International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører"

Transkript

1 International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011

2 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af lønniveauet for udvalgte personalegrupper indgår ofte i debatten om landenes konkurrenceevne, og ofte bliver Danmark udpeget som et land med et meget højt lønniveau. En rapport fra UBS (2009) 1 indeholdt en sådan international lønsammenligning, som viste, at Danmark sammen med Norge og Schweiz lå isoleret i toppen i en sammenligning af ingeniørernes bruttolønsniveau i Europa, noget over bl.a. niveauet i Tyskland. Dette medførte en debat i Danmark, om lønniveauet blandt danske ingeniører er for højt, og om det betyder at danske ingeniørvirksomheder af den grund har vanskeligere ved at konkurrere. Denne analyse viser, at det er vigtigt at være opmærksom på arbejdsgivernes samlede omkostninger ved at have ansatte, og ikke kun på hvilke omkostninger der er til løn til medarbejderne. I mange af de lande Danmark konkurrerer med, udgør bruttolønnen til medarbejderne 75 pct. eller mindre af arbejdsgivernes samlede omkostninger ved at have ansatte, mens bruttolønnen i Danmark udgør godt 90 pct. af arbejdsgivernes omkostninger. Når disse forhold tages med i beregninger nuanceres billedet af omkostningerne betydeligt. Danmark er stadig placeret i toppen af statistikken, men beregningerne viser, at omkostninger ved at have en ingeniør ansat i fx Tyskland, er højere end i Danmark. Anbefalinger I forbindelse med at vurdere omkostningsniveauet i Danmark er det væsentligt at bruge arbejdsgivers samlede omkostninger ved at have en ingeniør ansat, frem for alene ingeniørernes Når denne type forhold bruttoløn. Dette giver et mere retvisende billede af virkeligheden, og tager højde for at der er forskelle på lov- og aftalebestemte øvrige arbejdsgiveromkostninger landene imellem. 1 UBS (2009): Prices and earnings 2009.

3 International lønsammenligning Arbejdsgivers omkostninger ved at have en ingeniør ansat Introduktion Det er vanskeligt at tilvejebringe internationalt sammenlignelige data om arbejdsgivernes omkostninger ved at have ingeniører ansat. I denne analyse samler IDA en række af de tilgængelige kilder der præsenterer oplysninger om lønniveauer og øvrige arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører. UBS Union Bank of Switzerland offentliggør løbende rapporter 2 omhandlende pris- og lønniveauet i en international kontekst. UBS har løndata om en række forskellige medarbejdergrupper, herunder ingeniører. I 2009-udgaven fremgik det, at Danmark (København) lå på en 4. plads, kun overgået af Schweiz, Norge og USA 3. Denne type resultater giver ofte genlyd i de danske medier, og blev bl.a. centrale i diskussionen af Danmarks skrantende konkurrenceevne. Problemet ved denne sammenligning er, at den løn medarbejderen modtager, langt fra er den samlede omkostning som en arbejdsgiver har ved at have en ingeniør ansat. Som analysen viser, udgør lønnen mellem ca. to tredjedele og godt 90 pct. af virksomhedernes samlede omkostninger. Hermed kan disse lønsammenligninger kun med meget stor forsigtighed anvendes til at beskrive virksomhedernes omkostninger i forskellige lande. I andre publikationer, fx fra Eurostat og fra US Bureau of Labor Statistics 4, beskrives tal for arbejdsgiverens samlede omkostninger, men i disse publikationer offentliggøres ikke oplysninger om ingeniører, men alene om fx omkostninger i industrien eller andre brancher. I denne analysen sammenstiller IDA en række af de relevante kilder om lønniveauer og øvrige arbejdsgiveromkostninger, og tilvejebringer på den måde et mere sigende billede af omkostningsstrukturen for beskæftigelse af ingeniører i Danmark og i en række andre lande. 2 UBS har udgivet rapporterne Prices and earnings siden 2006, seneste opdateret august Landenes niveau er beregnet som gennemsnit af de byer der indgår i analysen. 4 Fx BLS: International Comparisons of hourly compensation costs in manufacturing, 2009 eller Eurostat Labour market statistics.

4 4 Løn og øvrige omkostninger ved ansættelse af ingeniører I nedenstående tabel sammenstilles to centrale kilder til belysning af løn og øvrige arbejdsgiveromkostninger ved ansættelse af ingeniører. Det er dels UBS publikation Prices and Earnings 2009, hvori der bl.a. er oplysninger om ingeniørernes lønninger dels EU's Labour market statistics hvori der bl.a. er en opgørelse af arbejdsgivernes øvrige omkostninger (ud over løn) ved beskæftigelse af lønmodtagere. I tabellen vises hovedtallene fra disse to publikationer, samt indexeringer, hvor Danmark er sat til 100. Tabel 1: Sammenligning af løn og arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Land og rangorden Årsindkomst Andel af om- Årsindkomst Omkostning for Arbejdsgiver- USD 1 kostninger der Danmark = arbejdsgiver, omkostninger, Dan- ud fra arbejdsgiveromkostninger er løn 2 index 100 USD pr. år mark = index Norge , , ,1 2. Schweiz ,83 105, ,0 3. Tyskland ,78 86, ,6 4. Danmark , , ,0 5. Luxemburg ,86 91, ,6 6. Belgien ,728 74, ,9 7. Østrig ,741 74, ,4 8. Frankrig ,669 61, ,9 9. Finland ,772 70, ,5 10. Holland ,769 70, ,5 11. Sverige ,671 60, ,9 12. Italien ,722 61, ,5 13. Storbritannien ,848 68, ,0 14. Spanien ,739 57, ,6 15. Slovenien ,831 48, ,2 16. Cypern ,843 44, ,8 17. Portugal ,809 36, ,4 18. Grækenland ,804 36, ,9 19. Ungarn ,705 30, ,5 20. Tjekkiet ,732 24, ,7 21. Slovakiet ,743 23, ,2 22. Estland ,736 21, ,9 23. Polen ,823 20, ,2 24. Litauen ,721 14, ,1 25. Letland ,79 14, ,2 26. Bulgarien ,816 9, ,6 27. Rumænien ,769 8, ,7 USA ,076* 100, * 120,3* Kina 21,266 26,6 Indien ,8 Kilde: 1: Prices and Earnings Tal for hvert land er opgjort som simpelt gennemsnit af de byer der indgår I UBS opgørelse. 2: Eurostat Labour market statistics Tal for Schweiz er fra EU's database: *Tal for USA er fra BLS, der er en anden opgørelse end Eurostat.

5 International lønsammenligning Bruttolønninger for ingeniører Tabellen viser, at der er markante forskelle på bruttolønniveauet for ingeniører på tværs af de europæiske lande. Bruttolønnen i Danmark er således USD, mens den i Tyskland er godt og i Sverige er godt om året. Det ses at kun to europæiske lande; Schweitz og Norge ligger over det danske bruttolønniveau. De ligger henholdsvis 5 og 3 pct. over det danske niveau. De øvrige europæiske lande ligger under det danske niveau. Lønniveauet i Tyskland ligger fx på 87 pct. af det danske niveau, og i Sverige er lønniveauet på 60 pct. af de danske, mens niveauet er lavere i andre lande, ned til 8 pct. af det danske niveau, som det er i Rumænien. I USA er den gennemsnitlige bruttoløn på niveau med Danmark, mens niveauet er noget lavere i hhv. Kina og Indien. I Kina er det ca. 27 pct. af det danske niveau og i Indien er det kun ca. 8 pct. Bruttolønninger til ingeniører UBS udarbejder løbende opgørelser af købekraft for udvalgte medarbejdergrupper i en række byer rundt om i verden. Opgørelsen baseres bl.a. på oplysninger om lønninger samt om skatteniveauet og prisniveauet i byerne. I UBS opgørelse angives ingeniørers årlige bruttoløn, inklusiv bonusser såsom provision, performance bonusser, feriepenge, ekstra månedlige lønudbetaling og familieydelser. Når det gælder ingeniører bygger UBS deres opgørelse på en ansat i elektroteknikindustrien med en civil- eller diplomingeniøruddannelse med mindst 5 års erhvervserfaring, ca. 35 år gammel, gift og med to børn. Data baseres på oplysninger fra virksomhederne. Resultaterne præsenteres i Prices and Earnings der senest er opdateret med oplysninger om ingeniører i Ud fra en opgørelse af bruttolønnen er der således markante forskelle på landene. Det kan videre nævnes, at der ifølge UBS opgørelse også er markante forskelle på ingeniørlønningerne internt i flere lande. I fx Tyskland er der således markant forskel på lønningerne i byer som Berlin ( USD) og Frankfurt ( UDS).

6 6 Øvrige omkostninger end løn ved ansatte Tabellen viser også, at der er meget markante forskelle på hvor stor andel af de samlede arbejdsgiveromkostninger lønningerne udgør i de europæiske lande (se definitionen i tekstboksen). Danmark er det EU land hvor lønnen udgør den største andel af arbejdsgivernes samlede omkostninger. I Danmark udgør lønnen godt 91 pct. af de omkostninger arbejdsgiverne har, mens lønnen udgør en markant mindre andel af de samlede omkostninger i lande som fx Tyskland og Sverige. I Tyskland udgør lønnen kun 78 pct. af arbejdsgivernes samlede omkostninger, og i Sverige udgør lønnen 67 pct. af de samlede omkostninger. Niveauet er lavest i Frankrig, hvor lønnen kun udgør 66,9 pct. af de samlede omkostninger en arbejdsgiver til de ansatte, men også Sverige er et land, hvor arbejdsgiverne har mange andre omkostninger end løn ved de ansatte. Omkostninger ved at have medarbejdere ansat EU udarbejder Labour Cost Survey, hvori det bl.a. beskrives hvor mange omkostninger arbejdsgiverne har ved at have medarbejdere ansat, udover den løn som medarbejderne modtager. Opgørelsen omfatter en bred vifte af omkostninger, fx. arbejdsgivernes bidrag til social sikring, udgifter til efteruddannelse, andre udgifter såsom rekrutteringsomkostninger, udgifter til arbejdstøj mv. Eurostats datapopulation består af alle enheder i de pågældende lande, som har ansatte. Opgørelsen er ikke lavet specifikt for ingeniører, men for personale generelt. Resultaterne er bl.a. præsenteret i Eurostats Pocketbook, Labour Market Statistics, Dette illustrerer, at der er betydelige forskelle på arbejdsgivernes omkostningsstruktur, og at en umiddelbar sammenligning af brutto-lønningerne kan give forkerte billeder af arbejdsgivernes faktiske omkostninger ved at have ansatte.

7 International lønsammenligning Samlede omkostninger ved at beskæftige en ingeniør De sidste to kolonner i tabellen viser en beregning af de samlede omkostninger for en arbejdsgiver ved at have en ingeniør ansat. Denne beregning er baseret på oplysningerne dels om lønniveauet dels om hvor stor andel lønnen udgør af de samlede omkostninger. På denne måde kan der udregnes et samlet omkostningsniveau for at have en ingeniør ansat. Tabellen viser, at niveauet for de samlede omkostninger også varierer betydeligt mellem landene, og at de samlede arbejdsgiveromkostninger ved ansættelse af en ingeniør i Danmark er USD pr. år. Det land i Europa hvor det er mest omkostningstungt at have en ingeniør ansat er Norge, hvor arbejdsgiverens samlede omkostninger er oppe på godt USD pr. år, hvilket er godt 16 pct. mere end i Danmark. Prisen i Schweitz er stort set den samme som i Norge, mens prisen i Tyskland er på ca USD pr. år. (1,6 pct. over det danske niveau). Tabellen viser således, at når der ses på de samlede omkostninger, så ændres Danmarks relative placering i forhold til de øvrige europæiske lande. Når der ses på de samlede arbejdsgiveromkostninger er prisen for en ingeniør større i Tyskland, Norge og Schweitz end den er i Danmark. Danmark placerer sig på denne måde som det 4. dyreste land i Europa, men med markant mindre afstand til de andre lande end når der ses på bruttolønningerne. Forskellen mellem Danmark og Sverige er fx markant mindre når der alene ses på arbejdsgivernes omkostninger ved at have en ingeniør ansat. Arbejdsgivernes omkostninger i Sverige er 84 pct. af de danske, mens hvis der alene ses på lønniveauet i Sverige, så er det kun 61 pct. af det danske.

8 8 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefanalytiker Finn Tidemand, eller til analysestudent Helena Juul, Metode Notatet bygger på en gennemgang af tilgængelige data om løn og arbejdsgiveromkostninger. IDAs beregninger bygger primært på data fra Eurostat og UBS. Data fra Eurostats viser den andel af arbejdsgivers omkostninger ved at have en ansat, som går til medarbejderen selv, herunder løn, social insurance osv. Disse andele sættes i forhold til data fra UBS, som angiver ingeniørers årlige bruttoløn. Således beregnes arbejdsgivers samlede omkostninger ved at have en ingeniør ansat, jf. tabel 1. Andelene fra Eurostats illustrer, hvor meget bruttolønnen udgør af de samlede udgifter, der afholdes af en arbejdsgiver i forbindelse med ansættelse af personale, jf. tekstboksen ovenfor. Denne er udarbejdet for en gennemsnitsmedarbejder, og er dermed ikke nødvendigvis præcis gældende for netop ingeniører. Data fra UBS angiver ingeniørers årlige bruttoløn, inklusiv bonusser såsom provision, performance bonusser, feriepenge, ekstra månedlige lønudbetaling og familieydelser, jf. tekstboksen. UBS bygger deres opgørelse på en arketype af en ingeniør (jf. tekstboks ovenfor), og det kan naturligvis diskuteres hvorvidt en sådan er repræsentativ for ingeniører generelt og om det er den rette person at sammenligne på tværs af landene. Men i nærværende sammenhæng er det for ingeniører den bedst tilgængelige opgørelse. Når IDA har valgt de to primære kilder skylde det, at disse to kilder havde de to komponenter, der skulle til for at beregne omkostningerne ved at have en ingeniør ansat. Dette tal var i selv ikke tilgængeligt, hvorfor IDA har lavet sine egne beregninger. Flere instanser, der indsamler data om løn, blev gransket i forbindelse med at finde frem til arbejdsgivers omkostninger ved at have en ingeniør ansat. Om end kun to er anvendt her, er det værd at nævne, at erfaringer fra disse forskellige instanser er, at de ikke anvender de samme lønbegreber eller indregner de samme omkostninger. Det betyder eksempelvis, at Eurostats i deres omkostningsbegreb inkluderer efteruddannelse, imens Bureau of Labour Statistics ikke gør. Når der i analysen ikke er forsøgt at beregne arbejdsgiveromkostninger i Kina og Indien skyldes det, at BLS i deres publikation påpeger at denne type oplysninger fra Indien og Kina ikke er direkte sammenlignelige med de oplysninger de indsamler om andre lande.

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere