K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab"

Transkript

1 Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder D på vegne af C klaget over statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Klagen er efterfølgende tiltrådt af skolens bestyrelse. Klagen: Klager har klaget over, at statsautoriseret revisor A ved sin revision af årsrapporterne for C for årene i strid med gældende lovgivning på friskoleområdet har undladt at udføre de kontroller, som revisor har bekræftet at have udført. Personlige oplysninger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 10. december 2013 oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 29. juni 1983, og at han har været tilknyttet B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. xx xx xx xx, siden den 17. februar

2 Videre har styrelsen oplyst, at Revisionsvirksomheden B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. xx xx xx xx, har været anmeldt i Revireg siden den 17. februar Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at C er en fri grundskole. Skolen er i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. undergivet revisionspligt. Revisionsvirksomheden B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har frem til årsskiftet 2010/2011 været Cs revisor. Regnskabsårene 2002 til 2006: Indklagede har den 9. april 2003, den 1. april 2004, den 11. april 2005, den 21. marts 2006 og den 16. april 2007 afgivet revisionspåtegning på årsrapporterne for C for regnskabsårene Samtlige påtegninger er uden forbehold, men - med undtagelse af påtegningen afgivet i med supplerende oplysninger om, at det i årsregnskabet opførte budget er udarbejdet af ledelsen, men ikke revideret, men at revisor har påset, at der er sammenhæng mellem budgettet og forudsætningerne, og at den talmæssige sammenhæng er til stede. Af uddraget af revisionsprotokollen for årsregnskabet 2005 fremgår blandt andet følgende: Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret, at der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, at lønnen til personale er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Af uddraget af revisionsprotokollen for årsrapporten 2006 fremgår blandt andet følgende: 4.1. Forretningsgange og intern kontrol Vi har i årets løb gennemgået forretningsgange og den interne kontrol på følgende områder: - Skolepengeområdet - Lønudbetalinger og løn bogføring vedrørende leder og lærere. - Andre indtægter. Formålet med vor gennemgang har været at undersøge, om gældende bestemmelser har været overholdt, samt om forretningsgangene er hensigtsmæssigt tilrettelagte og de heri indlagte interne kontroller fungerer. 2

3 Produktivitet/effektivitet Stigningen i andre indtægter er hovedsageligt en stigning i tilskud til flexjob. Det fremgår videre af bilaget til revisionsprotokollen, pkt. 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag mv. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? har sat kryds i rubrikken Ja. Regnskabsårene 2007 til 2010: Indklagede har den 29. april 2008 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for C for regnskabsåret Af påtegningen fremgår det blandt andet: Det er vores opfattelse, at de opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Cs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Cs aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for frie grundskoler. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Om den udførte forvaltningsrevision hedder det blandt andet: Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Cs virksomhed i Af årsrapporten fremgår det under Hoved- og nøgletal blandt andet, at årets resultat i 2007 var kr., at der var 16,7 lærerårsværk, og 5 årsværk af øvrigt personale, heraf 4 i fleksjob. Det fremgår videre under Lønomkostninger, at der er modtaget kr. i tilskud vedrørende fleksjob, og at skolen selv har afholdt et fleksjobbidrag på kr. Lønomkostningerne til leder, 3

4 lærere og børnehaveklasseleder udgjorde i 2007 i alt kr. Under Lønomkostninger, der vedrører løn til pedel og rengøring, fremgår det, at der er modtaget kr. i tilskud vedrørende fleksjob. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten 2007 fremgår blandt andet følgende: 4.1. Forretningsgange og intern kontrol Vi har i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder: - Skolepengeområdet. - Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. - Øvrige omkostninger. - Registrering af årselever Bogholderi, regnskabsvæsen og edb-anvendelse Skolen har i januar 2007 implanteret E Ambas lønsystem, F. Skolen har tidligere anvendt G. Skolens nye lønsystem har ikke fungeret hensigtsmæssigt, idet der har været opsætnings- og brugerfejl. Dette har resulteret i, at SKAT ikke har modtaget de korrekte angivelser, hvorfor betalinger fra skolen har været på en samlekonto hos SKAT. I forbindelse med årsopgørelserne for skolens ansatte er der blevet indberettet de korrekte angivelser. I forbindelse med revisionen af skolens årsrapport, har dette medført ekstraordinært tidsforbrug. Skolen har efterfølgende fulgt op på ovenstående og har fået systemet til at fungere i Udskudte revisionsområder Vores revision omfatter ikke hvert år samtlige forretningsgange og områder på skolen. Som følge af resultatet af vores revision i tidligere år, samt at forretningsgangene er uændrede, har vores revision i 2007 ikke omfattet følgende områder, der er udskudt til et senere år: - Forsikringer - Beskrivelse af bogføringssystem. - Andre indtægter. - Lønudbetaling og lønbogføring vedrørende praktisk personale. - Anlægskartotek. Det fremgår videre af bilaget til revisionsprotokollen, pkt. 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag mv. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? har sat kryds i rubrikken Ja. 4

5 Indklagede har den 29. april 2009 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for regnskabsåret Af påtegningen fremgår det blandt andet: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Cs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Cs aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for frie grundskoler. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Om den udførte forvaltningsrevision hedder det blandt andet: Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Cs virksomhed i Af årsrapporten fremgår det under Hoved- og nøgletal blandt andet, at årets resultat i 2008 var kr., at der var 19,3 lærerårsværk, og 8,8 årsværk for øvrigt personale. Fleksjob udgjorde 12,5 årsværk. Under Lønomkostninger, undervisning fremgår det, at der er modtaget kr. i tilskud vedrørende fleksjob, og at skolen selv har afholdt et fleksjobbidrag på kr. Lønomkostningerne til leder, lærere og børnehaveklasseleder udgjorde i kr. Under Lønomkostninger, der vedrører løn til pedel og rengøring, fremgår det, at der er modtaget kr. i tilskud vedrørende fleksjob. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten 2008 fremgår blandt andet følgende: 4.1. Forretningsgange og intern kontrol Vi har årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder: - Skolepengeområdet. - Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. - Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale. - Anlægskartotek. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale 5

6 Vi har gennemgået skolens forretningsgange og kontrolleret, at der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, at lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Det fremgår videre af bilaget til revisionsprotokollen, pkt. 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag mv. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? har sat kryds i rubrikken Ja. Indklagede har den 15. april 2010 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for regnskabsåret Af påtegningen fremgår det blandt andet: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Cs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Cs aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Om den udførte forvaltningsrevision hedder det blandt andet: Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Af årsrapporten fremgår det under Hoved- og nøgletal blandt andet, at årets resultat i 2009 var negativt med kr., at der var 18,5 lærerårsværk, og 9,4 årsværk for øvrigt personale. Fleksjob udgjorde 10,8 årsværk. Under Lønomkostninger, undervisning fremgår det, at der er modtaget 0 kr. i tilskud vedrørende fleksjob, og at skolen selv har afholdt et fleksjobbidrag på kr. Lønomkostningerne til leder, lærere og børnehaveklasseleder udgjorde i kr. Under Lønomkostninger, der vedrører løn til pedel og rengøring, fremgår det, at der er modtaget kr. i tilskud vedrørende fleksjob. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten 2009 fremgår blandt andet følgende: 6

7 5.2. Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsrapporten. Skolen er i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen underlagt en række tilskudsbetingelser. På områderne: Statstilskud Skolepenge Lærerløn hvor disse tilskudsbetingelser spiller ind, foretages der hvert år en stikprøvevis gennemgang af områdernes forretningsgange og interne kontroller. På øvrige væsentlige områder, der dækker følgende: Regnskabsføring/bogholderi Udgifter/kreditorer Økonomistyring Anlægskartotek Andre indtægter It-anvendelse Lønninger praktisk personale tillader risikoprofilen, at områderne bliver sat i rotation, og revisionens omfang vil derfor være tilpasset hertil Regnskabsføring, forretningsgange og intern kontrol Revisionen i årets løb har til formål at undersøge og vurdere, om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af skolens administration. De administrative rutiner er beskrevet i skolens forretningsinstruks, procedurer og lignende. Vi har i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder: 1. Statstilskud. 2. Skolepengeområdet. 3. Andre indtægter. 4. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. 7

8 5. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale. Formålet med vor gennemgang har været at undersøge, om gældende bestemmelser har været overholdt, samt om forretningsgange er hensigtsmæssigt tilrettelagt og de heri indlagte interne kontroller fungerer. Overordnet er det vores opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger under hensyntagen til skolens opgaver og størrelse opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning omkring disponering, godkendelse, registrering og betaling Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret, at der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, at lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det fremgår videre af bilaget til revisionsprotokollen, pkt. 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag mv. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? har sat kryds i rubrikken Ja. Indklagede har den 5. april 2011 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for regnskabsåret Af påtegningen fremgår det blandt andet: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Om den udførte forvaltningsrevision hedder det blandt andet: Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæs- 8

9 sig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Af årsrapporten fremgår det under Hoved- og nøgletal blandt andet, at årets resultat i 2010 var kr., at der var 19 lærerårsværk og 7,2 årsværk for øvrigt personale. Fleksjob udgjorde 11,5 årsværk. Under Lønomkostninger, undervisning fremgår det, at skolen selv har afholdt et fleksjobbidrag på kr. Lønomkostningerne til leder, lærere og børnehaveklasseleder udgjorde i kr. Under Lønomkostninger, der vedrører løn til pedel og rengøring, fremgår det, at der er modtaget kr. i tilskud vedrørende fleksjob. Af revisionsprotokollatet til årsrapporten 2010 fremgår blandt andet følgende: 5.2. Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsrapporten. Skolen er i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen underlagt en række tilskudsbetingelser. På områderne: Økonomistyring Statstilskud Skolepenge Lærerløn hvor disse tilskudsbetingelser spiller ind, foretages der hvert år en stikprøvevis gennemgang af områdernes forretningsgange og interne kontroller. På øvrige væsentlige områder: Andre indtægter Gæld og eventualforpligtelser Lønninger praktisk personale Forsikringer Øvrige omkostninger It-anvendelse Anlægsaktiver Bogføringsloven Omsætningsaktiver tillader risikoprofilen, at områderne bliver sat i rotation, og revisionens omfang vil derfor være tilpasset hertil. 9

10 5.5. Regnskabsføring, forretningsgange og intern kontrol Vi har i årets løn gennemgået forretningsgange og den interne kontrol på følgende områder: 1. Økonomistyring. 2. Statstilskud. 3. Skolepengeområdet. 4. Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere. 5. Øvrige omkostninger. 6. Omsætningsaktiver. 7. Gæld og eventualforpligtelser. 8. Bogføringsloven. Det fremgår videre af bilaget til revisionsprotokollen, pkt. 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag mv. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? har sat kryds i rubrikken Ja. Klager har fremlagt Beregninger.. foretaget af H ved I. Det fremgår heraf, at skolen i årene vedrørende den fleksjobansatte J har modtaget ,44 kr. for lidt i kommunal refusion, ,55 kr. for lidt vedrørende den fleksjobansatte K, og ,70 kr. for lidt vedrørende den fleksjobansatte L. Videre fremgår af Oversigt over Cs tilgodehavender hos Økonomistyrelsen vedr. Fleksjobbere ansat på C af 27. februar 2012 ved H ved I, at skolen i årene vedrørende de tre fleksjobmedarbejdere har modtaget kr. for lidt i refusion. Endelig fremgår det af en Opgørelse over manglende løn til Fleksjobbere på C, der er markeret Fortroligt, at den manglende løn inklusive renteudgifter er opgjort til kr. Af en skrivelse af 17. november 2011 fra indklagede til C att. D fremgår blandt andet: Diverse afledt af forkert aflønning af ansatte på flexlønsaftaler Ad. 3 Hvordan B stiller sig til skolens opfattelse af, at revisionen har en medansvar i sagen og som følge heraf også har et erstatningsansvar Helt overordnet kan der ikke være tvivl om, at ansvaret for, at skolens ansatte bliver aflønnet efter gældende regler påhviler skolens ledelse. Vores opgave som revisor for skolen er bekrevet i bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler. I 4 slås det fast, at revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 10

11 Revisionen af skolens lønudbetalinger er delt op i to delelementer. Et element, der vedrører aflønningen af skolens leder og lærere, hvor vi som en konsekvens af, at det er en tilskudsbetingelse, at aflønningen til disse personer skal følge gældende aftaler, foretager revision af dette område hvert år. En revision, som tager udgangspunkt i stikprøver af et antal lærere og skolens leder. Den øvrige ansatte på skolen indgår i en turnus, hvor området for aflønning af praktisk personale, udtages til revision hver 3. år. Denne revision sker ligeledes på en stikprøvevis gennemgang af et antal af de ansatte. I henhold til vores revisionsplanlægning var området for praktisk personale udtaget til revision i 2008 og skal igen udtages her i I 2008 foretog vi en kontrol af aflønningen af skolens administrative personale og en person under ejendomsdrift. Ingen af disse personer var ansat under flexlønsaftaler. Vi sikrede os imidlertid, at skolen havde fået tilskud til den lønudgift, skolen havde til flexlønnede, ud fra en opgørelse udarbejdet af skolen. Som følge af, at vores stikprøvevise revision af lønområdet for praktisk personale ikke havde udvalgt flexlønnede, har vi således ikke haft mulighed for at afdække den forkerte aflønning. Et andet element for i det hele taget at tale om erstatningsansvar er, at der skal være lidt et tab. Skolen har ikke lidt et tab, idet udgiften til de flexlønnede er en almindelig driftsudgift som skolen under alle omstændigheder skulle afholde. På den baggrund har vi ikke et erstatningsansvar for den manglende aflønning. Indklagede, statsautoriseret revisor A, har endvidere i et brev af 6. december 2012 anført blandt andet: Vores revision i årene har vist, at skolens lønadministration generelt har fungeret omhyggeligt. Der har således ikke været grundlag for at udvide vores revisionsindsats på dette område. I Deres brev til Revisornævnet anføres: Det første er, at man ikke på skolen har haft mistanke om at det tidligere lønsystems udregninger ikke var korrekte... Dette udsagn står vi noget uforstående overfor, idet den tidligere viceleder i 2008 overfor os oplyste, at skolen var i gang med at se på de fleksjoblønnede med det formål at rette op på fejl omkring aflønning og specielt pensionsudbetalinger. Det forhold at skolen selv i 2008 foretog en intern revision af dette område medførte, at vi ikke i vores kontrol af lønninger til praktisk personale anså det for relevant at udtage kontrollerede personer fra fleksjobpuljen. Af årsrapporten for C for 2011, som er revideret af skolens nye revisor, fremgår blandt andet af ledelsesberetningen: 11

12 I forbindelse med en intern lønrevision blev der i september 2011 opdaget en alvorlig fejl i lønudbetalingen i forhold til skolens tre fleksjobansatte både på løn- og pensionssiden. Denne fejl har stået på igennem en længere årrække, således at den samlede manglende indbetaling beløber sig til i alt kr Skolen arbejder i øjeblikket på at få dækket en del af denne udgift, via de tilskud der er til fleksjobbere, men det skyldige beløb er allerede nu udbetalt til de tre fleksjobansatte på skolen. Parternes bemærkninger: Klager har anført, at C i forbindelse med skift af IT system og dermed også lønsystem i forår og sommer 2011 opdagede, at der var betydelige fejl i fleksjobbernes løn. Skolen bad derfor konsulent M fra Danmarks Privatsskoleforening om at lave en udredning af fleksjobbernes løn og pensionsforhold fra deres ansættelse til nu. Udredningen viste, at fleksjobberne havde et tilgodehavende, der incl. betaling for renters rente løb op i kr. Fejlene rækker helt tilbage til år 2001, og beløbet er blevet større og større år for år. C har derfor i december 2011 og i februar 2012 udbetalt i alt kr. til skolens fleksjobbere i efterbetaling. Efterbetalingen er foretaget tilbage til ansættelsernes start, for Js vedkommende tilbage til år Der er to årsager til, at sagen har fået det aktuelle omfang. Den første er, at man ikke på skolen har haft mistanke om, at det tidligere lønsystems udregninger ikke var korrekte og derved ikke var i strikte overensstemmelse med reglerne på området, hvilket medførte, at fleksjobberne ikke fik udregnet den korrekte løn og pension. Den anden årsag er, at fejlene ikke er blevet opdaget ved den årlige revision af B. B har enten ikke udtaget fleksjobbere til kontrol eller har ikke undersøgt, om beregningsgrundlaget er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Cs bestyrelse har naturligvis forventet, at revisor tjekker fleksjobbernes løn, da det klart fremgår af revisionsbekendtgørelsen, at revisor skal sikre sig, at skolens dispositioner sker i overensstemmelse med de love, overenskomster aftaler mv., der gælder for skolernes personale, jf. revisionsbekendtgørelsens 2.1. Normalt får skolen refusion for en stor del af lønudgifterne til fleksjobbere via kommuner og Økonomistyrelsen. Skolen har naturligvis søgt at begrænse tabet mest muligt ved tidligt at informere de berørte kommuner, som er [kommune] og [kommune], samt Økonomistyrelsen med henblik på at kunne få mest muligt i refusion. Kommunerne har kun indvilget i at give lønrefusion 3 år tilbage fra skolen gjorde opmærksom på fejlene i efteråret Økonomistyrelsen har kun indvilget i at gå tilbage til midten af Skolen har ansøgt om refusion af kr. og har fået kr. Skolen påklagede styrelsens afgørelse til Finansministeriet, som fastholdt afgørelsen. Det direkte, samlede tab for skolen for de seneste 5 år (da udsigten til at få refusion mere end 5 år tilbage er meget ringe) er opgjort til kr. Det er ikke korrekt, når indklagede anfører, at der først i februar 2012 blev fremsat ønske om refusion over for kommuner og styrelse, da skolen allerede i oktober indledte drøftelser med de relevante myndigheder. Årsagen til, at der først blev sendt endelige opgørelser i februar 2012 er, at skolen, af hensyn til de ansattes skatteforhold, valgte at udbetale den manglende løn, pension og rentegodtgørelse over to skatteår. 12

13 I revisionsprotokollen for 2006 nævnes kontrol af løn til praktisk personale ikke hverken under løn eller udskudte områder. I revisionsprotokollen for 2007 nævnes det som et område, der er udskudt. I revisionsprotokollen for 2008 anføres det, at det er kontrolleret, at der forefindes ansættelsesaftaler. Det er skolens opfattelse, at dette ikke er korrekt, idet skolen ved fejlens opdagelse i efteråret 2011 også fandt ud af, at der ikke var ansættelsesaftaler for to af de tre pågældende medarbejdere. B kan for to medarbejderes vedkommende højst have set kommunens bevillingsskrivelse vedrørende fleksjob, som jo ikke er en ansættelseskontrakt. B mener ikke, at man har et ansvar i forhold til ikke at have opdaget, at der har været fejl i aflønning af fleksjobbere. Det er efter skolens opfattelse forkert, jf. herved revisionsbekendtgørelsens regler. Det er endvidere skolens opfattelse, at det er i modstrid med fakta, når revisor anfører, at revisionen har vist, at skolens lønadministration over årene har fungeret tilfredsstillende, når det fremgår af de i sagen fremlagte bilag, at der i årene 2006 og 2007 har været betydelige fejl. Med hensyn til den interne revision i 2008 af fleksjobbernes løn og pensionsforhold finder skolen det besynderligt og ærgerligt, at revisor ikke valgte at tjekke denne, idet skolen så må formode, at revisor dengang havde fundet ud af, at man ikke regulerede fleksjobbernes pension med tilbagevirkende kraft, sådan som man burde. Faktum er, at B gennem en periode på mere end 10 år ikke har udtaget en personalegruppe til kontrol. Det er skolens opfattelse, at baggrunden for reguleringen af revisionen af privatskoleområdet er, at C og andre privatskoler i vid udstrækning alene må aflønne efter den af Finansministeriet godkendte overenskomst, hvorfor det er nødvendigt, at man ved rimelig revision reducerer risikoen for, at lokale fortolkninger af overenskomsten skulle give mulighed for, at en privatskole i modsætning til en anden privatskole kan varetage egne medarbejderes interesser. Det er herefter åbenbart, at instruksen ikke kun er et krav til, at revisor efterregner skolens talbehandling, men reelt er et krav til at revisor minimum med en vis frekvens udfører en tilsikring af overholdelse af de gældende overenskomster. Det er skolens opfattelse, at B ikke kan afvise at have overtrådt de gældende krav til revisor, blot ved at anføre, at man har kontrolleret praktisk personale i 2008 og med en 3-årig turnus også skal have kontrolleret praktisk personale i Der var fejl i lønningerne hos begge de fleksjobbere, som skolen havde ansat i Det af indklagede anførte om, at J under sin ansættelse har været under en række forskellige overenskomster, burde efter skolens opfattelse netop havde ansporet B til at kontrollere hans løn. Indklagede har videre argumenteret med, at praktisk personale var udtaget til gennemgang i Det fremstår som en klokkeklar efterrationalisering, fordi meddelelsen fra B om dette udtag skete efter, at skolen havde gjort B opmærksom på de omfattende fejl og endvidere, at sagen blev gennemset af N. Om revisor har fået forevist brevet fra den tidligere viceskoleleder, hvoraf det fremgår, at der var betydelige fejl i 2006 og 2007, vides ikke, men det er efter skolens opfattelse ikke afgørende. Vedrørende indklagedes bemærkninger om revisor I kan det oplyses, at hun aldrig har været ansat af skolen, men alene har været tilknyttet som ekstern konsulent til opsætning af personalet i lønsystemet O. I har intet haft at gøre med beslutningen om overgangen til O-systemet. Denne beslutning 13

14 er alene truffet af skolens ledelse. Skolen mener i øvrigt, at Is forhold er sagen komplet uvedkommende. C anser sagen som principiel, da eventuel godkendelse af revisors handlinger medfører et behov for en lovændring på området. Hvis revisors kontrolrutiner var udført inden for området, kunne dette have forebygget, at den slags fejl gentages i mange år. Med henvisning til erstatningsansvarslovens 23 er der ikke fra skolens side opfattet nogen forskel i ansvaret eller hæftelsen mellem virksomheden og den pågældende, navngivne revisor. Det skal herved understreges, at skolen ikke har indsigt i Bs interne forretningsgange eller eventuelle interne ansvars- og hæftelsesregler og næppe vil føle sig bunder heraf, om de måtte findes. Kravet er rejst i forholdets natur og derfor både mod revisor såvel som dennes arbejdsgiver, jf. ovennævnte bestemmelse og dennes fortolkning. Indklagede, statsautoriseret revisor A, har vedrørende revisionens formål anført, at revisionens formål fremgår af bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. Det fremgår af 1, at revisionen omfatter skolens årsrapport, dens tilskudsgrundlag og attest af indberetninger til Undervisningsministeriet. Videre i 2, at revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Af 3 fremgår, at de er skolens administrative struktur og forretningsgange, herunder interne kontrol, der er afgørende for omfanget af revisionen. Generelt er det grundlaget for tilskud til leder og lærerlønninger samt elevtal, alder og bopælskommune, der er hovedformålet med revisionen. Udover den lovpligtige revision til kontrol af tilskudsgrundlaget reviderer revisor også, om årsregnskabet givet et retvisende billede. Af revisionsprotokollens side (21. marts 2006) vedrørende revisionsaftale (der er henvist hertil i revisionsprotokollen for 2010, side 181) fremgår om revisionens formål: Revisionens opgave er at revidere de af ledelsen aflagte årsregnskaber. Det er herunder revisionens opgave at påse: at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens, vedtægternes og god regnskabsskiks krav til regnskabsaflæggelsen, og at årsregnskabet som helhed efter vor mening giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet af skolens aktiviteter i regnskabsåret. Ud fra dette formål tilrettelægges revisionen med henblik på at kunne tage stilling til, om årsregnskabet indeholder væsentlige fejl og/eller mangler. Da revisionen i henhold til god revisionsskik udføres gennem stikprøver og andre udvalgte undersøgelser, kan en revision ikke altid sikre, at enhver væsentlig fejl eller mangel i årsregnskabet vil blive afsløret. 14

15 Denne formulering er den almindeligt teoretisk og praktisk anerkendte vedrørende revision af årsregnskaber. Revisor skal altså undersøge, om årsregnskabet giver et retvisende billede (ikke det retvisende billede). Det må altså ikke indeholde væsentlige fejl, fejl der vil kunne påvirke regnskabslæsers opfattelse af resultat eller egenkapital. Af FSR Danske Revisorers pjece Revision og Årsregnskaber fra 2013 fremgår, at det ved en revision er revisors opgave at kontrollere, om oplysningerne i årsregnskabet har hold i virkeligheden. Samtidig skal revisor kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven kræver. Ved en revision vil revisor udføre en lang række stikprøver for at sikre, at det, der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet, er retvisende. Den udførte revision Den udførte revision er planlagt, gennemført og rapporteret i overensstemmelse med kravene hertil i de gældende bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet, som fastlægger relativt stringente krav til revisionshandlinger. Dette understøttes af kravet om, at der udarbejdes en særskilt revisorcheckliste i tilknytning til revisionsprotokollen. Det skal i denne sammenhæng særligt fremhæves, at der er et specifikt fokus på løn- og ansættelsesforhold, hvilket fremgår af afsnit 6 i checklisten. De anførte punkter er alle ekstrakter fra revisionsbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Det fremgår heraf, at revisionskravet i forhold til lønområdet særligt fokuserer på ledere og lærere. Dette er ikke u- den grund, idet en manglende overholdelse af de centrale overenskomster kan medføre, at skolen falder ud af loven og derved mister sit tilskudsgrundlag, jf. herved lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013, kapitel 2. Af 7 i den aktuelle lovbekendtgørelse - der er uændret i forhold til tidligere gældende lovbekendtgørelser - fremgår det, at løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold, for ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal følge af de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser. Det fremgår modsætningsvist heraf, at skoler har større frihedsgrader til at indgå aftaler om løn og vilkår med skolens praktiske personale. Revisionsindsatsen på lønområdet opdeles derfor naturligt i leder og lærer, der er det primære fokusområde og i praktisk personale, som udgør et sekundært revisionsområde. Al revision foregår ved stikprøver. Det fremgår af ISA 530 Revision ved brug af stikprøver, at stikprøveudvælgelsen er et subjektivt valg foretaget af revisor ud fra væsentlighed og risiko. Videre fremgår det, at stikprøvestørrelsen stiger med en højere risiko for væsentlig fejlinformation. Af ISA 240 Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber fremgår, at ved mistanke om besvigelser, skal stikprøvestørrelsen øges. Der er i revision af C hverken mistanke om besvigelser eller høj risiko for væsentlig fejlinformation, hvorfor indklagede ved revisionen har kunnet tage det i forhold til sagen normale antal stikprøver. Den konkrete lønrevision 15

16 Ved fastsættelsen af stikprøveomfang og revisionsindsats tages der højde for det specifikke krav om kontrol af leder og lærerlønninger. Samtidig er der ud fra et væsentlighedssynspunkt taget højde for regnskabsposternes størrelse i skolens samlede økonomi. Lærerlønninger udgør således næsten 90 % af skolens samlede lønsum, mens praktisk personale alene udgør omkring 10 %. Revisionen af skolens forretningsgange på lønområdet har i perioden vist en betryggende administration og håndtering af lønområdet, hvilket tillige er rapporteret i revisionsprotokollater i perioden. Indklagede har ikke ved lønrevisionen gennem årene fundet fejl i hverken indplacering, lønbeløb eller lignende. Skolen har i alt 35 ansatte, heraf 22 i hovedskolen, 7 i SFO, 4 i ejendommens drift og 2 i administrationen. De 3 fleksjobansatte udgør derfor en meget lille andel af personalegruppen. Ved lønrevisionen i 2008 blev sekretær P og pedel Qs udtaget til kontrol, udover lærerlønningerne. Der var ikke noget at bemærke ved revisionen. Skolen ansatte i 2008 R, der er tidligere lønkonsulent hos E Amba. Formentlig den i Danmark, der på det tidspunkt vidste mest om lønvilkår indenfor skoleområdet. Samtidig gik skolen over til E Ambas lønsystem F. Indklagede fik under revisionen oplyst, at skolen i forbindelse med opsætningen af de ansatte i lønsystemet blev opmærksom på, at der manglede pensionsudbetaling for fleksjobberne. Skolens administration foretog i denne forbindelse i samarbejde med R en fuld gennemgang af skolens fleksjobansatte. Det forhold, at skolen selv havde fokus på at få rettet disse fejl, medførte, at indklagede ved fastlæggelsen af stikprøven i 2008 bevidst ikke udtog fleksjoblønnet personale, men udtog stikprøver blandt det øvrige praktiske personale, og herunder blev skolens bogholder naturligvis udtaget. Indklagede var hermed af den overbevisning, at R som ekspert på lønområdet havde kontrolleret samtlige forhold. Indklagede har ved revision af resultatopgørelsen foretaget en sandsynlighedsberegning af, om skolen har indtægtsført en refusion i en størrelsesorden, der kan forventes ud fra skolens udgift til fleksjoblønnede. Skolen har i den forbindelse udarbejdet en oversigt over afholdt lønudgift til den enkelte fleksjobansatte og hvor stor en refusion, der er modtaget. Lønrevision af praktisk personale var i indklagedes revisionsplanlægning medtaget som område ved revision af 2011 regnskabet. I august 2011 påbegyndtes revisionen. Indklagede gennemgik perioden frem til 30. juni 2011 herunder kontrol af lærerlønnen for skolens viceleder og to lærere. I december måned havde han planlagt at færdiggøre revisionen, herunder lønkontrol af skolelederen og det praktiske personale. Han anmodede skolen om at få udleveret materiale til lønkontrol, men fik fra sekretæren en , hvori det var anført, at hun ikke måtte sende noget til indklagede. Den 19. januar 2012 blev det så meddelt, at samarbejdet var ophørt. Til klagers udsagn om, at det fremstår som en klokkeklar efterrationalisering, kan det oplyses, at indklagedes planlægning af årets revision blev godkendt den 19. august I revisors planlægning for 2011 indgår området Lønomkostninger til øvrigt personale. Denne revision skal være afsluttet, inden revisor påtegner skolens regnskab. Nedenfor er vist, hvilke områder, der i 2011 var planlagt revision for: 16

17 Revisionen af fleksjoblønnen har koncentreret sig om, hvorvidt skolen har modtaget refusion på henholdsvis 100 % eller 50 %. Selve lønnens størrelse har indklagede ikke haft anledning til at betvivle. Med hensyn til ansættelseskontrakter er denne kontrol naturligt foretaget på de personer, der er udtaget til lønrevision, dvs. primært ledere og lærere, men naturligvis også de to administrative personer, der blev kontrolleret i I denne forbindelse konstateredes det, at skolen havde udarbejdet ansættelseskontrakter på begge de kontrollerede administrative personer. Dog bad indklagede skolen om at udfærdige to kontrakter for sekretæren - én for lærerdelen og én for sekretærdelen. Den fleksjobansatte J har i sin ansættelsesperiode været underlagt tre eller fire forskellige overenskomster alt afhængig af, hvilken organisation skolen havde overenskomst med. I denne forbindelse ville der fra skolens side have været rig lejlighed til at indplacere J korrekt lønmæssigt. Indklagedes revision lever op til kravene omkring kontrol af skolens lovmedholdenhed, hvilket blandt andet underbygges af, at Undervisningsministeriet hver år gennemgår årsregnskab og revisionsprotokol med tilhørende revisorcheckliste. I de tilfælde, hvor der ikke rapporteres på et fuldstændigt grundlag i forhold til revisionsbekendtgørelsen, eller hvor der er modstrid mellem besvarelse i revisorcheckliste og indhold i revisionsprotokollen, ville dette medføre en påtale fra ministeriets side. Indklagede har ikke fået anmærkninger af denne karakter. Skolen anførte i Efterskift, at man ikke er enig i denne udlægning, og man har vedlagt et brev fra den daværende viceleder til N, hvori der redegøres for, at der har været betydelige fejl i 2006 og Indklagede har anført, at skolen på intet tidspunkt har forevist ham dette brev. Såfremt indklagede havde fået forelagt brevet, ville han have udvidet antallet af stikprøver. Imidlertid fik indklagede ikke denne vigtige information, og hans handlinger afdækkede ikke forhold, der gav anledning til at udvide stikprøveantallet. 17

18 Årene 2006 og 2007 ligger mere end 5 år tilbage, hvorfor indklagede ikke længere har revisionsmaterialet. Imidlertid har revisor excel-filer (lønafstemning) med revisionsmæssig lønkontrol af tre af de lærere, som skolen siden den 4. oktober 2007 anfører er forkert. To lønafstemninger vedrørende regnskabsåret 2006 og en lønafstemning vedrørende regnskabsåret Lønkontrollen på disse lærere er udført i foråret 2007 i forbindelse med revisionen af skolens årsregnskab for Kontrollen viste, at den udbetalte løn for MD og MF svarer til det grundlag, han fik forevist. Der er tale om specialundervisningstillæg. For MD og MF er der for 2006 ikke udbetalt noget specialundervisningstillæg, hvilket indklagede ikke har stillet spørgsmålstegn ved, idet den bogførte løn stemte med det grundlag, skolen udleverede til ham. For regnskabsåret 2007 foretog indklagede i foråret 2008 en lønkontrol af lærere, hvor AM er en del af stikprøven. Kontrollen af AM viser, at der er overensstemmelse med det grundlag, han fik forevist. Indklagede kan derfor ikke forholde sig til udsagnet om, at der var fejl i mere end halvdelen af lærernes lønninger. I denne sammenhæng henvises til, at ledelsen hvert år har erklæret, at revisionen har fået alle de oplysninger, der er nødvendige for bedømmelsen af årsrapporten. Tidsperiode Skolen ansatte i august 2012 revisor I fra revisionsfirmaet H til at varetage lønområdet. Is månedsløn udgjorde kr., og I udskiftede ved ansættelsen lønsystemet F med O. I november 2011 blev indklagede gjort opmærksom på, at der var fejl i den udbetalte og dermed refusionsberettigede fleksjobløn. Han tilbød sin assistance til tilbagesøgning af tilskud fra Økonomistyrelsen og kommuner, men det ønskede skolen ikke. Først i februar 2012 fremsatte skolen ønske over for kommuner og Økonomistyrelse om regulering af tilskud til fleksjoblønnen. Dette imødekom Økonomistyrelsen med 14 måneder og kommunerne for 3 år. Der kunne være opnået hurtigere tilbagesøgning, hvis der var reageret, da I tiltrådte. Årsagen til, at forholdet omkring I medtages, er, at skolen på konto 7110, som er en konto i gruppen omkring administrationsløn, har benævnt de månedlige posteringer som bruttoskattegrundlag. Eftersom indklagede ikke fik mulighed for at færdiggøre revisionen af årsregnskabet for 2011, har han heller ikke haft mulighed for at foretage den lønafstemning, som ville afdække, at denne udgift ikke var en lønudgift. Indklagede, Revisionsvirksomheden B, har anført, at det ikke fremgår nærmere af klageskrivelsen, hvilke forhold klageren nærmere gør gældende i forhold til revisionsvirksomheden, hvorfor virksomheden i det hele skal henvise til det af statsautoriserede revisor A anførte. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag, der vedrører erklæringer afgivet såvel før som efter 2008, afgøres derfor delvist efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer af Ad forældelse 18

19 Ifølge revisorlovens 46 gælder der en klagefrist på 5 år. Klagen er modtaget i nævnet den 12. december Der er herefter indtrådt forældelse for så vidt angår erklæringer afgivet forud for den 12. december Klagen over erklæringer afgivet på årsrapporterne for skolen for 2003, 2004, 2005 og 2006 vil derfor være at afvise som forældet. Ad klagen over årsrapporterne for 2007 til 2010 Indledningsvis bemærkes, at revisionens planlægning og udførelse samt revisors rapportering sker på grundlag af revisors vurdering af væsentlighed og risiko. Vurdering af risikoen for, om der kan forekomme væsentlige fejl i regnskabet, foretages af revisor på grundlag af de indsamlede oplysninger om virksomheden. Revisionen indebærer således ikke en fuldstændig sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder fejl. I denne sag har klager gjort gældende, at indklagede i strid med gældende lovgivning på friskoleområdet har undladt at udføre de kontroller, som han har bekræftet at have udført konkret at indklagede ikke opdagede, at der var fejl i udregningerne af løn og pension til fleksansatte tilbage fra Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at der var tale om tre (fleks)ansatte ud af i alt (på det tidspunkt) 35 ansatte, at lærerlønningerne udgjorde næsten 90 % af skolens samlede lønsum, mens lønnen til praktisk personale, hvorunder de tre fleksansatte hørte, udgjorde ca. 10 %. Det fremgår af revisionsprotokollerne for 2008 og 2009, at indklagede har kontrolleret lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende skolens praktiske personale, herunder ved stikprøver kontrolleret, at lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale. Indklagede har oplyst, at han i 2008 udtog stikprøver blandt det praktiske personale til kontrol, men at der ikke heriblandt var fleksjobansatte, idet skolen selv havde iværksat en undersøgelse af deres løn og pensionsforhold. Det er ubestridt, at indklagede ikke kontrollerede området i 2007 eller 2010, men at han havde planlagt ny kontrol i Henset til at indklagede foretog stikprøvevis kontrol af området lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende skolens praktiske personale i 2008 og og i øvrigt havde planlagt kontrollen efter et rotationsprincip - til at der ikke var tale om et område af væsentlig betydning for regnskabets udvisende og til, at indklagede efter det oplyste ved revisionen af resultatopgørelsen foretog en sandsynlighedsberegning af, om skolen havde indtægtsført en refusion i en størrelsesorden, der kunne forventes ud fra skolens udgift til fleksjoblønnede og ikke ved lønrevisionen gennem årene havde fundet fejl i hverken indplacering, lønbeløb eller lignende, finder nævnet ikke, at det er godtgjort, at indklagede ikke har udført revisionen af årsrapporterne i overensstemmelse med de gældende regler for området og god offentlig revisionsskik. Indklagede, statsautoriseret revisor A, vil derfor være at frifinde. Allerede som følge af, at den til revisionsvirksomheden knyttede medindklagede statsautoriserede revisor, A, er frifundet for klagen, er der ikke grundlag for at pålægge revisionsvirksomheden medansvar, hvorfor også den indklagede revisionsvirksomhed frifindes. 19

20 T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor A, frifindes. Indklagede, B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6, samt bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Lone Molsted 20

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen:

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 13/2010 A Privatskole mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. februar 2010 har A Privatskole i medfør af dagældende revisorlovens

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere