Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Februar 2005

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Ideer til tilrettelæggelse/afholdelse/gennemførelse Generel introduktion Undervisningen indledes med en introduktion af målet med uddannelsen og deltagernes forventninger til uddannelsesforløbet. Deltagerne arbejder med eksempler og situationer fra deres egen pædagogiske praksis. Undervisningen kan indeholde følgende 3 overordnede temaer: 1. Institutionen og samfundet 2. Institutionen og barnet 3. Medhjælperen i institutionen 1. Institutionen og samfundet Det er nødvendigt at forstå, at udvikling er kulturelt og politisk bestemt for at kunne se det pædagogiske arbejde som en dynamisk proces. Daginstitutionernes historiske udvikling og deres rolle i dag belyses. Forskellige samfunds- og menneskesyns indflydelse på det daglige pædagogiske arbejde inddrages. Formålet er, at deltagerne tilegner sig et overblik over daginstitutionernes historiske position, herunder ændringer i pædagogiske holdninger og retninger. PMF s kompendium Daginstitutionernes historiske udvikling (se bilag 2) kan give inspiration til eller være udgangspunkt for undervisningen. Underviseren kan evt. udvælge en bestemt periode og underbygge oplægget med materialer, der omhandler f. eks. pædagogiske diskussioner, karakteristiske for den pågældende periode. Ændringerne i daginstitutionernes sociale og pædagogiske virksomhed set i forhold til de samfundsmæssige forandringer kan, sammen med artikelsamlingen Når børn vil lære noget, danne udgangspunkt for diskussioner. Bestemmelser om dagtilbud for børn og unge i Lov om Social Service og dertil hørende bekendtgørelser/vejledninger bør inddrages her, så deltagerne kender formålet med og rammen for institutionernes arbejde. Der bør være fokus på kvalitetsudviklingen i den kommunale børnepasning. Det bør drøftes, hvordan man formulerer mål, og hvordan målene bliver til i en dialog mellem politikere, forældre og medarbejdere. Her kan også henvises til kurset Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Deltagernes egne erfaringer kan her være med til at illustrere mangfoldigheden i det pædagogiske arbejde. At samfundets mål for dagtilbuddene til børn og unge kan opfyldes på vidt forskellig måde har bl.a. også sammenhæng med medarbejdernes samfunds- og menneskesyn, hvorfor disse begreber må inddrages her. 1 af 20

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Denne diskussion kan foregå på baggrund af et læreroplæg. Deltagerne kan forberede sig til denne diskussion ved at læse side i Social (be)handling Projektarbejde Deltagerne kan herefter arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i en beskrivelse af deltagernes egne institutioner. Alternativt kan undervisningen starte med projektarbejdet. Underviseren kan så på baggrund af opgaven give de teoretiske oplæg om institution og samfund. Beskrivelsen af institutionerne kan indeholde: Institutionens forudsætninger (fysiske rammer, økonomi, normering, personalepolitik, børnegruppen, placering i lokalmiljøet og det sociale miljø i det hele taget) Hverdagen i institutionen virksomhedsplaner og deres samfunds- og menneskesyn. Mål, principper og metoder for det pædagogiske arbejde i institutionen Relevant lovgivning herunder tavshedspligt Projektet skal ud over at redegøre for muligheder og forskelligheder indeholde gruppedeltagernes refleksioner og eget samfunds- og menneskesyns betydning for den måde, hvorpå deltagerne indgår i arbejdet på institutionen. Institutionsbesøg For at deltagerne kan få kendskab til andre institutioners måde at arbejde på, anbefales det at lægge et institutionsbesøg i forlængelse af projektarbejdet. Grupperne kan tage på ekskursion til et af gruppemedlemmernes institution eller en institution, som de ved arbejder anderledes end den, de kommer fra. 2. Institutionen og barnet Deltagerne bør opnå kendskab til følgende emner: børnefamiliernes vilkår i dagens samfund børns normaludvikling socialiseringsteorier at kunne se barnet som et helt menneske planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af det pædagogiske arbejde hvilke oplevelser skal et barn have? behovet for løbende evaluering og udvikling af institutionens pædagogik egen rolle i udviklingen af pædagogikken Disse emner kan der arbejdes med som et samlet projekt, eller de kan opdeles i 2 mindre projekter. Ved opdeling i 2 projekter kan forløbet planlægges således: 2 af 20

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET a) Barnets og familiens funktion, vilkår og udvikling, 1. delemne Deltagerne indføres i følgende forhold og begreber: forholdet mellem barn/forældre/samfund betydningen af forældrenes samfundsmæssige placering og livsform at forældrenes normer har betydning for deres opdragelse af børnene et fundamentalt kendskab til teorien om børns normaludvikling barnets socialisering, dobbeltsocialisering og multisocialisering I dette første delemne kan man ved at udarbejde cases tage udgangspunkt i deltagernes egne opvækstvilkår og sætte disse i relief i forhold til børn og forældre i dag. Deltagerne kan fremlægge begrundede overvejelser om, hvor udviklingen efter deres mening er på vej hen. At forældrerollen er udsat for forandring, kan deltagerne illustrere med eksempler fra deres egen praksis (se bilag 1). b) Barnet som centrum for institutionen og forældrene, 2. delemne Konflikter og konfliktløsninger mellem børn og mellem børn og voksne, og mellem den enkelte, familien og samfundet er forhold, som også præger livet i daginstitutionen. Ofte drejer diskussionerne/konflikterne sig om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Spørgsmålet er: Hvem har ret til at definere, hvad der er rigtig eller forkert opførsel? Barnet mødes dagligt med forskellige menneskers opfattelse af, hvad et barn skal/bør gøre. Hvordan magter barnet en helhedspræget udvikling i et kaotisk forum, og hvordan sikrer institutionspersonalet, at barnet kan udvikle sig til et helt menneske? I dette andet delemne tager deltagerne udgangspunkt i egne erfaringer fra deres institution, gerne gennem formulering af en case, hvor barnet er i centrum. Deltagerne reflekterer over, hvordan de i deres daglige arbejde optimalt kan støtte barnet i dets udvikling, samtidig med at de skal støtte alle institutionens øvrige børn i deres udvikling. Hvordan sikrer man, at alle børn kan profitere af institutionens pædagogiske arbejde, når det enkelte barn er i centrum i familien og helst også skal være det i institutionen? Projektgrupperne fremlægger deres overvejelser over dilemmaerne. 3. Medhjælperen i institutionen Gennem viden om kommunikationsteorier, aktiv lytning, spørgeteknikker m.v. og egne erfaringer bliver det tydeligt for deltagerne, at kommunikation er en vigtig del af personligheden, og at kommunikation er det nødvendige grundlag for samarbejdet med kollegaer, forældre og børn. Deltagerne præsenteres for forskellige kommunikationsformer, og de skal bl.a. arbejde med aktiv lytning (se bilag 3). Undervisningen kan gennemføres som en blanding af teori, inddragelse af deltagernes egne erfaringer og praktiske øvelser. Her kan rollespil og forumspil på baggrund af cases udarbejdet af deltagerne eller læreren med fordel anvendes. 3 af 20

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Det er væsentligt, at undervisningen lægger op til, at den enkelte deltager reflekterer over egen rolle i erkendelse af, at egne normer, holdninger, erfaringer m.m. har stor betydning for, hvordan man kommunikerer med andre. Dette kan give deltageren mulighed for at relatere egen rolle i institutionen til egen personlig/faglig udvikling. 2. Cases/opgaver/undervisningsmateriale Særlig relevant litteratur: Vedr. 1. Institutionen og samfundet: Lov om Social Service med cirkulærer og bekendtgørelser Hvad er dine mål når dagpasning skal udvikles Nåede du dine mål når dagpasning skal udvikles Social (be)handling Når børn vil lære noget Daginstitutionernes historiske udvikling Vedr. 2. Institutionen og barnet: a) Barnets og familiens funktion, vilkår og udvikling: Småbørns vilkår i Danmark Far, mor, børn og arbejde Barndomspsykologi Bilag 1 Forældreskab i 90 erne b) Barnet som centrum for institutionen og forældrene: En god barndom (video) Fremtidens daginstitutioner Samspil og konflikter Dannelse og socialisation Hvad er dine mål (1 og 2) Vedr. 3. Medhjælperen i institutionen: Personalesamarbejde Samarbejde og kommunikation Forældrebestyrelser i dagtilbud for børn efter Lov om Social Service Kan vi bestemme det? Hvordan får jeg det sagt? Midt imellem 4 af 20

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 3. Baggrundslitteratur Litteratur- og videoliste Arbejdsmiljøfondet Bayer, Søs og Petersen,Jan Simon (red) Forlaget Børn & Unge 2004 Branchevejledning om arbejdsmiljøet i dagplejen. Branchesikkerhedsrådet for Social- og sundhedsvæsenet Brinkkjær, Ulf m.fl. DPI Danmarks Radio, 1991 Danmarks Radio, 1998 Dagplejerne Video og pjece (Filmen viser, at ergonomi og pædagogik hænger sammen) Midt imellem - Fortællinger om pædagogmedhjælpernes arbejdsliv Pas på dig selv mens du passer børn Pædagogisk faglighed i daginstitutioner Børn er også en slags mennesker De kære familier. Videoerne kan evt. fås ved henvendelse på Amtscentralen Elkin, Donata Reitzels forlag Elsborg, Steen m.fl. DPI og PMF Hestbæk, Anne Dorthe Hillgard, Lis; Keiser, Lis Socialpædagogisk bibliotek Jensen, Niels Rosendahl Billesøe og Baltzer Jensen, Niels Rosendahl PMF Kanon for 7-årige Kan vi bestemme det? Forældreskab i 90 erne Social (be)handling Når børn vil lære noget Psykologi - et spørgsmål om mennesker i forandring 5 af 20

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Jensen, Niels Rosendahl PMF Jerlang, Esben Socialpædagogisk Bibliotek Kommunernes Landsforening Kommunernes Landsforening Barndommens og familiens historie Selvforvaltning, pædagogisk teori og praksis En god barndom Video og temahæfte Bestillingsnr Hvad er dine mål? - Når dagpasning skal udvikles Nåede du dine mål? - Når dagpasning skal udvikles Bestillingsnr Materialet fra KL bestilles gennem Kommuneinformation tlf fax Kroghs Forlag Langsted, Ole; Sommer, Dion Hans Reitzels forlag Müller, Grethe K. Børn og Unges forlag P.L. Brandteknik Hørvænget Herfølge Tlf Poulsgaard, Kirsten Rasmussen, Kjeld Børn og Unge Sandvik, Ninni Dansk Pædagogisk Forum 1997 Socialpædagogisk Regelsamling Småbørnsvilkår i Danmark Samspil og Konflikter Førstehjælp til børn Far, mor, børn og arbejde Personalesamarbejde Til at begynde med En beretning om arbejdet med 0-3-årige 6 af 20

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Schmidt, Søren Schultz Lovservice Schultz Lovservice Schultz Lovservice Sidenius, Bente PMF Socialministeriet 1997 Tlf Sølvhøj, Helle; Hegstrup, Claus PMF Sommer, Dion Ugebrevet Mandag Morgen Strategisk Forum Zimsen, Karen Gyldendal Virksomhedsplaner i daginstitutioner Lov om Social service Lov om retsikkerhed og administration Forældrebestyrelser i dagtilbud for børn efter lov om social service. Soc.min. vejl. nr. 35 Det er sjovt at være lille og godt at blive stor Pas på Børnene! - om forebyggelse af ulykker for små børn i dagtilbud Børnepasning - teori og praksis Barndomspsykologi Fremtidens børneinstitution - fra pasning til udvikling Hvordan får jeg det sagt? 7 af 20

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 1 Ændringer i børns opvækstvilkår MATERIEL VELFÆRD FORSTADSMILJØER (80 %) FÆRRE SMÅBØRN FÆRRE SMÅBØRNSFAMILIER KORTERE FORÆLDREPERIODER FLERE SKILSMISSER FLERE ENEFORÆLDRE FAMILIERNE ER MINDRE OG ÆLDRE FÆRRE SØSKENDE FORÆLDRENE ER ÆLDRE VED FØRSTE BARNS FØDSEL FLERE ER UDEARBEJDENDE (90 % af småbørnsfamilierne) SMÅBØRNSFORÆLDRENE ER MERE UDEARBEJDENDE END BEFOLKNINGEN I GENNEMSNIT I DANMARK PASSES 83 % AF ALLE BØRN I 90 % AF TIDEN SAMFUNDET OPSTILLER FLERE OG FLERE LOVE FOR BØRNS RETTIGHEDER BØRNENES FORÆLDRE ER MERE BOGLIGT UDDANNEDE OG INDGÅR I MANGE SOCIALE RELATIONER 8 af 20

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Ændringer i normer og holdninger IDEALER OG NORMER ER FLYDENDE DET ER YT MED LUSSINGER FORÆLDRENE KAN IKKE BRUGE DERES EGEN OPDRAGELSE SOM MODEL FREMTIDEN ER USIKKER FOR DE OPVOKSENDE GENERATIONER (DEN BLIVER I HVERT FALD ANDERLEDES) TV- VIDEO - HYBRIDNET OG EDB HAR GJORT SIT INDTOG I OPDRAGELSEN BØRNENE KAN IKKE BRUGE FORÆLDRENE SOM ROLLEMODELLER VI HAR IKKE NOGET KULTURELT IDEAL HVAD ER RIGTIGT OG FORKERT? VI ER DE FØRSTE EFTER ADAM OG EVA, DER HAR FÅET DEN OPGAVE AT OPDRAGE BØRN PÅ EN MÅDE, SOM VI IKKE SELV ER BLEVET, OG TIL NOGET, SOM VI IKKE SELV ER KRONISK RÅDVILDHED HOS FORÆLDRENE OG I INSTITUTIONERNE 9 af 20

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Det moderne samfunds krav EVNE TIL SOCIAL FLEKSIBILITET EVNE TIL AT REFLEKTERE OVER SIG SELV I FORHOLD TIL ANDRE EVNE TIL AT SAMMENHOLDE FORSKELLIGE ERFARINGER TIL EN SAMMENHÆNGENDE HELHEDSOPFATTELSE EVNE TIL AT ARTIKULERE OG KOMMUNIKERE EVNE TIL AT UDVISE SELVKONTROL SELVTILLID HVORDAN REAGERER BØRN SÅ? DYBE VENSKABER ALLEREDE I BØRNEHAVEN KENDSKAB TIL MANGE FORSKELLIGE TYPER PERSONER, NORMER OG HOLDNINGER GODE TIL AT SAMARBEJDE MED ANDRE BØRN OG FORHANDLE MARKANT SYNLIGE OG HØRBARE (især drenge) MACHO LEGE GOD SOCIAL KONTAKT OG SAMVÆR MELLEM BØRN SAMVÆRSKOMPETENCE 10 af 20

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET FAMILIEN OG INSTITUTIONEN HAR INDBYGGEDE FORSKELLIGHEDER SOM FOR BEGGES VEDKOMMENDE ER NØDVENDIGE FOR BØRNS SOCIALISATION SOMMERFUGLEMODELLEN DOBBELTSOCIALISATION FAMILIEN PERSONERNE ER UNIKKE OG KAN IKKE ERSTATTES VI ER I FORHOLD TIL HINANDEN UNIKKE PERSONER DET ER INTIMT OG BARNET KAN FORVENTE FØLELSESMÆSSIG ENGAGEMENT - STABILITET OG FORUDSIGELIGHED INSTITUTIONEN PERSONALET KAN UDSKIFTES ALLE BØRN SKAL HAVE LIGE MEGET OPMÆRKSOMHED LIGHEDSBEGREBER DE VOKSNE KAN IKKE HAVE FAVORITTER BLANDT BØRNENE DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ER DE ANDRE BØRN MAN LÆRER AT FORHANDLE OG LEVE SIG IND I ANDRES SITUATION MAN LÆRER AT UDTRYKKE SIG / MAN LÆRER AT KONTROLLERE SIG SELV PERSONALET CIVILISERER BØRNENE BØRNENE UDVIKLER SOCIALT GEHØR OG BLIVER SAMVÆRSKOMPETENTE OPDRAGELSEN I HJEMMET OG I INSTITUTIONEN ER LIGEVÆRDIG 11 af 20

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 Daginstitutionernes historiske udvikling 1. periode Første børneasyl for 2-7-årige fra fattige familier oprettes - på privat initiativ. Personalet har ingen uddannelse Den første vuggestue oprettes, den lukker efter 7 år pga. for høj dødelighed blandt børnene - meget dårlig hygiejne Der oprettes adskillige halvdagsbørnehaver for borgerskabets børn. Børnehaverne oprettes på den tyske pædagog Fröbels idéer. Der er fuld forældrebetaling. I København oprettes de første arbejdsstuer, og det første fritidshjem oprettes i Der forsøges igen med oprettelse af vuggestuer. Der er ingen pædagogisk uddannelse endnu, derimod er der ansat mange sygeplejersker Der er nu ca. 100 asyler, hovedparten i København. Stadig ingen uddannelse og intet lovgrundlag. 12 af 20

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 2. periode Folkebørnehaveforeningen stiftes i I 1912 er der oprettet 12 halvdagsbørnehaver som senere ændres til heldagsbørnehaver. De finansieres ved forældrebetaling, indsamlinger og gaver I denne periode oprettes menighedsbørnehaverne, som en udløber af folkebørnehaveforeningen. Der oprettes i disse år i gennemsnit; 1 vuggestue, 3 børnehaver og 1 fritidshjem pr. år På privat initiativ oprettes der en 2-årig uddannelse Lov om tilskud til fremme af forebyggende børneforsorg vedtages. Der stilles en tilskudsramme på kr. til rådighed. Tilskuddene til den enkelte institution kan ikke overstige 15 % Det første Socialministerium oprettes under ministeriet Friis. Børneforsorgsloven ligger fortsat under undervisningsministeriet Under Staunings ministerium oprettes der igen et socialministerium, hvorunder institutionerne henføres I denne periode bliver de første regler for etablering af institutioner vedtaget. Bl.a. lokaleforhold (hvilerum, garderobe og legerum), indretning af institutionerne og rengøring Dansk Børnehaveråd oprettes Ved lov bortfalder begrænsning på kr til driftstilskud til institutionerne I denne periode oprettes der i gennemsnit 3 vuggestuer, 12 børnehaver og 3 fritidshjem pr. år På grund af krigen bliver et udvalgsarbejde til fremme af institutionsområdet stoppet Der vedtages en ny lov om tilskud, der sikrer et tilskud fra staten på 30 %, dog 40 %, hvis kommunen yder et tilskud på 30 %. 13 af 20

15 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 3. periode Disse år kendetegnes ved opbygningstiden efter krigen. Industriproduktionen stiger f.eks. med 50 %. Det smitter af på behovet på daginstitutioner. På fire år oprettes der 33 vuggestuer, 127 børnehaver og 35 fritidshjem. Lov om statstilskuddene forlænges og omfatter nu også institutioner, der ikke alene modtager børn fra fattige familier. Disse institutioner modtager dog kun halv-delen i tilskud På otte år oprettes der 28 vuggestuer, 127 børnehaver og 35 fritidshjem. Statstilskuddene til kommunerne bliver obligatoriske og tilskuddene til fritidshjemmene forhøjes til 45 % fra staten og 35 % fra kommunerne. Indretning og normering Vuggestuer: Børnegrupperne må ikke være på over 10 børn. Til 35 børn normeres der 1 leder, 1 assistent, 2 barneplejersker, 3-4 elever og hushjælp. Børnehaver: Børnetallet er normalt på 40 og åbningstiden er timer om dagen. Der normeres til 40 børn 1 leder, 2 assistenter, 1-2 unge piger og hushjælp. Fritidshjem: Børnetallet er normalt på 60 og åbningstiden er på 10 timer om dagen. Der normeres 1 leder, 2-3 assistenter og evt. praktisk hushjælp Den første vejledning om hygiejniske forhold udsendes. Første lovgivning vedr. vuggestue-uddannelse. Uddannelsen er enten et- eller treårig. Uddannelsen indeholder ikke særligt meget pædagogik, i stedet de 3 R er Ny lovgivning vedr. tilskud. Anerkendte vuggestuer og børnehaver modtager 40 % og 30 % fra henholdsvis stat og kommune. Fritidshjemmene får henholdsvis 45 % og 35 % fra stat og kommune Første lovgivning vedr. børnehave-uddannelsen, som en toårig pædagogisk uddannelse. Der er i alt oprettet 10 seminarier. 14 af 20

16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1954 Den første sparetænkning på institutionsområdet udsendes. For vuggestuerne en minimumsnormering på 1 uddannet pr. 12 pladser og 1 elev pr. 9 pladser, samt 1 leder. For børnehaver og fritidshjem 1 uddannet pr. 20 pladser og 1 medhjælper pr. 30 pladser samt 1 leder. Der er pålæg om en overbelægning på 20 %. 4. periode På 7 år oprettes der kun 20 vuggestuer, 204 børnehaver og 28 fritidshjem. Årsagerne er at fødselstallet er faldet med færre 0-6 årige end i begyndelsen af 50 erne. Der indføres et byggestop i Der udsendes bekendtgørelse om børnehaveseminarierne ændres institutioner af forebyggende karakter til daginstitutioner. Der skelnes ikke længere mellem ubemidlede og bemidlede børn, der tages i stedet hensyn til sociale og pædagogiske forhold. Der udsendes bekendtgørelse om uddannelse til børneforsorgspædagog, indeholdende uddannelse til vuggestuepædagog, den første af sin art i Europa Der etableres forsøg med børnehaveklasser. 5. periode Kommunalreformen vedtages. Hundredvis af sogne- og købstadskommuner sammenlægges til de nuværende 275 kommuner og 14 amter. Socialstyrelsen oprettes. Der etableres 8 børneforsorgsseminarier og 17 børnehave- og fritidspædagogse- 15 af 20

17 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET minarier Statstilskuddene til vuggestuer, privat dagpleje og børnehaver nedsættes fra 40 % til 35 %: Fritidshjemmenes statstilskud nedsættes fra 45 % til 40 % BUPL oprettes ved en sammenslutning af Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af Fritidspædagoger Bistandsloven vedtages. Det gratis lægesyn bortfalder oprettes PMF Bistandsloven træder i kraft den Staten yder refusion på 50 % af udgifterne, dog bemyndiges Socialministeren til at udstede et maksimumscirkulære. Kommunerne forpligtes til at etablere det tilstrækkelige antal daginstitutionspladser. Daginstitutionscirkulæret udsendes. Der er oprettet daginstitutioner, fordelt på børnehaver og fritidshjem/vuggestuer. Finansloven for 1976 indeholder voldsomme besparelser på daginstitutionsområdet. Der skal nedlægges pædagogmedhjælperstillinger. Der er landsomfattende protester med forslaget. Normerings- og miljøarbejdet starter for alvor i de pædagogiske organisationer. 6. periode Pædagogisk Kartel dannes januar Normerings- og miljøarbejdet er en væsentlig årsag til dannelsen af Kartellet. Aftale med Kommunernes Landsforening om skolepasningsordninger. Samtidig midlertidig overenskomst Nedskæringerne fra 1976 hentes hjem ved et landsdækkende normeringsarbejde Ritt Bjerregård (socialminister) udsender Merindskrivningscirkulæret. 16 af 20

18 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 7. periode Palle Simonsen bliver socialminister, efter at Schlüter overtager statsministerposten Forsøgsparagraffen 138 B i Bistandsloven vedtages. Regeringens moderniseringsredegørelse fremlægges. Beslutningen om Enhedsforbundet mellem de pædagogiske organisationer dør Lov om skolefritidsordninger vedtages den 22. juni I december måned nedlægges Pædagogisk Kartel Grænsenævnet mellem FTF og LO afsiger kendelse, der giver PMF medhold i retten til at organisere og overenskomstdække ikke-uddannede i skolefritidsordninger. PMF indgår overenskomst for SFO er med KL. BUPL og LDK tegner via Lærernes Centralorganisation overenskomst for SFO er med KL. Refusionsomlægning på en række sociale områder, herunder daginstitutionerne, vedtages med ikrafttræden Lov om frikommuner vedtages Børnepolitisk redegørelse fra regeringen, der uden held forsøger at fjerne 69 i Bistandsloven - for at privatisere Antallet af skolefritidsordninger stiger 600 % i perioden Regeringen nedsætter Kirsten Lee-udvalget. Lodtz 2-betænkningen udsendes afsiger LO kendelsen i grænsesagen mellem PMF og LDK ift. skolefritidsordninger. LO s Børneredegørelse bliver vedtaget på LO s kongres i oktober af 20

19 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1989 Åse Olesen fremsætter lovforslag vedr. diverse ændringer på institutionsområdet. Der står børn på venteliste til en daginstitution. På grund af de lange ventelister nedsættes Ventelisteudvalget med medlemmer fra bl.a. PMF, BUPL og DKA. Initiativet blev taget af Frie Børnehaver og Fritidshjem i Bistandsloven bliver tilføjet. Det bliver herefter muligt at etablere private daginstitutioner med tilskud fra kommunerne. Det nye dagtilbudscirkulære udsendes af Socialministeriet Nye skolebestyrelsesregler med bl.a. forældrebestyrelser. BUPL og LDK sammenlægges. SL vælger ikke at gå ind i fusionen. I juni måned vedtages børnepakken med bl.a. nedsættelse af taksterne fra max 35 % til max 32 %. Oppositionspartierne tilkendegiver, at de agter at sætte taksterne ned til max 30 %, når aftaleperioden udløber. Derudover blev der søskenderabat på taksterne. Der vedtages en ny lov om pædagoguddannelsen. De to uddannelser som henholdsvis socialpædagog og børnehave/fritidspædagog slås sammen. Der bliver indført lønnet praktik i uddannelsen Lov om forældrebestyrelser bliver vedtaget. Aktiveringsforlig med efterfølgende lovgivning gør det muligt at bruge passive dagpenge aktivt til bl.a. løsning af ventelisteproblemer Den borgerlige regering afløses af en socialdemokratisk ledet regering Regeringen lover pasningsgaranti Bistandsloven afløses af Lov og social service og Lov om retssikkerhed og administration. Dagtilbud til børn og unge underlægges lovbestemt målstyring. 18 af 20

20 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 3 AKTIV LYTNING En forudsætning for en god samtale er, at man lytter aktivt. Det vil sige man lytter med alle antenner både udadrettet og indadrettet. Man lytter med ører, øjne, næse og krop. Man lytter og prøver at forstå - uden at man samtidig sidder og formulerer sine egne sætninger inde i hovedet for at være parat med svaret. At være god til at samtale og vejlede svarer til, at man er god til at lytte og til at få den anden til selv at formulere problemstillinger, løsninger, ris og ros. Kun hjulpet af konstruktive åbne spørgsmål (hv-spørgsmål) og en konstruktiv feed-back. At lytte med ørene: lytte til indholdet af ordene. lytte til stemmens klang, er den tonløs, aggressiv, angst, glad etc. lytte til tonefald og trykket på ordene. lytte til pauserne: er der ro, tillid i luften eller måske uro, sorg, angst mv. Vi lytter til os selv: hvordan er dagen i dag? er den startet kaotisk eller harmonisk? er du træt, uoplagt eller helt i hopla? har du bekymringer eller er livet generelt bare godt i tiden? er der noget ved den anden person du reagerer på: med sympati/antipati? støder du ind i dine fordomme og blinde pletter overfor vedkommende? Reagerer du overdrevet følelsesmæssigt på vedkommende? Vi lytter med hele kroppen til atmosfæren i rummet: er den varm og tryg? høflig og konventionel? spændt, usikker og dirrende? aggressiv, harmfyldt og gal? At lytte med øjnene: hvor ser vedkommende hen: - dig ind i øjnene, - ud af vinduet, - ned i bordet/gulvet, - ned på sine hænder osv.? 19 af 20

21 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET hvordan sidder vedkommende på stolen: - helt ude på kanten med nervøst hoppende ben, - virker utilpas og sidder uroligt på stolen, - eller sidder måske behageligt tilbagelænet i stolen og virker tilpas.? hvordan er blikket og kropssproget. Er blikket nervøst, vrides der hænder, ryges der konstant, ligger armene overkors, er benene urolige, er attituden evt. arrogant mv.? Generelt: Det non-verbale sprog - kropssproget - udgør 80% af kommunikationen under en samtale, og er samtidig det der understreger forholdet mellem de to parter. Ofte her at konflikter og sympati/antipati viser sig. 20 af 20

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44299 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER

VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER VEJLEDNING VEDRØRENDE OPRETTELSE, INDRETNING, LEDELSE OG DRIFT AF DAGINSTITUTIONER Med udgangspunkt i de lokale behov skal følgende retningslinier anvendes ved oprettelse og indretning af daginstitutioner

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Vuggestuen Langenæs Langenæs Alle 27 8000 Århus C. Tlf.: 86 14 83 38 www.langenaes27.dk Praktikstedsbeskrivelse Århus, juni 2010 Dette praktiksted er en vuggestue normeret til 53 børn i alderen 0-3 år.

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

PRINCIPDEL. Børnehuset Bavnehøj. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PRINCIPDEL. Børnehuset Bavnehøj. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk Børnehuset Bavnehøj Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk VÆRDIGRUNDLAG Indledning: Det er vigtigt for os, at leve op til vores egne forventninger og opfylde så mange af børnenes behov som muligt.

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere