Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft"

Transkript

1 1 of 29 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 06. maj 2015 Kl. 13:00 Ebeltoft Bibliotek Vestervej 17, 8400 Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Fraværende Jan Kjær Madsen (B) Hans Christian Baltzer (A)

2 2 of 29 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 255. Ebeltoft By og Havn. Præsentation af udviklingsplan Budgetforliget Driftsaftaler på Udvalget for plan, udvikling og kulturs område IF Ådalen. Petanque Klubben Le Petit. Baneanlæg ved klubhuset, Skovbakkevej, Lime. Renovering Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Distriktsrådene i Syddjurs Kommune. Det gode samarbejde Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Hvide Hus Vej 3, Ebeltoft. Ansøgning om igangsætning af planlægning for ændring af ferielejligheder til helårsboliger Letbanestop ved Thorsager - Orientering om screening Orienteringssager til

3 3 of 29 Side Ebeltoft By og Havn. Præsentation af udviklingsplan Sagsnr.: 14/31266 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede på møde i november måned 2014 i samarbejde med Realdania at udarbejde en udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn. Baggrunden for beslutningen var at skabe et opdateret og fremtidssikret grundlag for udviklingen af Ebeltoft med udgangspunkt i de ønsker og udfordringer, der opleves fra borgere, foreninger, erhverv og distriktsråd. Det er formålet med projektet at formulere en visions- og udviklingsplan, der kan bidrage til en samlet udvikling af Ebeltoft by og havn med afsæt i de stedbundne potentialer og styrker: den gamle købstad, havnen, kysten og Djurslands helt særlige natur. Formålet er at vise konkrete veje til, hvordan en bedre sammenhæng mellem byen og havnen samt havneområdet og kysten kan åbne op for nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, og ad den vej styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv havneby i Syddjurs Kommune, foruden Ebeltoft og Djursland som destination. Derudover skal visions- og udviklingsplanen fungere som beslutningsgrundlag for udviklingen af en række konkrete projekter for Ebeltoft. Sagsfremstilling Sammenkoblingen mellem by og havn i Ebeltoft samt udvikling af havnefronten er såvel i Syddjurs Kommunes planstrategi og kommuneplan som i det turistpolitiske arbejde med Djursland identificeret som både en udfordring, der skal løses og et betydeligt udviklingspotentiale for Ebeltoft. En styrkelse af Ebeltoft by med fokus på særligt havnen og bymidten i Ebeltoft, og den fysiske og mentale synergi mellem de to, har potentiale til at styrke turisme, oplevelser og bosætningskvaliteter. Med henblik på at udmønte og realisere byrådets visioner for Ebeltoft besluttede Udvalget for Plan, udvikling og kultur på møde i november måned 2014 at udarbejde en udviklingsplan for Ebeltoft Havn og By. Arbejdet er sket i samarbejde med Realdania og udført af konsulentfirmaet Dansk Bygningsarv, der ved foretræde på mødet vil præsentere forslaget til udviklingsplan. Forslaget er ligeledes vedlagt sagen. Forslaget til udviklingsplanen består af vision, indsatsområder og projekter og skal fungere som en fælles ramme, prioriteringsgrundlag og strategi for fremtidige projekter og prioriteringer i Ebeltoft. Udviklingsplanen er et resultat af dels et omfattende analyse- og kortlægningsarbejde. Dels er udviklingsplanen udviklet i dialog med både politikere og administration i Syddjurs Kommune samt repræsentanter for erhverv, foreninger og turistattraktioner i Ebeltoft, der er blevet inddraget i form af såvel interviews som en efterfølgende fælles workshop med mere end 35 deltagere. Dette arbejde har tegnet konturerne af følgende vision for Ebeltoft: DEN MODERNE SØKØBSTAD Ebeltoft skal styrkes, som en levende, sammenhængende søkøbstad. En by, som formår at bruge sine historiske rammer til at skabe et moderne, kreativt og mangfoldigt byliv med unikke attraktioner, som giver dybe, vedkommende og nære oplevelser til store og små. En by, som lugter af salt, har et unikt og dynamisk kunst- og kulturliv samt giver en levende fornemmelse af byens historie som søkøbstad, gennem en inkluderende og inspirerende atmosfære af liv og kraft. Ebeltoft skal udnytte rollen som hovedstaden i Mols Bjerge, som ankerpunktet i vigen og knudepunktet for et stort opland med sit urbane bymiljø, kultur i af høj kvalitet, gæstfrihed over for besøgende, fritidsborgere og borgere.

4 4 of 29 Side 3 En moderne søkøbstad i verdensklasse. På baggrund af denne vision samt dialogen med politikere og øvrige nøgleinteressenter indeholder udviklingsplanen en række forslag til konkrete handlinger og projekter, der skal understøtte visionen og løfte Ebeltoft som bosætnings- og turistby. Det er hensigten med udviklingsplanen, at den skal indgå som en del af det samlede beslutningsgrundlag for politiske prioriteringer og beslutninger i det videre arbejde med udviklingen af Ebeltoft Forslaget til udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn fremlægges for udvalget til drøftelse med henblik på fremlæggelse af udviklingsplanen til godkendelse på udvalgets møde i juni måned. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for nuværende. Indstilling Direktøren indstiller sagen til præsentation og drøftelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Frem til behandlingen af visionsplanen i junimøderne i udvalg og Byråd vil der ske enkelte redaktionelle ændringer. Dansk Bygningsarv anmodes om at tydeliggøre Jernbanegade-forbindelsen til Havnen i visionsplanen. Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft By og Havn betragtes som en revision af den eksisterende Masterplan for Havnefronten, som skal danne udgangspunkt for konkrete projekter. Ved indstillingen til Byrådet foreslås hvordan de åbningstræk fra visionsplanen skal konkretiseres i en arkitektkonkurrence eller andet herunder også med fokus på ekstern finansiering. Bilag 1 Åben Forslag til udviklingsplan for Ebeltoft by & havn 72953/15

5 5 of 29 Side Budgetforliget Driftsaftaler på Udvalget for plan, udvikling og kulturs område Sagsnr.: 15/11689 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Af budgetforlig 2015 fremgår: At der udarbejdes en analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analysen skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 10 år) pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk råderum. Der iværksættes et analysearbejde i forhold til PUK udvalgets område vedrørende kontrakter og samarbejdsaftaler med henblik på at skabe overblik og fokus på handlemuligheder Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd således, at afrapporteringen kan indgå i budgetdrøftelserne for Sagsfremstilling Som udgangspunkt for analysen af udvalgets ramme vedrørende kontraktlige eller aftaleforpligtigelser er anvendt et udtræk af budget 2015 pr. 24. marts Der er i forlængelse af de enkelte konti indsat kommentarer vedrørende dels om der er aftaler, aftalernes varighed og forpligtigelser i forbindelse med eventuel genforhandling eller udtrædelse af aftalerne. Langt overvejende er områdets samlede budget vedtaget for et budgetår samt overslagsår, hvilket betyder at prioriteringsrummet således er stort, omend lovgivningen på visse områder stiller krav til et minimum af kommunal medfinansiering, som det for eksempel er tilfældet på lokaletilskudsordningerne under Folkeoplysningsområdet. Udover lokaletilskudsområdet er der områder, som tilskud til Fregatten Jylland, tilskud til drift af svømmehaller og selvejende Haller der traditionelt har været politisk prioriteret for at sikre et rimeligt driftsgrundlag for institutionerne. Der findes på kulturområdet et par større aftalekomplekser, som indeholder aftalebindinger. De væsentligste fremhæves her med en lille supplerende tekst om aftalens baggrund og formål. Aftale Økonomi årligt Bemærkninger Museum Østjylland Aftalen er indgået mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Formålet med aftalen var at styrke museumsarbejdet ved at samle organiseringen. Området ledes af et præsidium hvor Syddjurs er repræsenteret. Museum Østjylland driver blandt andet følgende aktiviteter i Syddjurs Kommune: Det Gl. Rådhus, Siamesisk Samling og Farvergården og skoletjeneste. Ud over disse museer med videre sikrer Museum Østjylland al arkæologisk arbejde i kommunen. Museet har endvidere en administrationsenhed i ejendommen Torvet 5 i Ebeltoft. Fregatten Jylland Syddjurs Kommune har forpligtiget sig til et årligt tilskud til driften af kulturinstitutionen og er yderligere understøttende med et indtil videre rentefrit lån på kr. 7.1 mio. Syddjurs Egnsteater Syddjurs Egnsteater drives primært af tilskud fra Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Syddjurs andel udgør ca. 60 % og Kulturministeriets med ca. 40 %, så teatrets samlede økonomi udgør i alt ca. kr. 2.8 mio. årligt. Kulturring Østjylland Kulturaftale mellem Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Aftalen, som er fireårig og udløber med udgangen af 2016, er indgået med Kulturministeriet. Kom-Bi Der er indgået en otteårig tilskudsaftale med Biograf og Kulturhuset Kom-Bi. Tilskuddet dækker krav om lokale kulturaktiviteter samt, at der er ansat personale i Kom-Bi. Tilskuddet rummer endvidere betaling for drift af offentligt toilet i Hornslet.

6 6 of 29 Side 5 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Lovgrundlag Den kommunale fuldmagt og Folkeoplysningsloven. Bilag Bilag eftersendes. Indstilling Direktøren indstiller, at analysen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Sagen drøftet og genoptages. Supplerende Sagsfremstilling Efter ønske fra udvalget, på sidste møde, genoptages sagen med henblik på synliggørelse af, hvilke eksterne tilskud fra styrelser med videre som genererer øget omsætning i kultur og fritidsaktiviteter i Syddjurs Kommune og herunder, hvilke aktiviteter som må indstilles, hvis der reguleres i det kommunale nettobudget. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Drøftet. Der udarbejdes en ny sag til Byrådets orientering. Bilag 1 Åben Budget PUK - Kontraktlige forpligtigelser. Oversigt.pdf 60393/15 2 Åben Budget PUK - Kontraktlige forpligtigelser II 76990/15

7 7 of 29 Side IF Ådalen. Petanque Klubben Le Petit. Baneanlæg ved klubhuset, Skovbakkevej, Lime. Renovering Sagsnr.: 15/12954 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Udvalget for plan, udvikling og kultur behandlede en sag i august 2008 vedrørende harmonisering af tilskud til og drift af udeanlæg - fodbold, tennis og petanque idet der i de fire gamle kommuner har været forskellige traditioner og forskelligt serviceniveau i forhold til løsning af opgaver omkring de kommunale udeanlæg. I denne sammenhæng defineres udeanlæg som fodboldbaner, håndboldbaner, tennisanlæg og petanquebaner. Sagsfremstilling Petanqueklubben Le Petit, som er en del af IF Ådalen, ansøger om tilskud til renovering af baneanlægget ved klubhuset på Skovbakkevej i Lime. Anlægget er blevet udvidet af to gange, men ingen af gangene er banerne blevet anlagt efter forskrifterne. Det er et kommunalt baneanlæg, og det er kommunen tidligere Rosenholm Kommune, der har stået for anlæggelse af banerne. Klubben har prøvet at få det bedste ud af forholdene, og har selv stået for og finansieret vedligehold af anlægget. Petanqueklubben har nu spillet sig op i 1. Division og har behov for et ordentligt baneanlæg, når der skal spilles divisionskampe. Klubben skal være vært for 1. Division i august og håber på en renovering af banerne inden. Petanqueklubben antyder i henvendelsen forskellen på tilskudsmuligheder mellem forskellige idrætsområder, og mener at kommunen bør yde tilskud til/stå for anlæggelse af baner. Kulturafdelingen påpeger i den forbindelse at praksis er, at der administreres med baggrund i udvalget for plan, udvikling og kulturs beslutning på møde den 27. august 2008, hvor beslutningen blev 1. at klubberne/foreningerne varetager opgaven med afsætning og kridtning af baner, samt isætning og aftagning af net i mål - mod et direkte tilskud pr bane 2. at kridt og net til mål indkøbes centralt. Kridtmaskiner vedligeholdes centralt 3. at området for Plan, udvikling og kultur er ansvarlig for tilsyn og vedligeholdelse af samtlige lysanlæg 4. at der udarbejdes servicedeklarationer for pleje og vedligeholdelse af baneanlæg og beplantning, samt en vedligeholdelsesplan for hvert enkelt anlæg 5. at der med udgangspunkt i det budget, der tidligere har været afsat til tennisanlæg ydes et direkte tilskud til drift- og vedligeholdelse af alle foreningsdrevne tennisanlæg 6. at der ikke ydes tilskud til petanqueanlæg 7. at større vedligeholdelses opgaver og indkøb af rekvisitter aftales efter forudgående dialog med den pågældende klub/forening. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er ikke under Fritidsfaciliteter, fælles formål afsat budget til vedligehold eller anlæggelse af petanquebaner i Syddjurs Kommune.

8 8 of 29 Side 7 Lovgrundlag Den kommunale fuldmagt. Indstilling Direktøren indstiller, at Udvalget for plan, udvikling og kulturs beslutning på møde den 27. august 2008, om ikke at yde tilskud til petanquebaner fastholdes. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Der tages en administrativ kontakt til IF Ådalen. Bilag 3 Åben Retningslinier. Udeanlæg. Bilag til tidligere dagsordenspunkt 73465/15 2 Åben Driftstilskud udeanlæg. Orienteringssag fra Udvalget for Plan, udvikling og kulturs møde den 3. februar /15 1 Åben IF Ådalen. Petanque Klubben Le Petit. Baneanlæg. Renovering. Henvendelse 73450/15 4 Åben Udeanlæg - fodbold, tennis og petanque. Harmonisering af opgaver. Godkendt den 27. augsut 2008 i Udvalget for Plan, udvikling og kultur 73556/15

9 9 of 29 Side Helhedsplan for Hornslet. Endelig godkendelse Sagsnr.: 14/42653 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé NIRAS præsenterede Helhedsplanen for Hornslet for udvalget og følgegruppen i møde den 15. april Formand for Hornslet Distriktsråd Hans Nielsen deltog som følgegruppens repræsentant, der bestod af repræsentanter fra Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen, idrætshallen og idrætsforeningen, skolen og forældrebestyrelsen. Sagsfremstilling De seneste års byudvikling i og omkring Hornslet har betydet, at der er behov for at opdatere den eksisterende helhedsplan for byen særligt med fokus på at sikre trafiksikkerheden og nem adgang til og fra midtbyen for de mange hundrede indbyggere, der hver dag pendler primært til Aarhus. Udvalget igangsatte derfor arbejdet med en ny helhedsplan i Hornslet i oktober Udviklingen af Hornslet har i de sidste ti år været styret af planer udarbejdet tilbage i I 2004 blev der udskrevet en konkurrence om en helhedsplan for bymidten. Det vindende projekt skitserede en række projekter for de centrale byrum ligesom en del af Tingvej blev omlagt med granit. Formålet med helhedsplanen for Hornslet er først og fremmest at tegne et samlet billede af de mange hel eller delvist gennemførte trafik- og byrumsprojekter samt at sikre, at grundlaget for kommende projekter svarer til fremtidens behov og ønsker hos borgerne. Hornslet oplever, at byens liv udspænder sig mellem skolen og idrætshallen, og ikke som den tidligere planlægning har dikteret, mellem kirken og stationen. Byens butiksliv har flyttet fokus fra Tingvej, som den primære handelsgade til Byvej, og i særlig grad krydset ved Byvej og Rosenholmvej. Etableringen af Letbanen, der forventes at åbne i 2017, betyder endvidere en bedre og hyppigere betjening af Hornslet Station og en større tilstrømning af pendlere. Der er derfor behov for at samle op på de eksisterende planer og skabe overblik over, hvilke tiltag der er nødvendige for at fastholde Hornslet som en attraktiv og velfungerende bosætnings- og handelsby. Følgende projekter har været drøftet i forbindelse med helhedsplanen: Tilslutning til motortrafikvejen. Færdiggørelse af Tingvej, herunder relaterede byrum. Omlægning af rundkørsel ved Birkevej. Stationsforbedringer i relation til letbane, herunder pendlerparkering. Omlægning af Byvej med mulighed for cykelvej. Forbedring af fodgængeres færdsel på Engvej, og nye stiforbindelser samt manglende forbindelser mellem eksisterende stier i og omkring Hornslet. De fleste af trafikprojekterne håndteres allerede i andre sektorplaner, og helhedsplanen peger alene på en prioritering af de forskellige trafikprojekter set fra byens behov. Trafiksikkerhedsprojektet for Rosenholmvej har haft stor fokus, både inden, under og efter arbejdet med helhedsplanen. Projektet indgår i helhedsplanen for fuldstændighedens skyld, men har ikke været drøftet i sig selv. Følgegruppens anbefalinger til en prioritering af enkelte byrums- og vejprojekter fremgår af helhedsplanen. Af byrumsprojekter står en forbedring af belægningen og etablering af en sikker cykelvej langs Byvej øverst på listen. Helhedsplanen for Hornslet fremlægges til udvalgets godkendelse og fremsendelse til byrådet med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.

10 10 of 29 Side 9 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for nuværende. Helhedsplanens anbefalinger vil indgå i byrådets budgetforhandlinger. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Udvalget for Plan, udvikling og kultur overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller helhedsplanen for Hornslet til godkendelse 2. at den efterfølgende fremsendes til Udvalget for Natur, teknik og miljø med henblik på, at de konkrete initiativer i planen prioriteres i forbindelse med de kommende års trafikplanlægning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Helhedsplan for Hornslet. Endelig /15

11 11 of 29 Side Helhedsplan for Rønde Midtby. Endelig godkendelse Sagsnr.: 14/39054 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på møde i oktober måned 2014 på baggrund af dialog med repræsentanter for Rønde Distriktsråd og Rønde Handelstandsforening at udarbejde en helhedsplan for Rønde. Baggrunden for beslutningen var at skabe et opdateret og fremtidssikret grundlag for udviklingen af Rønde med udgangspunkt i de udfordringer, der opleves fra borgere, foreninger, erhverv og distriktsråd. Formålet med helhedsplanen er: At tegne et fælles billede af, hvad Rønde skal kunne, og hvad der skal til for at komme derhen (et fælles fundament) At bekrive projekter og handlingsplaner, som er væsentlige for Røndes udvikling At give Syddjurs Kommune et grundlag for at prioritere og sætte rammer for kommunale planlægnings- og anlægsaktiviteter i Rønde En forudsætning for udarbejdelsen af helhedsplanen har været at skabe et fælles fundament for den fremtidige udvikling af Rønde. Det fælles fundament består af vision, indsatsområder og projekter og skal fungere som en fælles ramme, prioriteringsgrundlag og strategi for både borgerdrevne såvel som kommunale projekter. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra Distriktsrådet, Handelsstandsforeningen, Rønde Uddannelsesråd, idrætsforeningen og Hotelrådet har fulgt processen og deltaget aktivt i dialogmøder og interviews. Helhedsplanen er udviklet i tæt dialog med borgerne i Rønde, der er blevet inddraget i to trin: Indledningsvis er der gennemført omkring 30 interviews med borgere og repræsentanter fra institutioner, erhvervs- og handelsliv i Rønde. Der er gennemført personlige interviews med en lang række nøglepersoner, og gruppeinterviews med studerende fra byens to gymnasier. Endelig har der været åbne interviews med interesserede i Rønde Midtby og Rønde Idrætscenter henholdsvis en lørdag formiddag på Kaløtorvet og en tirsdag eftermiddag i Rønde Idrætscenter. Udsagn fra de mange interviews tegnede konturerne af tre elementer, der skal indgå i visionen for og udviklingen af Rønde: Rønde som handelsby Rønde som uddannelsesby Rønde som porten til Nationalparken/en grøn by Herefter blev der afholdt to dialogmøder, hvor interesserede borgere rekrutteret under interviewrunderne deltog. Det første dialogmøde tog udgangspunkt i forslaget til det fælles fundament. Borgerne udviklede her en række konkrete projekter. På det andet dialogmøde blev projekterne viderebearbejdet og konkretiseret yderligere.

12 12 of 29 Side 11 Resultatet af dialogmøderne og den indledende kortlægning af det fælles fundament udgør fundamentet for en ny helhedsplan for Rønde og sætter en fælles ramme og retning for de igangværende og fremtidige projekter i Rønde. Sagsfremstilling NIRAS præsenterede det færdige udkast til en Helhedsplan for Rønde Midtby for udvalget og følgegruppen på udvalgsmødet den 15. april Formand for Rønde Distriktsråd Carsten Skivild, Formand for Rønde Handelsstandsforening René Poulsen, Formand for Hotelrådet Finn Olsen, medlem af Rønde Uddannelsesråd Kim Qvist deltog som følgegruppens repræsentanter. Helhedsplanen for Rønde har fokus på Røndes fremtidige udvikling og omfatter de aspekter af byen, som deltagerne i interviews, voxpops og dialogmøder har været med til at udpege. De forskellige input danner grundlag for en vision for Rønde, som indeholder tre hovedoverskrifter: Rønde som handelsby Rønde som uddannelsesby Rønde som porten til Nationalparken/en grøn by Billedet af Rønde er kvalificeret og nuanceret gennem de projekter, borgerne har udvalgt, og helhedsplanen indeholder ud over et overordnet strategisk niveau også konkrete forslag til projekter, der vil kunne understøtte visionen. Næste skridt bliver for byrådet sammen med byens borgere, brugere og foreninger over de kommende år at realisere og understøtte disse visioner for Rønde. Her er byrådet allerede langt i samarbejdet med områdets uddannelses- og vidensinstitutioner om såvel konkrete indsatser som udarbejdelsen af en Strategi for Kalø Campus , der skal videreudvikle Rønde og Kalø som et kraftcenter for viden og uddannelse i Syddjurs Kommune. Byrådet vil på baggrund af helhedsplanen tage stilling til, hvilke konkrete initiativer, der kan understøtte henholdsvis Rønde som handelsby og Rønde som grøn by, ligesom igangværende initiativer i videst muligt omfang skal understøtte helhedsplanens visioner for Rønde. Det er udvalgets vurdering, at særligt visionen om Rønde som handelsby på kort sigt vil kunne understøttes effektivt med følgende omkostningslette tiltag, som afdelingen på denne baggrund anbefaler igangsat: Revision af lokalplan 306 med henblik på at sikre, at planen er tidssvarende Tilpasning af administrationen af skilte- og facademanualen for Syddjurs Kommune således, at den på bedst mulig vis understøtter kommunens stærke handelsbyer og handelsgader Forbedret henvisning til parkeringsmuligheder omkring Hovedgaden Udarbejdelse af konkret og fokuseret plan for Hovedgaden med særligt henblik på trafiksikkerhed, overgange, tværgående forbindelser og god og tryg tilgængelighed for både gående, cyklister og kørende. Et eventuelt efterfølgende anlægsprojekt for Hovedgaden vil skulle ledsages af en egentlig anlægsbevilling. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende.

13 13 of 29 Side 12 Indstilling Direktøren indstiller 1. at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller Helhedsplanen for Rønde Midtby godkendt som grundlag for den fremtidige udvikling af Rønde, og at helhedsplanen fremsendes til byrådets endelige vedtagelse At der herudover: a. udarbejdes en plan for Hovedgaden i Rønde b. udarbejdes et oplæg til en revision af Lokalplan nr. 306 for Rønde Midtby, der svarer til de aktuelle udviklingsønsker for midtbyen c. opsættes henvisningsskilte til parkeringspladser i bymidten eller, at skiltningen på anden måde forbedres. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Helhedsplan for Rønde Midtby. NIRAS 60069/15

14 14 of 29 Side Landsbypuljen Byrådets godkendelse af ændring i strategi Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget behandlede i møde den 15. april 2015 de indkomne ansøgninger til Landsbypuljen Fristen for ansøgninger til Landsbypuljen 2015 var sat til den 20. januar På baggrund af sagens udsættelse blev fristen administrativt forlænget til den 31. marts Kun annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Der vil derfor være en forventning om en ansøgningsrunde nr. 2. De ændrede tilskudsregler samt det øgede kendskab til puljen har betydet en ekstraordinær stor søgning, og der er indkommet langt flere ansøgninger, end der er midler til. På baggrund af de ændrede regler for moms foreslås strategien for Landsbypuljen 2015 ændret i forhold til tilskud til nedrivninger, så der gives et delvist tilskud på 50 %, dog maks kr. pr. ejendom. På baggrund af de ændrede tilskudsregler og den store søgning til puljen foreslås strategien for Landsbypuljen 2015 ændret i forhold til prioriteringen af tilskud til bygningsforbedringer. Ændringerne er så principielle, at strategien fremsendes til byrådets fornyede godkendelse. Udvalget besluttede på denne baggrund at udskyde behandlingen af de indkomne ansøgninger, med undtagelse af Søby Forsamlingshus, som udvalget besluttede at give kr. i tilskud. Udvalget godkendte i møde den 15. april 2015 desuden den prioriterede liste over ansøgninger, så midlerne i princippet kan uddeles, så snart byrådet har godkendt den ændrede strategi. Sagsfremstilling Af de i alt 4,3 mio. kr. er de 1,8 mio. kr. på nuværende tidspunkt disponeret. Der resterer således i alt 1,5 mio. kr. til nedrivninger og 1 mio. kr. til bygningsforbedring. Da Syddjurs Kommune ikke kan fratrække moms på nedrivninger er det foreslået at ændre strategien, så der fremadrettet kun ydes et delvist tilskud til nedrivninger på 50 %, dog maks kr. pr. ejendom. Udvalget for Plan, udvikling og kultur godkendte i møde den 15. april 2015 at ændre strategien på dette punkt. Ændringen er så principiel, at den skal godkendes af byrådet. De ændrede regler for tilskud, særligt til forsamlingshuse, har betydet en ekstra stor søgning til puljen. Da midlerne i de tidligere indsatspuljer og Landsbypuljen 2014 alt overvejende har været brugt på nedrivninger, er det derfor foreslået, at der flyttes kr. fra nedrivninger til bygningsforbedringer, så det resterende beløb til nedrivninger i alt vil være kr., mens der vil være 2,5 mio. kr. til rest til bygningsforbedringer. Denne ændring af prioriteringen af midler til bygningsforbedring skal godkendes af byrådet. Såfremt den nuværende strategi for Landsbypuljen 2015 følges, betyder det, at der ikke vil være midler til uddeling til bevaringsværdige bygninger. Dette er ikke i overensstemmelse med den godkendte bevaringsstrategi og det foreslås derfor, at de kr. reserveres til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger. Denne ændring af prioriteringen af midler til bygningsforbedring skal ligeledes godkendes af byrådet.

15 15 of 29 Side 14 Ansøgninger fra forsamlingshuse overstiger stadig puljens størrelse. Det foreslås derfor, at forbedring af tilgængelighed, herunder handicaptoilet og niveaufri adgang skal prioriteres højere end istandsættelse af klimaskærm med videre. Det foreslås at der ikke ydes fuldt tilskud til bygningsforbedring, så flest mulige ansøgere kan tilgodeses. Denne ændring af prioriteringen af midler til forsamlingshuse skal godkendes af byrådet. Udvalget godkendte i møde den 15. april 2015 den prioriterede liste over ansøgninger. Listen er vedlagt som bilag. Nedrivninger Såfremt Byrådet godkender den ændrede strategi for Landsbypuljen 2015 foreslås tilskud til nedrivninger fordelt således: 1 Lufthavnsvej 50 % maks kr. 2 Skrejrupvej 50 % maks kr. 3 Storkevej 50 %, maks kr. 4 Slotsgade 50 %, maks kr. 5 Auningvej 50 %, maks kr. 6 Hovdigevej 50 %, maks kr. 7 Molsvej 2 50 %, maks kr. Såfremt byrådet godkender ændringen af reglerne for tilskud til nedrivning orienteres ansøgerne, da ændringen kan have betydning for deres ansøgning, og dermed for den prioriterede oversigt. Bygningsforbedring I henhold til strategien for Landsbypuljen 2015 prioriteres tilskud til bygningsforbedring i områder, hvor der er en igangværende eller planlagt byfornyelse. Det foreslås, at der ydes tilskud på kr., svarende til 50 % af de samlede udgifter, til bygningsforbedring af Bredgade 13, Kolind, der er omfattet af områdefornyelsen af Kolind Midtby Udvalget besluttede i møde den 15. april 2015 at yde Søby Forsamlingshus tilskud på kr. Tilskud til de øvrige forsamlingshuse foreslås fordelt således: 1. Balle Borgerstue kr. delvist tilskud til handicaptoilet /udvendige bygningsarbejder 2. Mygind kr. delvis tilskud til handicaptoilet 3. Hyllested kr. delvis tilskud til handicaptoilet og ramper 4. Rostved kr. delvis tilskud 5. Strands kr. delvis tilskud 6. Bytinget kr. delvis tilskud 7. Helgenæs kr. delvis tilskud 8. Dagstrup kr. delvis tilskud 9. Dråby kr. delvis tilskud Såfremt Byrådet godkender den ændrede strategi for Landsbypuljen 2015 foreslås tilskud til bevaringsværdige bygninger fordelt således: 1. Østergårdsvej - delvis tilskud kr. 2. Gl. Stationsvej - delvis tilskud kr. 3. Drammelstrup - delvis tilskud kr. 4. Molsvej - delvis tilskud kr. 5. Gl. Krovej - delvis tilskud kr.

16 16 of 29 Side Dejret Bygade - delvis tilskud kr. Såfremt udvalget ønsker at have midler til en 2. ansøgningsrunde, foreslås det at yde tilskud til de første tre forsamlingshuse (tilgængelighed) og til de første fire bevaringsværdige ejendomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Landsbypuljen 2015 er på 4,3 mio. kr., heraf er de 2 mio. kr. afsat til bygningsforbedring, mens der er afsat 2,3 mio. kr. til nedrivninger. Af de 2,3 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt forbrugt/disponeret kr. til nedrivning: Tilskud til nedrivning af Dråby Kærvej 9, kr. Tilskud til opkøb og nedrivning af Drasbekgade 12 i Kolind kr. Af de 2 mio. kr. til bygningsforbedring er der på nuværende tidspunkt forbrugt/disponeret 1 mio. kr. til bygningsforbedring: Tilskud til Genbyg Hovedgaden i Mørke, kr. Tilskud til bygningsforbedring af Ebeltoftvej 2 og 5 i Mørke, kr. Der resterer således 1,5 mio. kr. til nedrivning, og 1 mio. kr. til bygningsforbedring. Godkender byrådet den foreslåede ændring af strategien flyttes kr. fra nedrivninger til bygningsforbedringer. Der vil da være 1 mio. kr. til rest til nedrivninger, hvor der ydes et delvist tilskud på 50 %, maks kr., 1 mio. kr. til forsamlingshuse, hvor tilskud til tilgængelighed prioriteres højest samt kr. til bevaringsværdige bygninger, hvor bevaringsværdige bygninger omfattet af lokalplan prioriteres højest. Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer. LBK nr. 863 af 03/07/2014 samt Lov om ændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lov nr af 16/12/2014. Indstilling Direktøren indstiller at nedenstående ændringer af strategien for Landsbypuljen 2015 fremsendes til byrådets godkendelse 1. Der gives delvist tilskud til nedrivning på maks. 50 %, dog maks kr. pr. ejendom 2. Der flyttes kr fra nedrivninger til bygningsforbedringer 3. Der reserveres kr. til bevaringsværdige bygninger 4. Tilskud til forsamlingshuse prioriteres til tilgængelighed, herunder handicaptoilet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Bilag 1 Åben Ansøgninger Landsbypuljen Prioriteret oversigt. Revideret april /15 2 Åben Alle ansøgninger om nedrivning /15 3 Åben Alle ansøgninger bevaringsværdige bygninger 16648/15 4 Åben Alle ansøgninger. Forsamlinghuse. Tilskud til Bygningsforbedring /15

17 17 of 29 Side 16 5 Åben Bredgade 13, Kolind. Tilskud til bygningsforbedring. Landbypuljen /15 6 Åben Trælgårdshøjvej 1 i Mørke. Tilskud til bygningsforbedring /15 7 Åben Dejret Bygade 19. Bygningsforbedring /15 8 Åben Landsbypuljen Behandling af indkomne ansøgninger 60546/15 9 Åben Alle ansøgninger. Boliger og erhverv. Tilskud til bygningsforbedring 16631/15

18 18 of 29 Side Distriktsrådene i Syddjurs Kommune. Det gode samarbejde Sagsnr.: 14/11272 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Distriktsrådene har nu virket i en periode på ca. 5 år, og der er behov for en evaluering af Distriktsrådenes virke. Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede i møde den 4. marts 2015 at samarbejdsmuligheder med distriktsrådene belyses som grundlag for en drøftelse i udvalget med henblik på en sag til byrådet og en efterfølgende dialog med distriktsrådene. Distriktsråd er lokalområdernes talerør og stemme i byrådet og administrationen i Syddjurs Kommune. På baggrund af lokale diskussioner og debat, hvor man lokalt finder frem til forskellige holdninger eller eventuelt en fælles holdning, kan distriktsrådet formidle lokalområdets holdninger til emner, som berører få eller alle borgere i distriktet. Distriktsrådet er samtidig en mulighed for politikere og ansatte i Syddjurs Kommune, for at holde kontakt med lokalområderne og modtage input og lokal opbakning til konkrete projekter. Der er udarbejdet forslag til definition af distriktsrådenes formål og hvorledes distriktsrådene på bedst mulig måde kan udfylde deres rolle. Dernæst er der udarbejdet forslag til beskrivelse af det gode samarbejde med distriktsrådene, herunder politisk organisering og et årligt dialogmøde. Sagsfremstilling På baggrund af dialog, i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015, med Distriktsrådene, Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Civilsamfundspanelet for Syddjurs Kommune, har afdelingen udarbejdet vedhæftede forslag til katalog for det gode samarbejde mellem Distriktsrådene og Syddjurs Kommune. Forslaget fremlægges til udvalgets drøftelse. Under forudsætning af udvalgets godkendelse anbefaler administrationen, at kataloget fremsendes til Distriktsrådene med henblik på indhentning af bemærkninger. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Hvert Distriktsråd modtager kr. i årligt tilskud. Indstilling Direktøren indstiller, 1. det udarbejdende katalog for det gode samarbejde mellem Distriktsrådene og Syddjurs Kommune til drøftelse med henblik på godkendelse 2. det godkendte katalog fremsendes til Distriktsrådene med henblik på indhentning af bemærkninger. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Det tilrettede katalog fremsendes til Distriktsrådenes udtalelse forinden endelig politisk behandling. Bilag 1 Åben Katalog for det gode samarbejde mellem Distriktsrådene og Syddjurs Kommune 72338/15

19 19 of 29 Side Lokalplan 375. Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur og Friluftscenter Karpenhøj - med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Endelig behandling Sagsnr.: 15/6455 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé DGI Karpenhøj har søgt om udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning for nyopførelse af i alt 770 m² nye bygninger, samt etablering af en mountainbikebane. Udvalget for Plan, udvikling og kultur har den 15. januar 2014 igangsat planlægning for bygningsmæssige udvidelser og ændringer på DGI Karpenhøj. Der har været afholdt en forudgående offentlig høring i august og september I løbet af den fire uger lange forudgående offentlige høring modtog afdelingen ét indlæg, som omhandler et spørgsmål om vejadgang, som lokalplanen ikke kan regulere. Derfor har indlægget ikke medført, at der fremgår noget særligt om vejadgang i planforslagene, ud over det faktum, at Karpenhøj i dag har vejadgang fra Dragsmurvej. Planforslagene, Lokalplan nr. 375 og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013, har været i otte ugers offentlig høring i perioden den 3. februar til 31. marts Sagsfremstilling Lokalplan nr. 375 og kommuneplantillæg nr. 13 giver mulighed for byggeri og anlæg, indenfor en ramme på m² etageareal for det samlede byggeri til ikke-landbrugsmæssige formål på ejendommen. Lokalplanens område udgør et areal på ca. 8 ha, som skal forblive i landzone. I høringsperioden er der indkommet i alt to indsigelser fra en af de nærmeste naboer samt fra Dansk Naturfredningsforening, Syddjurs. Indsigelserne, der omhandler emnerne; mountainbike bane, parkeringsarealer og vejforhold, bebyggelsens omfang og placering, bonusvirkning, aktiviteter i delområde C, larm fra aktiviteter, skiltning har givet anledning til enkelte tilføjelser til lokalplanens bestemmelser vedrørende anlæg af parkeringsarealer og anlæg af en Mountainbike teknikbane. Dette er beskrevet i det vedlagte indsigelsesnotat. Der er desuden indkommet et bemærkningsnotat fra Museum Østjylland, hvori det bekræftes, at det i lokalplanen beskrevne afsnit om Museumsloven er tilstrækkeligt. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at de vedlagte planer vedtages endeligt, med de i indsigelsesnotatet beskrevne ændringer. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Hans Christian Baltzer (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker mountainbikebanen ud af planen.

20 20 of 29 Side 19 Bilag 1 Åben Indsigelsesnotat. Lokalplan nr /15 2 Åben Lokalplan 375: DN Syddjurs bemærkninger _lp375_bemærkninger.docx 60566/15 3 Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan 375 og tillæg 60559/15 4 Åben Hørringssvar fra Museum Østjylland 46476/15 5 Åben Karpenhøjs kommentarer vedr. MTB teknikbane 63207/15 6 Åben Forslag til LP375, KPT /15

21 21 of 29 Side Mulig lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for rekreativt område og sommerhusområde ved Fuglsøcentret. Igangsætning Sagsnr.: 14/41116 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er ansøgt om at igangsætte en fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser, svarende til afgrænsningen af den gældende lokalplan 188 for området. Planlægningen omfatter blandt andet tilbageførsel af et landzoneområde til sommerhusområde, mulighed for etablering af feriehytter, anlæggelse af reserve-parkering, udstykning af tre eksisterende helårsboliger med videre. Sagsfremstilling Konsulent Carl Nielsen har på vegne af ejer Hermod Ejendomme A/S ansøgt Syddjurs Kommune om, at der igangsættes fornyet planlægning for Fuglsøcentret med næromgivelser jf. BILAG Ansøgning om igangsætning af ny planlægning med bilag. Fuglsøcentrets historik som et DGI kursuscenter præger den gældende lokalplan 188 fra 1993, og Fuglsøcentret har således ladet udarbejde en masterplan, som med sin realisering skal sikre centrets udvikling. Det er med udgangspunkt i denne masterplan jf. BILAG_Masterplan for Fuglsøcentrets udvikling, at der ønskes igangsat en fornyet planlægning. Området Det mulige lokalplanområde omfatter et areal på ca. 12 ha. og er privatejet. Mod syd grænser området op til Natur- og Friluftscenter Karpenhøj, mod vest til sommerhusområdet Oversø og mod nord og øst til henholdsvis golfbane og det åbne land ned mod Fuglsø Strand. Lokalplanområdet anvendes i dag i overensstemmelse med den gældende lokalplan 188, det vil sige til hotel-, kursus-, idræts og rekreative- formål, samt til fritliggende hytter, som delvist er etableret med dispensation fra gældende lokalplan jf. BILAG_Lokalplan nr. 188 og dispensation til 18 hytter. Den mulige lokalplans indhold Der ansøges om, at der igangsættes fornyet planlægning for følgende: 8 nye sommerhusgrunde Syddjurs Kommune har i september 2014 ansøgt Naturstyrelsen om ændring af planstatus for arealer, der hører under Fuglsøcentret således, at disse tilbageføres til det tilgrænsende sommerhusområde, som arealerne i henhold til byplanvedtægt for Ebeltoft Kommune af september 1970, var en del af. Naturstyrelsen har med brev af erklæret sig enige i, at ændringen af planstatus falder ind under mindre justeringer af sommerhusområder og har derfor ingen bemærkninger jf. BILAG_Dokumenter vedr. ansøgning til Naturstyrelsen om ændret planstatus, med videre. Der er således skitseret en udstykningsplan for 8 nye sommerhusgrunde som fremgår af ansøgningen, som med en ny planlægning gives status som sommerhusområde. Det er afdelingen for Plan og Udviklings vurdering, at en ny lokalplan skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse og at der tages højde for, at så mange som muligt opnår udsigt for eksempel ved fastlæggelse af byggefelter og niveauplaner i kombination med en maksimal højde. Hytter

22 22 of 29 Side 21 Med dispensation af 22. november 2012 fra lokalplan nr. 188 er der givet mulighed for opførelse af i alt 18 hytter, fordelt på to områder. Kun een af disse hytter er på nuværende tidspunkt opført. Som konsekvens af ovenstående tilbageførsel af område D4 til sommerhusområde (her forelå dispensation til opførelse af 8 hytter), ansøges der om, at der må opføres et tilsvarende antal hytter indenfor delområde D2. Det er afdelingens vurdering, at ovenstående dispensation indarbejdes i en ny lokalplan herunder, at der placeres et antal hytter indenfor D2 med baggrund i en bebyggelsesplan, som endnu ikke foreligger. Bebyggelsesplanen skal tage højde for landskabs- og naturinteresser, med videre. Udstykning af 3 helårsboliger Indenfor lokalplanens område ligger 3 helårsboliger, som gennem tiden har været udlejet til centrets ansatte. Der ansøges om, at der gives mulighed for, at disse 3 boliger kan udstykkes med henblik på et muligt frasalg. Der er skitseret en udstykningsplan for de tre helårsboliger, som fremgår af ansøgningen. Det er afdelingens vurdering, at det med lokalplanen skal belyses, at virksomheden til enhver tid skal overholde gældende støjgrænseværdier, ligesom lokalplanen skal fastlægge bestemmelser, som sikrer, at eventuel ny bebyggelse tilpasses natur og landskab, samt eksisterende bebyggelse. Parkering Der er ansøgt om, at der kan anlægges parkeringspladser på modsatte side (i forhold til centret) af Dragsmurvej. Området er omfattet af fredning, så det vil afhænge af hvorvidt Fredningsnævnet vil meddele dispensation. Den gældende lokalplan giver mulighed for en begrænset parkering i samme område, men uden for fredningen og idrætsanlægget. Det er afdelingens vurdering, at det i lokalplanprocessen skal afklares, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at der anlægges parkering på modsatte side af Dragsmurvej (i forhold til centret) med den krydsende trafik det vil medføre, ligesom en udkørsel til Dragsmurvej skal godkendes. Nedlæggelse af idrætsanlæg Ansøger åbner op for muligheden for, at idrætsanlæg på modsatte side af Dragsmurvej nedlægges med henblik på en reetablering af natur og landskab. Nedlæggelsen skal ses i sammenhæng med det nævnte ønske om at anlægge parkeringspladser. Det er afdelingens vurdering, at denne mulighed skal indarbejdes i lokalplanen. Anvendelsesbestemmelsen præciseres Der er ansøgt om, at anvendelsesbestemmelsen præciseres således, at denne uden for tvivl også giver mulighed for afholdelse af kulturelle arrangementer som koncerter, udstillinger og lignende. Det er afdelingens vurdering, at denne præcisering skal indarbejdes i lokalplanen. Plan- og lovbindinger Der gælder følgende plan- og lovbindinger indenfor området jf. BILAG_Planbindinger.

23 23 of 29 Side 22 Det ansøgte forudsætter blandt andet, at der dispenseres fra fredning, etableres alternative bosteder for de registrerede bilag IV arter, samt dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Kommuneplantillæg Den ændrede anvendelse for del af området til sommerhusområde kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg. Dette vil blive fremlagt sideløbende med lokalplanen. Plan og Udvikling vil vurdere, hvorvidt tillægget kræver en for-offentlighedsfase. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg i henhold til ovenstående. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udsættes. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Igangsætningen af lokalplanarbejdet godkendes. Hans Christian Baltzer (A) kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker sagen forelagt Byrådet til afgørelse. Bilag 1 Åben BILAG_Ansøgning om igangsætning af ny planlægning med bilag.pdf 54473/15 2 Åben BILAG_Dokumenter vedr. ansøgn til Naturstyrelsen om ændret planstatus, mv.pdf 54476/15 3 Åben BILAG_Lokalplan nr. 188 og dispensation til 18 hytter.pdf 54478/15 4 Åben BILAG_Masterplan for Fuglsøcentrets udvikling.pdf 54481/15 5 Åben BILAG_Planbindinger.pdf 54485/15

24 24 of 29 Side Hvide Hus Vej 3, Ebeltoft. Ansøgning om igangsætning af planlægning for ændring af ferielejligheder til helårsboliger Sagsnr.: 14/35509 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Der søges om igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for ændret anvendelse af eksisterende ferielejligheder på Hvide Hus Vej 3, til helårsbeboelse. Det ansøgte har tidligere været afvist af Udvalget for Plan, udvikling og kultur to gange i Sagsfremstilling Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen har på vegne af ejerne af ferielejlighederne på Hvide Hus Vej 3 søgt om igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for anvendelse af de eksisterende ferielejligheder til helårsbeboelse. Jf. vedlagte kopi af ansøgning af og senere fuldmagter fra ejerne. Tidligere ansøgning i 2012 Udvalget for Plan, udvikling og kultur har tidligere to gange i 2012 behandlet lignende ansøgninger på Hvide Hus Vej 3. Den 6. juni 2012 meddelte Udvalget for Plan, udvikling og kultur afslag til at igangsætte planlægning for en ændring af de pågældende ferielejligheder til helårsboliger. Afslaget blev meddelt med henvisning til, at udvalget eventuelt ville revurdere beslutningen på baggrund af en samlet vurdering af restrummelighed og udviklingen på boligområdet generelt set. Jf. vedlagte kopi af dagsordenspunktet af 6. juni Den 3. december 2012 meddelte Udvalget for Plan, udvikling og kultur igen afslag til at igangsætte planlægning for en ændring af de pågældende ferielejligheder til helårsboliger. Afslaget blev meddelt med den begrundelse, at der fortsat skulle være mulighed for, at for eksempel udenlandsdanskere kunne købe en lejlighed i Ebeltoft uden bopælspligt. Jf. vedlagte kopi af dagsordenspunktet af 3.december 2012 Ulovlige helårsbeboelser i ferielejligheder Siden 2012 har Syddjurs Kommune, Team Byggeri, haft adskillige sager med ulovlig helårsbeboelse i de ovennævnte ferielejligheder. De endelige afgørelser i sager om ulovlig helårsbeboelse afventer for tiden, at Udvalget for Plan, udvikling og kultur tager stilling til, om plangrundlaget for Hvide Hus Vej 3 skal fastholdes, eller om det kan ændres, sådan at helårsbeboelse på stedet bliver lovligt. Gældende planlægning Ifølge den gældende Lokalplan nr. 274 af 28. december 2005, må lejlighederne på Hvide Hus Vej 3, som ligger i lokalplanens Delområde III, kun anvendes til boligformål i form af ferielejligheder. Jf. vedlagte kopi af lokalplanen. Lokalplan nr. 274 blev udarbejdet i efteråret 2005, helt i overensstemmelse med den daværende ejers ønsker om at kunne sælge lejligheder i byzone, uden bopælspligt efter boligreguleringsloven. Lokalplanens bestemmelser blev derfor udformet sådan, at lejlighederne kun måtte bruges som ferielejligheder, hvorved lejlighederne ville blive undtaget fra boligreguleringsloven. Hvide Hus Vej 3 ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhverv, i form af ferieboliger. En ændring af området til helårsboliger kræver derfor også et kommuneplantillæg. Ifølge ansøger har det vist sig siden 2005, at ingen har vist interesse for at købe ferielejligheder på Hvide Hus Vej 3, hvorfor området nu ønskes ændret til et boligområde med lejligheder til helårsbeboelse. Plangruppens vurdering

25 25 of 29 Side 24 Hvide Hus Vej 3 ligger i byzone, på en meget central placering i Ebeltoft, og er omkranset af eksisterende helårsboligområder på tre sider. Plangruppen vurderer derfor, at der ikke er nogen planlægningsmæssig interesse i at fastholde de pågældende lejligheder som ferieboliger, hvis der ikke igennem 10 år har været noget marked for denne type ferieboliger i Ebeltoft. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan nr, 274, som ændrer lokalplanens bestemmelser for Delområde III sådan, at den mulige anvendelse af lejligheder ændres fra ferielejligheder til helårslejligheder. Sideløbende hermed kan der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammen for området, fra erhvervsområde med ferielejligheder, til boligområde med helårslejligheder. Lovgrundlag Lov om Planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at den ansøgte kommune- og lokalplanlægning igangsættes. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Der meddeles afslag med henvisning til tidligere beslutninger. Supplerende Sagsfremstilling Efter Udvalget for Plan, udvikling og kulturs seneste drøftelser af Hvide Hus 3 vedrørende konvertering af ferielejligheder til helårsbeboelse, er der modtaget to henvendelser fra dels en gruppe af beboere, dels en repræsentant fra ejeren af flere enheder i komplekset. Efter aftale med Udvalgsformanden er repræsentanter fra Hvide Hus 3 inviteret til mødet kl. 15. Indstilling Direktøren indstiller sagen genoptages til fornyet drøftelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udvalget ønsker at der til et kommende møde foreligger et oplæg til på hvilke vilkår at en ændret planlægning evt. kan igangsættes. Supplerende Sagsfremstilling Repræsentanter for Hvide Hus Vej 3 deltog i udvalgsmøde den 15. april 2015, hvor de aktuelle udfordringer og ønsker for at sikre den fremtidige udvikling af boligerne på Hvide Hus Vej 3 blev præsenteret og drøftet med udvalget. Af drøftelsen fremgik det, at der ikke gennem de seneste ti år har været et marked for ferieboligerne på denne adresse i Ebeltoft, og at en ændring af lokalplanbestemmelserne, således at helårsboliger også tillades, vil kunne skabe en ny udvikling af og i området. Efterfølgende har Syddjurs Kommune modtaget vedlagte henvendelse fra Ejerforeningen Hvide Hus Vej 2 10, hvori ejerforeningen opfordrer til, at boligerne indenfor Lokalplan 274 s delområde III tillige kan anvendes som helårsboliger. Ejerforeningen gør i forbindelse hermed opmærksom på, at der i dag på grund af de manglende investeringer opleves et begyndende forfald flere steder på adressen. På baggrund af ovenstående dialog og med henblik på at sikre en positiv udvikling i området, anbefales det, at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan nr. 274, som ændrer lokalplanens bestemmelser for delområde III således, at den mulige anvendelse af lejligheder ændres fra ferielejligheder til boligformål. Sideløbende hermed kan der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammen for området, fra erhvervsområde med ferielejligheder, til boligområde. Den samlede Lokalplan 274 fastholdes således i store træk dog med den ændring, at bestemmelsen for delområde III ændres fra ferieboliger til boligformål.

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager

Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager 1 of 6 Prioritering af lokalplaner, kommuneplanændringer og øvrige plansager BEMANDING: FIRE LOKALPLANLÆGGERE (AKTUELT (APRIL 2014) TRE GRUNDET LANGTIDSSYGEMELDING) EN KOMMUNEPLANLÆGGER (PR. 1. APRIL 2014)

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 33 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 13. maj 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK)

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) 1 of 10 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Ekstraordinært PUK Torsdag den 08. oktober 2015 Kl. 16:30 Lok Hornslet Adm. Agri Baunehøj Tingvej 17 8543 Hornslet Medlemmer Kirstine Bille

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015.

Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015. 1 of 9 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. Revideret april 2015. ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2015 besluttet 1 Bugtrupvej 12, 8560 Kolind 2 Dråby Kærvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK)

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) 1 of 37 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Molslaboratoriet Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F)

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 15. april 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 15. april 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 46 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 15. april 2015 Kl. 13:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe 1 of 5 Mols Bjerge Vej 8A 12-06-2015 Mols Bjerge Vej 8A Sagsnr.: 15/9465 8400 Ebeltoft Sagsbehandler: Iben Randlev Hundebøl Tlf.: 8753 5293 Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06. 2015 at vedtage nedennævnte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere