Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse"

Transkript

1 Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse Af Charlotte Holmer Kaufmanas, specialkonsulent, Socialstyrelsen Holbæk Kommune, Specialrådgivningen 18. marts 2014

2 Indhold og mål Oplæggets mål: at skabe refleksion, tage et analytisk perspektiv og kvalificere implementeringsprocessen, der hvor I arbejder Hvordan bruger vi implementeringsvidenskabens resultater til gavn for borgerne? Fokuspunkter: Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Hvad handler implementering om grundlæggende viden? Perspektiver alt efter hvem der ser på det? Kontekstuelle faktorer, der påvirker implementeringen - drivkræfter

3 Hvordan starter det? Nogen beslutter at løse et problem de giver opgaven videre er der parathed i organisation(erne) og hos medarbejdere m.v.? Vi identificerer metoderne eller teknologien, der skulle virke, men hvordan får vi succes med at oversætte det til praksis? Og holde fast i effekterne? Praksisændring. Man skal gøre noget andet end man plejer - måske sker det slet ikke, eller mere sandsynligt det sker ikke helt som forudsat. Praksis før Implementeringsprojekt Ny praksis

4 Implementering kært barn Implementering: Den planlagte brug af strategier til at indføre praksis i naturlige miljøer (Fixsen et al 2005, Mitchell, 2011) Implementering er en proces, ikke en begivenhed (Mitchell, 2011) Implementering refererer til planlagte indsatser med hensigt på at forankre evidensbaserede programmer eller praksis af bestemte dimensioner gennem effektive forandringstrategier (Damsroder og Hagedorn, 2011)

5 Hvorfor skal vi beskæftige os med implementering? Viden til gavn! From lab to bedside : Et fokus på implementering fremmer forskningen, praksis, politikker og fører til bedre sociale indsatser og effekter for borgerne Effektiv implementering er lønsomt for samfundet Nogle har udviklet teknologien, testet den, undersøgt om det virker fra (universitets-)laboratorium til et utal af kontekster over hele verden, forskellige traditioner og kulturer hos fagfolk og organisationer hvad betyder det hvilke udfordringer giver det?

6 Indledende overvejdelser? Hvilke mål ønsker man at opnå? Er der enighed? Kan målene med indsatsen beskrives så præcist og utvetydigt, at det giver mening at lave konkret opfølgning? Det er en klar forudsætning for, at det giver mening at monitorere, at man har fuldt styr på, hvad man faktisk overvåger og laver kontrol med. Hvilke interessenter er det afgørende at inddrage for en effektiv implementering af målet med indsatsen? Kan implementeringen fremmes gennem indgåelse af partnerskaber eller alliancer med aktører inden for det område, man arbejder?

7 Hvilke aktiviteter kan skabe hvilke resultater og effekter? Ressourcer Aktiviteter Screening af borgere og personale? Screening af teknologi? Valg af teknologi Resultater 50 % af vores borgere oplever at være mere selvhjulpne og Selvstændige Effekter /forandring Borgernes muligheder for at leve selvstændige og selvhjulpne hverdagsliv er styrket Borgernes læring, leg og aktivitet er styrket X antal kr. Udarbejdelse af implementeringsplan 50 % af medarbejderne er ambassadører for velfærdsteknologi i dialog med borgerne Medarbejdernes arbejdsmiljø er styrket gennem atrakktive arbejdspladser Etablering af organisation Udarbejdelse af monitoreringsprocedurer Kommunens velfærdsydelsers omkostningsniveau er reduceret eller fastholdt Kommunens vækstpolitik er understøttet

8 Implementeringsstrategier Man kan implementere indsatsen i hele organisationen eller blot i enkelte dele af den og man kan implementere hele indsatsen med det samme eller i flere faser. Big Bang Her implementerer hele organisationen hele ændringen med det samme. Fordelen ved denne strategi er, at perioden med forandringer holdes forholdsvis kort, og man minimerer sandsynligheden for, at medarbejderne falder tilbage til gamle vaner. Ulempen ved Big Bang-strategien er, at der er tale om store forandringer for medarbejderne. Domino Her implementerer en del af organisationen hele indsatsen med det samme. Fordelen ved denne strategi er, at kommunen får mulighed for at afprøve og implementere indsatsen i en begrænset del af organisationen. Derved kan man høste en række erfaringer, der kan tages med, når indsatsen skal spredes ud til resten af organisationen. Ulempen er, at denne implementeringsstrategi er mere tidskrævende.

9 Implementeringsstrategier Kaskade Her implementerer hele organisationen indsatsen i flere faser. Fordelen ved denne strategi er, at implementeringen brydes ned i mindre og mere overskuelige dele, samtidig med at man høster fordelene ved, at hele organisationen implementerer indsatsen. Ulemperne er, at det er en tidskrævende proces, og man risikerer, at der opstår forandringstræthed i organisationen. Små skridt Her implementerer en del af organisationen indsatsen i flere faser. Fordelen ved denne strategi er, at medarbejderne får tid til at vænne sig til den nye indsats. Ulemperne er, at implementeringsprocessen er meget tidskrævende, og at der er risiko for, at medarbejderne blot fortsætter, som de hidtil har gjort. Det gælder generelt for implementering, at der ikke er en one size fits all -løsning, som det altid vil være bedst at bruge. I stedet bør kommunen være bevidst om de forskellige fordele og ulemper, der følger af de forskellige strategier, og forsøge at tage højde for dem.

10 Perspektiver: Myndigheds- og ledelsesperspektiv Den smertefulde erkendelse; andre tænker noget andet end os selv Myndighedsperspektiv: Hvilke indsatser virker bedre i forhold til: Evidens? For hvilke borgere? Med hvilke resultater? Står fordelene, ved at skifte til en anden indsats, mål med udgifterne? Er der alle de komponenter i indsatsen, jeg skal bruge til at implementere og opnå resultaterne forandringerne? Kan medarbejderne gøre dette med de tilstedeværende ressourcer? Vil alle acceptere indsatsen tilbuddene medarbejdere borgere? Og hvad skal der til, for at de gør det?

11 Medarbejderperspektiv Hvordan reagerer vi i forandring: What s in it for me? (belønning) Udvikling? Uddannelse? Giver det mening? Mere i løn? Nye karrieremuligheder? Eller det modsatte?

12 Overvejelser Hvad kan reducere modstand, apati og risici for udvikling af dårligt psykisk arbejdsmiljø i tilrettelæggelsen af implementeringsprojekter?

13 Grundlæggende viden: Borgerperspektiv Borgere, der skal opleve at kommuner og fagfolk indfører nye måder at arbejde på: Forandring hvordan reagerer borgerne på det? Giver det mening for borgeren? Eller familien? Hvordan bliver det en positiv oplevelser for borgerne?

14 Nogle barrierer i implementering (af ny/evidensbaseret praksis) Mangel på løbende vejledninger i, hvordan man vælger og implementerer de relevante indsatser Mangel på viden om, hvordan det er i praksis miljøerne Mangel på kommunikation mellem forskere og praktikere Udbrændte fagfolk og mangel på motivation (BOHICA effekten) Utilstrækkeligt uddannede medarbejdere kompetencer Manglende ledelsesmæssig opbakning

15 KLs Kortlægning af udfordringer i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi, december udfordringer inden for 6 områder: 1. Økonomi og politik 2. Organisation 3. Medarbejdere 4. Borgere som brugere 5. Teknologi 6. Lovgivning og rammevilkår Hvordan griber man hele den samlede proces an? Manglende kompetencer og viden muligheder på alle niveauer Manglende organisatoriske forandringsevner Velfærdsteknologi indgår ikke i visitationspraksis (indgå i borgerens plan) Negativ kommunikation om velfærdsteknologi Utryghed og frygt hos medarbejderne Borgerne ikke ændringsparate vanens magt

16 Implementeringskvalitet Er teknologien/programmet implementeret, så det er en akkurat reproduktion af de virkningsfulde kernekomponenter i originalversionen? Hvor er vi henne på kontinuummet: dårlig, mellem eller høj? Er der tilstrækkelig implementeringskvalitet til at nå de lovede effekter? Vi er nødt til at monitorere implementeringen og fideliteten nogle gange daler den nogle gange stiger den gennemsigtighed i processen tilpasninger undervejs Et program kan være effektivt et sted og ineffektivt et andet sted Det kan tage lang tid at nå en høj implementeringskvalitet udfordring med treårige projekter

17 Implementeringskvalitet hvad siger forskningen? Implementeringsforskningsresultater: Durlak og Dupre (2008): oversigtartikel (review) af over 500 videnskabelige artikler Formål: evaluere forskningen i forhold til hypoteser om sammenhæng mellem implementering og programeffekter: Er der sammenhæng og Hvilke faktorer påvirker? Konklusion: Stærk (omfattende og overbevisende) / empirisk støtte til at konkludere, at niveauet af implementeringskvalitet påvirker effekterne og at implementering har en kraftig betydning på outcome 2-3 gange bedre effekt ved høj implementeringskvalitet end ved lav 59 studier viser at det især gælder ved fidelitet i forhold til hvor meget, hvor ofte

18 Implementering(skvalitet ) hvad siger forskningen? Og man fandt også: 23 kontekstuelle faktorer, der påvirker implementering Samme resultat uanset undersøgelser i forskellige programmer, forskellige kontekster En vurdering af implementeringskvaliteten er et absolut must i programevalueringer ellers ved vi ikke hvad det var der skete, hvem der gjorde det og hvordan skal vi fortolke data : om det er programmet teknologien, der virker eller ikke virker

19 10 minutters refleksion / videndeling Tag udgangspunkt i et tidligere eller fremtidigt implementeringsprojekt og del erfaringer eller overvejelser om? Hvad var formålet? Hvilke mål og succeskriterier? Hvem var centrale aktører / interessenter hvilken rolle spillede de? Hvilke værktøjer brugte I? Hvordan fremmede de projektet? Hvad lykkedes? Hvilke udfordringer var der? Hvilke forandringer / tilpasninger måtte der til?

20 23 kontekstuelle faktorer, der påvirker implementering 23 relevante faktorer blev identificeret dokumenterer, at kontekstuelle faktorer skal overvejes, når man skal implementere nye måder at arbejde på i naturlige miljøer Tre andre systematiske reviews af uafhængige forskere, der brugte forskellige metoder til litteraturgennemgang af studier i forskellige programmer og målgrupper: Resultaterne er konsekvente og der er sammenhæng både på det generelle og specifikke niveau (21,13,og 15 ud af de 23) Alle var enige om 11 af faktorerne

21 1. Faktorer på kommunalt niveau og 2. på tilbudsniveau En vurdering af parathed i kommunen: Er der politisk og forvaltningsmæssig vilje? Er der økonomi? Er politikker handlingsplaner på plads? En vurdering af parathed på tilbudsniveau: Er der et erkendt behov for nye måder at arbejde på? er det relevant? Vil man opnå ønskede fordele på tilbudsniveau? Vil man være i stand til at gøre det, der forventes? Har man de nødvendige kompetencer til at implementere forandringen på et højt niveau, så man når de ønskede effekter?

22 3. Faktorer i forhold til selve programmet, teknologien, metoden Er de nye måder at arbejde på kompatible? Passer de til jeres kontekst? Passer de til jeres vision, mission, prioriteter, værdier? Tilpasningsevne Skal programmet/teknologien modificeres for at passe til jeres præferencer, organisatoriske praksis og behov, værdier og kulturelle normer. (Man implementerer ikke ind i et tomt rum) Omfattende debat om nye metoder skal implementeres med høj fidelitet eller om tilpasning skal være tilladt for at metoden passer til lokale behov og præferencer. Fixsen er rational andre er pragmatiske (oversættelsesteori) De virkningsfulde komponenter Måske bliver det bedre end hvis man ikke gør det? Måske er det meningskabende at tilpasse til konteksten?

23 4. Faktorer i forhold til organisatorisk parathed Generelle organisatoriske faktorer: Værdier og kulturelle normer i organisationen har betydning for om nye indsatser har gode muligheder for at blive implementeret med høj bæredygtighed. Positivt arbejdsmiljø Moral, tillid, kollegialitet, konfliktløsning. Har man et arbejdsmiljø, hvor man videndeler, anerkender og støtter hinanden og hinandens udvikling? Hvordan forholder man sig til forandringer? Åbenhed, risikovillighed, forandringsparathed, forandringsrobusthed i forhold til at vedligeholde status quo Vilje til at inkorporere nye måder at arbejde på ind i de eksisterende Delt vision; konsensus, forpligtelse; fællesskab i forhold til værdien og formålet med at implementere de nye teknologier

24 4. Faktorer i forhold til praksis og processer Praksis og processer Fælles beslutningstagen Samarbejde mellem relevante parter (tilbud, myndighed, forskere og borgere) vedr. at tage beslutninger om hvilke teknologier, der skal implementeres (Ejerskab ambassadørskab) Koordinering med andre (lokale) interessenter Partnerskaber, netværk, alliancer Bringer flere perspektiver, kompetencer og ressourcer på banen Kommunikation på alle niveauer Gennemsigtighed i processen (nyhedsbrev, intranet) Formulering af opgaver; (arbejdsgrupper, teams, ledelse) Procedurer, der fremmer strategisk planlægning og indeholder klare roller og ansvar relevant for opgaveløsningen

25 Redskab: Rollemodellen Forandringsejer med begrundelse Efterspørger resultater Målgruppe Ressourcer Eksperter Leder af forandring Forandringsagenter Forandring er som et skuespil. Der er en række bestemte roller der skal spilles. Hvis en skuespiller mangler må forestillingen aflyses. Jan Pries-Heje, professor, RUC.

26 4. Faktorer i forhold til praksis og processer Ledelse Prioritering, skabe enighed, tilbyde belønning samt styre den overordnede implementeringsproces Program forkæmperi (champion) (forandringsagenter, rollemodeller) Udpegning ag person(er) som har tillid fra og er respekteret af kolleger og administration og som kan fastholde projektstøtten samt forhandle løsninger ved problemer, der opstår Ledelsesmæssig og administrativ støtte supervision Graden af støtte og opmuntring fra topledelse under implementeringsprocessen

27 5. Faktorer relateret til selve indsatserne Uddannelse og træning Tilgange for at sikre tilbuddets nødvendige færdigheder/evner, for at udføre den nye praksis Teknisk assistance Kombinationen af de ressourcer, der tilbydes, når implementeringen er igangsat; efteruddannelse i bestemte færdigheder, uddannelse af nyansatte medarbejdere, følelsesmæssig støtte og mekanismer, der kan fremme problemløsning undervejs. Disse to faktorer har fået mest opmærksomhed og empirisk støtte (over 20 studier)

28 Uddannelse og træning hvad ved vi? Forskningen diskvalificerer entydigt train and hope -tilgangen. Det er ikke nok blot at kompetenceudvikle medarbejderne. De skal også have mulighed for at omsætte denne viden til praksis gennem løbende støtte, coaching og supervision. Implementering af velfærdsteknologi stiller krav til medarbejderne, derfor er det vigtigt, at det er de rigtige, der udvælges (Fixsen) Udskiftning af personale undervejs? Kommer alle til alle træningssessionerne? Durlak og Dupre: Aktive former for læring er bedst; Træning, der inkluderer modellering (præsentation af ønsket adfærd) og rolle spil med anerkendende feed back i et støttende miljø. In-service uddannelse af fagfolk sammen med borgerne er mere effektivt end oplæring alene via manualer, videos m.v. (Fixsen) Brug af kompetencer og coaching i det naturlige miljø - Coaching = Supervision / konsultation af praksis (Fixsen) Tidlig monitorering af implementering kombineret med efteruddannelse fordobler fideliteten med over 85 % i tilbud, der havde problemer

29 Redskaber: Implementeringsmodel: Fixsen & Blase, 2008 Positivt outcome Evaluering af performance (Fidelity) Effektiv intervention + effektiv implementering = gode resultater, Fixen, 2008 Coaching System interventioner Træning Administrativ støtte Rekruttering Ledelse Beslutningsstøtte data system Fixsen & Blase, 2008

30 Redskaber: Translationsteori og mening Hvordan får vi det til at give mening for medarbejdere og borgere kommunikation - oversættelsesarbejde? Det er bare et spørgsmål om at vide, hvilken dosis, der skal i injektionssprøjten? (Fixen, konference, 2013) Er det det??? Eller: Hvordan kan man gå ind i det fælles læringsrummet og oversætte og forhandle mening? Kan vi bare overføre fra kontekst til kontekst? Translationsteorien er et opgør med den universelle kontekstgyldighed I translationsteoritilgangen ligger magten i idéers rejse ikke i én central aktør, men fra rigdommen af oversættelser, som det idéen trigger hos hver eneste aktør i netværket eller organisationen. Aktører er aktive oversættere ikke passive modtagere.

31 Translationsteorien og Kjell Arne Røvik Røviks tese er, at resultaterne af implementering afhænger af oversættelsespræstationer Det er derfor muligt at konceptualisere, teoretisere og empirisk identificere gode og mindre gode oversættelser såvel som kyndige og mindre kyndige translatører Derudover tilfører og uddyber Røvik en teoretisk konstruktion vedr. translationskompetencer - flerkontekstuelhed

32 Antagelse om at oversættelse gør en forskel Der er betragteligt forskel i outcome. Ny viden kan være formel adopteret, men de-koblet fra rutiner og praksis. Der kan være lang inkubationstid før viden er endelig implementeret og resultere i langsigtede effekter. Fra et oversættelses perspektiv er vidensflow fra kilde til modtager ikke kun transfer/transport men en to fase oversættelsesproces med dekontekstualisering og kontekstualisering.

33 Redskaber: Vidensoverførsel fra kontekst til kontekst Oversættere med gode kompetencer og brug af regler Dekontekstualisering Rekontekstualisering Oversættelse og forhandling af mening Samfundsmæssig kontekst Organisatorisk kontekst Praksis Samfundsmæssig kontekst Organisatorisk kontekst Praksis

34 Hvad er det vigtigste, jeg skal tage med hjem? Vi skal sikre os, at vores beslutninger om at anvende teknologier/metoder/programmer er baseret på evalueringer, hvor implementeringen har været af høj kvalitet. Implementering er vigtig og hvis vi har høj implementeringskvalitet højner vi også chancen for at programmet når de ønskede effekter Det er muligt at tilpasse en teknologi/program/metode til lokale kontekster, så længe de virksomme komponenter fastholdes. Høj implementeringskvalitet er et fælles ansvar for forskellige interessenter Selvom der er mange faktorer, der kan påvirke kvaliteten af implementeringen og de mange trin i processen, så er succes mulig!

35 Afslutning Socialstyrelsen arbejder på at udvikle anbefalinger til hvilke indsatser, der er bedst viden om, der har effekt Vi, SUS, KL og andre arbejder på at udvikle gode retningslinjer for implementering Godt at vide og forstå, hvordan mennesker fungerer i (konstant) forandring God organisering (roller og ansvar) og ledelsesopbakning (Rollemodellen) er vigtig Vi skal oversætte og skabe mening blandt de, der skal arbejde på nye måder Forandring tager tid! Det skal være sjovt og give mening. Ellers er der ingen gulerod, der kan trække en begavet medarbejder til truget

36 Referencer Bottrup, P. & Hagedorn-Rasmussen, P. (2011): Når lederes skaber organisatorisk forandring og transformation. s I: Helth, P.: Ledelse og læring I praksis. - Samfundslitteratur: Frederiksberg. 1. udgave. Brown, M. & Cregan, C. (2008): Organizational Change Cynicism: The Role of Employee Involvement. I: Human Resource Management. - Wiley InterScience: New York DiMaggio, P. J. & Powell, W. (1983): The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. s I: American Sociological Review, Volume 48, Issue 2. Sage Publications: New York. Durlak, J. (2012): ASPE RESEARC BRIEF: The importance of Quality Implementatiuon for reserach, practice and policy. Durlak, J.A. og Dupre, E.P.: 2008): Implementation matters: A Review of research on the influence of implementation og program outcomes and the factors affecting implementation. KL (2013): Kortlægning af udfordringer i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi. 15. s. Kotter, J. P. (1995): Leading Change : Why transformation efforts fail. - s I: Harvard Bussiness Review : Cambridge, USA. Kræmmer, M & Divert, H. (2009): Change & effect: five principles for implementing real organizational change. Implement Press. Hellerup. S Udg.

37 Referencer Obed Madsen, S. (2011): What you see is what you get et bud på et oversættelsesteoretisk ordforråd I strategisk arbejde. - s I: Økonomistyring & Informatik.- Djøf Forlag: København årgang, 2011/2012, nr. 3. Pries-Heje, Jan: Rollemodellen: Franklin, C og Hobson, L.,M.(200?): Special section: promoting and sustaining evidence-based practice facilitating the use of evidence-based practice in community organizations. I: Journal of Social Work Education. Røvik, Kjell Arne (2007): Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Universitetsforlaget, Oslo s. - ISBN: Weinberg, G. M. (1997): Quality Software Management. Vol. 4. s I: Weinberg, G., M.: Anticipating Change. - Dorset House: New York, Vol. 4. Chapter 2. Whittle, A. et.al. (2010): Funnel of Interests: The Discursive Translation of Organizational Change. Vol. 46: 16. s I: Journal of Applied Behavioral Science, 46(I). Sage Publications: New York.

38 Kontaktinformation Hvis du vil have denne præsentation er du velkommen til at kontakte mig på: Tak for i dag og held og lykke med implementeringen!

Implementering og oversættelse - En ny socialpolitisk dagsorden

Implementering og oversættelse - En ny socialpolitisk dagsorden Implementering og oversættelse - En ny socialpolitisk dagsorden Af, sekretariatsleder, Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder, Socialstyrelsen Maj 2014 Rammen: Bidrage til en vidensbaseret socialpolitik,

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Implementering,,Fra,projekt,3l,forankring,Implementeringens,inten3onalitet,og,uforudsigelighed, VITSI,28.10.2015, V.,TORSTEN,CONRAD,I,TC@LEAD.

Implementering,,Fra,projekt,3l,forankring,Implementeringens,inten3onalitet,og,uforudsigelighed, VITSI,28.10.2015, V.,TORSTEN,CONRAD,I,TC@LEAD. Implementering,,Fra,projekt,3l,forankring,Implementeringens,inten3onalitet,og,uforudsigelighed, VITSI,28.10.2015, V.,TORSTEN,CONRAD,I,TC@LEAD.EU Torsten(Conrad( CheAonsulent MAinLeadership,Eksternlektor

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale Eksempel på implementeringsproces med fokus på medarbejder, leder og organisationsniveau Medarbejder ½ dags kick off 2 dage undervisning ½ dags undervisning ½ dags undervisning Individuel feedback Individuel

Læs mere

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling Implementering Britta Ravn, kontorchef Lea Nørgaard Bek, projektleder Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland www.cfk.rm.dk Center for Kvalitetsudvikling Etableret i januar 2007 Et videns- og

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Nyeste udvikling i Den Motiverende Samtale og implementering af metoden Gå hjem møde 22 juni Formål At få Miller hertil At få udbredt de nyeste tanker og nyeste udvikling i Den

Læs mere

Peer støtte - Gevinster og udfordringer. Løn eller frivillighed? Agnete Neidel, Socialstyrelsen

Peer støtte - Gevinster og udfordringer. Løn eller frivillighed? Agnete Neidel, Socialstyrelsen Peer støtte - Gevinster og udfordringer. Løn eller frivillighed? Agnete Neidel, Socialstyrelsen Et par centrale begreber Levede erfaringer: Erfaringer med psykiske vanskeligheder, (evt) med livet som bruger

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Vidensbaseret praksis

Vidensbaseret praksis Københavns Kommune Vidensbaseret praksis - meget mere end implementering af programmer Dorte Bukdahl Kontorchef, Kvalitetsudvikling og Resultater Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2 www.kk.dk Evidensbaserede

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Workshop. Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala

Workshop. Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala Workshop Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala Britta Ravn, centerleder Lea Nørgaard Bek, specialkonsulent Litten Raun

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

ORGANISATORISKE MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER MED VELFÆRDSTEKNOLOGI IDAG

ORGANISATORISKE MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER MED VELFÆRDSTEKNOLOGI IDAG S OCIAL I M PAC T 2 0 1 6 E S B J E RG ORGANISATORISKE MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER MED VELFÆRDSTEKNOLOGI IDAG B I R T H E D I N E S E N, L E K T O R O G L E D E R A F L A B O R A T O R I E T F O R V E

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Aktionsforskning. Udvikling, læring og dokumentation som en del af praksis

Aktionsforskning. Udvikling, læring og dokumentation som en del af praksis Aktionsforskning Udvikling, læring og dokumentation som en del af praksis Ergoterapeutforeningens faglige konference Odense, den 11. november 2015 v. Anna Paldam Folker, chefkonsulent, ph.d. 1 Tre temaer

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN PERSPEKTIVER PÅ UNDERSØGELSE AF FAGLIG KVALITET I SO CIALE INDSATSER Å R S M Ø D E, S O C I A L T I L S Y N, S O C I A L S T Y R E L S E N, 2 1. M A J

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Implementering. - udfordringer og muligheder. ved Jesper Høg og Paw Feilbo Myrndorff Center for Uddannelse

Implementering. - udfordringer og muligheder. ved Jesper Høg og Paw Feilbo Myrndorff Center for Uddannelse Implementering - udfordringer og muligheder ved Jesper Høg og Paw Feilbo Myrndorff Center for Uddannelse Den første gode nyhed Alle kommunale redningsberedskaber anvender en eller anden form for evaluering

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes Pres for dokumentation af effekten af indsatser i det sociale arbejde Pres for at styrke kvaliteten og en løbende systematisk og tilgængelig vidensproduktion

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde

Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde Københavns Kommune Specialkonsulent Bjarke Solkær og Trine Ernø FIT supervisor og sagsbehandler Refleksionsopgave til publikum: Hvordan

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI HVAD HVORFOR HVORDAN? GÆSTER FRA DRAGØR KOMMUNE. v. Morten Hoff, chef for velfærdsteknologi og digitalisering

VELFÆRDSTEKNOLOGI HVAD HVORFOR HVORDAN? GÆSTER FRA DRAGØR KOMMUNE. v. Morten Hoff, chef for velfærdsteknologi og digitalisering VELFÆRDSTEKNOLOGI HVAD HVORFOR HVORDAN? GÆSTER FRA DRAGØR KOMMUNE v. Morten Hoff, chef for velfærdsteknologi og digitalisering - VELFÆRDSTEKNOLOGI I ODENSE KOMMUNE Dagsorden: o Svaret er velfærdsteknologi

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguides

Bilag 1: Spørgeguides Bilag 1: Spørgeguides Indeholder tre spørgeguides til tre forskellige interviews. 1. Spørgeguide til interview med Søren Skydahl (it-ansvarlig). Den 11. april 2011 i Holstebro. Åbne spørgsmål (indledende

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Clearinghouse Om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser - og mere specifikt med indsatser, hvor forældre inddrages

Clearinghouse Om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser - og mere specifikt med indsatser, hvor forældre inddrages Clearinghouse Om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser - og mere specifikt med indsatser, hvor forældre inddrages VIDA-konference DPU, Aarhus Universitet, 1. februar 2011 Sven Erik

Læs mere

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Model for praktisk færdighedsudøvelse Model for praktisk færdighedsudøvelse Indhold Præsentation af Model for praktisk færdighedsudøvelse Modelforståelse Anvendelse af modellen som et vejlednings- og læringsredskab i forskellige arenaer Udvikling

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015 Nye veje med dokumentation SOFU årskursus 2015 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering Blikket er på at skabe viden

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Helle Schnor Ph.d. Studerende, cand.cur., sygeplejerske Danmarks pædagogiske Universitetsskole Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Hvorfor skal patienter uddannes? Hvad

Læs mere

Modstandskraft og forandringsglæde i implementeringen. ved Gøye Thorn Svendsen Socialstyrelsen

Modstandskraft og forandringsglæde i implementeringen. ved Gøye Thorn Svendsen Socialstyrelsen Modstandskraft og forandringsglæde i implementeringen ved Gøye Thorn Svendsen Socialstyrelsen Hovedelementerne Evidensen bag udviklingsmodellen Implementeringsstrukturen Data Modstand og glæde indhold

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Afrapportering af. Evaluering af indsats for borgere med erhvervet hjerneskade i Tønder Kommune. Tønder Kommune 02.06.2015

Afrapportering af. Evaluering af indsats for borgere med erhvervet hjerneskade i Tønder Kommune. Tønder Kommune 02.06.2015 Afrapportering af Evaluering af indsats for borgere med erhvervet hjerneskade i Tønder Kommune Tønder Kommune 02.06.2015 1 Disponering Præsentation og disponering Generelt om evalueringsprojektet Interessante

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere