Markedskommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommunikation"

Transkript

1 Radio' Print' Auk:oner' Bu:k' Website' Mobile' Social'media' TV' Call'center' Search' Aalborg Universitet, HDO- 15, (Aalborg), Marketing Management Vejleder: Jeanne Sørensen Maj 2015

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og problemstilling... 4 Problemformulering... 5 Afgræsning... 6 Metode... 7 Læservejledning... 8 Valg af Teori... 8 Empiri... 9 Data... 9 Segmentering... 9 Livsstilsanalyser Teori Minerva Gallup kompas Det Nordjyske Hus Delkonklusion Markedskommunikation Teori Laswells Formel Shannon og Weavers kommunikationsmodel Kotlers Kommunikationsmodel Kommunikationsplanlægning Diamanten Diamanten - De sociale medier Delkonklusion Kommunikationsproces Kundecases Kundecase 1 Maria Grams Eftf Kundecase 2 Almas Park og Fritid

3 Perspektivering Trendspotting Konklusion Litteraturliste Bilag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 1 Empiri sociale medier.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 2 Juhl... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3 Høst... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 4 - Maj... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 5 - Sommer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 6 Winther... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 7 Statistik for Det Nordjyske Hus... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 8 Statistik for Det Nordjyske Hus... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 9 Maria Grams Eftf.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 10 Almas Park & Fritid... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 11 Statistik, Almas Park & Fritid... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3

4 Indledning og problemstilling I salgsafdelingen hos Nordjyske Medier besøger jeg dagligt små og mellemstore virksomheder med henblik på salg og rådgivning af markedsføring. Ofte går det på valg af medier ud fra enkelte demografiske kriterier. Mange af virksomhederne har ikke kendskab eller fokus på hvorledes de kommunikere i deres markedsføring. Det gør at man møder virksomheder med store markedsføringskampagner, som ikke opnår den ønskede effekt. Det vanskeliggør mit arbejde i salgsafdelingen, hvor en øget effekt af kundernes markedsføring vil have stor betydning. Det vil medvirke til at kunderne for større succes, og derved også vil markedsfører sig yderligere. Der kan der selvfølgelig være flere årsager til at markedsføringskampagnerne ikke virke efter hensigten end manglende fokus på kommunikationen. Der kan opstå uforudsete problemer, som vanskeliggøre succesen for kampagnerne. Det kan være ting som vejrforhold, politiske indgreb, dårlig medieomtale osv. Men min hypotese er, at de fleste små og mellemstore virksomheder i Nordjylland vil kunne skabe en større effekt, ved at skærpe deres fokus på kommunikationen i deres markedsføring. Jeg finder det yderst interessant at beskæftige mig med markedsføring, og min personlige målsætning, og baggrund for denne uddannelse, er på sigt at besidde et job som markedsføringsansvarlig i en større virksomhed. Ud fra disse forudsætninger er jeg opsat på at undersøge hvorledes virksomhederne kan arbejde med kommunikationen i deres markedsføring, således at jeg kan yde en bedre rådgivning hos de virksomheder jeg besøger, samt at de kan opnå en større effekt med deres markedsføringskampagner. For at undersøge hvorledes virksomhederne kan kommunikere mere effektivt i deres markedsføring, er de nød til først at vide hvem de kommunikere til. Jeg ønsker derfor at undersøge hvorledes virksomhederne enkelt kan segmentere markedet, således at de rammer de relevante målgrupper, samt at de ved, hvilke typer persontyper de skal kommunikere til. Når virksomhederne kender hvilke typer personer de ønsker at kommunikere til, kan man derpå undersøge, hvordan det kan gøres mere effektivt. 4

5 Der er udviklet flere forskellige arketyper indenfor kommunikation, som jeg ønsker at se nærmere på. Senest, er sådan en livsstilsanalyse også udviklet af Nordjyske Mediers analyseafdeling under navnet Det Nordjyske Hus. Livsstilsanalysen benyttes blandt andet af journalisterne, for at målrette deres artikler. Det Nordjyske Hus begrænser til at beskæftige sig udelukkende med Nordjyderne, hvorpå jeg ser det som interessant at arbejde med netop denne analyse. På den baggrund, ønsker jeg at analysere teorien og baggrunden for segmentering og kommunikation, med henblik på at fremkomme til en kommunikationsproces, som jeg fremadrettet kan benytte i mit job som rådgiver og sælger hos Nordjyske Medier. Det er relevant for opgaven,, at inddrage empiri fra de kunder jeg dagligt beskæftiger mig med, for at analysere hvorledes de kommunikere i deres markedsføring. Min erfaring fra utallige kundebesøg de sidste 8 år hos Nordjyske Medier, går på at kunderne ikke kan afsætte den optimale tid til planlægning og tilrettelæggelse af deres markedsføring. Jeg ønsker derfor at opgaven tager udgangspunkt i nogle enkelte og brugervenlige løsninger, som små og mellemstore virksomheder i Nordjylland nemt kan benytte i deres markedskommunikation. Et meget relevant emne for tiden hos de små og mellemstore virksomheder er de sociale medier, hvor de fleste virksomheder ser et stort potentiale i deres markedsføring. Jeg har i min tidligere opgave på dette studie beskæftiget mig med emnet markedsføring via de sociale medier, og finder det på disse bagrunde relevant for opgaven også at berøre kommunikation på de sociale medier, for at gøre opgavebesvarelsen aktuel og brugbar. Problemformulering Hvorledes kan små og mellemstore b2c virksomheder i Nordjylland benytte en enkel og brugbar kommunikationsproces i deres markedsføring? 5

6 Afgræsning Der findes mange former for kommunikation, og jeg har i denne opgave valgt at fokusere på markedskommunikation, hvor virksomheder har fokus på markedsføring af deres produkter og image via reklame i diverse medier. Denne form for kommunikation, er mest relevant i forbindelse med mit arbejde hos Nordjyske Medier. Jeg har valgt at belyse markedskommunikation ud fra nogle grundelementer fra den almindelige kommunikationsteori, da markedskommunikation udspringer af dette. Opgaven er begrænset til at beskæftige sig med b2c virksomheder i Nordjylland, da det er disse virksomheder jeg beskæftiger mig med i mit daglige arbejde. I udformningen af budskaberne i markedskommunikationen vil jeg i denne opgave ikke fokusere på den grafiske del, men udformningen af kommunikationsbudskaberne. Ved analysering af livsstilsanalyserne kunne det være interessant at gennemgå alle spørgsmålene, der ligger bag de forskellige analyser, for at vurdere deres relevans og opfattelse af spørgsmålene. Dette har jeg dog, grundet opgavens omfang, valgt at se bort fra i denne opgave. Jeg forholder mig derved med en vis skepsis til disse analysers nøjagtighed. 6

7 Metode Hovedsagelig vil denne opgaves opbygning følge videnproduktionens grundelementer fra Ib Andersen, Den skrinbare virkelighed, 1 hvor jeg ønsker at besvare problemformuleringen ud fra en analyse af segmentering, markedskommunikation og kommunikationsprocesser som jeg kan relatere til empiri fra min dagligdag hos Nordjyske Medier. Figur'1' Problemformulering/ Spørgsmål3 Analyse3 Teori3 Empiri/data3 Tolkning3 Konklussion3 Kilde:'Ib'Andersen:'Videnproduk3onesn'grundelementer' I opgaven ønsker jeg at belyse segmenteringens historie, og analysere teorien og anvendelsen af nogle af de mest benyttet segmentering- /livsstilsanalyser, der benyttes i dag. Dette for at kende baggrunden for segmentering, og derved kunne sammenligne det med Nordjyske Mediers livsstilsanalyse Det Nordjyske Hus, som jeg ønsker at inddrage i mit arbejde hos Nordjyske Medier Jeg ønsker derefter at beskrive bagrunden samt analysere teorien bag markedskommunikation, for at fremkomme til en enkel og brugbar kommunikationsproces, som jeg kan benytte i mit virke hos Nordjyske Medier. 1 Ib Andersen, Den skrinbare virkelighed 2 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 7

8 Læservejledning Opgaven gennemgår fem overordnede emner, som samtidig kan fungere som en læservejledning. Segmentering) Markeds/ kommunika2on) Kommunika2ons/ proces) Kundecases) Perspek2vering) Segmentering analysere teorien samt forskellige livsstilsanalyser, som danner baggrunden for Markedskommunikationen, som efterfølgende analyseres med henblik på at skabe en kommunikationsproces, som små og mellemstore virksomheder i Nordjylland kan benytte. For at underbygge forståelsen af de tre første punkter, vil jeg inddrage empiri i form af kundecases, for senere at angive en perspektivering af opgavens hovedelementer. Valg af Teori Ved segmentering har jeg valgt at beskrive historien bag segmenteringsanalyser, for at give indsigt i baggrunden for de livsstilsanalyser vi ser i dag. Jeg har under emnet livsstilsanalyser valgt at beskrive modellerne Minerva og Gallup Kompasset, da de er nogle af de mest anvendte livsstilsanalyser. 2 Det Nordjyske Hus, som er et segmenteringsværktøj, jeg ønsker at benytte i opgaven og min daglige arbejdsdag, er udviklet af Nordjyske Medier i samarbejde med Gallup. Der er derfor synergi mellem Minerva, Gallup Kompasset og Det Nordjyske Hus. Ved markedskommunikation har jeg valgt at beskæftige mig med Lasweels Formel, som en af de første teorier indenfor kommunikation, som samtidig danner grundlag for flere andre kommunikationsteorier. Herunder Shannon og Weavers kommunikationsmodel, som er inspireret af Laswells Formel, og senere videreudviklet af Philip Kotler, som jeg ligeledes ønsker at analysere. Philip Kotler beskriver i sammenfatning med sin kommunikationsteori 8 trin, der kan benyttes som en kommunikationsproces. 3 2 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 3 Henrik Lindberg: Markedskommunikation 8

9 For at give et mere nuanceret billede af kommunikationsprocesser har jeg valgt at inddrage Diamanten, som er en model for kommunikationsplanlægning. Det begrunder jeg ved, at den ud over at gennemgå alle facetter ved kommunikationsplanlægning, også har en 2,0 version, som beskriver modellen set ud fra den nuværende IT baserede verden med især fokus på de sociale medier. Jeg ser dette som interessant, da mange af de virksomheder jeg møder i mit daglige arbejde, forsøger at begå sig på sociale medier. Empiri En del af empirien i denne opgave stammer fra mine egne erhvervserfaringer gennem utallige kundebesøg hos små og mellemstore virksomheder i Nordjylland hos Nordjyske Medier de sidste 8 år. De to kundecases jeg har valgt er inddrage i opgaven er valgt ud fra de ti største kunder i min portefølje, hvor jeg har udvalgt de to kunder, som senest har haft en kampagne de har markedsført. Opgaven behandler emner omkring markedskommunikation på de sociale medier, hvor en stor del af baggrundens viden for besvarelsen stammer fra eksperter indenfor området markedsføring på de sociale medier. En beskrivelse af disse eksperter er vedlagt i bilag 1. Data Jeg har i opgaven indhentet kvantitative data i form af statistikker fra repræsentative analyser af Gallup, som jeg vil analysere i besvarelsen af opgaven. Segmentering Når virksomheder ønsker at markedsføre sig, er er det vigtigt at segmentere markedet, med henblik på at definere sin målgruppe. Det giver en præcis og effektiv markedskommunikation. Målgruppe, budskab og medievalg hænger tæt sammen, og synergien mellem disse giver en bedre markedskommunikation. 4 Har virksomhederne 4 Henrik Lindberg: Markedskommunikation 9

10 segmenteret markedet, kan de udvælge de medier, der rammer den ønskede målgruppe. Man kan altså koncentrere markedsføringen, så man rammer de mest potentielle kunder, hvor der er størst chance for et salg. Langt de fleste virksomheder jeg har beskæftiget mig med segmenterer markedet via demografiske kriterier som eksempelvis alder og geografisk område. Dette er en meget simpel segmentering, som de fleste små og mellemstore virksomheder kan forholde til. Men en ting er forbrugernes bopæl og alder, noget andet er hvilke persontyper de er. Hvis virksomhederne kender persontyperne i deres målgruppe, kan man skærpe segmenteringen af markedet, og dermed præcisere sin markedsføring og effektivisere sin markedskommunikation, således at man udsender det rette budskab til den ønskede målgruppe. Jeg vil derfor nu analysere baggrunden og teorien bag segmentering, for senere at beskrive anvendelsen set ud fra de små og mellemstore b2c virksomhederne i Nordjylland. Livsstilsanalyser At forstå forbrugernes livsstil er en kompliceret opgave, og det er ikke blevet en mindre kompliceret opgave med tiden. Forbrugerne ændrer sig hele tiden, hvilket gør det vanskeligt at udvikle livsstilsanalyser til brug for markedskommunikation. Jeg oplever, at de virksomheder jeg beskæftiger mig med, prøver sig frem med markedsføring, for at se hvad der virker. Det vil være mere optimalt at kende sin målgruppe, således at markedsføringen kan målrettes. Jeg vil derfor nu se på historien og teorien bag nogle af de meste anvendte livstilsanalyser, da de danner grund for Det Nordjyske Hus, som jeg ønsker at arbejde med i besvarelsen af opgave. Teori Livsstilsanalyserne har sin oprindelse i starten af 1900 tallet, hvor især den østrigske Psykolog Ernst Dichter beskæftigede sig med faget. Senere ser det velkendte analysebureau Gallup dagens lys, som fra dengang og til i dag har beskæftiget sig med livsstilsanalyser. I 1950 støder man på Myers- Briggs, der forskede i sammenhængen mellem forbrugeradfærd og persontyper. Myers- Briggs metode inddeler personerne i 16 kriterier, på baggrund af psykologi via interviews. Kriterierne går blandt andet på om personerne er udadvendte eller 10

11 indadvendte samt intuitive eller undersøgende. William Wells inspirerede senere til begrebet AIO som består af Activities (aktiviteter), Interest (interesser) og Opinion. 5 figur&2&(&aio&modellen Aktiviteter Interesser Holdninger Demografi Arbjede Hjem Om*sig*selv Alder Hobbyer Job Sociale*emner Uddannelse Sociale*begivenheder Fællessakb Politik Indkomst Ferier Rekreation Erhverv Erhverv Underholdning Mode Økonomi Familiestørrelse Klubmedlemsskaber Mad Uddannelse Boform Samfundsgrupper Medier Produkter Geografisk Indkøbsvaner Præsentationer Fremtid Placering Sportsvander Kultur Bystørrelse Stadie*i*livet Kilde:&Joseph&Plummer,&Journal&of&Marketing,&1979 I denne figur er der ligeledes medtaget demografiske kriterier, hvilket jeg vil vende tilbage til hvorfor disse kriterier stadig er vigtige at forholde sig til som virksomhed. I søgen på segmentering og livsstilsbegrebet stifter man efterfølgende på Wendell Smith, der inddeler markedet i det homogene og det heterogene. 6 Disse begreber kender vi blandt andet fra erhvervsøkonomi, hvor virksomhederne især benytter det ved prisbeslutninger. Man kan godt argumentere for, at man som virksomhed skal tilpasse sin kommunikation efter sin position på markedet. Altså om man er ene på markedet, få store på markedet eller mange små på markedet osv. Jeg ser det dog ikke som en segmentering der kan stå alene i forhold til udarbejdelsen af virksomhedernes markedskommunikation. 5 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 6 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 11

12 Phillip Kotler, der er en kendt forfatter inden for markedsføring, skriver om segmentering via det personlige stadie i livet. Dvs. er du studeriende, nygift, har børn, pensioneret osv. Som vist her i Figuren 3. Figur&3&(&stadier&i&livet,&Kotler Bachelorstadiet:&Ung,&singele,& ikke&hjemmeboende Få&finasielle&byrder.&Orienteret&mod&mode&og&ferie.&Køber&produkter&til&den& første&bolig,&møbler,&den&første&bil,&ferier Nygifte/samboende:&Unge,& ingen&børn Stadiet&med&højeste&købsrate&og&største&køb&af&langvarige&forbrugsgoder&samt& ferie. Fyldt&rede&1:&Yngste&barn& under&6&år Indkøb&til&på&højeste&stadie.&Lille&rådighedsbeæøb.&Interesseret&i&nye&produkter& og&meget&påvirket&af&reklamer.&køber&vaskemaskiner,&tørretumblere,&babymad& samt&børneprodukter. Fyldt&rede&2:&Yngste&barn&6&år& og&derover Bedre&finansiel&position.&Mindre&påvirket&af&reklamer.&Køber&stort&ind:&Mad,& rengøringsmidler,&cykler,&msuikinstrumenter. Fyldt&rede&3:&Ældre&par&med& hjemmeboende&børn Tom&rede&1:&Ældre&par&uden& hjemmeboende&børn,&hvor& familieoverhovedet&stadig& arbejder Tom&rede&2:&Ældre&par&ude& hjemmeboende&børn,&hvor& familieoverhovedet&er& pensioneret Endnu&bedre&finansiel&position.&Nogle&børn&får&jobs.&Vanskelig&at&påvirke&med& reklamer.&stort&indkøb&af&varige&forbrugsgoder&som&bedre&møbler,&bilferier,& unødvendige&redskaber,&både,&tandpleje. Højeste&grad&af&ejerbolig.&Stor&tilfredshed&med&den&finansielle&situation&og&stor& opsparing.&giver&gaver&og&donationer.&interesseret&i&rejser,&rekreation&og& uddannelse.&køber&rejser,&luksus&samt&forbedringer&af&boligen.&ikke& interesseret&i&nye&produkter. Drastisk&fald&i&indkomsten.&Bliver&hjemme.&Køber&medecinske&produkter&og& apparater. Enke/Enkemand&i&arbejde Stadig&god&indkomst,&men&vil&sandsynligvis&sælge&ejerboligen. Enke/Enkemand&pensioneret Samme&pruktbehov&og&behov&for&sundhedsmæssig&omsorg&som&andre& pensionister.&særligt&behov&for&opmærksomhed&og&sikkerhed. Kilde:'Philip'Kotler,'marketing'Management. 12

13 Philip Kotlers livscykelsegmentering giver et billede af stadier i livet, især de økonomisk, og man kan som virksomhed godt identificere de segmenter, som man ønsker at komme i kontakt med. Men modellen beskriver ikke hvordan vi kommunikere til dem. Kotler skriver ligeledes om de demografiske segmenteringer. Som nævnt i indledningen benytter de fleste virksomheder jeg har besøgt de demografiske segmenteringskriterier, og det må retfærdigvis også siges, at man ikke må glemme disse. Det er eksempelvis stadig vigtigt at markedsfører sig i det geografisk korrekte område i forhold til sin virksomhed og målgruppe, hvorpå de også indgår i figur 2 som tidligere vist. Der er altså i mange år arbejdet med segmentering og livsstilsanalyser, der har til formål at analysere personer, således at virksomhederne kan målrette deres markedsfæring. Men for at opnår en endnu mere effektiv markedskommunikation, er det ikke nok at kende virksomhedes position i markedet eller en beskrivelse af de forskellige stadier i livet. Det der i virkeligheden er meget interessant med henblik på markedskommunikation er personernes holdninger og adfærd. Det er det flere livsstilsanalysere der har forsøgt analyseret, hvorpå jeg nu vil belyse nogle af de mest benyttede. Minerva En af de mest benyttede modeller indenfor segmentering er Minerva- modellen, der er udviklet af sociologen Henrik Dahl, der var inspireret af Pierre Bourdieus. 7 Minerva er oprindelig udviklet med 10 segmenter, men benyttes hovedsageligt i en reduceret udgave med 5 segmenter, blå, grøn, rosa, violet og grå. Denne udgave vil jeg vende tilbage til senere i opgaven. Der er to essentielle elementer der danner grundlag for Minerva- modellen. Det første vigtige element i Minerva- modellen, er forholdet til en gruppe og forholdet til samfundet. Personer kan således være integreret i stærke eller svage grupper, som indgår i stærke eller 7 Jørn Helder, Thorbjörn Bredenlöw, Jens Lautrup Nørgaard: Kommunikationsteori en grundbog 13

14 svage samfund. Det vil sige at en person eksempelvis kan forholde sig positivt til en gruppe men negativt til samfundet. 8 Det andet vigtige element er begrebet habitus 9. Begrebet beskriver hvad der ligger til grund for personers handlinger, meninger og valg set i forhold til sociale og kulturelle forhold som personerne befinder sig i. Altså hvordan ser personernes verden ud fra den sociale position de er blevet givet. Her skiller Minerva sig ud fra andre livsstilsanalyser, hvor den sociale position defineres via eksempelvis indtægt og uddannelse. Minerva- modellen tager dermed udgangspunkt i holdninger og adfærd i stedet. Social differentiering er altså nogle af de faktorer der afgør personernes livsstil. 10 Som de fleste livstilsanalyser udarbejdes den via udsagn hos personer, der således danner grundlag for nogle værdier. Eksempelvis hvor enig er du følgende påstand. Dette er også tilfældet i Minerva, hvor værdier har stor betydning for personernes holdninger og adfærd. Ved Minerva taler man om værdibegrebet, og en værdi defineres som følgende. En værdi er et individuelt indbygget, styrende og strukturerende begreb, der er formet af den kultur og det miljø, som det menneske er vokset op i 11 Det betyder at det er det filter, der bestemmer, hvad de enkelte personer mener er godt eller skidt, god eller dårlig moral osv. I Minerva- modellen dannes de fleste af værdierne ved et negativt udsagn. Det vil sige hvor meget tager personen afstand fra de opstillede udsagn. Når alle svarene er udmålt vil de 25% af svarpersoner, der har givet de stærkeste udsagn mod den pågældende værdi blive tildelt værdien. Det betyder at der godt kan være personer der har værdien i en mindre grad, da ikke har givet en nær så stærk udsagn mod den enkelte værdi, vil de per definition 8 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 9 Habitus: Et samfunds moralske habitus skal kendes på den måde, hvorpå det behandler sine svageste medlemmer. Niels Gunder Hansen: Etik i 90érne Gyldendal, Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 11 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 14

15 ikke blive tildelt værdien. Der udvalgt ca. 40 værdier, der dannes af ca. 200 udsagn. 12 Hver af de 40 værdier er indsat i værdikortet, som ses i figur 4. Figur&4&(&værdikortet! Kersten!Bonnén,!John!Hird,!Kirsten!Poulsen:!Livss7lsanalyse!og!trend!spo<ng!! 12 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 15

16 Minerva- Modellen kendes bedst i den mere simple udgave, hvor den inddeles i 5 farvede segmenter, som vist i figur 5 nedenstående. Modellen er inddelt i 2 akser. Den lodrette akse viser den moderne kontra den traditionelle indstilling, hvorpå den vandrette akse viser den pragmatiske kontra den idealistiske holdning. 13 Figur&5& &Minerva&modellen& Modernitet$ BLÅ$SEGMENT$ Moderne$og$ Materialis9ske$ GRØN$SEGMENT$ Moderne$og$ idealis9ske$ Pragma9sme$ GRÅ$SEGMENT$ ua,larede$ Idealisme$ VIOLET$SEGMENT$ Tradi9on$og$ Materialis9ske$ ROSA$SEGMENT$ Tradi9on$og$ idealis9ske$ Tradi9on$ Kilde:&Kersten&Bonnén,&John&Hird,&Kirsten&Poulsen:&Livss>lsanalyse&og&trend&spoAng$$ Her er et udpluk af hvad der beskriver personernes hovedtræk. Det vil sige hvad der overvejende er gældende i de enkelte grupper. Blå: Individualistiske og materialistiske. Moderne og veluddannede. Karriereorienterede og ledere. Læser avis Jyllandsposten, Berlinske tidende og politikken. Overrepræsentation af mænd. Stemmer konservativt eller venstre. 13 Jørn Helder, Thorbjörn Bredenlöw, Jens Lautrup Nørgaard: Kommunikationsteori en grundbog 16

17 Grønne: Solidaritet og idealisme. Intellektuelle. Stærke miljøholdninger og moderne værdier. Solidariske med egene grupper og familie. Benytter ikke dyre mærkevarer. Det er en stor del kvinder i dette segment. Er fortrinsvist politisk venstreorienterede. Læser politikken og information. Rosa: Traditionsbundne og idealistiske. Har en lavere uddannelse. Familie og venner betyder meget. En integreret del af samfundet både lokalt og nationalt. Indgår i mindre grupper og foreninger. Overrepræsentation af kvinder, og i alderen 50+. Stemmer socialdemokratisk eller dansk folkeparti. Læser lokale aviser. Violet: Materialistiske normløshed. Individualister. Traditionsbundne. Har et lavere uddannelsesniveau. Gør det selv mennesker. Føler ingen tilknytning til samfundet eller andre grupper. Benytter sig ofte af de nemme tilbud i tilværelsen. Læser BT og Ekstrabladet. Politisk stemmer det Venstre eller konservativt. Grå: Det grå segment er uafklaret, og altså usikker på sig selv. Nydelse og underholdning er vigtig. Går op i udseendet og dyrker ofte fitness. Forandringsvillige. Der findes flere venstrevælgere end gennemsnitte i dette segment. Kilde: Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting. Minerva- modellen danner grundstenen for flere livsstilsanalyser, og har på sammen måde lighedstegn med Gallupkompasset og dernæst Det Nordjyske Hus. Minerva- modellen er derved relevant for baggrunden og teorien bag livsstilsanalyserne. 17

18 Gallup kompas Gallup Kompasset, som Gallup udviklede i 1996 i samarbejde med professor Flemming Hansen. 14 I Gallup kompasset har den vertikale og horisontale akse de samme punkter som i Minervamodellen, dog er den horisontale akse spejlvendt. Figur&6& &Gallup&kompasset& Kersten'Bonnén,'John'Hird,'Kirsten'Poulsen:'Livss7lsanalyse'og'trend'spo<ng'' I Gallup Kompasset scorer personerne point i moderne kontra traditionelle og de individorienterede kontra de fællesorienterede. Generelt minder segmenterne i Gallup Kompasset meget om segmenterne i Minerva, dog med nogle enkelte undtagelser. Her ses en beskrivelse af hovedelementerne i segmenterne til sammenligning med Minerva- modellen. Det Individorienterede segment: Begrænset samfundsinteresse, mange yngre, jyder & mænd Det Fællesskabsorienterede segment: Social ansvarlighed og medmenneskelighed, den politiske og grønne forbruger, helse, Økologi og Ernæring 14 Kersten Bonnén, John Hird, Kirsten Poulsen: Livsstilsanalyse og trend spotting 18

19 Det Moderne segment: Karriere, velbjærgede, luksus Det Traditionelle segment: Hjemlige sysler, traditionelle familieværdier, ældre Traditionelle- individorienterede: Gør- det- selv & have- arbejde, teknologi- skepsis, fædrelandskærlighed, pensionister Det Moderne- individorienterede segment: De dynamiske unge, sin egen lykkes smed, pionerer De Moderne- fællesskabsorienterede: Kulturkonsumenter, akademikere, samfundsengagerede, idealister/humanister/vagthunde Det Traditionelle- fællesskabsorienterede segment: Helsekost og Økologi, velfærdssamfundsstøtter, IT og teknologiskepsis, skrabespil Kilde: Via Gallup kan du i øvrigt teste dig selv i Gallup Kompasset på gallup.dk/kompas. Gallup Kompasset bruges i mange sammenhæng, og især i medieverden er det benyttet. Her kan man bruge Gallup Kompasset til at analysere seerprofilen på forskellige TV programmer eller læserprofilen på forskellige aviser og blade. Beskrivelserne af Minerva og Gallup Kompasset henleder mig til Det Nordjyske Hus, som er et segmenteringsværktøj Nordjyske Mediers analyseafdeling har udviklet på baggrund af samarbejde med Gallup. Det Nordjyske Hus Det Nordjyske Hus er et segmenteringsværktøj, som på samme måde som Gallup Kompasset benyttes af journalisterne på Nordjyske Medier. Via Det Nordjyske Hus kan journalisterne få et overblik over hvem læserne på de forskellige medier er, og dermed målrette artiklerne efter dette. Segmenteringsværktøjet kan også benyttes med henblik på markedskommunikation. Det har mange lighedstegn med de tidligere beskrevet modeller, og Det Nordjyske Hus forsøger ligeledes atat beskrive nordjyderne på baggrund af deres holdninger og adfærd. Det tager dermed ikke udgangspunkt i de demografiske kriterier, men holdninger, adfærd, interesser og forbrug, hvilket gør det interessant for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Her kan man få et indblik i hvem Nordjyderne er, 19

20 er dermed målrette markedsføringen derefter, på samme måde som ved de tidligere beskrevet modeller. Det Nordjyske Hus er inddelt i 5 arketyper, der repræsentere 76 procent af Nordjyderne. Figur&7& &Det&Nordjyske&Hus! 5"målgrupper"udgør"" -lsammen"76%"af"nordjyderne." " Analysen"er"baseret"på"2.500" besvarelser" " Kilde:&Nordjyske&og&Gallup! Arketyperne er repræsenteret som Juhl, Høst, Maj, Sommer, Whinter. Summen af de 5 arketyper er over 100 procent, da arktyperne overlapper hinanden. Det vil sige man som person godt kan indeholde værdier fra flere arketyper. Dermed kan en person som eksempel fremstå som primært Høst, men samtidigt indeholder nogle værdier fra Maj. Hvis man sammenligner med Minerva, så vil det kun være de 25% af personerne med den stærkeste holdning der ville få tildelt værdierne, men de vil stadig kunne blive repræsenteret i segmenterne i den mere reducerede udgave af Minerva- modellen. Figur&8& &Det&Nordjyske&Hus&Segmenter! Kilde:&www.detnordjyskehus.dk&& 20

21 Det Nordjyske Hus dannes lige som Minerva- modellen af udsagn. Altså hvor enig eller uenig er du i følgende påstand. Senere i opgaven ønsker jeg at arbejde videre med Det Nordjyske Hus, og jeg har derfor nedenstående fandt det relevant, at vise hovedelementer i segmenterne beskrevet af Nordjyske Medier. Juhl: Du holder af gode traditioner og tænker ofte, at tingene forandrer sig lidt for hurtigt. Nogle gange kan du måske tage dig selv i at tænke, at tingene var lidt bedre før i tiden. Den teknologiske udvikling føles sommetider lidt overvældende, uoverskuelig og svær at følge med i. Du går op i de hjemlige sysler og bruger gerne tiden på projekter i dit hus og i din have. Du sætter pris på nærhed, loyalitet og tryghed. Velkendte ting og oplevelser føles bedst at miste fodfæste er ikke et mål i sig selv. Du går ind for, at vi i Danmark først og fremmest skal sørge for, at vi selv har det godt, inden vi yder bistand til andre lande. Høst: Du elsker kvalitet i dit liv og det gælder alt fra bolig, tøj til madvarer. Du vil gerne betale ekstra for et kendt varemærke og handler gerne ind i specialforretninger, ligesom du sætter pris på designerting. I din fritid er du meget aktiv og nyder kulturelle oplevelser og aktiviteter uden for hjemmets fire vægge. Du gør flittig brug af de nyeste medier for at følge med i, hvad der sker i verden. Du læser gerne magasiner og ugeblade og helst dem om mode, livsstil, bolig, erhverv og finans. Du går op i din karriere og dit job, hvorfor succes også er en drivkraft i dit liv. Maj: Du er ung og moderne enten af alder eller sind. Du følger med i trends, og orienterer dig om, hvad der sker i samfundet, så du kan følge med i samtalen rundt om middagsbordet. Du elsker at forkæle dig selv og bruge penge på dig selv. Du går op i dit udseende og gør en stor indsats for at passe på kroppen. Du kan godt li at lade dig underholde og gå ud og hygge dig med venner og familie. Når du drager på ferie, gør det ingenting, at der sker noget og gerne aktiviteter med fysiske udfoldelsesmuligheder. Sommer: Du ser tingene i et bredt perspektiv og interesserer dig for globale og lokale sager, som du gerne involverer dig i. Du er meget medmenneskelig og tager hensyn til natur, miljø 21

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Generation PLUS segmenteringsmodel

Generation PLUS segmenteringsmodel Generation PLUS segmenteringsmodel Kulturisten Funktionalisten Traditionalisten Materialisten Segmenteringsmodellen er udarbejdet af IUM på baggrund af Index DK Segmenterings modellen Segmenteringsmodellen

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv. eller folkeoplysning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv

Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv. eller folkeoplysning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv eller folkeoplysning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere