Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt arbejdsdokument Sagsnr.: 2013-19899 Dokumentnr.: 2014-34721 Sagsbehandler: Jane Nielsen"

Transkript

1 Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen Dato: Sparekatalog i forbindelse med besparelser på Rådhuset detaljeret beskrivelse Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen Forslag nr. Opprioriteringer Overskrift/titel MED-udvalgenes beskrivelse af konsekvenser: Beskrivelse af forslag: Besparelse Heraf drift Heraf årsværk Center for By, Kultur og Erhverv (C-BKE) C-BKE 02 Eksterne projekter Vi deltager ikke i udviklingsprojekter og eksempelprojekter, som måtte komme fra ministerier og lign. Vi har tradition for at indgå i samarbejder og erfagrupper vedr. byudvikling, bæredygtige byer, Lovforberedende arbejde mv. i forhold til KL, byplanlaboratoriet, Kommunalteknisk Chefforenings faggruppearbejde mm. Vi vil blive involveret mindre og mindre i udviklingsopgaver, og Ballerup vil miste sin status som foregangskommune og sparringspartner og få mindre indflydelse på fx det lovforberedende arbejde. Vi mister netværk og kompetenceudvikling af medarbejdere. Arbejdspladsen bliver mindre attraktiv ,2 Side 1 af 18

2 Aktuelle eksempler: Vi deltager ikke i Kroppedal projekt om Bevaringsværdige kulturmiljøer Kroppedal har netop opfordret os til at være med i et tværkommunalt projekt om kortlægning af forstadens værdier og historie. Projektet kan bidrage til en branding af Ballerup Kommune som attraktiv bosætningskommune. Projektet kan bidrage til erfaringsudveksling og læring. Vi deltager ikke i EdgeCity projekter, fx om forebyggelse af kriminalitet Vi har erfaringer fra Egebjerggård og ved, at det virker. Vi afslutter i år et treårigt tværkommunalt eksempel-projekt i regi af Kriminalpræventivt Råd. Forebyggelse af kriminalitet via byplanlægning er et stort internationalt udviklingsområde, og Ballerup er kendt og markedsføres som foregangskommune på området. C-BKE 04 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Erhvervs annoncering Undlade annoncering i de store erhvervsmagasiner mv. Der har været tradition for branding via annoncering. I 2013 har vi annoncering i Dansk Erhvervs årsmagasin og Attraktive Erhvervskommuner for ca kr. Det er vores vurdering, at denne form for branding /annoncering ikke har målbar effekt og ikke står mål med udgiften. Vi foreslår i stedet mere målrettet information om erhvervskommunen Side 2 af 18

3 C-BKE 05 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Byplanpuljen Reduktion af pulje til byplanopgaver og trykning af planer Ballerup. Vi bruger årligt ca. 1 mio. kr. Puljen er givet til arbejdet med tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner, herunder analyser og rådgivning samt trykning af planer. Digitalisering har betydet væsentlig færre udgifter til trykning af planer. I takt hermed er puljen anvendt til konsulentydelser også på planlægningsopgaver, som vi selv har kompetencer, men ikke den fornødne tid til at løse. Der er i de kommende år, udover de politisk prioriterede bymidteprojekter og brugersamarbejder, mange lovpligtige lokalplaner på venteliste. Det gælder dels planer, som er nødvendige i forhold til salg(indtægt) dels planer, hvor private og boligselskaber presser på for at kunne realisere projekter. Hertil kommer, at der som følge af en skærpet regional konkurrence om bosætning og arbejdspladser stilles større krav til dialog og visualisering af udviklings- og udbygningsmuligheder. Reduktion af puljen betyder, at der skal prioriteres hårdere mellem opgaverne, og at det vil tage flere år at komme gennem de lovpligtige opgaver Side 3 af 18

4 C-BKE 06 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Branding puljen Reduktion af pulje til branding/tiltrækning af begivenheder i BSA. Der er hvert år afsat 1 mio. kr. Brandingpuljen benyttes til at sætte Ballerup Kommune på landkortet ift. BSA samt tilbudsmateriale ifm. tiltrækning af aktiviteter/begivenheder til BSA, eksempelvis Melodi Grand Prix og VM i badminton Center for Børn og Ungerådgivning (C-BUR) C-BUR 01 Drøftet med C-SI Nedlæggelse af stilling som psykologisk konsulent Funktionen psykologisk konsulent, med tilhørende gruppe-indsatser dækkes af centerets øvrige psykologer Såfremt rammebeløbet nedjusteres, vil det betyde, at Ballerup Kommune ikke i samme omfang vil kunne brande BSA og de aktiviteter, der knytter sig an hertil. Opgaveoverdragelse til psykologer i psykologfaggruppen (psykologfaglighed bevares). Funktionen kommer tættere på det decentrale tværfaglige samarbejde, der dermed styrkes. Negativ konsekvens: flere opgaver til en i forvejen presset psykologgruppe. Den psykologiske konsulent deltager som konsulent og rådgiver i sagsbehandlernes/socialrådgivernes arbejde/undersøgelse og beslutning i komplekse sociale familiesager. Afgørelser og sagsbehandling har store konsekvenser og en psykologfaglig sparring og supervision er ,384 Side 4 af 18

5 C-BUR 02 C-BUR 04 C-BUR 05 Drøftet med C-SI Drøftet med C-SS Drøftet med C-SS Nedlæggelse af stilling som familiepleje konsulent Investering i TURBOindsatsen/ på Ballerup Ungdomspension. Ballerup Familiehus etablerer Intensiv Familiestøtte Der er aktuelt 6 familieplejekonsulenter i CBUR. En af disse stillinger nedlægges. Investering ved opnormering af TURBOindsatsen, der udvider denne fra 10 til 12 unge. TURBO er en indsats, hvor udsatte unge anbringes og støttes på eget værelse som alternativ til traditionel døgnanbrin-gelse En intensiv familiestøtte i Ballerup Familiehus begrænser køb af eksterne familietilbud, f.eks. hjemmehos-støtte. ofte væsentligt for beslutningsprocessen. Som konsekvens af en evt. besparelse vil denne funktion blive fordelt på flere distriktspsykologer, som umiddelbart ikke har denne erfaring og kompetence. Udførelsen af denne konsulentopgave vil gå fra arbejdet med børn, unge og familier i skoler og dagtilbud (jvnf. i øvrigt høringssvar fra CBUR s medudvalg). Det generelle tilsyn overgår i flg. lovændring til Socialtilsyn Hovedstaden. Resterende opgaver og specifikke tilsyn kan varetages af tilbageværende konsulenter. Nogle unge profiterer ikke af anbringelse på traditionel døgninstitution og støttes bedre ved anbringelse i egen bolig. Ved mindre investering i personale opnås færre dyrere eksterne anbringelser, hvorved såvel besparelse som alternativ til egen foranstaltning opnås. Erstatter køb af ydelser i andre kommuner. Opgraderer egen kapacitet. Foranstaltningen med- fører besparelse. Det første år forventes en besparelse på omkring kr , når de samlede udgifter til med-arbejdere er trukket fra , Side 5 af 18

6 C-BUR 06 Drøftet med C-SS Brug af kontaktpersoner i Det udgående team (DUT) ved Ballerup Ungdomspension. ift. Handicappede unge. Ansættelse af en kontaktperson i DUT betyder, at der kan gives støtte til op til 8 unge pr. måned internt, frem for at støtten købes eksternt. Relevant og specifik kompetenceudvikling udvikles lokalt til gavn for fremtidige ungesager. Investeringen støtter den strategiske satsning på ydelser i nærmiljø og på mindste indgriben. En mindre investering i personale medfører besparelse i køb af eksterne ydelser og sikrer en bedre støtte til handicappede unge. Center for Ejendomme (C-EJD) C.EJD Alle Omlægning af driften,. Driftsoptimering centre C-EJD 02 Alle centre Samme serviceniveau og måske lidt ændret vareudbud C-EJD 03 C-EJD 04 Optimering af driften af kontorartikellageret Nedlæggelse af vakant stilling som teknisk/ administrativ medarbejder fra 2016 Nedlæggelse af 2 vakante stillinger som serviceleder Leverandørskift med billigere priser til følge. Opgaven skal varetages af rådhusbetjentene som udfyldningsopgave Stillingen nedlægges i 2016, og opgaverne fordeles mellem øvrige medarbejdere. Ledelsesstrukturen i de decentrale serviceteam er forenklet. 11 servicelederstillinger er nedlagt og erstattet med en servicechef med personaleansvar og 4 distrikts- Ændret administration af graffitiopgaver. Hærværksopgaver løses i sikkerhedsorganisationen. Procedurer ved anlæg og vedligeholdelse er systematiseret. Uændret serviceniveau og bedre service. Det skal pointeres at der er fjernet to vakante stillinger og tilført en servicelederstilling. Samtidig er der afskaffet 11 servicelederstillinger og til erstatning oprettet 4 koordinatorstilling uden personaleledelsesansvar. Erfaringerne fra fase1 viser at , ,0 Side 6 af 18

7 koordinatorer. Center for IT Digitalisering (C-ITD) C-ITD Udlægning af IT drift og support Udlægning af IT drift og Support opgaven, jf. politisk sagsbehandling i junimøderækken. Center for Miljø og Teknik (C-MT) C-MT 03 C-MT 04 C-MT 05 C-MT 06 C-MT 07 Byggesagsarkivet flyttes Kvalitetsstyring Herreløse katte Vandområdet - mindre brug af konsulenter Administrative opgaver Det skannede byggesagsarkiv flyttes fra lager i Esbjerg til stadsarkivet. Den eksterne revision af kvalitetsstyringssystemet afskaffes, idet det ikke længere er et lovkrav. Aftalen om afhentning af herreløses katte ophæves. Der er afsat konsulentpenge til udarbejdelse af spildevandsplan og regulativer som følge af implementering af EU s vandrammedirektiv. En større del af opgaven hjemtages. Der spares 0,8 årsværk på det administrative der udføres flere, relevante serviceydelser nu. Sammenfattet opnås en besparelse på 1,0 mio. kr., i 2014 stigende til 1,9 mio. kr. i 2017, hvor synergieffekterne af IT forsyningen har fuld effekt. Under hensyn til usikkerheden i synergi effekten indlægges 1,2 mio. kr. Effekt: Der sparres udgifter til opmagasinering af papirarkiv. Pga. flytteomkostninger kan besparelsen måske først realiseres fra Effekt: Der er ikke længere ekstern revision af kvalietsstyringssystemet. Borgere: Borgere kan ikke længere få hjælp af kommunen til indfangning af herreløse katte. Effekt: Opgaven er obligatorisk. Borgere: Øget sagsbehandlingstid på natur- og vandområdet generelt, da vi selv er nødt til at løse de lovpligtige planopgaver. Organisationen: Øget belastning, øget sårbarhed, da området forvaltes på af et årsværk. Effekt: Der er flyttet opgaver fra centret til kontaktcentret samt til Se Side 7 af 18

8 C-MT 08 C-MT 09 kretariat for politik og ledelse. Samtidig har den administrative gruppe ved interne omorganiseringer fået flere administrative opgaver. Men der vil blive mindre tid til supportteams og ledelse samt længere sagsbehandlingstider. Borgere: Længere sagsbehandlingstider på borgerhenvendelser. Organisation: Mindre support til fagteams betyder, at sagsbehandler-ne skal udføre flere administrative opgaver. Effekt: Der er mulighed for effektivisering, f.eks. gennem NemØkonomi, færre anlægsprojekter mv. Men der vil blive mindre tid til support til teams og ledelse. Organisation: Mindre support til øvrige medarbejdere betyder, at sagsbehandlere selv skal klare økonomi- Økonomiopgaver område. Der spares 0,8 årsværk på økonomiområde. opgaver, som de ikke er så gode til. Miljøområdet Miljøledelse. Uden miljøledelse vil organisationen kunne følge forbruget af el, vand og varme, men ikke kunne påvirke den viden og adfærd, som er nødvendig for at få det fulde udbytte af de tekniske tiltag. Muligheden for at opnå CO 2 -besparelser på andre områder, som transport, indkøb, økologi og affald, bliver også besværliggjort. Dermed bliver fremdriften hen i mod at blive en bæredygtig virksomhed forsinket Side 8 af 18

9 C-MT 10 C-MT 15 C-SI (C-SI) C-SI 01 Miljøledelse er desuden et krav i Green Cities samarbejdsaftalen, afskaffelse af miljøledelse vil derfor betyde, at vi i mindre grad lever op til Green Cities samarbejdsaftalen. Effekten vil være, at Ballerup Kommune ikke i samme grad kan præge den miljøpolitiske udvikling, som er den politiske styregruppe i Green Cities formål. Vi vil ikke længere have en ambitiøs miljøprofil, som er kendt og respekteret. Vi vil heller ikke kunne deltage i fælles projekter (såsom Carbon 20) samt have erfaringsudveksling med ambitiøse kolleger i de andre kommuner. Organisation: Det vil ikke være muligt i samme omfang som nu, at indgå i klima og bæredygtighedsprojekter indenfor og udenfor organisationen. Effekt: Opgaven er blevet digitaliseret, og tilsynet er overgået til materielgården. Organisationen: Den luft, der er skabt gennem effektiviseringen, kan ikke anvendes til andre opgaver. Opprioritering Erhverv Arbejds marked Miljøområdet Gravetilladel-ser Effektivisering / bortfald af møder Medlemskab af Green Cities Der spares 0,5 årsværk på gravetilladelser, hvilket er ca. 1/2 af den tid, der har været anvendt Efter ny organisering i C-SI fra er der også sket en effektivisering i mødeaktiviteterne. En mere effektiv mødestruktur internt i centeret ,2 Side 9 af 18

10 C-SI 02 C-SI 03 C-SI 05 C-SI 06 Effektivisering af møder med decentral ledelse Dialogbaserede aftaler Ressourceudmeldinger til skoler/bfo, Klub, Dagtilbud Effektivisering af ledelsesstruktur Møder med dagtilbudsledere reduceret til 4 timer/mdl. Møder med skoleledere reduceret til 4 timer/mdl. Udelukkende med de strategiske ledere. Den dialogbaserede aftale på skoleområdet bortfalder. En ændret og mere forenklet ressourcetildelingsmodel på de tre områder vil kræve færre ressourcer, da der er færre indtastninger. Er gennemført på skole /BFO. Der er pt. ikke personaleressourcer til at foretage samme forenkling på klub og dagtilbud men det kommer. Nedlæggelse af teamkoordinator i forbindelse med ny organisering i C-SI. Dagtilbudsområdet: effektive møder. Skoleområdet: tydeliggørelse af de forskellige ledelseslag effektive møder. Fremadrettet vil kvalitetsrapporten være det eneste styringsredskab mellem skolerne og kommunen. På sigt vil forældre og medarbejdere opleve en større gennemsigtighed på skoleområdet. En mere gennemskuelig ressourcetildelingsmodel vil gøre, at lederne ikke fremover skal bruge tid på at kontrollere et utal af fordelingsparametre de kan nøjes med at forholde sig til max. 10, og derefter lægge det decentrale budget. I forbindelse med ny organisering i C-SI, blev ledelsesstrukturen ændret til en centerchef og to afsnitsledere. I den forbindelse blev teamkoordinatorstillingen i det tidligere økonomiteam nedlagt. Dette bl.a. med henblik på at skabe tydelig ledelse i cen , , , ,29 Side 10 af 18

11 Center for Social og Sundhed (C-SS) C SS 01 Reduktion 0,23 årsværk Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. C-SS 04 C-SS 05 Annoncering i bladet De 4 årstider Forslag til optimering af arbejdsgange og drift Center for Økonomi og Personale (C-ØP) C-ØP 01 Opprioriterinmaer mv. Lønsumske- beskæftigelsesområdet rådsbetjening. Bladet er målrettet Ballerups seniorborgere. Bladet søges delvist finanseriet via annonceindtægter. C-SS har i forbindelse med udarbejdelse af sparekataloget identificeret en række områder, hvor det vurderes at der kan opnås en besparelse bl.a. ved effektivisering af administrative arbejdsgange på tværs af C-SS, gennem mere effektiv organisering af opgaveløsningen, optimeret brug af administrative IT-systemer og digitale løsninger mv. Fra regneark til NemØkonomi teret. Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. rådsbetjening , De enkelte områder skal vurderes i forhold til, om der kan blive tale om serviceforringelser. Tværgående, men primært i og her opgjort for C-ØP, da alle centre tidligere fik lønsumskemaer fra ØP til opfølgning. Det ligger nu i NemØkonomi ,1 Side 11 af 18

12 C-ØP 02 Opprioritering beskæftigelsesområdet C-ØP 03 Opprioritering beskæftigelsesområdet Anlæg LIS (Ledelsesinformation) 1) Effektivisering som følge af ny organisation 2) Udvikling og udnyttelse af Prisme til styring af anlæg (digitalisering og styring). Effektivisering efter overgang til KOMLIS. C-ØP 04 Forsikringer Administrativ omlægning af forsikringer, herunder genforhandlet mægleraftale og selvrisiko mv. Igangværende udbud og effektivisering i administration af området fra 0,5 til 0,2 årsværk. C-ØP 05 Tryghedspuljen (KL/KTO) (midler til afskedigede medarbejdere(oao) ved kommunale besparelser) er ophørt ved overenskomst-fornyelsen Ny pulje er aftalt med nyt budget fra O.13. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Digitalisering af området via Prisme Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Drift ok, dog skal projekter etc. i brugen af KOMLIS fortsat finansieres separat f.eks. indsatser i forbindelse med opstart af områder. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering , ,3 Ingen politiske konsekvenser Side 12 af 18

13 Sekretariat for Politik og Ledelse (C-PL) S-PL 01 Reduktion i kommunens internationale aktiviteter Beskrivelse: 1. Edge Cities Network medlemskab opsiges 2. Tilskud til rejser til venskabsbyforbindelser mv. skæres ned 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte Konsekvenser: Tilføjet den 19. februar 2014: Med en beslutning om at reducere i det samlede budget for det internationale område på kr. vil der skulle ske en efterfølgende politisk beslutning om den fremtidige internationale strategi og profil og budgetmæssige prioritering. I det arbejde vil der politisk blive taget stilling til præcis hvordan de kr. skal fordeles mellem det generelle internatinale arbejde og tilskud til venskabsbyforeninger og foreninger. Ad. 1. Det primære udbytte af Edges Cities samarbejdet har været i forhold til møderne for de folkevalgte med erfaringsudveksling mellem medlemskommunerne. Der har igennem de seneste år været færre konkrete resultater af samarbejdet. Medlemskabet koster kr., og i 2012 blev der rejst for ca kr. I 2013 forventes der at blive rejst for kr. Ad. 2. Konsekvensen vil være, at der ikke udbetales faste tilskud til venskabsbyforeningerne Prag 10 og East Kilbride og ikke vil være mulighed for, at foreninger og skoler kan søge Side 13 af 18

14 om tilskud til rejser til venskabsbyer (i 2012 blev der udbetalt samlet ca kr.). Ad. 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte vil få den konsekvens, at der vil kunne afvikles færre studierejser og studiebesøg samt ingen deltagelse i internationale konferencer mv. Indirekte vil det få konsekvenser, idet Ballerup Kommunes muligheder for at få inspiration og indgå samarbejde om EU-støttede projekter begrænses. Med ovenstående besparelse vil der være følgende budgetter til det internationale kr. til internationale forbindelser, herunder rejser og kontakt til venskabsbyer og samarbejdsforbindelser og øvrige internationale indsatser kr. til Wuxi-samarbejdet, herunder Ballerup-deltageres rejser i forbindelse med Wuxi-samarbejdet dette ligger udover, hvad der hører under Bycirklens budget) kr. til internationalt netværk på skoleområdet. Størstedelen af tidsforbruget på det internationale område ligger i forhold til Wuxi-samarbejdet, og årsværks- Side 14 af 18

15 virkningen af ovenstående reduktioner vil være beskeden. S-PL 03 Opsigelse af medlemskab af Danish- Chinese Business Forum Opsigelse af medlemskab af Danish-Chinese Business Forum Ballerup Kommune får ikke nyhedsbreve og kan ikke deltage i organisationens arrangementer og netværk S-PL 04 S-PL 06 S-PL 07 Bycirklen - tilpasning til faktisk niveau Beboerklagenævn og huslejenævn i samarbejde med Furesø Kommune Møder, repræsenta-tion KMB ekstern Reduktion på Bycirkelkontoen til det faktiske niveau Furesø og Ballerup Kommuner etablerer et fælles husleje- og beboerklagenævn og et fælles sekretariat Der skæres 10 % af budgettet på forplejning til udvalgsmøder, KMB-møder og receptioner, middage og arrangementer med KMB s deltagelse Ingen. Forventer et mindreforbrug, der også vil kunne gøre sig gældende fremadrettet Sagerne behandles i de to kommunalbestyrelser i oktober Konsekvensen vil være større kvalitet og effektivitet, som gør det muligt at høste en besparelse. Opgaven hjemtages fra Gladsaxe Kommune, og der skal derfor ansættes en ny medarbejder. Udgifterne til sekretariatet deles mellem Ballerup og Furesø Kommuner ud fra befolkningstal. Konsekvenserne vil være - Færre middage efter KMBmøderne eller smørrebrød/sandwich uden servering - Fælles niveau for forplejning til udvalgsmøder mv. - Stram prioritering af antallet af og karakteren af KMB-arrange Side 15 af 18

16 Sekretariat for Udvikling og Kommunikation (S-UK) S-UK 01 S-UK 02 S-UK 03 Udelukkende elektroniske stillingsannoncer Ingen reklamer i busser Ingen reklamer på stationer Elektroniske stillingsannoncer frem for trykte stillings-annoncer. Der vil stadig være mulighed for i enkeltstående tilfælde (fx ifm. ansættelse af kommunaldirektør) at have en trykt annonce (finansieringen hertil skal dog findes på andre konti) Reklamer i udvalgte busser, der kører i Ballerup Kommune og omegnskommuner, nedlægges 15 outdoor reklamepladser på s-stationer nedlægges menter. - Målrettet kommunikation om Ballerup Kommune på jobportaler - Møder borgerne på internettet, som er der, de søger nye jobs - Der forventes ikke at være færre ansøgere, selvom der udelukkende bruges elektronisk annoncering. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på servicebussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på service Side 16 af 18

17 S-UK 04 Aben udsendes elektronisk Aben går fra trykudgave til elektronisk udgave. Der afsættes årligt kr. til udvikling og vedligeholdelse af elektronisk udgave. bussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. Den trykte udgave har givet mulighed for at kommunikere til alle i organisationen og dermed understøtte udbredelse af værdier, politikker og strategier, videndele mv. Med ændringen skal medarbejderne aktivt tilvælge personalebladet. Da det ikke er alle personalegrupper, der dagligt benytter elektroniske medier, er der en risiko for, at budskaberne ikke når ud til ligeså mange medarbejdere og ledere som hidtil. Dog vil brugen af sociale medier sandsynligvis understøtte at flest muligt nås Direktionen Direktionen centre Alle -01 Nedlæggelse af en direktørstilling Nedlæggelsen af 1 ud af 4 direktørstillinger udgør en kraftig reduktion i direktionens størrelse. En ændring fra 4 til 3 direktører vil umiddelbart reducere direktionens evne til at varetage den overordnede tværgående strategiske ledelsesopgave og den tværgående koordination af den politiske betjening af borgmester og udvalg, herunder svække organisationens fokus på en helhedsorienteret opgaveløsning ,23 Endvidere vil den politiske betjening vil ændringen indebære større ansvar for centercheferne, der i konsekvens må delegere større driftsan- Side 17 af 18

18 svar til afsnitslederne. Direktionen anbefaler, at forslaget ikke gennemføres, før end de igangværende store omstillinger som følge af spareplaner og strategiske tiltag er tilendebragt og, der er foretaget en politisk vurdering af det efterfølgende strategiske ledelsesbehov. Side 18 af 18

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Hvordan sparer man 45 mio. kr. på specialundervisning og det børnesocialeområde med skindet på næsen?

Hvordan sparer man 45 mio. kr. på specialundervisning og det børnesocialeområde med skindet på næsen? Hvordan sparer man 45 mio. kr. på specialundervisning og det børnesocialeområde med skindet på næsen? Børne - og Kulturdirektør Klaus Nørskov og Børne - og Familiechef Bente Schoubye Disposition Baggrund

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere