2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat"

Transkript

1 Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for Endvidere beskrives i dette brev forskellige forhold omkring ansøgning om lån og særtilskud mv. for Frister for ansøgninger om lån og særtilskud fremgår af oversigten på side 2. Alle ansøgninger sendes elektronisk til e-post: 1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning Der fremsendes: 1. Kommunal udligning og generelle tilskud for I tilskudsbogen gives en generel beskrivelse af det kommunale tilskuds- og udligningssystem samt en mere teknisk beskrivelse med regneeksempler mm. I bogens tabeldel er i samletabel 1 og 2 vist tilskudsopgørelsen for 2011 og i efterfølgende tabeller grundlaget for tilskudsopgørelsen, herunder de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb. I tabeldelen indgår herudover midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2010 og efterreguleringen af tilskuddet for 2008 for de kommuner, der valgte selvbudgettering for dette år. Endelig indeholder tilskudsbogens bilagsdel lovgrundlaget mv. for kommunal indkomstskat og tilskud og udligning. Slotsholmsgade DK-1216 København K Tlf Fax Hjemmeside Dato: 30. juni 2010 Kontor: Kommunaløkonomi J.nr.: Sagsbeh.: bs Fil-navn: Kommuner, der vælger at budgettere med eget skøn for udskrivningsgrundlag og folketal, skal foretage en selvbudgettering af de dele af tilskuds- og udligningssystemet, hvor beskatningsgrundlaget og folketallet indgår i opgørelsen. I tilskudsbogen er nærmere redegjort for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. 2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat for Regneark med tilskud og udligning for Kommunen skal for at få vist en oversigt over de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb for kommunen samt de øvrige dele af tilskuds- og udligningssystemet indtaste eget kommunenummer. Regnearket anvendes endvidere til beregning af selvbudgettering.

2 2 2. Frister for ansøgninger om lån og særtilskud Oversigt over tidsfrister 3. august 2010 Frist for ansøgning om lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. kvalitetsfonden og den ordinære lånepulje. Endvidere frist for ansøgning om særtilskud efter 16 og august 2010 Frist for ansøgning til den særlige lånepulje til offentlige-private samarbejdsprojekter 7. september 2010 Frist for ansøgning om andel af puljen til skatteforhøjelser for oktober 2010 Frist for ansøgning om tilskud til medfinansiering af EU-projekter 10. januar 2011 Frist for ansøgning om overførsel af uudnyttede lånedispensationer fra 2010 til marts 2011 Frist for ansøgning om tilskud til medfinansiering af EU-projekter Ansøgninger til hver pulje sendes separat til e-post: Ved benyttelse af e-postadressen bedes kommunen være opmærksom på, at der modtages en kvittering for indsendelsen af ansøgningen. Hvis en sådan ikke er modtaget senest 24 timer efter afsendelse, bedes kommunen kontakte ministeriet. Kontantpersoner i Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremgår af oversigten sidst i brevet.

3 3 3. Grundbidrag på sundheds- og udviklingsområdet Med hensyn til kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområdet var udgangspunktet for 2010 henholdsvis kr. og 120 kr. For 2011 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på kr. på sundhedsområdet og et udviklingsbidrag på 121 kr. på udviklingsområdet, jf. i øvrigt økonomiaftalen mellem regeringen og KL af 12. juni Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra på 0,8 procent inklusive medicin. Til fastsættelse af det samlede grund- og udviklingsbidrag fra kommunen til regionen anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn for kommunens folketal pr. 1. januar 2011, der fremgår af tilskudsbogens tabel 15. Reglerne om fastsættelsen af grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår af 6-12 i lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering. De nærmere regler om afregningen af grundbidrag og udviklingsbidrag for 2011 er fastsat i bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regioner for Efter reglerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af grund- og udviklingsbidrag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne med 1/12 hver måned i tilskudsåret. 4. Kvalitetsfond Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 2 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i Tilskudsrammen i 2011 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar Fordelingen fremgår af tilskudsbogens samletabel 2. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 800 mio. kr. i 2011 til investeringer på kvalitetsfondsområderne, herunder særligt folkeskoleområdet. Lånemuligheden er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. jf. nedenfor.

4 4 5. Lån For 2011 er der afsat følgende lånepuljer, jf. også økonomiaftalen: En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til investeringer vedr. børn og unge og ældre (kvalitetsfondsområderne), herunder særligt folkeskoleområdet, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. En særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter Der skal i forbindelse med ansøgning til lånepuljerne oplyses om tidligere meddelte eller overførte dispensationer vedrørende 2011, da en sådan låneadgang indregnes i den samlede beregning af låneadgangen i Den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfonden, herunder særligt folkeskoleområdet Denne lånepulje retter sig mod investeringer vedr. børn og unge og ældre (kvalitetsfondsområderne), herunder særligt folkeskoleområdet. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Som tidligere beskrevet udmøntes i alt 2 mia.kr. fra kvalitetsfonden i Kommunernes kvalitetsfondsinvesteringer på områderne løftes dermed til mindst 7 mia. kr. i Med investeringer på kvalitetsfondsområderne forstås anlægsudgifter på følgende områder, hvor udgifterne efter de gældende regler i det kommunale budget- og regnskabssystem konteres på de nævnte funktioner: Folkeskoleområdet, herunder idrætsfaciliteter hvis primære målgruppe er børn og unge (funktionerne , , , samt ) Dagtilbudsområdet (funktionerne samt ) Ældreområdet (funktionerne samt , gr Udgifterne til servicearealerne på , gr. 003 opgøres netto med indtægterne fra servicearealtilskud konteret på , gr. 002) I 2011 udgør lånerammen 800 mio. kr. Lånepuljen er målrettet medfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområderne, herunder særligt folkeskoleområdet, i kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der foruden en beskrivelse af anlægsprojektet oplyses om kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret Der skal i den forbindelse redegøres for forventningerne til: likviditeten uden projektets gennemførelse ved udgangen af 2011 (inkl. frigivet overskudslikviditet) den samlede langfristede gæld ved udgangen af 2011 samt det forventede niveau for bruttodrifts- og anlægsudgifterne i 2011

5 5 Det bemærkes, at såfremt der ansøges om låneadgang i forbindelse med et projekt, hvortil der i forbindelse med fordelingen af tidligere lånepuljer er givet tilsagn om en lånedispensation til en anden del af projektet, som indgår i budget 2011, skal der i ansøgningen angives størrelsen af den tidligere meddelte lånedispensation Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil tage stilling til låneprocenten og mulighederne for tildeling af dispensation, når størrelsen af de samlede ansøgninger er opgjort. Ansøgningsskema og ansøgningsfrist Ansøgning om lån skal ske ved brug af medsendte ansøgningsskema mærket Ansøgning til den særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne Ansøgninger sendes elektronisk til e-post: Ved benyttelse af e-postadressen bedes kommunen være opmærksom på, at der modtages en kvittering for indsendelse af ansøgninger. Hvis en sådan ikke er modtaget senest 24 timer efter afsendelse bedes kommunen kontakte ministeriet. Ansøgning om lån skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest tirsdag den 3. august 2010, idet ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest den 27. august Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder de til brug for behandlingen relevante oplysninger, jf. ovenfor. Ansøgninger modtaget efter fristen kan ikke påregnes at komme i betragtning ved fordeling af puljen før budgetvedtagelsen. Ministeriet vil dog reservere en mindre restpulje til senere indkomne ansøgninger Den ordinære lånepulje Den ordinære lånepulje i 2011 udgør 200 mio. kr. Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der foruden en beskrivelse af anlægsprojektet oplyses om kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret Der skal i den forbindelse redegøres for forventningerne til: likviditeten uden projektets gennemførelse ved udgangen af 2011 den samlede langfristede gæld ved udgangen af 2011 samt det forventede niveau for bruttodrifts- og anlægsudgifterne i 2011 Hvis der tidligere er opnået dispensationer for 2011 eller overført lånedispensation fra tidligere år, skal der oplyses herom. Ansøgningsskema og ansøgningsfrist Ansøgning om lån skal ske ved brug af medsendte ansøgningsskema mærket Ansøgning til den ordinære lånepulje for Ansøgninger sendes elektronisk til e-post:

6 6 Ved benyttelse af e-postadressen bedes kommunen være opmærksom på, at der modtages en kvittering for indsendelse af ansøgninger. Hvis en sådan ikke er modtaget senest 24 timer efter afsendelse bedes kommunen kontakte ministeriet. Ansøgning om lån skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest tirsdag den 3. august 2010, idet ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest den 27. august Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder de til brug for behandlingen relevante oplysninger, jf. ovenfor. Ansøgninger modtaget efter fristen kan ikke påregnes at komme i betragtning ved fordeling af puljen før budgetvedtagelsen. Ministeriet vil dog reservere en mindre restpulje til senere indkomne ansøgninger Den særlige lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter Der afsættes også i 2011 en særlig pulje på 100 mio. kr. med henblik på at fremme fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter, uden at der derved sker en utilsigtet forøgelse af den kommunale likviditet. Puljen kan søges til projekter, hvor deponeringspligten/anlægsudgifterne falder i Der kan tages højde for, at projekter påbegyndt i 2011 kan strække sig ind i 2012 og For at komme i betragtning til en dispensation fra denne lånepulje skal der foreligge en konkret ansøgning fra kommunen med en grundig beskrivelse af projektet, herunder oplysninger om: Baggrunden for projektet Projektets formål Projektets aktiviteter Projektets tidsplan Projektets budget Der skal tillige redegøres nærmere for, hvori det offentlig-private samarbejde består, herunder for hvorvidt og hvordan den private aktør er involveret i finansiering, design, etablering og drift af projektet. I den forbindelse bør kommunerne også fremlægge en vurdering af relevansen ved en OPP-organisering af det pågældende projekt. Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der endvidere oplyses om samarbejdsprojektets forventede effektiviseringsaspekter. Effektiviseringsaspekterne skal således vurderes og anskueliggøres af kommunen. Indenrigs- og sundhedsministeriet er i den forbindelse særligt interesseret i de effektiviseringsaspekter, som er en konsekvens af, at det pågældende projekt er organiseret som et OPP-projekt. Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der oplyses om kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret Ansøgningsfrist Såfremt der indsendes ansøgning om dispensation fra denne pulje senest den

7 7 13. august 2010, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet bestræbe sig på at besvare ansøgningerne inden budgetvedtagelsen. Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder de til brug for behandlingen relevante oplysninger, jf. ovenfor. Der kan indsendes ansøgninger efter den nævnte frist til senere besvarelse Overførsel af låneadgang Kommuner, som har fået bevilget lånedispensation for 2010, men er i den situation, at anlægsarbejdet ikke kan færdiggøres i indeværende år, kan søge om, at lånedispensationen overføres til Ansøgning herom skal være ministeriet i hænde senest den 10. januar Det bemærkes, at lånedispensation givet for 2010 som udgangspunkt bør udnyttes til finansiering af anlægsarbejder dette år, hvorfor ønsker om overførsel af tidligere meddelte dispensationer eller dele heraf til 2011 skal indeholde en redegørelse for, hvilke særlige forhold, der kan begrunde en sådan overførsel. Adgangen til at overføre tidligere meddelte dispensationer eller dele heraf vil bero på en konkret vurdering. Det fremgår af økonomiaftalen, at overførselsadgangen vedrører projekter, som er igangsat inden den 1. oktober Dette vil omfatte projekter, som er fysisk igangsat eller hvor det kan dokumenteres, at der er indgået bindende kontrakt om projektet senest den 1. oktober Ved bindende kontrakt om det samlede projekt vil aftaler om forprojektering og lign. ikke være tilstrækkeligt. I forhold til et projekts fysiske igangsættelse vil der skulle indsendes dokumentation for stadiet af det pågældende anlægsprojekt, hvilket eksempelvis kan udgøres af oplysninger om allerede afholdte udgifter, tidsplaner el. lign. Hvor det efter kommunens opfattelse under helt særlige omstændigheder vurderes, at der uanset betingelsen om fysisk igangsættelse eller bindende kontrakt inden 1. oktober alligevel er tale om, at projektet er igangsat inden denne dato, må nærmere og fyldestgørende dokumentation herfor indsendes med ansøgningen. Lån til anlægsprojekter, der reelt ikke er blevet til noget i 2010, vil således ikke kunne overføres. Det bemærkes, at genoverførsel af allerede overførte lånedispensationer ikke kan forventes, medmindre der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder.

8 8 6. Særtilskud 6.1. Det kommunale beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Der gælder særlige overgangsregler for tilskudsåret 2010 og Reglerne herfor findes i 15, stk. 4, 5 og 7, i lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. Beskæftigelsestilskuddet for hhv og 2011 består for den enkelte kommune af følgende: Et grundtilskud som er baseret på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret En regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret, som fastlægges på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til den samlede kommunale udgift til forsikrede ledige i året. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes faktiske udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af det faktiske merudgiftsbehov for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Følgende forhold udmeldes pr. 1. juli 2010: Midtvejsreguleringen og særlig tilskudsordning i forbindelse med opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for Opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for De nærmere regler herfor findes i bekendtgørelse om midtvejsregulering og den særlige tilskudsordning i forbindelse med opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2010 samt opgørelsen af det kommunale beskæftigelsestilskud for Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 Vedrørende tilskudsåret 2010 gælder særlige overgangsregler, der ved tilskudsudmeldingen i juli 2009 indebar, at:

9 9 Grundtilskuddet var foreløbigt opgjort på baggrund af kommunernes beregnede udgifter i 2008 fordelt på kommuner 1. Merudgiftsbehovet på landsplan var beregnet som den skønnede merudgift i 2010 set i forhold til niveauet i 2008 og fordelt på kommunerne på baggrund af ledigheden i Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2010 sker på baggrund af en ny beregning af beskæftigelsestilskuddet, hvor: Grundtilskuddet er opgjort på basis af kommunernes beregnede udgifter i 2009 fordelt på kommuner. Merudgiftsbehovet på landsplan er beregnet som den skønnede udvikling i udgifterne fra 2009 til 2010 og fordelt på landsdelene i forhold til den enkelte landsdels andel af udviklingen i antallet af ledige fra 2009 til det rullende år fra og med 2. kvartal 2009 til og med 1. kvartal Landsdelens merudgiftsbehov er fordelt på kommuner i forhold til ledigheden i kommunerne i Særlig tilskudsordning (forsikringsordning) Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden i perioden fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ligger mere end 5 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. For disse kommuner beregnes tilskuddet som et af beskæftigelsesministeren fastlagt beløb pr. bruttoledig ganget med det antal ledige, hvormed udviklingen i ledigheden i kommunen overstiger udviklingen i landsdelen, tillagt 5 procentpoint og fratrukket 0,01 pct. af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret. Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2011 Ved udmeldingen pr. 1. juli 2010 består beskæftigelsestilskuddet for 2011 af: Et grundtilskud opgjort ud fra kommunernes beregnede udgifter i Et merudgiftsbehov opgjort som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede samlede kommunale udgifter for tilskudsåret. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne i forhold til ledigheden i Det kan til orientering oplyses, at midtvejsreguleringen af tilskuddet for 2011 alene vil blive baseret på en fornyet beregning af merudgiftsbehovsdelen. Den nye beregning sker på grundlag af et nyt skøn for ledigheden for tilskudsåret og de seneste tal for ledighedsudviklingen i landsdelene. Der kan supplerende henvises til notat udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, som er tilgængeligt på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside på 1 Opgørelsen var baseret på en beregning af de kommunale udgifter til forsikrede ledige i 2008, såfremt de nye finansieringsregler havde været gældende i dette år (opreguleret til 2010 PL).

10 Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet Tilskudsrammen er i henhold aftalen om kommunernes økonomi for 2011 forhøjet ekstraordinært til i alt 500 mio. kr. i Forhøjelsen er i aftalen begrundet med, at et mindre antal kommuner aktuelt står i en særlig vanskelig økonomisk situation. En ansøgning om tilskud fra puljen bør så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet, eller på anden vis aktuelt står i en særlig vanskelig situation i Oplysninger om den forventede udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling bør indgå heri. Tilskuddet til særligt vanskeligt stilede kommuner skal for en dels vedkommende anvendes til kommuner, der indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. de i lovforslaget L194 beskrevne udvælgelseskriterier for, hvilke kommuner der kan indgå en sådan aftale. Udvælgelseskriterierne omfatter kommuner med 1) væsentligt højere nettoudgifter til forsørgelse, 2) væsentligt højere bruttoudgifter til førtidspensioner og 3) væsentligt højere andel af fuldtidsledige i forhold til landsgennemsnittet samt med 4) et væsentligt fald i befolkningstallet over de seneste 5 år og med 5) et samlet højt beskatningsniveau. Herudover er der forlods afsat mindre beløb vedrørende projekter i landdistrikter mv. De ekstra midler samt restpuljen af den permanente pulje vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger til vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist Ansøgninger om tilskud, herunder ansøgninger om at indgå udviklingsaftaler, skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest tirsdag den 3. august 2010, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest den 27. august Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger og begrundelser til brug for behandlingen af ansøgningen. Ansøgningen må gerne af hensyn til overskueligheden opstilles skematisk efter hovedbegrundelser Tilskud efter 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder Til kommuner i hovedstadsområdet er der herudover afsat en pulje til kommuner, der har særlige vanskeligheder. Den samlede tilskudspulje udgør 0,07 procent af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet, i alt 244,5 mio. kr., som samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til i forhold til indbyggertallet.

11 11 Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 57,0 mio. kr. for Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. En ansøgning om tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune bør så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet. Oplysninger om den forventede udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling bør indgå heri. Ansøgningsfrist Ansøgninger om tilskud skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest tirsdag den 3. august 2010, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest den 27. august Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige oplysninger og begrundelser til brug for behandlingen af ansøgningen. Ansøgningen må gerne af hensyn til overskueligheden opstilles skematisk efter hovedbegrundelser Tilskud til medfinansiering af EU-projekter Der er endvidere for 2011 afsat 20,9 mio. kr. til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der har modtaget eller forventes at modtage tilskud fra EU-støtteordninger, der bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Formålet med støtteordningen er at sikre gennemførelsen af EU-projekter i særlig vanskeligt stillede kommuner og dermed bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Tilskud kan søges af kommuner, hvis strukturelle underskud pr. indbygger er mindst 25 pct. højere end landsgennemsnittet. Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. marts og 1. oktober. Yderligere oplysninger samt ansøgningsskema er tilgængeligt elektronisk på 7. Ramme vedrørende skatteforhøjelser i et mindre antal kommuner for 2011 Loven om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning indebærer, at hvis den samlede kommunale beskatning forhøjes, vil bloktilskuddet blive nedsat tilsvarende. Nedsættelsen af bloktilskuddet sker gennem en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. Loven giver dog mulighed for, at der for det enkelte år kan fastsættes en ramme for kommunale skatteforhøjelser, således at der ikke foretages modregning i bloktilskuddet, såfremt de kommunale skatteforhøjelser holdes inden for denne ramme.

12 12 Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL af 12. juni 2010, at et mindre antal kommuner i 2011 kan foretage en målrettet justering af den kommunale skat inden for en samlet ramme på 300 mio. kr. Hvis den samlede skatteforhøjelse for kommunerne under ét overstiger den aftalte ramme på 300 mio. kr., vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet for 2011 svarende til overskridelsen. Indenrigs- og sundhedsministeren fordeler rammen på 300 mio. kr. efter ansøgning. Der kan inden for rammen søges om forhøjelser af indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme. På den baggrund er det aftalt, at kommunerne med frist den 7. september 2010 kan ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en andel af rammen. Ministeriet vil herefter give meddelelse om tilsagn den 23. september De kommuner, der har fået tilsagn, kan således gennemføre den forudsatte skatteforhøjelse for 2011 uden at risikere, at der vil ske individuel modregning i kommunens bloktilskud for 2011 i tilfælde af, at den samlede ramme for skatteforhøjelser overskrides. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Driftsmæssig ubalance (ekskl. budgetoverskridelser), hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Udfordringer ift skatteindtægter, herunder lavt beskatningsniveau set i forhold til sammenlignelige kommuner og fravær af skatteforhøjelser i de senere år. Lavt investeringsniveau over flere år, dvs. lave gennemsnitlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område over en årrække. Det vil således være et helt begrænset antal kommuner, som vil komme i betragtning ved udmøntning af skattepuljen. Kommuner, der vedtager en skattestigning i overensstemmelse med en tildelt andel af rammen til skatteforhøjelser, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning i bloktilskuddet for 2011 ved et samlet brud på skatteaftalen. Kommuner, der vedtager en skattestigning, der overstiger en eventuelt tildelt andel af rammen eller et eventuelt frit lejde, vil være omfattet af en eventuel individuel modregning.

13 13 8. Kommunernes medfinansiering vedr. det skrå skatteloft for 2011 Ordningen med kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft betyder for 2011, at kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,83. Det bemærkes, at procenten er opgjort ud fra de gældende regler. Eventuelle efterfølgende ændringer af de statslige skattesatser for 2011 vil kunne påvirke den angivne procentsats. En eventuel medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for som opgjort af SKAT. 9. Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af tilskud og udligning for tilskudsåret 2008 afregnes i Efterreguleringen for 2008 er beregnet på baggrund af en endelig opgørelse af både beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. I efterreguleringen indgår således en endelig opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov. Derimod vil kriterieværdierne i opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov være uændrede i forhold til den allerede udmeldte udligning, og opgørelsen af den enkelte kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov vil alene ændre sig som følge af en eventuel ændring i de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter, som indgår i udligningen. I efterreguleringen for tilskudsåret 2008 indgår følgende data: Opgørelse af det faktiske udskrivningsgrundlag for 2008 som opgjort pr. maj 2010 (korrigeret for ændret lovgivning). Opgørelse af de faktiske afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 2006 Opgørelse af det samlede faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2008 Opgørelse af det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2008 for de demografiske kriterier Opgørelse af de faktiske samlede nettodrifts- og anlægsudgifter for 2008 (regnskab 2008) til brug for opgørelse af udgiftsbehov og skattetryksfaktor i hovedstadsudligningen Opgørelse af den samlede faktiske udskrivning til brug for opgørelse af skattetryksfaktor i landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner 10. Ændrede regler om det betingede bloktilskud og tilskudsnedsættelse ved kommunale skatteforhøjelser Folketinget vedtog den 16. juni 2010 to lovforslag, som indebærer en justering af ram-

14 14 merne for aftalesystemet for kommunernes økonomi. Det drejer sig om L 218 om ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet ved kommunale skatteforhøjelser og justering af den såkaldte frit lejde ordning, og L 219 om forhøjelse af det betingede bloktilskud og nedsættelse af bloktilskuddet ved budgetoverskridelser L 218 om bloktilskudsnedsættelser ved kommunale skatteforhøjelser L 218 indeholder to elementer. For det første forlænges perioden med individuelle modregninger i bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser fra 2 til 4 år med henblik på at gøre det mindre attraktivt for en kommune at forhøje skatten ud fra kortsigtede overvejelser. Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 procent af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 procent og i det fjerde år 25 procent. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. For det andet indebærer lovforslaget en styrkelse af kommunernes incitamenter til at nedsætte skatten ved at opdatere den gældende frit lejde ordning, som betyder, at hvis en kommune sætter skatten ned, vil den efterfølgende kunne forhøje skatten tilsvarende igen uden at risikere individuel modregning i bloktilskuddet. Ordningen opdateres, således at alle skattenedsættelser i forhold til det aktuelle niveau i 2010 indgår i opgørelsen. Samtidig bevares tidligere optjent frit lejde efter de hidtidige regler. Det vil for de sammenlagte kommuner sige frit lejde som følge af skattenedsættelse i perioden og for de ikke-sammenlagte kommuner for perioderne og L 219 om justering af reglerne om det betingede bloktilskud L 219 indeholder to elementer. For det første forhøjes det hidtidige betingende bloktilskud fra 1 til 3 mia. kr. med henblik på at skærpe kommunernes tilskyndelse til at budgettere udgifterne inden for de aftalte rammer. Det vil sige, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet først udbetales til kommunerne, når det er konstateret, at kommunerne under ét har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. Hvis de kommunale budgetter overskrider rammen, vil et tilsvarende beløb at bloktilskuddet ikke blive udbetalt dog højst 3 mia. kr. For det andet indføres en ordning, hvorefter 3 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at de kommunale budgetter vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt. Denne ordning får virkning fra 2011, således at hvis kommunerne overskrider deres budgetter for 2011, vil der ske en tilsvarende kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. For disse ejendomme opkræves grundskyld herefter med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I

15 15 kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug mm. Kommunerne vil i 2011 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldpromillen. Indenrigs- og Sundhedsministeren vil fastsatte nærmere regler for udformningen af kompensationsordningen. Ordningen forventes tilrettelagt således, at kommunerne på grundlag af beregningen af nedsættelser af grundskyld for den enkelte ejendom indberetter den samlede nedsættelse i kommunen for skatteåret 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som herefter udbetaler det samlede kompensationsbeløb i januar og juli måned Kommunerne skal efter tilskudsårets udløb indsende en af kommunens revision attesteret endelig opgørelse over den samlede nedsættelse som følge af ordningen. Herefter foretages en eventuel efterregulering af de udbetalte kompensationsbeløb. Der foretages herefter ikke yderligere efterregulering. Med venlig hilsen Niels Jørgen Mau Afdelingschef

16 16 Kontaktpersoner i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Spørgsmål kan rettes til: Lån Lånepulje til offentligeprivate samarbejdsprojekter Statsgaranti, tilskud og udligning Puljen til skatteforhøjelser for 2011 Statsgaranti, tilskud og udligning Lise Beirne Chapman Tlf Pedersen Marianne Vang Tlf Nils Majgaard Jensen Tlf Bjarne Simonsen Tlf Beskæftigelsestilskud Stig Wessmann Tlf Særtilskud efter 16 Stig Wessmann Thomas Dethlefsen Tlf Tlf Særtilskud efter 19 Max Nielsen Tlf Tilskud vedr. EU-projekter Thomas Dethlefsen Tlf Note: Telefonnumrene gælder indtil 8. juli. Herefter kan de enkelte medarbejdere kontaktes via ministeriets omstilling på tlf

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere