Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang"

Transkript

1 Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang USS/XSTJ Version Indledning Proces for kundestyret dataadgang Fuldmagtsgivning for privat kunde (CPR-nr.) Proces for juridisk kunde (CVR-nr.) Fuldmagtstyper og gyldighed Dataudveksling Fuldmagtsophør Praktisk hjemtagelse af data Indhentning af data via webside Indhentning af data via Webservice... 9 Bilag 1: Eksempel på output format (fuldt format opdateres senere): Dok. 14/ /11

2 1. Indledning Indførelsen af en kundestyret dataadgang betyder, at ingen aktører kan få adgang til kundens data i DataHub, uden at kunden 1 eksplicit har givet tilladelse. En mundtlig accept fra kunden, som tidligere har været nok for mæglere og elleverandører for at få adgang til alle data, er altså ikke længere tilstrækkelig. For elleverandører betyder det, at der fortsat vil være adgang til samme data som i dag, hvis de er registreret på målepunktet som elleverandør. Elleverandører kan også med kundens mundtlige accept indhente information om det seneste årsforbrug summeret på et givet målepunkt via forretningsproces BRS-024 i DataHub. Ændringen betyder konkret, at såfremt der skal afgives et tilbud til en potentiel kunde, hvor der er behov for at se timedata på kunden, kan timedata ikke længere hentes i DataHub, uden at kunden har givet sin tilladelse i form af en elektronisk fuldmagt. For øvrige tredjeparter, er der ikke direkte adgang til DataHub, og de vil i alle tilfælde skulle indhente en tilladelse af kunden i form af en elektronisk fuldmagt. En tredjepart kunne fx være en mægler eller energirådgiver. 2. Proces for kundestyret dataadgang 2.1 Fuldmagtsgivning for privat kunde (CPR-nr.) Processen for at give elektronisk fuldmagt til en elleverandør eller en anden tredjepart igangsættes via dennes hjemmeside. For kunden betyder det følgende trin: 1. Tredjeparts hjemmeside 2. Fuldmagts hjemmeside (Energinet.dk) 3. Retur til tredjepartshjemmeside Kunden igangsætter fuldmagtsdeling via link på elleverandørens eller anden tredjeparts hjemmeside Elleverandør eller anden tredjepart anmoder om data i DataHub via eget virksomheds Nem-ID Kunden verificerer sin identitet via. Nem- ID/Digital signatur overfor Energinet.dk Kunden udvælger målepunkter og omfanget af data der skal udleveres til elleverandøren eller anden tredjepart 1 Juridiske kunder med CVR-nr., kan udvælge en dataadgangsansvarlig, som vil være ansvarlig for at give tilladelse til en elleverandør eller anden tredjepart. Dok /11

3 For private personer med CPR-nr. skal processen for at give fuldmagt igangsættes fra elleverandørens eller anden tredjeparts hjemmeside. Her kan elleverandøren eller anden tredjepart indsamle eventuelle oplysninger til egne formål, inden kunden henvises til fuldmagtshjemmesiden fuldmagt.eloverblik.dk, hvor kunden skal logge ind med sit NemID hos Energinet.dk. Siden (fuldmagt.eloverblik.dk) vil være placeret på samme domæne som DataHub Kundeportal, men vil ikke have nogen direkte tilknytning hertil. Første gang kunden logger ind hos Energinet.dk med sit NemID, for at give adgang til en elleverandør eller anden tredjepart, vil kunden blive bedt om at tilknytte sit målepunkt til det benyttede NemID. Dette vil i praksis ske ved brug at målepunkts ID og webadgangskode, som i forvejen eksisterer i DataHub i dag. Er der to kunder på målepunktet vil det være først til mølle princippet der gælder, dvs. tilknytningen sker enten til kunde 1 eller kunde 2. Har kunden i forvejen tilknyttet sit målepunkts ID til NemID i DataHub (fx ved brug af DataHub Kundeportal) dirigeres kunden direkte til en webside, hvor det/de tilknyttede målepunkter vises. Her bedes kunden markere de målepunkter, som den elektroniske fuldmagt skal omfatte. Kunden skal samtidig beslutte hvilke data fuldmagten skal give tilladelse til at indhente jf. afsnit Proces for juridisk kunde (CVR-nr.) Adgangsfuldmagten for erhvervskunder kontrolleres af det CVR-nummer, der er markeret som dataadgangsansvarlig på målepunktet (Dataadgangs-CVR-nr) 2. Adgangsfuldmagter kan kun gives på reelle CVR-numre, der ses bort fra målepunkter med fiktivt CVR-nummer. 2 Dataadgangs-CVR-nr. bruges i DataHub udelukkende til at tildele adgang til måledata til elleverandører og andre tredjeparter. Dok /11

4 Et moderselskab kan således give adgang til data for alle datterselskaber i en arbejdsgang så længe at moderselskabets CVR-nr. er indsat som dataadgangs- CVR-nr. på alle de datterselskaber, som der ønskes adgang til. På samme måde, som for private kunder, igangsættes processen for fuldmagtsgivning ved, at elleverandører og andre tredjeparter gennem egen hjemmeside henviser den dataadgangsansvarlige til at logge ind på fuldmagtshjemmesiden fuldmagt.eloverblik.dk med sin Digitale Signatur. Dok /11

5 Den dataadgangsansvarlige vil efter login få vist de målepunkter, som der kan videregives fuldmagt til. Listen af målepunkter vil være baseret på et match mellem det Dataadgangs-CVR-nr. der er registreret i DataHub og det CVR-nr., som den Digitale Signatur er registreret på. Den dataadgangsansvarlige kan vælge at inkludere alle målepunkter i fuldmagten på én gang, eller selektere i listen af målepunkter. Hvis den dataadgangsansvarlige ikke får vist den forventede liste af målepunkter, som følge af manglende opdatering af Dataadgangs-CVR-nr. i DataHub, skal Dataadgangs-CVR-nr. opdateres i DataHub af elleverandøren på målepunktet. 2.3 Fuldmagtstyper og gyldighed Efter den private kunde (CPR-nr.) eller den dataadgangsansvarlige (herefter under ét betegnet som den dataadgangsansvarlige) har udvalgt de målepunkter, som fuldmagten skal omfatte, skal den dataadgangsansvarlige angive i hvilke data fuldmagten skal give tilladelse til at indhente: 1. Historisk (kun timeværdier): 3 måneders tilladelse for elleverandøren eller anden tredjepart til at indhente et års historiske timeværdier. Dvs. timeværdier for seneste løbende år (fra og med seneste måned og 13 måneder tilbage) og/eller: 2. Løbende (timeværdier eller summer): 365 kalenderdages tilladelse for elleverandøren eller anden tredjepart til at indhente løbende måledata.. Måledata vil blive udleveret pr. time eller summeret pr. hele dag, måned eller år afhængig af, hvad den dataadgangsansvarlige har givet tilladelse til. Den første fuldmagtstype er skræddersyet til tilbudssituationen, mens den anden type primært er relevant for tredjeparter, der leverer diverse services. Hvil- Dok /11

6 ke data der specifikt returneres til elleverandøren eller anden tredjepart ved de to fuldmagtstyper fra DataHub fremgår af afsnit 2.4. Hvis der allerede findes én eller flere fuldmagter til elleverandøren eller anden tredjepart, og den dataadgangsansvarlige ønsker at oprette en ny, vil systemet som sidste trin i oprettelsen af fuldmagten spørge, om de(n) eksisterende fuldmagt(er) skal overskrives. Der er dog ingen begrænsninger ift. hvor mange fuldmagter en dataadgangsansvarlig kan give til en elleverandør eller anden tredjepart. Herudover vil den dataadgangsansvarlige skulle acceptere vilkårene for deling af data med elleverandør eller anden tredjepart, herunder at efterfølgende fortrydelse af en fuldmagt skal iværksættes via DataHub Kundeportal. En evt. fortrydelse meddeles ikke direkte til elleverandøren eller anden tredjepart, men der vil blive gjort opmærksom herpå ved næstkommende forespørgsel på data. Dok /11

7 Ved signering af fuldmagten (samme princip som ved betaling af en regning i netbank) returneres den dataadgangsansvarlige til elleverandørens eller anden tredjeparts hjemmeside. Returadressen kunne fx se således ud: https://minelleverandør.dk/elforbrug/registrering?thirdpartykey=abcd1234&stat us=endk1 Af returadressen vil der være fremgå en statuskode, som angiver om fuldmagtsregisteringen blev gennemført. Statuskoderne er: Endk1: Der blev registreret fuldmagt Endk3: Kunden trykkede cancel Endk4: Der opstod en teknisk fejl Dok /11

8 2.4 Dataudveksling Elleverandøren eller anden tredjepart kan efter modtaget bekræftelse på fuldmagten indhente data på de målepunkter, der er omfattet af fuldmagten. Ved fuldmagt til historisk dataadgang vil DataHub returnere følgende data: 8760 timeværdier for seneste 365 kalenderdage. Dvs. forespørges 15. maj 2015 returneres 24 timeværdier pr. dag startende den 14. maj 2015 tilbage til 14. maj Ved fuldmagt til løbende dataadgang kan der anmodes om måledata jf. nedenstående. Den dataadgangsansvarlige vil i tildelingen af fuldmagten til elleverandøren eller anden tredjepart have angivet om måledata skal fremsendes som timeværdier, eller som summer pr. hele dag, måned eller år. 1. Timedata: 24 timeværdier pr. dag for de seneste 31 kalenderdage. 2. Dagsdata: 31 dagssummer for de seneste 31 kalenderdage. Forespørges 15. maj 2015, returneres 14. april til 14. maj. 3. Månedsdata: 13 månedssummer, dvs. seneste hele måned og 13 måneder tilbage. Forespørges i maj 2015, returneres april 2014 til april Årsdata: 1 årssum, dvs. sum fra og med seneste hele måned og 12 måneder tilbage. Forespørges i maj 2015, returneres sum af perioden april 2014 til april Elleverandøren eller anden tredjepart kan dog til enhver tid i anmodning af data angive om data skal returneres fra og med datoen for fuldmagtsudstedelsen. 2.5 Fuldmagtsophør på et målepunkt Efter en elleverandør eller anden tredjepart har fået elektronisk fuldmagt, kan de løbende anmode om data i DataHub efter behov. Fuldmagten vil imidlertid ophøre på et målepunkt, hvis: 1. Fuldmagten udløber (hhv. efter 3 måneder eller 365 kalenderdage) 2. Fuldmagten annulleres via DataHub Kundeportalen 3. Elleverandøren gennemfører leveranceophør, eller til- eller fraflytning på målepunktet. Ift. punkt 3 vil fuldmagten kun ophøre for det givne målepunkt. Eventuelt øvrige målepunkter omfattet af fuldmagten vil ikke blive berørt. En udløbet eller annulleret fuldmagt kan ikke forlænges. Ønsker den dataadgangsansvarlige inden for fuldmagtens gyldighedsperiode at ændre i målepunkterne omfattet af fuldmagten, skal den dataadgangsansvarlige på ny igangsætte processen for fuldmagtsgivning til elleverandøren eller anden tredjepart, og evt. slette eller overskrive eksisterende fuldmagt(er). Dok /11

9 2.6 Praktisk hjemtagelse af data Elleverandøren eller anden tredjepart kan indhente data enten via webside eller via. direkte dataudveksling (webservices). Uanset hvilken metode der benyttes for at indhente data skal elleverandøren eller anden tredjepart identificere sig overfor Energinet.dk (DataHub) via NemID. Data som returneres fra DataHub vil altid være baseret på aktuelle værdier Indhentning af data via webside Elleverandør eller anden tredjepart logger ind med virksomheds NemID. Efter login vises en tabel med de målepunkter, som der er gyldig fuldmagt til at indhente data på. Elleverandør/tredjepart udvælger de målepunkter, der skal indhentes data på, og downloader data. Afhængig af det valgte antal målepunkter, kan der være ventetid på indhentningen af dataudtrækket. Elleverandør eller anden tredjepart kan indtaste sin mailadresse, hvortil der sendes notifikation når data er behandlet og klar til download. Dataudtrækket vil være i CSV format Indhentning af data via Webservice Ift. direkte dataudveksling stilles to webservices til rådighed, hhv. WS1 og WS2. Webservice 1 (WS1) returnerer målepunkter, som fuldmagten er omfattet af, herunder følgende informationer: Målepunkt ID Parent målepunkt ID (Der kan kun gives fuldmagter til parent målepunkter. Med en fuldmagt til et parent målepunkt medfølger fuldmagt til alle child målepunkter, og feltet vil være en reference til parent målepunktet.) Afregningsform Produkt (aktiv, reaktiv eller brændsel) Energienhed (kwh) Opløsning (kvartal, time, dag, måned, år) Målepunktstype Nettoafregningsgruppe Dataadgangs CVR Kunde CVR Målepunktsadresse Elleverandør/tredjepart kalder WS1, som vil returnere det målepunkt ID (samt øvrige ovenstående felter), som skal bruges i det efterfølgende kald. Webservice 2 (WS2) returnerer måledata for de målepunkter, som fuldmagten er omfattet af, herunder: Målepunkt ID Periode Position Dok /11

10 Tidsserier Elleverandør/Tredjepart skal kalde WS2 én gang pr. målepunkt. Herudover vil følgende regler være gældende: Den samme kombination af certifikat, målepunkt ID og periode kan kun forespørges maksimalt tre gange inden for samme døgn. Det er muligt at have 5 samtidige webservicekald fra samme IP-adresse af gangen. Dok /11

11 Bilag 1: Eksempel på output format (fuldt format opdateres senere): Webservice 1 (WS1): Input: NemId token/certifikat Output: Målepunkt Id + stamdata XML: <meteringpoints> <meteringpointid> </meteringpointid> <typeofmp>type 1</typeOfMP> <streetname>danmarksgade</streetname> <etc>...</etc> <meteringpointid> </meteringpointid> <typeofmp>type 1</typeOfMP> <streetname>danmarksgade</streetname> <etc>...</etc> <meteringpointid> </meteringpointid> <typeofmp>type 1</typeOfMP> <streetname>danmarksgade</streetname> <etc>...</etc> </meteringpoints> Webservice 2 (WS2) Input: NemId-token-certifikat, målepunkt ID, fuldmagt ID, historik(ja/nej) Output: Timeværdier XML: <meteringpoints> <from> :00</from> <meteringpointid> </meteringpointid> <to> :00</to> <usage>1234,0 KwH</usage> <from> :00</from> <meteringpointid> </meteringpointid> <to> :00</to> <usage>1234,0 KwH</usage> <from> :00</from> <meteringpointid> </meteringpointid> <to> :00</to> <usage>1234,0 KwH</usage> </meteringpoints> Dok /11

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2 Brugervejledning til Advokater Portalen Marts 2015 v. 1.2 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 2 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

e bolighandel Portalen Marts 2015

e bolighandel Portalen Marts 2015 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 3 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere