Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende"

Transkript

1 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O) Kim Lykke Jensen (F) Marianne Kirkegaard (V) Jan Fischer (A) Helle Røge (F) Torben Therkelsen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Gunnar Sørensen (V) Jesper Yde Knudsen (Ø) Laila Sortland (O) Hans Christian Baltzer (A) Jan Kjær Madsen (B) Ole Bjerregaard (V) Jens Rasmussen (F) Anders Peter Rasmussen (A) Rønnaug Engstad Laursen (V) Kristian Herget (F) Flemming Hansen (I) Karen Østergaard (V) Kai Pedersen (A) Christian Haubuf (A) Jørgen Brøgger (L) Fraværende Per Dalgaard (O)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 380. Spørgetid 20/ Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Regnskab Djurs Mad I/S Spareplan Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Ekspropriation af privat fællesvej - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Spørgetid 20/ Sagsnr.: 15/2703 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den Ingen spørgsmål. Fraværende: Per Dalgaard (O)

4 4 of 34 Side Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Sagsnr.: 15/14339 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår Revisionen har fremsendt beretning nr. 21 den 15. april Revisionen har omfattet følgende områder: 1. Regnskabsføring og interne kontroller. 2. Rejse- og repræsentationsudgifter 3. Løn- og personaleområdet 4. Revision af de sociale områder med statsrefusion i Borgerservice 5. Revision af kommunens interne IT-kontroller 6. Løbende forvaltningsrevision Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen). Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Udover den generelle revision, har BDO gennemført en revision af beskæftigelsesområdet. På baggrund af revision konkluderer BDO, at Jobcenter Syddjurs produktivitet inden for de enkelte områder ligger enten på niveauet for klyngegennemsnittet eller lidt under gennemsnittet. Dog er der usikkerhed i forhold til, om Jobcentret har indrapporteret korrekte data på alle processer i den landsdækkende analyse. Jobcentret er dog opmærksomt på udfordringen, og derfor er der igangsat en proces, der skal digitalisere og effektivisere de interne arbejdsgange og retningslinjer. Målet er derved både at forenkle og sikre ensartet sagsbehandling af borgerne. Jobcentret forventer derfor en positiv udvikling i produktiviteten fra Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Direktionsmøde den På baggrund af de iværksatte initiativer indstilles sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til godkendelse, Økonomiudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og direktion fortsat at have stort fokus på at styre igangsatte aktiviteter med henblik på at styrke effekt og produktivitet

5 5 of 34 Side 4 Beslutning i Byrådet den Udgår, tilbagesendes til behandling i berørte fagudvalg. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision - Bilag 1 Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 2 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision 72787/ /15

6 6 of 34 Side Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Sagsnr.: 15/13786 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I forbindelse med udmeldingen om den forhøjede kvote flygtninge, som Syddjurs Kommune skal modtage i 2015, forventes det, at Syddjurs Kommune vil modtage 3,0 mio. fra 2 puljer. Sagsfremstilling I Borgmesterbrevet i forbindelse med udmeldingen om den forhøjede flygtninge kvote i 2015 i Syddjurs Kommune oplyses det, at der er ydes 2 former for tilskud til kommunerne. Syddjurs Kommunes kvote i 2015 er 142 flygtninge. Det første tilskud, investeringstilskuddet på 125 mio. kr. på landsplan fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 125 mio. kr. er kr. Det andet tilskud, det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. på landsplan vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. flygtning. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 200 mio. kr. er kr., som skal bruges til den integrationsmæssige indsats. Økonomi og organisatoriske konsekvenser: Tilskuddene ønskes brugt til følgende udgifter: Direkte ledelse på området Merudgift til integrationsmedarbejdere Ekstra sagsbehandlere i Ydelseskontoret og Jobcentret året ud Privat boligformidler I alt bevilling administrativ organisation kr kr kr kr kr. Grundet det forhøjede antal flygtninge er der behov for en opnormering ift. integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentret og på Ydelseskontoret til at varetage indsatsen. Der er ligeledes behov for direkte ledelse på området, idet der er tale om et meget bredt og stort område, som dækker både den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats samt boligplaceringerne m.v. Med det forhøjede antal flygtninge følger et udvidet behov for boliger. Det er den privat boligformidlers opgave at hjælpe kommunen med at finde private udlejere, som vil leje ud til de nyankomne borgere. Ekstra tolkeomkostninger I alt bevilling tilbud til udlændinge kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, er der behov for køb af ekstra tolketimer.

7 7 of 34 Side 6 Ekstra boligudgifter I alt bevilling kontante ydelser kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, vil kommunens omkostninger på boligområdet forventes at stige væsentligt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Administrativ organisation (bevilling 10645) på 1,1 mio. kr. finansieret af kassen. 2. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16546) på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen. 3. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Kontante ydelser (bevilling 16557) på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byråds godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker en udvidet regnskabsmæssig opfølgning på området ifbm regnskabsaflæggelsen 2015 Beslutning i Byrådet den Godkendt med den tilføjelse, at den regnskabsmæssige opfølgning dækker det samlede integrationsområde i årsberetning Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i /15

8 8 of 34 Side Regnskab Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/14195 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 for Djurs Mad I/S. Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i 2015.

9 9 of 34 Side 8 Bilag Årsrapport Djurs Mad I/S Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S Indstilling Direktøren indstiller til SÆ-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. Arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker svar på følgende spørgsmål til Djurs Mad: Økonomiudvalget ønsker bestyrelsens holdning og redegørelse om behovet for at have resten af den opsparede likviditet i selskabet især med fokus på den likviditet som er fremkommet fra afskrivninger. Da selskabet er gældfrit synes det overflødigt at den samlede likviditet fra afskrivninger forbliver i selskabet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 72103/15 2 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 72102/15

10 10 of 34 Side Spareplan Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Sagsnr.: 15/14209 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Sparemålet er siden beslutningen i januar steget til nu at omfatte besparelser for i alt 540 mio. kr. i 2016 stigende til 660 mio. kr. i Koncernledelsen fremlagde mandag den 27. april 2015 oplæg til et sparekatalog, der indeholder forslag på 824. mio. kr. i 2019, med hensigt om at der i alt skal reduceres i hospitalernes udgifter med 699 mio. kr. Kataloget er sendt i høring i kommunerne. Høringsfristen er den 8. maj kl. 12. Sagsfremstilling Baggrund for spareplanen. Baggrunden for den stigende økonomiske ubalance og dermed anledning til spareplanen omfatter især tre forhold: Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger som følge af teknologiske fremskridt samt udvikling af ny medicin og nye behandlingsformer. Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier omfattende en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift og høj kvalitet i patientbehandlingen. Øget leasingfinansiering og vigende økonomisk ramme på anlægsområdet. Rammer for spareplanen. Koncernledelsen har vægtet, at spareplanen understøtter principperne i Region Midtjyllands sundhedsplan. Sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal have patienten i fokus, behandlingen skal foregå på patientens præmisser og der skal leveres aktivitet, der giver værdi for patienten. Derudover har Koncernledelsen ønsket at reducere variation mellem enheder i regionen og at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder. Den fremlagte spareplan er udarbejdet af koncernledelsen inden for de politiske rammer opstillet af Regionsrådet, kort præsenteret i nedenstående: Akutplanen principper om 5 akuthospitaler, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav til speciallægetilstedeværelse. Der kan lægges op til ændringer i struktur og servicemål i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den præhospitale plan. Der arbejdes efter LEON princippet i regi af Sundhedsaftale og Praksisplan. Investeringsplanen kan revideres. Ændringsforsalg der vedrører politiske planer skal til politiks godkendelse inden eventuel gennemførelse. De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for patienten. Behandling skal foregå på patientens præmisser og med den bedste kvalitet hver gang (Regionens Sundhedsplan) Koncernledelsen fremhæver i deres overvejelser samarbejdet med kommunerne og almen praksis om udvikling af det nære sundhedsvæsen. Det hedder bl.a.: Det medfører en fælles forpligtelse til at udvikle det nære sundhedsvæsen og fortsætte med at udvikle og nytænke løsninger til gavn for borgerne, ligesom det medfører en ændring af både hospitalernes, kommunernes og praksissektorens opgavevaretagelse.

11 11 of 34 Side 10 Spareplanen i hovedtræk. Spareplanen indeholder en række forslag inden for følgende 8 tematiske områder: Akutområdet. Planlagte patientforløb. Praksisområdet. Psykiatrien. Klinisk service Ikke kliniske områder. Medicin Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling. Særligt vedr. de kliniske temaer. Inden for akutområdet og det præhospitale område foreslås det, at akutklinikker ændres til enheder, der varetager diagnostiske undersøgelser og antallet af akutbiler og akutlægebiler reduceres. Lokalt indebærer forslaget, at udrykningslægebilen på Mols nedlægges. Spareforslagene på akutområdet vil i et vist omfang flytte opgaver til almen praksis og kommunerne. Forslagene på det somatiske område handler i stor udstrækning om at reducere variationen mellem enhederne i regionen, at samle funktioner på færre enheder samt optimere arbejdsgange. Det medfører en række strukturelle ændringer med samling af specialafdelinger på færre enheder. På medicinområdet handler forslagene om at se på medicinordination på tværs af hospitaler og almen praksis og ved at sikre anvendelse af det billigste af virkningsmæssigt ens medicin. På praksisområdet handler forsalgene om tilpasning af kapacitet og om samarbejde om opgavefordeling mellem region, kommuner og praksis. Inden for psykiatrien omhandler forslagene organisatoriske omlægninger og samarbejdsflader til kommunerne. Spareplanens konsekvenser for Regionshospital Randers. Syddjurs Kommune er optageområde for Regionshospital Randers, og det er med Randers at Syddjurs Kommune primært har sit samarbejde i forhold til lokale aftaler og sundhedsaftale. Spareplanen medfører at Regionshospital Randers i alt skal spare 38.5 mio kr frem til 2019, samtidigt styrkes det tarmdiagnostiske område med flere midler, så den regionale centerfunktion styrkes, på den måde er nettobesparelsen er på 8.6 mio. kr. Det betyder at til førelsen af midler går til et specialiseret fortrinsvist ambulant område, hvorimod besparelsen på de 45,5 mio. kr. vil skulle findes på de øvrige områder, en udmøntning der kan betyde en reduktion med op til 100 stillinger (der er i alt ca ansatte på regionshospital Randers). Dette vil formodentlig medføre nedlæggelse af sengepladser, som vil påvirke indlæggelser, indlæggelsestid og udskrivninger til Syddjurs Kommune og øvrige kommuner rundt om Randers. Hvordan det påvirker hospitalets muligheder for at være til rådighed for kommunerne med viden og udgående funktioner vil afhænge af hvordan den samlede besparelse udmøntes. Høring. Spareplanen er i høring med frist for indsendelse af høringssvar den 8. maj Mellem de 4 kommuner rundt om Regionshospital Randers søges der udarbejdet et koordineret høringssvar. Ligeledes vil der i regi af sekretariatet for den kommunale sundhedsstyregruppe (KOSU) blive udarbejdet et notat om konsekvenser af sparekataloget. Behandling på SÆ møde. Der lægges på udvalgsmødet op til en nærmere drøftelse af sparekatalogets elementer og disse betydning for borgerne i Syddjurs Kommune samt konsekvenser for det kommunale

12 12 of 34 Side 11 sundhedsbredskab. På mødet behandles det oplæg til høringssvar,, der udarbejdes på tværs af de fire kommuner omkring Regionshospital Randers. Indstilling Direktøren indstiller til 1. drøftelse og godkendelse af høringssvar til Region Midtjylland, 2. fremsendelse af høringssvar til Byrådets efterretning. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling godkendt, og det på mødet fremlagte udkast fremsendes. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-8---arbejdsgange-kapacitetsudnyttelse-ogforenkling pdf 72256/15 2 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-7---medicin pdf 72255/15 3 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-6---ikke-kliniske-omrader pdf 72254/15 4 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-5---klinisk-service pdf 72253/15 5 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-4---psykiatrien pdf 72250/15 6 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-3---praksisomradet pdf 72249/15 7 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-2---planlagte-patientforlob pdf 72246/15 8 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-1---akutomradet-og-det-prahospitaleomrade pdf 72245/15 9 Åben Regionens besparelsesudspil - overliggernotat_260415_fardig_15.55.pdf 72243/15 10 Åben Underskrevet fælles høringssvar for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner i forbindelse med den regionale spareplan 78181/15

13 13 of 34 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

14 14 of 34 Side 13 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Projektforslaget fremsendes i offentlig høring. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Supplerende Sagsfremstilling Det fremlagte projektforslag har været i offentlig høring i perioden fra 4. marts til 10. april 2015 og i samme forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 16. marts 2015.

15 15 of 34 Side 14 Ved høringsfristen udløb er der modtaget 24 indsigelser og bemærkninger til projektet, hvoraf halvdelen var en ansøgning om fritagelse for tilslutnings-og forblivelsespligt. Disse ansøgninger vil efterfølgende blive behandlet af forvaltningen. Alle høringssvar er i kommenteret form oplistet i vedlagte notat (bilag). Alle høringssvar kan læses i deres helhed på kommunens hjemmeside under Åben Indsigt (søg efter *15/3406*). Flere indsigelser omfattede takstzone 2 (Lübker Golf Resort), hvor høringssvaret fra driftsselskabet er vedlagt i bilag, som omhandler flere principielle forhold omkring selve projektforslaget og hjemmelgrundlaget for evt. tilslutnings- og forblivelsespligt. For Lübker Golf Resort undtaget delområde V - gælder der allerede nu tilslutningspligt via lokalplanens 302 for resortet Lokalplanområdets bebyggelser er pligtige at aftage fjernvarme fra Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning. Undtaget herfra er dog de ferieboliger i delområde V, som er solgt før november I henhold til vejledningen for tilslutningsbekendtgørelsen kan der ikke pålægges pligt til tilslutning af fjernvarme til fritidshuse (sommerhuse), der ikke skal opvarmes året rundt. Da hjemmelsgrundlaget er Planloven (lokalplan) kan der ligeledes ikke pålægges forblivelsespligt til allerede tilsluttede bygninger Grundejerne i takstområde 2 har derfor formelt set altid mulighed for at opsige kontrakten med Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning, men skal ved evt. udmeldelse betale for opbygget underdækning m.v. efter gælder regler i fjernvarmeværkets vedtægter. Det indstilles derfor til Byrådet, at det fremlagte projekts krav om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s allerede vedtagne bestemmelser om tilslutningspligt. Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning har i høringsperioden besluttet at nedsætte prisen for tilslutning af nye forbrugere yderligere. Den nye tilslutningspris fremgår af vedlagte bilag, og hvor der frem til år 2033 for såvel takstzone 1 (Nimtofte by) og takstzone 2 (Lübker Golf Resort) ikke skal betales tilslutningsbidrag og kun betale halvdelen af den faste afgift i forhold til nuværende forbrugere. De øvrige høringssvars bemærkninger om bl.a. det fremlagte projektforslags indhold og beregningsforudsætninger giver efter forvaltningen vurdering ikke anledning til ændringer, idet forslaget er udarbejdet efter gældende regler og anerkendte regnemetoder. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. de fremsendte indsigelser og bemærkninger til projektforslaget tages til efterretning. 2. det fremlagte projektforslag af 11. december 2014 godkendes endeligt med følgende tilføjelser: a. den nye og billigere kampagnepris for tilslutning af nye forbrugere jf. NOFFs tilbud af 10. april 2015 tages til efterretning. b. kravet om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s bestemmelser om tilslutningspligt, som fortsat vil gælde. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse at administrationen anmodes om at udarbejde et udkast til administrationspraksis vedr. fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

16 16 of 34 Side 15 Beslutning i Byrådet den Der blev stillet ændringsforslag fra Liberal Alliance (I) omkring udsættelse af sagen i en måned. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 10 for og 16 imod. For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I) og Laila Sortland (O). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (L), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V). Godkendt med stemmerne 25 for og 1 imod. For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (L), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Laila Sortland (O), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V). Imod stemte: Hans Christian Baltzer (A) Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14 2 Åben NOFF høringsnotat april /15 3 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune docx 69020/15 4 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune - NOFF-projektforslag.pdf 69024/15

17 17 of 34 Side Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Sagsnr.: 15/6770 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er udarbejdet et forslag til ny ejerstrategi for Syddjurs Spildevand. Forslaget indstilles til Udvalget for natur, teknik og miljø, økonomiudvalget og byrådet til drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har godkendt en række ejerstrategier for relevante selskaber, herunder eksempelvis Syddjurs Spildevand A/S, Aarhus Lufthavn A/S, Djurs Mad I/S, Reno Djurs I/S og Trafikselskabet Midttrafik. Den gældende ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S blev vedtaget på Syddjurs Spildevands A/S generalforsamling 11. april Ejerstrategien for Syddjurs Spildevand A/S er et vigtigt redskab, idet den sætter fokus på selskabets opgaveløsning. Byrådet kan i ejerstrategien give udtryk for den generelle interesse for Syddjurs Spildevand A/S og tilkendegive Byrådets konkrete fokusområder og de prioriteringer, Byrådet ønsker, selskabet skal arbejde efter. Ejerstrategierne giver Byrådet mulighed for tydeligt at tilkendegive rammerne for det mandat, Byrådet giver de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Syddjurs Spildevand A/S bestyrelse. Byrådet har dog, jf. de gældende selskabsretlige regler, ingen instruktionsbeføjelser over for bestyrelsens arbejde herunder ej heller de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Syddjurs Spildevand A/S bestyrelse. I løbet af de seneste måneder har en styregruppe bestående af direktør og relevante afdelingsledere fra Syddjurs kommune, direktør i Syddjurs Spildevand A/S med bistand fra advokatfirmaet Horten udarbejdet et forslag til ny ejerstrategi. Forslag til ny ejerstrategi er vedlagt som bilag. Som inspiration til indholdet af forslag til ny ejerstrategi er der afholdt et seminar for medarbejdere og ledere fra relevante afdelinger i Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S. I forslag til ny ejerstrategi er det endvidere forsøgt at mødekomme: at ejerstrategien er i overensstemmelse med Spildevandsplan for , som vedtaget på Byrådet den 25. marts 2015, og at ejerstrategien afspejler Byrådets vision Syddjurs Kommune vi gør det sammen hvor der afsluttes med.samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår. at ejerstrategien afspejler de vedtagne målsætninger i Erhvervshandlingsplan vedtaget af Byrådet den 17. december 2014 om eksempelvis øget erhvervsvenlighed, dialog med erhvervslivet og smidighed i sagsbehandlingen overfor erhvervslivet. Forslag til ny ejerstrategi drøftes og indstilles godkendt i byrådsmødet den 29. april 2015 og efterfølgende på Syddjurs Spildevand A/S generelforsamling den 11. maj Tidsplanen er som følger: Drøftelse på direktionsmøde i kommunen den 10. marts Bestyrelsesmøde i Syddjurs Spildevand A/S den 23. marts Udvalget for natur-, teknik- og miljø den 13. april Økonomiudvalget den 22. april Byrådsmødet 29. april 2015.

18 18 of 34 Side 17 Generalforsamling 11. maj Bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S har drøftet forslag til ejerstrategi på bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 og har fremsendt deres beslutning. Beslutningen lyder på: Udkast til ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S er drøftet og videresendes til drøftelse hos ejeren og til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen Det anbefales ejeren, at i afsnit 5 fjernes at fusionere eller på anden måde da man allerede er gået samarbejdsvejen som medejer af serviceselskabet Shared a/s og for at undgå at sende 2 signaler. Ikke mindst i forhold til medarbejderne. Indstilling Direktøren indstiller 1. At Udvalget drøfter oplægget til ejerstrategi, herunder også i relation til Bestyrelsen for Syddjurs Spildevands bemærkninger 2. at Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller forslaget til ny ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S til godkendelse som det foreligger Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Forslag til ny ejerstrategi Syddjurs Spildevand 2015.pdf 56359/15 2 Åben Syddjurs Spildevand A/S. Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. marts med-bilag-underskrevet.pdf 52434/15

19 19 of 34 Side Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Sagsnr.: 14/41116 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er ansøgt om at igangsætte en fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser, svarende til afgrænsningen af den gældende lokalplan 188 for området. Planlægningen omfatter blandt andet tilbageførsel af et landzoneområde til sommerhusområde, mulighed for etablering af feriehytter, anlæggelse af reserve-parkering, udstykning af tre eksisterende helårsboliger med videre. Sagsfremstilling Konsulent Carl Nielsen har på vegne af ejer Hermod Ejendomme A/S ansøgt Syddjurs Kommune om, at der igangsættes fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser jf. BILAG Ansøgning om igangsætning af ny planlægning med bilag. Fuglsøcentrets historik som et DGI kursuscenter præger den gældende lokalplan 188 fra 1993, og Fuglsøcentret har således ladet udarbejde en masterplan, som med sin realisering skal sikre centrets udvikling. Det er med udgangspunkt i denne masterplan jf. BILAG_Masterplan for Fuglsøcentrets udvikling, at der ønskes igangsat en fornyet planlægning. Området Det mulige lokalplanområde omfatter et areal på ca. 12 ha. og er privatejet. Mod syd grænser området op til Natur- og Friluftscenter Karpenhøj, mod vest til sommerhusområdet Oversø og mod nord og øst til henholdsvis golfbane og det åbne land ned mod Fuglsø Strand. Lokalplanområdet anvendes i dag i overensstemmelse med den gældende lokalplan 188, det vil sige til hotel-, kursus-, idræts og rekreative- formål, samt til fritliggende hytter, som delvist er etableret med dispensation fra gældende lokalplan jf. BILAG_Lokalplan nr. 188 og dispensation til 18 hytter. Den mulige lokalplans indhold Der ansøges om, at der igangsættes fornyet planlægning for følgende: 8 nye sommerhusgrunde Syddjurs Kommune har i september 2014 ansøgt Naturstyrelsen om ændring af planstatus for arealer, der hører under Fuglsøcentret således, at disse tilbageføres til det tilgrænsende sommerhusområde, som arealerne i henhold til byplanvedtægt for Ebeltoft Kommune af september 1970, var en del af. Naturstyrelsen har med brev af erklæret sig enige i, at ændringen af planstatus falder ind under mindre justeringer af sommerhusområder og har derfor ingen bemærkninger jf. BILAG_Dokumenter vedr. ansøgning til Naturstyrelsen om ændret planstatus, med videre. Der er således skitseret en udstykningsplan for 8 nye sommerhusgrunde som fremgår af ansøgningen, som med en ny planlægning gives status som sommerhusområde. Det er afdelingen for Plan og Udviklings vurdering, at en ny lokalplan skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse og at der tages højde for, at så mange som muligt opnår udsigt for eksempel ved fastlæggelse af byggefelter og niveauplaner i kombination med en maksimal højde. Hytter

20 20 of 34 Side 19 Med dispensation af 22. november 2012 fra lokalplan nr. 188 er der givet mulighed for opførelse af i alt 18 hytter, fordelt på to områder. Kun een af disse hytter er på nuværende tidspunkt opført. Som konsekvens af ovenstående tilbageførsel af område D4 til sommerhusområde (her forelå dispensation til opførelse af 8 hytter), ansøges der om, at der må opføres et tilsvarende antal hytter indenfor delområde D2. Det er afdelingens vurdering, at ovenstående dispensation indarbejdes i en ny lokalplan herunder, at der placeres et antal hytter indenfor D2 med baggrund i en bebyggelsesplan, som endnu ikke foreligger. Bebyggelsesplanen skal tage højde for landskabs- og naturinteresser, med videre. Udstykning af 3 helårsboliger Indenfor lokalplanens område ligger 3 helårsboliger, som gennem tiden har været udlejet til centrets ansatte. Der ansøges om, at der gives mulighed for, at disse 3 boliger kan udstykkes med henblik på et muligt frasalg. Der er skitseret en udstykningsplan for de tre helårsboliger, som fremgår af ansøgningen. Det er afdelingens vurdering, at det med lokalplanen skal belyses, at virksomheden til enhver tid skal overholde gældende støjgrænseværdier, ligesom lokalplanen skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at eventuel ny bebyggelse tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse. Parkering Der er ansøgt om, at der kan anlægges parkeringspladser på modsatte side (i forhold til centret) af Dragsmurvej. Området er omfattet af fredning, så det vil afhænge af hvorvidt Fredningsnævnet vil meddele dispensation. Den gældende lokalplan giver mulighed for en begrænset parkering i samme område, men uden for fredningen og idrætsanlægget. Det er afdelingens vurdering, at det i lokalplanprocessen skal afklares, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der anlægges parkering på modsatte side af Dragsmurvej (i forhold til centret) med den krydsende trafik det vil medføre, ligesom en udkørsel til Dragsmurvej skal godkendes. Nedlæggelse af idrætsanlæg Ansøger åbner op for muligheden for, at idrætsanlæg på modsatte side af Dragsmurvej nedlægges med henblik på en reetablering af natur og landskab. Nedlæggelsen skal ses i sammenhæng med det nævnte ønske om at anlægge parkeringspladser. Det er afdelingens vurdering, at denne mulighed skal indarbejdes i lokalplanen. Anvendelsesbestemmelsen præciseres Der er ansøgt om, at anvendelsesbestemmelsen præciseres således, at denne uden for tvivl også giver mulighed for afholdelse af kulturelle arrangementer som koncerter, udstillinger og lignende. Det er afdelingens vurdering, at denne præcisering skal indarbejdes i lokalplanen. Plan- og lovbindinger Der gælder følgende plan- og lovbindinger indenfor området jf. BILAG_Planbindinger.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere