81 Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område."

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2010 til Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. 82 Regnskab Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. 84 Anlægsregnskab Skoler - udvendig vedligeholdelse. 85 Anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser 86 Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. 87 Anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. 88 Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub og HIK. 89 Energiredegørelse for kommunale bygninger Gebyrer for opstilling af vindmøller 91 Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund 92 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Vestergade i Hadsund 93 Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro 94 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro 95 Forslag til Lokalplan 58/ Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup 96 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup 97 Forslag til Lokalplan 59/ Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup 98 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup

2 99 Forslag til Lokalplan 60/2011 for offentligt område på Søndre Ringvej i Hobro 100 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Søndre Ringvej i Hobro 101 Misbrugspolitik for Mariagerfjord Kommune 102 Placering af 10. klasse i Hobro 103 Nedlæggelse af Onsild Skole 104 Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven, Mariager, om overgang fra selvejende til kommunal institution 105 Ombygning af Aalborgvej til socialpsykiatrisk værested 106 Landdistriktspolitik og strategi Politisk godkendelse 107 Brugerforeningen i Hadsund KulturCenter - Godkendelse af reviderede vedtægter 108 Anvendelse af Boligreguelringslovens bestemmelser om lejefastsættelse Lukkede dagsordenpunkter 109 Oprydning i det åbne land 110 Arealsalg 111 Ejendomssalg Orienteringssager 114 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 Økonomi fremsender følgende økonomirapporter pr. 31. marts 2011: Økonomiudvalget, drift og refusion.

3 Økonomiudvalget, renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Arbejdsmarked, drift og refusion. Børn og Familie, drift og refusion. Kultur og Fritid, drift og refusion. Sundhed og Omsorg, drift og refusion. Teknik og Miljø, drift og refusion. Økonomirapport - Økonomiudvalget - konto 7 og 8 pr Økonomirapport - Økonomiudvalget - Drift og refusion pr Økonomirapport - Kultur og Fritid - Hovedoversigt pr Økonomirapport - Børn og Familie - Hovedoversigt pr xls Økonomirapport -Teknik og Miljø - Hovedoversigt - pr Økonomirapport Sundhed og Omsorg - Hovedoversigt pr Økonomirapport - Arbejdsmarked - Hovedoversigt pr S Endelig opgørelse af driftsoverførsler fra 2010 til Resumé Med udgangspunkt i regnskab 2010 er de endelige driftsoverførsler fra 2010 til 2011 beregnet. På byrådsmødet i februar måned 2011 blev der givet tillægsbevilling på a conto overførsler som afdelinger/institutioner havde meldt ind A conto overførsel (godkendt i Byrådet den ) 23,8 mio.kr. samt overførsel af "buffer" 8,036 mio.kr. Beregnet endelig overførsel excl. "buffer" 28,635 mio.kr. Forskel 4,808 mio.kr.

4 Økonomi Der bør gives en tillægsbevilling 4,808 mio.kr. som finansieres af likvide midler. Samlet driftsoverførsler fra 2010 til 2011 Indstilles til godkendelse S Regnskab Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Resumé I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutning 2010 skal bemærkninger forelægges fagudvalg til orientering. De udarbejdede regnskabsbemærkninger for 2010 for Økonomiudvalgets område er vedlagt som bilag og vedrører: Hovedkonto 0-6 drift og anlæg Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Hovedkonto 8 Balanceforskydninger (Kirkeskatter, lån, pantebreve og forskydninger i kortfristet gæld m.v.) Regnskabsbemærkninger.Økonomiudvalget totalt Indstilles til godkendelse.

5 S Regnskab 2010 Resumé Økonomi fremsender regnskab for 2010 til godkendelse. Resultatopgørelse Note I mio. kr. Regnskab 2010 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Opr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 Indtægter skatter generelletilskud , I alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid - Udvalget for Teknik og Miljø - 237,8 734,6 259,1 763,6 62,6 93,2 16,6 252,4 734,3 271,1 734,0 65,1 79,6 20,1 260,7 739,1 271,0 747,8 65,8 87,0 17,9 renter.. I alt 2.167, , ,3 Resultat af skattefinansieret drift -95,2-56,5-73,1 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) - Økonomiudvalget - Udvalget for Børn og Familie - Udvalget for Arbejdsmarked - Udvalget for Sundhed og Omsorg - Udvalget for Kultur og Fritid 10,3 39,9 0,1 21,6 20,9 11,2 16,7 0,1 0,3 23,0 6,4 50,2 0,1 23,4 21,7

6 - Udvalget for Teknik og Miljø 22,9 23,5 41,6 I alt 115,7 74,8 143,4 Jordforsyning - salg af jord - køb af jord inkl. byggemodning -18,3 20,2-28,3 25,4-78,0 62,9 I alt 1,9-2,9-15,1 RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE 22,4 15,4 55,2 A. Forsyningsvirksomheder -0,5 0-3,7 0-0,7-2,3 - Drift (indtægter - udgifter) - Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -0,5-3,7-2,9 C. RESULTAT I ALT (A + B) 21,9 11,7 52,3 Finansieringsoversigt Note Regnskab 2010 Opr. Budget 2010 Korr. Budget 2010 I mio. kr. Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen. Optagne lån (langfristet gæld) 21,9-40,2 11,8-30,1 52,3-98,9 I alt -18,3-18,3-46,6 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langsigtet gæld).. Øvrige finansforskydninger.. 26,3-59,1 25,4-9,8 25,9-11,2 I alt -32,8 15,6 14,3 Kursreg. vedr. likvide aktiver -0,5 0 0 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (Se finansiel status) -51,6-2,8-32,3 Finansiel status

7 Note I mio. kr. Regnskab 2010 Likvide aktiver -19,6 Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld (excl. -72,3-311,7 feriepengeforpligtigelser) Netto kortfristet gæld -384,0 Kortfristet formue/gæld -403,5 Langfristede tilgodehavender 743,6 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -14,7 Langfristet tilgodehavender 728,9 Langfristet gæld -720,0 Langfristet formue/gæld 9,0 Finansiel egenkapital -394,5 Der er i årets løb givet tillægsbevillingr på netto -29,519 mio.kr. (tilgang likvide aktiver) som fordeler sig således: Tillægsbevillinger drift (netto) 37,800 mio.kr. Tillægsbevillinger anlæg (netto) 54,176 mio.kr. Tillægsbevillinger finansiering (netto) -121,495 mio.kr. Heraf udgør overførsler fra 2009 til 2010 i alt 87,335 mio.kr. heraf drift 25,860 mio.kr. og anlæg 61,475 mio.kr. Den udmeldte serviceramme for 2010 var 1.706,7 mio.kr. Regnskabet udviste et forbrug på serviceudgifter på 1.714,4 mio.kr. Servicerammen er dermed overskredet med 7,7 mio.kr. i Indstilles til godkendelse S

8 83. Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes af Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. salg af jord ubestemte formål og faste ejendomme. Indtægt kr. Bevilling kr. Merindtægt kr. Anlægsregnskabet omfatter: Salg af jord ubestemte formål Salg af Østergade 19, Mariager Salg af Fuglsangsgade 9, Mariager Salg af Vestergade 24, Mariager. Anlægsregnskab vedr. salg af jord til ubestemte formål m.v. Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab Skoler - udvendig vedligeholdelse. Resumé

9 Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Skoler - udvendig vedligeholdelse. Forbrug kr. Bevilling kr. Mindreforbrug kr. Anlægsregnskabet vedrører udvendig vedligeholdelse på alle kommunens skoler. Finansieret af kvalitetsfondsmidler. Anlægsregnskab skoler - udvendig vedligeholdelse Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Vintertjeneste - maskinanskaffelser. Udgifter Bevilling kr kr.

10 Merforbrug kr. Vedrører maskinanskaffelser i 2009 og Anlægsregnskab - Vintertjeneste, maskinanskaffelser Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Udgifter kr. Bevilling kr. Mindreforbrug kr. Vedrører større fortovsrenoveringsarbejder. Anlægsregnskab vedr. omlægning af fortove. Indstilles til godkendelse.

11 S Anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet Økonomi har udarbejdet anlægsregnskab vedr. Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer. Udgifter Bevilling Mindreforbrug kr kr kr. Botilbuddet på Skivevej i Hobro er organiseret således, at Hobro Boligforening ejer boligerne, mens Mariagerfjord Kommune ejer servicearealerne. Anlægsregnskab Botilbud Skivevej, Hobro - Servicearealer Indstilles til godkendelse S Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub og HIK.

12 Resumé Anlægsregnskaber over 2. mio.kr. skal godkendes i Byrådet. Økonomi har udarbejdet anlægsregnskaber på følgende områder: Anlægstilskud til Hadsund Roklub Udgifter kr. Bevilling kr. Anlægstilskud til HIK (Hobro Idrætsklub) Udgifter kr. Bevilling kr. Anlægstilskud finansieret af kvalitetsfondsmidler. Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til Hadsund Roklub Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til HIK (Hobro Idrætsklub). Indstilles til godkendelse P Energiredegørelse for kommunale bygninger 2010 Resumé Indsatsen mod energispild i kommunale bygninger begynder nu at give resultater. Både varmeog vandforbruget falder. I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. pr. år. Ved starten af 2011 har vi 378 forslag, som samlet kan spare 5

13 mio. kr. om året eller 25 % af energiudgifterne. Investeringen i energibesparelser har betalt sig tilbage på 4 år. Samlet bruger kommunes bygninger ca. 22 GWh varme, 5 GWh el og m 3 vand pr. år. Det giver en samlet udgift på 19 mio. kr. Energimærkningen af de kommunale bygninger er påbegyndt i 2008 og forventes afsluttet første halvår Besparelsesforslag, der fremgår af energimærket gennemføres, hvis tilbagebetalingstiden højst er 75 % af levetiden (en rentabilitet på mindst 1,3). I 2009 og 2010 har vi investeret 5 mio. kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. Desuden har vi anbefalet institutionerne at investere 2,8 mio. kr. for at spare kr. pr. år. Indsatsen drejer sig især om: Isolering af dårligt isolerede bygninger. Hulmursisolering giver både et bedre indeklima og en væsentlig varmebesparelse. Udskiftning af gamle varmeanlæg. Gamle olie- og gaskedler taber en stor del af varmen op gennem skorstenen. Nye kedler udnytter varmen i røggasserne. Etablering af nyt og bedre lys, som betales af elbesparelsen. Ved starten af 2011 var vi oppe på 378 forslag til at investere i alt 20 mio. kr. Forslagene har en samlet tilbagebetalingstid på 4 år, dvs. den årlige besparelse bliver 25 % af energiudgiften. Varmeforbruget er allerede faldet med 17 % og vandforbruget med 4 % i forhold til Elforbruget er uændret, og det må nok konstateres, at besparelserne højst har udlignet et øget forbrug, der følger af mere elektronisk udstyr. Samlet set kan vi godt overholde byrådets målsætning om at spare 1 % energi pr. år fra Økonomi Udgifterne til energimærkning, energinetværk og supplerende undersøgelser afholdes af energisparepuljen (xg ).

14 Inventar og mindre investeringer anbefales til institutionerne, som betaler af eget budget og beholder besparelsen. Større investeringer i energibesparelser afholdes som energibesparende foranstaltninger (xa ). Der optages lån til investeringen. Ydelsen finansieres af institutionernes budget, således at institutionen beholder 20 % af den beregnede besparelse. Energiredegørelse 2011 Fremsendes til orientering S Gebyrer for opstilling af vindmøller Resumé Der pågår en sag, hvor der opstilles 5 endog meget store vindmøller ved Døstrup. Vindmølleområdet er omfattet af Lokalplan 48/2011 for et område ved Døstrup og Finderup. Der har været den indledende kontakt omkring den konkrete byggesagsbehandling. Med det gældende takstblad vil der skulle opkræves et gebyr, der på ingen måde står i relation til det tidsforbrug, der vil være forbundet med selve byggesagsbehandlingen. Afdeling Byg har udarbejdet et forslag til en ændring af det gældende takstblad for gebyrer ved byggesagsbehandling, Vindmøller

15 Det gældende takstblad for gebyrer ved byggesagsbehandling af vindmøller er fastsat til kr pr. kw. I den konkrete sag med 5 vindmøller er gebyret overslagmæssigt beregnet til kr Tidsforbruget for selve byggesagsbehandlingen vil i den konkrete sag ikke tilnærmelsesvis udløse så store omkostninger. Afdeling Byg har undersøgt, hvilke gebyrer, der beregnes i Vesthimmerland og Rebild. Vesthimmerland Her beregnes et gebyr på kr. 12,80 pr. kw, dog mindst kr Der opkræves et gebyr på kr ved mindre husstandsvindmøller og ved mini vindmøller et gebyr på kr Rebild Her opkræves et gebyr på kr ved store vindmøller og ved husstandsvindmøller. Ved micromøller opkræves der et fast gebyr på kr Forslag, vindmøller Ved etablering af sådanne vindmøller, som der er tale om med nu 5 store vindmøller, er der gennemført et større planlægningsarbejde. Selve byggesagsbehandlingen for vindmøller er derfor begrænset til en ren teknisk sagsbehandling, hvor primært de matrikulære forhold og de sikkerhedsmæssige forhold med adgang for Redningsberedskabet og en eventuel indsats ved brand eller personuheld i selve generatormodulet i møllens top skal vurderes. Adgangsveje for Redningsberedskabet og eventuelle specialkøretøjer indgår således i den tekniske sagsbehandling, der skal gennemføres. Afdeling Byg vil anbefale, at vindmøller medtages under kategori 5 - øvrigt erhvervs- og etagebyggeri - med et fast gebyr på kr pr. vindmølle. Et fast gebyr på mindre husstandsvindmøller ansættes til kr Et fast gebyr for microvindmøller ansættes til kr Økonomi Gebyrerne vil bidrage til den indtjening, der følger af byggesagsbehandlingen af vindmøller. Etablering af de store vindmøller er yderst sjældne. De oven for anførte forslag til fastsættelse af gebyrer vil ikke ændre væsentligt på den indtjening, der følger gebyrer for vindmøller i det nugældende takstblad.

16 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 67: Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd, at Vindmøller medtages under kategori 5. Gebyrer for store vindmøller med en navhøjde på over 25 m ansættes til kr pr. vindmølle. Gebyrer for husstandsvindmøller med en navhøjde på op til 25 m ansættes til kr Gebyrer for micromøller ansættes til kr P Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund Forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund - det tidligere Hotel Hadsund - er udarbejdet for at give mulighed for at indrette genoptræningscenter i den gamle hotelbygning og samtidig opføre ny bebyggelse i form af boliger til psykisk handicappede. Bevaring af kulturarv Der er på et tidligere tidspunkt foretaget en SAVE-vurdering af hotellet, som giver bygningen bevaringsværdien 4, hvilket svarer til en middelværdi. Ejendommen er samtidig beliggende i Kulturmiljø nr. 5, hvilket ifølge kommuneplanens retningslinie betyder, at lokalplanområdet skal optages i kommende lokalplaner med en beskrivelse af de kulturhistoriske interesser, som ligger til grund for udpegningen og med en angivelse af de særlige beskyttelseshensyn, der skal varetages for, at de enkelte områders oplevelsesværdi kan bevares og forbedres. Samtidig gælder retningslinie , hvori der står, at lokalplaner, som går ind i udpegede kulturmiljøer, bør indeholde bevarende bestemmelser. Der bør foreligge en registrering af kulturværdierne, som er tilstrækkelig til at vurdere forhold, der skal reguleres i lokalplanen. Med denne baggrund indeholder lokalplanforslaget såkaldte kompetencenormer hvad angår bevaringsværdierne. Mariagerfjord Kommune skal således ansøges om dispensation til at til- og ombygge det gamle hotel, hvilket også gælder for forhold, som ikke kræver byggetilladelse. Der

17 kan således ikke ske f.eks. udskiftning af vinduerne uden dispensation fra Mariagerfjord Kommune. Det samme gør sig gældende for byggeri, der opføres i tilknytning til det gamle hotel. Opførelse af nyt byggeri vil således også kræve dispensation fra lokalplanen, og der er i lokalplanens redegørelse lagt op til, at byggeri, som bliver bygget sammen med hotellet skal udformes på en sådan måde, at det bliver tydeligt, hvad der er nyt og gammelt. Endelig indeholder lokalplanforslaget en bestemmelse om, at hotellet ikke må nedrives. Baggrunden for disse bestemmelser i lokalplanen er en særlig hjemmel i Planlovens 15, stk. 2, nr. 14 til at bruge en kompetencenorm, når der er tale om bevaringsværdig bebyggelse. Høring af Nordjyllands Historiske Museum Eftersom lokalplanen omfatter kulturhistoriske interesser, skal Mariagerfjord Kommune ifølge Museumslovens 23, stk. 2 inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier. Lokalplanforslaget er derfor sendt til Nordjyllands Historiske Museum til høring. Eventuelle kommentarer fra museet forventes at foreligge inden udvalgsmødet. Forslag til Lokalplan 37 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 71: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 37/2011 for offentligt område på Vestergade i Hadsund fremlægges i offentlig høring i 8 uger P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Vestergade i Hadsund

18 Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HAD.O.13 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 37/2011 for offentligt område ved Vestergade i Hadsund". I lokalplanen gives der mulighed for at anvende den eksisterende bebyggelse til genoptræningscenter samtidig med, at der er mulighed for at bygge handicapboliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne HAD.C.1 for centerområde og HAD.B.6 for boligområde Markedsgade, Skrænten, Tinggade, Nørregade og Kirkegade i Mariagerfjord Kommuneplan Anvendelsen til genoptræningscenter og handicapboliger således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 12, hvori der udlægges et nyt rammeområde til offentligt formål i form af genoptræningscenter og handicapboliger med benævnelsen HAD.O.13 ønskes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 72: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 12 til Mariagerfjord Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger P Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro Forslag til Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord - om at indrette uddannelsesvejledning tæt på de unge. Boligerne på Amerikavej 1 og 3 har tidligere fungeret som rektor- og pedelboliger for Hobro Gymnasium. I 2003 blev bygningerne omdannet til almindelige helårsboliger ved vedtagelse af Lokalplan nr Boligen på Amerikavej 1 ønskes nu omdannet til ungdommens

19 uddannelsesvejledning - UU Mariagerfjord - med en placering i nær tilknytning til de områder, hvor de unge færdes. I forslag til Lokalplan 57/2011 udlægges ejendommen til offentligt formål i form af uddannelsesvejledning samtidig med at det bliver muligt at bygge til den eksisterende bebyggelse. Forslag til Lokalplan 57 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 73: Udvalget anbefaler, at forslag til "Lokalplan 57/2011 for offentligt område på Amerikavej 1 i Hobro" fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Preben Christensen deltog ikke i sagens behandling P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan Offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Mariagerfjord Kommuneplan for rammeområde HOB.O.42 for at sikre mulighed for vedtagelse af forslag til "Lokalplan 57/2011 for offentligt område ved Amerikavej 1 i Hobro". I lokalplanen gives der mulighed for at anvende den eksisterende bygning til ungdommens uddannelsesvejledning. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne HOB.O.10 for offentligt område Hobro Gymnasium og HOB.B.4 for boligområde Mariagervej, Randersvej og Søndre Ringvej i Mariagerfjord Kommuneplan Anvendelsen til uddannelsesvejledning er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 13, hvori der udlægges et nyt

20 rammeområde til offentligt formål i form af administrationsbygning og lignende med benævnelsen HOB.O.42, ønskes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 74: Udvalget anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Preben Christensen deltog ikke i sagens behandling P Forslag til Lokalplan 58/ Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen der udgør lokalplanområdet benyttes til boligformål. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen der udgør lokalplanområdet benyttes til boligformål. Lokalplanområdet, som ejes af privat grundsejer, omfatter et areal på ca. 900 m². I lokalplanen udlægges området til boligbebyggelse i form af en enkelt bolig. Lokalplanen udarbejdes for ændre anvendelsen af ejendommen og herved give grundejer mulighed for at bo på ejendommen uden at skulle drive erhverv.

21 For en del af lokalplanområdet gælder partiel byplanvedtægt nr. 16 et område til centerformål og åben lav boligbebyggelse i Øster Hurup. Den gældende partiel byplanvedtægt nr. 16 ophæves for det områder, der er omfattet af lokalplan 59/2011 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplan-tillæg nr. 15, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 58 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 76: Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 58/2011 for et boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan Boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan for et nyt rammeområde ØHU.B.4, der overføres fra en del af rammeområde ØHU.B.1. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 58/2011 for boligområde ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da bebyggelsesprocenten sættes op fra 25 til 30. Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 15, som er fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, hvori en del af rammeområde ØHU.B.1

22 udlægges til et nyt rammeområde ØHU.B.4. For det nye rammeområde sættes bebyggelsesprocenten til 30. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 76: Udvalget anbefaler, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Lokalplan 59/ Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Resumé Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tæt lav boligbebyggelse i Øster Hurup. Lokalplanforslag 59/2011 giver mulighed for at opføre en tæt lav boligbebyggelse ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanområdet, som ejes af privat lodsejer, omfatter et areal på ca m². I lokalplanen udlægges området til tæt lav boligbebyggelse i form af højest 14 boliger med tilhørende fælles friareal. Lokalplanområdet, der ligger på den østlige side af Kystvejen nær det centrale Øster Hurup, får vejadgang fra Kystvejen via én enkel overkørsel.

23 Bebyggelse inden for området må højst opføres i to etage. Dog skal bebyggelse ud mod Kystvejen syne af 1½ etage for at indpasse sig den omkringliggende bebyggelse. Det fælles friareal, der udlægges i forbindelse med bebyggelsen, skal placeres væk fra Kystvejen bag bebyggelsen. Der er for lokalplanområdet en tinglyst vejbyggelinje på 12,5 meter målt fra vejmidte og ind på området. Vejmyndigheden er indstillet på ved dispensation at nedsætte vejbyggelinjen fra 12,5 meter til 8,5 meter. Bebyggelse ud mod Kystvejen skal fremstå som randbebyggelse og placeres med frontfacaden i den angivne vejbyggelinje. Lokalplanområdet ligger ca. 140 meter fra Natura 2000-område nr. 14 og der er derfor udarbejdet en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderings konklusionen er, at lokalplanen ikke i sig selv indebærer en væsentlig, negativ påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Det kan dog ikke udelukkes, at projektet i kombination med de øvrige aktiviteter i området har en negativ effekt. Det er derfor en forudsætning for den samlede konklusion, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Natura 2000-planen for område 14 sker et koordineret og samlet indgreb over for den samlede skadelige påvirkning af menneskelige forstyrrelser i forhold til fuglearter på udpegningsgrundlaget. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, men vurderingen er, at den ikke indgår i samspil med kystlandskabet, da området ligger omgivet af bymæssig bebyggelse og ikke er visuelt synlig fra kysten på grund af høj beplantning. Området vurderes således til ikke at være en del af den kystnære del af byzonen. For en del af lokalplanområdet gælder lokalplan nr for centerområdet i Øster Hurup. Den gældende lokalplan nr ophæves for det områder, der er omfattet af lokalplan 59/2011 i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Da lokalplanområdet ikke er i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Mariagerfjord Kommune, har Plan udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, som forventes fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan 59, 2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 77:

24 Udvalget anbefaler, at forslag til Lokalplan 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring, dog således, at byggeriet max. kan fremstå som 1½ plan mod naboer og Kystvejen P Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan Tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan for et nyt rammeområde ØHU.B.5, der overføres fra en del af rammeområderne ØHU.B.1 og ØHU.C.1. Kommuneplantillæget er udarbejdet for at sikre mulighed for vedtagelse af "Lokalplanforslag 59/2011 for et tæt lavt boligområde ved Kystvejen i Øster Hurup. Lokaplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da afgrænsningen af rammeområderne og den maksimale bebyggelsesprocent er ikke i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et forslag til nærværende kommuneplantillæg nr. 11, som er fremlagt i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget, hvori en del af rammeområderne ØHU.B.1 og ØHU.C.1 udlægges til et nyt rammeområde ØHU.B.5. For det nye rammeområde sættes bebyggelsesprocenten til 45. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Udvalget for Teknik og Miljø, 4. april 2011, pkt. 78: Udvalget anbefaler, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere