Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 eslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LR = Det lokale eskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). emærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Direktionens strategibrev vedlagt dagsordenen til orientering. 1. viceborgmester orienterede om, at der bliver afholdt en reception for den nye kommunaldirektør Jens- Jakob Jakobsen i kantinen på Rådhuset torsdag den 4. oktober 2007 kl. 15: viceborgmester orienterede dernæst fra møde i Kredsrådet for Nordsjællands Politi, hvori bl.a. politikredsens borgmestre deltager. På Økonomiudvalgets næste møde den 11. oktober 2007 kommer repræsentanter fra Politiet, og der er mulighed for dialog, om hvordan kontakten mellem Politi og kommunerne bedst tilrettelægges. Strukturen i den nye politikreds er på plads fra 22. oktober Og den 12. november 2007 vil der blive inviteret til orienteringsmøde for hele kredsens kommunalpolitikere. Endelig orienterede 1. viceborgmester om sin deltagelse i en rundvisning på Kokkedal Slot. Det er aftalt med ejeren, at politikerne vil få mulighed for at deltage i en sådan rundvisning hvert tredje måned. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-112/07- Rammeaftale for Social og specialundervisningsområdet 2008 Rammeaftalen skal skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser samt sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner og Regionsrådet og skal være indgået inden den 15. oktober I rammeaftalen skal taksterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, fremgå. Der har været igangsat et arbejde med at evaluere takstmodel Arbejdet fortsættes i Indtil da lægges der fra KKR s side op til, at der beregnes takster med takstmodel Sagen har været behandlet både i ørne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og eskæftigelses- og Erhvervsudvalget, så vidt de dele der vedrører de enkelte udvalg. eslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Side 5 ØU-113/07-2. behandling af budgetforslag Kommunalbestyrelsen vedtager budget for Vedtagelsen sker ud fra budgetforslaget, som det foreligger efter 1. behandlingen, og de stillede ændringsforslag. eslutning: Økonomiudvalget : Økonomiudvalget godkendte borgmesterens ændringsforlag samt indstillede til Kommunalbestyrelsen, at 2. behandling af budgettet sker ved, at Kommunalbestyrelsen stemmer om de stillede ændringsforslag samlet set. Partier, der stemmer imod, kan protokollere enighed i et eller flere af de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget godkendte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kirkeskatten på 0,55 %. Fraværende: *) Økonomiudvalget Side 3

4 Uffe Thorndahl og Jens Frederiksen (C). Side 7 ØU-114/07-O Økonomisk orientering September 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo august Status for forbruget til og med august 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. eslutning: Økonomiudvalget : Taget til efterretning. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Side 10 Økonomiudvalget Side 4

5 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-112/07- Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - K - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rammeaftale for Social og specialundervisningsområdet 2008 Resume Rammeaftalen skal skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af tilbud og ydelser samt sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og specialundervisningen. Rammeaftalen indgås mellem de 29 kommuner og Regionsrådet og skal være indgået inden den 15. oktober I rammeaftalen skal taksterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, fremgå. Der har været igangsat et arbejde med at evaluere takstmodel Arbejdet fortsættes i Indtil da lægges der fra KKR s side op til, at der beregnes takster med takstmodel Sagen har været behandlet både i ørne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og eskæftigelses- og Erhvervsudvalget, så vidt de dele der vedrører de enkelte udvalg. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender rammeaftale 2008 godkender at takstmodellen fra 2007 anvendes uændret til takstberegning i 2008 ilag 1. Rammeaftale 2008 og bilag. 2. Analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner. ilagene er udsendt i forbindelse med dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen godkendte redegørelsen til Regionsrådet for Social- og Specialundervisningsområdet den 30. april Redegørelsen blev fremsendt til Regionsrådet den 1. maj Økonomiudvalget Side 5

6 Takstmodel 2007 blev godkendt af KKR i juni Sagens fakta Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på Social og Specialundervisningsområdet, som skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften, uanset om det enkelte tilbud drives af regionen eller af en kommune. Rammeaftalen bygger på redegørelser fra Kommunerne om forventet behov for pladser og andre ydelser, samt krav til opgaveløsningen. Forslaget til rammeaftale er udarbejdet af en styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og kommunerne. Forslaget har været til administrativ høring i samtlige kommuner og regionen med henblik på kvalitetssikring af oplysningerne. Rammeaftalen skal synliggøre overensstemmelsen mellem kapacitet og forventet efterspørgsel i 2008 på de enkelte områder. Ud fra kommunernes oplysninger vurderes kapaciteten ikke at være tilstrækkelig på alle områder til at undgå ventelister. For børn drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne drejer det sig om døgntilbud til personer med autisme, personer med psykisk udviklingshæmning og personer med sindslidelser. Gennemsigtighed i ventelister er derfor udpeget som et særligt fokusområde. Herudover er der målsætninger og fokusområder for visitation ved brug af fælles sprog at tilsynsrapporter fremlægges 1 måned efter endelig frigørelse øget brugerinddragelse. Vedrørende takstmodellen har der har været fremsat ændringsforslag til modellen flere gange i KKR, uden at det har været mulig at opnå tilslutning fra samtlige kommunaldirektører. Da taksterne bl.a. indgår i rammeaftalen, som skal være godkendt af alle kommuner den 15. oktober 2007, anbefaler KKR kommunerne at anvende den gamle takstmodel til beregning af takster. Lovgrundlag Rammeaftalen er udformet ud fra krav stillet i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. eslutning Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Side 6

7 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-113/07- Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - K - Åben sag GoPro Sagsnummer: behandling af budgetforslag Resume Kommunalbestyrelsen vedtager budget for Vedtagelsen sker ud fra budgetforslaget, som det foreligger efter 1. behandlingen, og de stillede ændringsforslag. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at: vedtage et budget for Hørsholm Kommune i , baseret på budgetforslaget, orgmesterens ændringsforslag samt de stillede ændringsforslag fra budgetaftalen (Det Konservative Folkeparti, orgerlisten og Det Radikale Venstre) og Venstre fastholde kirkeskatten på 0,55 pct., baseret på Provstiudvalgets budgetforslag Hørsholm Kommune for 2008 vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag ilag 1. orgmesterens ændringsforslag. 2. udgetaftalens ændringsforslag til borgmesterens ændringsforslag. 3. Hovedoversigt og resultatopgørelse udgetaftalens ændringsforslag. 4. Venstres ændringsforslag til borgmesterens ændringsforslag. 5. Hovedoversigt og resultatopgørelse Venstres ændringsforslag. 6. Notat om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i Notat om den kirkelige ligning Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2007 (ØU-2/07-) den politiske tids- og arbejdsplan for budget behandlingen af budgetforslag er en del af denne proces. Sagens fakta Som det fremgår af Styrelseslovens 38, skal kommunens forslag til årsbudget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Således behandlede Kommunalbestyrelsen budgetforslag gang den 17. september Økonomiudvalget Side 7

8 Kommunalbestyrelsens 2. behandling er baseret på det budgetforslag, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Proceduren for 2. behandlingen er, at Kommunalbestyrelsen kun stemmer om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen. De fremsatte ændringsforslag er således ændringer i forhold til budgetforslaget. Ændringsforslag: Der er fremsat ændringsforslag fra orgmesteren (bilag 1), hvortil der er stillet ændringsforslag i form af budgetaftale, indgået mellem Det Konservative Folkeparti, orgerlisten og Det Radikale Venstre (bilag 2) samt fra Venstre (bilag 4). orgmesterens ændringsforslag er tekniske korrektioner som følge af ændrede forudsætninger med det eksisterende serviceniveau samt afledte konsekvenser af politiske beslutninger, som f.eks. budgetrevision 3. udgetaftalens og Venstres ændringsforslag er udtryk for forslag om ændringer af serviceniveauet. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag: Kommunalbestyrelsen har mulighed for at vælge enten et statsgaranteret eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for I bilag 6 er forudsætningerne for valg mellem de to budgetteringsmetoder beskrevet nærmere. Ud fra de foreliggende tal er det administrations anbefaling, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Kirkeskat: Menighedsrådenes budgetforslag for 2008 er baseret på en fastholdelse af kirkeskatteprocenten på 0,55 pct. I bilag 7 er forudsætningerne for kirkeskatten beskrevet nærmere. evillingsbetingelser: Hørsholm Kommunes bevillingsregler indebærer, at Kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget afgiver én nettodriftsbevilling og ét nettorådighedsbeløb til anlæg til hvert fagudvalg. Herudover knytter sig følgende betingelser til bevillingerne: De tilknyttede budgetbemærkninger/mål er bindende for udvalg og administration Udvalget kan indenfor sin ramme omfordele midler mellem aktiviteter, så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer (mål og lovgivning) udgetmidler, afsat under Økonomiudvalget og øremærket til bestemte formål, som ikke medfører aktivitetsændringer, anses for at være bevilget, og kan således udmøntes på udvalgsområderne, uden at der søges særskilt tillægsbevilling. I budget 2008 er der tale om den centrale lønpulje samt en centralt afsat forsikringspulje Kommunalbestyrelsen frigiver alle anlægsbevillinger. Ved budgetvedtagelsen afgiver Kommunalbestyrelsen dog anlægsbevilling til alle anlægsprojekter, som er optaget i budgettet på det brugerfinansierede område Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse nr af 16. december 1999 om kommunernes budgetfrister. Økonomiudvalget Side 8

9 Kommunikation Administrationen udsender en pressemeddelelse efter 2. behandlingen af budgetforslag eslutning Økonomiudvalget : Økonomiudvalget godkendte borgmesterens ændringsforlag samt indstillede til Kommunalbestyrelsen, at 2. behandling af budgettet sker ved, at Kommunalbestyrelsen stemmer om de stillede ændringsforslag samlet set. Partier, der stemmer imod, kan protokollere enighed i et eller flere af de fremsatte ændringsforslag. Økonomiudvalget godkendte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kirkeskatten på 0,55 %. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Side 9

10 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-114/07-O Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Økonomisk orientering September 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo august Status for forbruget til og med august 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. ilag Økonomisk Orientering september 2007 (figurer). Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 636,9 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.064,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 59,8 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 580,2 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 971,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 59,7. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 20,8 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 107,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 19,4. Der er et restbudget på i alt 86,7 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo august Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 8/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 10

11 Det normerede budget ultimo august 2007 er 680,0 mio. kr. svarende til 8/12 (66,7 pct.) af helårsbudgettet på 1.064,3 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo august 2007 er 59,8 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 51,9 pct. (Teknik- og miljøudvalget - skat) til et maksimum på 66,5 pct. (ørne- og Skoleudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo august 2007 (mio. kr.) Forbrug udget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) i Mindreforbrug (-) i pct. budget** kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 36,5 70,4 51,9% 46,9-10,4-22,1% TMU - bruger -35,5-11, SU 253,2 380,5 66,5% 253,7-0,5-0,2% SSU 196,7 354,6 55,5% 206,9-10,2-4,9% KFU 37,0 56,6 65,4% 37,7-0,7-1,9% EU 26,4 43,7 60,4% 29,1-2,7-9,4% ØU*** 87,2 158,5 55,0% 105,6-18,5-17,5% I alt 601, ,2 57,1% I alt, ekskl. det brugerfinansierede 636, ,3 59,8% 680,0-43,0-6,3% område Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 66,7% af helårsbudgettet (8 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 670,4 mio. kr. opgjort ultimo august Det svarer til 63,0 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 636,9 mio. kr. Samlet set er der ultimo august 2007 et periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo august 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 36,5 37,2-0,7-1,9% TMU - bruger -35,5-30,5-5,0-16,3% SU 253,2 251,6 1,6 0,6% SSU 196,7 217,2-20,5-9,4% KFU 37,0 35,9 1,1 3,0% EU 26,4 28,1-1,7-6,0% ØU* 87,2 100,4-13,2-13,2% I alt 601,4 639,9-38,5-6,0% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 636,9 670,4-33,5-5,0% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 33,5 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 20,5 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget) til et periodiseret merforbrug på 1,6 mio. kr. (ørne- og Skoleudvalget). Økonomiudvalget Side 11

12 På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På ørne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,6 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 20,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Det årlige budget er på 41,6 mio. kr., og den første opkrævning vedrørende 2007 er først fremsendt primo marts måned. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,1 mio. kr.. På eskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret mindreforbrug på 1,9 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 107,5 mio. kr. er der ultimo august 2007 bogført anlægsudgifter for 20,8 mio. kr. Ud af et budget i 2007 på 50,7 mio. kr. er der ultimo august 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 21,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 121,3 mio. kr. opgjort ultimo august Økonomiudvalget Side 12

13 Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2007 Teknisk tillægsbevilling (kassen) Tillægsbevilling fra TR Godkendte tillægsbevillinger udgetrevision 1 ØU-1/ Hørsholm Squash Klub (omlægning af lån) KFU-1/07- Menighedshuset - Rungstedvej 23 ØU-17/ Medarbejder-PC-ordning ØU-22/07- To-sprogsundervisning af småbørn SU- 12/07- Overførsler fra 2006 til 2007 ØU-41/ Sourcingstrategi for IT-opgaver ØU-23/07- D Evaluering og dokumentation ØU-39/07- Hørsholm badmintonklub lån til renovering KFU- 09/07- Forlængelse af leje- forpagtningsaftale KFU- Rideklub 34/07- olbrovej ro - licitationsresultat TMU- 42/07- Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm skole til dækning af uforudsete udgifter i SUforbindelse med byggeri 25/07- udgetrevision 2 Hørsholm Idrætspark - ekstern konsulent og udarbejdelse af udbudsmateriale Tilbagekøb af leasede ejendomme Smedehullet - grønt område mellem Rungstedvej og ny Sognegård ØU-63/07- ØU-66/07- ØU-68/07- TMU- 48/ Rungsted havn - Ekstern rådgiver Rungsted havn - beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond ØU-86/ Foreslåede tillægsbevillinger på ØUmødet d. 13/ Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole Kommunal bekæmpelse af kæmprbjørneklo på private arealer KFU- 65/07- TMU- 81/ Foreslåede tillægsbevillinger i alt Godkendte og foreslåede tillægsbevillinger i alt Tillægsbevillingsreserven (restbudget) Økonomiudvalget Side 13

14 eslutning Økonomiudvalget : Taget til efterretning. Fraværende: *) Uffe Thorndahl (C) og Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalgets møde torsdag den Slut kl. Uffe Thorndahl orgmester Kjeld Holm 1. viceborgmester Isabella Meyer 2. viceborgmester Morten Slotved Jens Frederiksen Anne Ehrenreich Peter Antonsen Hanne Lommer Henrik Klitgaard Økonomiudvalget Side 15

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere