Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Den 8. juni 2006: Isabella Meyer (C). Den 19. juni 2006: Ingen. Bemærkninger til dagsordenen: Den 8. juni 2006: Mødet blev afsluttet kl med behandlingen af punkt 72, de efterfølgende 17 punkter bliver behandlet den 19. juni 2006 kl Den 19. juni 2006: Besluttet at behandlingen af punktet Ændring af lørdagsmodtagelsen udsættes til mødet den 17. august Meddelelser: Den 8. juni 2006: Sekretariatschef Gert Thorslund orienterede om Tilsynets afgørelse i sagen om undladelse af offentligt udbud vedr. Statoilgrunden. Tilsynet har meddelt, at de ikke på det foreliggende grundlag kan give tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Gert Thorslund oplyste, at der optages forhandlinger med henholdsvis Tilsynet og køber, samt at der bliver fortaget vurdering af de 87 parkeringspladser i kælder. Kommunaldirektør Kim Herlev gennemgik kort programudkast til augustkonferencen. Programudkast blev omdelt på mødet. Økonomiudvalget Side 2

3 Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at der i forbindelse med udviklingsplaner for Hørsholm Bymidte, bliver behov for ekstern bistand. Bevillingssag herom kommer på mødet den 17. august Udvalget tilsluttede sig at arbejdet kan igangsættelse nu. Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at budgettet for Gutfeldtshave overskrides med ca. kr , hvorfor der er behov for ekstrabevilling. Overskridelsen er primært begrundet i, at b.la. oprensning og maling er mere omkostningstungt end forventet. Den 19. juni 2006: Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at kvitteringsskrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. opløsning af Trommen A/S er modtaget. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-64/06-D Budget : Drøftelse med CMU Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget drøftede budgettet med CMUmedlemmerne. CMU medlemmerne Henrik Frobøse, Anne Knudsen, Lone Skou, Lis Nielsen og Pernille Rubin var mødt. Medarbejderrepræsentanterne redegjorde for, at Hørsholm Kommune er en god arbejdsplads og at Kommunen er veldrevet også på grund af dygtige og kompetente medarbejdere. Der blev givet udtryk for, at man anså buen for spændt og dermed ikke kunne håndtere flere nedskæringerne eller yderligere arbejdsopgaver, og man var bekymret for ubalancen i budgettet og hvorledes håndteringen heraf ville blive. Politisk blev der over en bred kam tilkendegivet, at man ikke var indstillet på at anvende rammebesparelser. Isabelle Meyer (C). Side 17 ØU-65/06-O Økonomisk Orientering - Maj 2006 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo maj Status for forbruget til og med maj måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er en anelse højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene Merforbruget er nærmere gennemgået i dagsordenpunktet om budgetrevision 2 (ØU-66/06-B). Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 4

5 Side 19 ØU-66/06-B Budget 2006: Budgetrevision 2 I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Beslutning: Økonomichef Morten Winge oplyste, at der i tabel over tekniske korrektioner til basisbudgettet på side 20 manglede en tilførsel på ca. 2 mio. kr. til Økonomiudvalgets område (modpost til sygebarselspulje på Børn og skoleudvalget) i hvert af årene 2007 til Summen i tabellen bliver således knap 2 mio. kr. større i alle årene, hvilket også har effekt i bevillingsskemaet på side Morten Winge redegjorde også for, at spørgsmålet om efterbetaling vedrørende frit valg i hjemmeplejen først kommer på i budgetrevision 3, når beregningerne er endeligt færdige. Punktet blev med disse bemærkninger taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Side 23 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-67/06-B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål på udvalgets område der skal indgå i de politiske drøftelser på Augustkonferencen. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede, at budgetønsker i tabel 1 samt ledelsesinformationssystem angivet i tabel 2, videresendes til Kommunalbestyrelsens behandling. Herudover prioriteres de budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger, i følgende rækkefølge: 1. Pulje til øget digitalisering 2. Baderumsfaciliteter på Rådhuset. Det undersøges i denne sammenhæng hvorvidt badefaciliteterne i Rådhushallen kan anvendes og erstatte etableringen af baderumsfaciliteter på Rådhuset. En liste over forslag til omprioriteringsmål indenfor udvalgets område af samme økonomiske omfang som budgetønskerne, er i prioriteret rækkefølge: 1. Kommunalbestyrelses budget til møder, repræsentation o.ling. 2. Økonomichefens pulje samt budget til konsulentbistand 3. Fremtidens arbejdsplads 4. Kommunal information 5. Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger 6. Syge-/barselspulje Notat med referat af møde i DMU-rådhus den 6. juni 2006 omdelt på mødet. Isabella Meyer (C). Side 33 ØU-68/06-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Beslutning: Hanne Lommer (A) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Morten Slotved (C) ønskede protokolleret, at Kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den alene har truffet en Økonomiudvalget Side 6

7 principbeslutning. Økonomiudvalget godkendte borgmesterens forslag med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A). Side 36 ØU-69/06-B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Beslutning: Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. For så vidt angår fagudvalgene, anbefaler Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene selv træffer afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Fagudvalgene opfordres dog til at indføre spørgetid, og ved tilrettelæggelsen heraf, at tage højde for ressourceomkostningerne forbundet hermed. Økonomiudvalget tilkendegav, at det findes hensigtsmæssigt, at Lørdagsmodtagelsen erstattes af en mere målrettet og borgerorienteret træffetid hvorved åbenheden styrkes. Dette kan imødekommes ved fx at indfører en fast træffetid for udvalgsformændene torsdag efter normal arbejdstid efter nærmere aftale. Isabella Meyer (C). Side 39 ØU-70/06-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Beslutning: Godkendt. Økonomiudvalget Side 7

8 Isabella Meyer (C). Side 43 ØU-71/06-B Adgang til bytte af lejeboliger På baggrund af henvendelse fra lejer af Moldrupvej 13 ønskes generel stillingtagen til, hvorledes Kommunalbestyrelsen vil forholde sig i tilfælde af bytte af lejeboligerne beliggende på Bloustrødvej/Lundevej/Moldrupvej, samt om man i det konkrete tilfælde vil give forhåndstilsagn om tilladelse til bytte samt helt eller delvist betale for gennemførte istandsættelser og forbedringer bekostet af lejer. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C). Side 45 ØU-72/06-D Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Strukturudvalget for Rudersdal Kommune har besluttet at søge det eksisterende partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner udvidet til også at omfatte Birkerød Kommune. Når udvidelsen af partnerskabet er blevet aktuelt, skal det ses i relation til den igangværende kommunalreform, hvor det er blevet besluttet at sammenlægge Søllerød og Birkerød Kommuner til Rudersdal Kommune. I den forbindelse er en harmonisering af beredskabet mellem de to kommuner nærmere blevet belyst såvel juridisk som beredskabsfagligt. På den baggrund er det blevet anbefalet, at det eksisterende partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner søges udvidet til at dække både Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar Beslutning: Godkendt, idet formandsposten for beredskabskommissionen varetages af Rudersdal, forudsat at formandsposten for Nordforbrænding varetages af Hørsholm. Isabella Meyer (C). Side 48 Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Side 9

10 ØU-73/06-B Udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune afgrænsning af deltagerkredsen I forbindelse med EU-udbud af rengøringsopgaven mv. i Hørsholm Kommune forelægges oplæg vedrørende afgrænsning af de enheder, der skal deltage i udbuddet. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 52 ØU-74/06-O Ledige boliger i Hørsholm Kommune Kommunen er forpligtet til at sikre, at boliger ikke gennem længere tid står tomme. Dette følger af boligreguleringslovens 48, stk. 2. Derfor har Hørsholm Kommune i foråret 2006 undersøgt, hvor mange ledige boliger der findes i kommunen. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at der gennemføres en kontrol af tomme boliger i Hørsholm Kommune 1-2 gange indenfor en valgperiode. Fraværende: Ingen. Side 56 ØU-75/06-0 Stutteri Stasevang - orientering om sagen LUKKET PUNKT Beslutning: Økonomiudvalget Side 10

11 Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Punktet skal være åbent. Administrationen har efterfølgende vurderet at fastholde punktet som lukket, idet en retssag på området ikke kan udelukkes. Fraværende: Ingen. Side 59 TMU-15/06-B Forslag til fredning af Usserød Ådal Udkast til fredningsforslag for Usserød Ådal blev på ØU-mødet den 6. april udsat til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 60 ØU-76/06-B Mortenstrupgård Borgmesteren anbefaler, at Mortenstrupgård sælges. Mortenstrupgård indgår i fredningsområdet omkring Usserød Ådal, og det er af væsentlig betydning for fredningsområdet, at gården bevares med nogenlunde det udtryk, gården har i dag. Ifølge fredningsforslaget kan gården dog anvendes til bolig for én familie. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget : Behandlingen af sagen udsættes til august/september mødet, idet der skal ske en vurdering af Egnsmuseets betragtninger vedr. bygningerne og disses fremtidige anvendelse, herunder de driftsmæssige omkostninger. Fraværende: Ingen. Side 65 TMU-39/06-O Politianmeldelse for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven Frederiksborg Amt har anmeldt Hørsholm Kommune til politiet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med 3 driftsuheld på Usserød Renseanlæg i Der er endnu ikke fra anklagemyndighedens side truffet afgørelse om, hvorvidt der rejses tiltale i sagen. Økonomiudvalget informeres dog om sagens tilstedeværelse. Beslutning: Godkendt, idet bødeforlægget betales. Notat vedr. strafferetlig følge af overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven Usserød Renseanlæg omdelt på mødet. Isabella Meyer (C). Side 67 BSU-29/06-O Medarbejderuddannelse på skoleområdet Alle lærere, børnehaveklasseledere, sfo-pædagoger og ledere på kommunens skoler deltager i skoleåret 2006/2007 i et uddannelsesforløb, hvor alle medarbejdere er på et 10 arbejdsdages uddannelsesforløb. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor støtte til initiativet. Fraværende: Økonomiudvalget Side 12

13 Ingen. Side 69 Økonomiudvalget Side 13

14 BSU-30/06-B Rungsted Skoles ombygning - tilførelse af ressourcer? Økonomien i byggeprojektet på Rungsted Skole er under pres, idet den afsluttede licitationen betyder, at projektet overskrides, hvis der ikke tilføres ekstra midler til projektet. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget vedtog at tilføre projektet kr fra tillægsbevillingsreserven. Fraværende: Ingen. Side 72 ØU-77/06-B Kommunalisering af den vidtgående specialundervisning Kommunekontaktrådet behandlede på møde den 6. april 2006 spørgsmålet om etablering af et fælleskommunalt samarbejde for den vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Det oplæg, som var udarbejdet af Kommunekontaktrådet (KKR) er sendt til høring i kommunerne i regionen. Borgmesteren ønsker med baggrund heri en drøftelse af sagen. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at: Tilslutte sig samarbejdsrelationen med Fredensborg og Helsingør. Tiltræde etablering og placering af KFS i Hillerød. Tiltræde finansieringsmodellen. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne får for fremtiden tilsendt dagsorden for KKR. Fraværende: Ingen. Side 75 Økonomiudvalget Side 14

15 KFU-60/06-B Frigivelse af bevilling til projektering af skatepark Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2005 at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til placering af en skatepark i Hørsholm Idrætspark på et areal grænsende op mod Stadionallé umiddelbart syd for Hørsholm Hallen. Indsigelser mod denne placering fra Idrætsrådets daværende formand er blevet behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, som vedtog at holde sig til oprindelige vedtagelse. På baggrund af denne vedtagelse søger fritids- og idrætschefen om frigivelse af anlægsmidler til projektering af skateparken i overensstemmelse med det oprindeligt fremlagte projektforslag Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Henrik Klitgaard (B) ønskede følgende protokolleret: Placeringen af skaterpark er forkert, da placeringen på længere sigt afskære os fra at løse parkeringsproblemerne. Fraværende: Ingen. Side 78 KFU-61/06-B Internetfiltre Kulturministeren tilbyder landets biblioteker internetfiltre. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : For fastholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere beslutning stemte: Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Peter Anthonsen (T), Henrik Klitgaard (B) og Jens Frederiksen (O), i alt 5. Imod stemte: Keld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A), i alt 3. Økonomiudvalget Side 15

16 Fraværende: Morten Slotved (C). Side 81 KFU-64/06-B Venskabsby Musiklejr 2006 Hørsholm Kommunale Musikskole søger om kr. i økonomisk støtte fra Venskabsbypuljen i forbindelse med en symfoniorkester- og korlejr, der er arrangeret i forbindelse med venskabsbymøde i Karksi- Nuia Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at yde kr i støtte til Musikskolens deltagelse i symfoniorkester- og korlejr i Karksi-Nuia. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 83 ØU-78/06-KB Hørsholm Badminton Klub - status på hallen I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Bygningsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at oversende punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 85 BEU-11/06-D Økonomisk og organisatorisk struktur for Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Side 16

17 I forbindelse med oprettelse af det nye Beskæftigelsesudvalg har administrationen etableret et budget og en organisering for udvalget. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Økonomiudvalget besluttede, at det nye Beskæftigelsesudvalg skifter navn til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med uændret forkortelse (BEU). Fraværende: Ingen. Side 87 BEU-17/06-B Sundhedscoach - til opfølgning af sygedagpengesager Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få undersøgt, om midlerne fra Sundhedspuljen kan anvendes til at ansætte en sundhedscoach i den resterende del af 2006 til opfølgning af sygedagpengesager. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 90 BEU-18/06-B Erhvervspolitik Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Økonomiudvalget Side 17

18 Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 93 SSU-24/06-B Seniorpolitik på social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsudvalget igangsatte sidste år et arbejde om en seniorpolitik på social- og sundhedsområdet som nu fremlægges. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 97 SSU-25/06-D Udfordring af driften på Margrethelund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 19. december 2005 at hjemtage det udliciterede plejehjem Margrethelund som kommunal institution ved kontraktens udløb ultimo januar Danske Diakonhjem har i henhold til kommunestyrelseslovens 62 udfordret kommunens drift af Margrethelund fra 1. februar Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget : Økonomiudvalget vedtog at fastholde beslutningen om hjemtagning. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 99 Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Personaleafdeling Punkt: ØU-64/06-D Sagsbehandler: Henrik Døssing Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget : Drøftelse med CMU Resume Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Forslag At Økonomiudvalget drøftet budgetoplægget med CMU s repræsentanter. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Sekretariat af 3. april 2006 med hovedoversigt og resultatopgørelse for budgetoplæg. 2. Tekniske korrektioner for hele kommunen. Sagsfremstilling Økonomiudvalget holder i juni måned møde med CMU om budgettet. Medarbejderrepræsentanterne i CMU er: Henrik Frobøse, Danmarks Lærerforening (næstformand) Anne Knudsen, FOA Vivian Johnsen, DJØF Lone Skou, HK Torben Iversen, 3F Lis Nielsen, BUPL Henrik Lundbak, repræsentant for amtets personale Pernille Rubin, DSR (sikkerhedsrepræsentant) Tine Schultz, HK (sikkerhedsrepræsentant) Beslutning Godkendt, idet Økonomiudvalget drøftede budgettet med CMU-medlemmerne. CMU medlemmerne Henrik Frobøse, Anne Knudsen, Lone Skou, Lis Nielsen og Pernille Rubin var mødt. Økonomiudvalget Side 20

21 Medarbejderrepræsentanterne redegjorde for, at Hørsholm Kommune er en god arbejdsplads og at Kommunen er veldrevet også på grund af dygtige og kompetente medarbejdere. Der blev givet udtryk for, at man anså buen for spændt og dermed ikke kunne håndtere flere nedskæringerne eller yderligere arbejdsopgaver, og man var bekymret for ubalancen i budgettet og hvorledes håndteringen heraf ville blive. Politisk blev der over en bred kam tilkendegivet, at man ikke var indstillet på at anvende rammebesparelser. Isabelle Meyer (C). Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-65/06-O Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk Orientering - Maj 2006 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo maj Status for forbruget til og med maj måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er en anelse højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene Merforbruget er nærmere gennemgået i dagsordenpunktet om budgetrevision 2 (ØU-66/06-B). Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering Maj 2006 (figurer) Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 281,3 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 758,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 37,1 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 306,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 773,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 39,6. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 17,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 99,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 17,5. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo maj Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 5/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 22

23 Det normerede budget ultimo maj 2006 er 252,8 mio. kr. svarende til 5/12 (41,7 pct.) af helårsbudgettet på 758,5 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo maj 2006 er 37,1 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 31,8 pct. (Økonomiudvalget) til et maksimum på 41,0 pct. (Kultur- og Fritidsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo maj 2006 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug (-) i pct. budget** i kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 16,5 46,4 35,5% 15,5 1,0 6,6% TMU - bruger -41,2-11, BSU 75,5 211,6 35,7% 70,5 4,9 7,0% SSU 107,0 267,8 40,0% 89,3 17,7 19,9% KFU 21,9 54,1 40,6% 18,0 3,9 21,7% BEU 16,5 40,3 41,0% 13,4 3,1 23,0% ØU*** 43,9 138,2 31,8% 46,1-2,2-4,7% I alt 240,1 746,6 32,2% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 281,3 758,5 37,1% 252,8 28,5 11,3% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 41,7% af helårsbudgettet (5 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2006 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 276,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Det svarer til 36,4 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 281,3 mio. kr. Samlet set er der ultimo maj 2006 et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo maj 2006 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. per. budget af per. budget TMU - skat 16,5 13,9 2,6 18,5% TMU - bruger -41,2-51,3 10,1 19,7% BSU 75,5 74,4 1,1 1,4% SSU 107,0 98,1 8,8 9,0% KFU 21,9 21,3 0,6 2,9% BEU 16,5 13,0 3,5 27,2% ØU* 43,9 55,6-11,7-21,0% I alt 240,1 225,1 15,0 6,7% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 281,3 276,4 4,9 1,8% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede merforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. (Økonomiudvalget) til et periodiseret merforbrug på 8,8 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget). Økonomiudvalget Side 23

24 Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 2,6 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende udgifter i 2006 til glatførebekæmpelsesmidler i kommunens vintertjeneste. I budgetrevision 2 anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er betalingsforskydninger vedrørende skatter og afgifter. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 1,1 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende udgifter i 2006 til lønninger i skolefritidsordningerne. I budgetrevision 2 anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. finansieret af udgiftspresmidler. Disse midler er budgetteret under Økonomiudvalgets politikområde 80. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 8,8 mio. kr., som skyldes betalingsforskydninger. Der er betalingsforskydninger i afregningen fra amtet vedrørende hjælp til boligindretning til personer under 67 år, samt i afregningen fra andre kommuner vedrørende aktivitets- og samværstilbud og kommunale botilbud. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på i alt 3,5 mio. kr. Dette skyldes et reelt merforbrug, idet indtægterne fra statsrefusion af kontanthjælp ved en fejl har været budgetteret for højt. I budgetrevision 2 anbefaler Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som hovedsagligt skyldes betalingsforskydninger i bogføring af lønudgifter i Idrætsparken. I budgetrevision 2 anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på ca. 0,1 mio. kr. bl.a. som følge af mindreindtægter vedrørende billetter og forpagtning. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på i alt 11,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger i sammenligningen mellem 2006 og I 2006 er budgettet højere bl.a. som følge af overførsler fra 2005 til 2006 og endnu ikke udmøntede midler fra henholdsvis lønpulje, sygdom/barsel samt udgiftspres. Disse 3 forhold forklarer i alt 9,2 mio. kr. ud af det samlede periodiserede mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Anlæg Ud af et budget i 2006 på 99,2 mio. kr. er der ultimo maj 2006 bogført anlægsudgifter for 17,4 mio. kr. Ud af et budget i 2006 på 23,8 mio. kr. er der ultimo maj 2006 endnu ikke bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 109,2 mio. kr. opgjort ultimo maj Tillægsbevillingsreserven Ultimo maj 2006 er der kr. til disposition i tillægsbevillingsreserven. Økonomiudvalget Side 24

25 Tillægsbevillingsreserven er ultimo maj måned disponeret som følger. Emne KB-møde Sagsnr. Beløb Budget Godkendte bevillinger Trommen: Merudgifter til overenskomster ifm. Kommunalisering 30/ ØU-13/06-B Hørsholm Badminton Klub: Omlægning og sanering af lån 30/ ØU-7/06-B Hørsholm Rungsted Tennisklub: Tilskud til betaling af forfalden termin * 9/ ØU-143/05-B IP-telefoni og højhastighedsnetværk 24/ ØU-25/06-B Tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub 29/ ØU-54/06-B Restbudget jf. besluttede bevillinger Forventede bevillinger Reserveret til 'Pengene følger barnet' Restbudget jf. besluttede og forventede bevillinger * Note: Dagsordenpunkt oprindeligt behandlet på KB-møde d. 19/ (ØU-143/05-B). Beslutning om tilskud givet på mødet i Økonomiudvalget d. 9/ (under meddelelser) Beslutning Punktet blev taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 25

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere