Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende"

Transkript

1 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O) Kim Lykke Jensen (F) Marianne Kirkegaard (V) Jan Fischer (A) Helle Røge (F) Torben Therkelsen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Gunnar Sørensen (V) Jesper Yde Knudsen (Ø) Laila Sortland (O) Hans Christian Baltzer (A) Jan Kjær Madsen (B) Ole Bjerregaard (V) Jens Rasmussen (F) Anders Peter Rasmussen (A) Rønnaug Engstad Laursen (V) Kristian Herget (F) Flemming Hansen (I) Karen Østergaard (V) Kai Pedersen (A) Christian Haubuf (A) Jørgen Brøgger (L) Fraværende Per Dalgaard (O)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 380. Spørgetid 20/ Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Regnskab Djurs Mad I/S Spareplan Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Ekspropriation af privat fællesvej - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Spørgetid 20/ Sagsnr.: 15/2703 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den Ingen spørgsmål. Fraværende: Per Dalgaard (O)

4 4 of 34 Side Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Sagsnr.: 15/14339 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår Revisionen har fremsendt beretning nr. 21 den 15. april Revisionen har omfattet følgende områder: 1. Regnskabsføring og interne kontroller. 2. Rejse- og repræsentationsudgifter 3. Løn- og personaleområdet 4. Revision af de sociale områder med statsrefusion i Borgerservice 5. Revision af kommunens interne IT-kontroller 6. Løbende forvaltningsrevision Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen). Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Udover den generelle revision, har BDO gennemført en revision af beskæftigelsesområdet. På baggrund af revision konkluderer BDO, at Jobcenter Syddjurs produktivitet inden for de enkelte områder ligger enten på niveauet for klyngegennemsnittet eller lidt under gennemsnittet. Dog er der usikkerhed i forhold til, om Jobcentret har indrapporteret korrekte data på alle processer i den landsdækkende analyse. Jobcentret er dog opmærksomt på udfordringen, og derfor er der igangsat en proces, der skal digitalisere og effektivisere de interne arbejdsgange og retningslinjer. Målet er derved både at forenkle og sikre ensartet sagsbehandling af borgerne. Jobcentret forventer derfor en positiv udvikling i produktiviteten fra Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Direktionsmøde den På baggrund af de iværksatte initiativer indstilles sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til godkendelse, Økonomiudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og direktion fortsat at have stort fokus på at styre igangsatte aktiviteter med henblik på at styrke effekt og produktivitet

5 5 of 34 Side 4 Beslutning i Byrådet den Udgår, tilbagesendes til behandling i berørte fagudvalg. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision - Bilag 1 Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 2 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision 72787/ /15

6 6 of 34 Side Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Sagsnr.: 15/13786 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I forbindelse med udmeldingen om den forhøjede kvote flygtninge, som Syddjurs Kommune skal modtage i 2015, forventes det, at Syddjurs Kommune vil modtage 3,0 mio. fra 2 puljer. Sagsfremstilling I Borgmesterbrevet i forbindelse med udmeldingen om den forhøjede flygtninge kvote i 2015 i Syddjurs Kommune oplyses det, at der er ydes 2 former for tilskud til kommunerne. Syddjurs Kommunes kvote i 2015 er 142 flygtninge. Det første tilskud, investeringstilskuddet på 125 mio. kr. på landsplan fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 125 mio. kr. er kr. Det andet tilskud, det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. på landsplan vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. flygtning. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 200 mio. kr. er kr., som skal bruges til den integrationsmæssige indsats. Økonomi og organisatoriske konsekvenser: Tilskuddene ønskes brugt til følgende udgifter: Direkte ledelse på området Merudgift til integrationsmedarbejdere Ekstra sagsbehandlere i Ydelseskontoret og Jobcentret året ud Privat boligformidler I alt bevilling administrativ organisation kr kr kr kr kr. Grundet det forhøjede antal flygtninge er der behov for en opnormering ift. integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentret og på Ydelseskontoret til at varetage indsatsen. Der er ligeledes behov for direkte ledelse på området, idet der er tale om et meget bredt og stort område, som dækker både den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats samt boligplaceringerne m.v. Med det forhøjede antal flygtninge følger et udvidet behov for boliger. Det er den privat boligformidlers opgave at hjælpe kommunen med at finde private udlejere, som vil leje ud til de nyankomne borgere. Ekstra tolkeomkostninger I alt bevilling tilbud til udlændinge kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, er der behov for køb af ekstra tolketimer.

7 7 of 34 Side 6 Ekstra boligudgifter I alt bevilling kontante ydelser kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, vil kommunens omkostninger på boligområdet forventes at stige væsentligt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Administrativ organisation (bevilling 10645) på 1,1 mio. kr. finansieret af kassen. 2. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16546) på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen. 3. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Kontante ydelser (bevilling 16557) på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byråds godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker en udvidet regnskabsmæssig opfølgning på området ifbm regnskabsaflæggelsen 2015 Beslutning i Byrådet den Godkendt med den tilføjelse, at den regnskabsmæssige opfølgning dækker det samlede integrationsområde i årsberetning Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i /15

8 8 of 34 Side Regnskab Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/14195 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 for Djurs Mad I/S. Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i 2015.

9 9 of 34 Side 8 Bilag Årsrapport Djurs Mad I/S Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S Indstilling Direktøren indstiller til SÆ-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. Arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker svar på følgende spørgsmål til Djurs Mad: Økonomiudvalget ønsker bestyrelsens holdning og redegørelse om behovet for at have resten af den opsparede likviditet i selskabet især med fokus på den likviditet som er fremkommet fra afskrivninger. Da selskabet er gældfrit synes det overflødigt at den samlede likviditet fra afskrivninger forbliver i selskabet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 72103/15 2 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 72102/15

10 10 of 34 Side Spareplan Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Sagsnr.: 15/14209 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Sparemålet er siden beslutningen i januar steget til nu at omfatte besparelser for i alt 540 mio. kr. i 2016 stigende til 660 mio. kr. i Koncernledelsen fremlagde mandag den 27. april 2015 oplæg til et sparekatalog, der indeholder forslag på 824. mio. kr. i 2019, med hensigt om at der i alt skal reduceres i hospitalernes udgifter med 699 mio. kr. Kataloget er sendt i høring i kommunerne. Høringsfristen er den 8. maj kl. 12. Sagsfremstilling Baggrund for spareplanen. Baggrunden for den stigende økonomiske ubalance og dermed anledning til spareplanen omfatter især tre forhold: Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger som følge af teknologiske fremskridt samt udvikling af ny medicin og nye behandlingsformer. Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier omfattende en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift og høj kvalitet i patientbehandlingen. Øget leasingfinansiering og vigende økonomisk ramme på anlægsområdet. Rammer for spareplanen. Koncernledelsen har vægtet, at spareplanen understøtter principperne i Region Midtjyllands sundhedsplan. Sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal have patienten i fokus, behandlingen skal foregå på patientens præmisser og der skal leveres aktivitet, der giver værdi for patienten. Derudover har Koncernledelsen ønsket at reducere variation mellem enheder i regionen og at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder. Den fremlagte spareplan er udarbejdet af koncernledelsen inden for de politiske rammer opstillet af Regionsrådet, kort præsenteret i nedenstående: Akutplanen principper om 5 akuthospitaler, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav til speciallægetilstedeværelse. Der kan lægges op til ændringer i struktur og servicemål i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den præhospitale plan. Der arbejdes efter LEON princippet i regi af Sundhedsaftale og Praksisplan. Investeringsplanen kan revideres. Ændringsforsalg der vedrører politiske planer skal til politiks godkendelse inden eventuel gennemførelse. De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for patienten. Behandling skal foregå på patientens præmisser og med den bedste kvalitet hver gang (Regionens Sundhedsplan) Koncernledelsen fremhæver i deres overvejelser samarbejdet med kommunerne og almen praksis om udvikling af det nære sundhedsvæsen. Det hedder bl.a.: Det medfører en fælles forpligtelse til at udvikle det nære sundhedsvæsen og fortsætte med at udvikle og nytænke løsninger til gavn for borgerne, ligesom det medfører en ændring af både hospitalernes, kommunernes og praksissektorens opgavevaretagelse.

11 11 of 34 Side 10 Spareplanen i hovedtræk. Spareplanen indeholder en række forslag inden for følgende 8 tematiske områder: Akutområdet. Planlagte patientforløb. Praksisområdet. Psykiatrien. Klinisk service Ikke kliniske områder. Medicin Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling. Særligt vedr. de kliniske temaer. Inden for akutområdet og det præhospitale område foreslås det, at akutklinikker ændres til enheder, der varetager diagnostiske undersøgelser og antallet af akutbiler og akutlægebiler reduceres. Lokalt indebærer forslaget, at udrykningslægebilen på Mols nedlægges. Spareforslagene på akutområdet vil i et vist omfang flytte opgaver til almen praksis og kommunerne. Forslagene på det somatiske område handler i stor udstrækning om at reducere variationen mellem enhederne i regionen, at samle funktioner på færre enheder samt optimere arbejdsgange. Det medfører en række strukturelle ændringer med samling af specialafdelinger på færre enheder. På medicinområdet handler forslagene om at se på medicinordination på tværs af hospitaler og almen praksis og ved at sikre anvendelse af det billigste af virkningsmæssigt ens medicin. På praksisområdet handler forsalgene om tilpasning af kapacitet og om samarbejde om opgavefordeling mellem region, kommuner og praksis. Inden for psykiatrien omhandler forslagene organisatoriske omlægninger og samarbejdsflader til kommunerne. Spareplanens konsekvenser for Regionshospital Randers. Syddjurs Kommune er optageområde for Regionshospital Randers, og det er med Randers at Syddjurs Kommune primært har sit samarbejde i forhold til lokale aftaler og sundhedsaftale. Spareplanen medfører at Regionshospital Randers i alt skal spare 38.5 mio kr frem til 2019, samtidigt styrkes det tarmdiagnostiske område med flere midler, så den regionale centerfunktion styrkes, på den måde er nettobesparelsen er på 8.6 mio. kr. Det betyder at til førelsen af midler går til et specialiseret fortrinsvist ambulant område, hvorimod besparelsen på de 45,5 mio. kr. vil skulle findes på de øvrige områder, en udmøntning der kan betyde en reduktion med op til 100 stillinger (der er i alt ca ansatte på regionshospital Randers). Dette vil formodentlig medføre nedlæggelse af sengepladser, som vil påvirke indlæggelser, indlæggelsestid og udskrivninger til Syddjurs Kommune og øvrige kommuner rundt om Randers. Hvordan det påvirker hospitalets muligheder for at være til rådighed for kommunerne med viden og udgående funktioner vil afhænge af hvordan den samlede besparelse udmøntes. Høring. Spareplanen er i høring med frist for indsendelse af høringssvar den 8. maj Mellem de 4 kommuner rundt om Regionshospital Randers søges der udarbejdet et koordineret høringssvar. Ligeledes vil der i regi af sekretariatet for den kommunale sundhedsstyregruppe (KOSU) blive udarbejdet et notat om konsekvenser af sparekataloget. Behandling på SÆ møde. Der lægges på udvalgsmødet op til en nærmere drøftelse af sparekatalogets elementer og disse betydning for borgerne i Syddjurs Kommune samt konsekvenser for det kommunale

12 12 of 34 Side 11 sundhedsbredskab. På mødet behandles det oplæg til høringssvar,, der udarbejdes på tværs af de fire kommuner omkring Regionshospital Randers. Indstilling Direktøren indstiller til 1. drøftelse og godkendelse af høringssvar til Region Midtjylland, 2. fremsendelse af høringssvar til Byrådets efterretning. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling godkendt, og det på mødet fremlagte udkast fremsendes. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-8---arbejdsgange-kapacitetsudnyttelse-ogforenkling pdf 72256/15 2 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-7---medicin pdf 72255/15 3 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-6---ikke-kliniske-omrader pdf 72254/15 4 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-5---klinisk-service pdf 72253/15 5 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-4---psykiatrien pdf 72250/15 6 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-3---praksisomradet pdf 72249/15 7 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-2---planlagte-patientforlob pdf 72246/15 8 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-1---akutomradet-og-det-prahospitaleomrade pdf 72245/15 9 Åben Regionens besparelsesudspil - overliggernotat_260415_fardig_15.55.pdf 72243/15 10 Åben Underskrevet fælles høringssvar for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner i forbindelse med den regionale spareplan 78181/15

13 13 of 34 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

14 14 of 34 Side 13 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Projektforslaget fremsendes i offentlig høring. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Supplerende Sagsfremstilling Det fremlagte projektforslag har været i offentlig høring i perioden fra 4. marts til 10. april 2015 og i samme forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 16. marts 2015.

15 15 of 34 Side 14 Ved høringsfristen udløb er der modtaget 24 indsigelser og bemærkninger til projektet, hvoraf halvdelen var en ansøgning om fritagelse for tilslutnings-og forblivelsespligt. Disse ansøgninger vil efterfølgende blive behandlet af forvaltningen. Alle høringssvar er i kommenteret form oplistet i vedlagte notat (bilag). Alle høringssvar kan læses i deres helhed på kommunens hjemmeside under Åben Indsigt (søg efter *15/3406*). Flere indsigelser omfattede takstzone 2 (Lübker Golf Resort), hvor høringssvaret fra driftsselskabet er vedlagt i bilag, som omhandler flere principielle forhold omkring selve projektforslaget og hjemmelgrundlaget for evt. tilslutnings- og forblivelsespligt. For Lübker Golf Resort undtaget delområde V - gælder der allerede nu tilslutningspligt via lokalplanens 302 for resortet Lokalplanområdets bebyggelser er pligtige at aftage fjernvarme fra Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning. Undtaget herfra er dog de ferieboliger i delområde V, som er solgt før november I henhold til vejledningen for tilslutningsbekendtgørelsen kan der ikke pålægges pligt til tilslutning af fjernvarme til fritidshuse (sommerhuse), der ikke skal opvarmes året rundt. Da hjemmelsgrundlaget er Planloven (lokalplan) kan der ligeledes ikke pålægges forblivelsespligt til allerede tilsluttede bygninger Grundejerne i takstområde 2 har derfor formelt set altid mulighed for at opsige kontrakten med Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning, men skal ved evt. udmeldelse betale for opbygget underdækning m.v. efter gælder regler i fjernvarmeværkets vedtægter. Det indstilles derfor til Byrådet, at det fremlagte projekts krav om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s allerede vedtagne bestemmelser om tilslutningspligt. Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning har i høringsperioden besluttet at nedsætte prisen for tilslutning af nye forbrugere yderligere. Den nye tilslutningspris fremgår af vedlagte bilag, og hvor der frem til år 2033 for såvel takstzone 1 (Nimtofte by) og takstzone 2 (Lübker Golf Resort) ikke skal betales tilslutningsbidrag og kun betale halvdelen af den faste afgift i forhold til nuværende forbrugere. De øvrige høringssvars bemærkninger om bl.a. det fremlagte projektforslags indhold og beregningsforudsætninger giver efter forvaltningen vurdering ikke anledning til ændringer, idet forslaget er udarbejdet efter gældende regler og anerkendte regnemetoder. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. de fremsendte indsigelser og bemærkninger til projektforslaget tages til efterretning. 2. det fremlagte projektforslag af 11. december 2014 godkendes endeligt med følgende tilføjelser: a. den nye og billigere kampagnepris for tilslutning af nye forbrugere jf. NOFFs tilbud af 10. april 2015 tages til efterretning. b. kravet om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s bestemmelser om tilslutningspligt, som fortsat vil gælde. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse at administrationen anmodes om at udarbejde et udkast til administrationspraksis vedr. fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

16 16 of 34 Side 15 Beslutning i Byrådet den Der blev stillet ændringsforslag fra Liberal Alliance (I) omkring udsættelse af sagen i en måned. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 10 for og 16 imod. For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I) og Laila Sortland (O). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (L), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V). Godkendt med stemmerne 25 for og 1 imod. For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (L), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Laila Sortland (O), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V). Imod stemte: Hans Christian Baltzer (A) Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14 2 Åben NOFF høringsnotat april /15 3 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune docx 69020/15 4 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune - NOFF-projektforslag.pdf 69024/15

17 17 of 34 Side Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Sagsnr.: 15/6770 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er udarbejdet et forslag til ny ejerstrategi for Syddjurs Spildevand. Forslaget indstilles til Udvalget for natur, teknik og miljø, økonomiudvalget og byrådet til drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har godkendt en række ejerstrategier for relevante selskaber, herunder eksempelvis Syddjurs Spildevand A/S, Aarhus Lufthavn A/S, Djurs Mad I/S, Reno Djurs I/S og Trafikselskabet Midttrafik. Den gældende ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S blev vedtaget på Syddjurs Spildevands A/S generalforsamling 11. april Ejerstrategien for Syddjurs Spildevand A/S er et vigtigt redskab, idet den sætter fokus på selskabets opgaveløsning. Byrådet kan i ejerstrategien give udtryk for den generelle interesse for Syddjurs Spildevand A/S og tilkendegive Byrådets konkrete fokusområder og de prioriteringer, Byrådet ønsker, selskabet skal arbejde efter. Ejerstrategierne giver Byrådet mulighed for tydeligt at tilkendegive rammerne for det mandat, Byrådet giver de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Syddjurs Spildevand A/S bestyrelse. Byrådet har dog, jf. de gældende selskabsretlige regler, ingen instruktionsbeføjelser over for bestyrelsens arbejde herunder ej heller de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Syddjurs Spildevand A/S bestyrelse. I løbet af de seneste måneder har en styregruppe bestående af direktør og relevante afdelingsledere fra Syddjurs kommune, direktør i Syddjurs Spildevand A/S med bistand fra advokatfirmaet Horten udarbejdet et forslag til ny ejerstrategi. Forslag til ny ejerstrategi er vedlagt som bilag. Som inspiration til indholdet af forslag til ny ejerstrategi er der afholdt et seminar for medarbejdere og ledere fra relevante afdelinger i Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S. I forslag til ny ejerstrategi er det endvidere forsøgt at mødekomme: at ejerstrategien er i overensstemmelse med Spildevandsplan for , som vedtaget på Byrådet den 25. marts 2015, og at ejerstrategien afspejler Byrådets vision Syddjurs Kommune vi gør det sammen hvor der afsluttes med.samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår. at ejerstrategien afspejler de vedtagne målsætninger i Erhvervshandlingsplan vedtaget af Byrådet den 17. december 2014 om eksempelvis øget erhvervsvenlighed, dialog med erhvervslivet og smidighed i sagsbehandlingen overfor erhvervslivet. Forslag til ny ejerstrategi drøftes og indstilles godkendt i byrådsmødet den 29. april 2015 og efterfølgende på Syddjurs Spildevand A/S generelforsamling den 11. maj Tidsplanen er som følger: Drøftelse på direktionsmøde i kommunen den 10. marts Bestyrelsesmøde i Syddjurs Spildevand A/S den 23. marts Udvalget for natur-, teknik- og miljø den 13. april Økonomiudvalget den 22. april Byrådsmødet 29. april 2015.

18 18 of 34 Side 17 Generalforsamling 11. maj Bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S har drøftet forslag til ejerstrategi på bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 og har fremsendt deres beslutning. Beslutningen lyder på: Udkast til ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S er drøftet og videresendes til drøftelse hos ejeren og til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen Det anbefales ejeren, at i afsnit 5 fjernes at fusionere eller på anden måde da man allerede er gået samarbejdsvejen som medejer af serviceselskabet Shared a/s og for at undgå at sende 2 signaler. Ikke mindst i forhold til medarbejderne. Indstilling Direktøren indstiller 1. At Udvalget drøfter oplægget til ejerstrategi, herunder også i relation til Bestyrelsen for Syddjurs Spildevands bemærkninger 2. at Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller forslaget til ny ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S til godkendelse som det foreligger Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Forslag til ny ejerstrategi Syddjurs Spildevand 2015.pdf 56359/15 2 Åben Syddjurs Spildevand A/S. Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. marts med-bilag-underskrevet.pdf 52434/15

19 19 of 34 Side Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Sagsnr.: 14/41116 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er ansøgt om at igangsætte en fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser, svarende til afgrænsningen af den gældende lokalplan 188 for området. Planlægningen omfatter blandt andet tilbageførsel af et landzoneområde til sommerhusområde, mulighed for etablering af feriehytter, anlæggelse af reserve-parkering, udstykning af tre eksisterende helårsboliger med videre. Sagsfremstilling Konsulent Carl Nielsen har på vegne af ejer Hermod Ejendomme A/S ansøgt Syddjurs Kommune om, at der igangsættes fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser jf. BILAG Ansøgning om igangsætning af ny planlægning med bilag. Fuglsøcentrets historik som et DGI kursuscenter præger den gældende lokalplan 188 fra 1993, og Fuglsøcentret har således ladet udarbejde en masterplan, som med sin realisering skal sikre centrets udvikling. Det er med udgangspunkt i denne masterplan jf. BILAG_Masterplan for Fuglsøcentrets udvikling, at der ønskes igangsat en fornyet planlægning. Området Det mulige lokalplanområde omfatter et areal på ca. 12 ha. og er privatejet. Mod syd grænser området op til Natur- og Friluftscenter Karpenhøj, mod vest til sommerhusområdet Oversø og mod nord og øst til henholdsvis golfbane og det åbne land ned mod Fuglsø Strand. Lokalplanområdet anvendes i dag i overensstemmelse med den gældende lokalplan 188, det vil sige til hotel-, kursus-, idræts og rekreative- formål, samt til fritliggende hytter, som delvist er etableret med dispensation fra gældende lokalplan jf. BILAG_Lokalplan nr. 188 og dispensation til 18 hytter. Den mulige lokalplans indhold Der ansøges om, at der igangsættes fornyet planlægning for følgende: 8 nye sommerhusgrunde Syddjurs Kommune har i september 2014 ansøgt Naturstyrelsen om ændring af planstatus for arealer, der hører under Fuglsøcentret således, at disse tilbageføres til det tilgrænsende sommerhusområde, som arealerne i henhold til byplanvedtægt for Ebeltoft Kommune af september 1970, var en del af. Naturstyrelsen har med brev af erklæret sig enige i, at ændringen af planstatus falder ind under mindre justeringer af sommerhusområder og har derfor ingen bemærkninger jf. BILAG_Dokumenter vedr. ansøgning til Naturstyrelsen om ændret planstatus, med videre. Der er således skitseret en udstykningsplan for 8 nye sommerhusgrunde som fremgår af ansøgningen, som med en ny planlægning gives status som sommerhusområde. Det er afdelingen for Plan og Udviklings vurdering, at en ny lokalplan skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse og at der tages højde for, at så mange som muligt opnår udsigt for eksempel ved fastlæggelse af byggefelter og niveauplaner i kombination med en maksimal højde. Hytter

20 20 of 34 Side 19 Med dispensation af 22. november 2012 fra lokalplan nr. 188 er der givet mulighed for opførelse af i alt 18 hytter, fordelt på to områder. Kun een af disse hytter er på nuværende tidspunkt opført. Som konsekvens af ovenstående tilbageførsel af område D4 til sommerhusområde (her forelå dispensation til opførelse af 8 hytter), ansøges der om, at der må opføres et tilsvarende antal hytter indenfor delområde D2. Det er afdelingens vurdering, at ovenstående dispensation indarbejdes i en ny lokalplan herunder, at der placeres et antal hytter indenfor D2 med baggrund i en bebyggelsesplan, som endnu ikke foreligger. Bebyggelsesplanen skal tage højde for landskabs- og naturinteresser, med videre. Udstykning af 3 helårsboliger Indenfor lokalplanens område ligger 3 helårsboliger, som gennem tiden har været udlejet til centrets ansatte. Der ansøges om, at der gives mulighed for, at disse 3 boliger kan udstykkes med henblik på et muligt frasalg. Der er skitseret en udstykningsplan for de tre helårsboliger, som fremgår af ansøgningen. Det er afdelingens vurdering, at det med lokalplanen skal belyses, at virksomheden til enhver tid skal overholde gældende støjgrænseværdier, ligesom lokalplanen skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at eventuel ny bebyggelse tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse. Parkering Der er ansøgt om, at der kan anlægges parkeringspladser på modsatte side (i forhold til centret) af Dragsmurvej. Området er omfattet af fredning, så det vil afhænge af hvorvidt Fredningsnævnet vil meddele dispensation. Den gældende lokalplan giver mulighed for en begrænset parkering i samme område, men uden for fredningen og idrætsanlægget. Det er afdelingens vurdering, at det i lokalplanprocessen skal afklares, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der anlægges parkering på modsatte side af Dragsmurvej (i forhold til centret) med den krydsende trafik det vil medføre, ligesom en udkørsel til Dragsmurvej skal godkendes. Nedlæggelse af idrætsanlæg Ansøger åbner op for muligheden for, at idrætsanlæg på modsatte side af Dragsmurvej nedlægges med henblik på en reetablering af natur og landskab. Nedlæggelsen skal ses i sammenhæng med det nævnte ønske om at anlægge parkeringspladser. Det er afdelingens vurdering, at denne mulighed skal indarbejdes i lokalplanen. Anvendelsesbestemmelsen præciseres Der er ansøgt om, at anvendelsesbestemmelsen præciseres således, at denne uden for tvivl også giver mulighed for afholdelse af kulturelle arrangementer som koncerter, udstillinger og lignende. Det er afdelingens vurdering, at denne præcisering skal indarbejdes i lokalplanen. Plan- og lovbindinger Der gælder følgende plan- og lovbindinger indenfor området jf. BILAG_Planbindinger.

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådet Tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 13:30 Sundhed og Træning Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådet Tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 13:30 Sundhed og Træning Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 19 Referat Ældrerådet Ældrerådet Tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 13:30 Sundhed og Træning Århusvej 35, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Dagsorden. Byrådets temamøde. Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen Ebeltoft

Dagsorden. Byrådets temamøde. Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen Ebeltoft Dagsorden Byrådets temamøde Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Medlemmer Vilfred Friborg Hansen (A) Ninna Thomsen (A) Jesper Mathiesen (A) Bent

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft 1 of 29 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Ole Bjerregaard

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 12. oktober 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 12. oktober 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 12. oktober 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O)

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til jdw@sagfoerne.com, cmb@sagfoerne.com og kontakt@sagfoerne.com og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 05. maj 2015 Kl. 12:00 Kernehuset Østeralle 33, 8400 Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 05. maj 2015 Kl. 12:00 Kernehuset Østeralle 33, 8400 Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 16 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 05. maj 2015 Kl. 12:00 Kernehuset Østeralle 33, 8400 Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 63 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere