Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt arbejdsdokument Sagsnr.: 2013-19899 Dokumentnr.: 2014-34721 Sagsbehandler: Jane Nielsen"

Transkript

1 Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen Dato: Sparekatalog i forbindelse med besparelser på Rådhuset detaljeret beskrivelse Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen Forslag nr. Opprioriteringer Overskrift/titel MED-udvalgenes beskrivelse af konsekvenser: Beskrivelse af forslag: Besparelse Heraf drift Heraf årsværk Center for By, Kultur og Erhverv (C-BKE) C-BKE 02 Eksterne projekter Vi deltager ikke i udviklingsprojekter og eksempelprojekter, som måtte komme fra ministerier og lign. Vi har tradition for at indgå i samarbejder og erfagrupper vedr. byudvikling, bæredygtige byer, Lovforberedende arbejde mv. i forhold til KL, byplanlaboratoriet, Kommunalteknisk Chefforenings faggruppearbejde mm. Vi vil blive involveret mindre og mindre i udviklingsopgaver, og Ballerup vil miste sin status som foregangskommune og sparringspartner og få mindre indflydelse på fx det lovforberedende arbejde. Vi mister netværk og kompetenceudvikling af medarbejdere. Arbejdspladsen bliver mindre attraktiv ,2 Side 1 af 18

2 Aktuelle eksempler: Vi deltager ikke i Kroppedal projekt om Bevaringsværdige kulturmiljøer Kroppedal har netop opfordret os til at være med i et tværkommunalt projekt om kortlægning af forstadens værdier og historie. Projektet kan bidrage til en branding af Ballerup Kommune som attraktiv bosætningskommune. Projektet kan bidrage til erfaringsudveksling og læring. Vi deltager ikke i EdgeCity projekter, fx om forebyggelse af kriminalitet Vi har erfaringer fra Egebjerggård og ved, at det virker. Vi afslutter i år et treårigt tværkommunalt eksempel-projekt i regi af Kriminalpræventivt Råd. Forebyggelse af kriminalitet via byplanlægning er et stort internationalt udviklingsområde, og Ballerup er kendt og markedsføres som foregangskommune på området. C-BKE 04 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Erhvervs annoncering Undlade annoncering i de store erhvervsmagasiner mv. Der har været tradition for branding via annoncering. I 2013 har vi annoncering i Dansk Erhvervs årsmagasin og Attraktive Erhvervskommuner for ca kr. Det er vores vurdering, at denne form for branding /annoncering ikke har målbar effekt og ikke står mål med udgiften. Vi foreslår i stedet mere målrettet information om erhvervskommunen Side 2 af 18

3 C-BKE 05 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Byplanpuljen Reduktion af pulje til byplanopgaver og trykning af planer Ballerup. Vi bruger årligt ca. 1 mio. kr. Puljen er givet til arbejdet med tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner, herunder analyser og rådgivning samt trykning af planer. Digitalisering har betydet væsentlig færre udgifter til trykning af planer. I takt hermed er puljen anvendt til konsulentydelser også på planlægningsopgaver, som vi selv har kompetencer, men ikke den fornødne tid til at løse. Der er i de kommende år, udover de politisk prioriterede bymidteprojekter og brugersamarbejder, mange lovpligtige lokalplaner på venteliste. Det gælder dels planer, som er nødvendige i forhold til salg(indtægt) dels planer, hvor private og boligselskaber presser på for at kunne realisere projekter. Hertil kommer, at der som følge af en skærpet regional konkurrence om bosætning og arbejdspladser stilles større krav til dialog og visualisering af udviklings- og udbygningsmuligheder. Reduktion af puljen betyder, at der skal prioriteres hårdere mellem opgaverne, og at det vil tage flere år at komme gennem de lovpligtige opgaver Side 3 af 18

4 C-BKE 06 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Branding puljen Reduktion af pulje til branding/tiltrækning af begivenheder i BSA. Der er hvert år afsat 1 mio. kr. Brandingpuljen benyttes til at sætte Ballerup Kommune på landkortet ift. BSA samt tilbudsmateriale ifm. tiltrækning af aktiviteter/begivenheder til BSA, eksempelvis Melodi Grand Prix og VM i badminton Center for Børn og Ungerådgivning (C-BUR) C-BUR 01 Drøftet med C-SI Nedlæggelse af stilling som psykologisk konsulent Funktionen psykologisk konsulent, med tilhørende gruppe-indsatser dækkes af centerets øvrige psykologer Såfremt rammebeløbet nedjusteres, vil det betyde, at Ballerup Kommune ikke i samme omfang vil kunne brande BSA og de aktiviteter, der knytter sig an hertil. Opgaveoverdragelse til psykologer i psykologfaggruppen (psykologfaglighed bevares). Funktionen kommer tættere på det decentrale tværfaglige samarbejde, der dermed styrkes. Negativ konsekvens: flere opgaver til en i forvejen presset psykologgruppe. Den psykologiske konsulent deltager som konsulent og rådgiver i sagsbehandlernes/socialrådgivernes arbejde/undersøgelse og beslutning i komplekse sociale familiesager. Afgørelser og sagsbehandling har store konsekvenser og en psykologfaglig sparring og supervision er ,384 Side 4 af 18

5 C-BUR 02 C-BUR 04 C-BUR 05 Drøftet med C-SI Drøftet med C-SS Drøftet med C-SS Nedlæggelse af stilling som familiepleje konsulent Investering i TURBOindsatsen/ på Ballerup Ungdomspension. Ballerup Familiehus etablerer Intensiv Familiestøtte Der er aktuelt 6 familieplejekonsulenter i CBUR. En af disse stillinger nedlægges. Investering ved opnormering af TURBOindsatsen, der udvider denne fra 10 til 12 unge. TURBO er en indsats, hvor udsatte unge anbringes og støttes på eget værelse som alternativ til traditionel døgnanbrin-gelse En intensiv familiestøtte i Ballerup Familiehus begrænser køb af eksterne familietilbud, f.eks. hjemmehos-støtte. ofte væsentligt for beslutningsprocessen. Som konsekvens af en evt. besparelse vil denne funktion blive fordelt på flere distriktspsykologer, som umiddelbart ikke har denne erfaring og kompetence. Udførelsen af denne konsulentopgave vil gå fra arbejdet med børn, unge og familier i skoler og dagtilbud (jvnf. i øvrigt høringssvar fra CBUR s medudvalg). Det generelle tilsyn overgår i flg. lovændring til Socialtilsyn Hovedstaden. Resterende opgaver og specifikke tilsyn kan varetages af tilbageværende konsulenter. Nogle unge profiterer ikke af anbringelse på traditionel døgninstitution og støttes bedre ved anbringelse i egen bolig. Ved mindre investering i personale opnås færre dyrere eksterne anbringelser, hvorved såvel besparelse som alternativ til egen foranstaltning opnås. Erstatter køb af ydelser i andre kommuner. Opgraderer egen kapacitet. Foranstaltningen med- fører besparelse. Det første år forventes en besparelse på omkring kr , når de samlede udgifter til med-arbejdere er trukket fra , Side 5 af 18

6 C-BUR 06 Drøftet med C-SS Brug af kontaktpersoner i Det udgående team (DUT) ved Ballerup Ungdomspension. ift. Handicappede unge. Ansættelse af en kontaktperson i DUT betyder, at der kan gives støtte til op til 8 unge pr. måned internt, frem for at støtten købes eksternt. Relevant og specifik kompetenceudvikling udvikles lokalt til gavn for fremtidige ungesager. Investeringen støtter den strategiske satsning på ydelser i nærmiljø og på mindste indgriben. En mindre investering i personale medfører besparelse i køb af eksterne ydelser og sikrer en bedre støtte til handicappede unge. Center for Ejendomme (C-EJD) C.EJD Alle Omlægning af driften,. Driftsoptimering centre C-EJD 02 Alle centre Samme serviceniveau og måske lidt ændret vareudbud C-EJD 03 C-EJD 04 Optimering af driften af kontorartikellageret Nedlæggelse af vakant stilling som teknisk/ administrativ medarbejder fra 2016 Nedlæggelse af 2 vakante stillinger som serviceleder Leverandørskift med billigere priser til følge. Opgaven skal varetages af rådhusbetjentene som udfyldningsopgave Stillingen nedlægges i 2016, og opgaverne fordeles mellem øvrige medarbejdere. Ledelsesstrukturen i de decentrale serviceteam er forenklet. 11 servicelederstillinger er nedlagt og erstattet med en servicechef med personaleansvar og 4 distrikts- Ændret administration af graffitiopgaver. Hærværksopgaver løses i sikkerhedsorganisationen. Procedurer ved anlæg og vedligeholdelse er systematiseret. Uændret serviceniveau og bedre service. Det skal pointeres at der er fjernet to vakante stillinger og tilført en servicelederstilling. Samtidig er der afskaffet 11 servicelederstillinger og til erstatning oprettet 4 koordinatorstilling uden personaleledelsesansvar. Erfaringerne fra fase1 viser at , ,0 Side 6 af 18

7 koordinatorer. Center for IT Digitalisering (C-ITD) C-ITD Udlægning af IT drift og support Udlægning af IT drift og Support opgaven, jf. politisk sagsbehandling i junimøderækken. Center for Miljø og Teknik (C-MT) C-MT 03 C-MT 04 C-MT 05 C-MT 06 C-MT 07 Byggesagsarkivet flyttes Kvalitetsstyring Herreløse katte Vandområdet - mindre brug af konsulenter Administrative opgaver Det skannede byggesagsarkiv flyttes fra lager i Esbjerg til stadsarkivet. Den eksterne revision af kvalitetsstyringssystemet afskaffes, idet det ikke længere er et lovkrav. Aftalen om afhentning af herreløses katte ophæves. Der er afsat konsulentpenge til udarbejdelse af spildevandsplan og regulativer som følge af implementering af EU s vandrammedirektiv. En større del af opgaven hjemtages. Der spares 0,8 årsværk på det administrative der udføres flere, relevante serviceydelser nu. Sammenfattet opnås en besparelse på 1,0 mio. kr., i 2014 stigende til 1,9 mio. kr. i 2017, hvor synergieffekterne af IT forsyningen har fuld effekt. Under hensyn til usikkerheden i synergi effekten indlægges 1,2 mio. kr. Effekt: Der sparres udgifter til opmagasinering af papirarkiv. Pga. flytteomkostninger kan besparelsen måske først realiseres fra Effekt: Der er ikke længere ekstern revision af kvalietsstyringssystemet. Borgere: Borgere kan ikke længere få hjælp af kommunen til indfangning af herreløse katte. Effekt: Opgaven er obligatorisk. Borgere: Øget sagsbehandlingstid på natur- og vandområdet generelt, da vi selv er nødt til at løse de lovpligtige planopgaver. Organisationen: Øget belastning, øget sårbarhed, da området forvaltes på af et årsværk. Effekt: Der er flyttet opgaver fra centret til kontaktcentret samt til Se Side 7 af 18

8 C-MT 08 C-MT 09 kretariat for politik og ledelse. Samtidig har den administrative gruppe ved interne omorganiseringer fået flere administrative opgaver. Men der vil blive mindre tid til supportteams og ledelse samt længere sagsbehandlingstider. Borgere: Længere sagsbehandlingstider på borgerhenvendelser. Organisation: Mindre support til fagteams betyder, at sagsbehandler-ne skal udføre flere administrative opgaver. Effekt: Der er mulighed for effektivisering, f.eks. gennem NemØkonomi, færre anlægsprojekter mv. Men der vil blive mindre tid til support til teams og ledelse. Organisation: Mindre support til øvrige medarbejdere betyder, at sagsbehandlere selv skal klare økonomi- Økonomiopgaver område. Der spares 0,8 årsværk på økonomiområde. opgaver, som de ikke er så gode til. Miljøområdet Miljøledelse. Uden miljøledelse vil organisationen kunne følge forbruget af el, vand og varme, men ikke kunne påvirke den viden og adfærd, som er nødvendig for at få det fulde udbytte af de tekniske tiltag. Muligheden for at opnå CO 2 -besparelser på andre områder, som transport, indkøb, økologi og affald, bliver også besværliggjort. Dermed bliver fremdriften hen i mod at blive en bæredygtig virksomhed forsinket Side 8 af 18

9 C-MT 10 C-MT 15 C-SI (C-SI) C-SI 01 Miljøledelse er desuden et krav i Green Cities samarbejdsaftalen, afskaffelse af miljøledelse vil derfor betyde, at vi i mindre grad lever op til Green Cities samarbejdsaftalen. Effekten vil være, at Ballerup Kommune ikke i samme grad kan præge den miljøpolitiske udvikling, som er den politiske styregruppe i Green Cities formål. Vi vil ikke længere have en ambitiøs miljøprofil, som er kendt og respekteret. Vi vil heller ikke kunne deltage i fælles projekter (såsom Carbon 20) samt have erfaringsudveksling med ambitiøse kolleger i de andre kommuner. Organisation: Det vil ikke være muligt i samme omfang som nu, at indgå i klima og bæredygtighedsprojekter indenfor og udenfor organisationen. Effekt: Opgaven er blevet digitaliseret, og tilsynet er overgået til materielgården. Organisationen: Den luft, der er skabt gennem effektiviseringen, kan ikke anvendes til andre opgaver. Opprioritering Erhverv Arbejds marked Miljøområdet Gravetilladel-ser Effektivisering / bortfald af møder Medlemskab af Green Cities Der spares 0,5 årsværk på gravetilladelser, hvilket er ca. 1/2 af den tid, der har været anvendt Efter ny organisering i C-SI fra er der også sket en effektivisering i mødeaktiviteterne. En mere effektiv mødestruktur internt i centeret ,2 Side 9 af 18

10 C-SI 02 C-SI 03 C-SI 05 C-SI 06 Effektivisering af møder med decentral ledelse Dialogbaserede aftaler Ressourceudmeldinger til skoler/bfo, Klub, Dagtilbud Effektivisering af ledelsesstruktur Møder med dagtilbudsledere reduceret til 4 timer/mdl. Møder med skoleledere reduceret til 4 timer/mdl. Udelukkende med de strategiske ledere. Den dialogbaserede aftale på skoleområdet bortfalder. En ændret og mere forenklet ressourcetildelingsmodel på de tre områder vil kræve færre ressourcer, da der er færre indtastninger. Er gennemført på skole /BFO. Der er pt. ikke personaleressourcer til at foretage samme forenkling på klub og dagtilbud men det kommer. Nedlæggelse af teamkoordinator i forbindelse med ny organisering i C-SI. Dagtilbudsområdet: effektive møder. Skoleområdet: tydeliggørelse af de forskellige ledelseslag effektive møder. Fremadrettet vil kvalitetsrapporten være det eneste styringsredskab mellem skolerne og kommunen. På sigt vil forældre og medarbejdere opleve en større gennemsigtighed på skoleområdet. En mere gennemskuelig ressourcetildelingsmodel vil gøre, at lederne ikke fremover skal bruge tid på at kontrollere et utal af fordelingsparametre de kan nøjes med at forholde sig til max. 10, og derefter lægge det decentrale budget. I forbindelse med ny organisering i C-SI, blev ledelsesstrukturen ændret til en centerchef og to afsnitsledere. I den forbindelse blev teamkoordinatorstillingen i det tidligere økonomiteam nedlagt. Dette bl.a. med henblik på at skabe tydelig ledelse i cen , , , ,29 Side 10 af 18

11 Center for Social og Sundhed (C-SS) C SS 01 Reduktion 0,23 årsværk Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. C-SS 04 C-SS 05 Annoncering i bladet De 4 årstider Forslag til optimering af arbejdsgange og drift Center for Økonomi og Personale (C-ØP) C-ØP 01 Opprioriterinmaer mv. Lønsumske- beskæftigelsesområdet rådsbetjening. Bladet er målrettet Ballerups seniorborgere. Bladet søges delvist finanseriet via annonceindtægter. C-SS har i forbindelse med udarbejdelse af sparekataloget identificeret en række områder, hvor det vurderes at der kan opnås en besparelse bl.a. ved effektivisering af administrative arbejdsgange på tværs af C-SS, gennem mere effektiv organisering af opgaveløsningen, optimeret brug af administrative IT-systemer og digitale løsninger mv. Fra regneark til NemØkonomi teret. Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. rådsbetjening , De enkelte områder skal vurderes i forhold til, om der kan blive tale om serviceforringelser. Tværgående, men primært i og her opgjort for C-ØP, da alle centre tidligere fik lønsumskemaer fra ØP til opfølgning. Det ligger nu i NemØkonomi ,1 Side 11 af 18

12 C-ØP 02 Opprioritering beskæftigelsesområdet C-ØP 03 Opprioritering beskæftigelsesområdet Anlæg LIS (Ledelsesinformation) 1) Effektivisering som følge af ny organisation 2) Udvikling og udnyttelse af Prisme til styring af anlæg (digitalisering og styring). Effektivisering efter overgang til KOMLIS. C-ØP 04 Forsikringer Administrativ omlægning af forsikringer, herunder genforhandlet mægleraftale og selvrisiko mv. Igangværende udbud og effektivisering i administration af området fra 0,5 til 0,2 årsværk. C-ØP 05 Tryghedspuljen (KL/KTO) (midler til afskedigede medarbejdere(oao) ved kommunale besparelser) er ophørt ved overenskomst-fornyelsen Ny pulje er aftalt med nyt budget fra O.13. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Digitalisering af området via Prisme Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Drift ok, dog skal projekter etc. i brugen af KOMLIS fortsat finansieres separat f.eks. indsatser i forbindelse med opstart af områder. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering , ,3 Ingen politiske konsekvenser Side 12 af 18

13 Sekretariat for Politik og Ledelse (C-PL) S-PL 01 Reduktion i kommunens internationale aktiviteter Beskrivelse: 1. Edge Cities Network medlemskab opsiges 2. Tilskud til rejser til venskabsbyforbindelser mv. skæres ned 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte Konsekvenser: Tilføjet den 19. februar 2014: Med en beslutning om at reducere i det samlede budget for det internationale område på kr. vil der skulle ske en efterfølgende politisk beslutning om den fremtidige internationale strategi og profil og budgetmæssige prioritering. I det arbejde vil der politisk blive taget stilling til præcis hvordan de kr. skal fordeles mellem det generelle internatinale arbejde og tilskud til venskabsbyforeninger og foreninger. Ad. 1. Det primære udbytte af Edges Cities samarbejdet har været i forhold til møderne for de folkevalgte med erfaringsudveksling mellem medlemskommunerne. Der har igennem de seneste år været færre konkrete resultater af samarbejdet. Medlemskabet koster kr., og i 2012 blev der rejst for ca kr. I 2013 forventes der at blive rejst for kr. Ad. 2. Konsekvensen vil være, at der ikke udbetales faste tilskud til venskabsbyforeningerne Prag 10 og East Kilbride og ikke vil være mulighed for, at foreninger og skoler kan søge Side 13 af 18

14 om tilskud til rejser til venskabsbyer (i 2012 blev der udbetalt samlet ca kr.). Ad. 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte vil få den konsekvens, at der vil kunne afvikles færre studierejser og studiebesøg samt ingen deltagelse i internationale konferencer mv. Indirekte vil det få konsekvenser, idet Ballerup Kommunes muligheder for at få inspiration og indgå samarbejde om EU-støttede projekter begrænses. Med ovenstående besparelse vil der være følgende budgetter til det internationale kr. til internationale forbindelser, herunder rejser og kontakt til venskabsbyer og samarbejdsforbindelser og øvrige internationale indsatser kr. til Wuxi-samarbejdet, herunder Ballerup-deltageres rejser i forbindelse med Wuxi-samarbejdet dette ligger udover, hvad der hører under Bycirklens budget) kr. til internationalt netværk på skoleområdet. Størstedelen af tidsforbruget på det internationale område ligger i forhold til Wuxi-samarbejdet, og årsværks- Side 14 af 18

15 virkningen af ovenstående reduktioner vil være beskeden. S-PL 03 Opsigelse af medlemskab af Danish- Chinese Business Forum Opsigelse af medlemskab af Danish-Chinese Business Forum Ballerup Kommune får ikke nyhedsbreve og kan ikke deltage i organisationens arrangementer og netværk S-PL 04 S-PL 06 S-PL 07 Bycirklen - tilpasning til faktisk niveau Beboerklagenævn og huslejenævn i samarbejde med Furesø Kommune Møder, repræsenta-tion KMB ekstern Reduktion på Bycirkelkontoen til det faktiske niveau Furesø og Ballerup Kommuner etablerer et fælles husleje- og beboerklagenævn og et fælles sekretariat Der skæres 10 % af budgettet på forplejning til udvalgsmøder, KMB-møder og receptioner, middage og arrangementer med KMB s deltagelse Ingen. Forventer et mindreforbrug, der også vil kunne gøre sig gældende fremadrettet Sagerne behandles i de to kommunalbestyrelser i oktober Konsekvensen vil være større kvalitet og effektivitet, som gør det muligt at høste en besparelse. Opgaven hjemtages fra Gladsaxe Kommune, og der skal derfor ansættes en ny medarbejder. Udgifterne til sekretariatet deles mellem Ballerup og Furesø Kommuner ud fra befolkningstal. Konsekvenserne vil være - Færre middage efter KMBmøderne eller smørrebrød/sandwich uden servering - Fælles niveau for forplejning til udvalgsmøder mv. - Stram prioritering af antallet af og karakteren af KMB-arrange Side 15 af 18

16 Sekretariat for Udvikling og Kommunikation (S-UK) S-UK 01 S-UK 02 S-UK 03 Udelukkende elektroniske stillingsannoncer Ingen reklamer i busser Ingen reklamer på stationer Elektroniske stillingsannoncer frem for trykte stillings-annoncer. Der vil stadig være mulighed for i enkeltstående tilfælde (fx ifm. ansættelse af kommunaldirektør) at have en trykt annonce (finansieringen hertil skal dog findes på andre konti) Reklamer i udvalgte busser, der kører i Ballerup Kommune og omegnskommuner, nedlægges 15 outdoor reklamepladser på s-stationer nedlægges menter. - Målrettet kommunikation om Ballerup Kommune på jobportaler - Møder borgerne på internettet, som er der, de søger nye jobs - Der forventes ikke at være færre ansøgere, selvom der udelukkende bruges elektronisk annoncering. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på servicebussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på service Side 16 af 18

17 S-UK 04 Aben udsendes elektronisk Aben går fra trykudgave til elektronisk udgave. Der afsættes årligt kr. til udvikling og vedligeholdelse af elektronisk udgave. bussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. Den trykte udgave har givet mulighed for at kommunikere til alle i organisationen og dermed understøtte udbredelse af værdier, politikker og strategier, videndele mv. Med ændringen skal medarbejderne aktivt tilvælge personalebladet. Da det ikke er alle personalegrupper, der dagligt benytter elektroniske medier, er der en risiko for, at budskaberne ikke når ud til ligeså mange medarbejdere og ledere som hidtil. Dog vil brugen af sociale medier sandsynligvis understøtte at flest muligt nås Direktionen Direktionen centre Alle -01 Nedlæggelse af en direktørstilling Nedlæggelsen af 1 ud af 4 direktørstillinger udgør en kraftig reduktion i direktionens størrelse. En ændring fra 4 til 3 direktører vil umiddelbart reducere direktionens evne til at varetage den overordnede tværgående strategiske ledelsesopgave og den tværgående koordination af den politiske betjening af borgmester og udvalg, herunder svække organisationens fokus på en helhedsorienteret opgaveløsning ,23 Endvidere vil den politiske betjening vil ændringen indebære større ansvar for centercheferne, der i konsekvens må delegere større driftsan- Side 17 af 18

18 svar til afsnitslederne. Direktionen anbefaler, at forslaget ikke gennemføres, før end de igangværende store omstillinger som følge af spareplaner og strategiske tiltag er tilendebragt og, der er foretaget en politisk vurdering af det efterfølgende strategiske ledelsesbehov. Side 18 af 18

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere