A d v o k a t r å d e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A d v o k a t r å d e t"

Transkript

1 A d v o k a t r å d e t Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 29. maj 2013 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Ved af har Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale. Med venlig hilsen Torben Jensen 1

2 Mette Lysdal (KFST) Fra: Claus Bøgelund Kegel Nielsen Sendt: 30. maj :52 Til: Mette Lysdal (KFST) Cc: Sofie Findling Andersen Emne: SV: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Tak for modtagelsen af nedenstående mail om ændring af det årlige abonnement for erhvervslivets brug af dankortet. DSK har været involveret i hele det langvarige forhandlingsforløb mellem Dansk Erhverv og Nets, og DSK har tiltrådt aftalen mellem Dansk Erhverv og Nets. På den baggrund har DSK ingen bemærkninger udover, hvad der måtte fremgå af aftalen om dankortets fremtid mellem Dansk Erhverv og Nets. DSK henviser til Dansk Erhverv for eventuelle yderligere bemærkninger. Med venlig hilsen Claus Bøgelund K. Nielsen Vicedirektør De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej 41 DK-2900 Hellerup Tlf.: (+45) Mobil: (+45) Fra: Mette Lysdal (KFST) Sendt: 23. maj :33 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. 1

3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit 2

4

5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Mette Lysdal Horsens den 3. juni Vedr. abonnement på betalingstjenster NBL takker for muligheden for at afgive kommentarer til forslaget om beregning af det årlige abonnement, som indløser (bankerne) kan pålægge forretningerne at betale til dækning af omkostningerne ved indløsning. NBL har allerede inden denne høring blev udsendt rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet omkring kioskerne og nærbutikkernes store udfordringer med den nuværende aftale. Vi har i efterfølgende afsnit beskrevet et eksempel på butikkernes udfordring med de i forvejen høje Dankortgebyr. Vi modtager mange henvendelser fra vores butikker, som fortæller at de bliver presset på omkostningerne forbundet med Dankortgebyret, når de sælger lave avanceprodukter såsom tobak og frimærker. Butikkernes avance på en 20 stk. cigaretpakke er kr. 2,00, og på et 8 kr. frimærke er avancen kr. 0,24 øre. Når butikkerne sælger disse produkter og modtager betalingen via Dankort, forsvinder avancerne mere eller mindre med et Dankortgebyr på kr. 0,50. Tobak og frimærker udgør over 50 % af butikkernes omsætning, og derved er Dankortgebyret blevet en urimelig stor og udfordrende omkostning for butikkerne. Man skal huske på, at kioskerne og nærbutikkernes gennemsnitsomsætning pr. køb ligger på kroner. Herudover umuliggør lovgivningen for de varegrupper som betyder mest for vores omsætning som tobak og frimærker at en omkostningsforøgelse kan væltes over på kunden via en forhøjelse af udsalgsprisen. Det er således f.eks. forbudt at sælge en pakke cigaretter for andet end den anførte banderolepris. Hertil kommer at vores forretninger grundet deres fysiske størrelser typisk har et begrænset varesortiment. Kioskerne og nærbutikkerne har derfor ikke som større detailhandelsbutikker muligheden for at flytte gebyrudgiften over på avancen på andre varenumre. Hertil kommer, at den succes som bankerne har haft med at promovere det pengeløse samfund betyder, at det ikke længere er en realistisk mulighed for vores medlemmer at afvise at modtage betaling med kort. NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING Amballegård Horsens Tlf Cvr. nr Danske Bank reg. nr kontonr

6 Samlet er der tale om en urimelig og konkurrenceforvridende belastning af en enkel gruppe erhvervsdrivende. Nærbutikkerne er ved deres eksistens med til at bringe balance i borgernes mulighed for lokalt at kunne købe dagligvarer, også selv om man bor i Udkantsdanmark, eller ikke har bil til rådighed. Vi skaber ved vores eksistens en samfundsmæssig merværdi, som også bør regnes os til gode i en samlet vurdering af, hvor hårdt det er rimeligt at presse en gruppe erhvervsdrivende. På den baggrund kan NBL på ingen måde acceptere, at man nu vil hæve butikkernes omkostningsandel fra 50 % % i løbet af de næste 5 år. Såfremt forslaget alligevel gennemføres må NBL insistere på, at vores medlemmer lettes for økonomiske byrder svarende til de nye omkostninger, hvis Danmark forsat skal fastholde eksistensen af den lokale kiosk og nærbutik i fremtiden, som sikrer større lighed blandt borgerne. Med venlig hilsen Nærbutikkernes Landsforening (NBL) Torben Pedersen landsformand Martin Schjøth adm. direktør NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING Amballegård Horsens Tlf Cvr. nr Danske Bank reg. nr kontonr

7 København, 6. juni 2013 Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester MasterCard takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester. MasterCard er opmærksom på, at bekendtgørelsen skal ses i direkte forlængelse af aftalen mellem NETS og Dansk Erhverv, og at de ændringer bekendtgørelsen gennemfører alene vedrører Dankortet. Ikke destomindre giver høringen anledning til en række principielle overvejelser, som MasterCard finder det hensigtsmæssigt at rejse i denne sammenhæng. Høringen giver konkret MasterCard anledning til at pege på tre spørgsmål, som alle direkte eller indirekte berøres i høringsbrevet: 1) Behovet for at styrke elektroniske betalinger fremfor kontanter 2) Den manglende konkurrence på markedet for indløsning af Dankort 3) De uensartede regler for overvæltning af gebyrer i den fysiske handel Ad 1) Det anføres i høringsbrevet, at der har været en stigning i udstedelsen af internationale betalingskort sammenlignet med Dankort. Der peges videre indirekte på, at denne udvikling koster samfundet, forbrugerne og forretningerne penge, idet Dankort er det billigste betalingskort i Danmark. MasterCard antager, at denne udlægning bl.a. støtter sig på Nationalbankens opgørelse. Derved forbigås den egentlige samfundsmæssige udfordring helt i høringsbrevet, nemlig behovet for at fremme elektroniske betalinger yderligere, og nedbringe brugen af kontanter i samfundet. Nationalbanken har i samme opgørelse peget på, at kontanter årligt koster samfundet næsten 6 mia. kroner. Den egentlige udfordring for regulering af betalingsmarkedet er derfor, at der gennem en fri og lige konkurrence skabes så gode forhold som muligt for alle elektroniske betalingsløsninger, så brugen af kontanter kan mindskes. Det vil være til fordel for både forretninger, forbrugere og samfundet. Det burde, efter MasterCards opfattelse, være det centrale i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilgang til regulering af betalingsområdet. Ad 2) MasterCard anerkender, at Nationalbanken i den ovennævnte opgørelse peger på, at de laveste omkostninger er forbundet med Dankortet og at andre kort er dyrere. Men som Nationalbanken selv fremhæver, skyldes det ikke mindst den eksisterende danske infrastruktur, som i høj grad understøtter Dankortet og gør antallet af transaktioner med Dankort meget høj. Nationalbankens egne sammenligninger med Sverige, der har et meget højere antal transaktioner på internationale kreditkort, viser også, at andre kort har samme 1

8 omkostningsniveau som Dankortet, hvis der er tilstrækkelig med transaktioner. Det ville derfor være til fordel for samfundet, hvis der blev skabt de nødvendige rammevilkår for en fri og lige konkurrence på markedet for indløsning af betalingskort i Danmark. Enhver indløser bør frit kunne etablere sig og indløse Dankort, som tilfældet allerede i dag er med andre betalingskort. Ad 3) Det anføres i høringsbrevet, at de gældende regler for overvæltning af gebyrer i den fysiske handel bevares. Det er MasterCards overordnede opfattelse, at en overvæltning af gebyret på forbrugeren kun bør ske, såfremt det sker på ens vilkår for alle betalingskort, uanset om det er nationale kort, debetkort, dansk - eller internationalt udstedte kreditkort. Uens vilkår skader den frie og lige konkurrence på betalingskortmarkedet i Danmark, der som nævnt i forvejen er karakteriseret ved en lav grad af konkurrence på indløsersiden. Uensartet overvæltning af gebyret på forbrugeren risikerer derfor at resultere i en yderligere begrænsning af konkurrencen på betalingskortmarkedet i Danmark, samtidig med at det kan være svært at gennemskue for den enkelte forbruger, hvornår der skal betales et gebyr. Det gælder også turister, der besøger Danmark. Med venlig hilsen Arne Rasmussen 2

9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Vedr. høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester I Håndværksrådet er vi først og fremmest tilfredse med, at der nu er skabt ro omkring dankortets fremtid. Det er vigtigt, at danskernes foretrukne betalingskort, dankortet fortsat eksisterer ikke bare i morgen, men også om et år, to år osv. altså på den lange bane. Både for forbrugere, forretninger og samfundet som helhed er der betydelige gevinster ved at have et dankort. Vi beklager dog, at det har været nødvendigt at give virksomhederne en meromkostning for at sikre dankortets overlevelse. Den nye bekendtgørelse gør det altså muligt for indløser at kræve fuld omkostningsdækning fra 2018 af sine omkostninger ved driften af betalingssystemet. Vi hæfter os ved, at forretningernes abonnementsbetaling fortsat vil være baseret på de samlede omkostninger ved driften af dankortet, og at de eksisterende otte intervaller for beregning af abonnementssatserne bevares. Og den relative fordeling af abonnementsbetalingerne i de otte intervaller fortsætter således uændret.

10 DANMARKS NATIONALBANK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby ml Direktionen Havnegade København K Tlf.: Fax: juni 2013 Sagsnr.: Dokumentnr.: Høring om forslag til ændring af bekendtgørelse vedrørende det årlige abonnement til finansiering af dankortet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et forslag i høring vedrørende ændring afbekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester. Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for det årsgebyr, der må opkræves afforretningerne til dækning af udbydernes omkostninger ved dankortet i fysisk handel. Ifølge bekendtgørelsen må udbyderne, dvs. Nets og pengeinstitutterne, i dag opkræve halvdelen af omkostningerne ved dankortsystemet. Med forslaget får de mulighed for over en årrække at øge gebyret, så det i 2018 vil dække de samlede omkostninger. Forslaget skaber hermed grundlag for, at der fortsat vil ske en videreudvikling af dankortet. Nationalbanken offentliggjorde i 2011 en undersøgelse, der viste, at der er lave samfundsmæssige omkostninger ved et betalingskort som dankortet, der anvendes bredt. På den baggrund kan Nationalbanken tilslutte sig forslaget om en ændring af reglerne for dankortets finansiering, som sikrer, at kortet kan fastholdes. Med venlig hilsen

11 Mette Lysdal (KFST) Fra: René Thomsen Sendt: 6. juni :08 Til: Mette Lysdal (KFST); 1 - KFST Officiel hovedpostkasse Cc: Michael Busk-Jepsen Emne: Høringssvar til forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Finansrådet har ingen bemærkninger til forslaget om ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester. Med venlig hilsen René Thomsen Kontorchef Direkte From: Mette Lysdal (KFST) Sent: 23. maj :33 To: Mette Lysdal (KFST) Subject: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder 1

12 2

13 Mette Lysdal (KFST) Fra: Trygve Ilkjær Sendt: 7. juni :19 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: RE: Høring: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Att: Mette Lysdal Nets takker for modtagelsen af høringsbrev den 23. maj 2013 angående forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Nets støtter forslaget og har ikke yderligere bemærkninger. Venlig hilsen Trygve Ilkjær Director Nets A/S Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup M: (+45) Fra: Mette Lysdal (KFST) Sendt: 23. maj :33 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte

14 Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder 2

15 Mette Lysdal (KFST) Fra: Mette Rasmine Wigger Albrechtsen Sendt: 7. juni :44 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i helhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 ERST 13/00494 Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i helhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Erhvervsstyrelsen har fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fået forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i helhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester i høring. Høringen giver ikke Erhvervsstyrelsen anledning til bemærkninger. Med venlig hilsen Mette R. W. Albrechtsen Stud.jur. ERHVERVSSTYRELSEN Direktionssekretarietet - Team Jura Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon nr: Direkte tlf: Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. 1

16

17

18 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Sendt pr. Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger. 7. juni 2013 Generelle kommentarer Dankortet er et unikt nationalt debetkort, der udgør den billigste betalingsløsning for både forbrugere og forretninger i dag. Grundet en stigende bekymring for udviklingen af Dankortet og i udstedelsen af internationale betalingskort, har Dansk Erhverv forhandlet en ny Dankortaftale med Nets, der skal fremtidssikre Dankortet. Dansk Erhverv støtter op om ændringsforslaget til bekendtgørelse nr. 1475, der regulerer det årlige abonnement indløser kan pålægge forretninger at betale til dækning af omkostninger for indløsning. Ændringen er nødvendig for udmøntningen af aftalen mellem Dansk Erhverv og Nets. Bekendtgørelsesændringen medfører alene, at Nets i 2018 får dækket de samlede omkostninger til driften af Dankortsystemet mod, at Dankortet fortsat aktivt udstedes af danske banker, og at kortet udvikles efter de danske betalingsmodtageres ønsker og behov. Det har været et afgørende element for indgåelsen af aftalen, at de eksisterende abonnementsintervaller bevares således, at ændringen ikke vil have betydning for fordelingen af omkostningerne imellem betalingsmodtagere. Dansk Erhverv støtter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat hvert andet år udarbejder en rapport, der kvalificerer de samlede omkostninger ved at drive Dankortet. Dansk Erhverv uddyber naturligvis gerne ovenstående. Med venlig hilsen Henrik Hyltoft SOA Side 1/1 Dato: 7. juni 2013 Sagsnr.: SAG

19 ISO certified by SP Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Mette Lykke Lysdal København den 7. juni 2013 Høringssvar - Forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Med henvisning til brev af 23. maj 2013 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester, skal Swedbank Card Services hermed fremkomme med sine bemærkninger. Swedbank Card Services har med tilfredshed noteret sig, at omkostningsfordelingen for Dankortet og VISA/Dankort nu vil blive mere lig omkostningsfordelingen for andre kortprodukter. Herved sikres større gennemsigtighed og mere lige vilkår for konkurrence. Konkurrence er det bedste middel til at sikre effektivitet og lave forbrugerpriser. Swedbank Card Services vil gerne opfordre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at sikre effektiv og lige konkurrence mellem VISA/Dankortet og andre kort ved, at niveauet for interchangeafgifter på Visa og MasterCard i medfør af betalingstjenestelovens 79 bringes på niveau med den reelle interchangeafgift/provision, som Nets betaler til bankerne for indløsning af VISA/Dankortet. Derudover vil Swedbank Card Services opfordre til at grundlaget for den omkostningsopgørelse, der ligger til grund for den årlige abonnementsbetaling gøres mere transparent, således at forudsætningerne og de enkelte omkostningstyper klart fremgår. Swedbank Card Services står naturligvis til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens disposition for en uddybning af ovenstående. Med venlig hilsen Swedbank Card Services - Danmark Swedbank AB - Group Cards Morten Kolind Jan-Olof Brunila Swedbank Card Services - Danmark, filial af Swedbank Card Services AB, Sverige Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Filial registreret i Danmark CVR-nr Hovedselskab registreret i Sverige Org.nr

20 Mette Lysdal (KFST) Fra: Troels Hauer Holmberg Sendt: 10. juni :56 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: SV: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Til rette vedkommende, Forbrugerrådet har modtaget forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester i høring. Forslaget giver ikke Forbrugerrådet anledning til bemærkninger. Forbrugerrådet beklager overskridelsen af svarfristen. Med venlig hilsen Troels Hauer Holmberg Seniorøkonom / Senior Economic Adviser Forbrugerrådet Tlf. direkte: Mobil: Danish Consumer Council Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Danmark CVR-nr Fra: Mette Lysdal (KFST) Sendt: 23. maj :33 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte

21 Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder 2

Hermed høringssvar fra Byggeriets Kvalitetskontrol til udkast til to bekendtgørelser vedrørende godkendelse af KLS systemer og af kontrolinstanser.

Hermed høringssvar fra Byggeriets Kvalitetskontrol til udkast til to bekendtgørelser vedrørende godkendelse af KLS systemer og af kontrolinstanser. From: Klaus Ising Hansen Sent: 17. oktober 2018 09:32 (UTC +01) To: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK);Mathilde Horsman Jensen Subject: Høringsvar af 2 bek. Journal nr. 715-10-00031 Til Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS

Dagrofa ApS Kærup Industrivej Ringsted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Dagrofa ApS Kærup Industrivej 12 4100 Ringsted Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08128-6 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Dagrofa ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Payex Danmark A/S Kejsergade København K. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx

Payex Danmark A/S Kejsergade København K. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx Payex Danmark A/S Kejsergade 2 4 1155 København K Dato: 17. oktober 2017 Sag: SIF-16/12880-13 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til PayEx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Høring af ny brændstofkvalitetsbekendtgørelse

Høring af ny brændstofkvalitetsbekendtgørelse Miljøministeriet Strandgade 29 1401 København K 30. oktober 2014 Høring af ny brændstofkvalitetsbekendtgørelse Dansk Erhverv har gennemgået ovenstående høring og har ingen bemærkninger hertil. Jesper Højte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t S e k r e t a r i a t e t Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svensen Århusgade 110 2100 København Ø e-mail: sum@ftnet.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 1. november 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

DI Bygs kommentarer til j.nr. TS udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

DI Bygs kommentarer til j.nr. TS udkast til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 28. november 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt til info@tbst.dk Kopi til rshj@tbst.dk DI Bygs kommentarer til j.nr. TS00108-00074 - udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes udkast til ændring af bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.

Hermed fremsendes udkast til ændring af bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen. Carsten Sennels Sent: 5. oktober 2018 16:08 (UTC +01) Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) Cc: Kim Sparlund Subject: VS: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om elinstallationsrapporter

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets forretningsorden

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets forretningsorden 10. marts 2015 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V medi@kulturstyrlsen.dk Radio- og tv-nævnet chefkonsulent, cand. Jur. jfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Høring over

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019.

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019. Dato: 12. december 2017 Sag: SIF-17/06294-30 Sagsbehandler: /KSPE Dankort Cost Study 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk Fra: Pernille Sædam Marstal Sendt: 25. februar 2015 16:41 Til: Emne: VS: Frist: 23. marts 2015 - høring - bekendtgørelse om ferie for søfarende Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsparter.pdf;

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej København S

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej København S Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej 14 2300 København S Arriva Danmark A/S Skøjtevej 26 2770 Kastrup +45 7230 2500 info@arriva.dk www.arriva.dk CVR 18429101 Kastrup,

Læs mere

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Coop Danmark Roskildevej Albertslund. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Coop Danmark Roskildevej 65 2620 Albertslund Dato: 5. april 2018 Sag: SIF-18/08129-5 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Dankort Cost Study 2015

Dankort Cost Study 2015 Dato: 11. januar 2016 Sag: SIF-15/05981-95 Sagsbehandler: /sem Dankort Cost Study 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej København S

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej København S Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej 14 2300 København S Arriva Danmark A/S Skøjtevej 26 2770 Kastrup +45 7230 2500 info@arriva.dk www.arriva.dk CVR 18429101 Kastrup,

Læs mere

Årsagen til jeg har fået det, er at det også er sendt til høring i SOFTWARE udvalget, hvor jeg jo er sekretær.

Årsagen til jeg har fået det, er at det også er sendt til høring i SOFTWARE udvalget, hvor jeg jo er sekretær. Michael L. Nielsen Sendt: 25. marts 204 0:56 Emne: VS: Høring af Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe Hej Alexander Jeg har fået dette høringssvar, men det skulle jo til dig. Årsagen

Læs mere

Sent: 30. oktober :54 (UTC +01) Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Sent: 30. oktober :54 (UTC +01) Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) From: Pia Saxild Sent: 30. oktober 2018 09:54 (UTC +01) To: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) Subject: SV: Høring over udkast til bekendtgørelsen om Ædelmetalkontrollens virksomhed Journal nr. 515-12-00005

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende 13. december 2013 Sagsnr.: 13/03663 /celjor-erst Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende Erhvervsstyrelsen har konstateret, at Søfartsstyrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om prospekter

Høringssvar til bekendtgørelse om prospekter Høringssvar til bekendtgørelse om prospekter Følgende myndigheder og organisationer har haft bemærkninger til lovforslaget: DI Dansk Erhverv Forbrugerombudsmanden Læs høringssvar med bemærkninger i det

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Indgående dokument Tegningsoplysninger fra AB s advokat Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD Center for Service / Byrådssekretariatet

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Afgørelse. Finansrådet Amaliegade København K

Afgørelse. Finansrådet Amaliegade København K Finansrådet Amaliegade 7 1256 København K 25. april 2014 Ref. ubp J.nr. 591-0218 Dispensation for 85, stk. 3 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge til at behandle oplysninger om, hvor en betaler

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling 3 X løn 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er knyttet

Læs mere

Lissie Klingenberg Jørgensen

Lissie Klingenberg Jørgensen Fra: Helle Müller Sendt: 2. marts 2017 11:45 Til: Cc: 'kl@kl.dk'; 'hk@esbjergkommune.dk'; 'ctw@norddjurs.dk'; Jette Brønnum Emne: Frederikshavn kommunes svar på Høring (den 23.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler Erhvervsudvalget L 154 - Bilag 1 O 11. april 2005 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler 1. Indledning Lovforslaget er sendt i høring den 17. marts 2005 hos

Læs mere

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Erhverv:

Høringssvar fra Dansk Erhverv: Høringssvar fra Dansk Erhverv: Høringssvar fra Danske Regioner: Høringssvar fra DSB: Høringssvar fra Esbjerg Kommune: Høringssvar fra Movia: Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen: 23. november 2018 TEAM JURA

Læs mere

! "#$ %#&&' ()*$+#,+-#&+. ///

! #$ %#&&' ()*$+#,+-#&+. /// ! "#$ %#&&' ()*$+#,+-#&+. /// 0 1 2 DMI d. 4. maj 2017, vores journalnummer: 2017-164. Jeres journalnummer: 2017-1425. Kære Peter Lund Andersen og Søren Esper Wahlgren Tak for høringsbrevet af 5. april

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere.

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere. Vesthimmerlands Vand A/S (spildevand) Th. Eriksensvej 28 9640 Farsø 17. juli 2014 Sag 13/07117 /cga (herefter selskabet ) Afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen i prisloft Vesthimmerland Vand A/S (spildevand)

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument Gebyroplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Garant - lønkredit 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Danske Bank A/S Holmens Kanal 2 1060 København K Dato: 12. marts 2019 Sag: SIF-18/10859-73 Sagsbehandler: /KSPE og AST Påbud til Danske Bank for overtrædelse af gebyrlofter for interbankgebyrer for kreditkorttransaktioner

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Dansk Elbil Alliance

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Dansk Elbil Alliance HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 9. maj 2018 2018-1089 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 232 Bilag 1 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 232 Bilag 1 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 232 Bilag 1 Offentligt -- AKT 15083 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar fra Ankestyrelsen ] -- Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Høring

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Ø Att.: Susanne Møller Svenssen. Sendt pr. til: Med venlig hilsen Dansk Energi

Finanstilsynet Århusgade København Ø Att.: Susanne Møller Svenssen. Sendt pr.  til: Med venlig hilsen Dansk Energi Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Susanne Møller Svenssen Sendt pr. e-mail til: sum@ftnet.dk Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr: 2005-400 Doknr: d2017-6215-1.0 21. april 2017 Høring

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

Handelsbetingelser webshop. August 2017 Version 1.2

Handelsbetingelser webshop. August 2017 Version 1.2 Handelsbetingelser webshop August 2017 Version 1.2 1. BETALINGSMIDLER... 3 2. LEVERING... 3 3. FRAGTOMKOSTNINGER... 3 4. BETALING... 3 5. REKLAMATION... 4 6. RETURNERING... 4 7. PRODUKTANSVAR... 4 8. KLAGEMULIGHED...

Læs mere

Frederiksberg, den 18. maj 2018

Frederiksberg, den 18. maj 2018 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsen vej 35 2500 Valby Att.: Tina Madsen Frederiksberg, den 18. maj 2018 Høringssvar vedrørende lov om ændring af rejsegarantifondsloven Danmarks Rejsebureau

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS 19. november 2018 Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - j.nr. TS00108-00091 SMVdanmark takker for den modtagne høring. SMVdanmark mener,

Læs mere

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET MARTS 2019 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger Stordriftsfordele gør populære betalingsformer billige for samfundet

Læs mere

Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v. 2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/02988 Fremsat den 29.

Læs mere

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Myndigheder 1 2 3 RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har modtaget høring omkring VVM redegørelse for opstilling af vindmøller ved Mejlflak (Århus Bugten)

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Basal betalingskonto 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00212 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget, samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering Indhold

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering Indhold Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering Indhold Arbejdsgiverne...1 Dansk Byggeri...2 Dansk Arbejdsgiverforening...3 Dansk Energi...4

Læs mere

Betalingsløsninger. Danni Feveile Börm

Betalingsløsninger. Danni Feveile Börm Betalingsløsninger Danni Feveile Börm Betalingsløsninger Som nystartet webshop handler det naturligvis om at få nogle kroner i kassen. Der er mange måder tilww, hvordan det kan lade sig gøre - men i det

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Finanstilsynet og Finans Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Finanstilsynet og Finans Danmark. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse

Korrigeret statusmeddelelse Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3.november 2017 Sag nr. 17/00366 Korrigeret statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Budgetkonto m /skema 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,

Læs mere

Høringsnotat om ændring af definitioner og indberetningsskema til Bredbåndskortlægning 2014

Høringsnotat om ændring af definitioner og indberetningsskema til Bredbåndskortlægning 2014 2. juli 2014 Sag Høringsnotat om ændring af definitioner og indberetningsskema til Bredbåndskortlægning 2014 1. Indledning Den 9. maj 2014 sendte Erhvervsstyrelsen et notat om ændring af definitioner og

Læs mere

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Tingvej Hornslet Tlf.: Cvr.nr

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen Tingvej Hornslet Tlf.: Cvr.nr From: Marie Davidsen Sent: Wed, 12 Jun 2019 09:31:47 +0200 To: Sejer Bjarke Bretlau Jensen Subject: VS: Parkeringspladser - Tingvej 15 A, 8543 Hornslet Attachments: Diverse dokumenter - Bilag 1 - Tingbogsattest

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervsudvalget 2009-10 L 96 Bilag 1 Offentligt 13. december 2008 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 1. Baggrund og indhold Formålet med

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Mastercard platinum 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

E-handlen styrer mod endnu et rekordår

E-handlen styrer mod endnu et rekordår 3. KVARTAL OKTOBER 2016 E-handlen styrer mod endnu et rekordår AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE E-handlen har længe udvist imponerende vækstrater, og der er endnu ingen tegn på, at det er ved at stilne af.

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Til Sikkerhedsstyrelsen / Lene Wenzel Guldbæk. Tak for den fremsendte høringsmail. Ankenævnet for Forsikring har ingen bemærkninger.

Til Sikkerhedsstyrelsen / Lene Wenzel Guldbæk. Tak for den fremsendte høringsmail. Ankenævnet for Forsikring har ingen bemærkninger. Ankenævnet for Forsikring Sent: 25. september 2018 13:05 (UTC +01) Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) Cc: Kim Sparlund Subject: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Anmodning om redegørelse for tilbageførsel af overdækning til forbrugerne

Anmodning om redegørelse for tilbageførsel af overdækning til forbrugerne Dokument Oprettet af Tove B. Hansen den 03-06-2014 Kommentar Til Næstved Varmeværk A.m.b.a. Sag nr. 14/06308 Anmodning om redegørelse for tilbageførsel af overdækning til forbrugerne Til virksomhedens

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere