Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet"

Transkript

1 Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: Doknr: d Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen drøftede kort kvaliteten af data i DataHubben på mødet den 12. februar Der er en fælles erkendelse af, at oplysninger om kunder (navn og adresse) skal være konsistente og korrekte. Konsistente data betyder, at DataHubben og aktøerne har nøjagtig samme oplysninger. Energinet.dk er tovholder på den del af projektet, som har fokus på konsistente data. Dansk Energi er ansvarlig for den del af projektet, der handler om at forbedre kvaliteten af oplysninger om kunders navn og adresse. Arbejdet med kvalitet og konsistens er blevet koordineret Direktørgruppen bad på mødet i februar om, at de to projekter om konsistens og kvalitet samtænkes. Det er efterfølgende sket ved, at der har været en vist personoverlap i projekterne. Dansk Energis arbejdsgruppe om datakvalitet har nu formuleret en række anbefalinger, som vil føre til bedre kvalitet af oplysninger om kunders navn og adresse. Den bedre kvalitet vil fx betyde, at elhandleren nemmere selv kan finde kundens timeværdier i datahubben. For netselskaber vil en bedre datakvalitet fx gøre det nemmere at sende strømafbrydelseskort og selvaflæsningskort ud til kunders kontaktadresser. Der er både anbefalinger til "god praksis"... I vedlagte notat beskrives mere detaljeret, hvordan netselskaber og elleverandører kan leve op til god praksis for oprettelse og vedligeholdelse af data. Det anbefales fx hvilken juridisk enhed, der konkret bør oprettes som kunde (når kunden er en del af en større koncern eller er en kommunal institution). Der er også an-

2 befalinger om brug af offentlige registre (fx CVR-register) til at øge datakvaliteten i DataHubben.... og til DataHubbens funktionalitet Dansk Energis arbejdsgruppe peger også på behov for ændringer af DataHubbens funktionalitet. Det drejer sig overordnet om: 1. hvordan den kundestyrede adgang kan lettes ved introduktionen af et dataadgangs CVR. 2. få plads til elkundernes officielle postadresse i DataHubben. Et dataadgangs CVR betyder, at kunder med flere målepunkter vil kunne benytte blot et enkelt CVR nummer til at give dataadgang for alle målepunkterne. Det er vigtigt, at elkunders officielle postadresse fremgår af DataHubben, fordi netselskabet skal kunne henvende sig til denne, hvis der sker noget ureglementeret på målepunktet, eller hvis netselskabet har behov for at sende en faktura (ikke alt vedr. en installation bliver faktureret gennem elleverandøren i engrosmodellen) til kunden. Det er Dansk Energis opfattelse, at Energinet.dk grundlæggende er indstillet på at ændre DataHubben, således at ovennævnte funktionalitet indføres. Indstilling Indstilling om planer for implementering Det indstilles, at Direktørgruppen beder Energinet.dk om: At fremlægge detaljerede planer for ændringer af datahubbens funktionalitet jf. ovenstående. Det indstilles også, at Direktørgruppen beder Dansk Energi om At fremlægge detaljerede planer for hvordan aktørerne kan forpligtes til at leve op til best practice anbefalingerne. Dette kan omfatte mere uddybende beskrivelser og eventuelt diverse "løftestænger/virkemidler". Baggrundsnotat 19 konkrete anbefalinger. I dette notat gives 19 anbefalinger fra kvalitetsgruppen. Anbefalingerne er nummereret og fremhævet med fed skrift. For hver anbefaling er det endvidere angivet, om der er tale om en anbefalet best practice eller om der er tale om en anbefaling, som kræver tilpasning i funktionalitet i DataHub og dermed projektscope. I mange tilfælde er der under anbefalingen en uddybende tekst. Sidst i notatet er der nogle få bemærkninger, som ikke er egentlige anbefalinger. 2

3 Anbefalinger vedrørende kundeoprettelse og CVR-vask mv.: Første anbefaling gør det lettere at finde kunden 1. BEST PRACTICE Det anbefales, at elleverandører, ved oprettelse af erhvervs-elkunder, opretter den juridiske enhed (CVR nr.) jf. nedenstående uddybning. I forbindelse med oprettelse af kunden er det vigtigt, at kunden oprettes, så de kan udsøges i Datahub. Der kan være tilfælde, hvor kunderne indgår aftale sammen eller en kommune/koncern indgår aftalen for underliggende institutioner/datterselskaber. I alle tilfælde skal kunden oprettes efter det CVR/CPR nr., der ligger nederst i hierarkiet tættest på måleren. Oplysninger der gælder fakturering/betaler/kontraktforhold er Datahub uvedkommende og det registreres udelukkende i elleverandørens eget system. Eksempler: 1. Hvis en kommune indgår aftale for en underliggende institution med eget CVR, så er institutionen nederst i hierarkiet og derfor oprettes institutionen som kunde med deres eget CVR. Kommune Institution med eget CVR Registreres i Datahub Institution Institutionens CVR Måler 3

4 2. Hvorimod hvis kommunen indgår aftale for en institution uden CVR eller f.eks. gadelys, så er kommunen nederst i hierarkiet og derfor registreres den med sit CVR. Kommune Institution uden eget CVR Registreres i Datahub Kommunen Kommunens CVR Måler Det bemærkes, at denne regel skal anbefales anvendt overfor både offentlige og private virksomheder. Juraen skal være i orden på den måde, at den aftale der indgås skal dække den juridiske enhed, som er registreret med CVR. Ovenstående regel kan også formuleres ved følgende: Hvis brugeren på en målerpunktadresse har et cvr nr. eller et cpr nr., er det navnet, som er registreret i hhv. CPR- og CVRregistret, der registreres i Hub'en, som kunde. Hvis 'brugeren' på målepunktet IKKE har hverken cpr eller cvr nr. - registreres det navn hvormed el kontrakten er indgået, som kunde i Hub'en. Det vil derfor i disse tilfælde være fx kommunerne, der vil være registreret som kunde på gadelys installationer og lign. Har fx et hovedkontor med navn 'X' indgået en kontrakt med en el leverandør for 4 underafdelinger med hhv. navn 'A', 'B', 'C' og 'D', der alle har egne cvr numre - og såfremt det er de 4 underafdelinger (A, B, C og D), der er brugere - registreres hhv. A, B, C og D, som kunder i Hub'en - dette trods kontrakten er indgået med kunde X. Dog under skyldig hensyntagen til ovennævnte krav om at juraen skal være i orden dvs. underafdelingerne/datterselskaberne skal fremgå af kontrakten (eller på anden juridisk gyldig vis kunne dokumenteres omfattet af aftalen). 2. BEST PRACTICE: Ovenstående anbefaling forventes ikke implementeret på et bestemt tidspunkt, men anbefales ef- 4

5 ter oktober 2015 implementeret løbende hver gang der sker ændring af; hvem der er kunde på et målepunkt hver gang nye målepunkter oprettes Anbefaling 3 vil give bedre kvalitet i CVR-numre inden engrosmodellen 3. BEST PRACTICE: For at undgå afvisning af leverandørskift grundet fejlagtigt registeret CVR-nummer i DataHub - anbefales det alle Netvirksomheder, som ikke har implementeret løsning omkring datavask på erhvervskunder, at gennemføre en decideret CVR-vask. Anbefalingen er, at denne finder sted i perioden frem til oktober Dette kan ske ved anvendelse af nedenstående opskrift: STEP 1; Udtræk i egen kundedatabase vedrørende alle kundeforhold, hvor der er registreret et CVR-nummer. Ovenstående udtræk gennemgås manuelt eller maskinelt op mod CVR-registeret - herved sikres, at såvel navn og cvrnummer er korrekt. Eventuelle uoverensstemmelser rettes op manuelt eller maskinelt. STEP 2; Udtræk i egen kundedatabase vedrørende alle kundeforhold, hvor der er registeret en erhvervsmæssig branchekode - fx 421 = Detailhandel. Ovenstående udtræk på branchekoder gennemgås manuelt/maskinelt op mod CVR-registeret - herved sikres en identifikation af alle erhvervskunder, i det disse påføres CVRnummer. STEP 3; Aftale med firma specialiseret i datavask anbefales indgået - således alle erhvervskunder fremadrettet kan tilkobles ordning, hvor der meddeles information når kunden flytter, skifter navn, selskabet opløses, registreres i RKI etc. 4. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at både erhvervskunders CVR og erhvervskunders dataadgangs CVR, kan anvendes til at tildele elleverandører dataadgang. I praktikken betyder dette, at for et målepunkt hvor der er tilknyttet et koncern-cvr ved hjælp af dataadgangs-cvr skal det være muligt at tildele en potentiel elleverandør adgang til data via såvel nem-id for koncernen som nem-id for datterselskabet. 5. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at dataadgangs CVR som default-værdi sættes lig erhvervskundens CVR på målepunktet (men at det kan overskrives ved behov). 5

6 6. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at elleverandøren gives mulighed for at hjælpe erhvervskunderne med at udfylde og vedligeholde information om dataadgangs-cvr. Elleverandøren bør kunne hjælpe kunden med dataadgangs-cvr For at give kunden mulighed at logge på med kun et nem-id indføres det nye felt dataadgangs-cvr, hvor kunden får mulighed for at binde flere målepunkter sammen til et hierarki. Med det formål at hjælpe kunden med denne opgave bør elleverandøren have mulighed for at indsende data til feltet dataadgangs-cvr i forbindelse med processerne for leverandørskifte, tilflytning, stamdataopdatering etc. Elleverandøren bør sikre, at kontrakten med kunden indeholder informationer om, hvilket/hvilke dataadgangs-cvr kunden ønsker for de målepunkter kontrakten omhandler. Herefter vil det stadig være kunden, der laver den endelige godkendelse af, hvilke målepunkter der gives samtykke for vedrørende fremtidig indhentning af forbrug (i det de fortsat skal logge på og indgå aftale per leverandør om datatilgang) men kunden vil blive præsenteret for hele listen over målepunkter (via sammenknytningen baseret på dataadgangs-cvr) og behøver ikke selv logge på med mange forskellige nem-id. Sammenknytningen via dataadgangs-cvr er altså blot en service, som elleverandøren udfører for kunden efter aftale for at gøre det nemt for denne at give adgang. Ønsker kunden ikke dette, kan de fravælge det. (Det gælder både sammenknytningen via et fælles dataadgangs-cvr samt i øvrigt at give dataadgang til trods for et fælles dataadgangs-cvr, i det denne adgang også kan styres via nem-id login for hvert af de underliggende CVR på de respektive målepunkter.) Ved anmeldelse af leverandørskift og flytning frem i tid bør den nye elleverandør kunne medsende nyt dataadgangs-cvr hvis aftalt, som en del af meddelelsen. Det anerkendes, at det for den pågældende leverandør kan virke besnærende bevidst at glemme at hjælpe kunden med dataadgangs-cvr, da en sådan fremgangsmåde vil besværliggøre kundens mulighed at indhente tilbud fra andre fremover. Dette risikerer dog at ødelægge kunderelationen (og kan i sidste ende føre til, at kunden alligevel skifter leverandør). Herudover bør kunden selv kunne opdatere/ændre dataadgangs- CVR via Nem-ID-log-on (iframe). 7. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at der efter oktober 2015 føres en statistik over andelen af elkunder pr. elleverandør, som er uden henholdsvis CVR og CPR. Energinet.dk bør føre en statistik over generelt antal kunder uden CVR og CPR og derudover antal leverandørskift og flytninger, der udføres uden CVR og CPR. 6

7 8. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at CVR-numre allerede inden oktober 2015 kan medsendes som information ved tilflytninger. Der er pt. en fejl i tilflytningsprocessen som er med til at mindske datakvaliteten i DataHub en. I den besked, som el-leverandøren sender vedrørende tilflytning af ny kunde, indgår navn på den nye kunde men ikke CVR. Det betyder, at netselskabet (og Data- Hub en) kun får et nyt navn på den nye kunde men ikke det CVR, der hører til denne kunde. Det betyder, at man risikerer at have et nyt kundenavn i DataHub en men med blank i CVR-feltet. Det anbefales, at man retter op på denne fejl, således at elleverandøren også sender CVR på den nye kunde i tilflytningen, og at dette bliver sendt videre til netselskabet af DataHub en. I dag er det netselskabet, der har ansvaret for stamdata i Data- Hub en, men i tilflytnings-scenariet er det elleverandøren, der har viden om, hvem den nye kunde er (og initierer processen), og dermed bør være den, der sender de nye kundedata ind såvel navn som CVR. Kunder bør ikke skulle huske fiktive CVR og CPR-numre! 9. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at fiktive CVR og CPRnumre ikke kan blokere for leverandørskift. CVR og CPR vil ikke i alle tilfælde være tilgængelige for den elleverandør som skal anmelde leverandørskiftet. Når dette er tilfældet, anbefales det, at man skal kunne lade feltet stå blankt - fremfor at anvende et fiktivt nummer. Hvis der af tekniske årsager alligevel skulle være behov for et fiktivt dummy CVR eller CPR, så foreslås det samme og fælles nummer anvendt i alle sådanne tilfælde. Særligt den anførte model omkring dummy CPR - hvor fødselsdato indgår - kan vise sig at være uhensigtsmæssig. Blankt eller dummy CPR eller CVR må ikke kunne blokere for leverandørskift. Kunder bør aldrig skulle bedes om at huske fiktive CVR eller CPR. Anbefalinger vedrørende adresseregistering: Officiel adresse bør ligge i DataHub 10. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at elkundens officielle adresse skal kunne lægges ind i datahubben (som kundens 4. kontaktadresse). Det er vurderingen, at netselskabet har behov for at kende elkundens (sin aftaleparts) officielle adresse, og at den bør ligge i datahubben. Dette kan fx være nødvendigt, hvis der sker noget ureglementeret på målepunktet, eller hvis netselskabet har behov for at sende en faktura (ikke alt vedr. en installation bliver faktureret gennem elleverandøren i engrosmodellen) til kunden. Da det jo pr. definition er den samme enhed, som elleverandøren har en aftale med, og elleverandøren langt oftest vil have den di- 7

8 rekte kunde-kontakt, er det nærliggende, at elleverandøren kunne lægge den officielle adresse ind i datahubben. Det foreslås således, at der stilles det krav til at kundens officielle adresse lægges ind i datahubben, og at den skal være vaskbar i CVR/CPR registret med det kundenavn, som elleverandøren også har lagt ind. I eksempel 2 på side 2 er det en kommune, der indgår aftale for en institution uden CVR. Her er det så som nævnt kommunen, der er nederst i hierarkiet, og derfor bør registreres med sit CVR. Ligeledes vil kommunens adresse, ifølge det her foreslåede, skulle angives i det felt som foreslås betegnet officiel adresse. 11. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at det i kundenavnefeltet angives, hvad kunden hedder i overensstemmelse med CVR og CPR registre. Dette vil sige, at betegnelser såsom att. og c/o og lignende ikke må stå i navnefeltet, og at særlige felter til disse angivelser skal oprettes. Formatet skal således muliggøre vask op mod CVR og CPR-registrene. 12. FUNKTIONALITET: For de tre typer af kontaktadresser, som også er elleverandørens ansvar (ud over den officielle adresse) foreslås, at netselskabet, via DataHub'en, kan indsende et forslag til hvad adressen skal være. Dette adresseforslag skal kunne indsendes med en B2B forretningsproces, altså via edi, hvilket allerede er medtaget seneste version af markedsreglerne. Der foreslås dog endvidere at være krav til en reaktion (accept eller afvisning) på dette forslag inden for en tidsfrist. 13. FUNKTIONALITET: For de tre typer af kontaktadresser, som også er elleverandørens ansvar (ud over den officielle adresse) foreslås at det ikke må være muligt at angive ukendt i vejnavn. 14. FUNKTIONALITET: Det anbefales, at indføre et særskilt felt der angiver om en målepunktsadresse er en gyldig postadresse. Heri ligger om man kan fremsende post til adressen. Det er således ikke nok, at der foreligger en vejkode, der skal også være et eksisterende vejnummer. Der bør være default-værdier for kontaktadresser 15. BEST PRACTICE: For de tre typer af kontaktadresser, som også er elleverandørens ansvar (ud over den officielle adresse) foreslås defaultværdier efter nedenstående princip: Hvis der ikke er en gyldig postadresse som kontaktadresse - indsættes, som default-værdi målepunktadressen, dersom denne er 8

9 en gyldig postadresse. Alternativt indsættes kundens officielle adresse som kontaktadresse. 16. BEST PRACTICE: Det anbefales, at elleverandøren ved oprettelse og ændringer i de tre typer af kontaktadresser skal tjekke disse for gyldighed med hensyn til fremsendelse af post. 17. BEST PRACTICE: Det anbefales, at elleverandøren minimum hver tredje måned (efter oktober 2015) skal kontrollere elkundens navn og officielle adresse op mod CVR eller CPR. Det bemærkes, at dette kan gøres uden anvendelse af cprnummeret. Det bemærkes endvidere, at denne forpligtelse vil sikre en ret hurtig udfyldelse af feltet officiel adresse efter engrosmodellens opstart. 18. BEST PRACTICE: Det anbefales at sikre gyldige postadresser for de tre typer af kontaktadresser inden oktober 2015 på følgende vis: Hvis netselskabet har gyldige postadresser for de tre typer af kontaktadresser, så anvendes disse. Alternativt anvendes målepunktsadressen, hvis denne er en gyldig postadresse. Er dette ikke tilfældet skal netselskabet fremfinde kundens officielle adresse og sætte den ind som kontaktadresser. Anbefaling vedr. branchekode: 19. BEST PRACTICE: Det anbefales, at Dansk Energis 3- cifrede branchekode anvendes. Generelle bemærkninger: Det bemærkes, at datahubben ikke behøver at have information om ejeren af den bygning eller grund, hvorpå målepunktet er placeret. Det bemærkes, at datahubben ikke behøver at have information om elkundens faktureringsadresse. Det bemærkes, at engrosmodellen vil kunne være i gang ret længe inden, der er påført CPRog CVR numre på alle kunder i datahubben. Der bør tages højde for kunders adressebeskyttelse. Informationer på kontaktadresser fremsendes til datahub og videre til 3./4./5. part (nye leverandører) er det overhovedet lovligt? Der skal kunne angives, om kunden har adressebeskyttelse. 9

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

&'()* +,+,, +-++ 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,

&'()* +,+,, +-++ 122 3$# 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),, &'()* +,+,, +-++.# '/ 0#0 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,!"#"$%!"#" Revisionsforløb Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af 29-03-2005 1.0 Oprettet overordnede beskrivelser lagt ind. BAF 17-04-2005

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere