Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Isabella Meyer (C) Bemærkninger til dagsordenen: Personalesagen på tillægsdagsordenen behandles først, og personalechef Henrik Døssing deltager. Kl behandles sagen om revisionsberetning vedrørende årsregnskab Poul Christensen fra Ernst & Young deltager. Meddelelser: På baggrund af presseomtalen af Allerød Kommunes budgetkonference oplyste borgmesteren, at Hørsholm Kommunalbestyrelses budgetkonference den august 2007 beløb sig til kr. svarende til ca kr. pr deltager. Borgmesteren orienterede om, at Rudersdal Kommune foranlediget af en henvendelse fra politidirektøren har bedt om tilslutning til, at beredskabschef for Rudersdal Hørsholm Beredskab Jesper Djurhuus repræsenterer kommunerne i politikredsen i politidirektørens strategiske stab. Økonomiudvalget tilsluttede sig forslaget. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-96/07-B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006 Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 samt revisionsberetning for det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er ingen nye bemærkninger tilføjet i år. Beslutning: Godkendt, idet borgmester Uffe Thorndahl udtrykte stor tilfredshed med administrationens arbejde i Side 16 ØU-97/07-B Budget 2007: Budgetrevision 3 Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at budgettet i 2007 reduceres med 9,8 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis en udskydelse af anlæg på netto 3,1 mio. kr., samt indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring. Isoleret set indstilles en forøgelse af driftsbudgettet på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det vedtagne driftsbudget. Beslutning: Godkendt. Side 19 ØU-98/07-O Økonomisk orientering August 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo juli Status for forbruget til og med juli 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet Økonomiudvalget Side 3

4 afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. Beslutning: Taget til efterretning. Side 24 ØU-99/07-B Forventet årsresultat for Region Hovedstaden Administrationen forelægger Region Hovedstadens 1. oversigt over forventet årsresultat 2007, samt lægger op til at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at fremtidige oversigter over regionens forventede årsresultat alene distribueres til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Beslutning: Taget til efterretning og godkendt for så vidt angår, at der for fremtiden alene sker en orientering af Kommunalbestyrelsens medlemmer uden en egentlig politisk forelæggelse. Side 28 ØU-100/07-B Sophielund III - Ejerforeningsvedtægt samt administrationsaftaler Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB fremsender udkast til administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt til kommunens godkendelse. Beslutning: Godkendt. Side 30 ØU-101/07-B Tagudskiftning, ventilationsanlæg og miljøforbedrende arbejder Breelteparkens plejeboliger og servicecenter, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens Økonomiudvalget Side 4

5 godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning i forbindelse med nye lån til forbedringsarbejder. Beslutning: Godkendt. Side 32 ØU-102/07-O Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2006 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Beslutning: Taget til efterretning. Side 34 ØU-103/07-B Afdeling Frennegård Park - udskiftning af vinduer og døre. Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelsen til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelsen. Beslutning: Godkendt. Side 36 ØU-104/07-B Hørsholm almene Boligselskab - årsregnskab for perioden 1. oktober september Årsregnskab 2005/2006 for Hørsholm almennyttige Boligselskab samt ejerforeningen Margrethelund og servicearealerne for Margrethelund fremlægges til godkendelse. Derudover fremlægges driftsberetningen til orientering. Økonomiudvalget Side 5

6 Beslutning: Godkendt. Side 38 ØU-105/07-B Ahornvej - medlemsskab af grundejerforening På baggrund af gentagne henvendelser fra ansøger om at blive fritaget for medlemskab af grundejerforeningen Gravergården forelægges hermed sagen til endelig stillingstagen. Beslutning: Godkendt, idet svarudkastet justeres, så det fremgår, at Hørsholm Kommune kan genoverveje sagen på baggrund af en aftale mellem grundejerforeningen Garvergården og de pågældende grundejere om vedligeholdelse af den private fællesvej. Side 40 ØU-106/07-B Administration jf. boligreguleringslovens kapitel 7. Orientering om den nuværende administration, med henblik på udarbejdelse af fremtidigt administrationsgrundlag. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning, samt at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationen rutinemæssigt iværksætter politianmeldelse, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at forslagets punkt 3 udgår. Side 42 ØU-107/07-B Fremtidig anvendelse af Mortenstrupgård Mortenstrupgård indgår i fredningsforslaget for Usserød Ådal, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni Fredningsforslaget giver mulighed for, at gården kan anvendes til bolig for én familie. Herudover kan gården anvendes til naturformidlingsvirksomhed, museale formål eller lignende offentlige Økonomiudvalget Side 6

7 formål. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen , at administrationen skulle undersøge, om ejendommen kunne inddrages til museumsmæssige formål uden væsentlige omkostninger for Hørsholm Kommune. Beslutning: Udsat. Side 46 ØU-108/07-O Retninglinier og procedure for behandling af ændringsforslag Behandling af ændringsforslag til forslag på Kommunalbestyrelsens dagsorden har givet anledning til henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt formalia omkring behandling af ændringsforslag følges, senest efter Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj Administrationen har derfor udarbejdet et notat, som beskriver procedurer og regler for behandling af ændringsforslag, der fremsættes i henhold til forretningsordnens 11, herunder krav til ændringsforslag og afstemningsprocedurer. Principperne finder ligeledes anvendelse på de stående udvalg. Beslutning: Taget til efterretning. Side 49 ØU-109/07-B Udkast til mødeplan for 2008 Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for afholdelse af politiske møder i Beslutning: Udsat, idet forslag til mødeplan sendes til udtalelse i fagudvalgene. Side 51 Økonomiudvalget Side 7

8 BEU-26/07-D Høringssvar fra LBR ang. Beskæftigelsesplan 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplan 2008 var i høring i LBR den 9. august og høringssvaret skal herefter behandles i BEU. Beslutning: Godkendt. Side 53 BSU-48/07-O Vurdering af støttebehovet på politikområde 30 og 31 På politikområderne 30 og 31 er der samlet budgetteret med kr. til brug for ekstra støtte til børn i form af tildelte støttetimer, henvisning til særlige skoletilbud m.v. Der har de senere år været en vækst i forbruget på dette område, og det må forventes, at budgettet med det nuværende serviceniveau vil blive overskredet i Beslutning: Godkendt, idet det blev besluttet, at sagen slutter i Økonomiudvalget. Side 56 BSU-51/07-B Farvergården, rammer for døgninstitutionens drift Administrationen ønsker tilsagn til, at Farvergården har et 100 % budget samt har mulighed for at overføre overskud/underskud efter de rammer, som Fredensborg har aftalt med døgninstitutionen. Beslutning: Godkendt. Side 59 Økonomiudvalget Side 8

9 BSU-52/07-B Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU- Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60- selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Beslutning: Udsat med henblik på en politisk drøftelse med de 3 andre kommuner. Side 61 BSU-55/07-B Tilpasning af dagpasningsområdets samlede kapacitet Dagpasningsområdet har det seneste halve år oplevet en væsentlig stigning i efterspørgselen på pladser, hvilket har resulteret i en længerevarende merbelægning i foråret Årsagen har været en stor tilgang af børn fra andre kommuner i efteråret 2006 samt et større fødselstal end tidligere prognosticeret. En ny kapacitetsanalyse viser på den baggrund. at der i et vist omfang bør kompenseres for nedlukningen af Breeltegården. Beslutning: Udsat. Forelægges i revideret form. Side 63 KFU-65/07-B Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole. Hørsholm Rideklub af 2003 driver som den eneste af Hørsholm Kommunes fire rideklubber en foreningsbaseret rideskole. At drive en elevrideskole er en meget personalekrævende og omkostningstung aktivitet. Hørsholm Rideklub af 2003 søger derfor om et særligt tilskud til driften af elevrideskolen. Beslutning: Godkendt med tillægsbevilling på kr. i 2007 og kr. i 2008, idet det samtidig blev besluttet, at tilskuddet revurderes på baggrund af ny rapport om ridesporten i Hørsholm. Økonomiudvalget Side 9

10 Side 66 KFU-67/07-B Kokkedal Golfklub søger om tilskud til etablering af porte Kokkedal Golfklub har fået et tilbud på kr. til etablering af 7 porte i stakladen på Kokkedal Avlsgård. Klubben søger om tilskud til at få dækket halvdelen af udgifterne kr. Beslutning: Godkendt. Side 70 TMU-71/07-B Lokalplan Syrenvej 4 og Usserød Kongevej 56 A Forslag til Lokalplan 130 og tillæg 2 til Helhedsplan har været i offentlighøring i perioden fra den 4. april 2007 til 30. maj Der er indkommet 11 høringssvar, hvoraf det ene er et samlet høringssvar fra beboere i lokalplanens nærområde. Som bilag til dette høringssvar er 275 underskrifter fra borgere i Hørsholm Kommune primært fra lokalplanens nærområde. Beslutning: Godkendt, idet Peter Antonsen (T) stemte imod og Hanne Lommer (A) tog forbehold. Side 73 TMU-72/07-B Forslag til boligbebyggelse på Egevej - lokalplanforslag 131 På Teknik og Miljøudvalgets møde den 27. juni 2007 besluttede udvalget, at den reviderede situationsplan for projektet kunne danne grundlag for et revideret lokalplanforslag under forudsætning af, at der blev udarbejdet en beplantningsplan. Derudover skulle bygningernes kotering søges sænket ligesom, der skulle arbejdes videre med placering af vinduer i forhold til naboer. Økonomiudvalget Side 10

11 Beslutning: Godkendt, idet Henrik Klitgaard (B), Hanne Lommer (A) og Peter Antonsen (T) stemte imod. Side 76 TMU-73/07-B Rungsted Havn - tillæg 1 til lokalplan 103 På baggrund af ansøgninger om at anlægge kajakklubhus og et fiskehus, har det vist sig nødvendigt at revidere gældende lokalplan 103 for Rungsted Havn. Beslutning: Godkendt. Side 78 TMU-77/07-B Parkeringareal Rungsted Strandvej/ Rungstedvej Som led i budgetaftalen for blev det besluttet at få undersøgt mulige anvendelser af det offentlige parkeringsområde, Rungsted Strandvej 129. Beslutning: Besluttet at sende sagen i høring hos borgerne. Sagen forelægges igen via TMU. Side 81 TMU-81/07-B Kommunal bekæmpelse af kæmpebjørneklo på private arealer Kommunalbestyrelsen har godkendt to indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Grundejerne har inden for indsatsplanernes områder pligt til at bekæmpe bjørneklo. Tilsyn i juni 2007 viste, at der var flere steder, hvor ejeren ikke bekæmpede kæmpebjørneklo på sin ejendom. Primo juli blev udsendt påbud til ejerne af de ejendomme (i alt 38), der ikke havde bekæmpet med en frist til 1.(8.) august 2007 til at få udført bekæmpelsen. Samtidig blev oplyst, at der kan straffes med bøde, og at Hørsholm Kommune har mulighed for -uden yderligere henvendelse- at bekæmpe på private arealer. Økonomiudvalget Side 11

12 Beslutning: Godkendt. Side 84 TMU-83/07-B Forslag til Vandforsyningsplan 2007 Der er foretaget revision af Vandforsyningsplan fra Vandforsyningsplanen 2007 indeholder rammerne for - og en beskrivelse af - vandforsyningen i dag og en prognose for planperioden. Planen indeholder visioner, målsætninger og initiativer for vandforsyningen i de kommende 10 år. Der er foretaget en screening af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutning: Godkendt. Side 88 TMU-85/07-B Nyt erhvervsaffaldsregulativ Erhvervsaffaldsregulativ for Hørsholm Kommune er blevet revideret i overensstemmelse med seneste lovgivning på området samt øvrige administrative rettelser. Regulativet indeholder nu bemyndigelse til at indføre erhvervsaffaldsgebyrer, som skal være indført pr. 1. januar Beslutning: Godkendt. Side 92 TMU-87/07-B Frigivelse af midler til forbedring af handicapforhold i kommunale ejendomme De kommunale ejendomme blev i 2001 gennemgået for at finde ud af hvilke problemer der var med at bruge bygningerne for ældre og handicappede. Økonomiudvalget Side 12

13 Rapporten Tilgængelighedsregistrering af Kommunale ejendomme med tilhørende økonomisk overslag blev behandlet af TMU den og Udvalget tilkendegav, at der som nyt mål i 10 år årligt afsættes en pulje på kr. til forbedring af tilgængelighed i de kommunale ejendomme Beslutning: Godkendt. Side 95 SSU-51/07-B Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (BEK nr. 622 af 15/06/2006), skal kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Social og Arbejdsmarked har udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrug i Hørsholm Kommune. Beslutning: Godkendt. Side 97 SSU-47/07-B Udvælgelse af driftsherre til plejeboligbyggeri Den 1. januar 2009 træder loven om ventelistegaranti på plejeboliger i kraft. Begrundet heri og i et ønske fra Social og Sundhedsudvalget om, at et nyt plejeboligbyggeri skal stå klar i 2009, har administrationen undersøgt muligheder for den videre proces i forhold til driftsherre- og bygherrerolle på byggeriet. Administrationen lægger med dette dagsordenspunkt op til, at Social og Sundhedsudvalget peger på en driftsherre af det planlagte plejeboligbyggeri, således at processen omkring byggeriet kan opstartes. Dette skaber mulighed for, at et antal af plejeboligerne i det nye byggeri kan tages i brug i november Derudover lægger administrationen op til, at Social og Sundhedsudvalget ser bort fra afholdelse af arkitektkonkurrence, da Økonomiudvalget Side 13

14 en sådan vil forlænge processen. Beslutning: Godkendt. Side 99 SSU-48/07-B Arbejdsmiljø i hjemmeplejen - Arbejdspladsvurderinger i borgernes hjem Administrationen orienterer i dette dagsordenspunkt om hjemmeplejedistrikternes lovmæssigt funderede handlemuligheder i forhold til arbejdsmiljø. Hjemmeplejen ønsker i fremtiden at have fokus på arbejdsmiljøet for sundhedsmedarbejderne i borgernes hjem. Fokuset skal være med til at sikre, at vi overholder de lovgivningsmæssige krav til området under hensyntagen til den enkelte borgers situation og bolig. Følgende fokusområder behandles: Arbejdsredskaber og hjælpemidler under udførelse af praktisk bistand Arbejdsredskaber og hjælpemidler under udførelse af personlig pleje Adgangen til borgerens hjem (specielt vedr. udførelse af personlig pleje) o Herunder visitationskriterier for tildeling af snerydning Hjemmeplejens forhold vedr. arbejdsmiljø er lovmæssigt fastlagt ud fra Arbejdsmiljøloven og Socialloven. Lovene er sidestillet. Den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som skal foreligge i alle hjem, hvor vi yder hjælp, er et godt værktøj til at sikre overholdelse af de rammer, der er sat fra lovgivningens side. Administrationen har udarbejdet to skemaer til arbejdspladsvurdering for praktisk bistand og personlig pleje, som indstilles til godkendelse hos Social og Sundhedsudvalget Beslutning: Godkendt. Side 103 Økonomiudvalget Side 14

15 SSU-53/07-O Udkast til arbejdsgrundlag for det kommende plejeboligbyggeri Dagsordenspunktet indeholder et udkast til arbejdsgrundlag for det kommende plejeboligbyggeri. Administrationen lægger i udkastet blandt andet op til nedsættelse af en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skal være koordinerende på den videre proces. Beslutning: Godkendt. Side 107 ØU-110/07-B Personalesag. Fortsat behandling. Beslutning: Økonomiudvalget drøftede sagen og bemyndigede personalechefen til at gå videre med sagen. Side 109 Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-96/07-B Sagsbehandler: Annette Barnholt Spliid Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 samt revisionsberetning for det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er ingen nye bemærkninger tilføjet i år. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsregnskab 2006 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes, herunder tager revisionsberetningerne for 2006 til efterretning. Bilag 1. Brev af 16/ fra Uffe Thorndahl til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. 2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for året Revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskab for året Bilagene er udsendt af Borgmester Uffe Thorndahl til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. brev af 16/ Administrationen anmoder medlemmerne af Økonomiudvalget om at medbringe bilagene 2 og 3 til mødet i Økonomiudvalget. Til mødet i Kommunalbestyrelsen den 24/ er det ligeledes bilagene 2 og 3, som vil indgå i dagsordenpunktet. Administrationen anmoder medlemmerne af Kommunalbestyrelsen om at medbringe disse bilag til mødet i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes Økonomiudvalget Side 16

17 beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2006 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 ( hovedberetning ) og revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006 ( socialberetning ). Årsregnskabet 2006 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har ikke afgivet nye bemærkninger vedrørende gennemgangen af årsregnskabet for Revisionen er kommet med anbefalinger som er drøftet med administrationen. Det er revisionens opfattelse at der i 2006 er sket en overordnet opstramning af den interne kontrol og koordinering af økonomiopgaverne. Administrationens opfølgning Administrationen følger op og indarbejder revisionens anbefalinger. SOCIALBERETNING På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2006 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er revisionens vurdering, at der i alt væsentlighed leves op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Det er revisionens opfattelse, at der arbejdes målrettet og intensivt på at fastholde kvaliteten i (sags)administrationen på flere af områderne. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at fejlniveauet ikke er højt under hensyntagen til den anvendte metode for stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Stikprøveudvælgelsen er foretaget på grundlag af revisors faglige vurderinger af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor revisors erfaring viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger, og indgåede aftaler respekteres, ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbageværende problemer kan løses og nye forebygges. Beslutning Økonomiudvalget Side 17

18 Godkendt, idet borgmester Uffe Thorndahl udtrykte stor tilfredshed med administrationens arbejde i Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-97/07-B Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget 2007: Budgetrevision 3 Resume Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at budgettet i 2007 reduceres med 9,8 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis en udskydelse af anlæg på netto 3,1 mio. kr., samt indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring. Isoleret set indstilles en forøgelse af driftsbudgettet på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det vedtagne driftsbudget. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne i 2007 på 9,8 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgetoplægget som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Bilag 1. Oversigt over korrektioner til budgetrevision Målopfølgning. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 22. januar 2007 (ØU-1/07-B). Budgetrevision 2 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 7. juni 2007 (ØU-63/07-B). Budgetrevision 3 har været behandlet i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget den 27. august 2007 Børne- og Skoleudvalget den 28. august 2007 Kultur- og Fritidsudvalget den 29. august 2007 Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 29. august 2007 Økonomiudvalget Side 19

20 Sagens fakta Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis januar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget Administrationen har gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2007 er en budgetteknisk forbedring af kassebeholdningen med 9,8 mio. kr. Tabel 1 viser forøgelsen af kassebeholdningen på 9,8 mio. kr. opdelt på udvalg, samt merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer og udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. Udskydelse af anlæg på 3,1 mio. kr. skyldes at udgifter til udbedring af svampeskader på Kokkedal slot for 4,6 mio. kr. er flyttet fra 2007 til 2010, samt salgsindtægter for Spejderhytten på 1,5 mio. kr. er flyttet fra 2007 til Tabel 1. Budget Budgetrevision 3: Oversigt over samlet mindreforbrug Hele kr., (-) for mindreforbrug Merudgifter Udgiftsneutrale omplaceringer Udskydelse af anlæg TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU BEU ØU I alt I alt Merudgifterne fra tabel 1 er i tabel 2 yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 1. Økonomiudvalget Side 20

21 Tabel 2. Budget Budgetrevision 3: Fordeling af mindreudgifter / merindtægter Hele kr., (-) for mindreforbrug Drift Anlæg Finansforsky dninger DUT-midler Skatter I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU BEU ØU I alt På Teknik- og Miljøudvalgets brugerfinansierede område har Nordforbrænding revideret budgettet i relation til forventede affaldsmængder. Dette betyder en mindreudgift for Hørsholm kommune på 0,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er lønbudgetterne for SFO- og lærerområdet genberegnet. Dette har betydet en forøgelse af budgettet på ialt 1 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der søgt om forøgelse af Idrætsparkens budget på i alt 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til legionella angreb, samt et fald i billetindtægter til svømmehallen. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er beløbet en efterregulering af DUTmidler for Økonomiudvalgets område: Der er foretaget en ny beregning af dækningsafgift af offentlige ejendomme. Dette har betydet en merudgift på skatteområdet på 1,9 mio. kr. I forbindelse med udmeldingen af lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midlerne) for budget er der sket en regulering af 2007-midlerne. For Hørsholm kommune betyder det en yderligere tilførsel af midler på 1,9 mio. kr. Efter en behovsvurdering er der på de forskellige udvalg udmøntet 1,6 mio. kr. Netto betyder reguleringen en styrkelse af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. Udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring efter salg betyder en indtægt på 8,5 mio. kr. På anlægsområdet har der ikke været budgetlagt med salgsudgifter til Askehavegård og Spejderhytten, i alt en merudgift på 0,5 mio. kr. Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med ophør af åremålsansættelse for Trommens direktør, merudgift på 0,6 mio. kr. Rengøringen af kommunens ejendomme har været i udbud. Der indarbejdes en pulje på 0,3 mio. kr. Ændringer af rengøringsbudgettet på de enkelte institutioner er medtaget på de berørte politikområder. Samlet set en merudgift på 0,1 mio. kr. i 2007 og frem. Ny beregning af forsikringsudgifter og pensioner til tjenestemænd. Mindreudgift på 1,1 mio. kr. Økonomiudvalget Side 21

22 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgetoplæg Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2007 har virkning i 2008 og frem. Tabel 3 illustrerer de tekniske korrektioner fordelt på udvalg. Tabel 3. Budget Budgetrevision 3: Tekniske korrektioner til Hele kr., (-) for mindreforbrug I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU BEU ØU I alt Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. Administrationen vil indarbejde de tekniske korrektioner i budgetoplægget til 2. behandlingen af budgettet. Målopfølgning på de politiske mål 2007 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2007, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse regnskabsaflæggelsen Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Bevillingsskema Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Økonomiudvalget Side 22

23 Tillægsbevilling Drift, anlæg mv Politikområde 10 Drift Politikområde 11 Drift Politikområde 12 - skat Drift Politikområde 12 - bruger Drift Politikområde 13 Drift Politikområde 30 Drift Drift Politikområde 31 Anlæg Politikområde 33 Drift Politikområde 34 Drift Politikområde 41 Drift Politikområde 42 Drift Politikområde 60 Drift Politikområde 61 Drift Politikområde 62 Drift Politikområde 62 Drift Politikområde 63 Drift Politikområde 70 Drift Politikområde 80 Drift Politikområde 80 Drift Politikområde 81 Anlæg Politikområde 82 Finansforskyd ninger Skatter Uden bevillingsmæs sig funktion I alt Drift Anlæg Finansforsky dninger Skatter Uden bevillingsm æssig funktion I alt Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 23

24 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-98/07-O Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk orientering August 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo juli Status for forbruget til og med juli 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, samt endnu ikke fuldt udmøntede budgetpuljer. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering august 2007 (figurer). Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 536,8 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 1.064,6 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 50,4 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 478,8 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 971,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 49,3. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 12,0 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 107,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 11,2. Der er et restbudget på i alt 95,3 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo juli Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 7/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 24

25 Det normerede budget ultimo juli 2007 er 621,0 mio. kr. svarende til 7/12 (58,3 pct.) af helårsbudgettet på 1.064,6 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo juli 2007 er 50,4 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 44,9 pct. (Teknik- og miljøudvalget - skat) til et maksimum på 58,3 pct. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo juli 2007 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) i Mindreforbrug (-) i pct. budget** kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 31,8 70,8 44,9% 41,3-9,5-23,0% TMU - bruger -38,7-10, BSU 201,3 378,4 53,2% 220,7-19,4-8,8% SSU 171,7 354,0 48,5% 206,5-34,7-16,8% KFU 32,9 56,6 58,1% 33,0-0,1-0,5% BEU 25,4 43,7 58,3% 25,5 0,0-0,1% ØU*** 73,6 161,1 45,7% 94,0-20,3-21,6% I alt 498, ,7 47,3% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 536, ,6 50,4% 621,0-84,2-13,6% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 58,3% af helårsbudgettet (7 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 577,5 mio. kr. opgjort ultimo juli Det svarer til 54,2 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 536,8 mio. kr. Samlet set er der ultimo juli 2007 et periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo juli 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget per. budget TMU - skat 31,8 35,3-3,4-9,7% TMU - bruger -38,7-37,6-1,0-2,7% BSU 201,3 206,9-5,6-2,7% SSU 171,7 189,9-18,2-9,6% KFU 32,9 31,8 1,1 3,5% BEU 25,4 23,5 1,9 8,2% ØU* 73,6 90,1-16,5-18,3% I alt 498,2 539,9-41,7-7,7% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 536,8 577,5-40,7-7,0% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 40,7 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte Økonomiudvalget Side 25

26 udvalg svinger fra et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget) til et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 3,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 5,6 mio. kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 18,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Det årlige budget er på 41,6 mio. kr., og den første opkrævning vedrørende 2007 er først fremsendt primo marts måned. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,1 mio. kr.. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt forskydninger i indtægter fra staten (hjemtagelsen af statsrefusion). På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 107,3 mio. kr. er der ultimo juli 2007 bogført anlægsudgifter for 12,0 mio. kr. Ud af et budget i 2007 på 50,7 mio. kr. er der ultimo juli 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 5,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 127,0 mio. kr. opgjort ultimo juli Økonomiudvalget Side 26

27 Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2007 Teknisk tillægsbevilling (kassen) Tillægsbevilling fra TBR Godkendte tillægsbevillinger Budgetrevision 1 ØU-1/07-B Hørsholm Squash Klub (omlægning af lån) KFU-1/07-B Menighedshuset - Rungstedvej 23 ØU-17/07-B Medarbejder-PC-ordning ØU-22/07-B To-sprogsundervisning af småbørn BSU-12/07-B Overførsler fra 2006 til 2007 ØU-41/07-B Sourcingstrategi for IT-opgaver ØU-23/07-D Evaluering og dokumentation ØU-39/07-B Hørsholm badmintonklub lån til renovering KFU-09/07-B Forlængelse af leje- forpagtningsaftale Rideklub KFU-34/07-B Bolbrovej Bro - licitationsresultat TMU-42/07-B Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm skole til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med byggeri BSU-25/07-B Budgetrevision 2 ØU-63/07-B Hørsholm Idrætspark - ekstern konsulent og udarbejdelse af udbudsmateriale ØU-66/07-B Tilbagekøb af leasede ejendomme ØU-68/07-B Smedehullet - grønt område mellem Rungstedvej og ny Sognegård TMU-48/07-B Rungsted havn - beslutningsoplæg om etablering af en almennyttig fond ØU-86/07-B Foreslåede tillægsbevillinger på ØU-mødet d. 13/ Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole Parkeringsareal Rungsted Strandvej/Rungstedvej Kommunal bekæmpelse af kæmprbjørneklo på private arealer KFU-65/07-B TMU-77/07-B TMU-81/07-B Foreslåede tillægsbevillinger i alt Godkendte og foreslåede tillægsbevillinger i alt Tillægsbevillingsreserven (restbudget) Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 27

28 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-99/07-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forventet årsresultat for Region Hovedstaden Resume Administrationen forelægger Region Hovedstadens 1. oversigt over forventet årsresultat 2007, samt lægger op til at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at fremtidige oversigter over regionens forventede årsresultat alene distribueres til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: tager Region Hovedstadens oversigt til efterretning træffer beslutning om, at fremtidige oversigter over Region Hovedstadens forventede årsresultat ikke forelægges politisk, men alene distribueres til Kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Bilag Region Hovedstadens 1. oversigt over forventede årsresultat Sagsfremstilling I henhold til Budget- og regnskabssystemet for regioner, skal regionerne hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejde en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen samt en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigterne skal, hvis der er særskilt ønske herom, forelægges for henholdsvis regionsrådets medlemmer og medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Den 1. maj 2007 modtog Hørsholm Kommune den 1. oversigt over Region Hovedstadens forventede årsresultat 2007 (bilag 1). Denne blev samme dag distribueret videre pr. mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Af oversigten fremgår det, at der afgives tillægsbevillinger for i alt 185,9 mio. kr. i Samtidig er der beskrevet forventede merudgifter på medicinområdet i størrelsesorden 200 mio. kr. samt 126 mio. kr. på sygesikringsudgifterne, hvortil der ikke søges tillægsbevilling, idet disse på nuværende tidspunkt er behæftet med usikkerhed. Økonomiudvalget Side 28

29 Sammenholdt med de genbevilgede (overførte) midler til drift på 264,6 mio. kr. og anlæg på 392,8 mio. kr., forventer Region Hovedstaden en likviditetsforringelse på mio. kr. i Det skal dog hertil nævnes, at Region Hovedstaden forventer tilført ny udgangslikviditet i forbindelse med nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder, ligesom der sandsynligvis vil være nye forskydninger på drift og anlæg i slutningen af året. Beslutning Taget til efterretning og godkendt for så vidt angår, at der for fremtiden alene sker en orientering af Kommunalbestyrelsens medlemmer uden en egentlig politisk forelæggelse. Økonomiudvalget Side 29

30 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-100/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Sophielund III - Ejerforeningsvedtægt samt administrationsaftaler Resume Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB fremsender udkast til administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt til kommunens godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt godkendes. Herudover foreslås det, at der tages stilling til, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse. Bilag 1. Vedtægt for Ejerforeningen Sophielund. 2. Administrationsaftale omkring administration af ejendommen matr. nr. 7hy mfl. Usserød By, Hørsholm bestående af 2 ejerlejligheder. 3. Administrationsaftale omkring administration af ejerlejlighed 2 (Sophielund Servicearealer), ejendommen matr. nr. 7hd mfl. Usserød By, Hørsholm. Sagsfremstilling DAB har som kommende administrator for Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab fremsendt udkast til administrationsaftaler for så vidt angår ejerforeningen Sophielund III, samt for de kommunale servicearealer til kommunens bemærkninger/godkendelse. Ligeledes er der fremsendt udkast til vedtægter for Ejerforeningen Sophielund III. Hørsholm Kommune har som ejer af ejerlejlighed 2 (servicearealerne) mulighed for at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse, jf. vedtægtens 5 stk. 3. Såfremt Hørsholm Kommune ikke udpeger et medlem til bestyrelsen, vælges medlemmet af/og i blandt den til enhver tid siddende bestyrelse for Hørsholm almene Boligselskab. Der vælges ikke suppleanter. Økonomiudvalget Side 30

31 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 31

32 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-101/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Tagudskiftning, ventilationsanlæg og miljøforbedrende arbejder Resume Breelteparkens plejeboliger og servicecenter, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning i forbindelse med nye lån til forbedringsarbejder. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lånoptagelse på maksimalt kr ,00 og tilladelse til tinglysning heraf imødekommes. DAB skal ved færdiggørelsen af forbedringsarbejderne indsende byggeregnskab og finansiering heraf. Bilag 1. Brev af 10. juli 2007 fra DAB. 2. Regnskab og budget. Sagsfremstilling DAB har som administrator for Breelteparken, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning. Afdeling Breelteparkens Plejeboliger og Breelteparkens Servicecenter har konverteret nogle højtforrentede lån til mere fordelagtige lån. Den herved opnåede difference skal anvendes til optagelse af nye lån til forbedringsarbejder. Afdelingerne har fået udskiftet taget og har etableret nyt ABA ventilationssystem. Herudover er der behov for en udskiftning/renovering af altangange, omlægning af fliser ved hovedindgang og indkørselsvej samt p-areal, etablering af ekstra belysning i området og ændring af køkkengård, herunder tilkørselsramper mm. De samlede udgifter er anslået til at udgøre kr Hele udgiften til ydelserne på lånet, kan finansieres af de besparelser, der er opnået ved konverteringen af de højtforrentede lån, og vil således ikke påvirke afdelingernes huslejeniveau. Økonomiudvalget Side 32

33 Fordelingen af udgifterne mellem de to afdelinger er henholdsvis 36,03 % for plejeboligernes vedkommende og 61,97 % for servicearealerne. Selskabets bestyrelse har på mødet den 21. juni 2007 godkendt forbedringsarbejderne. Lovgrundlag Udstedelse af pantebreve og hermed lånoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om almene boliger m.m. nr , stk. 1. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 33

34 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-102/07-O Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2006 Resume Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen på baggrund af revisionsprotokollatet indstiller, at det fremsendte regnskab tages til efterretning. Bilag 1. Revisionsprotokollat 2. Årsberetning 3. Vedligeholdelsesplaner (Selve årsregnskabet på 207 sider kan gennemses i Politisk Administrativt Sekretariat.) Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006 samt tilhørende revisionsprotokol, driftsberetning og vedligeholdelsesplaner. Regnskabet for Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo er godkendt af selskabets bestyrelse. Regnskabet er revideret af PriceWaterhouseCoopers, der på side har fremført en række bemærkninger til regnskabet. Den afsluttende revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Herudover oplyses det, at Marianne Andersen er blevet valgt som formand for organisationen i stedet for Niels Chr. Hansen. Økonomiudvalget Side 34

35 Lovgrundlag I henhold til 72 i bkg. Nr. 641 om drift af almene boliger mv. skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 35

36 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-103/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Afdeling Frennegård Park - udskiftning af vinduer og døre. Resume Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelsen til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelsen. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1. Brev af 11. juni 2007 fra DAB. 2. Budget og regnskab. Sagsfremstilling DAB har som administrator for Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre. Projektet medfører, at der udskiftes vinduer og døre på bebyggelsens 114 boliger, beliggende på adressen: Bakkedraget 2-34, Frennebakken 5-13, Frennehøj 2-16, Mortenstrupvej 2-54 og 3-27, Skellet 4-32, Usserød Kongevej 43, Vesterled 2-32 og Skrænten Der er ved licitation indhentet pris på totaludskiftning af vinduer og døre, da de forventede vedligeholdelsesudgifter til vinduer de næste 20 år var estimeret til kr. 5,5 mio. Licitationsresultatet viste samlede udgifter på i alt kr Anlægsudgiften finansieres ved at bruge kr af afdelingens henlæggelser, samt optagelse af et 20årigt realkreditlån på kr De årlige ydelser på lånet udgør ca. kr , svarende til en lejestigning på 6,58 % eller kr. 164/måned for de små lejemål og kr. 264/måned for de store lejemål. Økonomiudvalget Side 36

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 24.09.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 26-10-2009 17:30 Mandag 26.10.2009 kl. 12:00 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Takster budget 2010 4 Mødeplan for de politiske

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere