Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor"

Transkript

1 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015

2

3 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015

4 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation af Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor her:

5 Forord I Danmark har vi en stærk og velfungerende offentlig sektor. Det skal vi også have i fremtiden. Den offentlige sektor er et vigtigt middel til at realisere de ønsker, regeringen har til fremtidens velfærdssamfund. Den offentlige sektor skal til stadighed bidrage til, at alle danskere har en tryg hverdag og lige muligheder for at skabe et godt liv. Samtidig skal den offentlige sektor understøtte, at der også i fremtiden er job og vækst i Danmark. Regeringen vil fastholde den danske, solidariske samfundsmodel, hvor der er høj grad af lige muligheder for alle, og hvor fællesskabet træder til med hjælp, hvis man skulle komme ud for uventede udfordringer, som man ikke selv kan håndtere. I de kommende år står vi over for en række udfordringer, som kræver en klar prioritering af vores fælles velfærd. Frem mod 2020 vil betydeligt flere danskere være over 70 år. Flere ældre vil bl.a. betyde flere udgifter til sundhedsvæsenet, ligesom vi de kommende år vil få mulighed for at bruge nye behandlingsformer samt ny og ofte dyrere medicin. Det skal vi have råd til. Den offentlige sektor skal samtidig være rustet til at gribe nye muligheder og håndtere nye udfordringer inden for ansvarlige økonomiske rammer. Regeringen vil derfor gradvist prioritere lidt flere penge til den fælles velfærd. Inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik har vi sikret plads til, at vi frem mod 2020 hvert år kan anvende i gennemsnit ca. 3 mia. kr. mere på vores fælles velfærd. Selv med de ekstra midler vil de økonomiske rammer i de kommende år være stramme. Det stiller klare krav til, at vi skal have mest muligt ud af de penge, der samlet set går til vores fælles velfærd. Det er derfor afgørende, at vi hele tiden arbejder på at gøre tingene på nye og smartere måder, så borgerne får bedre velfærd for pengene, og virksomhederne oplever en mere serviceminded offentlig sektor. Den offentlige sektor må hele tiden forbedre og forny sig, så den leverer tidssvarende service af høj kvalitet, der matcher fremtidens muligheder og udfordringer. Verden står ikke stille, og det skal den offentlige sektor heller ikke. Derfor har regeringen opstillet en målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. frem mod Midlerne skal frigøres til de områder i den offentlige service, hvor behovet er størst. Målsætningen skal tjene som en central drivkraft i arbejdet med løbende at gøre den offentlige sektor endnu bedre til at levere mest mulig velfærd for pengene. 3

6 Udgangspunktet er heldigvis godt. Offentlige myndigheder og institutioner er generelt velfungerende, og de offentligt ansatte er fagligt dygtige, forandringsparate og brænder for at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Det er vigtigt, fordi velfærd skabes der, hvor borgerne og virksomhederne møder den offentlige sektor i relationen med læreren, sygeplejersken, socialrådgiveren, lægen, pædagogen, social- og sundhedshjælperen, sagsbehandleren m.fl. Samtidig er udviklingen allerede i fuld gang. Regeringen har siden 2011 gennemført en række ambitiøse reformer af bl.a. folkeskolen, erhvervsuddannelserne, sundhedsområdet og beskæftigelsessystemet. Reformerne rummer en række fællestræk, der afspejler regeringens grundholdninger til, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig, og hvordan den skal bidrage til at håndtere de udfordringer og muligheder, vores fælles velfærd står overfor. Disse holdninger kan opsummeres i fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor: Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på de offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Bedre velfærd med udgangspunkt i borgernes ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet Pejlemærkerne vil også fremover være styrende for regeringens arbejde med at styrke den fælles velfærd gennem en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor. Det vil ske i et tæt samarbejde med kommuner og regioner. Bedre offentlig styring er et fællesoffentligt projekt. I denne bog kan du læse mere om pejlemærkerne og om regeringens politik for at styrke og forny den offentlige sektor. God læselyst. Regeringen, april Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

7

8 Indhold 10 INDLEDNING PRIORITERING, FORNYELSE OG FORBEDRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 11 Et stærkere velfærdssamfund 12 Regeringens mål for den offentlige sektor 17 Hvorfor skal den offentlige sektor videreudvikles? 20 Fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor 26 1 KLARE MÅL OG FOKUS PÅ RESULTATER 28 Få, relevante mål og systematisk opfølgning på resultater 34 Udbredelse af viden og gennemsigtighed om resultater 37 Øget lokal frihed med ansvar for resultaterne 42 Fokus på implementering 43 Én kurs, mange navigatører 46 2 TILLID OG EFFEKTIVITET PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER 47 Tillidsfuld dialog som forudsætning for høj kvalitet 52 Sunde arbejdspladser med kerneopgaverne i fokus

9 64 3 BEDRE ORGANISERING AF OFFENTLIGE OPGAVER 65 Fælles løsninger 70 Bedre samarbejde mellem det offentlige og private 80 4 VELFÆRD MED UDGANGSPUNKT I BORGERENS RESSOURCER 80 Borgerens ressourcer som udgangspunkt 85 Nye muligheder med velfærdsteknologi og digitalisering 87 Samspil med aktive medborgere 90 Borgerinddragelse og lokaldemokrati 92 Kontakten med den offentlige sektor er blevet digital 94 Offentlige digitale løsninger skal være nemme og trygge at bruge GOD SERVICE TIL ERHVERVSLIVET TIL GAVN FOR FÆLLESSKABET 104 En kvalificeret arbejdsstyrke med erhvervsrelevante kompetencer 107 Serviceminded og effektiv sagsbehandling 112 BILAG

10 I Danmark har vi et velfærdssamfund, som giver muligheder til alle og hjælp til dem, der har behov

11

12 INDLEDNING Prioritering, fornyelse og forbedring af den offentlige sektor I Danmark har vi et stærkt og velfungerende velfærdssamfund, som giver muligheder til alle og hjælp til dem, der har behov. Regeringen vil udvikle og forny den offentlige sektor, så den også i fremtiden bedst muligt giver alle borgere fri og lige adgang til velfærd af stadig højere kvalitet, og så den offentlige sektor understøtter vækst og beskæftigelse ved at sikre bedre rammevilkår for en konkurrencedygtig og produktiv privat sektor. Vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark. Det har vi opbygget over generationer gennem fremsynede politiske valg som eksempelvis gennemførelsen af 1930 ernes socialreformer, indførelsen af folkepension i 1950 erne og introduktionen af SU i 1970 erne. De modige politiske beslutninger har givet os et samfund med stor tryghed og muligheder for alle. Tryghed, fordi vi har indrettet systemer, som kan kompensere os i kortere eller længere perioder, hvis vi mister vores arbejde, som sikrer os behandling, hvis vi bliver syge, og som sikrer os en vis indkomst også efter, at vi har trukket os tilbage fra arbejdsmarkedet. Muligheder, fordi vi alle gennem fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og andre centrale velfærdsydelser har en fair chance for at opbygge en god tilværelse, som ikke er forhåndsbestemt af vores forældres indkomst, uddannelse eller sociale status. Vi er kommet langt, men der er stadig meget at gøre. Børn af forældre uden uddannelse har fortsat sværere end andre børn ved at klare sig gennem uddannelsessystemet. Og for mange børn har de senere år forladt folkeskolen uden de faglige færdigheder, som er nødvendige for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og få et job. Regeringen arbejder målrettet og vedholdende på at sikre lige muligheder for alle. De store reformer af både folkeskole og erhvervsuddannelser er vigtige byggesten i den proces. Det samme gør sig gældende for fx regeringens udspil på integrationsområdet, der skal sikre at flere indvandrere og efterkommere gennemfører en ungdomsuddannelse og flere kommer ind på arbejdsmarkedet. 10 Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

13 Et stærkere velfærdssamfund Lige muligheder, fællesskab og frihed er grundlæggende værdier, men der findes ikke nogen uforanderlig formel for, hvordan værdierne bedst realiseres. De må udmøntes inden for de til enhver tid givne rammer. Det indebærer, at vi aktivt og ansvarligt skal føre politik, der passer til nutiden og ruster os til fremtiden. Historisk har en vigtig del af velfærdssamfundets rolle været at sikre økonomisk omfordeling blandt borgerne. En del af denne omfordeling sker i form af overførsler til mennesker, som har behov for hjælp i en kortere eller længere periode. Sådan skal det også være i fremtiden. Vi kan alle på et tidspunkt i livet havne i en situation, hvor vi har behov for en hjælpende hånd fra fællesskabet. Regeringen ønsker at værne om vores solidariske samfundsmodel, som sikrer et samfund med udfoldelsesmuligheder og trygge rammer for alle. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at den bedste hjælp er den, der gør folk i stand til at klare sig selv. Regeringen ønsker et velfærdssamfund med fokus på en aktiv indsats, der kan aktivere de ressourcer, vi hver især besidder. Det er udtryk for et respektfuldt menneskesyn, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og at intet menneske har fortjent at blive opgivet af fællesskabet. Og det er udtryk for et højere ambitionsniveau på velfærdssamfundets vegne et ønske om at hjælpe mennesker på en mere grundlæggende og virkningsfuld måde. Uddannelse er et omdrejningspunkt i denne indsats, fordi uddannelse udvikler menneskers ressourcer og gør dem i stand til selv at mestre tilværelsen. Men ambitionen går videre end uddannelse. Fremtidens velfærdssamfund skal kendes på sin evne til at understøtte menneskers realisering af deres potentiale i bredeste forstand hele livet igennem. Gennem uddannelse og efteruddannelse, gennem hjælp til selvhjælp, gennem hjælp til andre, gennem stærke fællesskaber og gennem aktiv deltagelse i samfundslivet. Og samtidig skal fremtidens velfærdssamfund selvfølgelig fortsat sikre hjælp og støtte til de mennesker, som ikke har ressourcer til at klare sig selv. Den offentlige sektor spiller en nøglerolle i denne udvikling. Danmark har en stor offentlig sektor også i international sammenhæng. Det offentlige forbrug udgør over ¼ af BNP, og over ¼ af alle beskæftigede er offentligt ansatte. Regeringen prioriterer inden for en ansvarlig økonomisk politik at bruge flere penge hvert år til yderligere fælles service i den offentlige sektor. Med de ekstra penge følger en særlig forpligtelse til at sikre effektivitet og kvalitet i den offentlige service også for at sikre den fortsatte folkelige opbakning til offentlige institutioner. 11

14 Det er offentligt ansatte på vores skoler, sygehuse, plejehjem og andre offentlige institutioner, som hver dag møder borgerne og arbejder for at give dem undervisning, behandling, pleje, hjælp og vejledning. Derfor er de offentligt ansatte den vigtigste ressource i den offentlige sektor en offentlig sektor, som har både størrelse, kapacitet og kompetencer til at tilvejebringe velfærd af høj kvalitet og bidrage til, at alle mennesker har mulighed for at skabe et godt liv. Samtidig er den offentlige sektor en vigtig forudsætning for, at danske virksomheder kan fungere effektivt og gøre sig gældende i konkurrencen med virksomheder i udlandet. Den offentlige sektor leverer en veludbygget infrastruktur, uddannelser af høj kvalitet, et velfungerende retssystem samt andre serviceydelser og institutioner, som understøtter aktiviteten i den private sektor. Gode rammevilkår og enkle regler med få administrative byrder bidrager til at skabe værdi i vores samfund, som kan omsættes til velstand og velfærd for alle. Regeringens mål for den offentlige sektor Det er regeringens mål, at Danmark i fremtiden skal have et stærkere velfærdssamfund med et solidt fundament i en dynamisk og værdiskabende privat sektor, jf. figur 0.1. Det kræver en offentlig sektor, som prioriteres og som løbende forbedres og fornyes. Figur 0.1 Regeringens mål for fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor skal sikre: Bedre velfærd ved at den videreudvikles og moderniseres, så vi fortsat kan sikre alle borgere fri og lige adgang til velfærd af stadig højere kvalitet Mere velstand ved at sikre gode rammevilkår for en konkurrencedygtig og produktiv privat sektor, så vi fortsat kan styrke vækst og beskæftigelse 12 Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

15 Bedre velfærd efter nye opskrifter Den offentlige sektor skal også i fremtiden sikre velfærdsydelser af højeste kvalitet. Men velfærd i dag og i morgen er ikke det samme, som den var i går. Nye behandlinger kommer til i sundhedsvæsenet, nye undervisningsmetoder bliver udviklet i folkeskolen, og ny teknologi gør det muligt at levere velfærdsydelser mere effektivt og af bedre kvalitet. Også borgernes forventninger til, hvordan deres hverdag skal fungere, er under stadig forandring. Samtidig vil der også i de kommende år være snævre økonomiske rammer for den offentlige sektor. Målet om at skabe bedre fælles velfærd i fremtiden indebærer derfor en klar ambition om, at velfærdssamfundet skal prioriteres og videreudvikles. Videreudvikling og modernisering af velfærdssamfundet kræver åbenhed over for en bred vifte af virkemidler. Målet er at levere velfærd af høj kvalitet og bruge pengene klogere, fordi det er med til at muliggøre et godt og trygt liv for borgerne. Målet er ikke at levere velfærd efter præcis samme opskrift som hidtil. Det er resultaterne, der tæller. Mere velstand gennem et produktivt erhvervsliv Den private sektor udgør fundamentet for samfundets velstand og dermed også for vores fælles velfærd. Uden en privat sektor, der skaber arbejdspladser og værdi for samfundet, ville der ikke være nogen fælles rigdom at basere velfærdssamfundet på. Sådan har det altid været. Under den store udbygning af velfærdssamfundet fra 1950 erne til 1970 erne var ny teknologi og nye industrier fundamentet. Også fremover vil der være behov for vækst og produktion i den private sektor til at sikre job og finansiere fællesskabets goder. Og i fremtidens stadig mere globaliserede økonomi vil det kun blive endnu vigtigere at skabe rammevilkår, som fremmer en konkurrencedygtig og produktiv privat sektor. Gode rammevilkår for erhvervslivet kræver bl.a. hensigtsmæssig regulering, begrænsning af administrative byrder, øget arbejdsudbud samt forskning, uddannelse og infrastruktur, som understøtter virksomhedernes aktivitet. De to mål for udviklingen af den offentlige sektor bedre velfærd og mere velstand hænger meget tæt sammen og er hinandens forudsætninger. Velfærdssamfundet skal sikre stabile og attraktive vilkår for virksomheder, der ønsker at investere i Danmark. Og det skal tilbyde og tiltrække kvalificeret og motiveret arbejdskraft, som nyder godt af fri og lige adgang til uddannelse, sundhed og andre velfærdsydelser. På den måde understøtter velfærden vores velstand. Samtidig er et produktivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv med vækst og høj beskæftigelse en grundlæggende forudsætning for, at der også i fremtiden er råd til at finansiere og forbedre et velfærdssamfund med lige muligheder for alle. På den måde understøtter velstanden vores velfærd. 13

16 Regeringens politik understøtter målene Regeringens mål handler om, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig fremover. Og udviklingen er allerede godt i gang. Regeringen har med 2020-planen Danmark i arbejde fra 2012, Aftaler om Vækstplan DK fra 2013, Aftaler om en vækstpakke 2014 og en bred vifte af reformer skabt en ramme, som fremtidssikrer dansk økonomi og styrker fundamentet for et stærkere velfærdssamfund. Boks 0.1 Eksempler på, hvordan regeringens politik understøtter målsætningerne for den offentlige sektor om at skabe ny og bedre velfærd og understøtte vækst og beskæftigelse Flere i varig beskæftigelse En mere individuel, meningsfuld og effektiv indsats baseret på tillid og princippet om balance mellem ret og pligt skal bringe flere ledige i varig beskæftigelse. Initiativ Reform af beskæftigelsesindsatsen fra sommeren Et fagligt løft af folkeskolen Eleverne i folkeskolen skal udfordres, betydningen af social baggrund for de faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes. Initiativ Folkeskolereformen trådte i kraft sommeren Sundhedsreform med fokus på kvalitet og overlevelse Sundhedssystemet skal måle sig med de bedste lande, og sikre kvalitet og sammenhæng med patienten i centrum. Initiativ Flerårig Sundhedsstrategi prioriteret med finanslovsaftalen for Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser skal give høj faglighed, gode jobmuligheder og styrke Danmarks konkurrenceevne. Initiativ Reform af erhvervsuddannelserne træder i kraft i sommeren Ambitiøse mål på det sociale område Social mobilitet og et opgør med den negative sociale arv skal skabe lige muligheder for alle til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabets sammenhængskraft. Initiativ Sociale 2020-mål fra efteråret Vækst En række vækstfremmende initiativer skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne, så vi fremadrettet kan sikre gode job og høj produktivitet. Initiativ Vækstplan DK fra foråret 2013 og Vækstpakke 2014 fra sommeren Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

17 På en lang række centrale politikområder er der besluttet vigtige reformer og sat nye mål for fremtiden, jf. boks 0.1. Det gælder bl.a. for folkeskolen, erhvervsuddannelserne, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og det sociale område. Dertil har regeringen fremlagt udspil om de gymnasiale uddannelser samt bedre integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Regeringen har således gennemført en række tiltag, som understøtter realiseringen af et eller begge af de to overordnede mål for den offentlige sektor. Det gælder både målet om at videreudvikle og modernisere den offentlige sektor for fortsat at kunne sikre borgerne fri og lige adgang til velfærd af stadig højere kvalitet samt målet om, at den offentlige sektor skal sikre gode rammevilkår for en konkurrencedygtig privat sektor, der skaber vækst og beskæftigelse. Videreudviklingen af den offentlige sektor understøttes af regeringens grundlæggende prioritering af fællesskabet. Med regeringens politik vil der inden for rammerne af en holdbar og ansvarlig økonomisk politik frem mod 2020 være 3 mia. kr. mere om året i gennemsnit til offentlig service i forhold til året før. Regeringen vil prioritere disse ekstra midler til at håndtere de udfordringer, som vores fælles velfærd i de kommende år står overfor og til målrettede forbedringer af den offentlige service. Vi skal bl.a. kunne yde den nødvendige behandling og pleje, når der bliver flere ældre i fremtiden som følge af befolkningsudviklingen. Vi skal også indfri vores ambitiøse mål om, at flere skal have en uddannelse, og til at satse på den forskning, der skal gøre Danmark rigere. Vi skal ligeledes sikre rum til håndtering af nye udfordringer og uventede situationer samt skabe større tryghed og styrket velfærd til gavn for bl.a. særligt udsatte og vores børn. Den ansvarlige vækst i det offentlige forbrug giver mulighed for at øge kvaliteten af den offentlige velfærd til gavn for borgere og virksomheder. Det er en bevidst prioritering. Hvis vi havde valgt ikke at tilføre ekstra midler til vores fælles velfærd, ville vi blive nødt til at spare andre steder for at finde penge fuldt ud til fx behandling og sundhed for det stigende antal ældre, uforudsete udfordringer eller nye prioriteringer for den fælles velfærd, og vi ville risikere, at den offentlige service kommer til at sakke bagud eller bliver strakt længere, end den kan holde. Prioriteringen af ekstra midler indebærer en særlig forpligtigelse til også at bruge vores fælles penge klogt, så vi får mest mulig velfærd ud af dem. Derfor arbejder regeringen med en klar ambition om at forbedre og forny den offentlige sektor. Målsætningen skal fungere som en central drivkraft i arbejdet med videreudviklingen af den offentlige sektor og service. Konkret vil regeringen frem mod 2020 frigøre 12 mia. kr. gennem modernisering af den offentlige sektor. Pengene skal omprioriteres inden for den offentlige sektor, så vi kan skabe endnu bedre velfærd i vores samfund på de højest prioriterede områder. 15

18 Der er på nuværende tidspunkt identificeret initiativer, som kan frigøre knap 4½ mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020, jf. boks 0.2 og bilaget. Boks 0.2 Opgørelse af målsætningen om at frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020 gennem moderniseringsinitiativer Regeringen har med Vækstplan DK fra 2013, som et af tre reformspor, formuleret en målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. i Der er i Vækstplan DK formuleret otte overordnede indsatsområder, som skal bidrage til at opnå målsætningen. Der er siden 2012 gennem moderniseringstiltag sikret omprioritering inden for den offentlige sektor af knap 4½ mia. kr. frem mod 2020, primært på de årlige finanslove og i økonomiaftalerne med kommuner og regioner. Der gennemføres herudover en række gode og konkrete omprioriteringer og produktivitetsforbedringer i kommuner, regioner og statslige institutioner, der ikke indregnes som en del af realiseringen af moderniseringsmålsætningen, men som bidrager positivt til udviklingen af den offentlige sektor. Det er udtryk for, at opretholdelsen af en offentlig service af høj kvalitet forudsætter løbende udvikling og omprioriteringer. En uddybning af opgørelse og konkrete omprioriteringer kan findes i bilaget. Et fælles ansvar I Danmark er der en god og lang tradition for en meget decentralt opbygget offentlig sektor, hvor kommuner og regioner har ansvaret for løsning og prioritering af en lang række vigtige opgaver. De 98 kommuner tegner sig for godt halvdelen af den offentlige økonomi, mens staten og de fem regioner står for henholdsvis 30 og 20 pct. Baggrunden for denne opbygning er bl.a. et ønske om at sikre, at lokale løsninger passer til lokale forhold og præferencer. En velfungerende og borgernær offentlig service er afhængig af politikere, myndigheder og institutioner, som kender lokalsamfundet, ligesom den forudsætter, at borgerne har reel mulighed for at blive hørt og dermed kunne påvirke de nære forhold med betydning for deres hverdag. Den offentlige sektors decentrale organisering er med til at sikre lokalt tilpassede løsninger, men det er samtidig vigtigt, at forskellene i behandlingen af borgerne ikke bliver uhensigtsmæssigt store. I en decentral offentlig sektor kan det være en udfordring at sikre samarbejde og koordination på tværs af kommune- og regionsgrænser samt mellem stat, kommuner og regioner. Det er vigtigt, at udfordringerne løses, så den decentrale organisering ikke udgør en barriere for sammenhængende service, et højt og forholdsvis ensartet kvalitetsniveau og effektiv økonomisk drift. Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner fokus på at udvikle nye og effektive samarbejdsformer 16 Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

19 og løsningsmodeller, der går på tværs af kommune- og regionsgrænser eller på tværs af de tre myndighedsniveauer. Der findes allerede mange gode eksempler på, hvordan tværgående samarbejde kan skabe anvendelige og innovative løsninger. Offentlige myndigheder har en fælles forpligtelse til at arbejde endnu tættere sammen om løsningen af offentlige opgaver, så den offentlige sektor ikke optræder som adskilte søjler. For at fremme moderniseringen af den offentlige sektor og styrke samarbejdet på tværs af sektorer og faggrænser har regeringen sammen med flere af parterne på det offentlige arbejdsmarked, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO, aftalt syv principper om samarbejde for modernisering, jf. boks 0.3. Principperne skal sætte en retning for moderniseringen og udgøre en fælles ramme, der kan rumme de mange forskellige initiativer, som sættes i værk i staten, kommunerne og regionerne. Boks 0.3 Syv principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker Ledelse og engagement skal fremme innovation Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer Hvorfor skal den offentlige sektor videreudvikles? Regeringens arbejde med at forny og forbedre den offentlige sektor for at sikre den fælles velfærd bygger på en række tidligere moderniseringsindsatser. Siden 1980 erne har skiftende regeringer fremlagt moderniseringsprogrammer, ligesom man i kommuner og regioner og tidligere i amterne løbende har arbejdet for forbedringer og udvikling. 17

20 At der fortsat er behov for videreudvikling og modernisering af den offentlige sektor, er ikke et udtryk for, at tidligere indsatser og reformer har været virkningsløse. Tværtimod har den offentlige sektor udviklet sig ganske markant gennem de seneste årtier. Modernisering er imidlertid en løbende proces, og der vil også fremover være behov for fornyelse og bevægelse. En foranderlig virkelighed kræver, at vi aktivt træffer ansvarlige og fremsynede valg, der udvikler den offentlige sektor i lyset af de muligheder og udfordringer, som følger af samfundsudviklingen, jf. boks 0.4. Udviklingstrækkene sætter tilsammen rammerne for videreudviklingen af den offentlige sektor. Boks 0.4 Centrale samfundsmæssige udviklingstræk med betydning for videreudviklingen af den offentlige sektor Individualisering og borgernes forventning om højere kvalitet Demografisk udvikling: Flere ældre Digitalisering og ny teknologi Skærpet konkurrence i den globale økonomi Fortsat stramme økonomiske rammer for den offentlige sektor Individualisering og borgernes forventning om højere kvalitet Borgerne vil i stigende grad efterspørge selv at kunne vælge de løsninger, der passer dem bedst. Ny teknologi muliggør individuelle løsninger, fx når det gælder dagligt forbrug og indkøb af alt fra medietjenester til dagligvarer og bankydelser. Borgerne vil derfor forvente en tilsvarende fleksibilitet og differentiering af ydelser fra den offentlige sektor. Samtidig skal vi blive bedre til at identificere og drage nytte af borgernes ressourcer, så borgerne i højere grad end tidligere får medindflydelse på og medansvar for de velfærdsydelser, som den offentlige sektor leverer. Demografisk udvikling: Flere ældre Danmark står som mange andre lande over for en markant ændring i befolkningssammensætningen. Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Fremtidens ældre vil desuden komme til at leve længere, men de vil også arbejde længere, og de vil kunne klare flere ting selv. I takt med, at andelen af ældre i befolkningen stiger, stiger det samlede behov for pleje, behandling og hjælp imidlertid også. Den offentlige sektor skal være med til at sikre velfærden for flere ældre i fremtiden. 18 Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

21 Digitalisering og ny teknologi Digitalisering åbner nye muligheder for, hvordan den offentlige sektor, borgere og virksomheder kommunikerer og interagerer. Fremtidens kommunikation med den offentlige sektor er digital og finder sted på flere platforme. Det er nemmere for borgere og virksomheder og mere effektivt for den offentlige sektor. Desuden rummer nye teknologiske løsninger på velfærdsområdet ofte kaldet velfærdsteknologi et meget stort potentiale for fornyelse af de dele af velfærdssamfundet, vi prioriterer højest og har størst berøring med. Med velfærdsteknologi kan der bl.a. ske forbedringer for folkeskoleelever gennem målrettet anvendelse af digitale læremidler, patienter kan behandles bedre og i højere grad i eget hjem ved hjælp af telemedicinske løsninger, og genoptræning og rehabilitering kan foregå hjemme foran computeren eller fjernsynet. Skærpet konkurrence i den globale økonomi Som et lille land med et begrænset hjemmemarked er Danmark afhængigt af at kunne tilbyde kvalitetsprodukter til udlandet til en konkurrencedygtig pris. I fremtiden vil Danmark møde større konkurrence fra både landene omkring os og fra vækstøkonomier i andre dele af verden. Det kræver, at vi målrettet arbejder på at fremme grundelementerne i en moderne økonomi, bl.a. en veluddannet befolkning med relevante kompetencer og forskning og innovation af høj kvalitet. Det stiller krav til en offentlig sektor, der kan understøtte en konkurrencedygtig privat sektor, bl.a. ved at fungere smidigt og serviceorienteret og løbende fjerne unødige barrierer for erhvervslivet. Fortsat stramme økonomiske rammer for den offentlige sektor Regeringen har ført og vil fremover føre en ansvarlig økonomisk politik. Det betyder bl.a., at vi følger de regler om grænser for de offentlige underskud, som vi har forpligtet os til nationalt og internationalt. Det sikrer, at det økonomiske grundlag for velfærdssamfundet er holdbart også på lang sigt, og det skaber troværdighed i udlandet om dansk økonomi. Med budgetloven er der sikret en fast ramme for udviklingen i de offentlige udgifter. I 00 erne skete der gang på gang betydelige overskridelser af budgetterne i den offentlige sektor. I dag sætter budgetloven klare rammer for, hvor mange penge den offentlige sektor kan bruge. Det har meget effektivt fået de offentlige udgifter under kontrol og skabt helt klare rammer for den økonomiske politik. Og fordi rammerne er klare, og udgifterne ikke skrider uventet, er det muligt for regeringen hvert år at prioritere en stigning i det offentlige forbrug på i gennemsnit 3 mia. kr. i forhold til året før frem mod

22 Fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor I arbejdet med at virkeliggøre målene for den offentlige sektor navigerer regeringen efter fem pejlemærker, jf. figur 0.2. Figur 0.2 Regeringens pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Klare mål og fokus på resultater Tillid og effektivitet på offentlige arbejdspladser Bedre organisering af offentlige opgaver Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet 20 Fælles Velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Regeringens hilsen ved Danske Regioners. generalforsamling 2012

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Regeringens hilsen ved Danske Regioners. generalforsamling 2012 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Regeringens hilsen ved Danske Regioners generalforsamling 2012 Tid og sted: 12. april 2012 kl. 10.00-10.25 på

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere