Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland"

Transkript

1 Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7

2 Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning Det videre forløb 2. Aftalens parter 3. Aftaleudkastets opbygning. 4. Generelle oplysninger i aftaleudkastet 4.1. Beskrivelse af de enkelte opgaveområder, der overføres 4.2. Opgørelse af Århus Kommunes nettoformue 4.3. Principper for personalefordeling 4.4. En angivelse af de overordnede principper, der er lagt til grund ved den interne fordeling af medarbejdere fra Århus Sporveje Opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde 4.6. Overførte medarbejdere 4.7. Overordnet opgørelse af væsentlige rettigheder og forpligtelser SPECIFIKKE FORHOLD 5. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. konkrete aktiver, passiver, rettigheder og pligter 5.1. Aktiver og passiver 5.2. Oplysninger vedr. konkrete aktiver Fast ejendom Garageanlæg og administrationsbygning, Bryggervej Garageanlæg i Hasselager Tekniske anlæg, materiel mv Tilgodehavender 5.3. Oplysninger vedr. konkrete passiver Beskrivelse af finansielle leasingaftaler 5.4. Oplysninger vedr. konkrete rettigheder og pligter De konkrete kontrakter/aftaler beskrives systematisk i et oversigtsskema med følgende oplysninger: Ensidige rettigheder Rutebilstationen Rejseplanen Ensidige forpligtelser: 5.5. Revisionspåtegning i henhold til bekendtgørelsens 32, stk PERSONALE 6.1. Medarbejdervilkår i forbindelse med overførslerne Tjenestemandspensioner 6.2. Oplysninger medarbejderne Side 3 af 28

4 Generelle oplysninger vedr. medarbejderne: Oplysninger vedr. den enkelte medarbejder: 6.3. Lokale aftaler Aftaler på kommuneniveau Aftaler indgået lokalt på Århus Sporvejes niveau 7. Oplysninger, der kan gives efter aftalens indgåelse 7.1. Aktivernes og passivernes overgang 7.2. Supplerende oplysninger og materiale 8. Efterregulering 8.1 Endelige opgørelser 8.2. Regulerede poster Efterregulering af aktiver og passiver Efterregulering af fordelingen af ansatte Tillæg til aftalen: Tillæg 1: Særlige forudsætninger III. BILAGSMAPPER BILAGSMAPPE A Oversigtskemaer over aftaler m.v.: faneblad 3 Saldoliste over aktiver, der overdrages: faneblad 4 Tingbogs-, vurderings- og BBR-ejeroplysninger: faneblad 5 Busfortegnelser: faneblad 6 Fortegnelse over kunstværker: faneblad 7 Oversigtskemaer over immaterielle aktiver: faneblad 8 Fortegnelse over leasede busser: faneblad 9 Materiale vedr. rutebilstationen: faneblad 10 Materiale vedr. rejseplanen: faneblad 11 Notat om opgørelse af pensionsforpligtelser samt oversigt over pensionerede tjenestemænd og personer med ret til opsat pension: faneblad 12 Aftaler på kommuneniveau: faneblad 13 Fælles lokale aftaler på Århus Sporvejsniveau: faneblad 14 De fire aftaler for Busselskabet, der forhandles: faneblad 15 Øvrige aftaler vedr. Busselskabet: faneblad 16 Aftaler vedr. Trafikselskabet: faneblad 17 Resumé af høringsbemærkninger samt samlet svar: faneblad 18 Referater af MED-møder: faneblad 19 Ledelsesbrev samt revisionserklæring faneblad 20 BILAGSMAPPE B Kopi af kontrakter og aftaler BILAGSMAPPE C, bind 1-3 De udleverede personaleoplysninger BILAGSMAPPE D Side 4 af 28

5 Kopi af samtlige høringsbemærkninger BAGGRUNDSMATERIALE Baggrundsmateriale for opgørelse af aktiver og passiver beror i Borgmesterens afdeling Side 5 af 28

6 Aftaleudkast. I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1. Baggrund. 1.1 Indledning Fra 2007 etableres trafikselskaber, som får ansvar for håndtering af drift af den fremtidige kollektive regionale og lokale bustrafik. På området kollektiv trafik indebærer strukturreformen generelt set en decentralisering, idet kommunerne får en større indflydelse på den kollektive trafik end hidtil. Det bliver fremover kommunerne, der skal fastlægge linjeføring og serviceniveau for ruter indenfor deres kommune de såkaldte lokale ruter, og regionen skal fastlægge tilsvarende for de regionale ruter. Beslutningskompetencen ledsages af finansieringsansvar, idet kommunerne får finansieringsansvaret for de lokale ruter og regionen for de regionale ruter. Samtidigt flyttes en del af opgaverne vedr. den kollektive trafik fra de hidtidige amtslige trafikselskaber og kommunerne, og samles i regionale trafikselskaber. Trafikselskabet får ansvaret for at koordinere og skabe sammenhæng i trafikbetjeningen af borgerne på baggrund af fremsendte ønsker fra kommuner og regioner til linjeføring og kørselsomfang jvf. ovenstående. Trafikselskabet har derudover ansvaret for indkøb af kollektiv trafik, fastsættelse af takstsystem og takster for trafikselskabets område, markedsføring, information og salg, handicapkørsel samt trafikkøber og infrastrukturforvalter på privatbaneområdet. For Århus Amt, hvor den kollektive trafik i modsætning til mange amter i Danmark ikke har været organiseret af et amtsligt eller fælleskommunalt trafikselskab, har kommunerne i forvejen ansvaret for de lokale ruter. Strukturreformen indebærer her, at nogle kommuner får ansvaret for flere ruter, idet kommunerne bliver større og at de større bykommuner overdrager en del af deres opgaver til det kommende trafikselskab. På landsplan ændres finansieringen af den kollektive trafik. I Århus Amt er man dog i den situation, at den eksisterende finansieringsmodel i princippet videreføres i de nye trafikselskaber. Princippet i Århus amt om, at kommuner betaler for lokale trafik og amtet for regional trafik, bliver knæsat som et generelt princip i lov om trafikselskaber. Den væsentlige forskel i finansieringen i forhold til den nuværende situation i Århus amt er, at kommuner bliver større, og der vil derfor være nuværende regionale ruter, som bliver lokale (8 % målt i forhold til køreplantimer). Derudover skal de regionale ruter fremover finansieres af regionen. Kommunerne får i fremtiden et bestilleransvar for den lokale kollektive trafik, og det betyder, at de driftsopgaver, som i dag er placeret i kommunerne, fremover skal foregå i trafikselskaberne. Den præcise arbejdsdeling mellem kommunen og trafikselskabet er op til en lokal forhandling. Dog ligger det fast, at kommunerne ikke længere må drive kollektiv bustrafik i eget regi. Det betyder, at en række medarbejdere - buskontrollører, chauffører, mekanikere mfl. flytter til det/de nye trafikselskaber. Tilbage i kommunerne vil som udgangspunkt kun være det perso- Side 6 af 28

7 nel, som der skal til for at kunne varetage samarbejdet - dvs. især bestillerfunktionen - med trafikselskabet og til sekretariatsfunktioner i forhold til det politiske lag samt funktioner i forhold til drift af stoppesteder, læskure, chaufføropholdshuse m.v. De forberedelsesudvalg, der skal forberede etableringen af regionerne, har også til opgave at forberede etableringen af de kommende trafikselskaber. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland skal beslutte antallet af trafikselskaber i regionen og herefter iværksætte procedurer, der sikrer valg til bestyrelsen. Den fremtidige geografiske placering af det kommende trafikselskab samt vedtægter og finansieringsmodel skal besluttes af Forberedelsesudvalget efter indstilling fra et underudvalg, der fungerer som foreløbig bestyrelse og som sammensættes svarende til den kommende bestyrelse i selskabet. Det er kommunerne, der har rollen som overdragende myndighed i henhold til procedureloven. De berørte kommuner skal derfor udarbejde et udkast til aftale, som skal indeholde fordelingen af alle aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres fra den afgivende myndighed. Det fremgår dog af 21 i bekendtgørelsen til udarbejdelse af aftaleudkast m.m., at der er særlige bestemmelser for meget små opgaveoverførsler. Udkastet skal senest 1. januar 2006 sendes til forberedelsesudvalgene. Den relevante lovgivning, der danner grundlag for nærværende aftaleudkast, består følgende: Lov nr. 582 af 24/ om trafikselskaber Indeholder fastlæggelse af den kollektive trafiks vilkår Lov nr. 539 af 24/ om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (Procedureloven) Indeholder de overordnede procedureskridt i forbindelse med kommunalreformen Bekendtgørelse nr. 877 af 16/ om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen (BEK 877) Fastlægger de formelle krav til udarbejdelse af aftaleudkast. Bekendtgørelse nr. 965 af 14/ om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen (BEK 965) Fastlægger vilkår vedrørende overflytning af tjenestemænd og finansiering af tjenestemandspensioner Det videre forløb Regionens forberedelsesudvalg er modtagende myndighed for trafikselskabet, indtil dette er etableret. Der skal være indgået aftale mellem de afgivende og modtagende myndigheder inden 1. april Hvis ikke dette er tilfældet, overføres sagen til Delingsrådet. Forberedelsesudvalg har ansvaret for, at der med virkning fra 1. januar 2007 oprettes mindst et trafikselskab i regionen. Forberedelsesudvalget bestemmer selskabets geografiske afgrænsning på baggrund af en høring hos kommunerne. Forberedelsesudvalget udarbejder oplæg til organisation, trafikplan, vedtægter og finansiering og budget for Oplægget sendes til høring i kommunerne. Kommunerne skal udpege 1 repræsentant fra hver kommune til at sidde i det kommunale repræsentantskab, som herefter vælger 7 repræsentanter (hvoraf Århus Kommune er garanteret 1) til trafikselskabets bestyrelse. Regionen skal udpege 2 medlemmer fra Regionsrådet til at sidde i trafikselskabets bestyrelse. Side 7 af 28

8 Forslag til trafikselskabets vedtægter og finansieringsmodel skal godkendes af både Regionsrådet og det kommunale repræsentantskab, og vedtægterne skal herudover ligeledes godkendes af både transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. 2..Aftalens parter Aftaleudkastet skal forhandles mellem Århus Kommune som afgivende myndighed og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland, som den myndighed, der er ansvarlig for oprettelsen af trafikselskaber. Forberedelsesudvalget deltager i de videre forhandlinger. indtil der er etableret et Trafikselskab i Region Midtjylland. Når et sådant selskab er dannet erstatter det Forberedelsesudvalget i forhandlingerne. 3. Aftaleudkastets opbygning. 4. Generelle oplysninger i aftaleudkastet 5. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. konkrete aktiver, passiver, rettigheder og pligter 6. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. medarbejdere 7. Øvrige oplysninger i aftaleudkastet 8. Oplysninger, der kan gives efter aftalens indgåelse 9. Efterregulering 10. Procedure for forhandling af aftaleudkast 4. Generelle oplysninger i aftaleudkastet 4.1. Beskrivelse af de enkelte opgaveområder, der overføres Kommunen får i fremtiden et bestilleransvar for den lokale kollektive trafik, og det betyder, at de driftsopgaver, som i dag er placeret i Århus Sporveje fremover skal foregå i det kommende trafikselskab i Region Midtjylland. Den nuværende busdrift og de dertil knyttede funktioner skal således overføres i sin helhed Administrationen af Århus Kommunes handicapkørsel skal overdrages til det kommende trafikselskab. Tilbage i kommunerne vil som udgangspunkt kun være følgende: - P-kontrollen forbliver i Århus Kommune, idet der er tale om en myndighedsopgave; - Der vil være en lille trafikplanlægningsenhed, som skal fastlægge serviceniveauet for den lokale kollektive trafik i Århus samt varetage af samarbejdet med trafikselskabet herunder især bestillerfunktionen - Opgaver i forbindelse med planlægning af omkørsler og vedligeholdelse af stoppesteder m.m. samt opgaverne med den praktiske vedligeholdelse, flytning af stoppesteder og vedligeholdelse af grønne områder, der fremover forventes varetaget af de respektive vejmyndigheder, dvs. staten og kommunerne Opgørelse af Århus Kommunes nettoformue Side 8 af 28

9 I beregningen af Århus Kommunes nettoformue indgår de aktiver og passiver, der fremgår af kommunens balance i regnskab Alle aktiver og passiver er værdiansat ultimo Århus Kommunes regnskabspraksis for opgørelse og værdiansættelse af balance følger de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner. Om de frihedsgrader, som regelsættet åbner op for, er der i Århus Kommune generelt besluttet følgende vedrørende fysiske anlægsaktiver: at der indtil videre kun sker registrering af de kategorier af anlægsaktiver, som er obligatoriske at registrere. Det vil sige at Immaterielle anlægsaktiver ikke er registreret. at der anvendes en bagatelgrænse på kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket, dog således at afdelingerne kan vælge at registrere aktiver mellem kr. og kr. Aktiver mellem kr. og kr. optages ikke i balancen. at anskaffelser af materiel, inventar m.v., der hver for sig falder under bagatelgrænsen, indregnes i anlægskartoteket og balancen som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større renovering.(indenfor hver sektor anvendes samme princip for indregning og måling af aktiver som et samlet aktiv) at ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, finansiel leasingkontrakt el. lign. bindende aftale at der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende levetidsintervaller: Bygninger år Tekniske anlæg m.v år Inventar, It-udstyr m.v år at afskrivning foretages på grundlag af kostpris/anskaffelsespris med fradrag af en eventuelt vurderet og fastsat scrapværdi, såfremt denne udgør mindst kr. at der ikke foretages afskrivning af aktiver, der er under bagatelgrænsen, men som er indregnet samlet. Indtil videre forventes disse aktiver at bibeholdes deres værdi som følge af løbende vedligeholdelse/genanskaffelse. Udgangspunktet er således, at tilgang til aktivet er lig med afgang. Beløbet til afskrivning anses således for konstant, og modsvares af den årlige udgift til genanskaffelse at grunde ikke afskrives at materielle anlægsaktiver under udførelse registreres med den fulde værdi i henhold til de afholdte (anlægs)udgifter. Når anlægget er færdigt foretages en vurdering og registrering af anlæggets egentlige værdi. I den forbindelse foretages en fordeling på forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter m.v. som skal omkostningsføres.. Når anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet, påbegyndes afskrivninger.. at kunst er indregnet til kostpris, såfremt denne overstiger bagatelgrænsen. Der foretages ikke afskrivning på kunst at der kan foretages opskrivninger, såfremt der er et objektivt grundlag for dette og værdistigningen er permanent. at de særlige overgangsregler for indregning og måling i åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udnyttet og udmøntet således: Grunde anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til grundværdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er som udgangspunkt indregnet til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002, tillagt værdistigninger som følge af om- og tilbygninger efter Side 9 af 28

10 1. januar Der er foretaget en subjektiv vurdering af de enkelte bygningers restlevetid/værdiansættelse. Tekniske installationer i bygninger anskaffet før 1. januar 2004, er ikke indregnet særskilt. Disse indgår som en del af bygningsværdien og afskrives over den forventede restlevetid for bygningerne. Øvrige anlægsaktiver der er erhvervet før 1. januar 1999 er målt til kostprisen, hvis det har været muligt. Alternativt er disse indregnet med genanskaffelsespriser/branchestandardpriser/gennemsnitspriser tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet eller der er anvendt begrundede skøn. Der er foretaget afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet frem til 31.december at anskaffelser af materiel, inventar mv. før 1. januar 1999, der hver for sig falder under bagatelgrænsen, er indregnet i anlægskartoteket og balancen som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større renovering. Det drejer sig især om inventar og PC-udstyr i administrationen samt inventar på skoler, daginstitutioner og lokalcentre. Målingen er for disse typer aktiver primært sket til fastsatte standardpriser(indenfor hver sektor er der anvendt samme princip for indregning og måling af aktiver som et samlet aktiv). Forsyningsvirksomhederne har ikke foretaget indregning af ældre aktiver efter denne metode Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter af betydelig værdi er indregnet med kr. 0, da værdien ikke kan opgøres pålideligt. For fysiske aktiver, som er kategoriseret som omsætningsaktiver er fastsat: At der sker indregning af grunde og bygninger til videresalg såfremt værdien er over kr At grunde og bygninger til videresalg som udgangspunkt måles til kostpris. Såfremt den udbudte salgspris er mindre anvendes denne. Den udbudte salgspris anvendes når det anses for sikkert at denne pris som minimum kan opnås. At det er frivilligt at indregne varebeholdninger i åbningsbalancen pr. 1. januar Pr. 31. december 2004 og fremad skal varebeholdninger med en værdi på over 1 mio. kr. indregnes såfremt varerne er indkøbt til at indgå i forbindelse med viderefakturering af varer og ydelser m.v. såvel eksternt som internt. Varebeholdninger med en værdi over kr indregnes også, hvis den årlige forskydning overstiger kr At varebeholdninger måles til kostpris/anskaffelsespris tillagt evt. forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der kan henføres direkte til den pågældende vare. Beholdningen måles pr. 31. december 2004 efter princippet først ind - først ud (FIFO). Om forpligtelser og hensættelser er besluttet følgende: at der indtil videre ikke foretages registrering af andre forpligtelser og hensættelser end det, som er obligatorisk at registrere, - dvs. leasingforpligtelser og pensionsforpligtelser for tjenestemænd at der alene optages leasingforpligtelser, som anses påtaget af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst kr. at kommunens samlede nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2004 er opgjort som den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi og er fastsat ud fra en forudsætning om, at det gennemsnitlige pensioneringstidspunkt er 62 år. Forpligtigelsen er pr. 31. december 2004 reguleret med faktiske udbetalte pensioner og optjent pension for aktive tjenestemænd(der er anvendt 22 % vedr. optjent pension) Side 10 af 28

11 Opgørelse af Nettoformuen: Efter udarbejdelsen af regnskabet for 2004, er det konstateret, at der har været mangler i registreringen i forhold til den anvendte regnskabspraksis. Der er dels tale om manglende registrering af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver i form af varebeholdninger og dels registreringsfejl vedr. leasingforpligtigelser og langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Fysiske aktiver korrigeres med +182,2 mio. kr., som i henhold til Århus kommunes regnskabsprakis skal indgå i balancen. Korrektionernes skyldes først og fremmest at der i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2004 er konstateret mangler i registreringerne. Ændringen vedr. følgende områder: Tekniske område -1,5 mio. kr. Ældreområdet +0,8 mio. kr. Forsyningsvirksomheder +72,3 mio. kr. Folkeskoleområdet +108,4 mio.kr. Biblioteksvæsen -2,0 mio. kr. Kollektiv trafik +4,2 mio.kr. Ældreboliglån korrigeres med +14,3 mio. kr., som følge af at, at indexreguleringen af disse lån for 2004 ikke var blevet bogført Aktier og andelsbeviser korrigeres med +1,3 mio. kr., som følge af at ejerandele i Århus Rutebilstation og Rejseplanen A/S ved en fejl ikke er indregnet i balancen. Leasingforpligtigelse korrigeres med +96,8 mio. kr. Korrektionen skyldes at leasingforpligtigelser vedr. forsyningsvirksomhederne og busdrift ved en fejl ikke var bogført i regnskab 2004, samt en mindre fejl i opgørelsen af leasingforpligtigelse vedrørende hjemmeplejebiler. Tabellen nedenfor viser opgørelsen af kommunens nettoformue i henhold iht. BEK nr (1000 kr.) Egenkapital jfr regnskabet Korrektion vedr. ældreboliglån Korrektion vedr. ejerandele i selskaber Korrektion vedr. fysiske aktiver Korrektion vedr. leasingforpligtigelser Korrigeret egenkapital ultimo Fradrag i egenkapitalen iht. BEK stk.2: Aktiver og passiver tilhørende selvejende institutioner Aktiver og hensatte pensionsforpligtigelser vedr. forsyningsvirksomheder(vand, varme, renovation og spildevand) Forpligtigelser vedrørende pensionerede tjenestemænd, som er omfattet af reglerne om pensionsudbetalinger Nettoformue Side 11 af 28

12 I henhold til BEK 877, 5,stk. 2, skal der udover de fradrag, der indgår i den ovenstående opgørelse foretages fradrag for Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Aktiver og passiver tilhørende fonde eller legater Der er ikke foretaget fradrag for disse, da nettoforskellen mellem sådanne aktiver og passiver er udtryk for et likviditetsmæssigt mellemværende mellem Århus kommune og legater, fonde mv. eller andre kommuner og myndigheder i øvrigt. Eksempelvis restancer, der opkræves for andre kommuner. Nogle af passivposterne har endvidere karakter af egentlige gældsposter, eksempelvis amtets andel af henstandsbeløb vedr. grundskyld. Baggrundsmateriale til ovenstående opgørelser beror i Borgmesterens Afdeling og stilles til rådighed for revisionens gennemgang af aftaleudkastet Principper for personalefordeling Der er enighed, om at der skal ske en fordeling af personalet efter opgavefordelingen mellem kommuner og region på den ene side og trafikselskabet på den anden side. Hvis der skal overføres yderligere personale til trafikselskabet som følge af, at kommunerne eller regionen ønsker, at trafikselskabet varetager yderligere opgaver for dem end de angivne kerneydelser, er der tale om personale til tilkøbsydelser, hvilket er uafhængigt af ovenstående En angivelse af de overordnede principper, der er lagt til grund ved den interne fordeling af medarbejdere fra Århus Sporveje. Århus Sporveje er organisatorisk opdelt i en udførerfunktion (Århus Sporveje, Busselskabet) og en bestillerfunktion (Århus Sporveje, Trafikselskabet). Billetkontrollen er placeret i Trafikselskabet. Som følge af strukturændringerne på kollektiv trafik skal store dele af Århus Sporveje både aktiver, passiver, rettigheder, pligter samt personale - overdrages til dette kommende trafikselskab pr. 1. januar Der vil være en lille resterende del, der skal forblive i Århus Kommune. For Århus Sporveje Trafikselskabet er der tale om følgende områder: P-kontrollen forbliver i Århus Kommune, idet der er tale om en myndighedsopgave; Der vil være en lille trafikplanlægningsenhed, som skal fastlægge serviceniveauet for den lokale kollektive trafik i Århus Opgaver i forbindelse med planlægning af omkørsler og vedligeholdelse af stoppesteder m.m. vil blive i kommunen. For Århus Sporveje Busselskabet er der tale om følgende område: Opgaverne med den praktiske vedligeholdelse og flytning af stoppesteder samt vedligeholdelse af grønne områder. Århus Byråd besluttede den 4. maj 2005, at Kommunen i forbindelse med personaleflytninger som følge af strukturreformen følger princippet i procedureloven om, at den ansatte følger opgaven. Side 12 af 28

13 Det vil sige, at medarbejdere, som udelukkende udfører funktioner, der flyttes til det kommende trafikselskab, skal høres inden aftaleudkastet sendes frem, men de får ikke lejlighed til at fremsætte ønsker om placering. Medarbejdere, som udelukkende udfører funktioner, der forbliver i Kommunen, skal høres inden aftaleudkastet sendes frem, men de får ikke lejlighed til at fremsætte ønsker om placering. Medarbejdere, som udfører både funktioner, der overføres til det kommende trafikselskab og funktioner, der bliver i Kommunen, er blevet bedt om at fremsætte ønske om deres foretrukne placering. Ønskerunden omfattede i alt 11 medarbejdere. Alle medarbejdere på nær én har fået deres ønske opfyldt 4.5. Opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde Opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen fortsat skal varetage i forhold til den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen overdrager til trafikselskabet den 1. januar Forholdet angiver delingen af kommunens nettoformue mellem kommunen og trafikselskabet. De centrale elementer i forståelsen af bestemmelserne i bekendtgørelsens 4, stk.8 er Nettoformuen og opgørelsen heraf. Fordelingsnøglen /andelen for formuedelingen og opgørelsen heraf. En opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen fortsat skal varetage i forhold til den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen lader udføre i trafikselskabet fra den 1. januar 2007, kan opgøres til 4,79 %, svarende til en nettoformueandel på ca. 351,7 mio. kr Overførte medarbejdere Tabellen nedenfor viser en oversigt over medarbejdernes fordeling på hovedopgaver, Fra Århus Sporvejes Trafikselskab overføres et antal medarbejdere, der pr. 1. oktober 2005 er opgjort til ca. 58 årsværk men 63 personer. Heraf er 53 tjenestemænd og 10 er overenskomstansatte. Fra Århus Sporvejes Busselskab overføres et antal medarbejdere, der pr. 1. oktober 2005 er opgjort til ca. 851 årsværk. Heraf er 655 tjenestemænd og 196 er overenskomstansatte. NB. Bemærk, at der i dette afsnit i er anvendt aktuelle tal (1. oktober 2005), mens der i øvrigt i aftaleudkastet anvendes ultimo 2004-tal. Der henvises i øvrigt til nedenstående afsnit Overordnet opgørelse af væsentlige rettigheder og forpligtelser Oversigtskemaer vedrørende aftaler m.v. vedlægges i bilagsmappe A under faneblad 3 SPECIFIKKE FORHOLD 5. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. konkrete aktiver, passiver, rettigheder og pligter Side 13 af 28

14 Saldoliste over aktiver, der overdrages, vedlægges i bilagsmappe A under faneblad Aktiver og passiver I opgørelsen indgår der de aktiver og passiver, der fremgår af kommunens regnskab for 2004 og som direkte kan henføres til den opgave, der overdrages. Aktiverne er opgjort og værdiansat efter den regnskabspraksis, der fremgår af afsnit 4.5 vedr. opgørelse af kommunens nettoformue. De materielle anlægsaktiver vedr. aktiver, der overdrages, afskrives med følgende forventet økonomisk levetid Bygninger 30 år Tekniske anlæg mv år (busser 12 år) Inventar, it-udstyr m.v år. Som det fremgår af afsnit 4.5 er der efter udarbejdelse af regnskab 2004, konstateret mangler i registreringen i forhold til den anvendte regnskabspraksis. Der er i forhold til det aflagte regnskab for 2004, foretaget korrektioner for disse mangler, vedrørende aktiver og passiver, der overdrages til trafikselskabet i Region Midt. Det drejer sig om +4,5 mio. kr. vedrørende fysiske aktiver, kr. +29,4 mio. kr. vedrørende leasingforpligtigelser og kr. +1,3 mio. kr. vedrørende aktier og andelsbeviser. Det skal bemærkes at aktiver i form af chaufførhuse ikke overdrages. Disse indgår derfor ikke i nedenstående opgørelse af aktiver og passiver. Der overdrages endvidere fysiske aktiver, der direkte kan henføres til opgaven, der ikke opfylder betingelserne for registrering i balancen. Dette er typisk aktiver under kr., og som ikke opfylder Århus Kommunes praksis for klumpning af aktiver. Endvidere forefindes en beholdning af kunst, som er værdiansat til kr. 0, jfr. afsnit 4.5. Fortegnelse over sådanne kunstværker vedlægges i bilagsmappe A under faneblad 7. Beholdningerne af kunstværker og småanskaffelser indgår ikke i nedenstående opgørelse af aktiver og passiver. Immaterielle anlægsaktiver er jfr. afsnit 4.5 ikke registreret i balancen. Ved udgangen af 2006 er der immaterielle anlægsaktiver, som overdrages. Det skal bemærkes, at aktiver i form af stoppesteder, buslæskærme og chaufføropholdshuse ikke overføres. Disse indgår derfor ikke i nedenstående opgørelse af aktiver og passiver Der henvises til vedlagte fortegnelse over immaterielle anlægsaktiver i bilagsmappe B under faneblad 8. Det skal bemærkes, at der i posten tilgodehavender indgår nogle mellemregningskonti vedrørende restancer. En del af saldiene på mellemregningskontiene kan vedrøre restancer, som ikke overdrages. Der foretages opgørelse af dette pr I den hensatte forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner er der udelukkende medtaget forpligtigelse vedr. aktive tjenestemænd pr Der henvises til afsnit 6, hvor der er redegjort nærmere for beregningen. Side 14 af 28

15 Aktiver og Passiver der overdrages til Trafikselskab i region midt jf. 7 i bek. Om fordeling af aktiver og passiver Note Aktiver: Kr. Finansielle anlægsaktiver 1 Aktier og andelsbeviser Finansielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver 2 Bygninger og grunde Tekniske anlæg Inventar Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 5 Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger 0 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 8 Hensatte forpligtigelser: Busselskabet + billetkontrol Trafikselskabet - billetkontrol Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser 650 Passiver i alt Forskel aktiver/passiver Andel af nettoformue Samlet udligning Noter: Side 15 af 28

16 1. Aktier og Andelsbeviser Optaget til indre værdi pr. ultimo 2004 jfr. Regnskaber Århus Rutebilstation Rejseplanen A/S I alt Bygninger og grunde Af den bogførte værdi kr , udgør grundværdien kr NB: Det er aftalt, at aktivet erstattes af en kontant overførsel af samme størrelse. Bygninger og grunde forbliver således i Århus Kommune 3. Tekniske anlæg Heraf udgør værdien af busser kr og kr større værkstedsmateriel, vaskeanlæg og tankanlæg m.v. 4. Inventar Er indregnet og målt efter regnskabspraksis omkring klumpning af aktiver. Består af kontorinventar, inventar i mødelokaler samt pc-udstyr 5. Varebeholdninger Diesellager Reservedelslager I alt Tilgodehavender Udstedte kontrolafgifter Klippekortsystem Klippekortsalg Andre indtægtsrestancer Mellemregning med debitorsystem 1) Ukendte debitorindbetalinger 1) Tilgodehavende moms og afgifter Mellemværende med salg ½steder vedr. abonnementskort Forudbetalt porto Leje af garageanlæg hos Tryg I alt ) Af disse kan en del af saldoen vedr. restancer der ikke overdrages. Opgøres pr Side 16 af 28

17 7. Likvide beholdninger I Århus kommune er der principielt en kassekonto Beholdning af kontanter, indestående i automater, evt. bankkonti der overdrages, opgøres først pr Hensatte forpligtigelser Vedr. hensat tjenestemandspension for 723 aktive tjenestemænd pr Langfristede gældsforpligtigelser Vedr. leasingforpligtigelse vedr. 16 busser, indgået i 2004 Den kortfristede del af forpligtigelsen udgør Kortfristede gældsforpligtigelser Vedrører gavekort salg 11. Andel af nettoformue Forberedelsesudvalget har gjort gældende at der principielt skal ske overførsel af den opgjorte andel af nettoformuen. Det er kommunens standpunkt, der er betydelig tvivl om dette spørgsmål. NB: Det er aftalt, at Århus Kommune bærer pensionsforpligtelserne for de aktive tjenestemænd i Busselskabet + billetkontrol. Samtidig er det aftalt, at der ikke skal erlægges noget udligningsbeløb Dette stiller realøkonomisk kommunen på samme måde, som hidtil forudsat. Der er enighed om, at Århus Kommune påtager sig den fulde pensionsforpligtelse for den del af de aktive tjenestemænd, der pr. 1. januar 2007 overføres til det regionale trafikselskab og som er direkte relateret til busdriften i Århus Kommune (omfatter samtlige aktive tjenestemænd det nuværende Århus Sporveje, Busselskabet samt den del af Århus Sporveje, Trafikselskabet, der er beskæftiget med billetkontrol i Århus Kommune.) I sammenhæng hermed er der enighed om, at der ikke overføres noget udligningsbeløb til det kommende regionale trafikselskab dog afregnes ca. 19 mio. kr. vedrørende tjenestemænd, der overføres til trafikselskabets administration, jf. neden for. Den praktiske udmøntning af ovenstående fastlægges i en udmøntningsaftale, som efterfølgende skal indgås mellem Århus Kommune og Trafikselskabets direktion/bestyrelse. I den forbindelse skal der aftales spilleregler for personalebeslutninger, som har betydning for Århus Kommunes pensionsforpligtelse. Side 17 af 28

18 Den optjente pensionsforpligtelse for de aktive tjenestemænd i Århus Sporveje, Trafikselskabet minus billetkontrol betales til det regionale trafikselskab. Beløbet er foreløbigt skønnet til ca. 19 mio. kr. Driftsaktiver Vedrørende driftsaktiver, jf. punkt 2 og 3 i tabellen ovenfor, er der enighed om følgende: Bygninger og grunde forbliver i Århus Kommune. Den bogførte værdi, ca. 109 mio. kr., betales til Trafikselskabet og anvendes til betaling af leje for garageanlæg og administrationslokaler. Den til enhver tid resterende del af beløbet hensættes til bedst mulig forrentning og tilskrives renter og renters rente. Øvrige aktiver overføres med henblik på produktion af kollektiv trafik ordret af Århus Kommune. Forrentning og afskrivning af aktiverne ikke kan belaste Århus Kommunes betalinger for leveret kørsel. Driftsaktiverne skal anvendes til produktion af kollektiv trafik bestilt af Århus Kommune. Såfremt Trafikselskabet helt eller delvist ophører med egenproduktion af kollektiv trafik til Århus kommune, og der i den forbindelse henstår nettoaktiver, overføres disse helt eller delvist til Århus Kommune. En delvis overførsel kan komme på tale ved et delvist ophør af egenproduktion og i denne situation overføres en forholdsmæssig andel (svarende til ændringen i egenproduktionsandelen) til Århus Kommune. De nærmere principper herfor skal udmøntes efterfølgende mellem Århus Kommune og trafikselskabets bestyrelse. Vedrørende aktiver anført under punkt 4 7 aftales disse aktivers overdragelse og anvendelse i tilknytning til udmøntning af nærværende aftale. Hovedprincippet vil være, at aktiverne uden yderligere betaling skal anvendes til produktion af kollektiv trafik ordret af Århus Kommune Oplysninger vedr. konkrete aktiver Der vedlægges udskrift af aktivliste fra as3 i bilagsmappe A under faneblad 4. Det komplette materiale vedrørende de økonomiske opgørelser udleveres til revisionen. Kopi opbevares i Borgmesterens afdeling Fast ejendom Der overføres to faste ejendomme: Garageanlæg og administrationsbygning, Bryggervej Der henvises til ovenstående, hvorefter garageanlæg og administrationsbygninger forbliver i Århus Kommune Tekniske anlæg, materiel mv. Busfortegnelser vedlægges i bilagsmappe A under faneblad Tilgodehavender Tilgodehavender, som alle er kortfristet, er opgjort til nominel værdi, i overensstemmelse med reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner 5.3. Oplysninger vedr. konkrete passiver Beskrivelse af finansielle leasingaftaler Specifikation af leasede driftsmidler pr. ultimo 2004 Side 18 af 28

19 Der er ultimo 2004 leaset 16 busser. De 16 busser er nærmere specificeret i vedhæftede oversigt. Busserne er anskaffet dec. 2004, og er finansieret efter følgende model. Betalings forpligtigelse for en bus Fast beløb excl. moms Pris Rente Løbetid mdr. Ekstraordinær første ydelse kr. Restværdi ved udløb kr. Ordinær ydelse kr. 14 mdr. Ordinær ydelse kr. 58/94 mdr ,94% 108 mdr Fast beløb incl. Tysk moms Det konkrete betalingsforløb, baseret på ovenstående finansieringsaftale, er illustreret i nedenstående tabel. Leasingydelse Leasingydelse incl. tysk 16 busser ex. moms moms YDELSESSUM Restbeløb TOTAL Ved leasing periodens udløb i 2013 anviser ÅS Busselskabet en køber til busserne til den aftalte restværdi. Scrapværdien udgør kr. pr bus, i alt kr. ex. Moms, som det fremgår af det markerede felt i ovenstående tabel. Efter en almindelig opgørelsesmetode fremkommer nedenstående tabel. Denne model illustrer imidlertid ikke det faktiske forløb da; 1: Modellen tager udgangspunkt i værdien opført i anlægskartoteket, som dog afviger fra finansieringsforpligtigelsen. 2: Tabellen er baseret på kalender år, og den egentlige finansiering er påbegyndt i december måned, derfor er renten i 2004 udregnet til en halv måneds rente som er den faktiske renteperiode. Side 19 af 28

20 År Aktiv Forpligtigelse Omkostning i alt Saldo Afskrivninger Saldo primo Saldo ultimo Rente (4,94 %) Afdrag Ydelse (Afskrivning og rente) I alt Anvendes denne metode til opgørelse af restforpligtigelsen udgør den ultimo kr. og ultimo kr. Tabellens markerede felt viser, lige som den ovenstående tabel bussernes scrapværdi. Der leases ultimo 2005 yderligere 18 busser, en forventet samlet forpligtigelse på kr. De 18 busser er endnu ikke leveret, og den endelige finansieringsaftale er ikke på plads, men finansieringsforløbet forventes at blive følgende. Betalings forpligtelse for en bus Fast beløb excl. Moms Fast beløb incl. Tysk moms Pris Rente Løbetid mdr. Ekstraordinær første ydelse kr. Restværdi ved udløb kr. Ordinær ydelse kr. 12 mdr. Ordinær ydelse kr. pr. 96 mdr ,92% 108 mdr Ved leasing periodens udløb i 2014 anviser ÅS Busselskabet en køber til busserne til den aftalte restværdi. ÅS Busselskabet skal selv hjemsøge momsen fra Tyskland, og opnår med de gældende regler refusion for momsandelen. Reglerne forventes ændret i løbet af de kommende år, men der er endnu ingen konkrete ændringsforslag at forholde sig til. Blot må det forventes at momsfordelen på sigt forsvinder, og kapitalforpligtelsen derfor fra et ukendt tidspunkt skal regnes med moms. Der planlægges også indkøb af busser i 2006, men de nærmere specifikationer foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Fortegnelse over leasede busser vedlægges i bilagsmappe A under faneblad 9 Side 20 af 28

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 21. november 2008 Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Århus

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING Der er anvendt følgende metoder til indregning og måling af aktiver og passiver i åbningsbalancen pr. 1.1.2012 for Ringsted Fjernvarme A/S: 1

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere