mere aktiv medspiller og at der bliver større fokus på, at de tiltag kommunen og borgerne iværksætter, er de bedste for klimaet og sker på et veldokumenteret grundlag. Derudover støtter byrådet udviklingen af bygninger, der producerer mere energi, end de forbruger. Byrådet ønsker, at der i de fremtidige plangrundlag sker en indarbejdelse af krav om lavenergibebyggelse, og vil arbejde for anvendelse af alternativ energiforsyning. Klimatilpasningsprojekter kloakkerne. Det er også byrådets opfattelse, at der kan arbejdes med en yderligere optimering af indsamlingen af affald både ude hos borgerne og i forhold til genbrugspladsen. Nedbringelse af CO2 Byrådet ønsker, at der forsat er et fokus på at nedbringe CO2 udledningen i kommunen både i de kommunale bygninger og i kommunen som helhed. Det kunne ske ved anvendelsen af flere solceller og etablering af jordvarme i tilknytning til kommunale bygninger samt ved anvendelsen af el-biler til hjemmeplejen. Desuden ønsker byrådet, at der løbende skal ske en tilpasning til de øgende regnmængder, hvor man fx laver klimaveje, der kan aflede vandet, og etablerer regnvandsbassiner, således at de kan anvendes rekreativt, samt planlægning af genanvendelse og afledning af regnvand. Også i boligområderne skal der planlægges for genanvendelse og opsamling af regnvand, i stedet for at lede det i Regvandsbassiner kan aflaste kloakkerne ved kraftig regn.

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere