Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter"

Transkript

1 Implementering af best practice modeller i dansk produktudvikling - barrierer og lyspunkter Danske virksomheder har et stort behov for at fremelske effektivitet, og kan derfor have god gavn af at benytte best practice modeller. Vi oplever, at der er nogle barrierer, som hæmmer udbredelsen af best practice modeller og med denne artikel ønsker vi at give vores bud på, hvorfor og bidrage med nogle veje fremad. Af Carsten Højmose Kristensen og Diego Børresen Lladó, ejere af Proces360. Effektivitet er et must Det tyske analysebureau Hans Böcklung Stiftung udgav i marts 2011 en oversigt over omkostninger for en arbejdstime i EU-landene, som viser at Danmark har EU's næsthøjeste niveau (Figur 1). Hvis dette skal være holdbart, så skal der være en meget høj grad af effektivt i de danske virksomheder. De danske virksomheder skal med andre ord være fokuseret på innovation, der i høj grad bringer deres arbejdsprocesser og dermed produkter tæt på at være best practice Belgien DANMARK Frankrig Luxemburg Sverige Holland Tyskland Finland EU gennemsnit Østrig Italien Spanien Storbritanien Grækenland Slovenien Portugal Tjekkiet Polen Ungarn 7,5 7,3 9,3 13,8 12,0 19,9 18,8 17,8 32,5 32,0 31,7 29,8 29,0 28,7 28,4 27,6 26,5 37,2 36,4 Figur 1: Omkostninger for en arbejdstime i 2009, private ( /time) i For at sikre, at best practice bevares og udvikles i virksomheden, må den have overblik over egne processer. Det giver altid anledning til debat og indsigt, når en virksomheds processer skal fastlægges. På den ene side

2 så er det oplagt, at de optimale processer er skræddersyet til netop den enkelte virksomhed og på den anden side, så er ligheder mellem virksomheder langt større end forskelligheder. Lighederne tyder på, at vi faktisk kan lære noget af andre virksomheder i en sammenlignelig situation. Derfor er der opstået såkaldte best practice modeller, baseret på generelt accepterede og standardiserede tilgangsvinkler, som tidligere har vist værdi og robusthed. Eksempler på best practice modeller er Capability Maturity Model Integration (CMMI), ISO 9001, EFQM og Six Sigma. Vi vil her fokusere på CMMI, selvom vi mener, at brugen af andre eller flere modeller ofte leder til samme konklusioner. CMMI er en samling af best practices, organiseret i procesområder og rettet mod anskaffelse, udvikling samt vedligehold og drift af produkter. Produkterne kan bestå af eks. mekanik, elektronik og IT, men modellen begrænser ikke dette. Alle CMMI modeller er frit tilgængelige og gratis ii. CMMI er altså en model, der kan hjælpe virksomheden med at skabe synlighed og forståelse af egne processer og hjælpe med at prioritere forbedringsindsatsen. Er der behov og fremtid for best practice modeller? Fra undersøgelsen "IT i praksis 2010" ved vi noget om udbredelsen af bl.a. CMMI indenfor IT, da udbredelse af modeller og standarder er undersøgt i et 3 års perspektiv (Figur 2). 9% af virksomhederne bruger allerede CMMI og yderligere 9% forventer at komme til det. Forventninger om omtrent en fordobling synes generel for de undersøgte modeller og standarder. Vi vurderer derfor, at der generelt er et stort udækket behov og tilsyneladende også en god fremtid for disse best practice modeller og standarder. ITIL Lean DS484/ISO PRINCE2 Six Sigma COBIT CMMI PMI IPMA MSP Management of Risk P3O 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Anvender og forventer samme udbredelse indenfor tre år Anvender og vil udbrede mere indenfor tre år Vil anvende indenfor tre år Figur 2: Udbredelse af modeller og standarder (3 år sigt), 63 respondenter iii

3 Passer modellerne til danske forhold? Ofte hører vi, at modellerne er for store og komplekse til danske forhold - ledelserne tvivler på, om modellerne i praksis giver det lovede effektivitetsløft eller snarere bidrager med yderligere omkostningstungt bureaukrati. Det er klart, at nogle af modellerne er så komplekse, at man bedst forstår dem gennem uddannelse frem for selvstudium. Desværre afviser nogle virksomhedskulturer modeller alene fordi de anses for "teoretiske" eller "akademiske". CMMI er baseret på en gennemgående stringent informationsstruktur der gør, at når først denne er forstået, så er det relativt nemt at tilgå detaljerne. Men virksomheden skal stadig investere i at tilegne sig indholdet af CMMI og forstå det, for at opnå optimalt udbytte af modellen. Med andre ord er vi et stykke vej fra "quick fix", hvor den mest ledige medarbejder kan få overdraget opgaven med henblik på at løse problemet inden ugens udgang. En anden ting, der typisk siges om modellerne er, at de er omfattende og kun er relevante for store virksomheder. Dette er en misforståelse, fordi selve idéen med en model er, at den skal tilpasses de konkrete forhold. Modellerne tillader generelt, at der vælges virksomhedsspecifikke løsninger, ligesom implementering kan ske i faser, og derfor kan gennemføres i overkommelige skridt. CMMI synes i høj grad at passe ind i dette mønster; at have ry for at være "for stor" selvom den direkte understøtter gradvis implementering - ja, faktisk lægger CMMI vægt på, at løsningerne er tilpasset den konkrete virksomheds behov. 18% af organisationerne, der implementerer CMMI er på 25 eller færre medarbejdere, mens over 60% har under 100 medarbejdere iv. Er implementering ekstra svær i Danmark? Prestigen i at arbejde med kvalitetssikring varierer meget rundt i verden. F.eks. i indisk virksomhedskultur synes det at være en stor anprisning at være ansat i en kvalitetsfunktion, mens nogle danskere i en tilsvarende stilling kun nødigt fortæller om dette. I nogle lande bidrager medarbejderen gerne til, at virksomheden kan forfølge ambitiøse kvalitetsmål, mens man i andre lande i højere grad kun bidrager aktivt til mål, man personligt er enige i. Implementeringen af CMMI kan nogenlunde vurderes ved at følge med i de halvårlige undersøgelser af gennemførte såkaldte "CMMI appraisals", dvs. officielle vurderinger af CMMI modenhed foretaget af uafhængige eksperter. Den seneste optælling er vist på Figur 3, og indikerer en væsentlig geografisk variation. Ganske vist er CMMI ikke længere blot et "amerikansk fænomen", idet eksempelvis Asien i høj grad tilegner sig modellen. Men desværre er det ikke i Europa, at der ses en relativt stor udbredelse selvom høje omkostningsstrukturer burde lede til dette. I øvrigt findes der også data for nationer, men det kan konkluderes, at Danmark har så få gennemførte appraisals, at data ikke offentliggøres.

4 Afrika Asien Australien Europa N. Amerika S. Amerika Figur 3: Antal officielt rapporterede CMMI appraisals, i alt 6808 appraisals v Vi tror, at der i dansk virksomhedskultur er en naturlig skepsis overfor fænomener som generaliserer (altså underkender personlige særpræg), benchmarker (altså sammenligner, specielt globalt) og som har præg af organisatorisk ledelse (altså sætter organisation over individ). Det bliver vores evne til at kommunikere, overtale og lede forandringer, der bliver direkte afgørende for, om vi i vores kultur kommer igennem med forandringer drevet af modeller. Et særkende ved dansk arbejdskultur er, at vi ikke nødvendigvis deltager ikke i forandringsprojekter, blot fordi ledelsen ønsker dette vi. Omvendt så kan medarbejdere i en dansk kultur bidrage med rigtigt meget, når de er motiveret. Vi ser, at selvstændige medarbejdere er gode til at fylde hullerne ud; få tingene til at fungere, når de ikke helt følger planerne og dækker eventuelle svagheder i processer og kvalitetssystemerne af, så tingene virker i praksis. Generelt har arbejdsstyrken en høj kompetence, som kan indgå i processerne og forandringerne som et stort aktiv. Har vi et mindre behov for at kunne dokumentere virksomhedens kompetencer? Orienteringen mod best practice modeller er stor, hvor det at kunne dokumentere egen modenhed er vigtigt. Det ser vi i en række situationer. For det første er der de relativt få virksomheder, som er tvunget til, at leve op til givne standarder for at kunne levere. Det være sig eks. CMMI for forsvarsvirksomheder, ISO for automotive industrien, eller FDA kravene til medicinalindustrien. For det andet, er der virksomheder som indgår i internationale koncerner, hvor der kræves en intern standardisering. Endelig ser vi også, at nogle virksomheder har interne funktioner, eks. udviklingsorganisationer, som potentielt kunne outsources. Her fastholdes disse funktioner ofte, hvis de kan dokumentere, at de modenhedsmæssigt er på niveau med andre - svarende til at leve op til best practice. Men bortset fra disse situationer, så er der relativt mange virksomheder i Danmark, hvor der ikke findes direkte krav om at implementere modeller og standarder. Danmark er ikke et typisk mål for outsourcet arbejde grundet vores lønniveau. Derfor vil implementering af best practice typisk ske, hvor der er bevidste og eksplicitte forretningsbegrundede ønsker herom.

5 Er de store modeller nødvendige? Ofte betragtes "løbende forbedring" eks. Lean som et alternativ til, at bruge best practice modeller. Vores erfaringer med CMMI og Lean peger dog på, at der bør være tale om større, innovative forbedringer og imellem disse de mindre, løbende forbedringer. Sagt med andre ord, så skal der etableres arbejdsgange og de skal være forankrede førend de kan forbedres - løbende eller ej - og der er derfor ikke tale om ægte alternativer. Kun CMMI kan stå alene fordi den både etablerer processer og løbende forbedrer disse. Sidstnævnte kan fint suppleres med, eller måske endda stort set erstattes med Lean. Dette er samtidigt et eksempel på, at udviklingsprocesser og produktionsprocesser på nogle punkter bør håndteres forskelligt. En anden interessant problemstilling er mentale blinde vinkler, hvor nogle virksomheder er nået til den erkendelse, at eks. konfigurationsstyring eller målinger er overflødige i virksomheden. Virksomhederne vil gøre meget for at bekræfte sig selv i, at netop disse praktikker er unødvendige - også selvom det for næsten alle udenforstående er synligt, at det er netop disse mangler, der begrænser virksomheden på nogle punkter. Her er best practice modellerne interessante, for de vil jo typisk fokusere på netop de fravalgte elementer. Opgaven er derfor at arbejde med beslutningstagere og meningsdannerne for at få udkrystalliseret de rette behov og løsninger - og derefter opstille den rette business case for forbedring. Har modellerne det rigtige fokus? "Denne model passer ikke til os" høres af og til, ligesom "lad os vælge den bedste model" er en kendt indledning til længere forløb som typisk leder til, at ingen model vælges. Det er vores holdning, at debatter af denne type ofte bliver teoretiske og uproduktive. For de fleste vil en fornuftig implementering af en af de relevante modeller være et bedre alternativ end intet at gøre. Om den valgte model er 100% eller 95% optimal er ikke afgørende, det er noget som kan justeres ind efterfølgende. Dette også fordi mange modeller omhandler nogenlunde de samme grundelementer, eksempelvis er best practice indenfor planlægning, opfølgning og konfigurationsstyring stort set de samme. Det afgørende er, at en organisation, der har lært at forandre sig selv, kan tilpasse målet under rejsen, på en kontrolleret måde. Ligeledes er der noget forsimplet og jævnt ukorrekt over, at gøre valget mellem best practice modeller til præsidentvalg. Langt de fleste modeller og metoder sameksisterer uden problemer og har nærmere synergi end konflikter mellem sig. Som et eksempel kan nævnes, at CMMI stiller krav om projektledelse, men ikke specifikke krav til metoderne herfor. Således kan PRINCE2, PMBOK, IPMA, etc. alle være motoren i en CMMI implementering, idet de alle vil give en udmærket rygrad heri på projektledelsesområdet. Et andet eksempel er, at CMMI modellen og Agile metoder passer fint sammen selvom mange ønsker at opstille sidstnævnte som et opgør med CMMI vii. Skal vi vælge en model eller en værktøjsorienteret tilgang? Modellerne er typisk abstrakte generaliseringer, som skal fortolkes i den organisatoriske kontekst, som de skal virke i. Med endnu et CMMI eksempel, så er det et krav at "en projektplan etableres og vedligeholdes, for at kunne styre projektet" - men der er ikke ufravigelig krav til, hvad planen skal indeholde, niveauet af planen, dens form, etc. og således skal løsningen tilpasses til den enkelte organisations styringsbehov. Her opleves det for nogen som en barriere, at det er nødvendigt både at forstå det abstrakte krav og at skulle vælge en god implementering. Dette er i virkeligheden et paradoks, for fleksibiliteten og

6 tilpasningsmuligheden er klart til virksomhedens fordel frem for at stå overfor et antal meget specifikke og rigide krav. Modsat så kræver det selvfølgelig, at man bruger energi og kompetence på at finde den rigtige implementering. Dette peger også på en anden barriere, idet valget af den optimale løsning kræver, at de bedste praktikere i organisationen engageres. Altså skal ledelsen give nogle af de gode folk fri til at fortolke modeller og bidrage med deres egen best practice ligesom praktikerne skal motiveres til, at dette arbejde er vigtigt. I nogle organisationer opleves det, at de faktiske belønningsstrukturer modarbejder dette mål. I andre ses det måske, at man ikke ønsker at frigive de bedste, for "de er jo lige i gang med noget vigtigt". Er der en kommunikationsudfordring i forhold til ledelsen? Ledelsen spiller et meget stor rolle i relation til tilegnelse af best practice modeller. Vi vil her fokusere på situationen, hvor ledelsens aktive deltagelse ønskes, men er svær at opnå (initiativer, der har afsæt i ledelsen, kan betragtes som klassisk forandringsledelse, et emne vi ikke behandler her). Der findes mange undersøgelser som peger på, at return-on-investment (ROI) for succesfulde procesforbedringer er klart positiv. For vores casestudy omkring CMMI er gennemført omfattende studier som er offentligt tilgængelige viii. En god business case er jo at tale ledelsens sprog, men alligevel ses barrierer, hvor argumenter ikke helt slår til. Der kan være frygt for negative effekter, eks. ekstra bureaukrati og manglende udbytte. Endvidere så er der også nogle faglige skel, som kan være svære at gennemtrænge, da beslutningstagere ofte har en anden faglig baggrund end den primære for de processer, der ønskes forandret. Det psykologisk element er formentlig, at det i sidste ende kræver, at man tror på projektet. Denne tro kommer fra egne værdier og dermed også fra egen indre overbevisning omkring forandringsprojektet og dets mål. Derfor er der en meget væsentlig kommunikationsopgave i relation til at visualisere målet og forandringsforløbet. Et andet element er, at den positive ROI kun findes for forandringsprojekter, der gennemføres med succes. I modsat fald er der nederlag og problemer. Derfor har ledelsen også relevante overvejelser omkring risikoen for at fejle på et projekt, som kan opleves som stort og komplekst. Et godt modtræk er her, at præsentere en faseopdelt plan, hvor hver fase har klare og væsentlige mål og fordele, og eventuelt også høster "lavt hængende frugter". Dette er helt i tråd med, at modellerne kan implementeres gradvist og ikke er et enten-eller i forhold til et stort, uoverskueligt slutmål. Her kan det også være relevant at nævne, at vi tit oplever en opfattelse af, at gevinsten ved procesforbedring først kommer, når slutmålet er nået. Vores klare erfaring er, at dette ikke er rigtigt; gevinsterne kommer løbende, og hver fase bidrager med sin del af den endelige ROI. Barriere eller lyspunkter? Vi mener ubetinget, at danske virksomheder bør gøre mere for at implementere best practice modeller; disse er svaret på nogle af virksomhedernes udfordringer, og der er ikke længere råd til at genopfinde den dybe tallerken. Mange af barriererne handler om ukendskab til, og misinformation om modellerne og udbyttet heraf. Der er ikke tvivl om, at der er behov for, at vi spreder det gode budskab. Ligeledes er det klart, at der er mange

7 irrationelle og følelsesbetingede beslutningsgange, hvor vi nødvendigvis må blive bedre til at håndtere de menneskelige og organisatoriske konsekvenser ved implementering af modellerne. Et eksempel på dette er, at der typisk skabes øget gennemsigtighed i virksomhedens reelle processer gennem tydeliggørelse af roller og ansvar. Vi oplever, at en af de største forhindringer er, at mange har hørt om organisationer, der har implementeret modellerne på en måde, der nærmest ødelagde virksomheden. Selvom forklaringen med stor sikkerhed skal findes i andre forhold end selve indholdet af den valgte model, så hænger den bekvemme forklaring godt fast både i virksomheden som ikke lykkedes og hos andre, som bevidst eller ubevidst ikke tror på best practice tankegangen. Som altid handler mange afgørende ting om - mennesker. --- Mini CV CV: Carsten Højmose Kristensen Partner, Proces360 Har arbejdet med CMMI, procesforbedring, kompetenceudvikling og ledelse i 15 år. Stod bag akkreditering af firmaet Systematic som CMMI niveau 5. Selvstændig konsulent de seneste seks år. CV: Diego Børresen Lladó Partner, Proces360 Har arbejdet med CMMI, implementeringsopgaver, modning af virksomheder og virksomhedsspecifikke projektmodeller. Deltager i, og driver for, Motorola som niveau 5 virksomhed. Selvstændig konsulent de seneste seks år. i Hans Böcklung Stiftung, IMK Report nr. 60, marts ii Se " iii IT i praksis 2010" udgives af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT. iv Software Engineering Institute, "CMMI for Development SCAMPI A Appraisal Results 2010 End-Year Update", Marts Organization Size. v Software Engineering Institute, "CMMI for Development SCAMPI A Appraisal Results 2010 End-Year Update", Marts Number of Appraisals Reported to the SEI by Continent. vi Se Trompenaars og Hampden-Turner, "Riding the Waves of Culture". vii Software Engineering Institute har udgivet rapporten "CMMI or Agile: Why Not Embrace Both!", som ser dette fra et CMMI perspektiv. Ken Schwabers, "Agile Project Management" har et appendix E, som ser dette fra et Agile/Scrum perspektiv. Scott Ambler's blog 6. januar 2011 har et meget relevant indlæg kaldet "Agile Reality over Rhetoric", som gør op med dogmatiske beskrivelser af agile praktikker. viii Software Engineering Institute har udgivet rapporten "Performance Results of CMMI-Based Process Improvement".

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Six Sigma. - the How, når ITIL er the What. Master Black Belt Ane S. Ry Storm Management A/S itsmf 2008

Six Sigma. - the How, når ITIL er the What. Master Black Belt Ane S. Ry Storm Management A/S itsmf 2008 Six Sigma - the How, når ITIL er the What Master Black Belt Ane S. Ry Storm Management A/S itsmf 2008 Her er jeg Cand. Oecon. med speciale i organisation MMD - Master of Management Development MBB Lean

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ledelse af forandringer. Om at gøre gevinsterne langtidsholdbare

Ledelse af forandringer. Om at gøre gevinsterne langtidsholdbare Ledelse af forandringer Om at gøre gevinsterne langtidsholdbare Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvor svært kan det være?... 3 3. Fire Forandringsstrategier... 4 3.1 Teknisk forandringsstrategi...

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel

Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER? Betydning af fødselsmåneden for chancen for at blive professionel [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes!

Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! ARTIKEL Strategiimplementering denne gang skal det lykkes! Der er skrevet et hav af bøger og artikler om vigtigheden af at sikre en effektiv implementering, når man som virksomhed har gjort sig umage og

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder?

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Camp Midtjylland, Viborg,

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere