PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli A. Generelle betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser"

Transkript

1 PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige regler, medmindre andet er bestemt i forsikringsbetingelserne eller i forsikringsaftalen. Forsikringen er underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser fra tilsynsmyndigheden. Indholdsfortegnelse A. Generelle betingelser B. Betingelser vedrørende præmiebetalingen C. Betingelser for invalideydelse og præmiefritagelse D. Betingelser for tilbagekøb (ophævelse mod kontant godtgørelse) E. Betingelser for kollektiv ægte-/samleverpension F. Betingelser for børnepension A. Generelle betingelser 1. Virkeområde Disse forsikringsbetingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 gælder for forsikringer, der er oprettet i PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab. Stk. 2. Ved "rigsfællesskabet" forstås Grønland, Færøerne og Danmark. Ved "tilsynsmyndigheden" forstås den offentlige myndighed i rigsfællesskabet, der fører tilsyn med PFA Soraarneq i henhold til lov om forsikringsvirksomhed - hvilket er Finanstilsynet i Danmark på tidspunktet, hvor disse forsikringsbetingelser træder i kraft. Stk. 3. Er forsikringen led i ansættelsesforhold, kan forsikringsbetingelserne være fraveget ved aftale mellem arbejdsgiveren og/eller arbejdstageren og PFA Soraarneq. 2. Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen indgås på grundlag af en skriftlig anmodning om forsikring samt attester og erklæringer, der efter PFA Soraarneq's skøn er nødvendige. Dette gælder også ved genoptagelse af præmiebetalingen, forhøjelser og øvrige ændringer. Stk. 2. Som dokumentation for aftalen udstedes en police, et pensionsbevis eller anden skriftlig bevislighed. Aftalens indhold fremgår heraf og af PFA Soraarneq's trykte forsikringsbetingelser samt eventuelle underliggende regulativer og skriftlige aftaler, under ét benævnt forsikringsaftalen. Stk. 3. Ved forsikrede forstås den, på hvis liv og helbred forsikringen tegnes. Stk. 4. Ved forsikringstageren forstås den, som indgår aftalen med PFA Soraarneq. Er forsikringen led i ansættelsesforhold, anses forsikrede dog som forsikringstager. 3. Urigtige oplysninger Er der afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger i nogen af de i 2, stk. 1 nævnte dokumenter, gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler, hvorefter forsikringsdækningen kan bortfalde helt eller delvist. 4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden Forsikringen dækker fra det tidspunkt, PFA Soraarneq har antaget forsikringen uden forbehold. Andet tidspunkt kan aftales. Har PFA Soraarneq taget forbehold, dækker forsikringen først fra det tidspunkt, forsikringstageren har afsendt accept på PFA Soraarneq's tilbud. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen gøres betinget af, at indskuddet er modtaget i PFA Soraarneq. 5. Indskrænkning i forsikringsdækningen Forsikringsaftalen skal have bestået uafbrudt i et år for at dække dødsfald og invaliditet, der er en følge af forholdene under punkt a-d. Dækning kan eventuelt indtræde tidligere efter skriftlig aftale med PFA Soraarneq. a. Selvmord eller selvmordsforsøg b. Rejser til eller ophold i områder uden for rigsfællesskabet, hvor risikoen for dødsfald og invaliditet er forøget på grund af krigstilstand, borgerkrig, epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed c. Deltagelse i ekspeditioner til farlige områder, bjergbestigning, motorvæddeløb eller anden farlig sport eller deltagelse i foretagender, der i farlighed kan sidestilles hermed d. Deltagelse i flyvning - bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Stk. 2. Forsikringsdækningen omfatter ikke dødsfald og invaliditet, der er en følge af krigstjeneste inden for rigsfællesskabets forsvar eller efter ordre fra det grønlandske landsstyre eller den danske regering, medmindre forsikringsaftalen har bestået uafbrudt i de sidste seks måneder før krigen. 1

2 Stk. 3. Deltagelse i anden krigstjeneste end nævnt i stk. 2 er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Stk. 4. Opstår der krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på rigsfællesskabets område, gælder der særlige regler for forsikringsdækningen og præmieberegningen. Disse regler findes i PFA Soraarneq's regulativ for krigsrisiko. 6. Forsikringens værdi Opgørelse af forsikringens værdi inklusive eventuel bonus sker i henhold til regler i det til enhver tid gældende bonusregulativ, der er anmeldt til tilsynsmyndigheden. Regulativet udleveres efter ønske. 7. Tilbagekøb Forsikringen kan i særlige tilfælde ophæves mod kontant godtgørelse. Reglerne herom findes i Betingelser for tilbagekøb. 8. Udbetaling af forsikringsydelse Før udbetaling kan finde sted, oplyser PFA Soraarneq, hvilken dokumentation der er nødvendig for betalingspligten. Den berettigede skal for egen regning fremskaffe denne dokumentation. Stk. 2. I udbetalingen fratrækkes de afgifter og skatter, som PFA Soraarneq skal indbetale til myndighederne i henhold til gældende lov. 9. Låne- og dispositionsmuligheder Forsikringer i ansættelsesforhold kan ikke belånes, transporteres eller benyttes til sikkerhedsstillelse. Forsikringer uden for ansættelsesforhold kan kun belånes, transporteres eller benyttes som sikkerhedsstillelse, hvis PFA Soraarneq får underretning herom og bekræfter modtagelsen af underretningen. 10. Klageadgang PFA Soraarneq er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring i Danmark, hvor klager fra forbrugere vedrørende forsikringsforhold kan behandles, jævnfør 6 i Betingelser for invalideydelse og præmiefritagelse. 11. Ændring af betingelser og tarif PFA Soraarneq kan med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår ændre forsikringsbetingelser og tarif for forsikringsydelser, der udløses ved forsikredes invaliditet eller død, og for præmiefritagelse, der udløses ved invaliditet. Sådanne ændringer vil have virkning for de fulde forsikringsydelser og for hele præmiefritagelsen, uanset om en del af ydelserne eller præmiefritagelsen er baseret på indbetalinger, der er foretaget inden ændringerne fandt sted. Stk. 2. Ved ændring af tarif, som anført i stk. 1, vil PFA Soraarneq anmelde ændringen til tilsynsmyndigheden med en statistisk begrundet dokumentation for rimeligheden af tarifændringen. Stk. 3. Ændringer af forsikringsbetingelser eller tarif vil blive meddelt skriftligt til forsikringstager. Stk. 4. Ved skærpelse af forsikringsbetingelser og ved tarifændringer, som medfører højere præmie for ordningen, kan forsikringstager benytte sin eventuelle ret til at ophøre med præmiebetaling og sin eventuelle ret vedrørende tilbagekøb af forsikringen, hvis tilbagekøb er muligt i henhold til Betingelser for tilbagekøb. Der kan være aftalt begrænsninger med hensyn til ophør med præmiebetaling og tilbagekøb for forsikringer, der er oprettet som led i ansættelsesforhold. Ved ophør med præmiebetaling omskrives policen til præmiefri forsikring (fripolice), jævnfør 3 i Betingelser vedrørende præmiebetalingen. B. Betingelser vedrørende præmiebetalingen 1. Præmiebetaling Præmien forfalder forud på de forfaldsdage, der er fastsat i forsikringsaftalen. PFA Soraarneq opkræver præmien på den adresse i rigsfællesskabet, som forsikringstager har opgivet. Ved ophold uden for rigsfællesskabet må forsikringstager selv sørge for at betale præmien. Stk. 2. Første præmie forfalder først ved påkrav, der tidligst må ske på forfaldsdagen. Bliver første præmie ikke betalt efter påkrav, ophører forsikringsdækningen, og PFA Soraarneq kan opsige forsikringsaftalen. Er præmien ikke betalt tre måneder efter påkrav, bortfalder forsikringsaftalen uden opsigelse. Stk. 3. Betales de følgende præmier ikke rettidigt, afgiver PFA Soraarneq påkrav. Er en præmie ikke betalt en uge efter, at PFA Soraarneq har sendt fornyet påkrav om den manglende betaling, vil forsikringsdækningen blive nedsat straks, men tidligst tre måneder efter forfaldsdagen. Stk. 4. Er det aftalt, at andre end forsikrede skal indbetale præmien til PFA Soraarneq, har PFA Soraarneq pligt til at meddele forsikrede, at forsikringsdækningen vil blive nedsat, hvis præmien ikke bliver betalt i løbet af en uge. Denne meddelelsespligt indebærer ikke, at PFA Soraarneq hæfter for forfaldne præmiers betaling. Stk. 5. Der bliver beregnet morarenter for præmier, der bliver betalt senere end en måned efter forfaldsdagen, men inden forsikringsdækningen er nedsat. Stk. 6. Efter aftale kan PFA Soraarneq give henstand med at betale præmien. Forsikringstageren skal fremsætte ønske om dette, inden forsikringsdækningen er nedsat. 2. Præmiebetalingen ophører Præmiebetalingen ophører på det tidspunkt, der er fastsat i forsikringsaftalen. Stk. 2. Dør forsikrede før dette tidspunkt, ophører præmiebetalingen ved udgangen af den måned, hvori 2

3 dødsfaldet indtræder. I de tilfælde, hvor der bliver tilkendt præmiefritagelse ved invaliditet eller invalidepension, ophører præmiebetalingen ved udgangen af den måned, hvori præmiefritagelsen begynder, eller invalidepensionen kommer til udbetaling. Stk. 3. Præmier, der er eller bliver betalt efter det tidspunkt, hvor betalingen skal ophøre, bliver tilbagebetalt. 3. Præmiebetalingen indstilles/genoptages Indstilles præmiebetalingen før det tidspunkt, der er fastsat i forsikringsaftalen, bliver forsikringsdækningen opretholdt i fuldt omfang i tre måneder. Derefter fortsætter forsikringen som præmiefri forsikring (fripolice) med nedsat forsikringsdækning, medmindre andet er aftalt med PFA Soraarneq. Beregningen sker efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til tilsynsmyndigheden. Stk. 2. Når den præmiefri forsikring ikke har nogen tilbagekøbsværdi, bliver forsikringen hævet uden erstatning, medmindre andet er aftalt med PFA Soraarneq. Stk. 3. Præmiebetalingen kan senere genoptages efter nærmere aftale med PFA Soraarneq, jævnfør 2, stk. 1 i Generelle betingelser. C. Betingelser for invalideydelse og præmiefritagelse 1. Definition af invaliditet/erhvervsevnetab Ret til fuld invalidepension og/eller fuld præmiefritagelse indtræder, når forsikredes erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne. Stk. 2. Er erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykkestilfælde nedsat til halvdelen, er forsikrede berettiget til halv invalidepension og/eller halv præmiefritagelse. Den anden halvdel af forsikringen kan videreføres med præmiebetaling eller omskrives til præmiefri forsikring, jævnfør Betingelser vedrørende præmiebetalingen, 3, og for denne del gælder reglerne i stk. 1. Stk. 3. Halv invalidepension og/eller halv præmiefritagelse kan kun ydes på forsikringer, der har denne dækning angivet i forsikringsaftalen. Stk. 4. En ydelsesberettiget nedsættelse af erhvervsevnen foreligger med virkning fra det tidspunkt, hvor alle de følgende betingelser er opfyldt: a. når forsikrede - efter PFA Soraarneq's skøn ikke længere er i stand til at tjene mere end en tredjedel respektive halvdelen af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder; bedømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering under hensyn til forsikredes tidligere og nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse; og b. når forsikrede af en myndighed i rigsfællesskabet er tilkendt helbredsbetinget offentlig pension, der svarer til en nedsættelse af erhvervsevnen til en tredjedel respektive halvdelen eller derunder. Stk. 5. Forsikrede må ikke med forsæt have forvoldt forsikringsbegivenheden. 2. Anmeldelse af invaliditet Forsikrede skal indsende en ansøgning, og den behandlende læge skal udstede og indsende en attest. Begge dele udfærdiges på blanketter, der udleveres af PFA Soraarneq. 3. Dokumentation PFA Soraarneq kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikredes erhvervsevne er nedsat i ydelsesberettiget grad, og kan forlange de oplysninger, som PFA Soraarneq anser for nødvendige til bedømmelse heraf. Desuden er forsikrede forpligtet til at lade sig undersøge af læger, som anvises af PFA Soraarneq. Stk. 2. Dækkes udgifterne ikke af anden forsikring, betaler PFA Soraarneq alle udgifter i forbindelse med helbredsundersøgelser, der efter PFA Soraarneq's skøn er nødvendige til bedømmelse af invaliditeten. 3

4 4. Ikrafttræden og ophør af invalidepension og/ eller præmiefritagelse Udbetaling af invalidepension og/eller ydelse af præmiefritagelse træder i kraft den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i tre måneder. Præmiebetalingen ophører efter bestemmelserne i 2 i Betingelser vedrørende præmiebetalingen. Stk. 2. Krav om udbetaling af invalidepension og/eller ydelse af præmiefritagelse i tilfælde af invaliditet skal fremsættes inden et år efter det tidspunkt, da forsikringstageren har fået kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. Forsikringen omfatter ikke udbetaling for tiden forud for fremsættelsen af kravet, hvis dette først rejses efter, at der er forløbet et år. Stk. 3. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at betingelserne for udbetaling af invalidepension og/eller ydelse af præmiefritagelse ikke længere er til stede, ophører udbetalingen af invalidepension med dertil hørende præmiefritagelse med indtil tre måneders varsel. Er der alene ydet præmiefritagelse, ophører denne med en måneds varsel. Stk. 4. Tilsagnet om at yde halv invalidepension og/eller halv præmiefritagelse gælder for et kalenderår ad gangen. Tilsagnet kan bortfalde med tre måneders skriftligt varsel, hvis forholdene kræver dette. Men allerede tilkendt halv invalidepension og/eller halv præmiefritagelse bortfalder først, når betingelserne for disse ydelser ifølge 1 ikke længere er til stede. 5. Indskrænkning af PFA Soraarneq's ansvar Der henvises til 3 i Generelle betingelser om urigtige oplysninger. 6. Klageadgang PFA Soraarneq's afgørelse om tilkendelse eller inddragelse af invalideydelse og/eller præmiefritagelse kan indbringes for domstolene. D. Betingelser for tilbagekøb (ophævelse mod kontant godtgørelse) 1. Forsikringer i ansættelsesforhold Forsikringer i ansættelsesforhold kan som udgangspunkt ikke tilbagekøbes. Forsikringstager er dog berettiget til helt eller delvist at tilbagekøbe forsikringen, i det omfang aftalen mellem forsikringstagers arbejdsgiver og PFA Soraarneq giver mulighed herfor og i så fald på de vilkår, der gælder ifølge denne aftale og disse forsikringsbetingelser. 2. Forsikringer uden for ansættelsesforhold (erhvervet for privat indbetaling) En forsikringstager kan til enhver tid ophæve forsikringen. Visse forsikringstyper kan være undtaget. Stk. 2. Tilbagekøb kan dog ikke finde sted, hvis forsikrede er fyldt 67 år eller har nået det tidspunkt for pensionering, der er fastsat i forsikringsaftalen. Stk. 3. Forbeholdet i stk. 2 gælder ikke: a. hvis forsikrede tager varigt ophold uden for rigsfællesskabet, eller b. hvis forsikringen efter omskrivning til præmiefri forsikring, jævnfør Betingelser vedrørende præmiebetalingen, 3, ikke omfatter forsikringsydelser, hvis størrelse på tilbagekøbstidspunktet overstiger de til enhver tid gældende grænser, der er anmeldt til tilsynsmyndigheden, eller c. hvis forsikringsydelsen under alle omstændigheder kommer til udbetaling. 3. Fælles bestemmelser Tilbagekøbsværdien beregnes efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til tilsynsmyndigheden. Stk. 2. For forsikringer, hvor der er tilkendt præmiefritagelse ved invaliditet, beregnes tilbagekøbsværdien, som om erhvervsevnen var genvundet på tilbagekøbstidspunktet, jævnfør 4, stk. 3 i Betingelser for invalideydelse og præmiefritagelse. Stk. 3. Tilbagekøbsværdien udbetales til forsikringstager, hvis der ikke er truffet anden aftale med den enkelte arbejdsgiver, der har deltaget i præmiebetalingen, og PFA Soraarneq. I udbetalingen fratrækkes de afgifter og skatter, som PFA Soraarneq skal indbetale til myndighederne i henhold til gældende lov. Stk. 4. Tilbagekøb kan gøres betinget af, at forsikrede og andre, på hvis liv forsikringen er tegnet, præsterer helbredsoplysninger, der efter PFA Soraarneq's skøn er tilfredsstillende. Udgifter til eventuelle lægeattester afholdes af PFA Soraarneq. Stk. 5. Reglerne om tilbagekøb kan af PFA Soraarneq fraviges, så længe der betales ekstrapræmie i henhold til PFA Soraarneq's regulativ for krigsrisiko. E. Betingelser for kollektiv ægtefælle-/samleverpension 1. Ægtefælle/registreret partner/fraskilt ægtefælle 4

5 En ægtefælle er berettiget til ægtefælle-/samleverpension, hvis ægteskabet er indgået før forsikredes fyldte 67. år. Ægteskabet skal på dødsfaldstidspunktet have bestået i tre måneder, undtagen hvis døden skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom. Stk. 2. De samme rettigheder, der er tillagt ægtefæller, gælder for registrerede partnere. Stk. 3. En mandlig registreret partners ret til ægtefælle- /samleverpension indtræder dog først, når en fraskilt hustrus ret til ægtefælle-/samleverpension er bortfaldet, jævnfør stk. 5. Stk. 4. En fraskilt ægtefælle er ikke berettiget til ægtefælle-/samleverpension. Stk. 5. En fraskilt kvinde kan dog have bevaret ret til ægtefælle-/samleverpension i henhold til enkepensionsloven. Stk. 6. De samme rettigheder, der er tillagt kvinder i henhold til enkepensionsloven, gælder for fraskilte ægtefæller/registrerede partnere. 2. Samlever En samlever er berettiget til ægtefælle-/samleverpension, hvis der ikke er pensionsberettigede efter reglerne i 1. En samlever defineres som en person: a. med hvem forsikrede kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og b. som i et af forsikrede senest tre måneder før dødsfaldet oprettet testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge loven ville være tilkommet en ægtefælle, og c. som har haft fælles bopæl med forsikrede i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med forsikrede i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Stk. 2. En samlever er dog kun berettiget til ægtefælle- /samleverpension, hvis stk. 1 punkt a er opfyldt før forsikredes fyldte 67. år, og forsikrede før sit fyldte 67. år har oprettet det i stk. 1 punkt b nævnte testamente, og den i stk. 1 punkt c nævnte fælles bopæl er etableret før forsikredes fyldte 67. år. Stk. 3. Kun én samlever kan være berettiget til ægtefælle-/samleverpension. Hvis flere personer opfylder betingelserne i stk. 1 og 2, er den pensionsberettigede den af personerne, der senest er blevet oprettet testamente til fordel for. 1. Berettigede til børnepension er: a. Forsikredes biologiske børn b. Forsikredes stedbørn (ægtefælles/registreret partners børn) c. Forsikredes adoptivbørn. Stk. 2. Bortadopterede børn er ikke berettigede til børnepension. 2. Berettigede til børnepension/yderligere børnepension ved begge forældres død er: a. Forsikredes biologiske børn, når begge biologiske forældre er døde. Børnene er desuden berettigede til pensionen allerede ved forsikredes død, hvis forsikrede ved dødsfaldet alene havde forældremyndigheden, og denne ikke ved dødsfaldet tillægges moderen respektive faderen F. Betingelser for børnepension c. Forsikredes adoptivbørn, når begge adoptivforældre er døde. Børnene er desuden berettigede til pensionen allerede ved forsikredes død, hvis forsikrede har adopteret alene, og der ikke er tale om ægtefællens børn. Stk. 2. Bortadopterede børn er ikke berettigede til børnepension. b. Forsikredes stedbørn, når forsikrede og dennes ægtefælle/registreret partner er døde 5

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere