Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau for sygehusene i, og dermed grundlaget for kapacitetsberegningerne, tager udgangspunkt i den nuværende aktivitet på sygehusenhederne pr. speciale. I praksis indebærer det, at der tages udgangspunkt i et grunddatasæt for 2007 fra esundhed, indeholdende en række oplysninger om behandlingsstedet (sygehus, afdeling, speciale mv.), patienten (bopælskommune, alder, køn mv.) og den udførte behandling (diagnose, procedurer, antal sengedage osv.). Metodisk er beregningen opdelt i en række step, hvor 1) aktiviteten fordeles på baggrund af bopælskommune som følge af etableringen af de nye sygehusenheder, 2) aktiviteten fremskrives på baggrund af befolkningsudvikling mv. og 3) dele af aktiviteten omfordeles som følge af konsekvenserne af akut- og specialeplanen, herunder etableringen af specialesygehuse, nedlæggelse af senge på nuværende matrikler, flytning af akutte funktioner samt flytning og samling af regions- og højt specialiserede funktioner. Metoden svarer til de fælles forudsætninger, som er skitseret af en arbejdsgruppe under Danske Regioner. Etablering af nye sygehusenheder Grundprincippet for dimensioneringen af sygehusene i er, at de skal kunne dække efterspørgslen efter sygehusydelser for deres naturlige opland, dog med enkelte justeringer i forhold til konsekvenserne af den kommende specialeplanlægning (særligt i forhold til regions- og højt specialiserede funktioner), specialsygehusenes portefølje og Svendborg Sygehus betjening af borgere fra Odense Kommune. Det betyder at patientgrundlaget på basisniveau for sygehusenhed (akutsygehus) a) OUH Odense Universitetshospital udgøres af Assens, Nordfyns og Kerteminde kommune, b) OUH Svendborg Sygehus udgøres af Svendborg, Faaborg-Midtfyns, Nyborg, Langeland og Ærø kommune, c) Sygehus Lillebælt udgøres af Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, d) Sygehus Sønderjylland udgøres af Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner og e) Sydvestjysk Sygehus udgøres af Esbjerg, Varde, Fanø og Billund kommuner. Hertil kommer aktivitet vedr. Odense, Tønder og Vejen kommuner, som fordeles på flere enheder. For Odense kommunes vedkommende medfører akutplanen og kravet om et patientgrundlag på borgere pr. akutmodtagelse, at ca. 25 pct. af kommunens borgere skal betjenes af OUH Svendborg Sygehus. I praksis løses dette ved at dele den nuværende aktivitet vedr. specialer, som findes på begge matrikler, således at 25 pct. af denne flyttes fra OUH Odense Universitetshospital til OUH Svendborg Sygehus 1. 1 De omfattede specialer er intern medicin, kirurgi, gynækologi og obstetrik (minus fødsler), ortopædisk kirurgi, geriatri, kardiologi, med. endokrinologi, med. gastroenterologi, med. lungesygdomme, nefrologi, reumatologi og urologi.

2 For Tønder og Vejen kommunes vedkommende deles aktiviteten på baggrund af Krak-baserede beregninger af nærmeste sygehus, hvilket medfører at aktiviteten vedr. Tønder Kommune deles med 15 pct. til Sydvestjysk Sygehus og 85 pct. til Sygehus Sønderjylland, og aktiviteten vedr. Vejen Kommune deles med 35 pct. til Sydvestjysk Sygehus og 65 pct. til Sygehus Lillebælt. Med hensyn til højt specialiseret behandling varetages denne nu og i den fremtidige struktur kun af OUH Odense Universitetshospital. Registreringsmæssigt sker der ikke en særskilt registrering af niveauet for behandlingen, hvorfor højt specialiseret behandling på aktivitetssiden ikke kan adskilles fra den øvrige aktivitet. Beregningsteknisk antages det dog, at OUH Odense Universitetshospitals aktivitet vedr. patienter fra kommuner udenfor sygehuset naturlige opland er lig højt specialiseret behandling, og denne aktivitet opretholdes således på sygehuset uanset patientens bopælskommune. Konsekvenserne af den kommende specialeplan er endnu ikke indarbejdet. Fremskrivning af aktiviteten Fremskrivningen af aktiviteten til -niveau tager udgangspunkt i metodebeskrivelsen fra Rapport med forslag til fælles forudsætninger i regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Danske Regioner bestående af eksterne rådgivere. Jf. rapporten foretages der indledningsvist en køns-, alders- og kommunespecifik mekanisk fremskrivning af både den stationære og den ambulante 2007-aktivitet til -niveau. Fremskrivningen tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose, hvor befolkningen inddeles i 5-års aldersgrupper (0-4 år, 5-9 år osv.). I praksis fremskrives data ved, at grunddatasættet fra esundhed matches med et datasæt beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose, således at de enkelte observationer i grunddatasættet fremskrives separat på baggrund af patientens køn, alder og bopælskommune, med undtagelse af aktivitet vedr. fødsler (se nedenstående). Den samlede effekt af den demografiske udvikling er en stigning i antal udskrivninger og sengedage på 1,35 pct. årligt, og en stigning i antal ambulante besøg på 0,73 pct. årligt. Udover den demografiske tilvækst fremskrives den stationære aktivitet også med en forventet sygdomstilvækst på 0,29 pct. årligt, jf. Statens Institut for Folkesundheds arbejdsnotat Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til. Det forudsættes således, at de processer, der regulerer sygdomsudviklingen, fortsætte med samme udviklingshastighed, herunder eksempelvis udviklingen i behandlingsformer, behandlingstilbuddet, strukturen i sundhedsvæsenet og arten og omfanget af risikofaktorer. Faktoren påvirker både antal udskrivninger og sengedage. Endelig reduceres den gennemsnitlige liggetid og dermed antal sengedage - på baggrund af den historiske udvikling i gennemsnitlig liggetid samt resultatet af de regionale patientforløbsbeskrivelser, som er blevet udarbejdet i løbet af foråret Liggetiden (og dermed sengedagene) på specialerne kirurgi og gynækologi/obstetrik reduceres på baggrund af en kombination af den historiske udvikling fra 2000 til 2007 og en vurdering af resultaterne af patientforløbsbeskrivelserne med 1,7 pct. årligt (svarende til en 20% reduktion af gennemsnitlig liggetid i ), mens ortopædisk kirurgi reduceres med 2,71 pct. årligt (svarende til en 30% reduktion af gennemsnitlig liggetid i ). For de øvrige specialers vedkommende har resultatet af patientforløbsbeskrivelserne ikke kunne understøtte individuelle vurderingen, hvorfor det i stedet antages, at den historiske udvikling vil fortsætte med afdæmpet virkning, svarende til halv historisk effekt. Effekten beregnes på baggrund af et vægtet gennemsnit for hhv. det medicinske og kirurgiske område, og liggetiden inden for det kirurgiske område reduceres således med 1,25 pct. årligt, mens liggetiden inden for det medicinske område reduceres med 1,98 pct. årligt. Den samlede effekt er en reduktion af den gennemsnitlige liggetid på 22,5 pct. i. Antallet af fødsler samt de dertil knyttede udskrivninger og sengedage fremskrives ikke på baggrund af demografisk udvikling og sygdomstilvækst, men i stedet på baggrund af det forventede fødselstal i Side 2 af 6

3 . Antallet af sengedage i tilknytning til fødsler er herudover underlagt den samme reduktion på baggrund af den historiske udvikling som det øvrige gynækologisk/obstetriske område. Fødsler defineres ved DRG-grupperne DkDRG I forhold til beregningen af antal senge regnes der med en belægningsprocent på 75 pct. vedr. pædiatri og 85 pct. vedr. øvrige specialer ved produktion 365 dage om året. På det ambulante område forventes en stigning i aktiviteten, som er større end stigningen på det stationære område. På baggrund af den historiske udvikling samt forventningerne til den fortsatte omlægning til ambulant behandling forventes der en stigning i den ambulante aktivitet (bortset fra skadestuebesøg) på ca. 4 pct. årligt udover effekten af den demografiske udvikling, svarende til en forøgelse på 75 pct. i. Aktiviteten på skadestuer/skadeklinikker fremskrives kun på baggrund af den demografiske udvikling. Ambulante besøg defineres i datasættet ved behdage=1. Antallet af operationer anvendes til at prognosticere behovet for operationsstuer i. Operationer defineres i denne sammenhæng ved procedurekoderne KA-KQ og KY, undtagen KQAB, KQBB, KQCB, KQDB og KQXB, dvs. al kirurgiske aktivitet minus mindre kirurgiske indgreb, endoskopier og sårbehandlinger. Herudover medregnes operationskoder på skadestuebesøg heller ikke, eftersom disse ikke kræver operationsstuer, men varetages direkte på skadestuerne. Antallet af stationære operationer fremskrives på baggrund af den demografiske udvikling, således at operationsfrekvensen vedr. patienter med samme alder, diagnose og bopælskommune opretholdes. På sammedagskirurgien forventes der dog en markant vækst, og antallet af ambulante operationer er således fremskrevet med 50 pct. fra 2007 til. I forhold til beregning af antal operationsstuer er det forudsat, at 85 pct. af operationerne foregår i dagtid 220 dage om året, og at der gennemsnitlig kan gennemføres 3 stationære operationer pr. operationsstue pr. dag i dagtid, og 6 ambulante operationer pr. operationsstue pr. dag. Flytninger som følge af strukturelle forhold Udover ovennævnte ændringer som følge af etableringen af de nye sygehusenheder, sker der også en række andre strukturelle ændringer som følge af akutplanen, som er indarbejdet i prognosen. De strukturelle forhold medfører følgende ændringer: - Flytning af aktivitet fra de øvrige enheder/sygehuse til Middelfart i forbindelse med etableringen af Rygcentret. Rygcentret tilføres i alt 34 senge fra de øvrige sygehuse i. - Flytning af aktivitet fra Give Sygehus, hvor neurologien og den akutte ortopædkirurgi flyttes til Kolding (14 senge i ), mens den elektive og ambulante ortopædkirurgi flyttes til Vejle (13 senge i ). - Flytning aktivitet fra Brørup til Esbjerg, svarende til i alt 23 senge i. - Flytning af neurorehabiliteringen fra Ringe til Odense og Svendborg på baggrund af bopælskommune, dvs. 21 senge til Odense og 12 senge til Svendborg i. - Flytning af akut kirurgi (undtagen kræftkirurgi), ortopædkirurgi, neurologi og øre, næse, hals fra Vejle til Kolding, svarende til i alt 62 senge i. - Flytning af kræftkirurgi samt elektiv ortopædkirurgi fra Kolding til Vejle, svarende til 10 senge i. - Flytning af akut neurologi og øre-, næse-, hals fra Svendborg til Odense, svarende til i alt 2 senge i. - Hjemtagning af neurorehabilitering fra Brædstrup Sygehus til Kolding, dvs. tilførsel af 3 ekstra senge i. - Genetablering af rehabiliteringsfunktionerne fra Rehab Varde i Esbjerg, dvs. tilførsel af 15 ekstra neurologiske og 7 ekstra ortopædkirurgiske senge i. Side 3 af 6

4 Herudover vil der efter vedtagelse af en samlet specialeplan for regionen være behov for en række mindre tilpasninger. Effekten af de enkelte elementer i fremskrivningsmetoden fordelt på specialer fremgår af tabel 1 (stationær aktivitet) og tabel 2 (ambulant aktivitet). Side 4 af 6

5 Tabel 1. Effekt af demografisk udvikling, sygdomstilvækst og omstilling fra 2007 til på antal sengedage Speciale Demografi Sygdomsudvikling Omstilling Samlet effekt Blandet medicin og kirurgi 0,02% 1,002 0,29% 1,039-1,98% 0,771-1,68% 0,802 Dermato-venerologi 1,00% 1,138 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,71% 0,912 Geriatri 2,30% 1,343 0,29% 1,039-1,98% 0,771 0,56% 1,076 Gynækologi og obstetrik -0,30% 0,962 0,11% 1,015-1,70% 0,800-1,89% 0,781 Hospitalsodontologi 0,33% 1,044 0,29% 1,039-1,25% 0,849-0,63% 0,921 Hæmatologi 1,55% 1,221 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,17% 0,978 Intern medicin 1,87% 1,273 0,29% 1,039-1,98% 0,771 0,15% 1,020 Kardiologi 1,83% 1,266 0,29% 1,039-1,98% 0,771 0,11% 1,015 Karkirurgi 2,12% 1,314 0,29% 1,039-1,25% 0,849 1,14% 1,159 Kirurgi 1,40% 1,198 0,29% 1,039-1,70% 0,800-0,03% 0,996 Med. endokrinologi 1,49% 1,212 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,23% 0,971 Med. gastroenterologi 1,05% 1,146 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,66% 0,918 Med. lungesygdomme 2,03% 1,299 0,29% 1,039-1,98% 0,771 0,31% 1,041 Nefrologi 1,33% 1,188 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,38% 0,952 Neurokirurgi 0,68% 1,092 0,29% 1,039-1,25% 0,849-0,29% 0,963 Neurologi 1,47% 1,210 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,24% 0,969 Oftalmologi 1,14% 1,159 0,29% 1,039-1,25% 0,849 0,17% 1,022 Onkologi 1,20% 1,168 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,51% 0,936 Ortopædisk kirurgi 1,45% 1,206 0,29% 1,039-2,71% 0,700-1,00% 0,877 Oto-, rhino-, laryngologi 0,90% 1,123 0,29% 1,039-1,25% 0,849-0,07% 0,991 Plastikkirurgi 1,07% 1,149 0,29% 1,039-1,25% 0,849 0,10% 1,014 Pædiatri -0,57% 0,929 0,29% 1,039-1,98% 0,771-2,25% 0,744 Reumatologi 1,27% 1,178 0,29% 1,039-1,98% 0,771-0,44% 0,944 Thoraxkirurgi 1,80% 1,262 0,29% 1,039-1,25% 0,849 0,83% 1,113 Urologi 1,93% 1,283 0,29% 1,039-1,25% 0,849 0,95% 1,131 I alt 1,35% 1,190 0,28% 1,038-1,94% 0,775-0,34% 0,957 Side 5 af 6

6 Tabel 2. Effekt af demografisk udvikling og omstilling fra 2007 til på antal ambulante besøg Speciale Demografi Sygdomsudvikling Samlet effekt Arbejdsmedicin -0,31% 0,961 4,40% 1,750 4,08% 1,682 Blandet medicin og kirurgi -0,14% 0,982 4,40% 1,750 4,25% 1,718 Dermato-venerologi 0,42% 1,056 4,40% 1,750 4,83% 1,847 Geriatri 2,16% 1,321 4,40% 1,750 6,66% 2,311 Gynækologi og obstetrik -0,28% 0,964 4,40% 1,750 4,11% 1,688 Hospitalsodontologi 0,49% 1,066 4,40% 1,750 4,91% 1,866 Hæmatologi 1,50% 1,214 4,40% 1,750 5,97% 2,125 Infektionsmedicin 0,67% 1,090 4,40% 1,750 5,10% 1,908 Intern medicin 1,07% 1,149 4,40% 1,750 5,52% 2,010 Kardiologi 1,36% 1,193 4,40% 1,750 5,82% 2,087 Karkirurgi 1,43% 1,202 4,40% 1,750 5,89% 2,104 Kirurgi 0,98% 1,136 4,40% 1,750 5,42% 1,987 Med. allergologi 1,22% 1,170 4,40% 1,750 5,67% 2,048 Med. endokrinologi 0,63% 1,085 4,40% 1,750 5,06% 1,899 Med. gastroenterologi 0,48% 1,065 4,40% 1,750 4,90% 1,863 Med. lungesygdomme 1,22% 1,171 4,40% 1,750 5,67% 2,049 Nefrologi 1,17% 1,163 4,40% 1,750 5,62% 2,035 Neurokirurgi 0,31% 1,040 4,40% 1,750 4,72% 1,821 Neurologi 0,44% 1,059 4,40% 1,750 4,86% 1,854 Oftalmologi 1,46% 1,208 4,40% 1,750 5,93% 2,113 Onkologi 1,20% 1,167 4,40% 1,750 5,65% 2,043 Ortopædisk kirurgi 0,46% 1,062 4,40% 1,750 4,88% 1,858 Oto-, rhino-, laryngologi 1,03% 1,142 4,40% 1,750 5,47% 1,998 Plastikkirurgi 1,01% 1,140 4,40% 1,750 5,46% 1,995 Pædiatri -0,69% 0,914 4,40% 1,750 3,68% 1,600 Reumatologi 0,87% 1,119 4,40% 1,750 5,31% 1,958 Skadestue 0,20% 1,026 0,00% 1,000 0,20% 1,026 Thoraxkirurgi 1,53% 1,218 4,40% 1,750 5,99% 2,131 Urologi 1,73% 1,250 4,40% 1,750 6,21% 2,187 I alt 0,73% 1,099 3,97% 1,658 4,72% 1,822 Side 6 af 6

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Undertegnede parter er enige om, at bygge fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark på følgende grundlag: Visionen for den nye sygehusstruktur er at sikre

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen.

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen. Ny medfinansieringsmodel fra 2018 konsekvenser og beskrivelse af aktiviteten på området. Side 1 af 17 I 2018 indføres der en aldersdifferentieret afregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug på det stationære medicinske område

Udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug på det stationære medicinske område Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@Regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: Dato: 31. august 2007 Notat Udviklingen

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012 Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 11357 Dato: 7. december 211 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\Documents and Settings\g2ulma\Local

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 30. oktober 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt E mail: Frank.Rejnholt@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354 Notat Servicemål

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed

Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed Bilagssamling Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed www.fremtidenssygehuse.dk I høring 1. juli - 1. september 2008 hgk Bilagssamling Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7.

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Speciale- og funktionsfordelingsplan Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/5529 Dato: 30. maj 2008

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Svendborg Sygehus. - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus.

Svendborg Sygehus. - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus. Svendborg Sygehus - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus. 1. Indledning og resume Regionsrådet for Region Syddanmark fastlagde december 2010 en profil

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt 1 2 Forord Det er nu tredje år, at Visitationsteamet udarbejder

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere