A d v o k a t r å d e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A d v o k a t r å d e t"

Transkript

1 A d v o k a t r å d e t Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 29. maj 2013 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Ved af har Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale. Med venlig hilsen Torben Jensen 1

2 Mette Lysdal (KFST) Fra: Claus Bøgelund Kegel Nielsen Sendt: 30. maj :52 Til: Mette Lysdal (KFST) Cc: Sofie Findling Andersen Emne: SV: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Tak for modtagelsen af nedenstående mail om ændring af det årlige abonnement for erhvervslivets brug af dankortet. DSK har været involveret i hele det langvarige forhandlingsforløb mellem Dansk Erhverv og Nets, og DSK har tiltrådt aftalen mellem Dansk Erhverv og Nets. På den baggrund har DSK ingen bemærkninger udover, hvad der måtte fremgå af aftalen om dankortets fremtid mellem Dansk Erhverv og Nets. DSK henviser til Dansk Erhverv for eventuelle yderligere bemærkninger. Med venlig hilsen Claus Bøgelund K. Nielsen Vicedirektør De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej 41 DK-2900 Hellerup Tlf.: (+45) Mobil: (+45) Fra: Mette Lysdal (KFST) Sendt: 23. maj :33 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. 1

3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit 2

4

5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Mette Lysdal Horsens den 3. juni Vedr. abonnement på betalingstjenster NBL takker for muligheden for at afgive kommentarer til forslaget om beregning af det årlige abonnement, som indløser (bankerne) kan pålægge forretningerne at betale til dækning af omkostningerne ved indløsning. NBL har allerede inden denne høring blev udsendt rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet omkring kioskerne og nærbutikkernes store udfordringer med den nuværende aftale. Vi har i efterfølgende afsnit beskrevet et eksempel på butikkernes udfordring med de i forvejen høje Dankortgebyr. Vi modtager mange henvendelser fra vores butikker, som fortæller at de bliver presset på omkostningerne forbundet med Dankortgebyret, når de sælger lave avanceprodukter såsom tobak og frimærker. Butikkernes avance på en 20 stk. cigaretpakke er kr. 2,00, og på et 8 kr. frimærke er avancen kr. 0,24 øre. Når butikkerne sælger disse produkter og modtager betalingen via Dankort, forsvinder avancerne mere eller mindre med et Dankortgebyr på kr. 0,50. Tobak og frimærker udgør over 50 % af butikkernes omsætning, og derved er Dankortgebyret blevet en urimelig stor og udfordrende omkostning for butikkerne. Man skal huske på, at kioskerne og nærbutikkernes gennemsnitsomsætning pr. køb ligger på kroner. Herudover umuliggør lovgivningen for de varegrupper som betyder mest for vores omsætning som tobak og frimærker at en omkostningsforøgelse kan væltes over på kunden via en forhøjelse af udsalgsprisen. Det er således f.eks. forbudt at sælge en pakke cigaretter for andet end den anførte banderolepris. Hertil kommer at vores forretninger grundet deres fysiske størrelser typisk har et begrænset varesortiment. Kioskerne og nærbutikkerne har derfor ikke som større detailhandelsbutikker muligheden for at flytte gebyrudgiften over på avancen på andre varenumre. Hertil kommer, at den succes som bankerne har haft med at promovere det pengeløse samfund betyder, at det ikke længere er en realistisk mulighed for vores medlemmer at afvise at modtage betaling med kort. NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING Amballegård Horsens Tlf Cvr. nr Danske Bank reg. nr kontonr

6 Samlet er der tale om en urimelig og konkurrenceforvridende belastning af en enkel gruppe erhvervsdrivende. Nærbutikkerne er ved deres eksistens med til at bringe balance i borgernes mulighed for lokalt at kunne købe dagligvarer, også selv om man bor i Udkantsdanmark, eller ikke har bil til rådighed. Vi skaber ved vores eksistens en samfundsmæssig merværdi, som også bør regnes os til gode i en samlet vurdering af, hvor hårdt det er rimeligt at presse en gruppe erhvervsdrivende. På den baggrund kan NBL på ingen måde acceptere, at man nu vil hæve butikkernes omkostningsandel fra 50 % % i løbet af de næste 5 år. Såfremt forslaget alligevel gennemføres må NBL insistere på, at vores medlemmer lettes for økonomiske byrder svarende til de nye omkostninger, hvis Danmark forsat skal fastholde eksistensen af den lokale kiosk og nærbutik i fremtiden, som sikrer større lighed blandt borgerne. Med venlig hilsen Nærbutikkernes Landsforening (NBL) Torben Pedersen landsformand Martin Schjøth adm. direktør NÆRBUTIKKERNES LANDSFORENING Amballegård Horsens Tlf Cvr. nr Danske Bank reg. nr kontonr

7 København, 6. juni 2013 Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester MasterCard takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester. MasterCard er opmærksom på, at bekendtgørelsen skal ses i direkte forlængelse af aftalen mellem NETS og Dansk Erhverv, og at de ændringer bekendtgørelsen gennemfører alene vedrører Dankortet. Ikke destomindre giver høringen anledning til en række principielle overvejelser, som MasterCard finder det hensigtsmæssigt at rejse i denne sammenhæng. Høringen giver konkret MasterCard anledning til at pege på tre spørgsmål, som alle direkte eller indirekte berøres i høringsbrevet: 1) Behovet for at styrke elektroniske betalinger fremfor kontanter 2) Den manglende konkurrence på markedet for indløsning af Dankort 3) De uensartede regler for overvæltning af gebyrer i den fysiske handel Ad 1) Det anføres i høringsbrevet, at der har været en stigning i udstedelsen af internationale betalingskort sammenlignet med Dankort. Der peges videre indirekte på, at denne udvikling koster samfundet, forbrugerne og forretningerne penge, idet Dankort er det billigste betalingskort i Danmark. MasterCard antager, at denne udlægning bl.a. støtter sig på Nationalbankens opgørelse. Derved forbigås den egentlige samfundsmæssige udfordring helt i høringsbrevet, nemlig behovet for at fremme elektroniske betalinger yderligere, og nedbringe brugen af kontanter i samfundet. Nationalbanken har i samme opgørelse peget på, at kontanter årligt koster samfundet næsten 6 mia. kroner. Den egentlige udfordring for regulering af betalingsmarkedet er derfor, at der gennem en fri og lige konkurrence skabes så gode forhold som muligt for alle elektroniske betalingsløsninger, så brugen af kontanter kan mindskes. Det vil være til fordel for både forretninger, forbrugere og samfundet. Det burde, efter MasterCards opfattelse, være det centrale i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilgang til regulering af betalingsområdet. Ad 2) MasterCard anerkender, at Nationalbanken i den ovennævnte opgørelse peger på, at de laveste omkostninger er forbundet med Dankortet og at andre kort er dyrere. Men som Nationalbanken selv fremhæver, skyldes det ikke mindst den eksisterende danske infrastruktur, som i høj grad understøtter Dankortet og gør antallet af transaktioner med Dankort meget høj. Nationalbankens egne sammenligninger med Sverige, der har et meget højere antal transaktioner på internationale kreditkort, viser også, at andre kort har samme 1

8 omkostningsniveau som Dankortet, hvis der er tilstrækkelig med transaktioner. Det ville derfor være til fordel for samfundet, hvis der blev skabt de nødvendige rammevilkår for en fri og lige konkurrence på markedet for indløsning af betalingskort i Danmark. Enhver indløser bør frit kunne etablere sig og indløse Dankort, som tilfældet allerede i dag er med andre betalingskort. Ad 3) Det anføres i høringsbrevet, at de gældende regler for overvæltning af gebyrer i den fysiske handel bevares. Det er MasterCards overordnede opfattelse, at en overvæltning af gebyret på forbrugeren kun bør ske, såfremt det sker på ens vilkår for alle betalingskort, uanset om det er nationale kort, debetkort, dansk - eller internationalt udstedte kreditkort. Uens vilkår skader den frie og lige konkurrence på betalingskortmarkedet i Danmark, der som nævnt i forvejen er karakteriseret ved en lav grad af konkurrence på indløsersiden. Uensartet overvæltning af gebyret på forbrugeren risikerer derfor at resultere i en yderligere begrænsning af konkurrencen på betalingskortmarkedet i Danmark, samtidig med at det kan være svært at gennemskue for den enkelte forbruger, hvornår der skal betales et gebyr. Det gælder også turister, der besøger Danmark. Med venlig hilsen Arne Rasmussen 2

9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Vedr. høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester I Håndværksrådet er vi først og fremmest tilfredse med, at der nu er skabt ro omkring dankortets fremtid. Det er vigtigt, at danskernes foretrukne betalingskort, dankortet fortsat eksisterer ikke bare i morgen, men også om et år, to år osv. altså på den lange bane. Både for forbrugere, forretninger og samfundet som helhed er der betydelige gevinster ved at have et dankort. Vi beklager dog, at det har været nødvendigt at give virksomhederne en meromkostning for at sikre dankortets overlevelse. Den nye bekendtgørelse gør det altså muligt for indløser at kræve fuld omkostningsdækning fra 2018 af sine omkostninger ved driften af betalingssystemet. Vi hæfter os ved, at forretningernes abonnementsbetaling fortsat vil være baseret på de samlede omkostninger ved driften af dankortet, og at de eksisterende otte intervaller for beregning af abonnementssatserne bevares. Og den relative fordeling af abonnementsbetalingerne i de otte intervaller fortsætter således uændret.

10 DANMARKS NATIONALBANK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby ml Direktionen Havnegade København K Tlf.: Fax: juni 2013 Sagsnr.: Dokumentnr.: Høring om forslag til ændring af bekendtgørelse vedrørende det årlige abonnement til finansiering af dankortet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et forslag i høring vedrørende ændring afbekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester. Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for det årsgebyr, der må opkræves afforretningerne til dækning af udbydernes omkostninger ved dankortet i fysisk handel. Ifølge bekendtgørelsen må udbyderne, dvs. Nets og pengeinstitutterne, i dag opkræve halvdelen af omkostningerne ved dankortsystemet. Med forslaget får de mulighed for over en årrække at øge gebyret, så det i 2018 vil dække de samlede omkostninger. Forslaget skaber hermed grundlag for, at der fortsat vil ske en videreudvikling af dankortet. Nationalbanken offentliggjorde i 2011 en undersøgelse, der viste, at der er lave samfundsmæssige omkostninger ved et betalingskort som dankortet, der anvendes bredt. På den baggrund kan Nationalbanken tilslutte sig forslaget om en ændring af reglerne for dankortets finansiering, som sikrer, at kortet kan fastholdes. Med venlig hilsen

11 Mette Lysdal (KFST) Fra: René Thomsen Sendt: 6. juni :08 Til: Mette Lysdal (KFST); 1 - KFST Officiel hovedpostkasse Cc: Michael Busk-Jepsen Emne: Høringssvar til forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Finansrådet har ingen bemærkninger til forslaget om ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester. Med venlig hilsen René Thomsen Kontorchef Direkte From: Mette Lysdal (KFST) Sent: 23. maj :33 To: Mette Lysdal (KFST) Subject: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder 1

12 2

13 Mette Lysdal (KFST) Fra: Trygve Ilkjær Sendt: 7. juni :19 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: RE: Høring: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Att: Mette Lysdal Nets takker for modtagelsen af høringsbrev den 23. maj 2013 angående forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Nets støtter forslaget og har ikke yderligere bemærkninger. Venlig hilsen Trygve Ilkjær Director Nets A/S Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup M: (+45) Fra: Mette Lysdal (KFST) Sendt: 23. maj :33 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte

14 Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder 2

15 Mette Lysdal (KFST) Fra: Mette Rasmine Wigger Albrechtsen Sendt: 7. juni :44 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i helhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 ERST 13/00494 Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i helhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Erhvervsstyrelsen har fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fået forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i helhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester i høring. Høringen giver ikke Erhvervsstyrelsen anledning til bemærkninger. Med venlig hilsen Mette R. W. Albrechtsen Stud.jur. ERHVERVSSTYRELSEN Direktionssekretarietet - Team Jura Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon nr: Direkte tlf: Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet. 1

16

17

18 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Sendt pr. Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger. 7. juni 2013 Generelle kommentarer Dankortet er et unikt nationalt debetkort, der udgør den billigste betalingsløsning for både forbrugere og forretninger i dag. Grundet en stigende bekymring for udviklingen af Dankortet og i udstedelsen af internationale betalingskort, har Dansk Erhverv forhandlet en ny Dankortaftale med Nets, der skal fremtidssikre Dankortet. Dansk Erhverv støtter op om ændringsforslaget til bekendtgørelse nr. 1475, der regulerer det årlige abonnement indløser kan pålægge forretninger at betale til dækning af omkostninger for indløsning. Ændringen er nødvendig for udmøntningen af aftalen mellem Dansk Erhverv og Nets. Bekendtgørelsesændringen medfører alene, at Nets i 2018 får dækket de samlede omkostninger til driften af Dankortsystemet mod, at Dankortet fortsat aktivt udstedes af danske banker, og at kortet udvikles efter de danske betalingsmodtageres ønsker og behov. Det har været et afgørende element for indgåelsen af aftalen, at de eksisterende abonnementsintervaller bevares således, at ændringen ikke vil have betydning for fordelingen af omkostningerne imellem betalingsmodtagere. Dansk Erhverv støtter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat hvert andet år udarbejder en rapport, der kvalificerer de samlede omkostninger ved at drive Dankortet. Dansk Erhverv uddyber naturligvis gerne ovenstående. Med venlig hilsen Henrik Hyltoft SOA Side 1/1 Dato: 7. juni 2013 Sagsnr.: SAG

19 ISO certified by SP Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Mette Lykke Lysdal København den 7. juni 2013 Høringssvar - Forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Med henvisning til brev af 23. maj 2013 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester, skal Swedbank Card Services hermed fremkomme med sine bemærkninger. Swedbank Card Services har med tilfredshed noteret sig, at omkostningsfordelingen for Dankortet og VISA/Dankort nu vil blive mere lig omkostningsfordelingen for andre kortprodukter. Herved sikres større gennemsigtighed og mere lige vilkår for konkurrence. Konkurrence er det bedste middel til at sikre effektivitet og lave forbrugerpriser. Swedbank Card Services vil gerne opfordre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at sikre effektiv og lige konkurrence mellem VISA/Dankortet og andre kort ved, at niveauet for interchangeafgifter på Visa og MasterCard i medfør af betalingstjenestelovens 79 bringes på niveau med den reelle interchangeafgift/provision, som Nets betaler til bankerne for indløsning af VISA/Dankortet. Derudover vil Swedbank Card Services opfordre til at grundlaget for den omkostningsopgørelse, der ligger til grund for den årlige abonnementsbetaling gøres mere transparent, således at forudsætningerne og de enkelte omkostningstyper klart fremgår. Swedbank Card Services står naturligvis til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens disposition for en uddybning af ovenstående. Med venlig hilsen Swedbank Card Services - Danmark Swedbank AB - Group Cards Morten Kolind Jan-Olof Brunila Swedbank Card Services - Danmark, filial af Swedbank Card Services AB, Sverige Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Filial registreret i Danmark CVR-nr Hovedselskab registreret i Sverige Org.nr

20 Mette Lysdal (KFST) Fra: Troels Hauer Holmberg Sendt: 10. juni :56 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: SV: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester AppServerName: 360-KFST-PROD ArchiveStatusCode: 3 DocumentID: 13/ DocumentIsArchived: -1 Til rette vedkommende, Forbrugerrådet har modtaget forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester i høring. Forslaget giver ikke Forbrugerrådet anledning til bemærkninger. Forbrugerrådet beklager overskridelsen af svarfristen. Med venlig hilsen Troels Hauer Holmberg Seniorøkonom / Senior Economic Adviser Forbrugerrådet Tlf. direkte: Mobil: Danish Consumer Council Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Danmark CVR-nr Fra: Mette Lysdal (KFST) Sendt: 23. maj :33 Til: Mette Lysdal (KFST) Emne: Forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Her fremsendes forslag til ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester til høring. Vedhæftet er høringsbrev, forslag til ændring af bekendtgørelse, samt høringsliste. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest fredag den 7. juni Mette Lykke Lysdal Student Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte

21 Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Vi arbejder for velfungerende markeder 2

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrencestyrelsens rapport af 1. januar 2006 1 1. Sammenfatning... 2 1.1. Forholdene på markedet for Internet-betalinger... 2 1.1.1. Gebyret for Internet-betalinger

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Betalingsmiddelloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Juni 2001 Indholdsfortegnelse for Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Kapitel 1: Resumé og konklusioner... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Ledelsessekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune til ud kast

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC hilser velkomment, at der med det foreliggende lovforslag lægges op til en målretning af fonden, som blandt andet bidrager

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K trm@trm.dk + ahvh@trm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 22. april 2015 SAGSNR.: 2015-906

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere