Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende"

Transkript

1 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O) Kim Lykke Jensen (F) Marianne Kirkegaard (V) Jan Fischer (A) Helle Røge (F) Torben Therkelsen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Gunnar Sørensen (V) Jesper Yde Knudsen (Ø) Laila Sortland (O) Hans Christian Baltzer (A) Jan Kjær Madsen (B) Ole Bjerregaard (V) Jens Rasmussen (F) Anders Peter Rasmussen (A) Rønnaug Engstad Laursen (V) Kristian Herget (F) Flemming Hansen (I) Karen Østergaard (V) Kai Pedersen (A) Christian Haubuf (A) Jørgen Brøgger (L) Fraværende Per Dalgaard (O)

2 2 of 34 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 380. Spørgetid 20/ Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Regnskab Djurs Mad I/S Spareplan Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Ekspropriation af privat fællesvej - Lukket sag...32

3 3 of 34 Side Spørgetid 20/ Sagsnr.: 15/2703 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den Ingen spørgsmål. Fraværende: Per Dalgaard (O)

4 4 of 34 Side Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Sagsnr.: 15/14339 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår Revisionen har fremsendt beretning nr. 21 den 15. april Revisionen har omfattet følgende områder: 1. Regnskabsføring og interne kontroller. 2. Rejse- og repræsentationsudgifter 3. Løn- og personaleområdet 4. Revision af de sociale områder med statsrefusion i Borgerservice 5. Revision af kommunens interne IT-kontroller 6. Løbende forvaltningsrevision Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen). Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Udover den generelle revision, har BDO gennemført en revision af beskæftigelsesområdet. På baggrund af revision konkluderer BDO, at Jobcenter Syddjurs produktivitet inden for de enkelte områder ligger enten på niveauet for klyngegennemsnittet eller lidt under gennemsnittet. Dog er der usikkerhed i forhold til, om Jobcentret har indrapporteret korrekte data på alle processer i den landsdækkende analyse. Jobcentret er dog opmærksomt på udfordringen, og derfor er der igangsat en proces, der skal digitalisere og effektivisere de interne arbejdsgange og retningslinjer. Målet er derved både at forenkle og sikre ensartet sagsbehandling af borgerne. Jobcentret forventer derfor en positiv udvikling i produktiviteten fra Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Direktionsmøde den På baggrund af de iværksatte initiativer indstilles sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til godkendelse, Økonomiudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og direktion fortsat at have stort fokus på at styre igangsatte aktiviteter med henblik på at styrke effekt og produktivitet

5 5 of 34 Side 4 Beslutning i Byrådet den Udgår, tilbagesendes til behandling i berørte fagudvalg. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision - Bilag 1 Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 2 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision 72787/ /15

6 6 of 34 Side Overførelse af puljemidler til integrationsområdet, Jobcentret Sagsnr.: 15/13786 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I forbindelse med udmeldingen om den forhøjede kvote flygtninge, som Syddjurs Kommune skal modtage i 2015, forventes det, at Syddjurs Kommune vil modtage 3,0 mio. fra 2 puljer. Sagsfremstilling I Borgmesterbrevet i forbindelse med udmeldingen om den forhøjede flygtninge kvote i 2015 i Syddjurs Kommune oplyses det, at der er ydes 2 former for tilskud til kommunerne. Syddjurs Kommunes kvote i 2015 er 142 flygtninge. Det første tilskud, investeringstilskuddet på 125 mio. kr. på landsplan fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 125 mio. kr. er kr. Det andet tilskud, det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. på landsplan vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. pr. flygtning. Syddjurs Kommunes forventede andel af de 200 mio. kr. er kr., som skal bruges til den integrationsmæssige indsats. Økonomi og organisatoriske konsekvenser: Tilskuddene ønskes brugt til følgende udgifter: Direkte ledelse på området Merudgift til integrationsmedarbejdere Ekstra sagsbehandlere i Ydelseskontoret og Jobcentret året ud Privat boligformidler I alt bevilling administrativ organisation kr kr kr kr kr. Grundet det forhøjede antal flygtninge er der behov for en opnormering ift. integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere i Jobcentret og på Ydelseskontoret til at varetage indsatsen. Der er ligeledes behov for direkte ledelse på området, idet der er tale om et meget bredt og stort område, som dækker både den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats samt boligplaceringerne m.v. Med det forhøjede antal flygtninge følger et udvidet behov for boliger. Det er den privat boligformidlers opgave at hjælpe kommunen med at finde private udlejere, som vil leje ud til de nyankomne borgere. Ekstra tolkeomkostninger I alt bevilling tilbud til udlændinge kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, er der behov for køb af ekstra tolketimer.

7 7 of 34 Side 6 Ekstra boligudgifter I alt bevilling kontante ydelser kr kr. Grundet en væsentlig højere andel af flygtninge i 2015 end budgetteret, vil kommunens omkostninger på boligområdet forventes at stige væsentligt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Administrativ organisation (bevilling 10645) på 1,1 mio. kr. finansieret af kassen. 2. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling 16546) på 0,4 mio. kr. finansieret af kassen. 3. At der i 2015 gives en tillægsbevilling til Kontante ydelser (bevilling 16557) på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byråds godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker en udvidet regnskabsmæssig opfølgning på området ifbm regnskabsaflæggelsen 2015 Beslutning i Byrådet den Godkendt med den tilføjelse, at den regnskabsmæssige opfølgning dækker det samlede integrationsområde i årsberetning Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i /15

8 8 of 34 Side Regnskab Djurs Mad I/S Sagsnr.: 15/14195 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2014 for Djurs Mad I/S. Sagsfremstilling Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte årsregnskab, jfr. 8 stk. 5 forelægges interessenterne Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune - til godkendelse. BDO Kommunernes Revision har revideret regnskabet for Samlet set viser regnskabet for 2014 følgende: Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 OMKOSTNINGER Lønninger mv Forbrugsafgifter Vedligehold Personaleafhængige udgifter Fødevarer, emballage mv Administration og revision Afskrivninger Omkostninger i alt INDTÆGTER Indtægter i alt RESULTAT Anm.: + = overskud, - = underskud. Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Djurs Mad I/S har pr. 31. december 2014 en likvid beholdning på ca. 10,6 mio. kr. Heraf stammer 3,0 mio. kr. fra den arbejdskapital, som de to interessenter indskød ved selskabets dannelse, og de ca. 6,4 mio. kr. vedrører afskrivninger på bygninger og inventar. Ifølge Interessentskabskontraktens 12 er interessenterne berettiget til at hæve overskuddet, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af interessenterne. Alternativt kan overskuddet bruges til at konsolidere selskabets egenkapital. Bestyrelsen besluttede på mødet den 23. marts 2015, at overskuddet på ca. 0,2 mio. kr. anvendes til at finansiere ekstraordinære omkostninger i Bestyrelsen besluttede desuden, at det indstilles til de to interessenter, at arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr., som blev indskudt ved dannelsen af selskabet, skal tilbagebetales til interessenterne i 2015.

9 9 of 34 Side 8 Bilag Årsrapport Djurs Mad I/S Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S Indstilling Direktøren indstiller til SÆ-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S godkendes. 2. Arbejdskapitalen på 3,0 mio. kr. tilbagebetales til de to interessenter i Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget ønsker svar på følgende spørgsmål til Djurs Mad: Økonomiudvalget ønsker bestyrelsens holdning og redegørelse om behovet for at have resten af den opsparede likviditet i selskabet især med fokus på den likviditet som er fremkommet fra afskrivninger. Da selskabet er gældfrit synes det overflødigt at den samlede likviditet fra afskrivninger forbliver i selskabet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Revisionsprotokollat af 23. marts Djurs Mad I/S 72103/15 2 Åben Årsrapport Djurs Mad I/S 72102/15

10 10 of 34 Side Spareplan Sundhedsområdet Region Midtjylland i høring Sagsnr.: 15/14209 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skulle udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Sparemålet er siden beslutningen i januar steget til nu at omfatte besparelser for i alt 540 mio. kr. i 2016 stigende til 660 mio. kr. i Koncernledelsen fremlagde mandag den 27. april 2015 oplæg til et sparekatalog, der indeholder forslag på 824. mio. kr. i 2019, med hensigt om at der i alt skal reduceres i hospitalernes udgifter med 699 mio. kr. Kataloget er sendt i høring i kommunerne. Høringsfristen er den 8. maj kl. 12. Sagsfremstilling Baggrund for spareplanen. Baggrunden for den stigende økonomiske ubalance og dermed anledning til spareplanen omfatter især tre forhold: Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger som følge af teknologiske fremskridt samt udvikling af ny medicin og nye behandlingsformer. Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier omfattende en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift og høj kvalitet i patientbehandlingen. Øget leasingfinansiering og vigende økonomisk ramme på anlægsområdet. Rammer for spareplanen. Koncernledelsen har vægtet, at spareplanen understøtter principperne i Region Midtjyllands sundhedsplan. Sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal have patienten i fokus, behandlingen skal foregå på patientens præmisser og der skal leveres aktivitet, der giver værdi for patienten. Derudover har Koncernledelsen ønsket at reducere variation mellem enheder i regionen og at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige enheder. Den fremlagte spareplan er udarbejdet af koncernledelsen inden for de politiske rammer opstillet af Regionsrådet, kort præsenteret i nedenstående: Akutplanen principper om 5 akuthospitaler, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav til speciallægetilstedeværelse. Der kan lægges op til ændringer i struktur og servicemål i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den præhospitale plan. Der arbejdes efter LEON princippet i regi af Sundhedsaftale og Praksisplan. Investeringsplanen kan revideres. Ændringsforsalg der vedrører politiske planer skal til politiks godkendelse inden eventuel gennemførelse. De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for patienten. Behandling skal foregå på patientens præmisser og med den bedste kvalitet hver gang (Regionens Sundhedsplan) Koncernledelsen fremhæver i deres overvejelser samarbejdet med kommunerne og almen praksis om udvikling af det nære sundhedsvæsen. Det hedder bl.a.: Det medfører en fælles forpligtelse til at udvikle det nære sundhedsvæsen og fortsætte med at udvikle og nytænke løsninger til gavn for borgerne, ligesom det medfører en ændring af både hospitalernes, kommunernes og praksissektorens opgavevaretagelse.

11 11 of 34 Side 10 Spareplanen i hovedtræk. Spareplanen indeholder en række forslag inden for følgende 8 tematiske områder: Akutområdet. Planlagte patientforløb. Praksisområdet. Psykiatrien. Klinisk service Ikke kliniske områder. Medicin Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling. Særligt vedr. de kliniske temaer. Inden for akutområdet og det præhospitale område foreslås det, at akutklinikker ændres til enheder, der varetager diagnostiske undersøgelser og antallet af akutbiler og akutlægebiler reduceres. Lokalt indebærer forslaget, at udrykningslægebilen på Mols nedlægges. Spareforslagene på akutområdet vil i et vist omfang flytte opgaver til almen praksis og kommunerne. Forslagene på det somatiske område handler i stor udstrækning om at reducere variationen mellem enhederne i regionen, at samle funktioner på færre enheder samt optimere arbejdsgange. Det medfører en række strukturelle ændringer med samling af specialafdelinger på færre enheder. På medicinområdet handler forslagene om at se på medicinordination på tværs af hospitaler og almen praksis og ved at sikre anvendelse af det billigste af virkningsmæssigt ens medicin. På praksisområdet handler forsalgene om tilpasning af kapacitet og om samarbejde om opgavefordeling mellem region, kommuner og praksis. Inden for psykiatrien omhandler forslagene organisatoriske omlægninger og samarbejdsflader til kommunerne. Spareplanens konsekvenser for Regionshospital Randers. Syddjurs Kommune er optageområde for Regionshospital Randers, og det er med Randers at Syddjurs Kommune primært har sit samarbejde i forhold til lokale aftaler og sundhedsaftale. Spareplanen medfører at Regionshospital Randers i alt skal spare 38.5 mio kr frem til 2019, samtidigt styrkes det tarmdiagnostiske område med flere midler, så den regionale centerfunktion styrkes, på den måde er nettobesparelsen er på 8.6 mio. kr. Det betyder at til førelsen af midler går til et specialiseret fortrinsvist ambulant område, hvorimod besparelsen på de 45,5 mio. kr. vil skulle findes på de øvrige områder, en udmøntning der kan betyde en reduktion med op til 100 stillinger (der er i alt ca ansatte på regionshospital Randers). Dette vil formodentlig medføre nedlæggelse af sengepladser, som vil påvirke indlæggelser, indlæggelsestid og udskrivninger til Syddjurs Kommune og øvrige kommuner rundt om Randers. Hvordan det påvirker hospitalets muligheder for at være til rådighed for kommunerne med viden og udgående funktioner vil afhænge af hvordan den samlede besparelse udmøntes. Høring. Spareplanen er i høring med frist for indsendelse af høringssvar den 8. maj Mellem de 4 kommuner rundt om Regionshospital Randers søges der udarbejdet et koordineret høringssvar. Ligeledes vil der i regi af sekretariatet for den kommunale sundhedsstyregruppe (KOSU) blive udarbejdet et notat om konsekvenser af sparekataloget. Behandling på SÆ møde. Der lægges på udvalgsmødet op til en nærmere drøftelse af sparekatalogets elementer og disse betydning for borgerne i Syddjurs Kommune samt konsekvenser for det kommunale

12 12 of 34 Side 11 sundhedsbredskab. På mødet behandles det oplæg til høringssvar,, der udarbejdes på tværs af de fire kommuner omkring Regionshospital Randers. Indstilling Direktøren indstiller til 1. drøftelse og godkendelse af høringssvar til Region Midtjylland, 2. fremsendelse af høringssvar til Byrådets efterretning. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling godkendt, og det på mødet fremlagte udkast fremsendes. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-8---arbejdsgange-kapacitetsudnyttelse-ogforenkling pdf 72256/15 2 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-7---medicin pdf 72255/15 3 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-6---ikke-kliniske-omrader pdf 72254/15 4 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-5---klinisk-service pdf 72253/15 5 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-4---psykiatrien pdf 72250/15 6 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-3---praksisomradet pdf 72249/15 7 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-2---planlagte-patientforlob pdf 72246/15 8 Åben Regionens besparelsesudspil - tema-1---akutomradet-og-det-prahospitaleomrade pdf 72245/15 9 Åben Regionens besparelsesudspil - overliggernotat_260415_fardig_15.55.pdf 72243/15 10 Åben Underskrevet fælles høringssvar for Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner i forbindelse med den regionale spareplan 78181/15

13 13 of 34 Side Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - Beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt Sagsnr.: 13/21090 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som en del af rekonstruktionen af økonomien for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. har fjernvarmeværket anmodet Byrådet i Syddjurs Kommune om at godkende det fremlagte projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere i Nimtofte og Lübker Golf Ressort. Sagsfremstilling Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (NOFF) modtog i foråret 2013 varsel om prisstigning fra dets varmeleverandør Nimtofte Varmeværk I/S samt en uforudset faktura på ca. 7 mill. kr. til dækning af et samlet underskud, der var oparbejdet i varmeværkets samlede levetid. På den baggrund blev der igangsat en rekonstruktion af NOFF, der blev afsluttet i juni 2014 ved en frivillig aftale mellem de involverede parter. I den forbindelse har Syddjurs Kommune stillet lånegaranti for nyt lån på den betingelse, at varmeværket fremsendte projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt for dets forbrugere. Det vedlagte projektforslag er grundlaget for Byrådets evt. godkendelse af forblivelsespligt for de nuværende forbrugere og tilslutningspligt for bebyggelser i dets forsyningsområde, som endnu ikke har kollektiv varmeforsyning. Når en ejendom i forvejen bliver forsynet af et kollektiv varmeværk medfører et påbud om tilslutningspligt, at ejendommen skal forblive tilsluttet fjernvarmeværket. For de bebyggelser, som på nuværende tidspunkt har egen varmeforsyning (f.eks. oliefyr), og skal tilslutningen senest være udført efter 9 år. Byrådets evt. beslutning om at pålægge en ejendom tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer nødvendigvis ikke, at ejendommen skal tilsluttes fysisk. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer heller ikke aftagepligt fra fjernvarmeværket. Et påbud om tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer derimod kun en forpligtelse til at bidrage økonomisk til fjernvarmeværket, dvs. at man bliver forpligtet til at betale tilslutningsafgift som et engangsbeløb og de såkaldte årlige faste afgifter. Ved et påbud om forblivelsespligt skal der dog ikke betales tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet. I lovgivningen findes flere fritagelses- og dispensationsmuligheder. Der er således fritagelsesmuligheder for eksisterende bebyggelser, der er indrettet med visse vedvarende energianlæg. Eksisterende og fremtidig lavenergibyggeri kan heller ikke kræves tilsluttet. Desuden kan folkepensionister kræve dispensation fra tilslutningspligten. Derudover er der mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, f.eks. når en ejendom påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække eller hvor tilslutningen på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer bliver uforholdsmæssig dyr. Det vil det for eksempel kunne være for huse, hvor der er installeret el radiatorer. I henhold til oplysninger i BBR vil en evt. beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt have betydning for: 320 ejendomme, der allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning (dvs. NOFF) 123 ejendomme med elvarme 22 ejendomme med varmepumpe som primære varmekilde 106 ejendomme med anden varmeforsyning (især oliefyr samt brænde- og træpillefyr)

14 14 of 34 Side 13 Som tidligere anført kan eksisterende ejendomme kræves tilsluttet fjernvarmeværket med en frist på 9 år. NOFF har i tilknytning til det fremlagte projektforslag indført en kampagnepris for perioden , og hvor det erfaringsmæssigt forventes at 50 % af de potentielle forbrugere vil tilslutte sig indenfor de første 2 år, 25 % indenfor de efterfølgende 3 til 4 år, mens resten vil tilslutte sig over de resterende 5 år. Den økonomiske omkostning for den enkelte forbruger fremgår af det fremlagte projektforslag (side 7 9). Ud fra de givne forudsætninger er omkostningen for den enkelte forbruger på årsbasis mindre ved konvertering til fjernvarme frem for benyttelse af oliefyr, el opvarmning eller til dels etablering af jordvarme. Det vil sige, at den typiske forbruger vil opnå en årlig besparelse. Besparelsen er dog afhængig af tidspunktet for konverteringen samt i hvilket forsyningsområde ejendommen ligger i. Den største gevinst opnås ved tilslutning i NOFF s kampagneperiode. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune tidligere har indført tilslutnings- og forblivelsespligt for NOFF s forbrugere i forsyningsområdet Ramten som forudsætning for kommunens garantistillelse for lån. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forslaget medfører som udgangspunkt ingen organisatorisk eller økonomisk konsekvens for Syddjurs Kommune, dog kan der forventes en administrativ omkostning for kommunens administration i forbindelse med sagsbehandling af konkrete ansøgninger om fritagelse for ordningen. Lovgrundlag Lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december 2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011 ( tilslutningsbekendtgørelsen ). Indstilling Direktøren indstiller, at 1. det fremlagte projektforslag godkendes. 2. projektforslaget sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at nærværende forslag godkendes som udgangspunkt for en offentlig høring i 4 uger at regne fra offentliggørelsen. Per Dalgaard (O) er ikke enig i at konventionelle el opvarmede boliger skal pålægges tilslutningspligt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Torben Therkelsen (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Projektforslaget fremsendes i offentlig høring. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Supplerende Sagsfremstilling Det fremlagte projektforslag har været i offentlig høring i perioden fra 4. marts til 10. april 2015 og i samme forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 16. marts 2015.

15 15 of 34 Side 14 Ved høringsfristen udløb er der modtaget 24 indsigelser og bemærkninger til projektet, hvoraf halvdelen var en ansøgning om fritagelse for tilslutnings-og forblivelsespligt. Disse ansøgninger vil efterfølgende blive behandlet af forvaltningen. Alle høringssvar er i kommenteret form oplistet i vedlagte notat (bilag). Alle høringssvar kan læses i deres helhed på kommunens hjemmeside under Åben Indsigt (søg efter *15/3406*). Flere indsigelser omfattede takstzone 2 (Lübker Golf Resort), hvor høringssvaret fra driftsselskabet er vedlagt i bilag, som omhandler flere principielle forhold omkring selve projektforslaget og hjemmelgrundlaget for evt. tilslutnings- og forblivelsespligt. For Lübker Golf Resort undtaget delområde V - gælder der allerede nu tilslutningspligt via lokalplanens 302 for resortet Lokalplanområdets bebyggelser er pligtige at aftage fjernvarme fra Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning. Undtaget herfra er dog de ferieboliger i delområde V, som er solgt før november I henhold til vejledningen for tilslutningsbekendtgørelsen kan der ikke pålægges pligt til tilslutning af fjernvarme til fritidshuse (sommerhuse), der ikke skal opvarmes året rundt. Da hjemmelsgrundlaget er Planloven (lokalplan) kan der ligeledes ikke pålægges forblivelsespligt til allerede tilsluttede bygninger Grundejerne i takstområde 2 har derfor formelt set altid mulighed for at opsige kontrakten med Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning, men skal ved evt. udmeldelse betale for opbygget underdækning m.v. efter gælder regler i fjernvarmeværkets vedtægter. Det indstilles derfor til Byrådet, at det fremlagte projekts krav om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s allerede vedtagne bestemmelser om tilslutningspligt. Nimtofte og Omegn Fjernvarmeforsyning har i høringsperioden besluttet at nedsætte prisen for tilslutning af nye forbrugere yderligere. Den nye tilslutningspris fremgår af vedlagte bilag, og hvor der frem til år 2033 for såvel takstzone 1 (Nimtofte by) og takstzone 2 (Lübker Golf Resort) ikke skal betales tilslutningsbidrag og kun betale halvdelen af den faste afgift i forhold til nuværende forbrugere. De øvrige høringssvars bemærkninger om bl.a. det fremlagte projektforslags indhold og beregningsforudsætninger giver efter forvaltningen vurdering ikke anledning til ændringer, idet forslaget er udarbejdet efter gældende regler og anerkendte regnemetoder. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. de fremsendte indsigelser og bemærkninger til projektforslaget tages til efterretning. 2. det fremlagte projektforslag af 11. december 2014 godkendes endeligt med følgende tilføjelser: a. den nye og billigere kampagnepris for tilslutning af nye forbrugere jf. NOFFs tilbud af 10. april 2015 tages til efterretning. b. kravet om tilslutnings- og forblivelsespligt for takstområde 2 (Lübker Golf Resort) frafaldes, idet der henvises til lokalplan LP 302s bestemmelser om tilslutningspligt, som fortsat vil gælde. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse at administrationen anmodes om at udarbejde et udkast til administrationspraksis vedr. fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Fraværende: Per Dalgaard (O) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

16 16 of 34 Side 15 Beslutning i Byrådet den Der blev stillet ændringsforslag fra Liberal Alliance (I) omkring udsættelse af sagen i en måned. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 10 for og 16 imod. For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I) og Laila Sortland (O). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (L), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V). Godkendt med stemmerne 25 for og 1 imod. For stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Jan Fischer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (L), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Laila Sortland (O), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V). Imod stemte: Hans Christian Baltzer (A) Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Projektforslag rev. 11. december 2014.pdf /14 2 Åben NOFF høringsnotat april /15 3 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune docx 69020/15 4 Åben Høringssvar til Syddjurs Kommune - NOFF-projektforslag.pdf 69024/15

17 17 of 34 Side Syddjurs Spildevand A/S - Forslag til ny ejerstrategi Sagsnr.: 15/6770 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er udarbejdet et forslag til ny ejerstrategi for Syddjurs Spildevand. Forslaget indstilles til Udvalget for natur, teknik og miljø, økonomiudvalget og byrådet til drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har godkendt en række ejerstrategier for relevante selskaber, herunder eksempelvis Syddjurs Spildevand A/S, Aarhus Lufthavn A/S, Djurs Mad I/S, Reno Djurs I/S og Trafikselskabet Midttrafik. Den gældende ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S blev vedtaget på Syddjurs Spildevands A/S generalforsamling 11. april Ejerstrategien for Syddjurs Spildevand A/S er et vigtigt redskab, idet den sætter fokus på selskabets opgaveløsning. Byrådet kan i ejerstrategien give udtryk for den generelle interesse for Syddjurs Spildevand A/S og tilkendegive Byrådets konkrete fokusområder og de prioriteringer, Byrådet ønsker, selskabet skal arbejde efter. Ejerstrategierne giver Byrådet mulighed for tydeligt at tilkendegive rammerne for det mandat, Byrådet giver de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Syddjurs Spildevand A/S bestyrelse. Byrådet har dog, jf. de gældende selskabsretlige regler, ingen instruktionsbeføjelser over for bestyrelsens arbejde herunder ej heller de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Syddjurs Spildevand A/S bestyrelse. I løbet af de seneste måneder har en styregruppe bestående af direktør og relevante afdelingsledere fra Syddjurs kommune, direktør i Syddjurs Spildevand A/S med bistand fra advokatfirmaet Horten udarbejdet et forslag til ny ejerstrategi. Forslag til ny ejerstrategi er vedlagt som bilag. Som inspiration til indholdet af forslag til ny ejerstrategi er der afholdt et seminar for medarbejdere og ledere fra relevante afdelinger i Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S. I forslag til ny ejerstrategi er det endvidere forsøgt at mødekomme: at ejerstrategien er i overensstemmelse med Spildevandsplan for , som vedtaget på Byrådet den 25. marts 2015, og at ejerstrategien afspejler Byrådets vision Syddjurs Kommune vi gør det sammen hvor der afsluttes med.samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår. at ejerstrategien afspejler de vedtagne målsætninger i Erhvervshandlingsplan vedtaget af Byrådet den 17. december 2014 om eksempelvis øget erhvervsvenlighed, dialog med erhvervslivet og smidighed i sagsbehandlingen overfor erhvervslivet. Forslag til ny ejerstrategi drøftes og indstilles godkendt i byrådsmødet den 29. april 2015 og efterfølgende på Syddjurs Spildevand A/S generelforsamling den 11. maj Tidsplanen er som følger: Drøftelse på direktionsmøde i kommunen den 10. marts Bestyrelsesmøde i Syddjurs Spildevand A/S den 23. marts Udvalget for natur-, teknik- og miljø den 13. april Økonomiudvalget den 22. april Byrådsmødet 29. april 2015.

18 18 of 34 Side 17 Generalforsamling 11. maj Bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S har drøftet forslag til ejerstrategi på bestyrelsesmødet den 23. marts 2015 og har fremsendt deres beslutning. Beslutningen lyder på: Udkast til ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S er drøftet og videresendes til drøftelse hos ejeren og til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen Det anbefales ejeren, at i afsnit 5 fjernes at fusionere eller på anden måde da man allerede er gået samarbejdsvejen som medejer af serviceselskabet Shared a/s og for at undgå at sende 2 signaler. Ikke mindst i forhold til medarbejderne. Indstilling Direktøren indstiller 1. At Udvalget drøfter oplægget til ejerstrategi, herunder også i relation til Bestyrelsen for Syddjurs Spildevands bemærkninger 2. at Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller forslaget til ny ejerstrategi for Syddjurs Spildevand A/S til godkendelse som det foreligger Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Per Dalgaard (O) Bilag 1 Åben Forslag til ny ejerstrategi Syddjurs Spildevand 2015.pdf 56359/15 2 Åben Syddjurs Spildevand A/S. Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. marts med-bilag-underskrevet.pdf 52434/15

19 19 of 34 Side Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Sagsnr.: 14/41116 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er ansøgt om at igangsætte en fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser, svarende til afgrænsningen af den gældende lokalplan 188 for området. Planlægningen omfatter blandt andet tilbageførsel af et landzoneområde til sommerhusområde, mulighed for etablering af feriehytter, anlæggelse af reserve-parkering, udstykning af tre eksisterende helårsboliger med videre. Sagsfremstilling Konsulent Carl Nielsen har på vegne af ejer Hermod Ejendomme A/S ansøgt Syddjurs Kommune om, at der igangsættes fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser jf. BILAG Ansøgning om igangsætning af ny planlægning med bilag. Fuglsøcentrets historik som et DGI kursuscenter præger den gældende lokalplan 188 fra 1993, og Fuglsøcentret har således ladet udarbejde en masterplan, som med sin realisering skal sikre centrets udvikling. Det er med udgangspunkt i denne masterplan jf. BILAG_Masterplan for Fuglsøcentrets udvikling, at der ønskes igangsat en fornyet planlægning. Området Det mulige lokalplanområde omfatter et areal på ca. 12 ha. og er privatejet. Mod syd grænser området op til Natur- og Friluftscenter Karpenhøj, mod vest til sommerhusområdet Oversø og mod nord og øst til henholdsvis golfbane og det åbne land ned mod Fuglsø Strand. Lokalplanområdet anvendes i dag i overensstemmelse med den gældende lokalplan 188, det vil sige til hotel-, kursus-, idræts og rekreative- formål, samt til fritliggende hytter, som delvist er etableret med dispensation fra gældende lokalplan jf. BILAG_Lokalplan nr. 188 og dispensation til 18 hytter. Den mulige lokalplans indhold Der ansøges om, at der igangsættes fornyet planlægning for følgende: 8 nye sommerhusgrunde Syddjurs Kommune har i september 2014 ansøgt Naturstyrelsen om ændring af planstatus for arealer, der hører under Fuglsøcentret således, at disse tilbageføres til det tilgrænsende sommerhusområde, som arealerne i henhold til byplanvedtægt for Ebeltoft Kommune af september 1970, var en del af. Naturstyrelsen har med brev af erklæret sig enige i, at ændringen af planstatus falder ind under mindre justeringer af sommerhusområder og har derfor ingen bemærkninger jf. BILAG_Dokumenter vedr. ansøgning til Naturstyrelsen om ændret planstatus, med videre. Der er således skitseret en udstykningsplan for 8 nye sommerhusgrunde som fremgår af ansøgningen, som med en ny planlægning gives status som sommerhusområde. Det er afdelingen for Plan og Udviklings vurdering, at en ny lokalplan skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse og at der tages højde for, at så mange som muligt opnår udsigt for eksempel ved fastlæggelse af byggefelter og niveauplaner i kombination med en maksimal højde. Hytter

20 20 of 34 Side 19 Med dispensation af 22. november 2012 fra lokalplan nr. 188 er der givet mulighed for opførelse af i alt 18 hytter, fordelt på to områder. Kun een af disse hytter er på nuværende tidspunkt opført. Som konsekvens af ovenstående tilbageførsel af område D4 til sommerhusområde (her forelå dispensation til opførelse af 8 hytter), ansøges der om, at der må opføres et tilsvarende antal hytter indenfor delområde D2. Det er afdelingens vurdering, at ovenstående dispensation indarbejdes i en ny lokalplan herunder, at der placeres et antal hytter indenfor D2 med baggrund i en bebyggelsesplan, som endnu ikke foreligger. Bebyggelsesplanen skal tage højde for landskabs- og naturinteresser, med videre. Udstykning af 3 helårsboliger Indenfor lokalplanens område ligger 3 helårsboliger, som gennem tiden har været udlejet til centrets ansatte. Der ansøges om, at der gives mulighed for, at disse 3 boliger kan udstykkes med henblik på et muligt frasalg. Der er skitseret en udstykningsplan for de tre helårsboliger, som fremgår af ansøgningen. Det er afdelingens vurdering, at det med lokalplanen skal belyses, at virksomheden til enhver tid skal overholde gældende støjgrænseværdier, ligesom lokalplanen skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at eventuel ny bebyggelse tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse. Parkering Der er ansøgt om, at der kan anlægges parkeringspladser på modsatte side (i forhold til centret) af Dragsmurvej. Området er omfattet af fredning, så det vil afhænge af hvorvidt Fredningsnævnet vil meddele dispensation. Den gældende lokalplan giver mulighed for en begrænset parkering i samme område, men uden for fredningen og idrætsanlægget. Det er afdelingens vurdering, at det i lokalplanprocessen skal afklares, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der anlægges parkering på modsatte side af Dragsmurvej (i forhold til centret) med den krydsende trafik det vil medføre, ligesom en udkørsel til Dragsmurvej skal godkendes. Nedlæggelse af idrætsanlæg Ansøger åbner op for muligheden for, at idrætsanlæg på modsatte side af Dragsmurvej nedlægges med henblik på en reetablering af natur og landskab. Nedlæggelsen skal ses i sammenhæng med det nævnte ønske om at anlægge parkeringspladser. Det er afdelingens vurdering, at denne mulighed skal indarbejdes i lokalplanen. Anvendelsesbestemmelsen præciseres Der er ansøgt om, at anvendelsesbestemmelsen præciseres således, at denne uden for tvivl også giver mulighed for afholdelse af kulturelle arrangementer som koncerter, udstillinger og lignende. Det er afdelingens vurdering, at denne præcisering skal indarbejdes i lokalplanen. Plan- og lovbindinger Der gælder følgende plan- og lovbindinger indenfor området jf. BILAG_Planbindinger.

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere