Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland"

Transkript

1 Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7

2 Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning Det videre forløb 2. Aftalens parter 3. Aftaleudkastets opbygning. 4. Generelle oplysninger i aftaleudkastet 4.1. Beskrivelse af de enkelte opgaveområder, der overføres 4.2. Opgørelse af Århus Kommunes nettoformue 4.3. Principper for personalefordeling 4.4. En angivelse af de overordnede principper, der er lagt til grund ved den interne fordeling af medarbejdere fra Århus Sporveje Opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde 4.6. Overførte medarbejdere 4.7. Overordnet opgørelse af væsentlige rettigheder og forpligtelser SPECIFIKKE FORHOLD 5. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. konkrete aktiver, passiver, rettigheder og pligter 5.1. Aktiver og passiver 5.2. Oplysninger vedr. konkrete aktiver Fast ejendom Garageanlæg og administrationsbygning, Bryggervej Garageanlæg i Hasselager Tekniske anlæg, materiel mv Tilgodehavender 5.3. Oplysninger vedr. konkrete passiver Beskrivelse af finansielle leasingaftaler 5.4. Oplysninger vedr. konkrete rettigheder og pligter De konkrete kontrakter/aftaler beskrives systematisk i et oversigtsskema med følgende oplysninger: Ensidige rettigheder Rutebilstationen Rejseplanen Ensidige forpligtelser: 5.5. Revisionspåtegning i henhold til bekendtgørelsens 32, stk PERSONALE 6.1. Medarbejdervilkår i forbindelse med overførslerne Tjenestemandspensioner 6.2. Oplysninger medarbejderne Side 3 af 28

4 Generelle oplysninger vedr. medarbejderne: Oplysninger vedr. den enkelte medarbejder: 6.3. Lokale aftaler Aftaler på kommuneniveau Aftaler indgået lokalt på Århus Sporvejes niveau 7. Oplysninger, der kan gives efter aftalens indgåelse 7.1. Aktivernes og passivernes overgang 7.2. Supplerende oplysninger og materiale 8. Efterregulering 8.1 Endelige opgørelser 8.2. Regulerede poster Efterregulering af aktiver og passiver Efterregulering af fordelingen af ansatte Tillæg til aftalen: Tillæg 1: Særlige forudsætninger III. BILAGSMAPPER BILAGSMAPPE A Oversigtskemaer over aftaler m.v.: faneblad 3 Saldoliste over aktiver, der overdrages: faneblad 4 Tingbogs-, vurderings- og BBR-ejeroplysninger: faneblad 5 Busfortegnelser: faneblad 6 Fortegnelse over kunstværker: faneblad 7 Oversigtskemaer over immaterielle aktiver: faneblad 8 Fortegnelse over leasede busser: faneblad 9 Materiale vedr. rutebilstationen: faneblad 10 Materiale vedr. rejseplanen: faneblad 11 Notat om opgørelse af pensionsforpligtelser samt oversigt over pensionerede tjenestemænd og personer med ret til opsat pension: faneblad 12 Aftaler på kommuneniveau: faneblad 13 Fælles lokale aftaler på Århus Sporvejsniveau: faneblad 14 De fire aftaler for Busselskabet, der forhandles: faneblad 15 Øvrige aftaler vedr. Busselskabet: faneblad 16 Aftaler vedr. Trafikselskabet: faneblad 17 Resumé af høringsbemærkninger samt samlet svar: faneblad 18 Referater af MED-møder: faneblad 19 Ledelsesbrev samt revisionserklæring faneblad 20 BILAGSMAPPE B Kopi af kontrakter og aftaler BILAGSMAPPE C, bind 1-3 De udleverede personaleoplysninger BILAGSMAPPE D Side 4 af 28

5 Kopi af samtlige høringsbemærkninger BAGGRUNDSMATERIALE Baggrundsmateriale for opgørelse af aktiver og passiver beror i Borgmesterens afdeling Side 5 af 28

6 Aftaleudkast. I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1. Baggrund. 1.1 Indledning Fra 2007 etableres trafikselskaber, som får ansvar for håndtering af drift af den fremtidige kollektive regionale og lokale bustrafik. På området kollektiv trafik indebærer strukturreformen generelt set en decentralisering, idet kommunerne får en større indflydelse på den kollektive trafik end hidtil. Det bliver fremover kommunerne, der skal fastlægge linjeføring og serviceniveau for ruter indenfor deres kommune de såkaldte lokale ruter, og regionen skal fastlægge tilsvarende for de regionale ruter. Beslutningskompetencen ledsages af finansieringsansvar, idet kommunerne får finansieringsansvaret for de lokale ruter og regionen for de regionale ruter. Samtidigt flyttes en del af opgaverne vedr. den kollektive trafik fra de hidtidige amtslige trafikselskaber og kommunerne, og samles i regionale trafikselskaber. Trafikselskabet får ansvaret for at koordinere og skabe sammenhæng i trafikbetjeningen af borgerne på baggrund af fremsendte ønsker fra kommuner og regioner til linjeføring og kørselsomfang jvf. ovenstående. Trafikselskabet har derudover ansvaret for indkøb af kollektiv trafik, fastsættelse af takstsystem og takster for trafikselskabets område, markedsføring, information og salg, handicapkørsel samt trafikkøber og infrastrukturforvalter på privatbaneområdet. For Århus Amt, hvor den kollektive trafik i modsætning til mange amter i Danmark ikke har været organiseret af et amtsligt eller fælleskommunalt trafikselskab, har kommunerne i forvejen ansvaret for de lokale ruter. Strukturreformen indebærer her, at nogle kommuner får ansvaret for flere ruter, idet kommunerne bliver større og at de større bykommuner overdrager en del af deres opgaver til det kommende trafikselskab. På landsplan ændres finansieringen af den kollektive trafik. I Århus Amt er man dog i den situation, at den eksisterende finansieringsmodel i princippet videreføres i de nye trafikselskaber. Princippet i Århus amt om, at kommuner betaler for lokale trafik og amtet for regional trafik, bliver knæsat som et generelt princip i lov om trafikselskaber. Den væsentlige forskel i finansieringen i forhold til den nuværende situation i Århus amt er, at kommuner bliver større, og der vil derfor være nuværende regionale ruter, som bliver lokale (8 % målt i forhold til køreplantimer). Derudover skal de regionale ruter fremover finansieres af regionen. Kommunerne får i fremtiden et bestilleransvar for den lokale kollektive trafik, og det betyder, at de driftsopgaver, som i dag er placeret i kommunerne, fremover skal foregå i trafikselskaberne. Den præcise arbejdsdeling mellem kommunen og trafikselskabet er op til en lokal forhandling. Dog ligger det fast, at kommunerne ikke længere må drive kollektiv bustrafik i eget regi. Det betyder, at en række medarbejdere - buskontrollører, chauffører, mekanikere mfl. flytter til det/de nye trafikselskaber. Tilbage i kommunerne vil som udgangspunkt kun være det perso- Side 6 af 28

7 nel, som der skal til for at kunne varetage samarbejdet - dvs. især bestillerfunktionen - med trafikselskabet og til sekretariatsfunktioner i forhold til det politiske lag samt funktioner i forhold til drift af stoppesteder, læskure, chaufføropholdshuse m.v. De forberedelsesudvalg, der skal forberede etableringen af regionerne, har også til opgave at forberede etableringen af de kommende trafikselskaber. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland skal beslutte antallet af trafikselskaber i regionen og herefter iværksætte procedurer, der sikrer valg til bestyrelsen. Den fremtidige geografiske placering af det kommende trafikselskab samt vedtægter og finansieringsmodel skal besluttes af Forberedelsesudvalget efter indstilling fra et underudvalg, der fungerer som foreløbig bestyrelse og som sammensættes svarende til den kommende bestyrelse i selskabet. Det er kommunerne, der har rollen som overdragende myndighed i henhold til procedureloven. De berørte kommuner skal derfor udarbejde et udkast til aftale, som skal indeholde fordelingen af alle aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres fra den afgivende myndighed. Det fremgår dog af 21 i bekendtgørelsen til udarbejdelse af aftaleudkast m.m., at der er særlige bestemmelser for meget små opgaveoverførsler. Udkastet skal senest 1. januar 2006 sendes til forberedelsesudvalgene. Den relevante lovgivning, der danner grundlag for nærværende aftaleudkast, består følgende: Lov nr. 582 af 24/ om trafikselskaber Indeholder fastlæggelse af den kollektive trafiks vilkår Lov nr. 539 af 24/ om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (Procedureloven) Indeholder de overordnede procedureskridt i forbindelse med kommunalreformen Bekendtgørelse nr. 877 af 16/ om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen (BEK 877) Fastlægger de formelle krav til udarbejdelse af aftaleudkast. Bekendtgørelse nr. 965 af 14/ om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen (BEK 965) Fastlægger vilkår vedrørende overflytning af tjenestemænd og finansiering af tjenestemandspensioner Det videre forløb Regionens forberedelsesudvalg er modtagende myndighed for trafikselskabet, indtil dette er etableret. Der skal være indgået aftale mellem de afgivende og modtagende myndigheder inden 1. april Hvis ikke dette er tilfældet, overføres sagen til Delingsrådet. Forberedelsesudvalg har ansvaret for, at der med virkning fra 1. januar 2007 oprettes mindst et trafikselskab i regionen. Forberedelsesudvalget bestemmer selskabets geografiske afgrænsning på baggrund af en høring hos kommunerne. Forberedelsesudvalget udarbejder oplæg til organisation, trafikplan, vedtægter og finansiering og budget for Oplægget sendes til høring i kommunerne. Kommunerne skal udpege 1 repræsentant fra hver kommune til at sidde i det kommunale repræsentantskab, som herefter vælger 7 repræsentanter (hvoraf Århus Kommune er garanteret 1) til trafikselskabets bestyrelse. Regionen skal udpege 2 medlemmer fra Regionsrådet til at sidde i trafikselskabets bestyrelse. Side 7 af 28

8 Forslag til trafikselskabets vedtægter og finansieringsmodel skal godkendes af både Regionsrådet og det kommunale repræsentantskab, og vedtægterne skal herudover ligeledes godkendes af både transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren. 2..Aftalens parter Aftaleudkastet skal forhandles mellem Århus Kommune som afgivende myndighed og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland, som den myndighed, der er ansvarlig for oprettelsen af trafikselskaber. Forberedelsesudvalget deltager i de videre forhandlinger. indtil der er etableret et Trafikselskab i Region Midtjylland. Når et sådant selskab er dannet erstatter det Forberedelsesudvalget i forhandlingerne. 3. Aftaleudkastets opbygning. 4. Generelle oplysninger i aftaleudkastet 5. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. konkrete aktiver, passiver, rettigheder og pligter 6. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. medarbejdere 7. Øvrige oplysninger i aftaleudkastet 8. Oplysninger, der kan gives efter aftalens indgåelse 9. Efterregulering 10. Procedure for forhandling af aftaleudkast 4. Generelle oplysninger i aftaleudkastet 4.1. Beskrivelse af de enkelte opgaveområder, der overføres Kommunen får i fremtiden et bestilleransvar for den lokale kollektive trafik, og det betyder, at de driftsopgaver, som i dag er placeret i Århus Sporveje fremover skal foregå i det kommende trafikselskab i Region Midtjylland. Den nuværende busdrift og de dertil knyttede funktioner skal således overføres i sin helhed Administrationen af Århus Kommunes handicapkørsel skal overdrages til det kommende trafikselskab. Tilbage i kommunerne vil som udgangspunkt kun være følgende: - P-kontrollen forbliver i Århus Kommune, idet der er tale om en myndighedsopgave; - Der vil være en lille trafikplanlægningsenhed, som skal fastlægge serviceniveauet for den lokale kollektive trafik i Århus samt varetage af samarbejdet med trafikselskabet herunder især bestillerfunktionen - Opgaver i forbindelse med planlægning af omkørsler og vedligeholdelse af stoppesteder m.m. samt opgaverne med den praktiske vedligeholdelse, flytning af stoppesteder og vedligeholdelse af grønne områder, der fremover forventes varetaget af de respektive vejmyndigheder, dvs. staten og kommunerne Opgørelse af Århus Kommunes nettoformue Side 8 af 28

9 I beregningen af Århus Kommunes nettoformue indgår de aktiver og passiver, der fremgår af kommunens balance i regnskab Alle aktiver og passiver er værdiansat ultimo Århus Kommunes regnskabspraksis for opgørelse og værdiansættelse af balance følger de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner. Om de frihedsgrader, som regelsættet åbner op for, er der i Århus Kommune generelt besluttet følgende vedrørende fysiske anlægsaktiver: at der indtil videre kun sker registrering af de kategorier af anlægsaktiver, som er obligatoriske at registrere. Det vil sige at Immaterielle anlægsaktiver ikke er registreret. at der anvendes en bagatelgrænse på kr. for optagelse af aktiver i anlægskartoteket, dog således at afdelingerne kan vælge at registrere aktiver mellem kr. og kr. Aktiver mellem kr. og kr. optages ikke i balancen. at anskaffelser af materiel, inventar m.v., der hver for sig falder under bagatelgrænsen, indregnes i anlægskartoteket og balancen som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større renovering.(indenfor hver sektor anvendes samme princip for indregning og måling af aktiver som et samlet aktiv) at ejerskab/brugsret til aktivet skal kunne dokumenteres i form af faktura, anlægsregnskab, tinglysning, finansiel leasingkontrakt el. lign. bindende aftale at der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende levetidsintervaller: Bygninger år Tekniske anlæg m.v år Inventar, It-udstyr m.v år at afskrivning foretages på grundlag af kostpris/anskaffelsespris med fradrag af en eventuelt vurderet og fastsat scrapværdi, såfremt denne udgør mindst kr. at der ikke foretages afskrivning af aktiver, der er under bagatelgrænsen, men som er indregnet samlet. Indtil videre forventes disse aktiver at bibeholdes deres værdi som følge af løbende vedligeholdelse/genanskaffelse. Udgangspunktet er således, at tilgang til aktivet er lig med afgang. Beløbet til afskrivning anses således for konstant, og modsvares af den årlige udgift til genanskaffelse at grunde ikke afskrives at materielle anlægsaktiver under udførelse registreres med den fulde værdi i henhold til de afholdte (anlægs)udgifter. Når anlægget er færdigt foretages en vurdering og registrering af anlæggets egentlige værdi. I den forbindelse foretages en fordeling på forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter m.v. som skal omkostningsføres.. Når anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet, påbegyndes afskrivninger.. at kunst er indregnet til kostpris, såfremt denne overstiger bagatelgrænsen. Der foretages ikke afskrivning på kunst at der kan foretages opskrivninger, såfremt der er et objektivt grundlag for dette og værdistigningen er permanent. at de særlige overgangsregler for indregning og måling i åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udnyttet og udmøntet således: Grunde anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til grundværdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er som udgangspunkt indregnet til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002, tillagt værdistigninger som følge af om- og tilbygninger efter Side 9 af 28

10 1. januar Der er foretaget en subjektiv vurdering af de enkelte bygningers restlevetid/værdiansættelse. Tekniske installationer i bygninger anskaffet før 1. januar 2004, er ikke indregnet særskilt. Disse indgår som en del af bygningsværdien og afskrives over den forventede restlevetid for bygningerne. Øvrige anlægsaktiver der er erhvervet før 1. januar 1999 er målt til kostprisen, hvis det har været muligt. Alternativt er disse indregnet med genanskaffelsespriser/branchestandardpriser/gennemsnitspriser tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet eller der er anvendt begrundede skøn. Der er foretaget afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet frem til 31.december at anskaffelser af materiel, inventar mv. før 1. januar 1999, der hver for sig falder under bagatelgrænsen, er indregnet i anlægskartoteket og balancen som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større renovering. Det drejer sig især om inventar og PC-udstyr i administrationen samt inventar på skoler, daginstitutioner og lokalcentre. Målingen er for disse typer aktiver primært sket til fastsatte standardpriser(indenfor hver sektor er der anvendt samme princip for indregning og måling af aktiver som et samlet aktiv). Forsyningsvirksomhederne har ikke foretaget indregning af ældre aktiver efter denne metode Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter af betydelig værdi er indregnet med kr. 0, da værdien ikke kan opgøres pålideligt. For fysiske aktiver, som er kategoriseret som omsætningsaktiver er fastsat: At der sker indregning af grunde og bygninger til videresalg såfremt værdien er over kr At grunde og bygninger til videresalg som udgangspunkt måles til kostpris. Såfremt den udbudte salgspris er mindre anvendes denne. Den udbudte salgspris anvendes når det anses for sikkert at denne pris som minimum kan opnås. At det er frivilligt at indregne varebeholdninger i åbningsbalancen pr. 1. januar Pr. 31. december 2004 og fremad skal varebeholdninger med en værdi på over 1 mio. kr. indregnes såfremt varerne er indkøbt til at indgå i forbindelse med viderefakturering af varer og ydelser m.v. såvel eksternt som internt. Varebeholdninger med en værdi over kr indregnes også, hvis den årlige forskydning overstiger kr At varebeholdninger måles til kostpris/anskaffelsespris tillagt evt. forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der kan henføres direkte til den pågældende vare. Beholdningen måles pr. 31. december 2004 efter princippet først ind - først ud (FIFO). Om forpligtelser og hensættelser er besluttet følgende: at der indtil videre ikke foretages registrering af andre forpligtelser og hensættelser end det, som er obligatorisk at registrere, - dvs. leasingforpligtelser og pensionsforpligtelser for tjenestemænd at der alene optages leasingforpligtelser, som anses påtaget af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst kr. at kommunens samlede nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2004 er opgjort som den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi og er fastsat ud fra en forudsætning om, at det gennemsnitlige pensioneringstidspunkt er 62 år. Forpligtigelsen er pr. 31. december 2004 reguleret med faktiske udbetalte pensioner og optjent pension for aktive tjenestemænd(der er anvendt 22 % vedr. optjent pension) Side 10 af 28

11 Opgørelse af Nettoformuen: Efter udarbejdelsen af regnskabet for 2004, er det konstateret, at der har været mangler i registreringen i forhold til den anvendte regnskabspraksis. Der er dels tale om manglende registrering af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver i form af varebeholdninger og dels registreringsfejl vedr. leasingforpligtigelser og langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Fysiske aktiver korrigeres med +182,2 mio. kr., som i henhold til Århus kommunes regnskabsprakis skal indgå i balancen. Korrektionernes skyldes først og fremmest at der i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2004 er konstateret mangler i registreringerne. Ændringen vedr. følgende områder: Tekniske område -1,5 mio. kr. Ældreområdet +0,8 mio. kr. Forsyningsvirksomheder +72,3 mio. kr. Folkeskoleområdet +108,4 mio.kr. Biblioteksvæsen -2,0 mio. kr. Kollektiv trafik +4,2 mio.kr. Ældreboliglån korrigeres med +14,3 mio. kr., som følge af at, at indexreguleringen af disse lån for 2004 ikke var blevet bogført Aktier og andelsbeviser korrigeres med +1,3 mio. kr., som følge af at ejerandele i Århus Rutebilstation og Rejseplanen A/S ved en fejl ikke er indregnet i balancen. Leasingforpligtigelse korrigeres med +96,8 mio. kr. Korrektionen skyldes at leasingforpligtigelser vedr. forsyningsvirksomhederne og busdrift ved en fejl ikke var bogført i regnskab 2004, samt en mindre fejl i opgørelsen af leasingforpligtigelse vedrørende hjemmeplejebiler. Tabellen nedenfor viser opgørelsen af kommunens nettoformue i henhold iht. BEK nr (1000 kr.) Egenkapital jfr regnskabet Korrektion vedr. ældreboliglån Korrektion vedr. ejerandele i selskaber Korrektion vedr. fysiske aktiver Korrektion vedr. leasingforpligtigelser Korrigeret egenkapital ultimo Fradrag i egenkapitalen iht. BEK stk.2: Aktiver og passiver tilhørende selvejende institutioner Aktiver og hensatte pensionsforpligtigelser vedr. forsyningsvirksomheder(vand, varme, renovation og spildevand) Forpligtigelser vedrørende pensionerede tjenestemænd, som er omfattet af reglerne om pensionsudbetalinger Nettoformue Side 11 af 28

12 I henhold til BEK 877, 5,stk. 2, skal der udover de fradrag, der indgår i den ovenstående opgørelse foretages fradrag for Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Aktiver og passiver tilhørende fonde eller legater Der er ikke foretaget fradrag for disse, da nettoforskellen mellem sådanne aktiver og passiver er udtryk for et likviditetsmæssigt mellemværende mellem Århus kommune og legater, fonde mv. eller andre kommuner og myndigheder i øvrigt. Eksempelvis restancer, der opkræves for andre kommuner. Nogle af passivposterne har endvidere karakter af egentlige gældsposter, eksempelvis amtets andel af henstandsbeløb vedr. grundskyld. Baggrundsmateriale til ovenstående opgørelser beror i Borgmesterens Afdeling og stilles til rådighed for revisionens gennemgang af aftaleudkastet Principper for personalefordeling Der er enighed, om at der skal ske en fordeling af personalet efter opgavefordelingen mellem kommuner og region på den ene side og trafikselskabet på den anden side. Hvis der skal overføres yderligere personale til trafikselskabet som følge af, at kommunerne eller regionen ønsker, at trafikselskabet varetager yderligere opgaver for dem end de angivne kerneydelser, er der tale om personale til tilkøbsydelser, hvilket er uafhængigt af ovenstående En angivelse af de overordnede principper, der er lagt til grund ved den interne fordeling af medarbejdere fra Århus Sporveje. Århus Sporveje er organisatorisk opdelt i en udførerfunktion (Århus Sporveje, Busselskabet) og en bestillerfunktion (Århus Sporveje, Trafikselskabet). Billetkontrollen er placeret i Trafikselskabet. Som følge af strukturændringerne på kollektiv trafik skal store dele af Århus Sporveje både aktiver, passiver, rettigheder, pligter samt personale - overdrages til dette kommende trafikselskab pr. 1. januar Der vil være en lille resterende del, der skal forblive i Århus Kommune. For Århus Sporveje Trafikselskabet er der tale om følgende områder: P-kontrollen forbliver i Århus Kommune, idet der er tale om en myndighedsopgave; Der vil være en lille trafikplanlægningsenhed, som skal fastlægge serviceniveauet for den lokale kollektive trafik i Århus Opgaver i forbindelse med planlægning af omkørsler og vedligeholdelse af stoppesteder m.m. vil blive i kommunen. For Århus Sporveje Busselskabet er der tale om følgende område: Opgaverne med den praktiske vedligeholdelse og flytning af stoppesteder samt vedligeholdelse af grønne områder. Århus Byråd besluttede den 4. maj 2005, at Kommunen i forbindelse med personaleflytninger som følge af strukturreformen følger princippet i procedureloven om, at den ansatte følger opgaven. Side 12 af 28

13 Det vil sige, at medarbejdere, som udelukkende udfører funktioner, der flyttes til det kommende trafikselskab, skal høres inden aftaleudkastet sendes frem, men de får ikke lejlighed til at fremsætte ønsker om placering. Medarbejdere, som udelukkende udfører funktioner, der forbliver i Kommunen, skal høres inden aftaleudkastet sendes frem, men de får ikke lejlighed til at fremsætte ønsker om placering. Medarbejdere, som udfører både funktioner, der overføres til det kommende trafikselskab og funktioner, der bliver i Kommunen, er blevet bedt om at fremsætte ønske om deres foretrukne placering. Ønskerunden omfattede i alt 11 medarbejdere. Alle medarbejdere på nær én har fået deres ønske opfyldt 4.5. Opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde Opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen fortsat skal varetage i forhold til den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen overdrager til trafikselskabet den 1. januar Forholdet angiver delingen af kommunens nettoformue mellem kommunen og trafikselskabet. De centrale elementer i forståelsen af bestemmelserne i bekendtgørelsens 4, stk.8 er Nettoformuen og opgørelsen heraf. Fordelingsnøglen /andelen for formuedelingen og opgørelsen heraf. En opgørelse af den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen fortsat skal varetage i forhold til den udgiftsmæssige tyngde af de opgaver, som kommunen lader udføre i trafikselskabet fra den 1. januar 2007, kan opgøres til 4,79 %, svarende til en nettoformueandel på ca. 351,7 mio. kr Overførte medarbejdere Tabellen nedenfor viser en oversigt over medarbejdernes fordeling på hovedopgaver, Fra Århus Sporvejes Trafikselskab overføres et antal medarbejdere, der pr. 1. oktober 2005 er opgjort til ca. 58 årsværk men 63 personer. Heraf er 53 tjenestemænd og 10 er overenskomstansatte. Fra Århus Sporvejes Busselskab overføres et antal medarbejdere, der pr. 1. oktober 2005 er opgjort til ca. 851 årsværk. Heraf er 655 tjenestemænd og 196 er overenskomstansatte. NB. Bemærk, at der i dette afsnit i er anvendt aktuelle tal (1. oktober 2005), mens der i øvrigt i aftaleudkastet anvendes ultimo 2004-tal. Der henvises i øvrigt til nedenstående afsnit Overordnet opgørelse af væsentlige rettigheder og forpligtelser Oversigtskemaer vedrørende aftaler m.v. vedlægges i bilagsmappe A under faneblad 3 SPECIFIKKE FORHOLD 5. Oplysninger i aftaleudkastet vedr. konkrete aktiver, passiver, rettigheder og pligter Side 13 af 28

14 Saldoliste over aktiver, der overdrages, vedlægges i bilagsmappe A under faneblad Aktiver og passiver I opgørelsen indgår der de aktiver og passiver, der fremgår af kommunens regnskab for 2004 og som direkte kan henføres til den opgave, der overdrages. Aktiverne er opgjort og værdiansat efter den regnskabspraksis, der fremgår af afsnit 4.5 vedr. opgørelse af kommunens nettoformue. De materielle anlægsaktiver vedr. aktiver, der overdrages, afskrives med følgende forventet økonomisk levetid Bygninger 30 år Tekniske anlæg mv år (busser 12 år) Inventar, it-udstyr m.v år. Som det fremgår af afsnit 4.5 er der efter udarbejdelse af regnskab 2004, konstateret mangler i registreringen i forhold til den anvendte regnskabspraksis. Der er i forhold til det aflagte regnskab for 2004, foretaget korrektioner for disse mangler, vedrørende aktiver og passiver, der overdrages til trafikselskabet i Region Midt. Det drejer sig om +4,5 mio. kr. vedrørende fysiske aktiver, kr. +29,4 mio. kr. vedrørende leasingforpligtigelser og kr. +1,3 mio. kr. vedrørende aktier og andelsbeviser. Det skal bemærkes at aktiver i form af chaufførhuse ikke overdrages. Disse indgår derfor ikke i nedenstående opgørelse af aktiver og passiver. Der overdrages endvidere fysiske aktiver, der direkte kan henføres til opgaven, der ikke opfylder betingelserne for registrering i balancen. Dette er typisk aktiver under kr., og som ikke opfylder Århus Kommunes praksis for klumpning af aktiver. Endvidere forefindes en beholdning af kunst, som er værdiansat til kr. 0, jfr. afsnit 4.5. Fortegnelse over sådanne kunstværker vedlægges i bilagsmappe A under faneblad 7. Beholdningerne af kunstværker og småanskaffelser indgår ikke i nedenstående opgørelse af aktiver og passiver. Immaterielle anlægsaktiver er jfr. afsnit 4.5 ikke registreret i balancen. Ved udgangen af 2006 er der immaterielle anlægsaktiver, som overdrages. Det skal bemærkes, at aktiver i form af stoppesteder, buslæskærme og chaufføropholdshuse ikke overføres. Disse indgår derfor ikke i nedenstående opgørelse af aktiver og passiver Der henvises til vedlagte fortegnelse over immaterielle anlægsaktiver i bilagsmappe B under faneblad 8. Det skal bemærkes, at der i posten tilgodehavender indgår nogle mellemregningskonti vedrørende restancer. En del af saldiene på mellemregningskontiene kan vedrøre restancer, som ikke overdrages. Der foretages opgørelse af dette pr I den hensatte forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner er der udelukkende medtaget forpligtigelse vedr. aktive tjenestemænd pr Der henvises til afsnit 6, hvor der er redegjort nærmere for beregningen. Side 14 af 28

15 Aktiver og Passiver der overdrages til Trafikselskab i region midt jf. 7 i bek. Om fordeling af aktiver og passiver Note Aktiver: Kr. Finansielle anlægsaktiver 1 Aktier og andelsbeviser Finansielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver 2 Bygninger og grunde Tekniske anlæg Inventar Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 5 Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger 0 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 8 Hensatte forpligtigelser: Busselskabet + billetkontrol Trafikselskabet - billetkontrol Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser 650 Passiver i alt Forskel aktiver/passiver Andel af nettoformue Samlet udligning Noter: Side 15 af 28

16 1. Aktier og Andelsbeviser Optaget til indre værdi pr. ultimo 2004 jfr. Regnskaber Århus Rutebilstation Rejseplanen A/S I alt Bygninger og grunde Af den bogførte værdi kr , udgør grundværdien kr NB: Det er aftalt, at aktivet erstattes af en kontant overførsel af samme størrelse. Bygninger og grunde forbliver således i Århus Kommune 3. Tekniske anlæg Heraf udgør værdien af busser kr og kr større værkstedsmateriel, vaskeanlæg og tankanlæg m.v. 4. Inventar Er indregnet og målt efter regnskabspraksis omkring klumpning af aktiver. Består af kontorinventar, inventar i mødelokaler samt pc-udstyr 5. Varebeholdninger Diesellager Reservedelslager I alt Tilgodehavender Udstedte kontrolafgifter Klippekortsystem Klippekortsalg Andre indtægtsrestancer Mellemregning med debitorsystem 1) Ukendte debitorindbetalinger 1) Tilgodehavende moms og afgifter Mellemværende med salg ½steder vedr. abonnementskort Forudbetalt porto Leje af garageanlæg hos Tryg I alt ) Af disse kan en del af saldoen vedr. restancer der ikke overdrages. Opgøres pr Side 16 af 28

17 7. Likvide beholdninger I Århus kommune er der principielt en kassekonto Beholdning af kontanter, indestående i automater, evt. bankkonti der overdrages, opgøres først pr Hensatte forpligtigelser Vedr. hensat tjenestemandspension for 723 aktive tjenestemænd pr Langfristede gældsforpligtigelser Vedr. leasingforpligtigelse vedr. 16 busser, indgået i 2004 Den kortfristede del af forpligtigelsen udgør Kortfristede gældsforpligtigelser Vedrører gavekort salg 11. Andel af nettoformue Forberedelsesudvalget har gjort gældende at der principielt skal ske overførsel af den opgjorte andel af nettoformuen. Det er kommunens standpunkt, der er betydelig tvivl om dette spørgsmål. NB: Det er aftalt, at Århus Kommune bærer pensionsforpligtelserne for de aktive tjenestemænd i Busselskabet + billetkontrol. Samtidig er det aftalt, at der ikke skal erlægges noget udligningsbeløb Dette stiller realøkonomisk kommunen på samme måde, som hidtil forudsat. Der er enighed om, at Århus Kommune påtager sig den fulde pensionsforpligtelse for den del af de aktive tjenestemænd, der pr. 1. januar 2007 overføres til det regionale trafikselskab og som er direkte relateret til busdriften i Århus Kommune (omfatter samtlige aktive tjenestemænd det nuværende Århus Sporveje, Busselskabet samt den del af Århus Sporveje, Trafikselskabet, der er beskæftiget med billetkontrol i Århus Kommune.) I sammenhæng hermed er der enighed om, at der ikke overføres noget udligningsbeløb til det kommende regionale trafikselskab dog afregnes ca. 19 mio. kr. vedrørende tjenestemænd, der overføres til trafikselskabets administration, jf. neden for. Den praktiske udmøntning af ovenstående fastlægges i en udmøntningsaftale, som efterfølgende skal indgås mellem Århus Kommune og Trafikselskabets direktion/bestyrelse. I den forbindelse skal der aftales spilleregler for personalebeslutninger, som har betydning for Århus Kommunes pensionsforpligtelse. Side 17 af 28

18 Den optjente pensionsforpligtelse for de aktive tjenestemænd i Århus Sporveje, Trafikselskabet minus billetkontrol betales til det regionale trafikselskab. Beløbet er foreløbigt skønnet til ca. 19 mio. kr. Driftsaktiver Vedrørende driftsaktiver, jf. punkt 2 og 3 i tabellen ovenfor, er der enighed om følgende: Bygninger og grunde forbliver i Århus Kommune. Den bogførte værdi, ca. 109 mio. kr., betales til Trafikselskabet og anvendes til betaling af leje for garageanlæg og administrationslokaler. Den til enhver tid resterende del af beløbet hensættes til bedst mulig forrentning og tilskrives renter og renters rente. Øvrige aktiver overføres med henblik på produktion af kollektiv trafik ordret af Århus Kommune. Forrentning og afskrivning af aktiverne ikke kan belaste Århus Kommunes betalinger for leveret kørsel. Driftsaktiverne skal anvendes til produktion af kollektiv trafik bestilt af Århus Kommune. Såfremt Trafikselskabet helt eller delvist ophører med egenproduktion af kollektiv trafik til Århus kommune, og der i den forbindelse henstår nettoaktiver, overføres disse helt eller delvist til Århus Kommune. En delvis overførsel kan komme på tale ved et delvist ophør af egenproduktion og i denne situation overføres en forholdsmæssig andel (svarende til ændringen i egenproduktionsandelen) til Århus Kommune. De nærmere principper herfor skal udmøntes efterfølgende mellem Århus Kommune og trafikselskabets bestyrelse. Vedrørende aktiver anført under punkt 4 7 aftales disse aktivers overdragelse og anvendelse i tilknytning til udmøntning af nærværende aftale. Hovedprincippet vil være, at aktiverne uden yderligere betaling skal anvendes til produktion af kollektiv trafik ordret af Århus Kommune Oplysninger vedr. konkrete aktiver Der vedlægges udskrift af aktivliste fra as3 i bilagsmappe A under faneblad 4. Det komplette materiale vedrørende de økonomiske opgørelser udleveres til revisionen. Kopi opbevares i Borgmesterens afdeling Fast ejendom Der overføres to faste ejendomme: Garageanlæg og administrationsbygning, Bryggervej Der henvises til ovenstående, hvorefter garageanlæg og administrationsbygninger forbliver i Århus Kommune Tekniske anlæg, materiel mv. Busfortegnelser vedlægges i bilagsmappe A under faneblad Tilgodehavender Tilgodehavender, som alle er kortfristet, er opgjort til nominel værdi, i overensstemmelse med reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner 5.3. Oplysninger vedr. konkrete passiver Beskrivelse af finansielle leasingaftaler Specifikation af leasede driftsmidler pr. ultimo 2004 Side 18 af 28

19 Der er ultimo 2004 leaset 16 busser. De 16 busser er nærmere specificeret i vedhæftede oversigt. Busserne er anskaffet dec. 2004, og er finansieret efter følgende model. Betalings forpligtigelse for en bus Fast beløb excl. moms Pris Rente Løbetid mdr. Ekstraordinær første ydelse kr. Restværdi ved udløb kr. Ordinær ydelse kr. 14 mdr. Ordinær ydelse kr. 58/94 mdr ,94% 108 mdr Fast beløb incl. Tysk moms Det konkrete betalingsforløb, baseret på ovenstående finansieringsaftale, er illustreret i nedenstående tabel. Leasingydelse Leasingydelse incl. tysk 16 busser ex. moms moms YDELSESSUM Restbeløb TOTAL Ved leasing periodens udløb i 2013 anviser ÅS Busselskabet en køber til busserne til den aftalte restværdi. Scrapværdien udgør kr. pr bus, i alt kr. ex. Moms, som det fremgår af det markerede felt i ovenstående tabel. Efter en almindelig opgørelsesmetode fremkommer nedenstående tabel. Denne model illustrer imidlertid ikke det faktiske forløb da; 1: Modellen tager udgangspunkt i værdien opført i anlægskartoteket, som dog afviger fra finansieringsforpligtigelsen. 2: Tabellen er baseret på kalender år, og den egentlige finansiering er påbegyndt i december måned, derfor er renten i 2004 udregnet til en halv måneds rente som er den faktiske renteperiode. Side 19 af 28

20 År Aktiv Forpligtigelse Omkostning i alt Saldo Afskrivninger Saldo primo Saldo ultimo Rente (4,94 %) Afdrag Ydelse (Afskrivning og rente) I alt Anvendes denne metode til opgørelse af restforpligtigelsen udgør den ultimo kr. og ultimo kr. Tabellens markerede felt viser, lige som den ovenstående tabel bussernes scrapværdi. Der leases ultimo 2005 yderligere 18 busser, en forventet samlet forpligtigelse på kr. De 18 busser er endnu ikke leveret, og den endelige finansieringsaftale er ikke på plads, men finansieringsforløbet forventes at blive følgende. Betalings forpligtelse for en bus Fast beløb excl. Moms Fast beløb incl. Tysk moms Pris Rente Løbetid mdr. Ekstraordinær første ydelse kr. Restværdi ved udløb kr. Ordinær ydelse kr. 12 mdr. Ordinær ydelse kr. pr. 96 mdr ,92% 108 mdr Ved leasing periodens udløb i 2014 anviser ÅS Busselskabet en køber til busserne til den aftalte restværdi. ÅS Busselskabet skal selv hjemsøge momsen fra Tyskland, og opnår med de gældende regler refusion for momsandelen. Reglerne forventes ændret i løbet af de kommende år, men der er endnu ingen konkrete ændringsforslag at forholde sig til. Blot må det forventes at momsfordelen på sigt forsvinder, og kapitalforpligtelsen derfor fra et ukendt tidspunkt skal regnes med moms. Der planlægges også indkøb af busser i 2006, men de nærmere specifikationer foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Fortegnelse over leasede busser vedlægges i bilagsmappe A under faneblad 9 Side 20 af 28

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere