Randers Tekniske Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Tekniske Skole"

Transkript

1 Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1

2 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever, praktikvirksomheder, fagligt udvalg, undervisningsministeriet samt evt. andre interesserede en samlet oversigt over de undervisningsmæssige love og regler, der gælder for hovedforløbet. at give læreren en oversigt over de enkelte skemafags mål, indhold og vægtning. at give forslag til, hvordan bekendtgørelsens krav, om at eleven skal opnå teknisk faglige, almene og personlige kompetencer, kan opfyldes. Baggrunden for denne vejledningen er: 1. Lovgrundlaget for erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelsen nr. 724 af 25. juli Bekendtgørelse (Hovedbekendtgørelse om erhvervsuddannelser) nr af 21. december Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker nr af 11. december Bekendtgørelse (Grundfag i erhvervsuddannelserne) nr. 655 af 3. juli 2001 Ikrafttrædelse 1. januar 2001 Randers, den 1. apr Godkendt af det lokale uddannelses udvalg. Johs. Olesen Direktør, Randers TS Formand, LUU Næstformand, LUU Revision senest , eller efter behov/krav. Side 2

3 Denne uddannelsesplan er udarbejdet til brug på: Randers Tekniske Skole Vester Allé Randers Afdeling: El - Hovedforløb, Blommevej 50 Uddannelsesretning: Elektriker, Lys og energiteknik, (hovedforløb) Ansvarlig: Uddannelseschef for område 1 Max Laigård. Uddannelsesleder Ole G Jensen. Udarbejdet af: Tina Larsen, Torben Michelsen og Bent Oppelstrup i samråd med afdelingens øvrige medarbejdere. Uddannelsesplanen er udarbejdet således af første del omhandler de generelle oplysninger om skolen og uddannelsen. Side 3

4 Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Indledning... 6 Kvalitet... 6 DEL 1:... 7 MÅL OG RAMMER I ET... 8 Formål... 8 Hovedforløbets struktur og forløb... 9 Praktikdelen Skolesamarbejde Merit Pædagogiske overvejelser Bedømmelsesplan DEL 2: INDHOLDSBESKRIVELSE AF DEN OBLIGATORISKE UNDERVISNING H Struktur: Målbeskrivelser for fagene på skoleperiode H Undervisningsfagenes tidsforbrug H Undervisningsfagenes tidsforbrug mere detaljeret Evalueringsplan for fagene på H Resultatopsamling for skoleperiode H Skolevejledning og karakterer Evalueringsplan for undervisningen INDHOLDSBESKRIVELSE AF DEN OBLIGATORISKE UNDERVISNING H Struktur: Målbeskrivelser for fagene på skoleperiode H Undervisningsfagenes tidsforbrug H Undervisningsfagenes tidsforbrug mere detaljeret: Evalueringsplan for fagene på H Resultatopsamling for skoleperiode H Skolevejledning og karakterer Evalueringsplan for undervisningen INDHOLDSBESKRIVELSE AF DEN OBLIGATORISKE UNDERVISNING H Struktur: Målbeskrivelser for fagene på skoleperiode H Undervisningsfagenes tidsforbrug mere detaljeret: Evalueringsplan for fagene på H Resultatopsamling for skoleperiode H Skolevejledning og karakterer Evalueringsplan for undervisningen INDHOLDSBESKRIVELSE AF DEN OBLIGATORISKE UNDERVISNING H Struktur: Målbeskrivelser for fagene på skoleperiode H Undervisningsfagenes tidsforbrug mere detaljeret: Evalueringsplan for fagene på H Resultatopsamling for skoleperiode H Skolebevis og karakterer Side 4

5 Evalueringsplan for undervisningen Forslag til forbedringer: DEL 3: INDHOLDSBESKRIVELSE AF VALGFRI SPECIALE UNDERVISNING H Struktur: Målbeskrivelser for Valgfri specialefag på skoleperiode H Valg af valgfri speciale Undervisningsfagenes tidsforbrug H Bilag Bilag Side 5

6 Indledning Randers Tekniske Skole har udarbejdet undervisningsplanen for hovedforløbet til uddannelsen til elektriker, i overensstemmelse med de mål og rammer, der er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, om erhvervsuddannelser, lovbekendtgørelse nr af 11. december 2002, om uddannelsen til elektriker, vejledning til bekendtgørelse om elektrikeruddannelsen nr af 11. december 2002, bekendtgørelse om grundfag nr.655 af 3. juli 2001, og bekendtgørelse om eksamen nr. 573 af 21. juni 1996, m.v.. Undervisningsplanen består af 3 dele. Første del indeholder de overordnede rammer for Hovedforløbet Elektriker. De overordnede formål, mål, undervisningens struktur og organisering i oversigtsform samt pædagogiske overvejelser. Anden del omhandler den konkrete undervisning. De forskellige undervisningsmoduler er beskrevet med hensyn til formål, mål, indhold, pædagogisk tilrettelæggelse. Tredje del omhandler den valgfrie del af et hovedforløb. I dette afsnit er beskrevet hvilke muligheder, der er for såvel valgfrie specialefag, valgfag og som påbygning af studiekompetence. Undervisningsplanen udgør en helhed, men man kan godt læse enkelte afsnit særskilt. Undervisningsplanen er færdigbearbejdet ved starten af hovedforløbet og kan udleveres til elever og andre interesserede. Undervisningsplanen er udarbejdet af et lærerteam og uddannelsesleder i fællesskab. Uddannelsesområdet følger løbende behovet for fornyelse af undervisningsplanen, og en revidering af denne kan iværksættes af skolen i forbindelse med at lærergruppen, efter evaluering af et afsluttet forløb, kommer med forslag til udvikling af undervisningsplanen eller i forbindelse med, at der sker ændringer i love og/eller bekendtgørelser. Kvalitet Randers Tekniske Skole arbejder ud fra et TQM baseret kvalitetskoncept. Det betyder, at skolen sætter kunden i centrum og arbejder med løbende forbedringer og alles deltagelse i kvalitetsforbedringer af skolens produkter. Undervisning er skolens vigtigste opgave. Den lokale undervisningsplan er skolens dokumentation for undervisningens kvalitet, for de pædagogiske principper skolen ønsker, skal ligge til grund for al undervisning og for skolens arbejde med og holdning til elevernes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer - f.eks. elevråd. Den lokale undervisningsplan viser ligeledes skolens arbejde med tværgående temaer som f.eks. arbejdsmiljø, informationsteknologi, iværksætteri og internationalisering. I undervisningsområdet arbejdes der løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen: igennem evaluering i lærerteams, justering og udvikling af undervisningen, handlingsplaner, iværksættelse af medarbejderuddannelse, initiativer til forbedring af skolemiljøet m.v. På skoleplan bliver der årligt lavet elevtilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser, som skal danne baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten af uddannelserne. Side 6

7 DEL 1: Side 7

8 MÅL OG RAMMER I ET Formål Formålet med hovedforløbet, Lys og energiteknik, som udbydes på Randers Tekniske Skole er følgende: Uddanne elektrikere til selvstændigt og i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og el-tekniske forskrifter i øvrigt, samt under iagttagelse af miljømæssige forhold, at kunne installerer, fejlfinde, reparerer, kvalitetssikre, vedligeholde elektriske anlæg inden for specialet. Formålet for den enkelte elev fastlægges i elevens personlige uddannelsesplan, der skal sikre at: Eleven, der har et afklaret mål, kan vælge valgfag - valgfri special- samt påbygningsfag som til gode ser såvel faglige som personlige og studiemæssige kompetencer i forhold til et konkret uddannelses ønske - og mål. Eleven, der ikke har et afklaret mål, kan få mulighed for at orientere sig om hvilke muligheder uddannelsen giver adgang til, Eleven skal gennem de obligatoriske fag og kan vælge valgfri specialefag - samt påbygning i samråd med sin kontaktlærer og arbejdsgiver som tilgodeser såvel faglige som personlige og studiemæssige kompetencer i forhold til et uddannelses ønske - og mål. Eleven, der har behov for at forbedre de almene og faglige kundskaber, får tid til at arbejde med det, der er nødvendigt for at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse. Eleven, der på sigt ønsker at videreuddanne sig, skal parallelt med sin erhvervskompetence kunne opnå studiekompetence i en række fag. Mål I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg (specialer) Faglig kvalificering Personlig udvikling Studiemæssige kvalifikationer Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg Eleven får mulighed for at styrke sin kompetence til at afklare og foretage sit uddannelsesvalg (Specialer) gennem valgfag og valgfri specialefag til uddannelser og job indhold og gennem løbende vejledning. Dette sikres ved udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan, der drøftes løbende mellem eleven og kontaktlæreren. Faglig kvalificering Eleven undervises i de håndværksmæssige, tekniske, og teoretiske kundskaber og færdigheder, der er direkte forbundet med udførelsen af arbejdsopgaver inden for de repræsenterede fag og uddannelsesretninger tilhørende elektrikeruddannelsen. Side 8

9 Personlig udvikling I undervisningsforløbet arbejdes der især med: Motivationskvalifikationer som holdninger, værdier og engagement i arbejdet og uddannelsen, herunder viljen til at kunne fungere, bære ansvar og engagere sig. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers virksomhed. Man skal kunne påtage sig forskellige roller, og man skal kunne indpasse sin funktion til de øvriges indsats og til helheden samt kunne omgås forskellige mennesker. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med fremstilling af produkter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning med vægt på deltageraktivitet og deltagerstyring. Valgkvalifikationer, hvor eleven trænes i at sætte personlige og faglige mål, evaluere disse og handle på baggrund heraf. Studiemæssige kvalifikationer Med udgangspunkt i elevens behov og ønsker tilbydes eleven: at opbygge studiekompetence gennem opnåelse af delkvalifikationer inden for de almene skolefag svarende til startniveauet på en videreuddannelse. Her tænkes især på elever med svage uddannelsesmæssige forudsætninger eller at gennemføre en kompetencegivende eksamen i et eller flere fag, der kan have betydning for elevens mulighed for videre uddannelse. Hovedforløbets struktur og forløb Hovedforløbet til Elektriker er bygget op af obligatoriske skoleforløb med grundfag, områdefag obligatoriske specialefag, valgfag samt valgfrie specialefag. Elevens sti gennem uddannelsesforløbet afspejles i elevens personlige uddannelsesplan (se afsnit om pædagogiske overvejelser). Obligatoriske moduler Formålet med den obligatoriske undervisning er, at eleven tilegner sig almene, faglige og personlige kompetencer, som kræves for at kunne bestå svendeprøven som elektriker. Eleven skal i den obligatoriske del af hovedforløbet tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning samt tilbydes støtte til praktikpladssøgning (som skolepraktik elev) - uanset varigheden af det obligatoriske hovedforløb Den obligatoriske undervisning sammensættes af elementer fra disse fagtyper som grundfag, områdefag obligatoriske specialefag. Side 9

10 Valgfag og valgfri specialefag - herunder påbygning Formålet med den valgfrie undervisning i Hovedforløbet er at kunne tilbyde elever: mulighed for at vælge fag, som yderligere kvalificerer eleven til at fortsætte i en videreuddannelse. mulighed for at vælge fag, hvormed eleven kan fordybe sig i emner inden for erhvervsuddannelserne. mulighed for at vælge emner, af betydning for elevens personlige udvikling. mulighed for at vælge studiekompetencegivende fag, herunder erhvervsgymnasiale fag. Den valgfrie undervisning kan bestå af valgfrie specialefag og fag som yderligere kvalificerer eleven til at fortsætte i en videreuddannelse, emner af betydning for elevens personlige udvikling samt fag, der giver supplerende kompetencer herunder studiekompetence. Studiekompetencegivende fag (påbygning) udbydes dels fra grund- og områdefag dels fra den erhvervsgymnasiale fagrække ud fra bestemmelserne om erhvervsgymnasiale enkeltfag og fjernundervisning. D og E niveau varetages af Randers Tekniske Skole, mens de gymnasiale niveauer, A, B og C tilbydes i samarbejde med VUC. Såfremt der er hele hold så gennemføre Randers Tekniske Skole selv undervisning på A, B og C niveau. Side 10

11 Oversigt over hovedforløbets struktur og opbygning i skoleforløb Start Praktik ca. 30 uger Skole forløb H1 10 uger Praktik ca. 30 uger Skole forløb H2 10 uger Praktik ca. 40 uger Skole forløb H3 9 uger Valgfri specialefag 1 uge Praktik ca. 40 uger Skole forløb H4 5 uger Samlet forløb er 4 år for lys og energitekniker. Figurforklaring: Elevens første skoleforløb H1 indeholder 2 uger matematik E niveau. 2 uger IKT E niveau, 4,5 uge områdefag 1,5 uge valgfag 1 ) opholdet afsluttes med 1 eksamen Matematik eller IKT samt et projekt som afleveres og bedømmes af læren, karakteren kan gives i overværelse af en skuemester. Elevens anden skoleforløb H2 Eleven skal inden dette forløb vælge speciale. Da fagene ikke er ens om der vælges lys & energi teknik og styrings & regulerings tekniker eller sikrings og kommunikations tekniker. Lys & energitekniker indeholder 2 uger dansk F niveau, 4 ugers områdefag, 2 ugers specialefag og 2 ugers valgfag 1 ) Opholdet afsluttes med eksamen i dansk samt et projekt som afleveres og bedømmes af læren, karakteren kan gives i overværelse af en skuemester. Elevens tredje skoleforløb H3 indeholder 2 uger tysk F niveau, eller engelsk på E eller D niveau. 1 uge arbejdsmiljø, 0,5 uge områdefag 4 uger specialefag og 2,5 uge valgfag 1 ) samt 1 uge valgfri speciale. Opholdet afsluttes med eksamen i tysk eller engelsk, samt et projekt som afleveres og bedømmes af læren, karakteren kan gives i overværelse af en skuemester. Elevens fjerde skoleforløb H4 indeholder for Lys & energitekniker områdefag 4 uger specialefag og 1 uge valgfag 1 ). Opholdet afsluttes med svendeprøve samt et projekt som afleveres og bedømmes af læren, karakteren kan gives i overværelse af en skuemester 1 ) Valgfag kan være reel valgfag, eller valgfri specialefag eller påbygning på områdefag og grundfag. Side 11

12 Hovedforløbet indenfor elektriker uddannelser Valgfag, valgfri specialefag eller påbygning på områdefag. Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 Lys & Styrings & regulerings Sikring & kommunik. Lys & energitekniker Styrings & regulerings Sikring & kommunik. tekniker Lys & energitekniker Styrings & regulerings Sikring & kommunik. tekniker Lys & energitekniker Valg modul 0,5 uge Valg modul* 1 uge Valg modul * 1,5 uge Valg modul* 1 uge Obligatorisk modul 4,5 uger Obligatorisk modul 4 uger Obligatorisk modul 3,5 uger Obligatorisk modul 4 uger Valg modul* 1 uge Valg modul* 1 uge Obligatorisk Obligatorisk modul 4 uger Obligatorisk modul 4 uger modul 4 uger Valgfri spec. 1 uge Side 12

13 Lektion og fagfordeling: H 1 H2 H3 H4 Alle L&E L&E L&E Grundfag Info.teknologi (E/D) 68 M atem atik E 68 Dansk F 68 Naturfag F M iljø 34 Tysk F/ Engelsk (E/D) 68 Områdefag Elektroteknik Inst.- og m ont. teknik 68 Dimens.og inst. 51 Kvalitetssikring O bligat. specialfag Inteligente installationer Belysningsanlæ g Styrings- og regul.teknik Energiteknik 34 V algfag og V algfri specialefag Kontrol Side 13

14 Praktikdelen Eleven skal inden første skoleophold H1 have arbejdet med: Lys og motor installationer Tele og datainstallationer Stik-, hoved- og gruppeledninger Montering af mindre styringer Kontrol og afprøvning Anvendelse af værktøj og måleinstrumenter Dokumentationsmaterialer Lov og regler for almindeligt forekommende installationer Eleven skal inden anden skoleophold H2 have arbejdet med: Lys og motor installationer Opbygning og montering af automatiske anlæg Stik-, hoved- og gruppeledninger Fejlfinding og fejlretning Kontrol og afprøvning Anvendelse af værktøj og måleinstrumenter Dokumentationsmaterialer Lov og regler Eleven skal inden tredje skoleophold H3 (Lys & energitekniker) have arbejdet med: PLC er Belysnings anlæg Kvalitets sikring Kontrol og afprøvning af anlæg Anvendelse af værktøj og måleinstrumenter Dokumentation Eleven skal inden fjerde skoleophold H4 (Lys & energitekniker) have arbejdet med: Belysnings anlæg Intelligente bygnings installationer Kontrol og afprøvning af anlæg Anvendelse af værktøj og måleinstrumenter Dokumentationsmaterialer Lov og regler for almindeligt forekommende installationer Kvalitets sikring Side 14

15 Skolesamarbejde Randers Tekniske Skole har udviklet skabelonen til hovedforløbet for elektriker, sammen med Aarhus Tekniske Skole og Den Jyske Haandværkerskole i Hadsten Samarbejde om de forskellige specialer er beskrevet på følgende side. Side 15

16 Samarbejde mellem skolerne i TSØ Oversigt over samarbejdsaftaler i grund- og hovedforløb Indgang teknologi og kommunikation - Strøm og proces Strøm- og Procesfamilien Uddannelse Grundforløb 15 uger 5 uger Samarbejd saftaler i grundforlø Hoved- forløb Elektriker Datafagtekniker Elektronikfagtekniker Radio- TV fagtekniker Hovedforløb, specialer Randers Tekniske Lys og energiteknik Samarbejdsaftaler hovedforløb, specialer S & R samt K & S: D.J.H. Hadsten ATS Elektrofagtekniker Automatikfagtekniker Plastmager og procesoperatør Plastmager Den Jyske Haandværk erskole Fredericia- Middelfart Industrioperatør. /. (Nykøbing F.) ATS Side 16

17 Merit Der kan søges merit for hele eller dele af hovedforløbet, hvis eleven har kvalifikationerne i forvejen. Det er eleven, der ansøger om merit og vedlægger dokumentation. Ansøgningen sendes til kontaktlæren, som sammen med uddannelseslederen godkender dokumentationen for merit. Pædagogiske overvejelser Kontaktlærerordningen Alle elever tilknyttes en kontaktlærer i hele hovedforløbet. Formålet med kontaktlærerordningen er at støtte den enkelte elev i at tilrettelægge sit uddannelsesforløb ud fra sine forudsætninger og kompetencer på en sådan måde, at eleven lærer at tage ansvaret for egen læring og lærer at skabe helhed i sine uddannelsesvalg. Kontaktlæreren arbejder sammen med eleven om at udvikle elevens valgkompetence. Eleven trænes i at kunne sætte uddannelsesmål, evaluere egen indsats og sætte nye mål i sit uddannelsesforløb. Formålet med kontaktlærerens arbejde er at støtte og kvalificere eleven i at opsøge informationer, orientere sig og udvælge relevante informationer, som en forudsætning for at kunne tage ansvaret for sin egen læring. Formålet med kontaktlærerens arbejde er endvidere at være med til at skabe et socialt rum for alle, som støtter den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling. Personlig uddannelsesplan Alle elever udarbejder en personlig uddannelsesplan. Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er et redskab for eleven til at kunne udnytte den fleksible struktur i erhvervsuddannelserne til imødekommelse af elevernes forskellige faglige og personlige forudsætninger og mål. I første uge af første skoleforløb vil eleven og kontaktlæren holde en uddannelsessamtale hvor der i fællesskab udarbejdes en personlige uddannelsesplan for elevens. Denne evalueres og revideres eventuelt undervejs i uddannelsesforløbet. Personlig uddannelsesbog Alle elever har fået udleveret en uddannelsesbog. På grundforløbet som de skal medbringe, da den skal være en centraldel for gensidig information indeholdende de undervisnings mål der er aftalt. Uddannelsesbogen, der indeholder uddannelsesplanen, skal sammen med skolevejledninger/skolebeviser beskrive de kvalifikationer og kompetencer, eleven opnår under skole og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- og hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal uddannelsesbogen anvendes under eventuel skolepraktik. Side 17

18 Uddannelsesplanen og uddannelsesbogen vil blive omdrejningspunktet i elevens samarbejde med kontaktlæreren og i elevens arbejde med personlige kvalifikationer. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen foregår som kursus i et teorilokale, eller i et værksted. Kursus er lærerstyret undervisning på et hold. Det bliver især brugt ved opstart på nye fagområder, hvor eleverne har brug for et fælles fagligt udgangspunkt, inden de kan arbejde selvstændigt i værkstedet. En grundlæggende tankegang ved holdundervisning er, at: alle følges i samme tempo alle lærer det samme læreren styrer undervisningen En grundlæggende tankegang ved værksted er, at: den enkelte elev kan arbejde og lære i sit eget tempo eleverne kan arbejde på forskellige opgaver på forskellige niveauer indlæringen kan tilrettelægges individuelt der er rum til den enkelte eleven styrer undervisningen Lærerteam Undervisningen varetages af et lærerteam, som - inden start på de forskellige undervisningsforløb - i fællesskab planlægger undervisningens tilrettelæggelse ud fra undervisningsplanen. Den enkelte lærer udarbejder sine undervisningsplaner sammen med lærerteamet. I løbet af elevens tid på hovedforløbet gennemføres der jævnligt samtaler, med kontaktlæreren, omkring den personlige uddannelsesplan. Det kræver, at lærergruppen løbende holder møder og melder tilbage til kontaktlæreren med henblik på, at justere undervisningens tilrettelæggelse til elevernes uddannelsesplaner. Eleverne foretager endvidere ved forløbets midte og afslutning en evaluering, der vedrører undervisningens indhold, gennemførelse og tilrettelæggelse, samt en elektronisk evaluering via Netsurvey. Se del 2 Evalueringsplan for undervisningen. Denne afsluttende evaluering danner også baggrund for at lærerteamet løbende kan videreudvikle og forbedre undervisningen. Der er behov for, at lærergruppen i det daglige arbejder som et team, der er præget af de samme holdninger og mål, således som det er beskrevet i denne undervisningsplan. Vi underviser mange forskellige elevgrupper, unge som voksne, der er afklarede, og målsøgende. Lærerteamet skal hele tiden forsøge at finde den nøgle, der passer til den enkelte elev samtidig med at undervisningen/læringen skal kunne fungere i en helhed. Alle eller de fleste lærere i lærergruppen er kontaktlærere. Side 18

19 I den daglige undervisning fungerer lærerteamet reelt som en selvkørende enhed. Uddannelseslederen informerer og kommunikerer løbende med lærerteamet og inddrages efter behov i beslutninger, der udspringer af undervisningsplanen. Uddannelsesleder og uddannelseschef har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar for hovedforløbet Lærerteamet sammensættes således, at lærerne dækker de relevante undervisningskompetencer, der kræves i de beskrevne undervisningsmoduler. Herudover skal lærerne være orienterede mod og være personligt engagerede i tværfaglighed, projektarbejde, personlig udvikling og skolemiljø, som er vigtige udviklingsparametre på et hovedforløb. Projektundervisning Lærerteamet planlægger og gennemfører ud fra undervisningsplanen undervisningen i projekter, hvilket indebærer et tværfagligt samarbejde mellem fagene og en sammenhæng mellem teori og praktik i de enkelte undervisnings forløb. Ideen med at vælge projektundervisning som pædagogisk udgangspunkt er, at: fange elevernes opmærksomhed og engagement igennem projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs verden, set udfra hans forudsætninger, behov og ønsker. sætte elevernes motivation, engagement, interesser, aktiviteter, deltagelse og medbestemmelse i centrum for undervisningen. lære eleverne at tage ansvar for valg, gennemførelse og evaluering af projekter. lære eleven at vælge, forberede og styre sin egen uddannelsesfremtid. I projektarbejdet er proces og produkt en helhed, der forudsætter hinanden. Projektet skal munde ud i et produkt, ellers vil eleven stå tilbage med en diffus følelse af, at det løb ud i sandet. I projektarbejdet stræbes mod hele arbejdsprocesser: Beslutte Planlægge Udføre Evaluere Det vil være en naturlig udvikling i projektarbejdet, at eleverne i de første projekter udelukkende planlægger og udfører og i de sidste projekter både beslutter, planlægger, udfører og evaluerer. Side 19

20 Lærerens opgave er således at påtage sig den nødvendige rolle i forhold til den enkelte elev og gruppes behov. Nogle elever er fra starten relativt selvhjulpne, andre er det slet ikke. Derfor må læreren differentiere undervisningen og påtage sig mange forskellige roller i projektarbejdet og hele tiden forsøge at finde den rigtige balance mellem de forskellige roller. Læreren og lærerteamet skal sammen med eleven i projektarbejdet bl.a. være: igangsættere inspiratorer rammesættere vejledere konsulenter projektledere Underviser/formidler Side 20

21 Evaluering Lærerteamet arbejder løbende med at gøre eleven bevidst om, hvorledes evalueringen finder sted, både den løbende evaluering og bedømmelsen. Det er en forudsætning for, at eleven kan udvikle sig, og en forudsætning for at den enkelte lærer og lærerteamet kan evaluere og kvalificere undervisningen. Den løbende evaluering er således også læreren og lærerteamets værktøj til at forbedre undervisningen gennem en justering af undervisningens planlægning og metoder. I alle hovedforløbene foregår der en løbende evaluering af den enkelte elev, således at eleven får løbende feedback fra læreren både i forhold til faglige og personlige kompetencer. Hvert skoleforløb afsluttes med, at eleven får en karakter for sit projekt, både for det teoretisk og for det praktiske i pågældende skoleforløb. I projektkarakteren indgår en bedømmelse af produkt/er i projekter, dokumentation af projektet og fremlæggelse, samt de personlige kompetencer, der arbejdes med i pågældende projekt. Eleven får herudover en karakter i de brede områdefag som indgår i skoleforløbet. Grundfag bedømmes efter bekendtgørelsen om grundfag. Når fagene afsluttes i hovedforløbets obligatoriske del, får eleven den endelige standpunktskarakter i grundfagene i hovedforløbet samt en eventuel eksamenskarakter, som indsættes i uddannelsesbogen. Efter hovedforløb 4. får eleven en særskilt svendeprøve karakter efter 13-skalaen i de uddannelsesrettende fag, samt det håndværksmæssige. karakteren gives af 2 skuemester som er udpeget af elfagets uddannelsesudvalg. Svendeprøven holdes med en skriftlig del på 120 min. og en mundtlig eksamination på højest 20 min. I forbindelse med afslutningen af et skoleforløb afleveres et projekt samt der afholdes en standpunkts prøve, der afholdes en mundtlig prøve i den praktiske del som kan overværes af en repræsentant fra elfagets uddannelses udvalg EFU. Repræsentanten kan overvære karaktergivningen, som elevens sikkerhed/kvalitetssikring for en korrekt evaluering, og i slutningen af et skoleforløb afholder elev og kontaktlærer en opfølgende uddannelsessamtale med henblik på at evaluere og eventuelt justere elevens uddannelsesplan, som indsættes i uddannelsesbogen. De opfølgende uddannelsessamtaler tager afsæt i ovenstående evaluering og bedømmelse af eleven og indeholder følgende hovedpunkter: opfølgning på elevens faglige standpunkt i de forskellige fag evaluering af elevens indsats dialog og afklaring omkring eventuelt nye uddannelsesmål og ønsker konkret planlægning og tilpasning af uddannelsesplanen, evt. efter aftale med læremesteren. Bedømmelsesplan Svendebrev (uddannelsesbevis) Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen med det valgte speciale. Side 21

22 Svendebrevet udstedes, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og når eksamen (svendeprøve) er bestået. I uddannelsesbeviset, er der beskrevet i hovedbekendtgørelsen, er der angives uddannelsens og specialet, samt de opnåede karakter. Skolebevis Når samtlige skoleperioder i uddannelsen er gennemført skal der udstedes skolebevis til eleven og samtidig sendes en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg. Skolebevis laves efter flg. retnings linier: Eleven har opnået mindst 6 som karakter i hvert fag i hovedforløbet ved skolens samlede bedømmelse, eller hvis karakteren 6 ikke er opfyldt, men skolen ud fra en samlet bedømmelse vurderer, at eleven, eventuelt efter supplerende undervisning, opfylder målene for skoleundervisningen.. Dog skal eksamen jfr. Bekendtgørelsen for elektriker være bestået. Skolebeviset skal indeholde: 1) Betegnelse for uddannelsen og speciale. 2) Angivelse af de valgfag og specialefag, som eleven har gennemført 3) Oplysning om den karakter, skolen har fastsat i områdefag og specialefag. 4) Oplysning om eksamenskarakterer eller standpunktskarakterer i grundfag 5) Oplysning om eksamenskarakterer eller standpunktskarakterer i valgfag, valgfri specialefag og påbygningsfag. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, kan der af skolen udstedes en skolevejledning. Skolevejledning Ved en skoleperiodes afslutning, udsteder skolen en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden, Skolevejledningen skal indeholde: 1. Angivelse af karakter i de enkelte grundfag, områdefag, valgfag, specialefag og valgfri speciale ved anvendelse af 13-skalaen. 2. Angivelse af skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden 3. Angivelse af skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning for så vidt angår de grundfag, områdefag, valgfag, specialefag og valgfri speciale, hvor eleven ikke har opnået karakteren 6. ved anvendelse af 13-skalaen. Efter sidste skoleperiode i uddannelsen udsteder skolen kun en skolevejledning, hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis, ikke er opfyldt. Skolen kan dog udstede en skolevejledning efter sidste skoleperiode med angivelse af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktik virksomheden. Løbende bedømmelse I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven. Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven således, at der er mulighed for at rette konstateret manglende viden eller færdigheder inden næste skoleperiode samt at give grundlag for udstedelse af skolevejledning, og at evaluere undervisningens indhold og metode. Bedømmelsen skal bidrage til grundlaget for udstedelsen af skolebevis. Side 22

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole

GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Efterår 2004 Seneste revision juni 2006 Inholdsfortegnelse. Indledning 3 Kvalitet 3 Mål og rammer i grundforløbet

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET HÅNDVÆRK OG TEKNIK. Kølemontør. Plastmager

Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET HÅNDVÆRK OG TEKNIK. Kølemontør. Plastmager Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET HÅNDVÆRK OG TEKNIK Kølemontør Plastmager sep. 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...4 2. KVALITET...5 DEL 1...6

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 2. udgave 28. september 2015 1. udgave august 2015 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses%

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Karakteroplysninger - EUD 200 - til november Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Teknologi og kommunikation - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmp. Standpunkt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere