INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre det lettere at handle over grænserne i EU og sikre et fælles sikkerhedsniveau for bl.a. elektriske produkter. Folderen gennemgår de vigtigste krav, der er til CE-mærkning af elektriske produkter. Den er skrevet ud fra kravene i Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) og CE-mærkningsdirektivet (93/68/EØF). Det er vores ønske, at den vil blive en hjælp til danske fabrikanter og importører af elektriske produkter. CE-mærkningen viser, at produktet opfylder relevante CE-mærkningsdirektiver. I disse defineres, hvilke væsentlige krav til produktets sikkerhed, der som minimum skal opfyldes. Hvad er CE-mærkning? CE står for Communautés Européennes, de europæiske fællesskaber. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommissionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver. Direktiverne gælder også i Norge, Island og Liechtenstein, som har tilsluttet sig EØS-aftalen. CE-mærkningen viser, at produktet opfylder de væsentlige krav i alle relevante CE-mærkningsdirektiver. Med CE-mærkningen erklærer fabrikanten eller dennes repræsentant i EU, at det enkelte produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver. Det er fabrikanten eller dennes repræsentant i EU, der har ansvaret for korrekt CE-mærkning. Danske importører, der importerer produkter fabrikeret i eller importeret fra lande uden for EU, kan være udnævnt af fabrikanten som dennes repræsentant i EU. 3

2 Hvorfor bruges CE-mærkning? CE-mærkningsordningen omfatter de fleste produkter og retter sig ikke kun mod den elektriske sikkerhed, men mod flere egenskaber ved produkterne. Det langsigtede mål med ordningen er, at så mange egenskaber som muligt i forbindelse med produkternes sikkerhed skal omfattes af CE-mærkning. Alle CE-mærkede produkter er omfattet af et eller flere af CE-mærkningsdirektiverne. CE-mærkningens placering og udformning CE-mærkningen skal anbringes på selve produktet eller dets mærkeplade, hvis produktets art tillader det. Hvis det ikke er tilfældet, anbringes mærkningen på emballagen eller følgedokumenterne, garantibeviset eller brugsansvisningen. CE-mærkningen skal være synlig og læselig. CE-mærkningen optræder altid sammen med navn, fabriksmærke eller varemærke for den virksomhed i EU, der er ansvarlig for produktet. Det vil enten sige fabrikanten eller dennes repræsentant i EU. IPXX-mærkning IPXX-mærkning kan bruges til at beskrive et elektrisk apparats kapslingsklasse og er en mærkning, der skal placeres et sted på apparatet, så den er synlig, efter at apparatet er taget i brug. Det første ciffer (angivet som det første X) beskriver graden af beskyttelse mod støv m.m., mens det andet ciffer beskriver graden af beskyttelse mod, at vand kan trænge ind i apparatet. Hvilken anden mærkning kan elektriske produkter have? En række elektriske produkter skal ud over CE-mærkningen være forsynet med yderligere mærkning afhængig af produktets art. A Ampere Mærkningen består af bogstaverne CE udformet som vist nedenfor. Direktiverne indeholder bestemmelser om mærkningens størrelse, som normalt er mindst 5 mm. CE-modellen nedenfor kan bruges som model for fremstilling af egen CE-mærkning. Hz V W t... C a Intet symbol Frekvens Volt Watt Klasse II Klasse III Maksimal omgivelsestemperatur Advarsel mod brug af koldtlyslamper Mindste afstand til belyste genstande Armaturer beregnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag (Det skal bemærkes, at reglerne vedrørende F mærkning er under revision) Normaltæt IP20 4 5

3 m Intet symbol Intet symbol Dryptæt IPX1 Regntæt IPX3 Stænktæt IPX4 Stråletæt IPX5 Vandtæt IPX7 Trykvandtæt IPX8 Beskyttet mod faste genstande større end 2,5 mm IP3X Beskyttet mod faste genstande større end 1 mm IP4X Støvskærmet IP5X Støvtæt IP6X FABRIKANTER Hvilke forpligtelser har fabrikanter? De fleste elektriske produkter skal CE-mærkes for lovligt at kunne sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, og som fabrikant har du ansvar for CEmærkningen af produktet. Derfor er det dit ansvar, at produktet opfylder kravene i CE-mærkningen. De allerfleste elektriske produkter skal CE-mærkes i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet. Men mange produkter er omfattet af mere end ét direktiv. I CE-mærkningsdirektiverne kræves det, at du sørger for, at produktet opfylder alle de relevante CE-mærkningsdirektiver. Et produkt kan være dækket af flere CE-mærkningsdirektiver Ud over Lavspændingsdirektivet vil en række elektriske produkter ofte være omfattet af: EMC-direktivet, der definerer, at elektriske produkter skal være modstandsdygtige over for elektromagnetiske forstyrrelser, og at de ikke selv må udsende elektromagnetiske forstyrrelser til andre elektriske produkter. Maskindirektivet, hvis maskinen har mindst én bevægelig del. Men det kan også være Lavspændingsdirektivet, maskinen skal CE-mærkes efter, hvis den er et elektrisk apparat. På side 12 er der en liste over CE-mærkningsdirektiver, som elektriske produkter kan være omfattet af. Hvilke krav skal fabrikanter opfylde? Som fabrikant bør du sikre dig, at nye produkter er produceret i overensstemmelse med de relevante direktiver. På de næste sider har Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af erfaringerne med Lavspændingsdirektivet udarbejdet en huskeliste til brug for CE-mærkningen af nye produkter. Som 6 7

4 fabrikant skal du kunne dokumentere, at dit produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet og andre relevante direktiver, når du sætter CE-mærkning på. Derfor er du forpligtet til at: Etablere intern fabrikskontrol, der sikrer, at de fremstillede produkter opfylder Lavspændingsdirektivet og eventuelle andre CE-mærkningsdirektiver. Udarbejde og opbevare teknisk dokumentation, der viser, at de fremstillede produkter opfylder Lavspændingsdirektivet og eventuelle andre CE-mærkningsdirektiver. Udarbejde og opbevare en overensstemmelseserklæring. Huskeliste til fabrikskontrol: Identifikation af relevante krav til produktet (udvælgelse af relevante direktiver). Konstruktion af produktet, så kravene er opfyldt. Prøvning af produktet (få evt. et uvildigt laboratorium til det). Udførelse af løbende produktionskontrol. Huskeliste til teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation skal mindst indeholde: Beskrivelse af produktet. Konstruktionstegninger med forklaringer. Anvendte standarder* eller sikkerhedskrav fra relevante direktiver. Konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser. Prøverapporter. Et eksempel på en formular til overensstemmelseserklæring findes bagerst i folderen. Huskeliste til overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæringen skal mindst indeholde: Navn og adresse på fabrikanten. Beskrivelse af produktet. Henvisning til harmoniserede standarder*. Evt. henvisning til de specifikationer, som overensstemmelseserklæringen vedrører. Underskrift, identifikation af underskrivers funktion i virksomheden og de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen blev anbragt. Sikkerhedsstyrelsens undersøgelser af CE-mærkning viser, at det ofte er identifikationen af underskriveren samt datoen for CEmærkningen, der mangler på overensstemmelseserklæringer. *se Kommissionens oversigt over harmoniserede standarder på 8 9

5 IMPORTØRER Hvilke forpligtelser har importører? Som importør er du forpligtet til at sikre, at produkterne er CE-mærkede, når de sælges videre. Men det påhviler første omsætningsled i EU at sikre, at kravene i fx Lavspændingsdirektivet er opfyldt. Derfor bør du som importør altid forlange en kopi af overensstemmelseserklæringen fra din leverandør. Vær opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, hvor produkterne er købt, fx ved kopi af følgesedler, fakturaer eller lignende. Endvidere kan myndighederne forlange, at du fremskaffer kopi af den tekniske dokumentation. Hvis du ikke kan dokumentere disse forhold, betragtes du som ansvarlig for hele CE-mærkningsproceduren. Importører bør kontrollere, at fabrikanten: Etablerer intern fabrikskontrol, der sikrer, at de fremstillede produkter opfylder Lavspændingsdirektivet. Udarbejder teknisk dokumentation, der viser, at de fremstillede produkter opfylder fx Lavspændingsdirektivet. Det er altid importørens ansvar at sikre, at produktet lever op til kravene i CE-mærkningddirektiverne også i de tilfælde, hvor fabrikanten ikke har etableret intern fabrikskontrol eller udarbejdet teknisk dokumentation. Grossister og detailhandlende Grossister, andre mellemhandlere og detailhandlere er forpligtede til at kontrollere, at produkterne er CE-mærkede, før de videresælges. KONTROL OG ANSVAR Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer CE-mærkning Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer elektriske produkter, der sælges på det danske marked. Formålet med kontrollen er at sikre, at sikkerhedskravene til elektriske produkter, der sælges i Danmark, er opfyldt. Kontrollen skal forhindre, at farlige produkter forhandles. Men formålet er også at vejlede fabrikanter og importører om, hvordan de selv kan kontrollere, at elektriske produkter er sikre. Kontrollen af CE-mærkningen sker ved, at Sikkerhedsstyrelsen udvælger elektriske produkter ved stikprøver. Udvælgelsen sker enten ved tilfældig stikprøvetagning eller efter henvendelse fra forbrugere eller virksomheder. Produkterne udvælges hos fabrikanten, importøren eller i butikkerne. Samtidig beder Sikkerhedsstyrelsen om at få en kopi af overensstemmelseserklæringen. Produkterne kan sendes til kontrol på et uvildigt laboratorium, hvor det testes, om de er produceret i overensstemmelse med direktivkravene og relevante standarder. Vær opmærksom på, at både overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation skal opbevares i mindst 10 år efter, at det sidste eksemplar af produktet er fremstillet. Begge dele skal stilles til rådighed for myndighederne, hvis de forlanger det. Hvad sker der, hvis kravene ikke opfyldes? Til sidst vurderer Sikkerhedsstyrelsen den samlede risiko ved produktet, samt om CE-mærkningen er i orden, og overensstemmelseserklæringen korrekt udfyldt. Hvis proceduren ved CE-mærkningen, det vil sige mærkningen, overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, ikke er i orden, 10 11

6 kan der nedlægges salgsforbud. Er der mindre fejl ved CE-mærkningen eller overensstemmelseserklæringen, giver Sikkerhedsstyrelsen en måneds frist til at rette fejlene. Ved større fejl på produktet nedlægger Sikkerhedsstyrelsen forbud mod at sælge det. Det er leverandøren, der skal betale for laboratorieundersøgelsen, hvis det viser sig, at der er fejl ved produktet, jf. bekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1995, som senest ændret ved bekendtgørelse nr af 8. december Hvis fejlene er meget alvorlige, kan salgsforbudet også omfatte, at produktet skal tilbagetages fra forbrugerne. I det tilfælde er det fabrikanten eller importøren, som skal betale for at indrykke annoncer, der oplyser forbrugerne om, at produkterne skal leveres tilbage. Efter hvilke direktiver skal elektriske produkter CE-mærkes? I praksis er næsten alle nettilsluttede elektriske produkter omfattet af Lavspændingsdirektivet og skal CE-mærkes efter det. Den væsentligste undtagelse er, at stikkontakter og stikpropper til boliger ikke må CEmærkes. Det skyldes, at der i de europæiske lande gælder forskellige regler for boligstikkontakter. Der er visse elektriske produkter, der skal CE-mærkes i overenstemmelse med andre direktiver: ADRESSELISTE Myndigheder, der har ansvar for CE-mærkningsdirektiver Nedenfor er nævnt de direktiver, som elektriske produkter kan være omfattet af. Nummeret i parentes henviser til direktivets udgivelsesår og nummer. Alle direktiver udstedt før 1993 skal anvendes sammen med CE-mærkningsdirektivet (93/68/EØF). De er nedenfor mærket med en *. Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF)*, Gasapparatdirektivet (90/396/EØF)* og Legetøjsdirektivet (88/378/EØF)* Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 63, 6700 Esbjerg, Tlf , fax Maskindirektivet (98/37/EF), Elevatordirektivet (95/15/EF) og ATEX-direktivet (94/9/EF) (Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for den elektriske del af ATEX-direktivet) Arbejdstilsynet, Direktoratet, Landskronagade 33-35, 2100 København Ø, tlf , fax EMC-direktivet (89/336/EØF)* IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, Tlf , fax Elektrisk materiel beregnet for anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære skal ud over CE-mærket bære en mærkning, der entydigt viser, at materiellet må anvendes i sådanne områder. Desuden skal materiellet bære de angivelser, der er nødvendige, for at materiellet kan anvendes sikkert. Se mere i direktivet 94/9/EF og i vejledningen til direktivet, der findes på Elektroradiologisk og elektromedicinsk materiel skal CE-mærkes efter Medico-direktivet. Elektrisk støj dækkes af EMC-direktivet, der kræver CE-mærkning. Medicodirektivet (93/42/EØF) og direktivet for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (98/79/EF) Lægemiddelstyrelsen, Inspektionen, Frederikssundsvej 378, 2700 Brønshøj, tlf , fax Alle direktiver kan købes hos Schultz Information, Herstedvang 10-12, 2620 Albertslund, tlf , fax På er der en bestillingsliste til Schultz. Direktiverne kan desuden downloades på Kommissionens hjemmeside

7 14

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide 3. udgave, november 2013

Guide 3. udgave, november 2013 Guide 3. udgave, november 2013 Tekniske krav til møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked Formålet med denne guide er at gøre det enklere at opstille de rigtige krav til

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere