81 Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område."

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2010 til Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. 82 Regnskab Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. 84 Anlægsregnskab Skoler - udvendig vedligeholdelse. 85 Anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser 86 Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. 87 Anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. 88 Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub og HIK. 89 Energiredegørelse for kommunale bygninger Gebyrer for opstilling af vindmøller 91 Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund 92 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Vestergade i Hadsund 93 Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro 94 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro 95 Forslag til Lokalplan 58/ Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup 96 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup 97 Forslag til Lokalplan 59/ Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup 98 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup

2 99 Forslag til Lokalplan 60/2011 for offentligt område på Søndre Ringvej i Hobro 100 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Søndre Ringvej i Hobro 101 Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune 102 Placering af 10. klasse i Hobro 103 Nedlæggelse af Onsild Skole 104 Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution 105 Ombygning af Aalborgvej til socialpsykiatrisk værested 106 Landdistriktspolitik og strategi Politisk godkendelse 107 Brugerforeningen i Hadsund KulturCenter - Godkendelse af reviderede vedtægter 108 Anvendelse af Boligreguelringslovens bestemmelser om lejefastsættelse Lukkede dagsordenpunkter 109 Oprydning i det åbne land 110 Arealsalg 111 Ejendomssalg Orienteringssager 114 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 Økonomi fremsender følgende økonomirapporter pr. 31. marts 2011: Økonomiudvalget, drift og refusion.

3 Økonomiudvalget, renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Arbejdsmarked, drift og refusion. Børn og Familie, drift og refusion. Kultur og Fritid, drift og refusion. Sundhed og Omsorg, drift og refusion. Teknik og Miljø, drift og refusion. Økonomirapport - Økonomiudvalget - konto 7 og 8 pr Økonomirapport - Økonomiudvalget - Drift og refusion pr Økonomirapport - Kultur og Fritid - Hovedoversigt pr Økonomirapport - Børn og Familie - Hovedoversigt pr xls Økonomirapport -Teknik og Miljø - Hovedoversigt - pr Økonomirapport Sundhed og Omsorg - Hovedoversigt pr Økonomirapport - Arbejdsmarked - Hovedoversigt pr S Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2010 til Resumé Med udgangspunkt i regnskab 2010 er de endelige driftsoverførsler fra 2010 til 2011 beregnet. På byrådsmødet i februar måned 2011 blev der givet tillægsbevilling på a conto overførsler som afdelinger/institutioner havde meldt ind A conto overførsel (godkendt i Byrådet den ) 23,8 mio.kr. samt overførsel af "buffer" 8,036 mio.kr. Beregnet endelig overførsel excl. "buffer" 28,635 mio.kr. Forskel 4,808 mio.kr.

4 Økonomi Der bør gives en tillægsbevilling 4,808 mio.kr. som finansieres af likvide midler. Samlet driftsoverførsler fra 2010 til 2011 Indstilles til godkendelse S Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Resumé I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2010 skal bemærkninger forelægges fagudvalg til orientering. De udarbejdede regnskabsbemærkninger for 2010 for Økonomiudvalgets område er vedlagt som bilag og vedrører: Hovedkonto 0-6 drift og anlæg Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hovedkonto 8 Balanceforskydninger (Kirkeskatter, lån, pantebreve og forskydninger i kortfristet gæld m.v.) Regnskabsbemærkninger.Økonomiudvalget totalt Indstilles til godkendelse.

5 S Regnskab 2010 Resumé Økonomi fremsender regnskab for 2010 til godkendelse. Resultatopgørelse Note I mio. kr. Regnskab 2010 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Opr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 Indtægter skatter generelletilskud , I alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid - Udvalget for Teknik og Miljø - 237,8 734,6 259,1 763,6 62,6 93,2 16,6 252,4 734,3 271,1 734,0 65,1 79,6 20,1 260,7 739,1 271,0 747,8 65,8 87,0 17,9 renter.. I alt 2.167, , ,3 Resultat af skattefinansieret drift -95,2-56,5-73,1 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid 10,3 39,9 0,1 21,6 20,9 11,2 16,7 0,1 0,3 23,0 6,4 50,2 0,1 23,4 21,7

6 - Udvalget for Teknik og Miljø 22,9 23,5 41,6 I alt 115,7 74,8 143,4 Jordforsyning - salg af jord - køb af jord inkl. byggemodning -18,3 20,2-28,3 25,4-78,0 62,9 I alt 1,9-2,9-15,1 RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE 22,4 15,4 55,2 A. Forsyningsvirksomheder -0,5 0-3,7 0-0,7-2,3 - Drift (indtægter - udgifter) - Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -0,5-3,7-2,9 C. RESULTAT I ALT (A + B) 21,9 11,7 52,3 Finansieringsoversigt Note Regnskab 2010 Opr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 I mio. kr. Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen. Optagne lån (langfristet gæld) 21,9-40,2 11,8-30,1 52,3-98,9 I alt -18,3-18,3-46,6 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langsigtet gæld).. Øvrige finansforskydninger.. 26,3-59,1 25,4-9,8 25,9-11,2 I alt -32,8 15,6 14,3 Kursreg. vedr. likvide aktiver -0,5 0 0 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Se finansiel status) -51,6-2,8-32,3 Finansiel status

7 Note I mio. kr. Regnskab 2010 Likvide aktiver -19,6 Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld (excl. -72,3-311,7 feriepengeforpligtigelser) Netto kortfristet gæld -384,0 Kortfristet formue/gæld -403,5 Langfristede tilgodehavender 743,6 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -14,7 Langfristet tilgodehavender 728,9 Langfristet gæld -720,0 Langfristet formue/gæld 9,0 Finansiel egenkapital -394,5 Der er i årets løb givet tillægsbevillingr på netto -29,519 mio.kr. (tilgang likvide aktiver) som fordeler sig således: Tillægsbevillinger drift (netto) 37,800 mio.kr. Tillægsbevillinger anlæg (netto) 54,176 mio.kr. Tillægsbevillinger finansiering (netto) -121,495 mio.kr. Heraf udgør overførsler fra 2009 til 2010 i alt 87,335 mio.kr. heraf drift 25,860 mio.kr. og anlæg 61,475 mio.kr. Den udmeldte serviceramme for 2010 var 1.706,7 mio.kr. Regnskabet udviste et forbrug på serviceudgifter på 1.714,4 mio.kr. Servicerammen er dermed overskredet med 7,7 mio.kr. i Indstilles til godkendelse S

8 83. Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes af Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. salg af jord ubestemte formål og faste ejendomme. Indtægt kr. Bevilling kr. Merindtægt kr. Anlægsregnskabet omfatter: Salg af jord ubestemte formål Salg af Østergade 19, Mariager Salg af Fuglsangsgade 9, Mariager Salg af Vestergade 24, Mariager. Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab Skoler - udvendig vedligeholdelse. Resumé

9 Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Skoler - udvendig vedligeholdelse. Forbrug kr. Bevilling kr. Mindreforbrug kr. Anlægsregnskabet vedrører udvendig vedligeholdelse på alle kommunens skoler. Finansieret af kvalitetsfondsmidler. Anlægsregnskab skoler - udvendig vedligeholdelse Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser. Udgifter Bevilling kr kr.

10 Merforbrug kr. Vedrører maskinanskaffelser i 2009 og Anlægsregnskab - Vintertjeneste, maskinanskaffelser Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Udgifter kr. Bevilling kr. Mindreforbrug kr. Vedrører større fortovsrenoveringsarbejder. Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Indstilles til godkendelse.

11 S Anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. Udgifter Bevilling Mindreforbrug kr kr kr. Botilbuddet på Skivevej i Hobro er organiseret således, at Hobro Boligforening ejer boligerne, mens Mariagerfjord Kommune ejer servicearealerne. Anlægsregnskab Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub og HIK.

12 Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskaber på følgende områder: Anlægstilskud til Hadsund Roklub Udgifter kr. Bevilling kr. Anlægstilskud til HIK (Hobro Idrætsklub) Udgifter kr. Bevilling kr. Anlægstilskud finansieret af kvalitetsfondsmidler. Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til HIK (Hobro Idrætsklub). Indstilles til godkendelse P Energiredegørelse for kommunale bygninger 2010 Resumé Indsatsen mod energispild i kommunale bygninger begynder nu at give resultater. Både varmeog vandforbruget falder. I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. pr. år. Ved starten af 2011 har vi 378 forslag, som samlet kan spare 5

13 mio. kr. om året eller 25 % af energiudgifterne. Investeringen i energibesparelser har betalt sig tilbage på 4 år. Samlet bruger kommunes bygninger ca. 22 GWh varme, 5 GWh el og m 3 vand pr. år. Det giver en samlet udgift på 19 mio. kr. Energimærkningen af de kommunale bygninger er påbegyndt i 2008 og forventes afsluttet første halvår Besparelsesforslag, der fremgår af energimærket gennemføres, hvis tilbagebetalingstiden højst er 75 % af levetiden (en rentabilitet på mindst 1,3). I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. Desuden har vi anbefalet institutionerne at investere 2,8 mio. kr. for at spare kr. pr. år. Indsatsen drejer sig især om: Isolering af dårligt isolerede bygninger. Hulmursisolering giver både et bedre indeklima og en væsentlig varmebesparelse. Udskiftning af gamle varmeanlæg. Gamle olie- og gaskedler taber en stor del af varmen op gennem skorstenen. Nye kedler udnytter varmen i røggasserne. Etablering af nyt og bedre lys, som betales af elbesparelsen. Ved starten af 2011 var vi oppe på 378 forslag til at investere i alt 20 mio. kr. Forslagene har en samlet tilbagebetalingstid på 4 år, dvs. den årlige besparelse bliver 25 % af energiudgiften. Varmeforbruget er allerede faldet med 17 % og vandforbruget med 4 % i forhold til Elforbruget er uændret, og det må nok konstateres, at besparelserne højst har udlignet et øget forbrug, der følger af mere elektronisk udstyr. Samlet set kan vi godt overholde byrådets målsætning om at spare 1 % energi pr. år fra Økonomi Udgifterne til energimærkning, energinetværk og supplerende undersøgelser afholdes af energisparepuljen (xg ).

14 Inventar og mindre investeringer anbefales til institutionerne, som betaler af eget budget og beholder besparelsen. Større investeringer i energibesparelser afholdes som energibesparende foranstaltninger (xa ). Der optages lån til investeringen. Ydelsen finansieres af institutionernes budget, således at institutionen beholder 20 % af den beregnede besparelse. Energiredegørelse 2011 Fremsendes til orientering S Gebyrer for opstilling af vindmøller Resumé Der pågår en sag, hvor der opstilles 5 endog meget store vindmøller ved Døstrup. Vindmølleområdet er omfattet af Lokalplan 48/2011 for et område ved Døstrup og Finderup. Der har været den indledende kontakt omkring den konkrete byggesagsbehandling. Med det gældende takstblad vil der skulle opkræves et gebyr, der på ingen måde står i relation til det tidsforbrug, der vil være forbundet med selve byggesagsbehandlingen. Afdeling Byg har udarbejdet et forslag til en ændring af det gældende takstblad for gebyrer ved byggesagsbehandling, Vindmøller

15 Det gældende takstblad for gebyrer ved byggesagsbehandling af vindmøller er fastsat til kr pr. kw. I den konkrete sag med 5 vindmøller er gebyret overslagmæssigt beregnet til kr Tidsforbruget for selve byggesagsbehandlingen vil i den konkrete sag ikke tilnærmelsesvis udløse så store omkostninger. Afdeling Byg har undersøgt, hvilke gebyrer, der beregnes i Vesthimmerland og Rebild. Vesthimmerland Her beregnes et gebyr på kr. 12,80 pr. kw, dog mindst kr Der opkræves et gebyr på kr ved mindre husstandsvindmøller og ved mini vindmøller et gebyr på kr Rebild Her opkræves et gebyr på kr ved store vindmøller og ved husstandsvindmøller. Ved micromøller opkræves der et fast gebyr på kr Forslag, vindmøller Ved etablering af sådanne vindmøller, som der er tale om med nu 5 store vindmøller, er der gennemført et større planlægningsarbejde. Selve byggesagsbehandlingen for vindmøller er derfor begrænset til en ren teknisk sagsbehandling, hvor primært de matrikulære forhold og de sikkerhedsmæssige forhold med adgang for Redningsberedskabet og en eventuel indsats ved brand eller personuheld i selve generatormodulet i møllens top skal vurderes. Adgangsveje for Redningsberedskabet og eventuelle specialkøretøjer indgår således i den tekniske sagsbehandling, der skal gennemføres. Afdeling Byg vil anbefale, at vindmøller medtages under kategori 5 - øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - med et fast gebyr på kr pr. vindmølle. Et fast gebyr på mindre husstandsvindmøller ansættes til kr Et fast gebyr for microvindmøller ansættes til kr Økonomi Gebyrerne vil bidrage til den indtjening, der følger af byggesagsbehandlingen af vindmøller. Etablering af de store vindmøller er yderst sjældne. De oven for anførte forslag til fastsættelse af gebyrer vil ikke ændre væsentligt på den indtjening, der følger gebyrer for vindmøller i det nugældende takstblad.

16 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 67: Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd, at Vindmøller medtages under kategori 5. Gebyrer for store vindmøller med en navhøjde på over 25 m ansættes til kr pr. vindmølle. Gebyrer for husstandsvindmøller med en navhøjde på op til 25 m ansættes til kr Gebyrer for micromøller ansættes til kr P Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund - det tidligere Hotel Hadsund - er udarbejdet for at give mulighed for at indrette genoptræningscenter i den gamle hotelbygning og samtidig opføre ny bebyggelse i form af boliger til psykisk handicappede. Bevaring af kulturarv Der er på et tidligere tidspunkt foretaget en SAVE-vurdering af hotellet, som giver bygningen bevaringsværdien 4, hvilket svarer til en middelværdi. Ejendommen er samtidig beliggende i Kulturmiljø nr. 5, hvilket ifølge kommuneplanens retningslinie betyder, at lokalplanområdet skal optages i kommende lokalplaner med en beskrivelse af de kulturhistoriske interesser, som ligger til grund for udpegningen og med en angivelse af de særlige beskyttelseshensyn, der skal varetages for, at de enkelte områders oplevelsesværdi kan bevares og forbedres. Samtidig gælder retningslinie , hvori der står, at lokalplaner, som går ind i udpegede kulturmiljøer, bør indeholde bevarende bestemmelser. Der bør foreligge en registrering af kulturværdierne, som er tilstrækkelig til at vurdere forhold, der skal reguleres i lokalplanen. Med denne baggrund indeholder lokalplanforslaget såkaldte kompetencenormer hvad angår bevaringsværdierne. Mariagerfjord Kommune skal således ansøges om dispensation til at til- og ombygge det gamle hotel, hvilket også gælder for forhold, som ikke kræver byggetilladelse. Der

17 kan således ikke ske f.eks. udskiftning af vinduerne uden dispensation fra Mariagerfjord Kommune. Det samme gør sig gældende for byggeri, der opføres i tilknytning til det gamle hotel. Opførelse af nyt byggeri vil således også kræve dispensation fra lokalplanen, og der er i lokalplanens redegørelse lagt op til, at byggeri, som bliver bygget sammen med hotellet skal udformes på en sådan måde, at det bliver tydeligt, hvad der er nyt og gammelt. Endelig indeholder lokalplanforslaget en bestemmelse om, at hotellet ikke må nedrives. Baggrunden for disse bestemmelser i lokalplanen er en særlig hjemmel i Planlovens 15, stk. 2, nr. 14 til at bruge en kompetencenorm, når der er tale om bevaringsværdig bebyggelse. Høring af Nordjyllands Historiske Museum Eftersom lokalplanen omfatter kulturhistoriske interesser, skal Mariagerfjord Kommune ifølge Museumslovens 23, stk. 2 inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier. Lokalplanforslaget er derfor sendt til Nordjyllands Historiske Museum til høring. Eventuelle kommentarer fra museet forventes at foreligge inden udvalgsmødet. Forslag til Lokalplan 37 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 71: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område på Vestergade i Hadsund fremlægges i offentlig høring i 8 uger P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Vestergade i Hadsund

18 Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HAD.O.13 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund". I lokalplanen gives der mulighed for at anvende den eksisterende bebyggelse til genoptræningscenter samtidig med, at der er mulighed for at bygge handicapboliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne HAD.C.1 for centerområde og HAD.B.6 for boligområde Markedsgade, Skrænten, Tinggade, Nørregade og Kirkegade i Mariagerfjord Kommuneplan Anvendelsen til genoptræningscenter og handicapboliger således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 12, hvori der udlægges et nyt rammeområde til offentligt formål i form af genoptræningscenter og handicapboliger med benævnelsen HAD.O.13 ønskes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 72: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger P Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord - om at indrette uddannelsesvejledning tæt på de unge. Boligerne på Amerikavej 1 og 3 har tidligere fungeret som rektor- og pedelboliger for Hobro Gymnasium. I 2003 blev bygningerne omdannet til almindelige helårsboliger ved vedtagelse af Lokalplan nr Boligen på Amerikavej 1 ønskes nu omdannet til ungdommens

19 uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord - med en placering i nær tilknytning til de områder, hvor de unge færdes. I forslag til Lokalplan 57/2011 udlægges ejendommen til offentligt formål i form af uddannelsesvejledning samtidig med at det bliver muligt at bygge til den eksisterende bebyggelse. Forslag til Lokalplan 57 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 73: Udvalget anbefaler, at forslag til "Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro" fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Preben Christensen deltog ikke i sagens behandling P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.42 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 57/2011 for offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro". I lokalplanen gives der mulighed for at anvende den eksisterende bygning til ungdommens uddannelsesvejledning. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne HOB.O.10 for offentligt område Hobro Gymnasium og HOB.B.4 for boligområde Mariagervej, Randersvej og Søndre Ringvej i Mariagerfjord Kommuneplan Anvendelsen til uddannelsesvejledning er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 13, hvori der udlægges et nyt

20 rammeområde til offentligt formål i form af administrationsbygning og lignende med benævnelsen HOB.O.42, ønskes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 74: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Preben Christensen deltog ikke i sagens behandling P Forslag til Lokalplan 58/ Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen der udgør lokalplanområdet benyttes til boligformål. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen der udgør lokalplanområdet benyttes til boligformål. Lokalplanområdet, som ejes af privat grundsejer, omfatter et areal på ca. 900 m². I lokalplanen udlægges området til boligbebyggelse i form af en enkelt bolig. Lokalplanen udarbejdes for ændre anvendelsen af ejendommen og herved give grundejer mulighed for at bo på ejendommen uden at skulle drive erhverv.

21 For en del af lokalplanområdet gælder partiel byplanvedtægt nr. 16 et område til centerformål og åben lav boligbebyggelse i Øster Hurup. Den gældende partiel byplanvedtægt nr. 16 ophæves for det områder, der er omfattet af lokalplan 59/2011 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplan-tillæg nr. 15, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 58 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 76: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan for et nyt rammeområde ØHU.B.4, der overføres fra en del af rammeområde ØHU.B.1. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 58/2011 for boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da bebyggelsesprocenten sættes op fra 25 til 30. Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 15, som er fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, hvori en del af rammeområde ØHU.B.1

22 udlægges til et nyt rammeområde ØHU.B.4. For det nye rammeområde sættes bebyggelsesprocenten til 30. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 76: Udvalget anbefaler, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Lokalplan 59/ Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tæt lav boligbebyggelse i Øster Hurup. Lokalplanforslag 59/2011 giver mulighed for at opføre en tæt lav boligbebyggelse ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanområdet, som ejes af privat lodsejer, omfatter et areal på ca m². I lokalplanen udlægges området til tæt lav boligbebyggelse i form af højest 14 boliger med tilhørende fælles friareal. Lokalplanområdet, der ligger på den østlige side af Kystvejen nær det centrale Øster Hurup, får vejadgang fra Kystvejen via én enkel overkørsel.

23 Bebyggelse inden for området må højst opføres i to etage. Dog skal bebyggelse ud mod Kystvejen syne af 1½ etage for at indpasse sig den omkringliggende bebyggelse. Det fælles friareal, der udlægges i forbindelse med bebyggelsen, skal placeres væk fra Kystvejen bag bebyggelsen. Der er for lokalplanområdet en tinglyst vejbyggelinje på 12,5 meter målt fra vejmidte og ind på området. Vejmyndigheden er indstillet på ved dispensation at nedsætte vejbyggelinjen fra 12,5 meter til 8,5 meter. Bebyggelse ud mod Kystvejen skal fremstå som randbebyggelse og placeres med frontfacaden i den angivne vejbyggelinje. Lokalplanområdet ligger ca. 140 meter fra Natura 2000-område nr. 14 og der er derfor udarbejdet en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderings konklusionen er, at lokalplanen ikke i sig selv indebærer en væsentlig, negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det kan dog ikke udelukkes, at projektet i kombination med de øvrige aktiviteter i området har en negativ effekt. Det er derfor en forudsætning for den samlede konklusion, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Natura 2000-planen for område 14 sker et koordineret og samlet indgreb over for den samlede skadelige påvirkning af menneskelige forstyrrelser i forhold til fuglearter på udpegningsgrundlaget. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, men vurderingen er, at den ikke indgår i samspil med kystlandskabet, da området ligger omgivet af bymæssig bebyggelse og ikke er visuelt synlig fra kysten på grund af høj beplantning. Området vurderes således til ikke at være en del af den kystnære del af byzonen. For en del af lokalplanområdet gælder lokalplan nr for centerområdet i Øster Hurup. Den gældende lokalplan nr ophæves for det områder, der er omfattet af lokalplan 59/2011 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 59, 2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 77:

24 Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring, dog således, at byggeriet max. kan fremstå som 1½ plan mod naboer og Kystvejen P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan for et nyt rammeområde ØHU.B.5, der overføres fra en del af rammeområderne ØHU.B.1 og ØHU.C.1. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokaplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da afgrænsningen af rammeområderne og den maksimale bebyggelsesprocent er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 11, som er fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, hvori en del af rammeområderne ØHU.B.1 og ØHU.C.1 udlægges til et nyt rammeområde ØHU.B.5. For det nye rammeområde sættes bebyggelsesprocenten til 45. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 78: Udvalget anbefaler, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere