Evaluering af bilskrotordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af bilskrotordningen"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Evaluering af bilskrotordningen Grethe Føns Hjortbak, Stig Hirsbak og Niels Juul Busch Rambøll A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND ORGANISERING RAPPORTSTRUKTUR 16 2 DEN NYE BILSKROT-ORDNING MILJØORDNING FOR BILER LOVGIVNING OM BILSKROT-ORDNINGEN OPHUGNINGSGODTGØRELSE REGLER VEDR. HERRELØSE BILER REGLER VEDR. HENSTILLEDE BILER 20 3 BIL-KREDSLØBET OVERORDNET BESKRIVELSE AF BIL-KREDSLØBET AFGRÆNSNING OG DEFINITIONER Importerede biler Dansk producerede biler Indregistrerede biler Afmelding af biler Midlertidigt afmeldte biler Herreløse biler Henstillede biler Miljøordning for Biler 26 4 IMPORT OG EKSPORT AF BILER NETTOIMPORT AF NYE BILER IMPORT OG EKSPORT AF BRUGTE BILER REGISTRERET IMPORT AF BRUGTE BILER Registreret eksport af brugte biler Illegal import og eksport af biler DANSK PRODUKTION AF BILER 31 5 REGISTRERING AF BILER NYREGISTRERING AF BILER GENREGISTRERINGER BESTANDEN AF BILER AFMELDING AF BILER MIDLERTIDIG AFMELDING AF BILER BEREGNET AFGANG AF BILER 37 6 OPGØRELSE AF BILER SENDT TIL OPHUGNING BILOPHUGNINGSVIRKSOMHEDER 39 3

4 6.2 REGISTREREDE OPHUGNINGSVIRKSOMHEDER IKKE-REGISTREREDE OPHUGNINGSVIRKSOMHEDER 40 7 UNDERSØGELSE AF HERRELØSE OG HENSTILLEDE BILER TIDLIGERE OPGØRELSE AF HERRELØSE OG HENSTILLEDE BILER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OPGØRELSE OVER HERRELØSE BILER Herreløse biler i provinskommunerne Herreløse biler i Københavns Kommune BEREGNING AF HERRELØSE BILER I DANMARK Ekstrapolering af antal herreløse biler pr indbygger Ekstrapolering af antal herreløse biler pr. kommune Ekstrapolering af antal herreløse biler afhængig af indsats mod skrotbiler Resultat OPGØRELSE AF HENSTILLEDE BILER Afgang fra bestanden af henstillede biler 48 8 SAMLET VURDERING SAMLET BALANCE KONKLUSION Effekten af den nye bilskrot-ordning Reduktion af herreløse og henstillede biler 55 Annex 1 Referenceliste 57 Annex 2 Spørgeskema om bilskrotordningen 58 Annex 3 Udbetaling af godtgørelse i forhold til afmelding 60 Annex 4 Kommuner omfattet af spørgeskema-undersøgelse 61 Annex 5 Herreløse biler i en række kommuner 62 Annex 6 Betaling for bortskaffelse af de herreløse biler og findested 64 Annex 7 Data for kommuner, herreløse biler og indbyggere 65 Annex 8 Oversigt over klager over henstillede biler 66 4

5 Forord Miljøstyrelsen har på anmodning fra Miljøministeren igangsat denne evaluering af den nye bilskrot-ordning, der trådte i kraft d. 1. juli I forbindelse med projektet har der været nedsat en følgegruppe med følgende sammensætning: Peter Grau, Miljøstyrelsen, formand Bent Mikkelsen, Miljøordning for Biler Jørgen Jørgensen, Forenede Danske Motorejere Niels Remtoft, Kommunernes Landsforening Grethe Føns Hjortbak, RAMBØLL Stig Hirsbak, RAMBØLL Niels Juul Busch, RAMBØLL. Følgegruppen har bistået med råd, vejledning og data samt kommenteret rapporten under dens opbygning. RAMBØLL har fungeret som konsulent på opgaven. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Formålet med projektet Formålet med projektet har været at evaluere den nye bilskrot-ordning med henblik på at tilvejebringe dokumentation for i hvilket omfang lovens sigte er opfyldt. Evalueringen omfatter således en undersøgelse og vurdering af ordningens effektivitet hvad angår aflevering af biler til affaldshåndtering hos registrerede ophugningsvirksomheder samt reduktion af antallet af biler henstillet på offentlige arealer herreløse biler og biler henstillet på privat ejendom henstillede biler. Evalueringen er gennemført for perioden 1. juli 2000, hvor den nye bilskrotordning trådte i kraft, og et år frem. Desuden omfatter evalueringen kun de køretøjer der er omfattet af ordningen, hvilket vil sige personbiler og varevogne op til 3,5 tons. Evalueringen er baseret på oplysninger indsamlet fra en række kilder, herunder Danmarks Statistik, Centralregistret for Motorkøretøjer, Dansk Autogenbrug samt Miljøordning for Biler, som administrerer den nye bilskrot-ordning. Desuden er der indsamlet oplysninger fra kommunerne via spørgeskemaer som er sendt til 80 kommuner. Bilkredsløbet På baggrund af de indsamlede oplysninger er der udarbejdet et overblik over kredsløbet for bilen i Danmark, herunder antallet af herreløse og henstillede samt andre udtjente biler som tilføres autoophuggerne. Resultatet fremgår af diagrammet nedenfor. Diagrammet angiver antallet af biler, der har passeret igennem de pågældende faser i den undersøgte periode (1. juli juni 2001) 7

8 Fig. 1: Oversigt over strømmen af biler i perioden 1. juli juni Importerede nye biler (netto) Importerede brugte biler Dansk producerede biler Nyregistrerede biler Afmeldte biler Nettoafmeldte biler Genregistrerede biler Eksporterede brugte biler Herreløse biler Henstillede biler Ophuggede biler ? Registrerede ophuggere Ophugget med godtgørelse Ophugget uden godtgørelse Ikke-registrerede ophuggere? 8

9 Ud af de biler der netto er afmeldt i perioden er mindst eksporteret som brugte biler. Dette betyder, at antallet af udtjente biler til ophugning udgør højst biler, hvoraf skønnes at være personbiler og varevogne. I perioden er der udbetalt ophugningsgodtgørelse for personbiler og varevogne, altså i alt køretøjer. Der er efter d udbetalt godtgørelse for ca biler, som er afmeldt indenfor perioden. I perioden er der ophugget biler hos registrerede ophuggere, heraf er stk. herreløse biler og stk. henstillede biler; resten er afmeldte biler der leveres fra privatpersoner, autoværksteder eller brugtvognsforhandlere. Dertil kommer et ukendt antal, som er eksporteret som brugte biler eller afhændet til ikke-registrerede ophuggere. Ud af biler, der er sendt til ophugning, er der udbetalt ophugningsgodtgørelse for af bilerne, mens resten ikke har modtaget godtgørelse, i de fleste tilfælde fordi de er afmeldt inden den nye bilskrotordning trådte i kraft. Det bemærkes, at tallene for herreløse og henstillede biler er forbundet med en del usikkerhed, da der ikke foretages en systematisk landsdækkende registrering af disse biler. Desuden har det ikke været muligt at få pålidelige data om hvor mange biler der går via ikke-registrerede ophuggere. Det skønnes dog at antallet er meget lavt, da de fleste ophuggere er omfattet af Miljøordning for Biler. Nogle af de herreløse biler henstilles af uautoriserede ophuggere. Disse herreløse biler indsamles ofte af kommunerne, hvorved bilerne tilføres registrerede ophuggere. Konklusion Ud fra de indsamlede oplysninger kan det konkluderes, at ca. 84% af de udtjente biler, som ikke eksporteres, ophugges af registrerede ophuggere med udbetaling af ophugningsgodtgørelse. Inden for den undersøgte periode har andelen været høj for personbiler (91%), men lav for varevogne (27%). Det vides, at der eksporteres en del brugte biler, uden at dette registreres hos Danmarks Statistik. På baggrund af de indsamlede oplysninger synes der at have været en mindre nedgang i antallet af herreløse biler i København, mens der for landet som helhed ikke kan registreres en nedgang. Der er dog en betydelig usikkerhed om antallet af herreløse biler fordi indsamlingen af disse biler tidligere blev varetaget af politiet og nu varetages af kommunerne som vejmyndighed. Desuden er det reelle antal herreløse biler lavere end det registrerede antal, fordi en del af bilerne er midlertidigt afmeldte biler som bilejeren ulovligt har henstillet på offentlig vej. Der er henstillet et anseeligt antal biler i haver m.v. På baggrund af de indsamlede data skønnes, at der er en pulje i størrelsesorden henstillede biler, og at der ud af denne pulje er afleveret omkring stk. til ophugning i den undersøgte periode. Der synes at være en tendens til, at der afleveres flere henstillede biler til ophugning i kommuner, der har oplyst om den nye bilskrot-ordning. 9

10 10

11 Summary and conclusions The objective of the project The objective of this study is to evaluate the new Danish vehicle scrapping scheme with the aim to provide documentation to which extend the purpose of the vehicle scrapping law has been fulfilled. The evaluation includes an investigation and an assessment of the efficiency of the vehicle scrapping schemes with respect to the number of end of life vehicles delivered to registered dismantlers as well as the reduction in the number of vehicles abandoned in the public areas and the number of vehicles stored on private properties. The evaluation covers the period from 1 July 2000 where the new vehicle scrapping scheme was introduced, and one year ahead. Furthermore, the evaluation only includes those vehicles that are included of the scheme, meaning personal cars and delivery vans up to a total weight of 3.5 tonnes. The evaluation is based on information and data from among others the Danish Statistical Bureau, the Central Motorvehicle Register, Danish Auto Recycling and the Danish Environmental Facility for Vehicles which is managing the vehicle scrapping scheme. The flow of motor vehicles Based on the information gathered the overview of the flow of motor vehicles can be described as shown in fig. 2 below, including numbers of abandoned and stored vehicles, as well as vehicles delivered to dismantlers. The diagram shows the number of vehicles in the different phases of the vehicle flow during the period of investigation. 11

12 Fig. 2: The flow of vehicles during the period, 1 july june New vehicles imported (net) Used vehicles imported manufactured vehicles Vehicles, first registration Vehicles, cancelled Vehicles, cancelled (net) Renewed registration Used vehicles exported Vehicles abandoned Vehicles stored Vehicles scrapped ? Registered dismantlers Scrapping fee paid Scrapping fee not paid Non-registered dismantlers? 12

13 The net total number of vehicles cancelled from the Central Motorvehicle Register includes at least used vehicles that have been exported. This means that the number of end of life vehicles for scrapping is approximately vehicles, including cars and vans. In the same period vehicle scrapping fees have been paid for cars and vans. After 30 June 2001 it is expected that scrapping fee for another vehicles will be paid due to the fact that these vehicles have been cancelled from the Central Motorvehicle Register during the period. Within the period vehicles have been scrapped at registered dismantlers, including abandoned and stored vehicles. The remaining number of vehicles have been delivered by vehicle owners, vehicle repair workshops and dealers of used vehicles. Scrapping fee has been paid for vehicles out of a total of vehicles scrapped. The remaining vehicles did not receive scrapping fee most likely because they were cancelled from the Central Motorvehicle Register before the scrapping scheme was introduced. It should be emphasised that the figures for abandoned vehicles and stored vehicles are rough estimates. Furthermore, it has not been possible to collect reliable data from the non-registered dismantlers, but the number of vehicles scrapped by these dismantlers are considered as low. However, some of the vehicles are abandoned in public areas after dismantling valuable spare part. These vehicles are later on collected by the municipality and brought to a registered dismantler. Conclusion Based on the information collected during the project it is concluded that about 84% of end of life vehicles, that are not exported, are scrapped by registered dismantlers with the payment of scrapping fee. Within the period 91% of cars have been scrapped while only 27% of vans have been scrapped by registered dismantlers. With regard to abandoned vehicles in Copenhagen the number seems to have been reduced, while this is not likely to be the case in the country as a whole. However, the figures must be considered as indicative as there are no comprehensive register of these vehicles. Furthermore, the actual number of abandoned vehicles is lower than the above mentioned, because some of the abandoned vehicles provisionally are cancelled from the Central Motorvehicle Register. A considerable number of vehicles are stored in gardens etc. Based on the collected data it is estimated that around vehicles are stored, and that about of them have been scrapped during the investigation period. There seems to be a tendency that more vehicles are sent to dismantlers in municipalities, where information about the new vehicle scrapping scheme has been disseminated. 13

14 14

15 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med projektet er at evaluere den nye bilskrot-ordning med henblik på at tilvejebringe dokumentation for i hvilket omfang lovens sigte er opfyldt. Hensigten med loven har været at fremme afleveringen af udtjente person- og varebiler til korrekt affaldshåndtering hos registrerede autoophuggere, samt at reducere antallet af udtjente biler henstillet på offentlige og private arealer. Evalueringen omfatter således en undersøgelse og vurdering af ordningens effektivitet hvad angår aflevering af biler til affaldshåndtering hos registrerede ophugningsvirksomheder samt reduktion af antallet af biler henstillet på offentlige og private arealer. Målet med evalueringen har været at vurdere om og i hvilket omfang ordningen: Har medført en reduktion i antallet af biler henstillet på offentlige arealer (herreløse biler). Har medført en reduktion i antallet af udtjente biler, der henstår på private ejendomme (henstillede biler). Har medført en stigning i antallet af udtjente biler, der er afleveret til ophugning på registrerede ophugningsvirksomheder med udbetaling af skrotningsgodtgørelse til følge. Har medført en ændring i antallet af at herreløse og henstillede personog varebiler, der afleveres til affaldshåndtering på en registreret ophugningsvirksomhed uden udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Projektet er afgrænset til de biltyper der er omfattet af Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, hvilket vil sige personbiler beregnet til højst 9 personer og varevogne med totalvægt på ikke over kg. Tidsmæssigt er evalueringen afgrænset til perioden fra 1. juli 2000 til 1. juli dvs. det første år ordningen har fungeret. 1.2 baggrund Folketinget vedtog med lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler at gennemføre en ordning med sigte på at fremme aflevering af udtjente person- og varebiler til korrekt affaldshåndtering hos registrerede autoophugningsvirksomheder. Formålet med ordningen er at minimere antallet af henstillede bilvrag, herunder herreløse biler, på offentlige og private arealer samt at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering af udtjente biler. 15

16 Reglerne om affaldshåndtering af motordrevne køretøjer er fastsat i bekendtgørelse nr. 141 af 25. februar 2000 om indbetaling af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. I juni 2000, umiddelbart inden regelsættet trådte i kraft og i december 2000 blev der gennemført informationskampagner om ordningen. Der blev desuden afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af virksomheder, der var registreret eller som forvent edes registreret efter bestemmelserne i 5 i bekendtgørelse nr Endvidere udsendtes en orientering om de to bekendtgørelser med Miljøstyrelsens fortolkning af en række bestemmelser i de to bekendtgørelser. Miljø- og energiministeren har besluttet at ordningen skal evalueres efter, at den har virket et års tid. 1.3 organisering Projektet er gennemført af RAMBØLL, Afdelingen for Virksomhedsmiljø. Fra RAMBØLL har medvirket Grethe Føns Hjortbak, Stig Hirsbak og Niels Juul Busch, med sidstnævnte som projektleder. I forbindelse med projektet har været nedsat en følgegruppe med følgende sammensætning: Peter Grau, Miljøstyrelsen, formand Bent Mikkelsen, Miljøordning for Biler (MOB) Jørgen Jørgensen, Forenede Danske Motorejere (FDM) Niels Remtoft, Kommunernes Landsforening (KL) Grethe Føns Hjortbak, RAMBØLL Stig Hirsbak, RAMBØLL Niels Juul Busch, RAMBØLL. Følgegruppen har bistået med råd, vejledning og data samt kommenteret rapporten under dens opbygning. 1.4 rapportstruktur Rapporten indledes med en kort gennemgang af den nye bilskrot-ordning (kapitel2). Dernæst følger i kapitel 3 en overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet, for at etablere et overblik over de væsentlige strømme, hvorigennem biler kanaliseres. Desuden defineres de væsentligste begreber, der anvendes i rapporten. I kapitel 4 følger opgørelser over import og eksport af nye og brugte biler, for at belyse de væsentligste input og outputs til og fra bilparken. I kapitel 5 opgøres antallet af biler, der registreres og afmeldes i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Kapitel 6 indeholder en opgørelse af de biler, som sendes til ophugning. I kapitel 7 er resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse om herreløse og henstillede biler i en række danske kommuner sammenfattet. 16

17 Til sidst i kapitel 8 er der opstillet en samlet balance for bil-kredsløbet, baseret på de data der er præsenteret i de øvrige kapitler. Dette kapitel indeholder desuden konklusioner. 17

18 18

19 2 Den nye bilskrot-ordning Den 1. juli 2000 trådte den nye bilskrot-ordning i kraft. Formålet med denne ordning er at sikre, at udtjente biler bringes til ophugning hos ophugningsvirksomheder, der kan gennemføre en miljømæssig forsvarlig ophugning af bilerne og deres restprodukter. Når bilskrot-ordningen kaldes ny skyldes det, at der tidligere har været gennemført kampagner for udskiftning af ældre biler, hvor der ligeledes er udbetalt skrotningsgodtgørelse. 2.1 miljøordning for biler Den nye bilskrot-ordning administreres af Miljøordning for Biler (MOB), der er en selvstændig organisation med sekretariat under De Danske Bilimportører. MOB har bl.a. til opgave at administrere udbetalingen af ophugningsgodtgørelser samt at informere om ordningen. Miljøordning for Biler har blandt andet oprettet en hjemmeside med adressen: Der er i dag registreret ca. 200 ophugningsvirksomheder, der kan foretage ophugning miljømæssigt forsvarlig og dermed berettiger til udbetaling af ophugningsgodtgørelse til bilejeren. De registrerede autoophugningsvirksomheder kan ses på miljøordningens hjemmeside. 2.2 lovgivning om bilskrot-ordningen Følgende love og bekendtgørelser regulerer området: Lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Bekendtgørelse nr. 141 af 25. juni 2000 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. Ordningen gælder for biler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer (kategori M1) og varebiler, hvis totalvægt ikke overstiger kg (kategori N1). Dertil kommer at bilerne skal være omfattet af loven om ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Ordningen finansieres ved at opkræve miljøbidrag på 90 kr. om året pr. bil. Forsikringsselskaberne indkræver miljøbidraget sammen med præmien til ansvarsforsikringen. Efterfølgende indbetaler forsikringsselskaberne miljøbidraget til told- og skattemyndighederne. Ophugningsvirksomheder skal opfylde et af nedenstående krav for at blive registreret: Have et certificeret miljøledelsessystem efter ISO 14001, 19

20 Have et certificeret kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 eller ISO 9002, eller Være tilmeldt EMAS-forordningen. Derudover er virksomhederne bl.a. forpligtet til at overholde behandlingskravene i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 860 af 29. november ophugningsgodtgørelse Godtgørelsen for miljørigtig skrotning af biler er på kr. (for biler afmeldt i perioden dog kr.) og tilfalder den sidst registrerede ejer. For at godtgørelsen kan udbetales skal bilen være afmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer efter 30. juni 2000, og der skal foreligge en skrotningsattest. Skrotningsattesten udstedes af autoophugningsvirksomhederne på blanketter fortrykt af Miljøstyrelsen. Attesterne skal underskrives af virksomhedens ansvarlige ledelse. Anmodning om udbetaling af godtgørelse sker ved fremsendelse af den udfyldte skrotningsattest til Miljøordning for Biler sammen med registreringsattest med påtegning om, at bilen er afmeldt eller kvittering for afmeldelse. Derefter udbetales godtgørelsen enten på en check eller indsættes direkte på modtagerens bankkonto. Hovedparten af autoophuggerne tilbyder bilejerne at få udbetalt differencen mellem skrotningsgodtgørelsen og ophugningsomkostningerne med det samme. Herefter klarer autoophuggerne papirarbejdet og får udbetalt skrotningsgodtgørelsen. Miljøordning for Biler fører kontrol med at der ikke udbetales godtgørelse for biler der genregistres. 2.4 regler vedr. herreløse biler Når en herreløs bil observeres på offentlig gade eller vej, retter vejmyndigheden eller politiet henvendelse til ejeren af køretøjet og opfordre denne til at fjerne det. Hvis ejeren ikke reagerer på opfordringen er det vejmyndighedens opgave at fjerne bilen. I de tilfælde hvor ejeren af bilen ikke findes og vejmyndigheden afleverer bilen til ophugning udbetales der ikke godtgørelse Vejmyndigheden er forpligtet til at aflevere bilen til miljømæssig korrekt affaldshåndtering, forudsat den klassificeres som affald. Vejmyndigheden kan kræve sine udgifter til fjernelse af bilen dækket af den sidst registrerede ejer. Politiets rolle i forhold til de herreløse biler er at fjerne biler, som er til fare for trafikken. I mange kommuner foregår der et samarbejde mellem kommunen og politiet angående de herreløse biler. 2.5 regler vedr. henstillede biler Kommuner har med hjemmel i affaldsbekendtgørelsen 3, stk. 2 mulighed for at erklære henstillede biler for affald. Når en henstillet bil er betegnet som affald har borgerne pligt til at aflevere bilen til miljømæssig korrekt affaldshåndtering. Der kan imidlertid være tvivl om, hvornår en bil er affald. Som udgangspunkt beslutter ejeren selv, hvornår bilen er affald. Når ejeren 20

21 først har besluttet, at bilen er affald, kan andre ikke omstøde beslutningen. Dvs. at en autoophugger ikke må sælge en bil, som han har fået ind til ophugning. Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunerne anvender nedenstående kriterier ved afgørelser af om henstillede biler er affald: Køretøjet er ikke økonomisk reparérbart Køretøjet kan ikke registreres uden forudgående syn (synsrapport) Køretøjet har været uindregistreret i mere end 6 måneder og der er ikke tegn på at istandsættelse er iværksat Ophugning af køretøjet er påbegyndt. Biler betegnes desuden som affald, hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt: Køretøjet er overtaget fra sidste registrerede ejer med henblik på ophugning Køretøjet er afleveret til affaldshåndtering på en registreret ophugningsvirksomhed Autoophugningsvirksomhed er godkendelsespligtig virksomhed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ifølge Brancheorientering for autoophugningsbranchen (ref. 7) skal en virksomhed godkendes, hvis virksomheden modtager mere end 10 biler til ophugning om året, eller der gentagende gange observeres mere end 5 biler, hvor ophugning er påbegyndt. Denne orientering er kun vejledende og kommunalbestyrelsen kan derfor selv fastsætte en nedre grænse for, hvornår en autoophugningsvirksomhed skal have en miljøgodkendelse. Ophugningsvirksomheder, der ikke er registreret hos Miljøstyrelsen, dvs. ikke har bemyndigelse til at miljøbehandle biler samt udstede en skrotningsattest, må kun håndtere skrotbiler, der allerede er miljøbehandlet hos en registreret ophugningsvirksomhed. 21

22 22

23 3 Bil-kredsløbet Dette kapitel indeholder en overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet for at skabe et overblik over de kanaler hvorigennem biler bortskaffes. Hensigten hermed har været at strukturere dataindsamlingen og den efterfølgende vurdering af udviklingen i de enkelte affaldsstrømme for biler. 3.1 overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet Overordnet set består bil-kredsløbet af to puljer, hvor bilerne opholder sig i kortere eller længere tid. Den største pulje er de indregistrerede biler eller bilparken. Tilgangen hertil kommer via registrering af nye importerede og dansk producerede biler, genregistrering af brugte biler og indregistrering af importerede brugte biler. Nettoafmeldte biler er de biler, der udgår af den danske bilpark, og omfatter afmeldinger minus genregistreringer. Afgangen fra nettoafmeldte biler består af biler der afleveres til ophugning, eksport af brugte biler til udlandet, biler der henstilles på privat ejendom (henstillede biler) og herreløse biler. Den anden pulje består af ophuggede biler. Tilgangen omfatter udtjente biler som kommer direkte fra sidste ejer, herreløse biler som bringes til skrotning af enten politiet eller kommunen samt henstillede biler som kommer fra ejere der ikke længere ønsker at have en afmeldt bil stående. De ophuggede biler kan opdeles i dem, der afleveres til registrerede ophuggere og dem der afleveres til ikke-registrerede ophuggere. De biler, der afleveres til registrerede ophuggere, kan opdeles i de biler der udbetales ophugningsgodtgørelse for (dvs. de biler der er afmeldt efter at den nye bilskrot-ordning trådte i kraft) og biler der ikke kan udbetales ophugningsgodtgørelse for. Det beskrevne bil-kredsløb er sammenfattet i diagrammet nedenfor. 23

24 Figur 3: Overordnet beskrivelse af bil-kredsløbet Importerede nye biler (netto) Importerede brugte biler Dansk producerede biler Nyregistrerede biler Afmeldte biler Genregistrerede biler Nettoafmeldte biler Eksporterede brugte biler Herreløse biler Henstillede biler Ophuggede biler Registrerede ophuggere Ophugget med godtgørelse Ophugget uden godtgørelse Ikke-registrerede ophuggere 24

25 3.2 afgrænsning og definitioner Dette afsnit indeholder definition og afgrænsning af de begreber, der er anvendt i ovenstående overordnede beskrivelse af bil-kredsløbet samt andre centrale begreber, der anvendes i projektrapporten Importerede biler Importerede biler betegner de biler, der importeres fra udlandet, hvilket omfatter langt størsteparten af de biler, som tilføres den danske bilpark. Importerede biler kan stå kortere eller længere tid hos forhandlere inden de sælges og dermed indregistreres. Derfor er der ikke nødvendigvis fuld overensstemmelse mellem antallet af registrerede biler i importstatistikken og antal biler registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer Dansk producerede biler En ganske lille del af de biler, der kører på de danske veje er produceret i Danmark. Det drejer sig primært om mindre biler, herunder mindre el-biler. Der foregår desuden en del karrosseri-ændring eller -bygning i Danmark, men dette drejer sig primært om lastvogne og busser af størrelser, som ikke er omfattet af Bilskrot-ordningen Indregistrerede biler Indregistrerede biler er de biler, der er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM), som administreres af Rigspolitiet. Alle biler, der kører på offentlige veje, skal være indregistrerede Afmelding af biler Biler som ikke længere anvendes kan afmeldes i forhold til CRM, hvorved ejeren slipper for at betale vægtafgift og lovpligtig ansvarsforsikring. De afmeldte biler omfatter således typisk biler, der henstilles på privat ejendom med henblik på reparation eller anden brug, eksport, videresalg (brugtvognsforhandlere) eller skrotning. Biler, der stjæles og ikke genfindes vil ligeledes blive afmeldt Midlertidigt afmeldte biler Midlertidigt afmeldte biler henstår primært hos forhandlere og på værksteder med henblik på salg og genregistrering. Der forekommer sæsonvariationer i antallet af midlertidigt afmeldte biler. På grundlag af en vurdering af antallet af afmeldte og genregistrerede biler antages det at antallet heraf pr. 1. juli 2000 og 1. juli 2001 er af samme størrelsesorden Herreløse biler Med herreløse biler menes biler, der er henstillet på offentlige og private veje og pladser eller i naturen uden nummerplader. Bilerne kan være henstillet af ejere, der betragter bilen som værdiløs eller af biltyve, som ikke længere har brug for bilen. Ofte er stelnummer fjernet for at vanskeliggøre myndighedernes identifikation af bilen og dermed bilens ejer. 25

26 3.2.7 Henstillede biler Med henstillede biler menes i denne sammenhæng biler som private har henstillet på privat ejendom med henblik på anden brug, reparation, gensalg eller som reservedelslager. Disse biler kan både være afmeldte eller midlertidig afmeldte Miljøordning for Biler Miljøordning for Biler er beskrevet nærmere i afsnit 2.1. Ordningen omfatter alle forsikrede biler, hvilket i princippet vil sige alle registrerede biler, bortset fra den del af de offentligt ejede biler, der er selvforsikrede. Det er ikke alle offentligt ejede biler, der er selvforsikrede, f.eks. er hovedparten af de kommunalt ejede biler forsikret i et almindeligt forsikringsselskab, hvorfor disse er omfattet af ordningen. Desuden vil hovedparten af de offentligt ejede biler blive solgt som brugte til private. En betydelig del af de offentligt ejede biler gennemgår således et privat ejerskab, før de skrottes. Herved vil de være omfattet af ordningen inden de skrottes. 26

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (nedsættelse af miljøbidrag)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (nedsættelse af miljøbidrag) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (nedsættelse af miljøbidrag) 1 I lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 291 Offentligt Ministeren J.nr. MST-705-00066 Den 22. april 2009 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Udkast til lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 2. juli Høringsfristen udløb den 6. august 2012 kl

Udkast til lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 2. juli Høringsfristen udløb den 6. august 2012 kl Miljøudvalget 2013-14 L 31 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00021 Ref. ahl/melga Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag og ændring af bekendtgørelse om bilskrot.

Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag og ændring af bekendtgørelse om bilskrot. NOTAT Jord og Affald Ref. BIKOP Den 7. oktober 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag og ændring af bekendtgørelse om bilskrot. Problemstilling Udkast til lovforslag og bekendtgørelsesændring

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2013-14 Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j,nr. MST-7012-00011 Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2001 DE DANSKE BILIMPORTØRER Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail: dbi@bilimp.dk Hjemmeside: www.bilimp.dk

Læs mere

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN

Notat. Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen. : Miljøstyrelsen 1 INDSAMLING AF WEEE I DETAILHANDLEN Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Udenlandske erfaringer med indsamling af WEEE i detailhandlen 22. november 2012 Projekt: 30.3199.54

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Til Alle. 2. september 2009. Info om campingvogne, om forslag til bedre miljø og administration til gavn for alle.

Til Alle. 2. september 2009. Info om campingvogne, om forslag til bedre miljø og administration til gavn for alle. Fra: Bjørn Danelund Organisation: Rådet for danske campister Adresse: Skippermosen 31 Postnr: 3400 Hillerød EMail: danelund@privat.dk Telefon: Må offentliggøres på hjemmesiden: Ja 2. september 2009 Til

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Udredning af skrotningsgodtgørelsens. incitamentsstruktur. Udredning

Udredning af skrotningsgodtgørelsens. incitamentsstruktur. Udredning Udredning af skrotningsgodtgørelsens incitamentsstruktur Udredning September 2016 Redaktion: Miljøstyrelsen Tekst: Deloitte Consulting ISBN: 978-87-93529-04-5 Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 Anlægsejer: Realdania Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009

Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 Status fra det målrettede og intensiverede visitationstilsyn 4. kvartal 2009 978-87-91674-42-6 Arbejdsdirektoratet September 2010 1. Indledning Som led i udmøntningen af den politiske aftale Flere i Arbejde,

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

2016/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. (Nedsættelse af miljøbidrag)

2016/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. (Nedsættelse af miljøbidrag) 2016/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j. nr. MST-7012-00039 Fremsat den 10. november

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Taksatorprocesser version 7

Taksatorprocesser version 7 Taksatorprocesser version 7 13.11.2017 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. november 2016 af miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2005 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2003 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot

Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Brevet er alene sendt pr. e-mail. Beslutningsforslag (B 108) om ny ansvarsfordeling i forbindelse med håndteringen af elskrot Folketinget har den 10. maj i år

Læs mere