Evaluering af bilskrotordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af bilskrotordningen"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Evaluering af bilskrotordningen Grethe Føns Hjortbak, Stig Hirsbak og Niels Juul Busch Rambøll A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND ORGANISERING RAPPORTSTRUKTUR 16 2 DEN NYE BILSKROT-ORDNING MILJØORDNING FOR BILER LOVGIVNING OM BILSKROT-ORDNINGEN OPHUGNINGSGODTGØRELSE REGLER VEDR. HERRELØSE BILER REGLER VEDR. HENSTILLEDE BILER 20 3 BIL-KREDSLØBET OVERORDNET BESKRIVELSE AF BIL-KREDSLØBET AFGRÆNSNING OG DEFINITIONER Importerede biler Dansk producerede biler Indregistrerede biler Afmelding af biler Midlertidigt afmeldte biler Herreløse biler Henstillede biler Miljøordning for Biler 26 4 IMPORT OG EKSPORT AF BILER NETTOIMPORT AF NYE BILER IMPORT OG EKSPORT AF BRUGTE BILER REGISTRERET IMPORT AF BRUGTE BILER Registreret eksport af brugte biler Illegal import og eksport af biler DANSK PRODUKTION AF BILER 31 5 REGISTRERING AF BILER NYREGISTRERING AF BILER GENREGISTRERINGER BESTANDEN AF BILER AFMELDING AF BILER MIDLERTIDIG AFMELDING AF BILER BEREGNET AFGANG AF BILER 37 6 OPGØRELSE AF BILER SENDT TIL OPHUGNING BILOPHUGNINGSVIRKSOMHEDER 39 3

4 6.2 REGISTREREDE OPHUGNINGSVIRKSOMHEDER IKKE-REGISTREREDE OPHUGNINGSVIRKSOMHEDER 40 7 UNDERSØGELSE AF HERRELØSE OG HENSTILLEDE BILER TIDLIGERE OPGØRELSE AF HERRELØSE OG HENSTILLEDE BILER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OPGØRELSE OVER HERRELØSE BILER Herreløse biler i provinskommunerne Herreløse biler i Københavns Kommune BEREGNING AF HERRELØSE BILER I DANMARK Ekstrapolering af antal herreløse biler pr indbygger Ekstrapolering af antal herreløse biler pr. kommune Ekstrapolering af antal herreløse biler afhængig af indsats mod skrotbiler Resultat OPGØRELSE AF HENSTILLEDE BILER Afgang fra bestanden af henstillede biler 48 8 SAMLET VURDERING SAMLET BALANCE KONKLUSION Effekten af den nye bilskrot-ordning Reduktion af herreløse og henstillede biler 55 Annex 1 Referenceliste 57 Annex 2 Spørgeskema om bilskrotordningen 58 Annex 3 Udbetaling af godtgørelse i forhold til afmelding 60 Annex 4 Kommuner omfattet af spørgeskema-undersøgelse 61 Annex 5 Herreløse biler i en række kommuner 62 Annex 6 Betaling for bortskaffelse af de herreløse biler og findested 64 Annex 7 Data for kommuner, herreløse biler og indbyggere 65 Annex 8 Oversigt over klager over henstillede biler 66 4

5 Forord Miljøstyrelsen har på anmodning fra Miljøministeren igangsat denne evaluering af den nye bilskrot-ordning, der trådte i kraft d. 1. juli I forbindelse med projektet har der været nedsat en følgegruppe med følgende sammensætning: Peter Grau, Miljøstyrelsen, formand Bent Mikkelsen, Miljøordning for Biler Jørgen Jørgensen, Forenede Danske Motorejere Niels Remtoft, Kommunernes Landsforening Grethe Føns Hjortbak, RAMBØLL Stig Hirsbak, RAMBØLL Niels Juul Busch, RAMBØLL. Følgegruppen har bistået med råd, vejledning og data samt kommenteret rapporten under dens opbygning. RAMBØLL har fungeret som konsulent på opgaven. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Formålet med projektet Formålet med projektet har været at evaluere den nye bilskrot-ordning med henblik på at tilvejebringe dokumentation for i hvilket omfang lovens sigte er opfyldt. Evalueringen omfatter således en undersøgelse og vurdering af ordningens effektivitet hvad angår aflevering af biler til affaldshåndtering hos registrerede ophugningsvirksomheder samt reduktion af antallet af biler henstillet på offentlige arealer herreløse biler og biler henstillet på privat ejendom henstillede biler. Evalueringen er gennemført for perioden 1. juli 2000, hvor den nye bilskrotordning trådte i kraft, og et år frem. Desuden omfatter evalueringen kun de køretøjer der er omfattet af ordningen, hvilket vil sige personbiler og varevogne op til 3,5 tons. Evalueringen er baseret på oplysninger indsamlet fra en række kilder, herunder Danmarks Statistik, Centralregistret for Motorkøretøjer, Dansk Autogenbrug samt Miljøordning for Biler, som administrerer den nye bilskrot-ordning. Desuden er der indsamlet oplysninger fra kommunerne via spørgeskemaer som er sendt til 80 kommuner. Bilkredsløbet På baggrund af de indsamlede oplysninger er der udarbejdet et overblik over kredsløbet for bilen i Danmark, herunder antallet af herreløse og henstillede samt andre udtjente biler som tilføres autoophuggerne. Resultatet fremgår af diagrammet nedenfor. Diagrammet angiver antallet af biler, der har passeret igennem de pågældende faser i den undersøgte periode (1. juli juni 2001) 7

8 Fig. 1: Oversigt over strømmen af biler i perioden 1. juli juni Importerede nye biler (netto) Importerede brugte biler Dansk producerede biler Nyregistrerede biler Afmeldte biler Nettoafmeldte biler Genregistrerede biler Eksporterede brugte biler Herreløse biler Henstillede biler Ophuggede biler ? Registrerede ophuggere Ophugget med godtgørelse Ophugget uden godtgørelse Ikke-registrerede ophuggere? 8

9 Ud af de biler der netto er afmeldt i perioden er mindst eksporteret som brugte biler. Dette betyder, at antallet af udtjente biler til ophugning udgør højst biler, hvoraf skønnes at være personbiler og varevogne. I perioden er der udbetalt ophugningsgodtgørelse for personbiler og varevogne, altså i alt køretøjer. Der er efter d udbetalt godtgørelse for ca biler, som er afmeldt indenfor perioden. I perioden er der ophugget biler hos registrerede ophuggere, heraf er stk. herreløse biler og stk. henstillede biler; resten er afmeldte biler der leveres fra privatpersoner, autoværksteder eller brugtvognsforhandlere. Dertil kommer et ukendt antal, som er eksporteret som brugte biler eller afhændet til ikke-registrerede ophuggere. Ud af biler, der er sendt til ophugning, er der udbetalt ophugningsgodtgørelse for af bilerne, mens resten ikke har modtaget godtgørelse, i de fleste tilfælde fordi de er afmeldt inden den nye bilskrotordning trådte i kraft. Det bemærkes, at tallene for herreløse og henstillede biler er forbundet med en del usikkerhed, da der ikke foretages en systematisk landsdækkende registrering af disse biler. Desuden har det ikke været muligt at få pålidelige data om hvor mange biler der går via ikke-registrerede ophuggere. Det skønnes dog at antallet er meget lavt, da de fleste ophuggere er omfattet af Miljøordning for Biler. Nogle af de herreløse biler henstilles af uautoriserede ophuggere. Disse herreløse biler indsamles ofte af kommunerne, hvorved bilerne tilføres registrerede ophuggere. Konklusion Ud fra de indsamlede oplysninger kan det konkluderes, at ca. 84% af de udtjente biler, som ikke eksporteres, ophugges af registrerede ophuggere med udbetaling af ophugningsgodtgørelse. Inden for den undersøgte periode har andelen været høj for personbiler (91%), men lav for varevogne (27%). Det vides, at der eksporteres en del brugte biler, uden at dette registreres hos Danmarks Statistik. På baggrund af de indsamlede oplysninger synes der at have været en mindre nedgang i antallet af herreløse biler i København, mens der for landet som helhed ikke kan registreres en nedgang. Der er dog en betydelig usikkerhed om antallet af herreløse biler fordi indsamlingen af disse biler tidligere blev varetaget af politiet og nu varetages af kommunerne som vejmyndighed. Desuden er det reelle antal herreløse biler lavere end det registrerede antal, fordi en del af bilerne er midlertidigt afmeldte biler som bilejeren ulovligt har henstillet på offentlig vej. Der er henstillet et anseeligt antal biler i haver m.v. På baggrund af de indsamlede data skønnes, at der er en pulje i størrelsesorden henstillede biler, og at der ud af denne pulje er afleveret omkring stk. til ophugning i den undersøgte periode. Der synes at være en tendens til, at der afleveres flere henstillede biler til ophugning i kommuner, der har oplyst om den nye bilskrot-ordning. 9

10 10

11 Summary and conclusions The objective of the project The objective of this study is to evaluate the new Danish vehicle scrapping scheme with the aim to provide documentation to which extend the purpose of the vehicle scrapping law has been fulfilled. The evaluation includes an investigation and an assessment of the efficiency of the vehicle scrapping schemes with respect to the number of end of life vehicles delivered to registered dismantlers as well as the reduction in the number of vehicles abandoned in the public areas and the number of vehicles stored on private properties. The evaluation covers the period from 1 July 2000 where the new vehicle scrapping scheme was introduced, and one year ahead. Furthermore, the evaluation only includes those vehicles that are included of the scheme, meaning personal cars and delivery vans up to a total weight of 3.5 tonnes. The evaluation is based on information and data from among others the Danish Statistical Bureau, the Central Motorvehicle Register, Danish Auto Recycling and the Danish Environmental Facility for Vehicles which is managing the vehicle scrapping scheme. The flow of motor vehicles Based on the information gathered the overview of the flow of motor vehicles can be described as shown in fig. 2 below, including numbers of abandoned and stored vehicles, as well as vehicles delivered to dismantlers. The diagram shows the number of vehicles in the different phases of the vehicle flow during the period of investigation. 11

12 Fig. 2: The flow of vehicles during the period, 1 july june New vehicles imported (net) Used vehicles imported manufactured vehicles Vehicles, first registration Vehicles, cancelled Vehicles, cancelled (net) Renewed registration Used vehicles exported Vehicles abandoned Vehicles stored Vehicles scrapped ? Registered dismantlers Scrapping fee paid Scrapping fee not paid Non-registered dismantlers? 12

13 The net total number of vehicles cancelled from the Central Motorvehicle Register includes at least used vehicles that have been exported. This means that the number of end of life vehicles for scrapping is approximately vehicles, including cars and vans. In the same period vehicle scrapping fees have been paid for cars and vans. After 30 June 2001 it is expected that scrapping fee for another vehicles will be paid due to the fact that these vehicles have been cancelled from the Central Motorvehicle Register during the period. Within the period vehicles have been scrapped at registered dismantlers, including abandoned and stored vehicles. The remaining number of vehicles have been delivered by vehicle owners, vehicle repair workshops and dealers of used vehicles. Scrapping fee has been paid for vehicles out of a total of vehicles scrapped. The remaining vehicles did not receive scrapping fee most likely because they were cancelled from the Central Motorvehicle Register before the scrapping scheme was introduced. It should be emphasised that the figures for abandoned vehicles and stored vehicles are rough estimates. Furthermore, it has not been possible to collect reliable data from the non-registered dismantlers, but the number of vehicles scrapped by these dismantlers are considered as low. However, some of the vehicles are abandoned in public areas after dismantling valuable spare part. These vehicles are later on collected by the municipality and brought to a registered dismantler. Conclusion Based on the information collected during the project it is concluded that about 84% of end of life vehicles, that are not exported, are scrapped by registered dismantlers with the payment of scrapping fee. Within the period 91% of cars have been scrapped while only 27% of vans have been scrapped by registered dismantlers. With regard to abandoned vehicles in Copenhagen the number seems to have been reduced, while this is not likely to be the case in the country as a whole. However, the figures must be considered as indicative as there are no comprehensive register of these vehicles. Furthermore, the actual number of abandoned vehicles is lower than the above mentioned, because some of the abandoned vehicles provisionally are cancelled from the Central Motorvehicle Register. A considerable number of vehicles are stored in gardens etc. Based on the collected data it is estimated that around vehicles are stored, and that about of them have been scrapped during the investigation period. There seems to be a tendency that more vehicles are sent to dismantlers in municipalities, where information about the new vehicle scrapping scheme has been disseminated. 13

14 14

15 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med projektet er at evaluere den nye bilskrot-ordning med henblik på at tilvejebringe dokumentation for i hvilket omfang lovens sigte er opfyldt. Hensigten med loven har været at fremme afleveringen af udtjente person- og varebiler til korrekt affaldshåndtering hos registrerede autoophuggere, samt at reducere antallet af udtjente biler henstillet på offentlige og private arealer. Evalueringen omfatter således en undersøgelse og vurdering af ordningens effektivitet hvad angår aflevering af biler til affaldshåndtering hos registrerede ophugningsvirksomheder samt reduktion af antallet af biler henstillet på offentlige og private arealer. Målet med evalueringen har været at vurdere om og i hvilket omfang ordningen: Har medført en reduktion i antallet af biler henstillet på offentlige arealer (herreløse biler). Har medført en reduktion i antallet af udtjente biler, der henstår på private ejendomme (henstillede biler). Har medført en stigning i antallet af udtjente biler, der er afleveret til ophugning på registrerede ophugningsvirksomheder med udbetaling af skrotningsgodtgørelse til følge. Har medført en ændring i antallet af at herreløse og henstillede personog varebiler, der afleveres til affaldshåndtering på en registreret ophugningsvirksomhed uden udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Projektet er afgrænset til de biltyper der er omfattet af Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, hvilket vil sige personbiler beregnet til højst 9 personer og varevogne med totalvægt på ikke over kg. Tidsmæssigt er evalueringen afgrænset til perioden fra 1. juli 2000 til 1. juli dvs. det første år ordningen har fungeret. 1.2 baggrund Folketinget vedtog med lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler at gennemføre en ordning med sigte på at fremme aflevering af udtjente person- og varebiler til korrekt affaldshåndtering hos registrerede autoophugningsvirksomheder. Formålet med ordningen er at minimere antallet af henstillede bilvrag, herunder herreløse biler, på offentlige og private arealer samt at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering af udtjente biler. 15

16 Reglerne om affaldshåndtering af motordrevne køretøjer er fastsat i bekendtgørelse nr. 141 af 25. februar 2000 om indbetaling af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. I juni 2000, umiddelbart inden regelsættet trådte i kraft og i december 2000 blev der gennemført informationskampagner om ordningen. Der blev desuden afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af virksomheder, der var registreret eller som forvent edes registreret efter bestemmelserne i 5 i bekendtgørelse nr Endvidere udsendtes en orientering om de to bekendtgørelser med Miljøstyrelsens fortolkning af en række bestemmelser i de to bekendtgørelser. Miljø- og energiministeren har besluttet at ordningen skal evalueres efter, at den har virket et års tid. 1.3 organisering Projektet er gennemført af RAMBØLL, Afdelingen for Virksomhedsmiljø. Fra RAMBØLL har medvirket Grethe Føns Hjortbak, Stig Hirsbak og Niels Juul Busch, med sidstnævnte som projektleder. I forbindelse med projektet har været nedsat en følgegruppe med følgende sammensætning: Peter Grau, Miljøstyrelsen, formand Bent Mikkelsen, Miljøordning for Biler (MOB) Jørgen Jørgensen, Forenede Danske Motorejere (FDM) Niels Remtoft, Kommunernes Landsforening (KL) Grethe Føns Hjortbak, RAMBØLL Stig Hirsbak, RAMBØLL Niels Juul Busch, RAMBØLL. Følgegruppen har bistået med råd, vejledning og data samt kommenteret rapporten under dens opbygning. 1.4 rapportstruktur Rapporten indledes med en kort gennemgang af den nye bilskrot-ordning (kapitel2). Dernæst følger i kapitel 3 en overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet, for at etablere et overblik over de væsentlige strømme, hvorigennem biler kanaliseres. Desuden defineres de væsentligste begreber, der anvendes i rapporten. I kapitel 4 følger opgørelser over import og eksport af nye og brugte biler, for at belyse de væsentligste input og outputs til og fra bilparken. I kapitel 5 opgøres antallet af biler, der registreres og afmeldes i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Kapitel 6 indeholder en opgørelse af de biler, som sendes til ophugning. I kapitel 7 er resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse om herreløse og henstillede biler i en række danske kommuner sammenfattet. 16

17 Til sidst i kapitel 8 er der opstillet en samlet balance for bil-kredsløbet, baseret på de data der er præsenteret i de øvrige kapitler. Dette kapitel indeholder desuden konklusioner. 17

18 18

19 2 Den nye bilskrot-ordning Den 1. juli 2000 trådte den nye bilskrot-ordning i kraft. Formålet med denne ordning er at sikre, at udtjente biler bringes til ophugning hos ophugningsvirksomheder, der kan gennemføre en miljømæssig forsvarlig ophugning af bilerne og deres restprodukter. Når bilskrot-ordningen kaldes ny skyldes det, at der tidligere har været gennemført kampagner for udskiftning af ældre biler, hvor der ligeledes er udbetalt skrotningsgodtgørelse. 2.1 miljøordning for biler Den nye bilskrot-ordning administreres af Miljøordning for Biler (MOB), der er en selvstændig organisation med sekretariat under De Danske Bilimportører. MOB har bl.a. til opgave at administrere udbetalingen af ophugningsgodtgørelser samt at informere om ordningen. Miljøordning for Biler har blandt andet oprettet en hjemmeside med adressen: Der er i dag registreret ca. 200 ophugningsvirksomheder, der kan foretage ophugning miljømæssigt forsvarlig og dermed berettiger til udbetaling af ophugningsgodtgørelse til bilejeren. De registrerede autoophugningsvirksomheder kan ses på miljøordningens hjemmeside. 2.2 lovgivning om bilskrot-ordningen Følgende love og bekendtgørelser regulerer området: Lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Bekendtgørelse nr. 141 af 25. juni 2000 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. Ordningen gælder for biler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer (kategori M1) og varebiler, hvis totalvægt ikke overstiger kg (kategori N1). Dertil kommer at bilerne skal være omfattet af loven om ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Ordningen finansieres ved at opkræve miljøbidrag på 90 kr. om året pr. bil. Forsikringsselskaberne indkræver miljøbidraget sammen med præmien til ansvarsforsikringen. Efterfølgende indbetaler forsikringsselskaberne miljøbidraget til told- og skattemyndighederne. Ophugningsvirksomheder skal opfylde et af nedenstående krav for at blive registreret: Have et certificeret miljøledelsessystem efter ISO 14001, 19

20 Have et certificeret kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 eller ISO 9002, eller Være tilmeldt EMAS-forordningen. Derudover er virksomhederne bl.a. forpligtet til at overholde behandlingskravene i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 860 af 29. november ophugningsgodtgørelse Godtgørelsen for miljørigtig skrotning af biler er på kr. (for biler afmeldt i perioden dog kr.) og tilfalder den sidst registrerede ejer. For at godtgørelsen kan udbetales skal bilen være afmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer efter 30. juni 2000, og der skal foreligge en skrotningsattest. Skrotningsattesten udstedes af autoophugningsvirksomhederne på blanketter fortrykt af Miljøstyrelsen. Attesterne skal underskrives af virksomhedens ansvarlige ledelse. Anmodning om udbetaling af godtgørelse sker ved fremsendelse af den udfyldte skrotningsattest til Miljøordning for Biler sammen med registreringsattest med påtegning om, at bilen er afmeldt eller kvittering for afmeldelse. Derefter udbetales godtgørelsen enten på en check eller indsættes direkte på modtagerens bankkonto. Hovedparten af autoophuggerne tilbyder bilejerne at få udbetalt differencen mellem skrotningsgodtgørelsen og ophugningsomkostningerne med det samme. Herefter klarer autoophuggerne papirarbejdet og får udbetalt skrotningsgodtgørelsen. Miljøordning for Biler fører kontrol med at der ikke udbetales godtgørelse for biler der genregistres. 2.4 regler vedr. herreløse biler Når en herreløs bil observeres på offentlig gade eller vej, retter vejmyndigheden eller politiet henvendelse til ejeren af køretøjet og opfordre denne til at fjerne det. Hvis ejeren ikke reagerer på opfordringen er det vejmyndighedens opgave at fjerne bilen. I de tilfælde hvor ejeren af bilen ikke findes og vejmyndigheden afleverer bilen til ophugning udbetales der ikke godtgørelse Vejmyndigheden er forpligtet til at aflevere bilen til miljømæssig korrekt affaldshåndtering, forudsat den klassificeres som affald. Vejmyndigheden kan kræve sine udgifter til fjernelse af bilen dækket af den sidst registrerede ejer. Politiets rolle i forhold til de herreløse biler er at fjerne biler, som er til fare for trafikken. I mange kommuner foregår der et samarbejde mellem kommunen og politiet angående de herreløse biler. 2.5 regler vedr. henstillede biler Kommuner har med hjemmel i affaldsbekendtgørelsen 3, stk. 2 mulighed for at erklære henstillede biler for affald. Når en henstillet bil er betegnet som affald har borgerne pligt til at aflevere bilen til miljømæssig korrekt affaldshåndtering. Der kan imidlertid være tvivl om, hvornår en bil er affald. Som udgangspunkt beslutter ejeren selv, hvornår bilen er affald. Når ejeren 20

21 først har besluttet, at bilen er affald, kan andre ikke omstøde beslutningen. Dvs. at en autoophugger ikke må sælge en bil, som han har fået ind til ophugning. Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunerne anvender nedenstående kriterier ved afgørelser af om henstillede biler er affald: Køretøjet er ikke økonomisk reparérbart Køretøjet kan ikke registreres uden forudgående syn (synsrapport) Køretøjet har været uindregistreret i mere end 6 måneder og der er ikke tegn på at istandsættelse er iværksat Ophugning af køretøjet er påbegyndt. Biler betegnes desuden som affald, hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt: Køretøjet er overtaget fra sidste registrerede ejer med henblik på ophugning Køretøjet er afleveret til affaldshåndtering på en registreret ophugningsvirksomhed Autoophugningsvirksomhed er godkendelsespligtig virksomhed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ifølge Brancheorientering for autoophugningsbranchen (ref. 7) skal en virksomhed godkendes, hvis virksomheden modtager mere end 10 biler til ophugning om året, eller der gentagende gange observeres mere end 5 biler, hvor ophugning er påbegyndt. Denne orientering er kun vejledende og kommunalbestyrelsen kan derfor selv fastsætte en nedre grænse for, hvornår en autoophugningsvirksomhed skal have en miljøgodkendelse. Ophugningsvirksomheder, der ikke er registreret hos Miljøstyrelsen, dvs. ikke har bemyndigelse til at miljøbehandle biler samt udstede en skrotningsattest, må kun håndtere skrotbiler, der allerede er miljøbehandlet hos en registreret ophugningsvirksomhed. 21

22 22

23 3 Bil-kredsløbet Dette kapitel indeholder en overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet for at skabe et overblik over de kanaler hvorigennem biler bortskaffes. Hensigten hermed har været at strukturere dataindsamlingen og den efterfølgende vurdering af udviklingen i de enkelte affaldsstrømme for biler. 3.1 overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet Overordnet set består bil-kredsløbet af to puljer, hvor bilerne opholder sig i kortere eller længere tid. Den største pulje er de indregistrerede biler eller bilparken. Tilgangen hertil kommer via registrering af nye importerede og dansk producerede biler, genregistrering af brugte biler og indregistrering af importerede brugte biler. Nettoafmeldte biler er de biler, der udgår af den danske bilpark, og omfatter afmeldinger minus genregistreringer. Afgangen fra nettoafmeldte biler består af biler der afleveres til ophugning, eksport af brugte biler til udlandet, biler der henstilles på privat ejendom (henstillede biler) og herreløse biler. Den anden pulje består af ophuggede biler. Tilgangen omfatter udtjente biler som kommer direkte fra sidste ejer, herreløse biler som bringes til skrotning af enten politiet eller kommunen samt henstillede biler som kommer fra ejere der ikke længere ønsker at have en afmeldt bil stående. De ophuggede biler kan opdeles i dem, der afleveres til registrerede ophuggere og dem der afleveres til ikke-registrerede ophuggere. De biler, der afleveres til registrerede ophuggere, kan opdeles i de biler der udbetales ophugningsgodtgørelse for (dvs. de biler der er afmeldt efter at den nye bilskrot-ordning trådte i kraft) og biler der ikke kan udbetales ophugningsgodtgørelse for. Det beskrevne bil-kredsløb er sammenfattet i diagrammet nedenfor. 23

24 Figur 3: Overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet Importerede nye biler (netto) Importerede brugte biler Dansk producerede biler Nyregistrerede biler Afmeldte biler Genregistrerede biler Nettoafmeldte biler Eksporterede brugte biler Herreløse biler Henstillede biler Ophuggede biler Registrerede ophuggere Ophugget med godtgørelse Ophugget uden godtgørelse Ikke-registrerede ophuggere 24

25 3.2 afgrænsning og definitioner Dette afsnit indeholder definition og afgrænsning af de begreber, der er anvendt i ovenstående overordnede beskrivelse af bil-kredsløbet samt andre centrale begreber, der anvendes i projektrapporten Importerede biler Importerede biler betegner de biler, der importeres fra udlandet, hvilket omfatter langt størsteparten af de biler, som tilføres den danske bilpark. Importerede biler kan stå kortere eller længere tid hos forhandlere inden de sælges og dermed indregistreres. Derfor er der ikke nødvendigvis fuld overensstemmelse mellem antallet af registrerede biler i importstatistikken og antal biler registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer Dansk producerede biler En ganske lille del af de biler, der kører på de danske veje er produceret i Danmark. Det drejer sig primært om mindre biler, herunder mindre el-biler. Der foregår desuden en del karrosseri-ændring eller -bygning i Danmark, men dette drejer sig primært om lastvogne og busser af størrelser, som ikke er omfattet af Bilskrot-ordningen Indregistrerede biler Indregistrerede biler er de biler, der er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM), som administreres af Rigspolitiet. Alle biler, der kører på offentlige veje, skal være indregistrerede Afmelding af biler Biler som ikke længere anvendes kan afmeldes i forhold til CRM, hvorved ejeren slipper for at betale vægtafgift og lovpligtig ansvarsforsikring. De afmeldte biler omfatter således typisk biler, der henstilles på privat ejendom med henblik på reparation eller anden brug, eksport, videresalg (brugtvognsforhandlere) eller skrotning. Biler, der stjæles og ikke genfindes vil ligeledes blive afmeldt Midlertidigt afmeldte biler Midlertidigt afmeldte biler henstår primært hos forhandlere og på værksteder med henblik på salg og genregistrering. Der forekommer sæsonvariationer i antallet af midlertidigt afmeldte biler. På grundlag af en vurdering af antallet af afmeldte og genregistrerede biler antages det at antallet heraf pr. 1. juli 2000 og 1. juli 2001 er af samme størrelsesorden Herreløse biler Med herreløse biler menes biler, der er henstillet på offentlige og private veje og pladser eller i naturen uden nummerplader. Bilerne kan være henstillet af ejere, der betragter bilen som værdiløs eller af biltyve, som ikke længere har brug for bilen. Ofte er stelnummer fjernet for at vanskeliggøre myndighedernes identifikation af bilen og dermed bilens ejer. 25

26 3.2.7 Henstillede biler Med henstillede biler menes i denne sammenhæng biler som private har henstillet på privat ejendom med henblik på anden brug, reparation, gensalg eller som reservedelslager. Disse biler kan både være afmeldte eller midlertidig afmeldte Miljøordning for Biler Miljøordning for Biler er beskrevet nærmere i afsnit 2.1. Ordningen omfatter alle forsikrede biler, hvilket i princippet vil sige alle registrerede biler, bortset fra den del af de offentligt ejede biler, der er selvforsikrede. Det er ikke alle offentligt ejede biler, der er selvforsikrede, f.eks. er hovedparten af de kommunalt ejede biler forsikret i et almindeligt forsikringsselskab, hvorfor disse er omfattet af ordningen. Desuden vil hovedparten af de offentligt ejede biler blive solgt som brugte til private. En betydelig del af de offentligt ejede biler gennemgår således et privat ejerskab, før de skrottes. Herved vil de være omfattet af ordningen inden de skrottes. 26

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2004 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2005 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2003 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9 Titel Vejl. af 01-04-2007 til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2007 Type Vejledning Publiceret

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3, 4, og 6, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, stk. 1 og 4, 44, stk. 1 og

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 11 JAN. 2013 10-0217790 10-0218236. I afgørelsen har deltaget: I. Otzen, Bodil Toftemann og H.C.

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 11 JAN. 2013 10-0217790 10-0218236. I afgørelsen har deltaget: I. Otzen, Bodil Toftemann og H.C. jhq/ 6. kt. KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 11 JAN. 2013 10-0217790 10-0218236 I afgørelsen har deltaget: I. Otzen, Bodil Toftemann og H.C. Thomsen Klager: Klage over: Danish Car-Service ApS SKATs

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere