Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt arbejdsdokument Sagsnr.: 2013-19899 Dokumentnr.: 2014-34721 Sagsbehandler: Jane Nielsen"

Transkript

1 Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen Dato: Sparekatalog i forbindelse med besparelser på Rådhuset detaljeret beskrivelse Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen Forslag nr. Opprioriteringer Overskrift/titel MED-udvalgenes beskrivelse af konsekvenser: Beskrivelse af forslag: Besparelse Heraf drift Heraf årsværk Center for By, Kultur og Erhverv (C-BKE) C-BKE 02 Eksterne projekter Vi deltager ikke i udviklingsprojekter og eksempelprojekter, som måtte komme fra ministerier og lign. Vi har tradition for at indgå i samarbejder og erfagrupper vedr. byudvikling, bæredygtige byer, Lovforberedende arbejde mv. i forhold til KL, byplanlaboratoriet, Kommunalteknisk Chefforenings faggruppearbejde mm. Vi vil blive involveret mindre og mindre i udviklingsopgaver, og Ballerup vil miste sin status som foregangskommune og sparringspartner og få mindre indflydelse på fx det lovforberedende arbejde. Vi mister netværk og kompetenceudvikling af medarbejdere. Arbejdspladsen bliver mindre attraktiv ,2 Side 1 af 18

2 Aktuelle eksempler: Vi deltager ikke i Kroppedal projekt om Bevaringsværdige kulturmiljøer Kroppedal har netop opfordret os til at være med i et tværkommunalt projekt om kortlægning af forstadens værdier og historie. Projektet kan bidrage til en branding af Ballerup Kommune som attraktiv bosætningskommune. Projektet kan bidrage til erfaringsudveksling og læring. Vi deltager ikke i EdgeCity projekter, fx om forebyggelse af kriminalitet Vi har erfaringer fra Egebjerggård og ved, at det virker. Vi afslutter i år et treårigt tværkommunalt eksempel-projekt i regi af Kriminalpræventivt Råd. Forebyggelse af kriminalitet via byplanlægning er et stort internationalt udviklingsområde, og Ballerup er kendt og markedsføres som foregangskommune på området. C-BKE 04 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Erhvervs annoncering Undlade annoncering i de store erhvervsmagasiner mv. Der har været tradition for branding via annoncering. I 2013 har vi annoncering i Dansk Erhvervs årsmagasin og Attraktive Erhvervskommuner for ca kr. Det er vores vurdering, at denne form for branding /annoncering ikke har målbar effekt og ikke står mål med udgiften. Vi foreslår i stedet mere målrettet information om erhvervskommunen Side 2 af 18

3 C-BKE 05 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Byplanpuljen Reduktion af pulje til byplanopgaver og trykning af planer Ballerup. Vi bruger årligt ca. 1 mio. kr. Puljen er givet til arbejdet med tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner, herunder analyser og rådgivning samt trykning af planer. Digitalisering har betydet væsentlig færre udgifter til trykning af planer. I takt hermed er puljen anvendt til konsulentydelser også på planlægningsopgaver, som vi selv har kompetencer, men ikke den fornødne tid til at løse. Der er i de kommende år, udover de politisk prioriterede bymidteprojekter og brugersamarbejder, mange lovpligtige lokalplaner på venteliste. Det gælder dels planer, som er nødvendige i forhold til salg(indtægt) dels planer, hvor private og boligselskaber presser på for at kunne realisere projekter. Hertil kommer, at der som følge af en skærpet regional konkurrence om bosætning og arbejdspladser stilles større krav til dialog og visualisering af udviklings- og udbygningsmuligheder. Reduktion af puljen betyder, at der skal prioriteres hårdere mellem opgaverne, og at det vil tage flere år at komme gennem de lovpligtige opgaver Side 3 af 18

4 C-BKE 06 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Branding puljen Reduktion af pulje til branding/tiltrækning af begivenheder i BSA. Der er hvert år afsat 1 mio. kr. Brandingpuljen benyttes til at sætte Ballerup Kommune på landkortet ift. BSA samt tilbudsmateriale ifm. tiltrækning af aktiviteter/begivenheder til BSA, eksempelvis Melodi Grand Prix og VM i badminton Center for Børn og Ungerådgivning (C-BUR) C-BUR 01 Drøftet med C-SI Nedlæggelse af stilling som psykologisk konsulent Funktionen psykologisk konsulent, med tilhørende gruppe-indsatser dækkes af centerets øvrige psykologer Såfremt rammebeløbet nedjusteres, vil det betyde, at Ballerup Kommune ikke i samme omfang vil kunne brande BSA og de aktiviteter, der knytter sig an hertil. Opgaveoverdragelse til psykologer i psykologfaggruppen (psykologfaglighed bevares). Funktionen kommer tættere på det decentrale tværfaglige samarbejde, der dermed styrkes. Negativ konsekvens: flere opgaver til en i forvejen presset psykologgruppe. Den psykologiske konsulent deltager som konsulent og rådgiver i sagsbehandlernes/socialrådgivernes arbejde/undersøgelse og beslutning i komplekse sociale familiesager. Afgørelser og sagsbehandling har store konsekvenser og en psykologfaglig sparring og supervision er ,384 Side 4 af 18

5 C-BUR 02 C-BUR 04 C-BUR 05 Drøftet med C-SI Drøftet med C-SS Drøftet med C-SS Nedlæggelse af stilling som familiepleje konsulent Investering i TURBOindsatsen/ på Ballerup Ungdomspension. Ballerup Familiehus etablerer Intensiv Familiestøtte Der er aktuelt 6 familieplejekonsulenter i CBUR. En af disse stillinger nedlægges. Investering ved opnormering af TURBOindsatsen, der udvider denne fra 10 til 12 unge. TURBO er en indsats, hvor udsatte unge anbringes og støttes på eget værelse som alternativ til traditionel døgnanbrin-gelse En intensiv familiestøtte i Ballerup Familiehus begrænser køb af eksterne familietilbud, f.eks. hjemmehos-støtte. ofte væsentligt for beslutningsprocessen. Som konsekvens af en evt. besparelse vil denne funktion blive fordelt på flere distriktspsykologer, som umiddelbart ikke har denne erfaring og kompetence. Udførelsen af denne konsulentopgave vil gå fra arbejdet med børn, unge og familier i skoler og dagtilbud (jvnf. i øvrigt høringssvar fra CBUR s medudvalg). Det generelle tilsyn overgår i flg. lovændring til Socialtilsyn Hovedstaden. Resterende opgaver og specifikke tilsyn kan varetages af tilbageværende konsulenter. Nogle unge profiterer ikke af anbringelse på traditionel døgninstitution og støttes bedre ved anbringelse i egen bolig. Ved mindre investering i personale opnås færre dyrere eksterne anbringelser, hvorved såvel besparelse som alternativ til egen foranstaltning opnås. Erstatter køb af ydelser i andre kommuner. Opgraderer egen kapacitet. Foranstaltningen med- fører besparelse. Det første år forventes en besparelse på omkring kr , når de samlede udgifter til med-arbejdere er trukket fra , Side 5 af 18

6 C-BUR 06 Drøftet med C-SS Brug af kontaktpersoner i Det udgående team (DUT) ved Ballerup Ungdomspension. ift. Handicappede unge. Ansættelse af en kontaktperson i DUT betyder, at der kan gives støtte til op til 8 unge pr. måned internt, frem for at støtten købes eksternt. Relevant og specifik kompetenceudvikling udvikles lokalt til gavn for fremtidige ungesager. Investeringen støtter den strategiske satsning på ydelser i nærmiljø og på mindste indgriben. En mindre investering i personale medfører besparelse i køb af eksterne ydelser og sikrer en bedre støtte til handicappede unge. Center for Ejendomme (C-EJD) C.EJD Alle Omlægning af driften,. Driftsoptimering centre C-EJD 02 Alle centre Samme serviceniveau og måske lidt ændret vareudbud C-EJD 03 C-EJD 04 Optimering af driften af kontorartikellageret Nedlæggelse af vakant stilling som teknisk/ administrativ medarbejder fra 2016 Nedlæggelse af 2 vakante stillinger som serviceleder Leverandørskift med billigere priser til følge. Opgaven skal varetages af rådhusbetjentene som udfyldningsopgave Stillingen nedlægges i 2016, og opgaverne fordeles mellem øvrige medarbejdere. Ledelsesstrukturen i de decentrale serviceteam er forenklet. 11 servicelederstillinger er nedlagt og erstattet med en servicechef med personaleansvar og 4 distrikts- Ændret administration af graffitiopgaver. Hærværksopgaver løses i sikkerhedsorganisationen. Procedurer ved anlæg og vedligeholdelse er systematiseret. Uændret serviceniveau og bedre service. Det skal pointeres at der er fjernet to vakante stillinger og tilført en servicelederstilling. Samtidig er der afskaffet 11 servicelederstillinger og til erstatning oprettet 4 koordinatorstilling uden personaleledelsesansvar. Erfaringerne fra fase1 viser at , ,0 Side 6 af 18

7 koordinatorer. Center for IT Digitalisering (C-ITD) C-ITD Udlægning af IT drift og support Udlægning af IT drift og Support opgaven, jf. politisk sagsbehandling i junimøderækken. Center for Miljø og Teknik (C-MT) C-MT 03 C-MT 04 C-MT 05 C-MT 06 C-MT 07 Byggesagsarkivet flyttes Kvalitetsstyring Herreløse katte Vandområdet - mindre brug af konsulenter Administrative opgaver Det skannede byggesagsarkiv flyttes fra lager i Esbjerg til stadsarkivet. Den eksterne revision af kvalitetsstyringssystemet afskaffes, idet det ikke længere er et lovkrav. Aftalen om afhentning af herreløses katte ophæves. Der er afsat konsulentpenge til udarbejdelse af spildevandsplan og regulativer som følge af implementering af EU s vandrammedirektiv. En større del af opgaven hjemtages. Der spares 0,8 årsværk på det administrative der udføres flere, relevante serviceydelser nu. Sammenfattet opnås en besparelse på 1,0 mio. kr., i 2014 stigende til 1,9 mio. kr. i 2017, hvor synergieffekterne af IT forsyningen har fuld effekt. Under hensyn til usikkerheden i synergi effekten indlægges 1,2 mio. kr. Effekt: Der sparres udgifter til opmagasinering af papirarkiv. Pga. flytteomkostninger kan besparelsen måske først realiseres fra Effekt: Der er ikke længere ekstern revision af kvalietsstyringssystemet. Borgere: Borgere kan ikke længere få hjælp af kommunen til indfangning af herreløse katte. Effekt: Opgaven er obligatorisk. Borgere: Øget sagsbehandlingstid på natur- og vandområdet generelt, da vi selv er nødt til at løse de lovpligtige planopgaver. Organisationen: Øget belastning, øget sårbarhed, da området forvaltes på af et årsværk. Effekt: Der er flyttet opgaver fra centret til kontaktcentret samt til Se Side 7 af 18

8 C-MT 08 C-MT 09 kretariat for politik og ledelse. Samtidig har den administrative gruppe ved interne omorganiseringer fået flere administrative opgaver. Men der vil blive mindre tid til supportteams og ledelse samt længere sagsbehandlingstider. Borgere: Længere sagsbehandlingstider på borgerhenvendelser. Organisation: Mindre support til fagteams betyder, at sagsbehandler-ne skal udføre flere administrative opgaver. Effekt: Der er mulighed for effektivisering, f.eks. gennem NemØkonomi, færre anlægsprojekter mv. Men der vil blive mindre tid til support til teams og ledelse. Organisation: Mindre support til øvrige medarbejdere betyder, at sagsbehandlere selv skal klare økonomi- Økonomiopgaver område. Der spares 0,8 årsværk på økonomiområde. opgaver, som de ikke er så gode til. Miljøområdet Miljøledelse. Uden miljøledelse vil organisationen kunne følge forbruget af el, vand og varme, men ikke kunne påvirke den viden og adfærd, som er nødvendig for at få det fulde udbytte af de tekniske tiltag. Muligheden for at opnå CO 2 -besparelser på andre områder, som transport, indkøb, økologi og affald, bliver også besværliggjort. Dermed bliver fremdriften hen i mod at blive en bæredygtig virksomhed forsinket Side 8 af 18

9 C-MT 10 C-MT 15 C-SI (C-SI) C-SI 01 Miljøledelse er desuden et krav i Green Cities samarbejdsaftalen, afskaffelse af miljøledelse vil derfor betyde, at vi i mindre grad lever op til Green Cities samarbejdsaftalen. Effekten vil være, at Ballerup Kommune ikke i samme grad kan præge den miljøpolitiske udvikling, som er den politiske styregruppe i Green Cities formål. Vi vil ikke længere have en ambitiøs miljøprofil, som er kendt og respekteret. Vi vil heller ikke kunne deltage i fælles projekter (såsom Carbon 20) samt have erfaringsudveksling med ambitiøse kolleger i de andre kommuner. Organisation: Det vil ikke være muligt i samme omfang som nu, at indgå i klima og bæredygtighedsprojekter indenfor og udenfor organisationen. Effekt: Opgaven er blevet digitaliseret, og tilsynet er overgået til materielgården. Organisationen: Den luft, der er skabt gennem effektiviseringen, kan ikke anvendes til andre opgaver. Opprioritering Erhverv Arbejds marked Miljøområdet Gravetilladel-ser Effektivisering / bortfald af møder Medlemskab af Green Cities Der spares 0,5 årsværk på gravetilladelser, hvilket er ca. 1/2 af den tid, der har været anvendt Efter ny organisering i C-SI fra er der også sket en effektivisering i mødeaktiviteterne. En mere effektiv mødestruktur internt i centeret ,2 Side 9 af 18

10 C-SI 02 C-SI 03 C-SI 05 C-SI 06 Effektivisering af møder med decentral ledelse Dialogbaserede aftaler Ressourceudmeldinger til skoler/bfo, Klub, Dagtilbud Effektivisering af ledelsesstruktur Møder med dagtilbudsledere reduceret til 4 timer/mdl. Møder med skoleledere reduceret til 4 timer/mdl. Udelukkende med de strategiske ledere. Den dialogbaserede aftale på skoleområdet bortfalder. En ændret og mere forenklet ressourcetildelingsmodel på de tre områder vil kræve færre ressourcer, da der er færre indtastninger. Er gennemført på skole /BFO. Der er pt. ikke personaleressourcer til at foretage samme forenkling på klub og dagtilbud men det kommer. Nedlæggelse af teamkoordinator i forbindelse med ny organisering i C-SI. Dagtilbudsområdet: effektive møder. Skoleområdet: tydeliggørelse af de forskellige ledelseslag effektive møder. Fremadrettet vil kvalitetsrapporten være det eneste styringsredskab mellem skolerne og kommunen. På sigt vil forældre og medarbejdere opleve en større gennemsigtighed på skoleområdet. En mere gennemskuelig ressourcetildelingsmodel vil gøre, at lederne ikke fremover skal bruge tid på at kontrollere et utal af fordelingsparametre de kan nøjes med at forholde sig til max. 10, og derefter lægge det decentrale budget. I forbindelse med ny organisering i C-SI, blev ledelsesstrukturen ændret til en centerchef og to afsnitsledere. I den forbindelse blev teamkoordinatorstillingen i det tidligere økonomiteam nedlagt. Dette bl.a. med henblik på at skabe tydelig ledelse i cen , , , ,29 Side 10 af 18

11 Center for Social og Sundhed (C-SS) C SS 01 Reduktion 0,23 årsværk Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. C-SS 04 C-SS 05 Annoncering i bladet De 4 årstider Forslag til optimering af arbejdsgange og drift Center for Økonomi og Personale (C-ØP) C-ØP 01 Opprioriterinmaer mv. Lønsumske- beskæftigelsesområdet rådsbetjening. Bladet er målrettet Ballerups seniorborgere. Bladet søges delvist finanseriet via annonceindtægter. C-SS har i forbindelse med udarbejdelse af sparekataloget identificeret en række områder, hvor det vurderes at der kan opnås en besparelse bl.a. ved effektivisering af administrative arbejdsgange på tværs af C-SS, gennem mere effektiv organisering af opgaveløsningen, optimeret brug af administrative IT-systemer og digitale løsninger mv. Fra regneark til NemØkonomi teret. Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. rådsbetjening , De enkelte områder skal vurderes i forhold til, om der kan blive tale om serviceforringelser. Tværgående, men primært i og her opgjort for C-ØP, da alle centre tidligere fik lønsumskemaer fra ØP til opfølgning. Det ligger nu i NemØkonomi ,1 Side 11 af 18

12 C-ØP 02 Opprioritering beskæftigelsesområdet C-ØP 03 Opprioritering beskæftigelsesområdet Anlæg LIS (Ledelsesinformation) 1) Effektivisering som følge af ny organisation 2) Udvikling og udnyttelse af Prisme til styring af anlæg (digitalisering og styring). Effektivisering efter overgang til KOMLIS. C-ØP 04 Forsikringer Administrativ omlægning af forsikringer, herunder genforhandlet mægleraftale og selvrisiko mv. Igangværende udbud og effektivisering i administration af området fra 0,5 til 0,2 årsværk. C-ØP 05 Tryghedspuljen (KL/KTO) (midler til afskedigede medarbejdere(oao) ved kommunale besparelser) er ophørt ved overenskomst-fornyelsen Ny pulje er aftalt med nyt budget fra O.13. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Digitalisering af området via Prisme Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Drift ok, dog skal projekter etc. i brugen af KOMLIS fortsat finansieres separat f.eks. indsatser i forbindelse med opstart af områder. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering , ,3 Ingen politiske konsekvenser Side 12 af 18

13 Sekretariat for Politik og Ledelse (C-PL) S-PL 01 Reduktion i kommunens internationale aktiviteter Beskrivelse: 1. Edge Cities Network medlemskab opsiges 2. Tilskud til rejser til venskabsbyforbindelser mv. skæres ned 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte Konsekvenser: Tilføjet den 19. februar 2014: Med en beslutning om at reducere i det samlede budget for det internationale område på kr. vil der skulle ske en efterfølgende politisk beslutning om den fremtidige internationale strategi og profil og budgetmæssige prioritering. I det arbejde vil der politisk blive taget stilling til præcis hvordan de kr. skal fordeles mellem det generelle internatinale arbejde og tilskud til venskabsbyforeninger og foreninger. Ad. 1. Det primære udbytte af Edges Cities samarbejdet har været i forhold til møderne for de folkevalgte med erfaringsudveksling mellem medlemskommunerne. Der har igennem de seneste år været færre konkrete resultater af samarbejdet. Medlemskabet koster kr., og i 2012 blev der rejst for ca kr. I 2013 forventes der at blive rejst for kr. Ad. 2. Konsekvensen vil være, at der ikke udbetales faste tilskud til venskabsbyforeningerne Prag 10 og East Kilbride og ikke vil være mulighed for, at foreninger og skoler kan søge Side 13 af 18

14 om tilskud til rejser til venskabsbyer (i 2012 blev der udbetalt samlet ca kr.). Ad. 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte vil få den konsekvens, at der vil kunne afvikles færre studierejser og studiebesøg samt ingen deltagelse i internationale konferencer mv. Indirekte vil det få konsekvenser, idet Ballerup Kommunes muligheder for at få inspiration og indgå samarbejde om EU-støttede projekter begrænses. Med ovenstående besparelse vil der være følgende budgetter til det internationale kr. til internationale forbindelser, herunder rejser og kontakt til venskabsbyer og samarbejdsforbindelser og øvrige internationale indsatser kr. til Wuxi-samarbejdet, herunder Ballerup-deltageres rejser i forbindelse med Wuxi-samarbejdet dette ligger udover, hvad der hører under Bycirklens budget) kr. til internationalt netværk på skoleområdet. Størstedelen af tidsforbruget på det internationale område ligger i forhold til Wuxi-samarbejdet, og årsværks- Side 14 af 18

15 virkningen af ovenstående reduktioner vil være beskeden. S-PL 03 Opsigelse af medlemskab af Danish- Chinese Business Forum Opsigelse af medlemskab af Danish-Chinese Business Forum Ballerup Kommune får ikke nyhedsbreve og kan ikke deltage i organisationens arrangementer og netværk S-PL 04 S-PL 06 S-PL 07 Bycirklen - tilpasning til faktisk niveau Beboerklagenævn og huslejenævn i samarbejde med Furesø Kommune Møder, repræsenta-tion KMB ekstern Reduktion på Bycirkelkontoen til det faktiske niveau Furesø og Ballerup Kommuner etablerer et fælles husleje- og beboerklagenævn og et fælles sekretariat Der skæres 10 % af budgettet på forplejning til udvalgsmøder, KMB-møder og receptioner, middage og arrangementer med KMB s deltagelse Ingen. Forventer et mindreforbrug, der også vil kunne gøre sig gældende fremadrettet Sagerne behandles i de to kommunalbestyrelser i oktober Konsekvensen vil være større kvalitet og effektivitet, som gør det muligt at høste en besparelse. Opgaven hjemtages fra Gladsaxe Kommune, og der skal derfor ansættes en ny medarbejder. Udgifterne til sekretariatet deles mellem Ballerup og Furesø Kommuner ud fra befolkningstal. Konsekvenserne vil være - Færre middage efter KMBmøderne eller smørrebrød/sandwich uden servering - Fælles niveau for forplejning til udvalgsmøder mv. - Stram prioritering af antallet af og karakteren af KMB-arrange Side 15 af 18

16 Sekretariat for Udvikling og Kommunikation (S-UK) S-UK 01 S-UK 02 S-UK 03 Udelukkende elektroniske stillingsannoncer Ingen reklamer i busser Ingen reklamer på stationer Elektroniske stillingsannoncer frem for trykte stillings-annoncer. Der vil stadig være mulighed for i enkeltstående tilfælde (fx ifm. ansættelse af kommunaldirektør) at have en trykt annonce (finansieringen hertil skal dog findes på andre konti) Reklamer i udvalgte busser, der kører i Ballerup Kommune og omegnskommuner, nedlægges 15 outdoor reklamepladser på s-stationer nedlægges menter. - Målrettet kommunikation om Ballerup Kommune på jobportaler - Møder borgerne på internettet, som er der, de søger nye jobs - Der forventes ikke at være færre ansøgere, selvom der udelukkende bruges elektronisk annoncering. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på servicebussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på service Side 16 af 18

17 S-UK 04 Aben udsendes elektronisk Aben går fra trykudgave til elektronisk udgave. Der afsættes årligt kr. til udvikling og vedligeholdelse af elektronisk udgave. bussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. Den trykte udgave har givet mulighed for at kommunikere til alle i organisationen og dermed understøtte udbredelse af værdier, politikker og strategier, videndele mv. Med ændringen skal medarbejderne aktivt tilvælge personalebladet. Da det ikke er alle personalegrupper, der dagligt benytter elektroniske medier, er der en risiko for, at budskaberne ikke når ud til ligeså mange medarbejdere og ledere som hidtil. Dog vil brugen af sociale medier sandsynligvis understøtte at flest muligt nås Direktionen Direktionen centre Alle -01 Nedlæggelse af en direktørstilling Nedlæggelsen af 1 ud af 4 direktørstillinger udgør en kraftig reduktion i direktionens størrelse. En ændring fra 4 til 3 direktører vil umiddelbart reducere direktionens evne til at varetage den overordnede tværgående strategiske ledelsesopgave og den tværgående koordination af den politiske betjening af borgmester og udvalg, herunder svække organisationens fokus på en helhedsorienteret opgaveløsning ,23 Endvidere vil den politiske betjening vil ændringen indebære større ansvar for centercheferne, der i konsekvens må delegere større driftsan- Side 17 af 18

18 svar til afsnitslederne. Direktionen anbefaler, at forslaget ikke gennemføres, før end de igangværende store omstillinger som følge af spareplaner og strategiske tiltag er tilendebragt og, der er foretaget en politisk vurdering af det efterfølgende strategiske ledelsesbehov. Side 18 af 18

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere