LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen"

Transkript

1 LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning Indhold Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Berettigelse Erstatningspligtens ikrafttrædelse / meddelelser Optagelse Forsikringsydelsens art og omfang Præmiebetaling Dokumentation af krav / udbetaling af forsikrede ydelser Undtagelser Global police Værnetingsklausul Lovvalg og værneting Voldgift Retsklausul Dækningsophør Opsigelsesvarsel Side 1 af 7

2 1. Berettigelse Forsikringsgiver forsikrer medlemmerne og deres ægtefælle/samleveresom bestemt af forsikringsgiver for Obligatorisk Gruppelivsydelse og Frivillig Gruppelivsydelse Berettigelse til obligatorisk gruppeliv begynder på forsikringens ikrafttrædelsesdato hos forsikringsgiver med forbehold af en mindste optagelsesalder på 18 år og en maksimal optagelsesalder på 59 år. Det sikrede medlems alder er den alder, der er nærmest forsikringsårets begyndelsesdato. Berettigelse til frivillig gruppeliv begynder på ikrafttrædelsesdatoen for forsikringsgivers accept af Individuel begæringsformular for gruppeforsikring - Frivillig ordning, med forbehold af en mindste optagelsesalder på 18 år og en maksimal optagelsesalder på 59 år. For ægtefælle/samlever træder berettigelse til obligatorisk gruppeliv i kraft den dato, hvor det respektive medlem forsikres i henhold til forsikringen med forbehold af en mindste optagelsesalder på 18 år og en maksimal optagelsesalder på 59 år. For at være berettiget til frivillig gruppeliv skal Ægtefælle Individuel begæringsformular for gruppeforsikring Frivillig ordning være accepteret af forsikringsgiver ud over de ovenfor anførte krav. Ved ægtefælle forstås en mand eller hustru i et ægteskab, som er juridisk anerkendt i det respektive land. Ved samlever, som det anvendes i nærværende forsikring, forstås en mand eller kvinde, som lever i et ægteskabslignende forhold, som har manifesteret sig som dokumenteret samliv i en periode på mindst 6 måneder, enten før indmeldelse i Diabetesforeningen i Danmark, eller før anførelse som samlevere. Der kan kun anføres én samlever for hvert sikret medlem. Forsikringsgiver forbeholder sig ret til at anmode om dokumentation for samlivet. Medlemmet og/eller ægtefællen/samleveren skal være fuldt arbejdsdygtig på den anmeldte ikrafttrædelsesdato for deres forsikring for at kunne indtræde i nærværende forsikring. Der skal tilvejebringes bevis i tilfælde af krav. Medlemmer og/eller ægtefælle/samlever, som på den anmeldte ikrafttrædelsesdato for deres forsikring, lider af cystisk fibrose, er under lægelig behandling for alkoholisme, eller som er blevet diagnosticeret HIV-positive, vil ikke være berettigede til forsikringsordningen i henhold til nærværende forsikring. 2. Erstatningspligtens ikrafttrædelse / meddelelser 2.1 Erstatningspligt. Forsikringsgivers pligt til at udbetale ydelser afhænger af en liste, der skal leveres af Diabetesforeningen før begyndelsen af hvert forsikringsår, indeholdende det samlede antal liv, der skal dækkes, og den samlede forsikringssum pr. fornyelsesdatoen, med følgende oplysninger: - Efternavn og fornavn - Nationalitet - Fødselsdata - Sted - Køn - Foreningsmedlemsnummer Side 2 af 7

3 Forsikringsgivers erstatningspligt for frivillig gruppeliv afhænger af godkendelsen af hver person, der forsikres af forsikringsgiver på grundlag af følgende oplysninger: - Individuel begæringsformular for gruppeforsikring Frivillig ordning. 3. Optagelse 3.1 Obligatorisk gruppeliv. Optagelse af sikrede personer i forsikringen finder sted den første dag, hvor berettigelsesbetingelserne er opfyldt, som anført i pkt. 1. Eksisterende sikrede personer, som opfylder berettigelseskravene på forsikringens ikrafttrædelsesdato, vil være dækket af forsikringsgiver uden lægelig dokumentation op til maksimum-dækning: Obligatorisk gruppeliv Kr pr. forsikrede. Nye sikrede personer, som opfylder berettigelseskravene på den anmeldte indtrædelsesdato i forsikringen, vil være dækket af forsikringsgiver uden lægelig dokumentation op til maksimum-dækningen, som anført under pkt Frivillig gruppeliv. Forsikringsdækning for frivillig gruppeliv kan kun iværksættes ved udfyldelse af Individuel begæringsformular for gruppeforsikring Frivillig ordning, med forbehold af tilfredsstillende lægelig dokumentation. 4. Forsikringsydelsens art og omfang 4.1 Obligatorisk gruppelivsydelse. Den obligatoriske gruppelivsydelse udbetales i tilfælde af den sikredes død, inden udløbet af den forsikringsperiode i hvilken den forsikrede fylder 60 år og den obligatoriske gruppelivsydelse beløber sig til: - Medlemmer: Kr Ægtefælle/samlever: Kr Forsikringsgiver betaler den fulde gruppelivsydelse som angivet ovenfor med forbehold af eventuelle dækningsbegrænsninger. 4.2 Frivillig gruppelivsydelse. Den frivillige gruppelivsydelse udbetales i tilfælde af den sikredes død, inden udløbet af den forsikringsperiode i hvilken den forsikrede fylder 60 år. Den sikrede har valget mellem fire frivillige gruppelivsydelser: -Valgmulighed 1: Kr Valgmulighed 2: Kr Valgmulighed 3: Kr Valgmulighed 4: Kr Side 3 af 7

4 5. Præmiebetaling Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsaftalen er indgået. Betales første præmie ikke senest 7 dage efter påkrav, bortfalder forsikringsdækningen. Senere præmier forfalder på de tidspunkter, der er aftalt mellem dahlberg og forsikringstager. Betales senere præmier ikke efter påkrav, bortfalder forsikringsdækningen tre måneder efter forfaldsdagen. Præmien opkræves tidligst 21 dage før forfald. Betales præmien ikke efter påkrav, sendes der en skriftlig påmindelse til forsikringstager. Påmindelsen, der tidligst sendes 14 dage efter første påkrav, indeholder oplysninger om retsvirkningerne, hvis indbetalingen ikke sker inden en anført frist. I forbindelse med udsendelse af påmindelser kan der opkræves et gebyr. 6. Dokumentation af krav / udbetaling af forsikrede ydelser Al dokumentation, herunder - men ikke begrænset til dødsattester, politirapporter, uheldsrapporter, rapporter fra hospitaler eller behandlende læger, som udstedes på et andet sprog end engelsk, fransk eller tysk, skal ledsages af en engelsk oversættelse. 6.1 Krav ved dødsfald. Ved en sikredes død skal dahlberg underrettes herom snarest muligt. Herudover skal følgende dokumenter fremsendes til dahlberg så hurtigt som muligt: For obligatorisk gruppeliv, bevis på medlemskab. For frivillig gruppeliv kopi af certifikat Officiel dødsattest med angivelse af afdødes fødselsdato Kopi af pas eller identitetskort Officiel, detaljeret, lægelig rapport om indtrædelse og forløb af sygdomme personskaden eller uheldet, som forårsagede dødsfaldet. Lægeattest eller officiel attest med angivelse af årsagen til og omstændighederne ved dødsfaldet, hvis der ikke har fundet nogen medicinsk behandling sted. Forsikringsgiver er berettiget til at indhente yderligere oplysninger. Forsikringsgiver udbetaler forsikringsydelsen, så snart kravets gyldighed er fyldestgjort på baggrund af vurderingen af de krævede, modtagne dokumenter. Når forsikringsgiver har godkendt kravet som værende gyldigt, vil udbetaling af ydelsen blive foretaget inden for 30 dage. 7. Undtagelser Side 4 af 7

5 7.1 Alle ydelser Aktiv deltagelse i krig eller krigslignende handlinger. Dækning er undtaget for al aktiv deltagelse i krig eller krigslignende handlinger. Dækning ophører ikke i forbindelse med krig eller krigslignende handlinger, så længe den sikrede ikke er aktiv deltager. Aktiv deltager i krigslignende handlinger betyder aktivt medlem af militærstyrker, f.eks. hær, flåde, flyvevåben, territorial hær, politi eller andre specialstyrker, som aktiveres af regering eller andre offentlige myndigheder til at forsvare lov og orden i tilfælde af krig eller krigslignende handlinger, eller nogen anden person, som griber til våben i en aktiv eller forsvarsmæssig rolle. Krig eller krigslignende handlinger betyder krig eller krigslignende handlinger (uanset om der er erklæret krig eller ej), invasion, fremmed fjendes handling, borgerkrig, fjendtligheder, mytteri, opstand, borgerlige uroligheder, som antager omfang af eller udgør en folkeopstand, militæropstand, oprør, opstand, revolution, sammensværgelse, militær eller tilranet magt, militær undtagelsestilstand, eller belejringstilstand Undtagelse under passiv krigsdækning Passiv krigsdækning er undtaget, hvis en sikret rejser til eller bliver i et land eller område, efter at der er erklæret krig i det pågældende land eller område, eller efter at det er blevet anerkendt som krigszone, eller hvis der finder krigslignende handlinger sted, som beskrevet i pkt , og Udenrigsministeriet fraråder al rejse dertil. Passiv krigsdækning er undtaget, hvis en sikret rejser til og bliver i et land i en periode på mere end 28 dage pr. ophold i et land eller område, efter at der er erklæret krig i det pågældende land eller område, eller efter det er blevet anerkendt som krigszone, eller hvis der finder krigslignende handlinger sted, som beskrevet i pkt , og Udenrigsministeriet fraråder al rejse undtagen vigtige rejser dertil Aktiv deltagelse i terrorisme Dækning undtages for alle aktive deltagere i terrorisme. Dækning ophører ikke i forbindelse med terrorisme, så længe sikrede ikke er aktiv deltager. Terrorisme betyder en voldelig handling eller trussel eller en handling, der er skadelig for menneskeliv, materielle og immaterielle goder eller infrastruktur med den hensigt eller virkning at påvirke en regering eller at indgyde frygt i offentlighed eller nogen del af offentligheden Kernefission, fusion eller radioaktivitet samt kerne- og biologiske våben og kemiske kampstoffer. Dækning undtages i tilfælde af krav, der opstår direkte eller indirekte som følge af kernefission, kernefusion eller radioaktivitet, samt brug af kerne-, biologiske våben og kemiske kampstoffer og/eller anordninger, eller angreb på eller sabotage af faciliteter og lagerdepoter, som fører til udslip af radioaktivitet samt kerne-, og biologiske våben og kemiske kampstoffer. 7.2 Selvmord og grov uagtsomhed Side 5 af 7

6 Hvis en sikret dør som følge af selvmord, eller hvis dødsfaldet sker som følge af konsekvenserne ved selvmordsforsøg eller grov uagtsomhed, udbetales der kun ydelse for obligatorisk og frivillig gruppeliv, hvis der på tidspunktet for dødsfaldet er gået tre (3) eller flere år siden den individuelle forsikringsdæknings ikrafttrædelse. Denne undtagelse på 3 år skal ligeledes finde anvendelse fra datoen for enhver efterfølgende forhøjelse af ydelsen, men kun for beløbet for en sådan forhøjelse. Hver forhøjelse skal behandles separat. Endvidere undtages ekstrem sport såsom bjergbestigning og faldskærmsudspring. 8. Global police Forsikringen er gyldig over hele verden, med forbehold af bestemmelserne som anført i pkt Værnetingsklausul (Jurisdiktion klausul) Det er en betingelse for dækning under forsikringen, at retssager om forsikringsgivers erstatningspligt anlægges ved en domstol i et land, der er medlem af Den Europæiske Union. 10. Lovvalg og værneting Denne forsikring er underkastet dansk lovgivning, og enhver tvist, der opstår herunder eller i forbindelse med denne forsikring, skal afgøres enten ved voldgift eller ved en dansk domstol. 11. Voldgift Det er mellem parterne aftalt, at enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne forsikring, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten afgør, hvorledes sagens omkostninger skal fordeles mellem parterne. 12. Retsklausul Enhver stævning, der måtte blive udtaget mod forsikringsgiver med henblik på sagsanlæg mod dem i forbindelse med denne forsikring, skal forkyndes for: dahlberg assurance agentur as Carl Gustavs Gade Taastrup som er bemyndiget til at modtage en sådan forkyndelse på forsikringsgivers vegne. 13. Dækningsophør Dækning ophører for en sikret: 13.1 ved slutningen af den forsikringsperiode, hvor en sikret fylder 60 år 13.2 på dagen efter den sidste medlemsdag i tilfælde af udtrædelse før det fyldte tresindstyvende (60) år 13.3 ved manglende præmiebetaling. Ved et medlems udtrædelse af medlemskabet ophører dækningen for dennes respektive ægtefælle/samlever automatisk. Når dækningen er ophørt, kan den kun sættes i kraft igen efter forsikringsgivers godkendelse. Side 6 af 7

7 14. Opsigelsesvarsel Forsikringen løber for 1 år ad gangen, medmindre andet er anført i forsikringen. 15 Separat ansvar Forsikringsgivers forpligtelse under forsikringen er begrænset til deres egen individuelle tegning og er ikke solidarisk. De individuelle forsikringsgivere hæfter ikke for forsikringsgivere, der af hvilken som helst årsag ikke opfylder sine forpligtelser. Side 7 af 7

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 1

GULDSMEDEFORSIKRING 1 GULDSMEDEFORSIKRING 1 (Jewellers Block Insurance) Forsikringsbetingelser: JE-1501 Det bekræftes herved, at visse forsikringsgivere hos Lloyd s, disses eksekutorer og administratorer, i overensstemmelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD 000 3000-02 Generelle forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere