Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter"

Transkript

1 Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter Danske virksomheder har et stort behov for at fremelske effektivitet, og kan derfor have god gavn af at benytte best practice modeller. Vi oplever, at der er nogle barrierer, som hæmmer udbredelsen af best practice modeller og med denne artikel ønsker vi at give vores bud på, hvorfor og bidrage med nogle veje fremad. Af Carsten Højmose Kristensen og Diego Børresen Lladó, ejere af Proces360. Effektivitet er et must Det tyske analysebureau Hans Böcklung Stiftung udgav i marts 2011 en oversigt over omkostninger for en arbejdstime i EU-landene, som viser at Danmark har EU's næsthøjeste niveau (Figur 1). Hvis dette skal være holdbart, så skal der være en meget høj grad af effektivt i de danske virksomheder. De danske virksomheder skal med andre ord være fokuseret på innovation, der i høj grad bringer deres arbejdsprocesser og dermed produkter tæt på at være best practice Belgien DANMARK Frankrig Luxemburg Sverige Holland Tyskland Finland EU gennemsnit Østrig Italien Spanien Storbritanien Grækenland Slovenien Portugal Tjekkiet Polen Ungarn 7,5 7,3 9,3 13,8 12,0 19,9 18,8 17,8 32,5 32,0 31,7 29,8 29,0 28,7 28,4 27,6 26,5 37,2 36,4 Figur 1: Omkostninger for en arbejdstime i 2009, private ( /time) i For at sikre, at best practice bevares og udvikles i virksomheden, må den have overblik over egne processer. Det giver altid anledning til debat og indsigt, når en virksomheds processer skal fastlægges. På den ene side

2 så er det oplagt, at de optimale processer er skræddersyet til netop den enkelte virksomhed og på den anden side, så er ligheder mellem virksomheder langt større end forskelligheder. Lighederne tyder på, at vi faktisk kan lære noget af andre virksomheder i en sammenlignelig situation. Derfor er der opstået såkaldte best practice modeller, baseret på generelt accepterede og standardiserede tilgangsvinkler, som tidligere har vist værdi og robusthed. Eksempler på best practice modeller er Capability Maturity Model Integration (CMMI), ISO 9001, EFQM og Six Sigma. Vi vil her fokusere på CMMI, selvom vi mener, at brugen af andre eller flere modeller ofte leder til samme konklusioner. CMMI er en samling af best practices, organiseret i procesområder og rettet mod anskaffelse, udvikling samt vedligehold og drift af produkter. Produkterne kan bestå af eks. mekanik, elektronik og IT, men modellen begrænser ikke dette. Alle CMMI modeller er frit tilgængelige og gratis ii. CMMI er altså en model, der kan hjælpe virksomheden med at skabe synlighed og forståelse af egne processer og hjælpe med at prioritere forbedringsindsatsen. Er der behov og fremtid for best practice modeller? Fra undersøgelsen "IT i praksis 2010" ved vi noget om udbredelsen af bl.a. CMMI indenfor IT, da udbredelse af modeller og standarder er undersøgt i et 3 års perspektiv (Figur 2). 9% af virksomhederne bruger allerede CMMI og yderligere 9% forventer at komme til det. Forventninger om omtrent en fordobling synes generel for de undersøgte modeller og standarder. Vi vurderer derfor, at der generelt er et stort udækket behov og tilsyneladende også en god fremtid for disse best practice modeller og standarder. ITIL Lean DS484/ISO PRINCE2 Six Sigma COBIT CMMI PMI IPMA MSP Management of Risk P3O 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Anvender og forventer samme udbredelse indenfor tre år Anvender og vil udbrede mere indenfor tre år Vil anvende indenfor tre år Figur 2: Udbredelse af modeller og standarder (3 år sigt), 63 respondenter iii

3 Passer modellerne til danske forhold? Ofte hører vi, at modellerne er for store og komplekse til danske forhold - ledelserne tvivler på, om modellerne i praksis giver det lovede effektivitetsløft eller snarere bidrager med yderligere omkostningstungt bureaukrati. Det er klart, at nogle af modellerne er så komplekse, at man bedst forstår dem gennem uddannelse frem for selvstudium. Desværre afviser nogle virksomhedskulturer modeller alene fordi de anses for "teoretiske" eller "akademiske". CMMI er baseret på en gennemgående stringent informationsstruktur der gør, at når først denne er forstået, så er det relativt nemt at tilgå detaljerne. Men virksomheden skal stadig investere i at tilegne sig indholdet af CMMI og forstå det, for at opnå optimalt udbytte af modellen. Med andre ord er vi et stykke vej fra "quick fix", hvor den mest ledige medarbejder kan få overdraget opgaven med henblik på at løse problemet inden ugens udgang. En anden ting, der typisk siges om modellerne er, at de er omfattende og kun er relevante for store virksomheder. Dette er en misforståelse, fordi selve idéen med en model er, at den skal tilpasses de konkrete forhold. Modellerne tillader generelt, at der vælges virksomhedsspecifikke løsninger, ligesom implementering kan ske i faser, og derfor kan gennemføres i overkommelige skridt. CMMI synes i høj grad at passe ind i dette mønster; at have ry for at være "for stor" selvom den direkte understøtter gradvis implementering - ja, faktisk lægger CMMI vægt på, at løsningerne er tilpasset den konkrete virksomheds behov. 18% af organisationerne, der implementerer CMMI er på 25 eller færre medarbejdere, mens over 60% har under 100 medarbejdere iv. Er implementering ekstra svær i Danmark? Prestigen i at arbejde med kvalitetssikring varierer meget rundt i verden. F.eks. i indisk virksomhedskultur synes det at være en stor anprisning at være ansat i en kvalitetsfunktion, mens nogle danskere i en tilsvarende stilling kun nødigt fortæller om dette. I nogle lande bidrager medarbejderen gerne til, at virksomheden kan forfølge ambitiøse kvalitetsmål, mens man i andre lande i højere grad kun bidrager aktivt til mål, man personligt er enige i. Implementeringen af CMMI kan nogenlunde vurderes ved at følge med i de halvårlige undersøgelser af gennemførte såkaldte "CMMI appraisals", dvs. officielle vurderinger af CMMI modenhed foretaget af uafhængige eksperter. Den seneste optælling er vist på Figur 3, og indikerer en væsentlig geografisk variation. Ganske vist er CMMI ikke længere blot et "amerikansk fænomen", idet eksempelvis Asien i høj grad tilegner sig modellen. Men desværre er det ikke i Europa, at der ses en relativt stor udbredelse selvom høje omkostningsstrukturer burde lede til dette. I øvrigt findes der også data for nationer, men det kan konkluderes, at Danmark har så få gennemførte appraisals, at data ikke offentliggøres.

4 Afrika Asien Australien Europa N. Amerika S. Amerika Figur 3: Antal officielt rapporterede CMMI appraisals, i alt 6808 appraisals v Vi tror, at der i dansk virksomhedskultur er en naturlig skepsis overfor fænomener som generaliserer (altså underkender personlige særpræg), benchmarker (altså sammenligner, specielt globalt) og som har præg af organisatorisk ledelse (altså sætter organisation over individ). Det bliver vores evne til at kommunikere, overtale og lede forandringer, der bliver direkte afgørende for, om vi i vores kultur kommer igennem med forandringer drevet af modeller. Et særkende ved dansk arbejdskultur er, at vi ikke nødvendigvis deltager ikke i forandringsprojekter, blot fordi ledelsen ønsker dette vi. Omvendt så kan medarbejdere i en dansk kultur bidrage med rigtigt meget, når de er motiveret. Vi ser, at selvstændige medarbejdere er gode til at fylde hullerne ud; få tingene til at fungere, når de ikke helt følger planerne og dækker eventuelle svagheder i processer og kvalitetssystemerne af, så tingene virker i praksis. Generelt har arbejdsstyrken en høj kompetence, som kan indgå i processerne og forandringerne som et stort aktiv. Har vi et mindre behov for at kunne dokumentere virksomhedens kompetencer? Orienteringen mod best practice modeller er stor, hvor det at kunne dokumentere egen modenhed er vigtigt. Det ser vi i en række situationer. For det første er der de relativt få virksomheder, som er tvunget til, at leve op til givne standarder for at kunne levere. Det være sig eks. CMMI for forsvarsvirksomheder, ISO for automotive industrien, eller FDA kravene til medicinalindustrien. For det andet, er der virksomheder som indgår i internationale koncerner, hvor der kræves en intern standardisering. Endelig ser vi også, at nogle virksomheder har interne funktioner, eks. udviklingsorganisationer, som potentielt kunne outsources. Her fastholdes disse funktioner ofte, hvis de kan dokumentere, at de modenhedsmæssigt er på niveau med andre - svarende til at leve op til best practice. Men bortset fra disse situationer, så er der relativt mange virksomheder i Danmark, hvor der ikke findes direkte krav om at implementere modeller og standarder. Danmark er ikke et typisk mål for outsourcet arbejde grundet vores lønniveau. Derfor vil implementering af best practice typisk ske, hvor der er bevidste og eksplicitte forretningsbegrundede ønsker herom.

5 Er de store modeller nødvendige? Ofte betragtes "løbende forbedring" eks. Lean som et alternativ til, at bruge best practice modeller. Vores erfaringer med CMMI og Lean peger dog på, at der bør være tale om større, innovative forbedringer og imellem disse de mindre, løbende forbedringer. Sagt med andre ord, så skal der etableres arbejdsgange og de skal være forankrede førend de kan forbedres - løbende eller ej - og der er derfor ikke tale om ægte alternativer. Kun CMMI kan stå alene fordi den både etablerer processer og løbende forbedrer disse. Sidstnævnte kan fint suppleres med, eller måske endda stort set erstattes med Lean. Dette er samtidigt et eksempel på, at udviklingsprocesser og produktionsprocesser på nogle punkter bør håndteres forskelligt. En anden interessant problemstilling er mentale blinde vinkler, hvor nogle virksomheder er nået til den erkendelse, at eks. konfigurationsstyring eller målinger er overflødige i virksomheden. Virksomhederne vil gøre meget for at bekræfte sig selv i, at netop disse praktikker er unødvendige - også selvom det for næsten alle udenforstående er synligt, at det er netop disse mangler, der begrænser virksomheden på nogle punkter. Her er best practice modellerne interessante, for de vil jo typisk fokusere på netop de fravalgte elementer. Opgaven er derfor at arbejde med beslutningstagere og meningsdannerne for at få udkrystalliseret de rette behov og løsninger - og derefter opstille den rette business case for forbedring. Har modellerne det rigtige fokus? "Denne model passer ikke til os" høres af og til, ligesom "lad os vælge den bedste model" er en kendt indledning til længere forløb som typisk leder til, at ingen model vælges. Det er vores holdning, at debatter af denne type ofte bliver teoretiske og uproduktive. For de fleste vil en fornuftig implementering af en af de relevante modeller være et bedre alternativ end intet at gøre. Om den valgte model er 100% eller 95% optimal er ikke afgørende, det er noget som kan justeres ind efterfølgende. Dette også fordi mange modeller omhandler nogenlunde de samme grundelementer, eksempelvis er best practice indenfor planlægning, opfølgning og konfigurationsstyring stort set de samme. Det afgørende er, at en organisation, der har lært at forandre sig selv, kan tilpasse målet under rejsen, på en kontrolleret måde. Ligeledes er der noget forsimplet og jævnt ukorrekt over, at gøre valget mellem best practice modeller til præsidentvalg. Langt de fleste modeller og metoder sameksisterer uden problemer og har nærmere synergi end konflikter mellem sig. Som et eksempel kan nævnes, at CMMI stiller krav om projektledelse, men ikke specifikke krav til metoderne herfor. Således kan PRINCE2, PMBOK, IPMA, etc. alle være motoren i en CMMI implementering, idet de alle vil give en udmærket rygrad heri på projektledelsesområdet. Et andet eksempel er, at CMMI modellen og Agile metoder passer fint sammen selvom mange ønsker at opstille sidstnævnte som et opgør med CMMI vii. Skal vi vælge en model eller en værktøjsorienteret tilgang? Modellerne er typisk abstrakte generaliseringer, som skal fortolkes i den organisatoriske kontekst, som de skal virke i. Med endnu et CMMI eksempel, så er det et krav at "en projektplan etableres og vedligeholdes, for at kunne styre projektet" - men der er ikke ufravigelig krav til, hvad planen skal indeholde, niveauet af planen, dens form, etc. og således skal løsningen tilpasses til den enkelte organisations styringsbehov. Her opleves det for nogen som en barriere, at det er nødvendigt både at forstå det abstrakte krav og at skulle vælge en god implementering. Dette er i virkeligheden et paradoks, for fleksibiliteten og

6 tilpasningsmuligheden er klart til virksomhedens fordel frem for at stå overfor et antal meget specifikke og rigide krav. Modsat så kræver det selvfølgelig, at man bruger energi og kompetence på at finde den rigtige implementering. Dette peger også på en anden barriere, idet valget af den optimale løsning kræver, at de bedste praktikere i organisationen engageres. Altså skal ledelsen give nogle af de gode folk fri til at fortolke modeller og bidrage med deres egen best practice ligesom praktikerne skal motiveres til, at dette arbejde er vigtigt. I nogle organisationer opleves det, at de faktiske belønningsstrukturer modarbejder dette mål. I andre ses det måske, at man ikke ønsker at frigive de bedste, for "de er jo lige i gang med noget vigtigt". Er der en kommunikationsudfordring i forhold til ledelsen? Ledelsen spiller et meget stor rolle i relation til tilegnelse af best practice modeller. Vi vil her fokusere på situationen, hvor ledelsens aktive deltagelse ønskes, men er svær at opnå (initiativer, der har afsæt i ledelsen, kan betragtes som klassisk forandringsledelse, et emne vi ikke behandler her). Der findes mange undersøgelser som peger på, at return-on-investment (ROI) for succesfulde procesforbedringer er klart positiv. For vores casestudy omkring CMMI er gennemført omfattende studier som er offentligt tilgængelige viii. En god business case er jo at tale ledelsens sprog, men alligevel ses barrierer, hvor argumenter ikke helt slår til. Der kan være frygt for negative effekter, eks. ekstra bureaukrati og manglende udbytte. Endvidere så er der også nogle faglige skel, som kan være svære at gennemtrænge, da beslutningstagere ofte har en anden faglig baggrund end den primære for de processer, der ønskes forandret. Det psykologisk element er formentlig, at det i sidste ende kræver, at man tror på projektet. Denne tro kommer fra egne værdier og dermed også fra egen indre overbevisning omkring forandringsprojektet og dets mål. Derfor er der en meget væsentlig kommunikationsopgave i relation til at visualisere målet og forandringsforløbet. Et andet element er, at den positive ROI kun findes for forandringsprojekter, der gennemføres med succes. I modsat fald er der nederlag og problemer. Derfor har ledelsen også relevante overvejelser omkring risikoen for at fejle på et projekt, som kan opleves som stort og komplekst. Et godt modtræk er her, at præsentere en faseopdelt plan, hvor hver fase har klare og væsentlige mål og fordele, og eventuelt også høster "lavt hængende frugter". Dette er helt i tråd med, at modellerne kan implementeres gradvist og ikke er et enten-eller i forhold til et stort, uoverskueligt slutmål. Her kan det også være relevant at nævne, at vi tit oplever en opfattelse af, at gevinsten ved procesforbedring først kommer, når slutmålet er nået. Vores klare erfaring er, at dette ikke er rigtigt; gevinsterne kommer løbende, og hver fase bidrager med sin del af den endelige ROI. Barriere eller lyspunkter? Vi mener ubetinget, at danske virksomheder bør gøre mere for at implementere best practice modeller; disse er svaret på nogle af virksomhedernes udfordringer, og der er ikke længere råd til at genopfinde den dybe tallerken. Mange af barriererne handler om ukendskab til, og misinformation om modellerne og udbyttet heraf. Der er ikke tvivl om, at der er behov for, at vi spreder det gode budskab. Ligeledes er det klart, at der er mange

7 irrationelle og følelsesbetingede beslutningsgange, hvor vi nødvendigvis må blive bedre til at håndtere de menneskelige og organisatoriske konsekvenser ved implementering af modellerne. Et eksempel på dette er, at der typisk skabes øget gennemsigtighed i virksomhedens reelle processer gennem tydeliggørelse af roller og ansvar. Vi oplever, at en af de største forhindringer er, at mange har hørt om organisationer, der har implementeret modellerne på en måde, der nærmest ødelagde virksomheden. Selvom forklaringen med stor sikkerhed skal findes i andre forhold end selve indholdet af den valgte model, så hænger den bekvemme forklaring godt fast både i virksomheden som ikke lykkedes og hos andre, som bevidst eller ubevidst ikke tror på best practice tankegangen. Som altid handler mange afgørende ting om - mennesker. --- Mini CV CV: Carsten Højmose Kristensen Partner, Proces360 Har arbejdet med CMMI, procesforbedring, kompetenceudvikling og ledelse i 15 år. Stod bag akkreditering af firmaet Systematic som CMMI niveau 5. Selvstændig konsulent de seneste seks år. CV: Diego Børresen Lladó Partner, Proces360 Har arbejdet med CMMI, implementeringsopgaver, modning af virksomheder og virksomhedsspecifikke projektmodeller. Deltager i, og driver for, Motorola som niveau 5 virksomhed. Selvstændig konsulent de seneste seks år. i Hans Böcklung Stiftung, IMK Report nr. 60, marts ii Se " iii IT i praksis 2010" udgives af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT. iv Software Engineering Institute, "CMMI for Development SCAMPI A Appraisal Results 2010 End-Year Update", Marts Organization Size. v Software Engineering Institute, "CMMI for Development SCAMPI A Appraisal Results 2010 End-Year Update", Marts Number of Appraisals Reported to the SEI by Continent. vi Se Trompenaars og Hampden-Turner, "Riding the Waves of Culture". vii Software Engineering Institute har udgivet rapporten "CMMI or Agile: Why Not Embrace Both!", som ser dette fra et CMMI perspektiv. Ken Schwabers, "Agile Project Management" har et appendix E, som ser dette fra et Agile/Scrum perspektiv. Scott Ambler's blog 6. januar 2011 har et meget relevant indlæg kaldet "Agile Reality over Rhetoric", som gør op med dogmatiske beskrivelser af agile praktikker. viii Software Engineering Institute har udgivet rapporten "Performance Results of CMMI-Based Process Improvement".

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Mandag den 19. januar 2009

Mandag den 19. januar 2009 Mandag den 19. januar 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten Palle Christoffersen, seniorkonsulent, 09:10 Hvad skal vi med lean? Om at sætte retning og rammer

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Hardcore strategi, målsætning og målstyring. Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard

Hardcore strategi, målsætning og målstyring. Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard Hardcore strategi, målsætning og målstyring Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Herning bibliotek 19/2 2015 Anders Trillingsgaard Formiddagens program 8.30 Morgenmad og mingling 9.00 Dagens program

Læs mere