K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R."

Transkript

1 Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at R har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 15. december 2008, og at han i Revireg har været tilknyttet revisionsvirksomheden B Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden den 27. marts Klagen angår erklæringsfejl. Sagsfremstilling: Revisionsvirksomheden B Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr...., blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i Af kvalitetskontrollantens erklæring af 12. november 2010 vedrørende kontrollen fremgår det, at revisionsvirksomheden oplyste, at der til virksomheden var knyttet 9 kontorsteder og 39 godkendte revisorer, hvoraf 37 var berettigede til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer, samt at revisionsvirksomheden afgav erklæringer for kunder, der var omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Erklæringen indeholder følgende forbehold og konklusion: Forbehold 1

2 I 3 af de 47 gennemgåede sager er det konstateret, at der ikke i tilstrækkelig omfang forefindes dokumentation, som begrunder den afgivne revisionspåtegning. I yderligere 1 af de 47 sager er påtegningen ikke i overensstemmelse med lovgivningens krav, da der er afgivet en blank revisionspåtegning uanset at årsrapporten på et væsentligt punkt ikke er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Ved den udførte gennemgang er jeg, bortset fra i 4 af de 47 gennemgået sager ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Kvalitetskontrollanten har endvidere udarbejdet en rapport vedrørende kvalitetskontrollen med samme dato. Af denne rapport fremgår blandt andet: 4.1. Sager, hvori der er fundet væsentlige mangler Opgave 15 Der er tale om afgivelse af erklæring til Fiskeafgiftsfonden vedrørende indberetning af landingværdi af fisk. Fejl og mangler Der afgives erklæring med høj grad af sikkerhed vedrørende beløbets rigtighed, uagtet at værdien der bekræftes, alene er afstemt til kundens registreringssystem, som ikke er gennemgået. Vurdering Efter min opfattelse kunne der alene have været afgivet en erklæring uden sikkerhed, hvori det bekræftes, at det indberettede beløb er i overensstemmelse med kundens registreringssystem. Den underskrivende revisor er enig heri Opgave 10 Der er tale om en produktionsvirksomhed (revisionskunde) med et resultat efter skat på 4,1 mio. kr., en balancesum på 125,7 mio. kr.. og en egenkapital på 13,5 mio. kr. Fejl og mangler I opgaven havde revisionsteamet accepteret, at en indbetaling på ca. 25 mio. kr. fra en kunde i form af bankoverførsel modtaget tirsdag den 5. januar 2010 blev medtaget som indbetaling i regnskabet pr. 31. december 2009, dvs. behandlet som om at indbetalingen 2

3 var modtaget i Selskabet havde medio januar 2010 besluttet at ompostere indbetalingen til Herved blev selskabets balancesum i regnskabet pr. 31. december 2009 reduceret med 25 mio. kr., idet debitorer under aktiver blev reduceret med 25 mio. kr. og selskabets bankgæld under passiverne blev reduceret med 25 mio. kr. Vurdering Da de 25 mio. kr. først er modtaget i 2010 og med stor sikkerhed først er betalt af kunden mandag den 4. januar 2010, kan de ikke medtages som indbetalt i regnskabet for Den regnskabsmæssige behandling er i modstrid i årsregnskabsloven og bogføringsloven og burde have medført et forbehold i revisionspåtegningen. Vedrørende opgave 15 Indklagede har den 22. april 2010 afgivet følgende revisorerklæring: Den uafhængige revisors erklæring Til Fiskeafgiftsfonden Vi har efter aftale undersøgt de af A Fiskeauktion, CVR-nr, udarbejdede månedlige opgørelser over produktionsafgift for perioden 1. januar december Virksomhedens ledelse har ansvaret for de indberettede oplysninger. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at udtrykke en konklusion om de indberettede oplysninger. Vor erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Fiskeafgifsfonden. Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at opgørelse over landingsværdien af fisk ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Arbejdet omfatter stikprøvevis kontrol af information, der understøtter de i opgørelsen anførte beløb. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at den indberettede landingsværdi af fisk for perioden 1. januar december 2009, i alt kr er opgjort korrekt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 14 af 6. januar Vedrørende opgave 10 Indklagede har den 26. marts 2010 afgivet blank revisorpåtegning på årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for C A/S. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat 3

4 var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. og at passiver i alt udgjorde kr. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: 1. Indklagede har afgivet en erklæring til Fiskeafgiftsfonden med høj grad af sikkerhed vedrørende beløbets rigtighed. Værdien, der bekræftes i erklæringen, er alene afstemt til kundens registreringssystem, som ikke er gennemgået. 2. Indklagede har ikke overholdt erklæringsbekendtgørelsen, da der i årsrapporten for 2009 for C A/S, er medtaget en indbetaling på ca. 25. mio. kr., selvom bankoverførslen først er modtaget den 5. januar Dette burde have medført et forbehold i erklæringen. Indklagede har givet møde for nævnet og har anført, at han er enig i klagepunkt 1. Vedrørende klagepunkt 2 har indklagede anført, at ledelsen mente, at beløbet kunne være indgået inden årsskiftet og ønskede indbetalingen medtaget i årsrapporten for Forholdet har ikke påvirket resultatet eller egenkapitalen og kun i mindre væsentlig grad soliditetsgraden. Det har således ikke haft betydning for regnskabslæserens vurdering. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har ad klagepunkt 1 gjort gældende, at i henhold til RS 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet bevis som grundlag for sin konklusion. Revisor skal dokumentere forhold, der er vigtige som bevis til understøttelse af revisors erklæring samt som bevis for at opgaven er udført i overensstemmelse med RS og dermed god revisorskik. Dokumentationen skal omfatte arbejdsnotater med revisors overvejelser om alle væsentlige forhold, som kræver udøvelse af professionel vurdering, samt revisors konklusion herpå. På områder, som involverer vanskelige principielle eller professionelle vurderinger, skal dokumentationen omfatte de relevante kendsgerninger, som revisor var bekendt med på det tidspunkt, hvor konklusionen blev truffet. Indklagede har i den af kontrollanten udvalgte enkeltsag ikke udført arbejde som bevis til understøttelse af revisors erklæring, samt som bevis for, at opgaven er udført i overensstemmelse med RS. Indklagede har herved overtrådt revisorloven 23, stk. 1, samt revisorlovens 16, stk. 1, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Revisortilsynet har ad klagepunkt 2 gjort gældende, at den regnskabsmæssige behandling af indbetalingen på 25 mio kr., er i strid med årsregnskabslovens regler. Indklagede skulle derfor have taget forbehold herfor i revisionspåtegningen. Ved desuagtet at afgivet en blank revisionspåtegning på selskabets årsrapport for 2009 har indklagede overtrådt årsregnskabslovens 11, stk. 1, samt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 og 7, samt 5, stk. 4, 5 og 6, og dermed handlet i strid med god revisorskik. 4

5 Indklagede har ad klagepunkt 1 oplyst, at erklæringen var til brug for Fiskeafgiftsfonden, hvortil indklagedes kunde, A Fiskeauktion, indberetter og betaler fiskeafgift. Fiskeafgiften beregnes som en promilledel af virksomhedens solgte fisk, som landes direkte fra danske fiskefartøjer via auktionen, målt i kroner. Den samlede indberettede fiskeafgift for 2009 udgjorde kr Virksomhedens forretningsgang omkring registrering af de købte/solgte fisk er som følger: Hver morgen registreres samtlige modtagne fisk direkte i IT-registreringssystem, således at de er opdelt på sælger og fiskeart. Løbende i forbindelse med auktionen registreres samtlige solgte fisk direkte i IT-registreringssystemet, således at hver sælger/fiskeart er knyttet op på en køber. På baggrund af registreringssystemet står A Fiskeauktion for, at der udarbejdes og sendes salgsfaktura til køberne, samt at der udarbejdes og sendes afregning til sælgerne. For de sælgere, der er danske fiskerfartøjer, tilbageholdes fiskeafgiften i afregningen. Alt dette køb og salg bliver desuden registreret i virksomhedens bogholderi, og dagligt afstemmes auktionens køb og salg med hinanden. Det udførte arbejde i forbindelse med erklæringsafgivelsen omfatter sammenholdelse og afstemning af de 12 månedlige indberetninger til Fiskeafgiftsfonden til udskrifter fra virksomhedens ITregistreringssystem over den samlede årlige omsætning af fisk via auktionen, som stammer fra danske fiskefartøjer. Udskrifterne fra virksomhedens IT-registreringssystem er specificeret på danske fiskerfartøjer og fiskeart. A Fiskeauktion er en mangeårig kunde hos B ApS, og der udføres hvert år review af fiskeauktionens årsregnskab. En del af arbejdet i denne forbindelse er ganske naturligt en stikprøvevis gennemgang af afregning af landede fisk, der afregnes med den enkelte sælger/fiskekutter. Landingsværdien er således basis for afregning over for sælgeren/fiskekutteren, og den indleverede mængde svarer til den bortauktionerede mængde, der betales fiskeafgift af til Fiskeafgiftsfonden. Det er korrekt, at der i forbindelse med afgivelse af erklæring over for fiskeafgiftsfonden ikke udføres særskilte arbejdshandlinger, idet erklæringen udelukkende omfatter det beløb, som der - i henhold til IT-registreringssystemet for A Fiskeauktion - er oplyst som landingsværdi. Revisionsvirksomheden udfører imidlertid review af regnskabet for A Fiskeauktion, og dette review dokumenteres særskilt. Reviewet i sig selv medfører kun begrænset sikkerhed, men den afgivne erklæring, der kun omfatter en isoleret del af auktionens omsætning, vedrører udelukkende ligheden mellem den registrerede omsætning og den omsætning, der omtales i erklæringen. Det er således fejlagtigt opfattet af kontrollanten, at der ikke er foretaget andre arbejdshandlinger end sammenholdelse af to tal. Det tal, hvorom der afgives erklæring med høj grad af sikkerhed, er udledt af et regnskab med reviewerklæring, og tallet er som følge af den sammenhæng, der er til den enkelte fiskekutters leverance, betragtet som angivet med høj grad af sikkerhed. Erklæringen kunne naturligvis også afgives som en erklæring om aftalte arbejdshandlinger, og konklusionen i denne erklæring havde reelt været en erklæring om, at det anførte tal med fuld sikkerhed var rigtigt i relation til registreringerne - ikke bare med høj grad af sikkerhed. Indklagede har ad klagepunkt 2 anført, at forholdet vedrørende bankoverførslen udelukkende har betydning for balancesummen og hverken ville have påvirket resultatet eller egenkapitalen. Det er således primært en vurdering omkring soliditetsgraden. Såfremt bankoverførslen ikke havde været 5

6 bogført før statusdagen, ville soliditetsgraden have været 9,0 % i stedet for 10,8 %. På baggrund heraf vurderedes det, at forskellen ikke væsentligt ville have påvirket det retvisende billede af årsregnskabet. Det vurderedes samtidigt, at forskellen i nøgletallene, som indgår i ledelsesberetningen, ikke var væsentlig for den retvisende redegørelse af ledelsesberetningen, som desuden ikke blev revideret. Den rettidige betalingsdato for den omtalte betaling var den 26. december Revisionen har naturligvis drøftet forholdet med selskabets daglige ledelse bestående af direktionen og økonomichefen. Der har ikke på noget tidspunkt i disse drøftelser været indikationer på, at der skulle have været særskilte soliditetskrav eller lignende for opretholdelse af selskabets kassekredit. Revisionen har efterfølgende modtaget kopi af skriftlig bankaftale, som også var gældende på erklæringstidspunktet, hvoraf der ikke fremgår specifikke krav til soliditeten hos kunden. I forbindelse med revisionen har indklagede desuden drøftet forholdet med en medpartner på kontoret, og der var enighed om den afgivne revisionspåtegning på årsregnskabet. Indklagede har videre anført, at det i henhold til årsregnskabslovens 12, stk. 2, er en betingelse for at kvalificere regnskabet som ikke-retvisende, at regnskabsbrugere ville træffe andre beslutninger, jævnfør de tre oplistede beslutningstyper. En regnskabsbruger kan ikke forventes at ville træffe andre beslutninger som følge af, at den omhandlede indbetaling betragtes som foretaget før statusdagen, idet det her må være vigtigt at se på debitorernes soliditet, som der ikke er stillet spørgsmålstegn ved. Der er således kun tale om en kvalitativ påvirkning af regnskabet, der er helt uden betydning for regnskabsbrugere og beslutningstagere. Indklagede har endvidere gjort gældende, at der ved regnskabsudarbejdelsen er taget højde for årsregnskabslovens 13, stk. 1 litra 2: "Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans)". Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Ad klagepunkt 1 Revisornævnet lægger efter indklagedes egne oplysninger til grund, at han ikke i forbindelse med afgivelsen af erklæringen over for Fiskeafgiftsfonden har udført særskilte arbejdshandlinger, idet erklæringen udelukkende omfatter det beløb, som - i henhold til IT-registreringssystemet for A Fiskeauktion - er oplyst som landingsværdi. Herefter og da det forhold, at den revisionsvirksomhed, som indklagede er tilknyttet, tillige udfører review af regnskabet for A Fiskeauktion, ikke kan føre til anden vurdering finder nævnet ikke, at indklagede havde et tilstrækkeligt og egnet bevis som grundlag for sin konklusion, jf. RS Herved har indklagede overtrådt revisorloven 23, stk. 1, samt revisorlovens 16, stk. 1, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Ad klagepunkt 2 6

7 Revisornævnet lægger efter det oplyste til grund, at en indbetaling på ca. 25 mio. kr. fra en kunde i form af en bankoverførsel blev modtaget den 5. januar 2010, og at denne indbetaling blev medtaget i regnskabet for C A/S for 2009 som en indbetaling pr. 31. december Herved blev selskabets balancesum pr. 31. december 2009 reduceret med 25 mio kr., idet debitorer under aktiver blev reduceret med 25 mio kr. og selskabets bankgæld under passiver blev reduceret med 25 mio. kr. Denne regnskabsmæssige behandling af indbetalingen er i strid med årsregnskabslovens regler, hvilket indklagede skulle have taget forbehold over for. Indklagede har idet han har afgivet en blank revisorpåtegning - herved overtrådt årsregnskabslovens 11, stk. 1, samt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 og 7, og dermed tilsidesat god revisorskik. For den skete tilsidesættelse af god revisorskik pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor R, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 7

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere