iljøredegørelse 2010 rhus Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iljøredegørelse 2010 rhus Sygehus"

Transkript

1 iljøredegørelse 2010 rhus Sygehus

2 Forord Bevidst og målrettet arbejde indenfor miljøområdet har været tradition på Århus Sygehus i en lang årrække. Dette med baggrund i et ønske om at udvise ansvarlighed samt løbende nedbringe miljøpåvirkningerne forbundet med sygehusets aktiviteter. Den årlige miljøredegørelse er en central del af dette arbejde. Miljøredegørelsen omfatter sygehusaktiviteterne på Århus Sygehus fire adresser, og omfatter således ikke Midt Vask samt Apoteket (begge beliggende på Nørrebrogade). Miljøredegørelsen gør status over det forgangne år og danner på den baggrund grundlag for det fremadrettede miljøarbejde. Miljøredegørelsen for 2010 dokumenterer, at det målrettede miljøarbejde på Århus Sygehus betaler sig, og at effekten heraf er blevet synlig på en lang række områder. Det er mit håb, at denne miljøredegørelse gennem synliggørelse af miljøarbejdet på Århus Sygehus kan være med til at understøtte engagementet for det fortsatte miljøarbejde. Thomas Møller Miljøkoordinator Århus Sygehus har formuleret en række miljømål. Disse er formuleret på baggrund af input fra driften samt gældende miljøpolitik for sygehuset. De aktuelle miljømål er formuleret for perioden De foreskriver blandt andet at Århus Sygehus vil arbejde på at forøge mængden af pap og papir til genbrug med 15% i perioden. Desuden vil Århus Sygehus arbejde for at holde energiforbruget i ro i forhold til aktiviteten på sygehuset. Netop ressourceforbruget er den største miljøpåvirkning forårsaget af aktiviteterne på Århus Sygehus. Derfor er fokus herpå en helt central del i miljøarbejdet. For at kunne nå de opstillede miljømål, er det vigtigt med en engageret medarbejderstab, som er indstillet på at bidrage til at gøre en forskel. Århus Sygehus er begavet med en lang række af sådanne aktive miljøpersoner og engagerede medarbejdere der, på baggrund af nysgerrighed samt ønsket om at gøre en forskel, bidrager til miljøarbejdet på Århus Sygehus. Dette er og vil også i fremtiden være omdrejningspunktet for vores miljøindsats. 2

3 Resume Generelt fald i ressourceforbruget sammenholdt med aktiviteterne på Århus Sygehus. Resultatet af miljø og energiarbejdet i 2010 på Århus Sygehus er opløftende. Således er der sket et fald i ressourceforbruget sammenholdt med aktiviteterne på Århus Sygehus på alle store forsyningsområder (herunder affald, EL, vand og varme). Stagnation i de totale affaldsmængder. Markant mere pap og papir til genanvendelse. Den totale mængde affald fra Århus Sygehus udgjorde i ton, hvilket er 0,5% mindre end i I forhold til aktivitetsniveauet er affaldsmængderne faldet 1,7%. Der blev i 2010 afsat 238 ton pap og papir til genanvendelse. Dette er en stigning på over 15% i forhold til Marginal stigning i det totale EL forbrug på trods af arealudvidelse. Det samlede EL forbrug på Århus Sygehus steg med 0,9% fra 2009 til Dette tal dækker blandt andet over arealudvidelsen i forbindelse med idriftsætning af DNC-huset. Fradrages EL forbruget i DNC-huset er der sket en reduktion på 1,7% fra for hele Århus Sygehus. Vandforbruget falder - på trods af stigende aktivitetsniveau. Den totale forbrugte mængde vand er faldet 2% i perioden Sammenholdt med aktiviteterne på Århus Sygehus er vandforbruget faldet med knap 12% i samme periode. En del af forklaringen kan være reduktionen i den gennemsnitlige liggetid for patienterne fra 3,6 dage i 2009 til 3,5 dage i Herved reduceres den mængde vand, der benyttes til patientpleje. Markant stigning i varmeforbruget i Men ikke så meget, som klimaet berettigede til. Grundet det kolde klima i 2010 steg varmeforbruget væsentligt. Sammenholdt med det kolde klima (graddagekorrigeret) er varmeforbruget imidlertid faldet med 5%. Bygningerne på P. P. Ørumsgade tegner sig for den markant største forbedring, hvilket skyldes de omfattende renoveringer, som er gennemført på adressen. Hospitalsudstyr for 1,2 mio. til genbrug i u-lande. Århus Sygehus har en efterhånden mangeårig tradition for at bortskaffe hospitalsudstyr, som efter danske standarder er udtjent til genbrug i u-lande, hvor ressourcerne er knappe. I 2010 bortgav Århus Sygehus således udstyr til en samlet værdi af kr. 1,2 mio. til genbrug i u - lande. 3

4 Indhold Fakta 5 Geografi 7 Rammerne 8 Miljøorganisationen og miljøarbejdet 9 Miljømål 11 Kommunikation 12 Afrika 13 Forholdstal 15 Affald 16 Pap og papir 17 Dagrenovation 18 Klinisk risikoaffald 19 EL 20 LED gadelys 22 Vand 23 Varme 24 Miljøpolitik 26 4

5 Fakta Aktiviteterne på Århus Sygehus favner en lang række specialer: Almen medicin Anæstesiologi Arbejdsmedicin Diagnostisk Radiologi Gynækologi og Obstetrik Endokrinologi Gastroenterologi og Hepatologi Geriatri Hæmatologi Infektionsmedicin Kardiologi Lungesygdomme Nefrologi Reumatologi Karkirurgi Kirurgi Klinisk Biokemi Klinisk Farmakologi Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Klinisk Genetik Klinisk Immunologi Klinisk Mikrobiologi Klinisk Onkologi Neurokirurgi Neurologi Oftalmologi Ortopædisk kirurgi Oto-, Rhino-, Laryngologi Patologisk Anatomi og Cytologi Plastikkirurgi Pædiatri Retsmedicin Thoraxkirurgi Urologi Sammen med Skejby Sygehus fungerer Århus Sygehus som det lokale sygehus for borgerne i og omkring Århus. Desuden modtager sygehuset patienter fra resten af Region Midtjylland til specialistbehandling. Århus Sygehus er en del af Århus Universitetshospital, som repræsenterer samarbejdet mellem det sundhedsvidenskabelige fakultets kliniske sektor og universitetssygehusene i Region Midt og Region Nordjylland. I kraft af sin status som universitetshospital, er Århus Sygehus forpligtet til forskning og udvikling på højt niveau. Dette med henblik på løbende at forbedre og optimere tilbuddene om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Århus Sygehus behandler blandt andet: - Sygdomme i hovedet og nervebanerne - Kræftsygdomme - Diabetes og andre sygdomme i hormonproducerende kirtler - Lungesygdomme - Sygdomme i leveren - Gigtsygdomme - Hudsygdomme - Ortopædkirurgi - Mave- og tarmkirurgi - Plastikkirurgi - Geriatri - Skadestuefunktion Ovennævnte aktiviteter er fordelt på fire adresser: - Nørrebrogade 44, Aarhus C - Tage-Hansens Gade 2, Aarhus C - P.P. Ørumsgade 11, Aarhus C - Samsø Sygehus, 8305 Samsø 5

6 Fakta Antal fuldtidsstillinger: 6150 Antal sengepladser: 727 Samlet bruttobudget: kr ,- Adresse og kontaktinformation: Århus Sygehus Nørrebrogade Aarhus C Tlf.: Ledelse (pr. 1. april 2011): Sygehusdirektør: Gert Sørensen Cheflæge: Claus Thomsen Chefsygeplejerske: Vibeke Krøll Data og tekst samt yderligere information vedrørende miljøredegørelsen: Miljøkoordinator Thomas Møller Nørrebrogade Aarhus C 6

7 Geografi Nørrebrogade Aarhus C Etageareal: m² Tage-Hansens Gade Aarhus C Etageareal: m² P.P. Ørumsgade Aarhus C Etageareal: m² Samsø Sygehus 8305 Samsø Etageareal: m² 7

8 Rammerne Emne Rammedokument Myndighed Miljøgodkendelser Der drives ikke godkendelsespligtige aktiviteter på selve Århus Sygehus. Der drives dog aktiviteter på Apoteket og hos Midt Vask, som har til huse på samme adresse. Disse to virksomheder er dog ikke omfattet af denne miljøredegørelse. Aarhus Kommune (tilsynsførende) Spildevand Århus Sygehus har på nuværende tidspunkt fået meddelt fire spildevandstilladelser. En for apoteket, en for Nørrebrogade generelt samt en for Klinisk Biokemisk Afdeling på henholdsvis Nørrebrogade og Tage-Hansens Gade Aarhus Kommune (tilsynsførende) Affald Affaldshåndtering og bortskaffelse reguleres af det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune Aarhus Kommune (udsteder) Kemikalier og miljøbelastende stoffer Rammer for brug af kemikalier på Århus Sygehus reguleres af den gældende arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynet (tilsynsførende) Støj og luftforurening Krav til støj og luftforurening fra Århus Sygehus er reguleret i de to miljøgodkendelser meddelt til henholdsvis kedelcentralen og apoteket. Aarhus Kommune (tilsynsførende) Energi Der gennemføres energimærkning hvert femte år. Region Midtjylland forestår udbud heraf. Den aktuelle energimærkning er påbegyndt i december 2010 og er afsluttet 1. kvartal Energistyrelsen (udsteder) Agenda 21 Århus Sygehus forpligtelser overfor Region Midt i forhold til indsatsen for en bæredygtig udvikling reguleres af Lokal Agenda 21 (handlingsplan ) Region Midt (udsteder) 8

9 Miljøorganisationen Organisatorisk er miljøarbejdet på Århus Sygehus opbygget omkring miljøkoordinatoren, som varetager kommunikation og kontakt til miljøkontaktpersonerne på de enkelte afdelinger. Figur 3.1 Figur 3.1 illustrerer organisationens opbygning. Energikoordinatoren Energikoordinatoren varetager blandt andet energieffektivisering indenfor forsyningsområderne EL, vand og varme. Information om aktuelle projekter samt status på disse kommunikeres videre til miljøkoordinatoren løbende, og i relevant omfang. Effekten af tiltag til besparelser og effektiviseringer på ovennævnte forsyningsområder evalueres løbende. I forbindelse med udarbejdelse af den årlige miljøredegørelse behandles og evalueres tiltagene. Miljørådet og HMU Miljørådets opgave er at udvikle strategierne for miljøarbejdet på Århus Sygehus. Rådets strategiforslag skal godkendes af HMU. 9

10 Miljøarbejdet Miljøkontaktpersonerne Hver afdeling skal udpege en miljøkontaktperson. Denne skal fungere som bindeled mellem miljøkoordinatoren og den enkelte afdeling. Miljøkontaktpersonen på den enkelte afdeling har blandt andet til formål at: Være tovholder for det daglige miljøarbejde på egen afdeling Gøre sig bekendt med gældende miljøregler og informere sine kollegaer om eksempelvis regler og retningslinier for affaldsforebyggelse og sortering Generelt kunne svare på de mest almindelige miljøspørgsmål vedrørende den daglige drift Gøre sig bekendt med de forskellige miljøoplysninger, der kan findes på intranettet under Affald og miljø Være kontaktperson for den enkelte afdeling i forbindelse med meddelelser af forskellig art fra miljøkoordinatoren, og videregive oplysningerne til sine kollegaer Deltage i eventuelle miljøtemadage eller lignende arrangementer planlagt af miljøorganisationen Holde miljøkoordinatoren opdateret i relevant omfang i forhold til miljøarbejdet på den enkelte afdeling Være foregangsperson og et godt eksempel for sine kollegaer i relation til miljøbevidsthed. Miljøkoordinatoren Miljøkoordinatoren fungerer som bindeled mellem Miljøråd, HMU, energikoordinator, miljømyndigheder samt miljøkontaktpersonerne. Det er miljøkoordinatorens opgave at formidle den relevante information mellem de enkelte organer i miljøorganisationen. Desuden fungerer miljøkoordinatoren som intern konsulent i tilfælde af tvivlsspørgsmål i forhold til sortering og bortskaffelse af affald og spildevand. Herunder eksempelvis kemikalier samt klinisk risikoaffald. Miljøkoordinatoren står for information om effektuering og implementering af forandringer i forbindelse med håndtering af affald og spildevand på Århus Sygehus. Desuden forestår miljøkoordinatoren introduktion til miljøarbejdet og affaldssorteringen for nyansatte serviceassistenter. Det løbende miljøarbejde dokumenteres og evalueres minimum én gang årligt i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige miljøredegørelse. 10

11 Miljømål Miljøarbejdet på Århus Sygehus Miljøindsatsen på Århus Sygehus sker i perioden med særligt fokus på en række målsætninger, som er oplistet nedenfor. Indsatsområderne er godkendt af HMU og er efterfølgende omsat til konkrete målsætninger. Miljømålsætningerne er defineret på baggrund af erfaringer fra det foregående miljøarbejde på Århus Sygehus. Miljømålsætninger Målsætning 1: En opprioritering af miljøindsatsen i forhold til Århus Sygehus samlede spildevandsudledning. Målsætning 2: Århus Sygehus vil arbejde for at nedbringe mængden af fejlsorteret affald, så andelen af affald til genanvendelse forøges med 2% om året i perioden Målsætning 3: Århus Sygehus vil reducere mængden af frembragt klinisk risikoaffald med 2% pr. år i perioden målt som Klinisk Risikoaffald/Produceret Enhed med udgangspunkt i affaldstal for Målsætning 5: Århus Sygehus vil med udgangspunkt i affaldstallene fra 2009 arbejde for at nedbringe den samlede mængde af emballageaffald pr. produceret enhed med 5% i perioden Målsætning 6: Århus Sygehus vil arbejde for at udfase eller reducere forbruget af minimum 3 kemikalier i 2010, 5 kemikalier i 2011 og 7 kemikalier i Målsætning 7: Med udgangspunkt i det samlede energiforbrug for 2009, vil Århus Sygehus arbejde for, at sygehusets samlede energiforbrug pr. produceret enhed ikke stiger i perioden Målsætning 8: Århus Sygehus vil arbejde for at inddrage miljøhensyn i forbindelse med indkøb af maskinel. Det skal især ske i forhold til brug af miljøvenlige hjælpestoffer, støj og vibrationssvagt maskinel samt maskiner, der forårsager så få miljøpåvirkninger som muligt i forbindelse med bortskaffelse. Målsætning 4: Århus Sygehus vil med udgangspunkt i affaldstallene for 2009 arbejde for at nedbringe mængden af papiraffald pr. produceret enhed med 5% samt forøge mængden af papiraffald til genanvendelse med 15% i perioden

12 Kommunikation Kommunikation som en central del af miljøarbejdet. Kommunikationsarbejdet omkring indsatsen på miljøområdet er helt central og afgørende for et struktureret og fremadrettet arbejde. Medarbejderne skal have direkte og let adgang til fyldestgørende information om for eksempel affaldssortering. Miljønyt beskæftiger sig med generel information vedrørende miljøarbejdet på Århus Sygehus, og planlægges i fremtiden udgivet halvårligt (forår og efterår). Miljøinfo er et adressespecifikt nyhedsbrev, som omhandler praktiske problemstillinger og information vedrørende den daglige drift. Miljøinfo udgives løbende på den enkelte adresse afhængig af behov. For at sikre tilgængeligheden af denne information for de enkelte medarbejdere, er relevante vejledninger og information lagt ud på Århus Sygehus intranet. Her forefindes til enhver tid de opdaterede versioner af det udarbejdede informationsmateriale. I 2010 er struktur og indhold af miljøinformationen på intranettet blevet revideret, således at adgangen til information er blevet lettere og mere overskuelig. Affaldshåndbog samt Affaldsfoldere er blevet udarbejdet i helt nye versioner, som fortløbende vil blive opdateret. For blandt andet at sikre kendskab til tilstedeværelsen samt indholdet af miljøinformationen på intranettet, er der i 2010 blevet lanceret to nyhedsbreve for Århus Sygehus på miljøområdet Miljønyt og Miljøinfo. Nyhedsbrevene distribueres via direkte til miljøkontaktpersonerne på de enkelte afdelinger. 12

13 Afrika Genbrugte effekter for 1,2 mio. Århus Sygehus har i en årrække samlet genbrugelige effekter sammen og videreformidlet dem til genbrug i lande, hvor sygehusvæsenet er mindre bemidlet end det danske. Genbrugseffekter omfatter hospitalssenge, laboratorieudstyr, OP udstyr, kontorinventar, computere, engangsartikler med videre. Ordningen kaldes populært Afrikakassen, og leverer blandt andet udstyr, som skibes videre til Afrika. Mange af de effekter, der indsamles på sygehuset, videresendes også til andre lande og regioner end Afrika (eksempelvis Østeuropa), hvor der ligeledes er et stort behov for materiel til sygehuse. InterGen Genbrugseffekter fra Afrikakassen afsættes til InterGen, som er Århus Sygehus samarbejdspartner. InterGen er ejet af Region Midtjylland og forestår indsamling af genbrugelige effekter fra de enkelte sygehuse i regionen. InterGen har specialiseret sig i genbrug af IT og ho- spitalsudstyr, og forestår fragt direkte videre til modtagelokaliteten. Genbrugseffekter De effekter, der kan afsættes til genbrug i u-lande, skal være umiddelbart genbrugelige. InterGen fokuserer deres ressourcer på håndtering og videreformidling af direkte genbrugelige effekter, således at mængden af effekter som videreskibes optimeres. Af ovennævnte årsager gennemfører InterGen en konsekvent sortering ved afhentning af effekter på Århus Sygehus med henblik på, at kun direkte genanvendelige genstande skibes videre. Engangsartikler Foruden genbrugelige effekter modtager InterGen løbende store mængder ubrugte engangsartikler, hvor forældelsesdatoen er overskredet. Selvom produkterne således i princippet er for gamle efter danske standarder, kan de stadig gøre stor gavn på hospitaler, hvor man alternativt må undvære produkterne helt. 13

14 IT udstyr InterGen står også for håndtering af de anseelige mængder elektronikaffald, som bortskaffes fra Århus Sygehus. I 2010 androg den samlede mængde elektronikskrot fra Århus Sygehus over 27 ton. På modtageanlægget i Viborg sorteres og tjekkes det modtagne IT udstyr. Uanset om IT udstyret genbruges eller ej, slettes alle oplysninger på harddiskene, således at fortrolige oplysninger ikke videregives til uvedkommende. Kalkuleret værdi for næsten 1,2 mio. kr. Arbejdet med at frasortere genbrugelige effekter har medført, at der i 2010 blev bortskaffet materiel til genbrug til en samlet værdi på knap 1,2 mio. kr. Værdien af effekterne er kalkuleret efter samme prisliste, som benyttes af Mellemfolkeligt Samvirke og Danida. I beregningen af materiellets værdi er værdien af genbrugt IT udstyr ikke inddraget, da den specifikke mængde genbrugt IT udstyr fra Århus Sygehus ikke opgøres. Desuden er værdien af engangsartikler samt den ubetalelige menneskelige gevinst, der er ved genbrug af aflagt hospitalsudstyr, ikke opgjort. IT testbænk På testbænken sørger InterGen for, at alle oplysninger på den enkelte harddisk destrueres, således at det er umuligt at genskabe data. 14

15 Forholdstal Relevans i databehandling Antal Ambulante besøg For at sikre relevans af de data, som fremstilles i miljøredegørelsen, er der fra og med miljøredegørelsen for 2009 indført brug af forholdstal i forbindelse med udarbejdelsen af miljøredegørelsen for Århus Sygehus. I praksis betyder dette, at de absolutte forbrugstal sættes i forhold til eksempelvis antal operationer og ambulante besøg. Nøgletallene i tabel 7.1 danner grundlag for evaluering af forbrugsdata for Emne Figur År Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Operationer Besøg i skadestuen Antal fuldtidsstillinger Tabel Antallet af forbrugte sengedage er faldet fra 2009 til Dette på trods af, at både antallet af udskrivninger samt operationer er steget. Den gennemsnitlige liggetid for en patient er reduceret fra 3,6 til 3,5 dage. Årsagen kan være større effektivitet på de enkelte afdelinger. Af samme årsag kan antallet af sengedage give et fordrejet eller usandt billede af forbruget i forhold til produktionen på Århus Sygehus. Antal sengedage er af samme årsag ikke anvendt i den videre databehandling i denne miljøredegørelse. Antal Antal udskrivninger og antal besøg i skadestuen Operationer År Udskrivninger Besøg i skadestuen År Figur 7.1 Tabelværdierne er et direkte udtryk for aktivitetsniveauet på Århus Sygehus. Udviklingen i forholdstallene er desuden vist grafisk på figur Figur

16 Affald Der pågår løbende et systematisk arbejde med sortering og bortskaffelse af affald som følge af aktiviteterne på Århus Sygehus. Affaldet sorteres i knap 25 fraktioner, som efterfølgende sendes til henholdsvis genanvendelse, nyttiggørelse eller deponi. Fordelingen herimellem var i 2010: Genanvendelse 21% Nyttiggørelse 78,5% Deponi 0,5% Fraktion Som det fremgår af tabel 8.1 er der sket en mærkbar reduktion i de totale affaldsmængder fra 2007 til Dette skyldes primært, at der i 2007 blev produceret væsentligt større mængder murbrokker. Fradrages mængderne af murbrokker, fås følgende værdier for den totale affaldsmængde: År Mængde Dagrenovation Pap og papir Klinisk risikoaffald Totale mængder Tabel I tabel 8.1 er oplistet mængder for de største og væsentligste affaldsfraktioner fra Århus Sygehus. Den angivne værdi for den totale affaldsmængde omfatter andre fraktioner end de i tabellen oplistede. Herunder kan blandt andet nævnes murbrokker, jern og metal, madaffald, kemikalier m.fl Sammenholdt med forholdstallene oplistet på s. 15 fås følgende procentvise ændringer i affaldsmængden (ekskl. murbrokker): Ambulante besøg Udskrivninger Operationer Gennemsnit Fuldtidsstillinger Besøg på skadestuen Tabel 8.3 Forholdstal ,3% -3,6% -4,5% 1,8% 6,3% 0,6% 3,0% -9,4% -5,1% 1,0% 3,8% 3,5% -1,5% 1,3% -3,2% 0,8% -0,3% -1,7% Som det fremgår af tabel 8.3 følger mængden af affald udmærket aktiviteterne på Århus Sygehus i perioden Totale affaldsmængder Århus Sygehus ekskl. murbrokker 0 Figur År Samsø PPØ THG NBG Figur 8.1 viser udviklingen i den totale affaldsmængde for Århus Sygehus fordelt på adresser i perioden Tabel

17 Pap og papir Stigning på 15% i de totale mængder pap og papir til genanvendelse. Der er sket en markant stigning i mængden af pap og papir bortskaffet til genanvendelse i Dette billede er generelt for alle Århus Sygehus fire adresser, og kan tilskrives, at personalet på sygehuset er blevet mere bevidste om kildesortering af affaldet. Sammenholdes den øgede pap og papirmængde med forholdstal for aktiviteterne på Århus Sygehus ( ) fås følgende procentuelle ændringer: Forholdstal Ændring Ambulante besøg 9% Udskrivninger 15% Operationer 9% Besøg på skadestuen 18% Fuldtidsstillinger 11% Mængdeforøgelsen af pap og papir til genanvendelse er illustreret af figur 9.1 (se desuden tabel 8.1 s. 16). Pap og papir, der sendes til genanvendelse, omfatter både fortroligt papir og almindeligt pap og papir. Den støt stigende samlede mængde for de to fraktioner dækker over mindre udsving for den enkelte fraktion. Af figur 9.2 og 9.3 fremgår, at særligt i 2009 er udviklingen i mængderne af pap og papir samt fortroligt papir Totale mængder almindeligt pap og papir fra Århus Sygehus 200, , , , , ,0 0 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Samsø PPØ THG NBG Tabel 9.1 I miljømålsætningerne for perioden er fastsat et mål om at øge mængden af pap og papir til genanvendelse med 15% i perioden. Denne målsætning er allerede nået i 2010, hvilket skaber mulighed for at overgå miljømålsætningen væsentligt i løbet af de næste par år. Totale pap og papirmængder for Århus Sygehus 300,00 250,00 Figur Totale mængder fortroligt papir fra Århus Sygehus PPØ THG NBG 200,00 150, ,0 0 50,00 0,00 Figur Samsø PPØ THG NBG Figur 9.3 omvendt. Variationen kan være udtryk for, at større mængder almindeligt papir er bortskaffet som fortroligt papir. En væsentlig årsag til den større mængde fortroligt papir fra NBG er dog, at alle personalesager blev digitaliseret i 2009, hvorefter papirversionerne er bortskaffet som fortroligt papir. Dette kan forklare hele eller dele af afvigelsen. 17

18 Dagrenovation Faldende mængder dagrenovation i forhold til aktiviteterne på Århus Sygehus. Den totale mængde dagrenovation fra Århus Sygehus har været svagt stigende i perioden , som det fremgår af figur 10.1 (samt tabel 8.1 s. 16). Samlede mængder dagrenovation fra Århus Sygehus Figur Samsø PPØ THG NBG Stigningen dækker dog over en løbende forøgelse af aktivitetsniveauet på Århus Sygehus. Sammenlignes mængderne af dagrenovation med den voksende aktivitet fås følgende udvikling i procent: Ambulante besøg Udskrivninger Operationer Gennemsnit Fuldtidsstillinger Besøg på skadestuen Tabel 10.1 Forholdstal ,2% -4,4% -6,1% -0,2% 5,4% -1,0% 1,0% -10,2% -6,6% -1,0% 2,9% 1,9% -3,4% 0,4% -4,8% -1,1% -1,2% -3,3% Som det fremgår, er der sket en akkumuleret reduktion i mængden af dagrenovation i forhold til aktivitetsniveauet på Århus Sygehus på godt 5% i perioden Dette stemmer overens med de øgede mængder pap og papir til genanvendelse samt den svage tendens til et fald i de generelle affaldsmængder. 18

19 Klinisk risikoaffald Mængden af klinisk risikoaffald følger aktivitetsniveauet på Århus Sygehus. Opgørelsen over mængderne af klinisk risikoaffald viser en kontinuerlig stigning i perioden De absolutte mængder er således steget over 25% i perioden. Dette tal dækker over en markant stigning fra på godt 15%. Stigningen de seneste to år har således været mere moderat. Udviklingen i mængderne fremgår af figur Totale mængder klinisk risikoaffald fra Århus Sygehus 14 0, , ,0 0 Af tabel 11.1 fremgår, at der ved evaluering af udviklingen alene er lagt vægt på forholdstal for ambulante besøg samt operationer, da udviklingen i de øvrige forholdstal benyttet i denne miljøredegørelse ikke kan sammenkobles direkte med udviklingen i mængden af klinisk risikoaffald. I miljømålsætningerne for er defineret et mål om at reducere mængden af klinisk risikoaffald med 2% i forhold til relevante aktiviteter på Århus Sygehus med udgangspunkt i Som det ses af tabel 11.1 er dette mål knap nået. Sammenholdt med de væsentlige miljømæssige og økonomiske ressourcer, der er forbundet med bortskaffelsen af klinisk risikoaffald, understreger dette vigtigheden af et fortsat fokus på sortering og bortskaffelse af denne affaldsfraktion. 80,00 60,00 PPØ THG NBG 40,00 20,00 0, Figur 11.1 I forhold til aktivitetsniveauet på Århus Sygehus ser billedet anderledes ud. Som det fremgår af tabel 11.1 er mængderne faldet i forhold til aktiviteterne i både 2009 og Forholdstal Ambulante besøg Operationer Gennemsnit 16,0% -8,7% -0,3% 19,8% -14,3% -0,9% 17,9% -11,5% -0,6% Tabel

20 EL Stagnation i det totale ELforbrug. Der pågår løbende et målrettet og struktureret arbejde med optimering af EL forbruget på Århus Sygehus. Der gennemføres løbende energibesparende tiltag med henblik på at udnytte hver enkelt watt mest effektivt i forbindelse med driften af Århus Sygehus. Af figur 12.1 fremgår udviklingen i forbrugt El på Århus Sygehus adresser i perioden Som det ses af figuren er der en tendens til et stagnerende totalt forbrug af EL på Århus Sygehus i perioden EL forbrug på Århus Sygehus Ambulante besøg Udskrivninger Operationer Gennemsnit Fuldtidsstillinger Besøg på skadestuen Tabel 12.2 Forholdstal ,0% -9,3% -4,6% 12,3% -0,1% 0,6% 13,6% -14,9% -5,2% 11,4% -2,4% 3,5% 8,7% -6,7% -4,3% 11,2% -8,2% -4,3% Samsø PPØ THG NBG År Figur 12.1 Adresse To år i træk er forbruget af EL således faldet i forhold til aktiviteterne på Århus Sygehus. DNC - huset Det nye DNC - hus blev taget i brug i sidste halvår af Dette har medført nye aktiviteter og dermed øget EL forbrug på NBG. Fradrages EL forbruget i DNC-huset fra det totale forbrug på NBG, er det totale forbrug faldet fra med godt 100 MWh svarende til årsforbruget i 20 danske husstande. NBG THG PPØ Samsø Totalt forbrug Tabel 12.1 Sammenholdes EL-forbruget med aktivitetsniveauet fås udvikling i procent som vist i tabel 12.2: 20

21 EL Mulig reduktion i forbrug på THG. Set isoleret tegner THG sig for en reduktion i EL forbruget på 4% svarende til godt 200 MWh fra (svarende til det årlige EL forbrug i 40 danske husstande). Der har været nogle ud- og omflytninger på THG i 2010, hvorfor EL-forbruget kan være reduceret på denne baggrund. En væsentlig del af besparelserne på EL forbruget forventes dog at bero på de energispareprojekter, der er blevet gennemført på THG de seneste år. Herunder kan blandt andet nævnes omfattende udskiftning af lysarmaturer på OP og KBA, som desuden er kombineret med PIR følere. Resultatet heraf er en energibesparelse på 70%. Desuden er der løbende blevet gennemført en systematisk nedtagning af el radiatorer, hvor dette har været muligt. Derudover er der blevet installeret trappeautomater i trappeopgange. Hvorvidt kurven for energiforbrug reelt er knækket på THG vil står mere klart, når forbruget for 2011 kan gøres op. Nye LED loftarmaturer på KBA (ovenfor) samt OP (nedenfor) på THG. 21

22 LED gadelys 50% strømbesparelse til oplysning af hospitalsgaden på NBG I 2010 blev der taget initiativ til og vedtaget udskiftning af lysarmaturerne i gadelamperne i hospitalsgaden på NBG med LED armaturer. De gamle armaturer var monteret med kviksølvholdige lyskilder, som bliver udfaset indenfor en nærmere årrække. Renovering og ombygning af de gamle armaturer ville være lovmæssigt besværligt og dyrt, og desuden var armaturerne energitunge. I forbindelse med udskiftningen var det relevant at vurdere mulighederne for installering af energibesparende LED gadelamper, som ville sænke energiforbruget markant.. På baggrund af evaluering af netop energiforbrug samt design og en totaløkonomisk betragtning blev et LED armatur valgt som erstatning for de gamle armaturer. De gamle gadelamper forbrugte 88 W per armatur. De nye LED lamper bruger kun 45 W. Med den nye LED teknologi, er strømforbruget til gadebelysningen således nedbragt med knap 50%. Det skal dertil bemærkes, at foruden et lavere strømforbrug er de nye gadelamper vedligeholdelsesfri de næste 16 år. 22

23 Vand Det totale vandforbrug er faldet 2% i perioden Forbruget af vand i totale mængder er samlet set faldet i perioden Udviklingen i forbruget fremgår af figur M³ Vandforbrug på Århus Sygehus Figur Sammenholdes forbruget med aktiviteterne på Århus Sygehus fås følgende procentvise udvikling i perioden: År Samsø PPØ THG NBG Den procentvise udvikling i vandforbruget sammenholdt med sygehusets aktiviteter viser et markant fald i perioden Der er i foråret 2010 idriftssat et nyt blødgøringsanlæg til vand i bygning 10 på NBG, som har et beregnet mindreforbrug af vand på m³/år. Dette svarer til knap 1% af det årlige vandforbrug på Århus Sygehus. Foruden ovennævnte skal bemærkes, at antallet af sengedage er faldet i samme periode. En følgevirkning heraf kan være et reduceret forbrug af vand til patientpleje. Det relative fald i vandforbrug kan desuden være forbundet med mere udbredt brug af fiberklude til rengøring, som kræver meget små mængder vand. I alle tilfælde kan adfærd ikke negligeres som en faktor til reduktion af vandforbruget. At den totale mængde forbrugte vand i forbindelse med sygehusets drift således er faldet 2% i perioden er også et udtryk for en ansvarlig og miljøbevidst adfærd hos medarbejderne på Århus Sygehus. Forholdstal Ambulante besøg Udskrivninger Operationer Gennemsnit Fuldtidsstillinger Besøg på skadestuen Tabel ,5% -14,0% -4,3% 1,6% -5,2% 0,8% 2,7% -19,2% -4,9% 0,7% -7,4% 3,8% -1,7% -9,7% -3,0% 0,6% -11,1% -1,5% Ill. 14.1: Nyt blødgøringsanlæg i bygning

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005 Grønt regnskab 2005 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord..................................... 3 Indledning................................. 5 1 Miljøstyring i Københavns Amt......... 6 2 Københavns Amts energi-

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Århus Sygehus Miljøredegørelse 2004

Århus Sygehus Miljøredegørelse 2004 Århus Sygehus Miljøredegørelse 2004 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 499 Miljøredegørelse 2004 Indhold Miljø på 5 matrikler... 3 Fakta om Århus Sygehus... 4 Miljøpolitik og målsætninger... 6 Miljøorganisationen...

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere