Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Den 8. juni 2006: Isabella Meyer (C). Den 19. juni 2006: Ingen. Bemærkninger til dagsordenen: Den 8. juni 2006: Mødet blev afsluttet kl med behandlingen af punkt 72, de efterfølgende 17 punkter bliver behandlet den 19. juni 2006 kl Den 19. juni 2006: Besluttet at behandlingen af punktet Ændring af lørdagsmodtagelsen udsættes til mødet den 17. august Meddelelser: Den 8. juni 2006: Sekretariatschef Gert Thorslund orienterede om Tilsynets afgørelse i sagen om undladelse af offentligt udbud vedr. Statoilgrunden. Tilsynet har meddelt, at de ikke på det foreliggende grundlag kan give tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Gert Thorslund oplyste, at der optages forhandlinger med henholdsvis Tilsynet og køber, samt at der bliver fortaget vurdering af de 87 parkeringspladser i kælder. Kommunaldirektør Kim Herlev gennemgik kort programudkast til augustkonferencen. Programudkast blev omdelt på mødet. Økonomiudvalget Side 2

3 Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at der i forbindelse med udviklingsplaner for Hørsholm Bymidte, bliver behov for ekstern bistand. Bevillingssag herom kommer på mødet den 17. august Udvalget tilsluttede sig at arbejdet kan igangsættelse nu. Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at budgettet for Gutfeldtshave overskrides med ca. kr , hvorfor der er behov for ekstrabevilling. Overskridelsen er primært begrundet i, at b.la. oprensning og maling er mere omkostningstungt end forventet. Den 19. juni 2006: Borgmester Uffe Thorndahl (C) oplyste, at kvitteringsskrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. opløsning af Trommen A/S er modtaget. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-64/06-D Budget : Drøftelse med CMU Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget drøftede budgettet med CMUmedlemmerne. CMU medlemmerne Henrik Frobøse, Anne Knudsen, Lone Skou, Lis Nielsen og Pernille Rubin var mødt. Medarbejderrepræsentanterne redegjorde for, at Hørsholm Kommune er en god arbejdsplads og at Kommunen er veldrevet også på grund af dygtige og kompetente medarbejdere. Der blev givet udtryk for, at man anså buen for spændt og dermed ikke kunne håndtere flere nedskæringerne eller yderligere arbejdsopgaver, og man var bekymret for ubalancen i budgettet og hvorledes håndteringen heraf ville blive. Politisk blev der over en bred kam tilkendegivet, at man ikke var indstillet på at anvende rammebesparelser. Isabelle Meyer (C). Side 17 ØU-65/06-O Økonomisk Orientering - Maj 2006 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo maj Status for forbruget til og med maj måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er en anelse højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene Merforbruget er nærmere gennemgået i dagsordenpunktet om budgetrevision 2 (ØU-66/06-B). Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 4

5 Side 19 ØU-66/06-B Budget 2006: Budgetrevision 2 I overensstemmelse med den økonomiske politik i Hørsholm Kommune forelægger administrationen budgetrevision 2. Administrationen indstiller budgetkorrektioner, som samlet set forbedrer den økonomiske stilling i 2006 med 6,5 mio. kr. Hertil kommer frigivelse af deponerede midler for 5,2 mio. kr., således at der i forhold til det foreliggende budgetgrundlag forventes en forbedring af kassebeholdningen med 11,7 mio. kr. Forbedringen på 6,5 mio. kr. skyldes primært øgede forventninger til jordsalg (14,9 mio. kr.). I modsat retning trækker en budgetteringsfejl vedr. statsrefusioner (2,9 mio. kr.), merudgifter til IT-drift og forsikringer (2,1 mio. kr.), andre merudgifter på driften (2,2 mio. kr.) og øgede afdrag på lån (1,2 mio. kr.) Beslutning: Økonomichef Morten Winge oplyste, at der i tabel over tekniske korrektioner til basisbudgettet på side 20 manglede en tilførsel på ca. 2 mio. kr. til Økonomiudvalgets område (modpost til sygebarselspulje på Børn og skoleudvalget) i hvert af årene 2007 til Summen i tabellen bliver således knap 2 mio. kr. større i alle årene, hvilket også har effekt i bevillingsskemaet på side Morten Winge redegjorde også for, at spørgsmålet om efterbetaling vedrørende frit valg i hjemmeplejen først kommer på i budgetrevision 3, når beregningerne er endeligt færdige. Punktet blev med disse bemærkninger taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Side 23 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-67/06-B Budget på Økonomiudvalgets område - 2. møde Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål på udvalgets område der skal indgå i de politiske drøftelser på Augustkonferencen. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede, at budgetønsker i tabel 1 samt ledelsesinformationssystem angivet i tabel 2, videresendes til Kommunalbestyrelsens behandling. Herudover prioriteres de budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger, i følgende rækkefølge: 1. Pulje til øget digitalisering 2. Baderumsfaciliteter på Rådhuset. Det undersøges i denne sammenhæng hvorvidt badefaciliteterne i Rådhushallen kan anvendes og erstatte etableringen af baderumsfaciliteter på Rådhuset. En liste over forslag til omprioriteringsmål indenfor udvalgets område af samme økonomiske omfang som budgetønskerne, er i prioriteret rækkefølge: 1. Kommunalbestyrelses budget til møder, repræsentation o.ling. 2. Økonomichefens pulje samt budget til konsulentbistand 3. Fremtidens arbejdsplads 4. Kommunal information 5. Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger 6. Syge-/barselspulje Notat med referat af møde i DMU-rådhus den 6. juni 2006 omdelt på mødet. Isabella Meyer (C). Side 33 ØU-68/06-B Rungsted Havn - nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg under KB til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond Borgmesteren foreslår, at der nedsættes et såkaldt 17, stk. 4 udvalg under Kommunalbestyrelsen til udarbejdelse af vedtægter for en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, samt forslag til hvor stor en del af kommunens aktier, der skal overdrages til fonden og hvad betalingen skal fastsættes til. Beslutning: Hanne Lommer (A) betragtes som inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Morten Slotved (C) ønskede protokolleret, at Kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den alene har truffet en Økonomiudvalget Side 6

7 principbeslutning. Økonomiudvalget godkendte borgmesterens forslag med følgende ændringer: Pkt Alle partier skal deltage i udvalget, og være repræsenteret ved et medlem. Pkt En advokat tilknyttes udvalget som ekstern juridisk rådgiver. Advokaten vælges af udvalget. Isabella Meyer (C) og Hanne Lommer (A). Side 36 ØU-69/06-B Spørgetid - drøftelse af muligheder ved en revision af gældende regler Oplæg til Økonomiudvalget om de forskellige vinkler, der kan anlægges ved revision af reglerne for spørgetid i Hørsholm Kommune. Beslutning: Godkendt, idet reglerne fra Rudersdal anvendes. For så vidt angår fagudvalgene, anbefaler Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene selv træffer afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have spørgetid i forbindelse med fagudvalgsmøderne. Fagudvalgene opfordres dog til at indføre spørgetid, og ved tilrettelæggelsen heraf, at tage højde for ressourceomkostningerne forbundet hermed. Økonomiudvalget tilkendegav, at det findes hensigtsmæssigt, at Lørdagsmodtagelsen erstattes af en mere målrettet og borgerorienteret træffetid hvorved åbenheden styrkes. Dette kan imødekommes ved fx at indfører en fast træffetid for udvalgsformændene torsdag efter normal arbejdstid efter nærmere aftale. Isabella Meyer (C). Side 39 ØU-70/06-B Hørsholm antennelaug Hørsholm almene Boligselskab indberetter etablering af antennelaug og ansøger om principiel tilladelse til oprettelse af bolignet i de afdelinger hvor det besluttes. Beslutning: Godkendt. Økonomiudvalget Side 7

8 Isabella Meyer (C). Side 43 ØU-71/06-B Adgang til bytte af lejeboliger På baggrund af henvendelse fra lejer af Moldrupvej 13 ønskes generel stillingtagen til, hvorledes Kommunalbestyrelsen vil forholde sig i tilfælde af bytte af lejeboligerne beliggende på Bloustrødvej/Lundevej/Moldrupvej, samt om man i det konkrete tilfælde vil give forhåndstilsagn om tilladelse til bytte samt helt eller delvist betale for gennemførte istandsættelser og forbedringer bekostet af lejer. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C). Side 45 ØU-72/06-D Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Strukturudvalget for Rudersdal Kommune har besluttet at søge det eksisterende partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner udvidet til også at omfatte Birkerød Kommune. Når udvidelsen af partnerskabet er blevet aktuelt, skal det ses i relation til den igangværende kommunalreform, hvor det er blevet besluttet at sammenlægge Søllerød og Birkerød Kommuner til Rudersdal Kommune. I den forbindelse er en harmonisering af beredskabet mellem de to kommuner nærmere blevet belyst såvel juridisk som beredskabsfagligt. På den baggrund er det blevet anbefalet, at det eksisterende partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner søges udvidet til at dække både Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar Beslutning: Godkendt, idet formandsposten for beredskabskommissionen varetages af Rudersdal, forudsat at formandsposten for Nordforbrænding varetages af Hørsholm. Isabella Meyer (C). Side 48 Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Side 9

10 ØU-73/06-B Udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune afgrænsning af deltagerkredsen I forbindelse med EU-udbud af rengøringsopgaven mv. i Hørsholm Kommune forelægges oplæg vedrørende afgrænsning af de enheder, der skal deltage i udbuddet. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 52 ØU-74/06-O Ledige boliger i Hørsholm Kommune Kommunen er forpligtet til at sikre, at boliger ikke gennem længere tid står tomme. Dette følger af boligreguleringslovens 48, stk. 2. Derfor har Hørsholm Kommune i foråret 2006 undersøgt, hvor mange ledige boliger der findes i kommunen. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at der gennemføres en kontrol af tomme boliger i Hørsholm Kommune 1-2 gange indenfor en valgperiode. Fraværende: Ingen. Side 56 ØU-75/06-0 Stutteri Stasevang - orientering om sagen LUKKET PUNKT Beslutning: Økonomiudvalget Side 10

11 Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Punktet skal være åbent. Administrationen har efterfølgende vurderet at fastholde punktet som lukket, idet en retssag på området ikke kan udelukkes. Fraværende: Ingen. Side 59 TMU-15/06-B Forslag til fredning af Usserød Ådal Udkast til fredningsforslag for Usserød Ådal blev på ØU-mødet den 6. april udsat til fornyet behandling i Teknik og Miljøudvalget. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 60 ØU-76/06-B Mortenstrupgård Borgmesteren anbefaler, at Mortenstrupgård sælges. Mortenstrupgård indgår i fredningsområdet omkring Usserød Ådal, og det er af væsentlig betydning for fredningsområdet, at gården bevares med nogenlunde det udtryk, gården har i dag. Ifølge fredningsforslaget kan gården dog anvendes til bolig for én familie. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget : Behandlingen af sagen udsættes til august/september mødet, idet der skal ske en vurdering af Egnsmuseets betragtninger vedr. bygningerne og disses fremtidige anvendelse, herunder de driftsmæssige omkostninger. Fraværende: Ingen. Side 65 TMU-39/06-O Politianmeldelse for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven Frederiksborg Amt har anmeldt Hørsholm Kommune til politiet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med 3 driftsuheld på Usserød Renseanlæg i Der er endnu ikke fra anklagemyndighedens side truffet afgørelse om, hvorvidt der rejses tiltale i sagen. Økonomiudvalget informeres dog om sagens tilstedeværelse. Beslutning: Godkendt, idet bødeforlægget betales. Notat vedr. strafferetlig følge af overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven Usserød Renseanlæg omdelt på mødet. Isabella Meyer (C). Side 67 BSU-29/06-O Medarbejderuddannelse på skoleområdet Alle lærere, børnehaveklasseledere, sfo-pædagoger og ledere på kommunens skoler deltager i skoleåret 2006/2007 i et uddannelsesforløb, hvor alle medarbejdere er på et 10 arbejdsdages uddannelsesforløb. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor støtte til initiativet. Fraværende: Økonomiudvalget Side 12

13 Ingen. Side 69 Økonomiudvalget Side 13

14 BSU-30/06-B Rungsted Skoles ombygning - tilførelse af ressourcer? Økonomien i byggeprojektet på Rungsted Skole er under pres, idet den afsluttede licitationen betyder, at projektet overskrides, hvis der ikke tilføres ekstra midler til projektet. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget vedtog at tilføre projektet kr fra tillægsbevillingsreserven. Fraværende: Ingen. Side 72 ØU-77/06-B Kommunalisering af den vidtgående specialundervisning Kommunekontaktrådet behandlede på møde den 6. april 2006 spørgsmålet om etablering af et fælleskommunalt samarbejde for den vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Det oplæg, som var udarbejdet af Kommunekontaktrådet (KKR) er sendt til høring i kommunerne i regionen. Borgmesteren ønsker med baggrund heri en drøftelse af sagen. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at: Tilslutte sig samarbejdsrelationen med Fredensborg og Helsingør. Tiltræde etablering og placering af KFS i Hillerød. Tiltræde finansieringsmodellen. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne får for fremtiden tilsendt dagsorden for KKR. Fraværende: Ingen. Side 75 Økonomiudvalget Side 14

15 KFU-60/06-B Frigivelse af bevilling til projektering af skatepark Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2005 at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til placering af en skatepark i Hørsholm Idrætspark på et areal grænsende op mod Stadionallé umiddelbart syd for Hørsholm Hallen. Indsigelser mod denne placering fra Idrætsrådets daværende formand er blevet behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, som vedtog at holde sig til oprindelige vedtagelse. På baggrund af denne vedtagelse søger fritids- og idrætschefen om frigivelse af anlægsmidler til projektering af skateparken i overensstemmelse med det oprindeligt fremlagte projektforslag Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Henrik Klitgaard (B) ønskede følgende protokolleret: Placeringen af skaterpark er forkert, da placeringen på længere sigt afskære os fra at løse parkeringsproblemerne. Fraværende: Ingen. Side 78 KFU-61/06-B Internetfiltre Kulturministeren tilbyder landets biblioteker internetfiltre. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : For fastholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere beslutning stemte: Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Peter Anthonsen (T), Henrik Klitgaard (B) og Jens Frederiksen (O), i alt 5. Imod stemte: Keld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Hanne Lommer (A), i alt 3. Økonomiudvalget Side 15

16 Fraværende: Morten Slotved (C). Side 81 KFU-64/06-B Venskabsby Musiklejr 2006 Hørsholm Kommunale Musikskole søger om kr. i økonomisk støtte fra Venskabsbypuljen i forbindelse med en symfoniorkester- og korlejr, der er arrangeret i forbindelse med venskabsbymøde i Karksi- Nuia Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at yde kr i støtte til Musikskolens deltagelse i symfoniorkester- og korlejr i Karksi-Nuia. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 83 ØU-78/06-KB Hørsholm Badminton Klub - status på hallen I forbindelse med omlægning af lån til Hørsholm Badminton Klub har Bygningsafdelingen besigtiget Hørsholm Badminton Klubs hal. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Økonomiudvalget besluttede at oversende punktet til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 85 BEU-11/06-D Økonomisk og organisatorisk struktur for Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Side 16

17 I forbindelse med oprettelse af det nye Beskæftigelsesudvalg har administrationen etableret et budget og en organisering for udvalget. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Økonomiudvalget besluttede, at det nye Beskæftigelsesudvalg skifter navn til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med uændret forkortelse (BEU). Fraværende: Ingen. Side 87 BEU-17/06-B Sundhedscoach - til opfølgning af sygedagpengesager Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få undersøgt, om midlerne fra Sundhedspuljen kan anvendes til at ansætte en sundhedscoach i den resterende del af 2006 til opfølgning af sygedagpengesager. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 90 BEU-18/06-B Erhvervspolitik Det følger af lov om erhvervsfremme, at ansvaret for erhvervsservice overdrages fuldt ud til kommunerne pr. 1. januar Hørsholm Kommune har ikke nogen nedskrevet erhvervspolitik, og det anbefales derfor, at en sådan udarbejdes. For så vidt angår erhvervsservice, afventes udmøntningen af regeringens aftale med KL om oprettelse af et regionalt væksthus, som skal varetage opgaverne vedr. erhvervsservice. Økonomiudvalget Side 17

18 Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Ingen. Side 93 SSU-24/06-B Seniorpolitik på social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsudvalget igangsatte sidste år et arbejde om en seniorpolitik på social- og sundhedsområdet som nu fremlægges. Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 97 SSU-25/06-D Udfordring af driften på Margrethelund Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 19. december 2005 at hjemtage det udliciterede plejehjem Margrethelund som kommunal institution ved kontraktens udløb ultimo januar Danske Diakonhjem har i henhold til kommunestyrelseslovens 62 udfordret kommunens drift af Margrethelund fra 1. februar Beslutning: Mødet fortsættes mandag den 19. juni 2006, hvor sagen behandles. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget : Økonomiudvalget vedtog at fastholde beslutningen om hjemtagning. Fraværende: Morten Slotved (C). Side 99 Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Fra: Personaleafdeling Punkt: ØU-64/06-D Sagsbehandler: Henrik Døssing Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budget : Drøftelse med CMU Resume Den årlige drøftelse med CMU (Det centrale Medindflydelsesudvalg) om budgettet. Forslag At Økonomiudvalget drøftet budgetoplægget med CMU s repræsentanter. Bilag 1. Notat fra Økonomisk Sekretariat af 3. april 2006 med hovedoversigt og resultatopgørelse for budgetoplæg. 2. Tekniske korrektioner for hele kommunen. Sagsfremstilling Økonomiudvalget holder i juni måned møde med CMU om budgettet. Medarbejderrepræsentanterne i CMU er: Henrik Frobøse, Danmarks Lærerforening (næstformand) Anne Knudsen, FOA Vivian Johnsen, DJØF Lone Skou, HK Torben Iversen, 3F Lis Nielsen, BUPL Henrik Lundbak, repræsentant for amtets personale Pernille Rubin, DSR (sikkerhedsrepræsentant) Tine Schultz, HK (sikkerhedsrepræsentant) Beslutning Godkendt, idet Økonomiudvalget drøftede budgettet med CMU-medlemmerne. CMU medlemmerne Henrik Frobøse, Anne Knudsen, Lone Skou, Lis Nielsen og Pernille Rubin var mødt. Økonomiudvalget Side 20

21 Medarbejderrepræsentanterne redegjorde for, at Hørsholm Kommune er en god arbejdsplads og at Kommunen er veldrevet også på grund af dygtige og kompetente medarbejdere. Der blev givet udtryk for, at man anså buen for spændt og dermed ikke kunne håndtere flere nedskæringerne eller yderligere arbejdsopgaver, og man var bekymret for ubalancen i budgettet og hvorledes håndteringen heraf ville blive. Politisk blev der over en bred kam tilkendegivet, at man ikke var indstillet på at anvende rammebesparelser. Isabelle Meyer (C). Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-65/06-O Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk Orientering - Maj 2006 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo maj Status for forbruget til og med maj måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er en anelse højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene Merforbruget er nærmere gennemgået i dagsordenpunktet om budgetrevision 2 (ØU-66/06-B). Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering Maj 2006 (figurer) Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 281,3 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 758,5 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 37,1 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 306,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 773,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 39,6. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 17,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Ud af et helårsbudget på 99,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 17,5. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo maj Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 5/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 22

23 Det normerede budget ultimo maj 2006 er 252,8 mio. kr. svarende til 5/12 (41,7 pct.) af helårsbudgettet på 758,5 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo maj 2006 er 37,1 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 31,8 pct. (Økonomiudvalget) til et maksimum på 41,0 pct. (Kultur- og Fritidsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo maj 2006 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug (-) i pct. budget** i kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 16,5 46,4 35,5% 15,5 1,0 6,6% TMU - bruger -41,2-11, BSU 75,5 211,6 35,7% 70,5 4,9 7,0% SSU 107,0 267,8 40,0% 89,3 17,7 19,9% KFU 21,9 54,1 40,6% 18,0 3,9 21,7% BEU 16,5 40,3 41,0% 13,4 3,1 23,0% ØU*** 43,9 138,2 31,8% 46,1-2,2-4,7% I alt 240,1 746,6 32,2% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 281,3 758,5 37,1% 252,8 28,5 11,3% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 41,7% af helårsbudgettet (5 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2006 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 276,4 mio. kr. opgjort ultimo maj Det svarer til 36,4 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 281,3 mio. kr. Samlet set er der ultimo maj 2006 et periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo maj 2006 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. per. budget af per. budget TMU - skat 16,5 13,9 2,6 18,5% TMU - bruger -41,2-51,3 10,1 19,7% BSU 75,5 74,4 1,1 1,4% SSU 107,0 98,1 8,8 9,0% KFU 21,9 21,3 0,6 2,9% BEU 16,5 13,0 3,5 27,2% ØU* 43,9 55,6-11,7-21,0% I alt 240,1 225,1 15,0 6,7% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 281,3 276,4 4,9 1,8% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret merforbrug på 4,9 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede merforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. (Økonomiudvalget) til et periodiseret merforbrug på 8,8 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget). Økonomiudvalget Side 23

24 Merforbruget er udtryk dels for et reelt merforbrug, dels for betalingsforskydninger i 2006 i forhold til sammenligningsårene På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 2,6 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende udgifter i 2006 til glatførebekæmpelsesmidler i kommunens vintertjeneste. I budgetrevision 2 anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der er betalingsforskydninger vedrørende skatter og afgifter. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 1,1 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende udgifter i 2006 til lønninger i skolefritidsordningerne. I budgetrevision 2 anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. finansieret af udgiftspresmidler. Disse midler er budgetteret under Økonomiudvalgets politikområde 80. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 8,8 mio. kr., som skyldes betalingsforskydninger. Der er betalingsforskydninger i afregningen fra amtet vedrørende hjælp til boligindretning til personer under 67 år, samt i afregningen fra andre kommuner vedrørende aktivitets- og samværstilbud og kommunale botilbud. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på i alt 3,5 mio. kr. Dette skyldes et reelt merforbrug, idet indtægterne fra statsrefusion af kontanthjælp ved en fejl har været budgetteret for højt. I budgetrevision 2 anbefaler Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, at dette område tildeles en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som hovedsagligt skyldes betalingsforskydninger i bogføring af lønudgifter i Idrætsparken. I budgetrevision 2 anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på ca. 0,1 mio. kr. bl.a. som følge af mindreindtægter vedrørende billetter og forpagtning. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på i alt 11,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger i sammenligningen mellem 2006 og I 2006 er budgettet højere bl.a. som følge af overførsler fra 2005 til 2006 og endnu ikke udmøntede midler fra henholdsvis lønpulje, sygdom/barsel samt udgiftspres. Disse 3 forhold forklarer i alt 9,2 mio. kr. ud af det samlede periodiserede mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Anlæg Ud af et budget i 2006 på 99,2 mio. kr. er der ultimo maj 2006 bogført anlægsudgifter for 17,4 mio. kr. Ud af et budget i 2006 på 23,8 mio. kr. er der ultimo maj 2006 endnu ikke bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 109,2 mio. kr. opgjort ultimo maj Tillægsbevillingsreserven Ultimo maj 2006 er der kr. til disposition i tillægsbevillingsreserven. Økonomiudvalget Side 24

25 Tillægsbevillingsreserven er ultimo maj måned disponeret som følger. Emne KB-møde Sagsnr. Beløb Budget Godkendte bevillinger Trommen: Merudgifter til overenskomster ifm. Kommunalisering 30/ ØU-13/06-B Hørsholm Badminton Klub: Omlægning og sanering af lån 30/ ØU-7/06-B Hørsholm Rungsted Tennisklub: Tilskud til betaling af forfalden termin * 9/ ØU-143/05-B IP-telefoni og højhastighedsnetværk 24/ ØU-25/06-B Tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub 29/ ØU-54/06-B Restbudget jf. besluttede bevillinger Forventede bevillinger Reserveret til 'Pengene følger barnet' Restbudget jf. besluttede og forventede bevillinger * Note: Dagsordenpunkt oprindeligt behandlet på KB-møde d. 19/ (ØU-143/05-B). Beslutning om tilskud givet på mødet i Økonomiudvalget d. 9/ (under meddelelser) Beslutning Punktet blev taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Økonomiudvalget Side 25

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere