Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Den 8. juni 2006: Isabella Meyer (C). Den 19. juni 2006: Ingen. Bemærkninger til dagsordenen: Den 8. juni 2006: Mødet blev afsluttet kl med behandlingen af punkt 72, de efterfølgende 17 punkter bliver behandlet den 19. juni 2006 kl Den 19. juni 2006: Besluttet at behandlingen af punktet Ændring af lørdagsmodtagelsen udsættes til mødet den 17. august Meddelelser: Den 8. juni 2006: Sekretariatschef Gert Thorslund orienterede om Tilsynets afgørelse i sagen om undladelse af offentligt udbud vedr. Statoilgrunden. Tilsynet har meddelt, at de ikke på det foreliggende grundlag kan give tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Gert Thorslund oplyste, at der optages forhandlinger med henholdsvis Tilsynet og køber, samt at der bliver fortaget vurdering af de 87 parkeringspladser i kælder. Kommunaldirektør Kim Herlev gennemgik kort programudkast til augustkonferencen. Programudkast blev omdelt på mødet. Økonomiudvalget Side 2

3 Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at der i forbindelse med udviklingsplaner for Hørsholm Bymidte, bliver behov for ekstern bistand. Bevillingssag herom kommer på mødet den 17. august Udvalget tilsluttede sig at arbejdet kan igangsættelse nu. Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at budgettet for Gutfeldtshave overskrides med ca. kr , hvorfor der er behov for ekstrabevilling. Overskridelsen er primært begrundet i, at b.la. oprensning og maling er mere omkostningstungt end forventet. Den 19. juni 2006: Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at kvitteringsskrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. opløsning af Trommen A/S er modtaget. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-64/06-D Budget : Drøftelse med CMU Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget drøftede budgettet med CMUmedlemmerne. CMU medlemmerne Henrik Frobøse, Anne Knudsen, Lone Skou, Lis Nielsen og Pernille Rubin var mødt. Medarbejderrepræsentanterne redegjorde for, at Hørsholm Kommune er en god arbejdsplads og at Kommunen er veldrevet også på grund af dygtige og kompetente medarbejdere. Der blev givet udtryk for, at man anså buen for spændt og dermed ikke kunne håndtere flere nedskæringerne eller yderligere arbejdsopgaver, og man var bekymret for ubalancen i budgettet og hvorledes håndteringen heraf ville blive. Politisk blev der over en bred kam tilkendegivet, at man ikke var indstillet på at anvende rammebesparelser. Isabelle Meyer (C). Side 17 ØU-65/06-O Økonomisk Orientering - Maj 2006 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo maj Status for forbruget til og med maj måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er en anelse højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene Merforbruget er nærmere gennemgået i dagsordenpunktet om budgetrevision 2 (ØU-66/06-B). Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 4

5 Side 19 ØU-66/06-B Budget 2006: Budgetrevision 2 I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Beslutning: Økonomichef Morten Winge oplyste, at der i tabel over tekniske korrektioner til basisbudgettet på side 20 manglede en tilførsel på ca. 2 mio. kr. til Økonomiudvalgets område (modpost til sygebarselspulje på Børn og skoleudvalget) i hvert af årene 2007 til Summen i tabellen bliver således knap 2 mio. kr. større i alle årene, hvilket også har effekt i bevillingsskemaet på side Morten Winge redegjorde også for, at spørgsmålet om efterbetaling vedrørende frit valg i hjemmeplejen først kommer på i budgetrevision 3, når beregningerne er endeligt færdige. Punktet blev med disse bemærkninger taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Side 23 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-67/06-B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål på udvalgets område der skal indgå i de politiske drøftelser på Augustkonferencen. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede, at budgetønsker i tabel 1 samt ledelsesinformationssystem angivet i tabel 2, videresendes til Kommunalbestyrelsens behandling. Herudover prioriteres de budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger, i følgende rækkefølge: 1. Pulje til øget digitalisering 2. Baderumsfaciliteter på Rådhuset. Det undersøges i denne sammenhæng hvorvidt badefaciliteterne i Rådhushallen kan anvendes og erstatte etableringen af baderumsfaciliteter på Rådhuset. En liste over forslag til omprioriteringsmål indenfor udvalgets område af samme økonomiske omfang som budgetønskerne, er i prioriteret rækkefølge: 1. Kommunalbestyrelses budget til møder, repræsentation o.ling. 2. Økonomichefens pulje samt budget til konsulentbistand 3. Fremtidens arbejdsplads 4. Kommunal information 5. Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger 6. Syge-/barselspulje Notat med referat af møde i DMU-rådhus den 6. juni 2006 omdelt på mødet. Isabella Meyer (C). Side 33 ØU-68/06-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Beslutning: Hanne Lommer (A) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Morten Slotved (C) ønskede protokolleret, at Kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den alene har truffet en Økonomiudvalget Side 6

7 principbeslutning. Økonomiudvalget godkendte borgmesterens forslag med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A). Side 36 ØU-69/06-B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Beslutning: Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. For så vidt angår fagudvalgene, anbefaler Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene selv træffer afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Fagudvalgene opfordres dog til at indføre spørgetid, og ved tilrettelæggelsen heraf, at tage højde for ressourceomkostningerne forbundet hermed. Økonomiudvalget tilkendegav, at det findes hensigtsmæssigt, at Lørdagsmodtagelsen erstattes af en mere målrettet og borgerorienteret træffetid hvorved åbenheden styrkes. Dette kan imødekommes ved fx at indfører en fast træffetid for udvalgsformændene torsdag efter normal arbejdstid efter nærmere aftale. Isabella Meyer (C). Side 39 ØU-70/06-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Beslutning: Godkendt. Økonomiudvalget Side 7

8 Isabella Meyer (C). Side 43 ØU-71/06-B Adgang til bytte af lejeboliger På baggrund af henvendelse fra lejer af Moldrupvej 13 ønskes generel stillingtagen til, hvorledes Kommunalbestyrelsen vil forholde sig i tilfælde af bytte af lejeboligerne beliggende på Bloustrødvej/Lundevej/Moldrupvej, samt om man i det konkrete tilfælde vil give forhåndstilsagn om tilladelse til bytte samt helt eller delvist betale for gennemførte istandsættelser og forbedringer bekostet af lejer. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C). Side 45 ØU-72/06-D Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Strukturudvalget for Rudersdal Kommune har besluttet at søge det eksisterende partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner udvidet til også at omfatte Birkerød Kommune. Når udvidelsen af partnerskabet er blevet aktuelt, skal det ses i relation til den igangværende kommunalreform, hvor det er blevet besluttet at sammenlægge Søllerød og Birkerød Kommuner til Rudersdal Kommune. I den forbindelse er en harmonisering af beredskabet mellem de to kommuner nærmere blevet belyst såvel juridisk som beredskabsfagligt. På den baggrund er det blevet anbefalet, at det eksisterende partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner søges udvidet til at dække både Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar Beslutning: Godkendt, idet formandsposten for beredskabskommissionen varetages af Rudersdal, forudsat at formandsposten for Nordforbrænding varetages af Hørsholm. Isabella Meyer (C). Side 48 Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Side 9

10 ØU-73/06-B Udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune afgrænsning af deltagerkredsen I forbindelse med EU-udbud af rengøringsopgaven mv. i Hørsholm Kommune forelægges oplæg vedrørende afgrænsning af de enheder, der skal deltage i udbuddet. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 52 ØU-74/06-O Ledige boliger i Hørsholm Kommune Kommunen er forpligtet til at sikre, at boliger ikke gennem længere tid står tomme. Dette følger af boligreguleringslovens 48, stk. 2. Derfor har Hørsholm Kommune i foråret 2006 undersøgt, hvor mange ledige boliger der findes i kommunen. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at der gennemføres en kontrol af tomme boliger i Hørsholm Kommune 1-2 gange indenfor en valgperiode. Fraværende: Ingen. Side 56 ØU-75/06-0 Stutteri Stasevang - orientering om sagen LUKKET PUNKT Beslutning: Økonomiudvalget Side 10

11 Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Punktet skal være åbent. Administrationen har efterfølgende vurderet at fastholde punktet som lukket, idet en retssag på området ikke kan udelukkes. Fraværende: Ingen. Side 59 TMU-15/06-B Forslag til fredning af Usserød Ådal Udkast til fredningsforslag for Usserød Ådal blev på ØU-mødet den 6. april udsat til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 60 ØU-76/06-B Mortenstrupgård Borgmesteren anbefaler, at Mortenstrupgård sælges. Mortenstrupgård indgår i fredningsområdet omkring Usserød Ådal, og det er af væsentlig betydning for fredningsområdet, at gården bevares med nogenlunde det udtryk, gården har i dag. Ifølge fredningsforslaget kan gården dog anvendes til bolig for én familie. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget : Behandlingen af sagen udsættes til august/september mødet, idet der skal ske en vurdering af Egnsmuseets betragtninger vedr. bygningerne og disses fremtidige anvendelse, herunder de driftsmæssige omkostninger. Fraværende: Ingen. Side 65 TMU-39/06-O Politianmeldelse for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven Frederiksborg Amt har anmeldt Hørsholm Kommune til politiet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med 3 driftsuheld på Usserød Renseanlæg i Der er endnu ikke fra anklagemyndighedens side truffet afgørelse om, hvorvidt der rejses tiltale i sagen. Økonomiudvalget informeres dog om sagens tilstedeværelse. Beslutning: Godkendt, idet bødeforlægget betales. Notat vedr. strafferetlig følge af overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven Usserød Renseanlæg omdelt på mødet. Isabella Meyer (C). Side 67 BSU-29/06-O Medarbejderuddannelse på skoleområdet Alle lærere, børnehaveklasseledere, sfo-pædagoger og ledere på kommunens skoler deltager i skoleåret 2006/2007 i et uddannelsesforløb, hvor alle medarbejdere er på et 10 arbejdsdages uddannelsesforløb. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor støtte til initiativet. Fraværende: Økonomiudvalget Side 12

13 Ingen. Side 69 Økonomiudvalget Side 13

14 BSU-30/06-B Rungsted Skoles ombygning - tilførelse af ressourcer? Økonomien i byggeprojektet på Rungsted Skole er under pres, idet den afsluttede licitationen betyder, at projektet overskrides, hvis der ikke tilføres ekstra midler til projektet. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget vedtog at tilføre projektet kr fra tillægsbevillingsreserven. Fraværende: Ingen. Side 72 ØU-77/06-B Kommunalisering af den vidtgående specialundervisning Kommunekontaktrådet behandlede på møde den 6. april 2006 spørgsmålet om etablering af et fælleskommunalt samarbejde for den vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Det oplæg, som var udarbejdet af Kommunekontaktrådet (KKR) er sendt til høring i kommunerne i regionen. Borgmesteren ønsker med baggrund heri en drøftelse af sagen. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at: Tilslutte sig samarbejdsrelationen med Fredensborg og Helsingør. Tiltræde etablering og placering af KFS i Hillerød. Tiltræde finansieringsmodellen. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne får for fremtiden tilsendt dagsorden for KKR. Fraværende: Ingen. Side 75 Økonomiudvalget Side 14

15 KFU-60/06-B Frigivelse af bevilling til projektering af skatepark Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2005 at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til placering af en skatepark i Hørsholm Idrætspark på et areal grænsende op mod Stadionallé umiddelbart syd for Hørsholm Hallen. Indsigelser mod denne placering fra Idrætsrådets daværende formand er blevet behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, som vedtog at holde sig til oprindelige vedtagelse. På baggrund af denne vedtagelse søger fritids- og idrætschefen om frigivelse af anlægsmidler til projektering af skateparken i overensstemmelse med det oprindeligt fremlagte projektforslag Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Henrik Klitgaard (B) ønskede følgende protokolleret: Placeringen af skaterpark er forkert, da placeringen på længere sigt afskære os fra at løse parkeringsproblemerne. Fraværende: Ingen. Side 78 KFU-61/06-B Internetfiltre Kulturministeren tilbyder landets biblioteker internetfiltre. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : For fastholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere beslutning stemte: Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Peter Anthonsen (T), Henrik Klitgaard (B) og Jens Frederiksen (O), i alt 5. Imod stemte: Keld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A), i alt 3. Økonomiudvalget Side 15

16 Fraværende: Morten Slotved (C). Side 81 KFU-64/06-B Venskabsby Musiklejr 2006 Hørsholm Kommunale Musikskole søger om kr. i økonomisk støtte fra Venskabsbypuljen i forbindelse med en symfoniorkester- og korlejr, der er arrangeret i forbindelse med venskabsbymøde i Karksi- Nuia Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at yde kr i støtte til Musikskolens deltagelse i symfoniorkester- og korlejr i Karksi-Nuia. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 83 ØU-78/06-KB Hørsholm Badminton Klub - status på hallen I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Bygningsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at oversende punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 85 BEU-11/06-D Økonomisk og organisatorisk struktur for Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Side 16

17 I forbindelse med oprettelse af det nye Beskæftigelsesudvalg har administrationen etableret et budget og en organisering for udvalget. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Økonomiudvalget besluttede, at det nye Beskæftigelsesudvalg skifter navn til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med uændret forkortelse (BEU). Fraværende: Ingen. Side 87 BEU-17/06-B Sundhedscoach - til opfølgning af sygedagpengesager Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få undersøgt, om midlerne fra Sundhedspuljen kan anvendes til at ansætte en sundhedscoach i den resterende del af 2006 til opfølgning af sygedagpengesager. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 90 BEU-18/06-B Erhvervspolitik Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Økonomiudvalget Side 17

18 Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 93 SSU-24/06-B Seniorpolitik på social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsudvalget igangsatte sidste år et arbejde om en seniorpolitik på social- og sundhedsområdet som nu fremlægges. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 97 SSU-25/06-D Udfordring af driften på Margrethelund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 19. december 2005 at hjemtage det udliciterede plejehjem Margrethelund som kommunal institution ved kontraktens udløb ultimo januar Danske Diakonhjem har i henhold til kommunestyrelseslovens 62 udfordret kommunens drift af Margrethelund fra 1. februar Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget : Økonomiudvalget vedtog at fastholde beslutningen om hjemtagning. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 99 Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Personaleafdeling Punkt: ØU-64/06-D Sagsbehandler: Henrik Døssing Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget : Drøftelse med CMU Resume Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Forslag At Økonomiudvalget drøftet budgetoplægget med CMU s repræsentanter. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Sekretariat af 3. april 2006 med hovedoversigt og resultatopgørelse for budgetoplæg. 2. Tekniske korrektioner for hele kommunen. Sagsfremstilling Økonomiudvalget holder i juni måned møde med CMU om budgettet. Medarbejderrepræsentanterne i CMU er: Henrik Frobøse, Danmarks Lærerforening (næstformand) Anne Knudsen, FOA Vivian Johnsen, DJØF Lone Skou, HK Torben Iversen, 3F Lis Nielsen, BUPL Henrik Lundbak, repræsentant for amtets personale Pernille Rubin, DSR (sikkerhedsrepræsentant) Tine Schultz, HK (sikkerhedsrepræsentant) Beslutning Godkendt, idet Økonomiudvalget drøftede budgettet med CMU-medlemmerne. CMU medlemmerne Henrik Frobøse, Anne Knudsen, Lone Skou, Lis Nielsen og Pernille Rubin var mødt. Økonomiudvalget Side 20

21 Medarbejderrepræsentanterne redegjorde for, at Hørsholm Kommune er en god arbejdsplads og at Kommunen er veldrevet også på grund af dygtige og kompetente medarbejdere. Der blev givet udtryk for, at man anså buen for spændt og dermed ikke kunne håndtere flere nedskæringerne eller yderligere arbejdsopgaver, og man var bekymret for ubalancen i budgettet og hvorledes håndteringen heraf ville blive. Politisk blev der over en bred kam tilkendegivet, at man ikke var indstillet på at anvende rammebesparelser. Isabelle Meyer (C). Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-65/06-O Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk Orientering - Maj 2006 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo maj Status for forbruget til og med maj måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er en anelse højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene Merforbruget er nærmere gennemgået i dagsordenpunktet om budgetrevision 2 (ØU-66/06-B). Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering Maj 2006 (figurer) Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 281,3 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 758,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 37,1 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 306,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 773,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 39,6. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 17,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 99,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 17,5. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo maj Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 5/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 22

23 Det normerede budget ultimo maj 2006 er 252,8 mio. kr. svarende til 5/12 (41,7 pct.) af helårsbudgettet på 758,5 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo maj 2006 er 37,1 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 31,8 pct. (Økonomiudvalget) til et maksimum på 41,0 pct. (Kultur- og Fritidsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo maj 2006 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug (-) i pct. budget** i kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 16,5 46,4 35,5% 15,5 1,0 6,6% TMU - bruger -41,2-11, BSU 75,5 211,6 35,7% 70,5 4,9 7,0% SSU 107,0 267,8 40,0% 89,3 17,7 19,9% KFU 21,9 54,1 40,6% 18,0 3,9 21,7% BEU 16,5 40,3 41,0% 13,4 3,1 23,0% ØU*** 43,9 138,2 31,8% 46,1-2,2-4,7% I alt 240,1 746,6 32,2% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 281,3 758,5 37,1% 252,8 28,5 11,3% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 41,7% af helårsbudgettet (5 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2006 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 276,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Det svarer til 36,4 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 281,3 mio. kr. Samlet set er der ultimo maj 2006 et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo maj 2006 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. per. budget af per. budget TMU - skat 16,5 13,9 2,6 18,5% TMU - bruger -41,2-51,3 10,1 19,7% BSU 75,5 74,4 1,1 1,4% SSU 107,0 98,1 8,8 9,0% KFU 21,9 21,3 0,6 2,9% BEU 16,5 13,0 3,5 27,2% ØU* 43,9 55,6-11,7-21,0% I alt 240,1 225,1 15,0 6,7% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 281,3 276,4 4,9 1,8% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede merforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. (Økonomiudvalget) til et periodiseret merforbrug på 8,8 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget). Økonomiudvalget Side 23

24 Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 2,6 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende udgifter i 2006 til glatførebekæmpelsesmidler i kommunens vintertjeneste. I budgetrevision 2 anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er betalingsforskydninger vedrørende skatter og afgifter. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 1,1 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende udgifter i 2006 til lønninger i skolefritidsordningerne. I budgetrevision 2 anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. finansieret af udgiftspresmidler. Disse midler er budgetteret under Økonomiudvalgets politikområde 80. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 8,8 mio. kr., som skyldes betalingsforskydninger. Der er betalingsforskydninger i afregningen fra amtet vedrørende hjælp til boligindretning til personer under 67 år, samt i afregningen fra andre kommuner vedrørende aktivitets- og samværstilbud og kommunale botilbud. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på i alt 3,5 mio. kr. Dette skyldes et reelt merforbrug, idet indtægterne fra statsrefusion af kontanthjælp ved en fejl har været budgetteret for højt. I budgetrevision 2 anbefaler Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som hovedsagligt skyldes betalingsforskydninger i bogføring af lønudgifter i Idrætsparken. I budgetrevision 2 anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på ca. 0,1 mio. kr. bl.a. som følge af mindreindtægter vedrørende billetter og forpagtning. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på i alt 11,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger i sammenligningen mellem 2006 og I 2006 er budgettet højere bl.a. som følge af overførsler fra 2005 til 2006 og endnu ikke udmøntede midler fra henholdsvis lønpulje, sygdom/barsel samt udgiftspres. Disse 3 forhold forklarer i alt 9,2 mio. kr. ud af det samlede periodiserede mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Anlæg Ud af et budget i 2006 på 99,2 mio. kr. er der ultimo maj 2006 bogført anlægsudgifter for 17,4 mio. kr. Ud af et budget i 2006 på 23,8 mio. kr. er der ultimo maj 2006 endnu ikke bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 109,2 mio. kr. opgjort ultimo maj Tillægsbevillingsreserven Ultimo maj 2006 er der kr. til disposition i tillægsbevillingsreserven. Økonomiudvalget Side 24

25 Tillægsbevillingsreserven er ultimo maj måned disponeret som følger. Emne KB-møde Sagsnr. Beløb Budget Godkendte bevillinger Trommen: Merudgifter til overenskomster ifm. Kommunalisering 30/ ØU-13/06-B Hørsholm Badminton Klub: Omlægning og sanering af lån 30/ ØU-7/06-B Hørsholm Rungsted Tennisklub: Tilskud til betaling af forfalden termin * 9/ ØU-143/05-B IP-telefoni og højhastighedsnetværk 24/ ØU-25/06-B Tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub 29/ ØU-54/06-B Restbudget jf. besluttede bevillinger Forventede bevillinger Reserveret til 'Pengene følger barnet' Restbudget jf. besluttede og forventede bevillinger * Note: Dagsordenpunkt oprindeligt behandlet på KB-møde d. 19/ (ØU-143/05-B). Beslutning om tilskud givet på mødet i Økonomiudvalget d. 9/ (under meddelelser) Beslutning Punktet blev taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 25

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 17.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Principper for evt. salg af baneareal 3 Rungsted Havn

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.09.2006 kl. 19.30. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.09.2006 kl. 19.30. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 19.30 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 22.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere