1. INDLEDNING 1 2. POSTPATRIARKALSKE MASKULINITETSFORMER: NEW MAN OG NEW LAD 2 3. PATRIARKATETS FALD 3 4. SEXISME OG IRONI 6 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING 1 2. POSTPATRIARKALSKE MASKULINITETSFORMER: NEW MAN OG NEW LAD 2 3. PATRIARKATETS FALD 3 4. SEXISME OG IRONI 6 6."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. POSTPATRIARKALSKE MASKULINITETSFORMER: NEW MAN OG NEW LAD NEW MAN NEW LAD KØNSSTEREOTYPER I DEN NEODARWINISTISK EVOLUTIONSPSYKOLOGI 3 3. PATRIARKATETS FALD 3 4. SEXISME OG IRONI 6 6. UNDERSØGELSEN MAGASINET M! FREMSTILLINGEN AF MÆND IRONI FREMSTILLINGEN AF KVINDER FHM ZULU BINGO FREMSTILLINGEN AF MÆND FREMSTILLINGEN AF KVINDER IRONI LANGT FRA LAS VEGAS FREMSTILLINGEN AF MÆND FREMSTILLINGEN AF KVINDER IRONI ODDSET: DER ER SÅ MEGET KVINDER IKKE FORSTÅR FREMSTILLINGEN AF MÆND FREMSTILLINGEN AF KVINDER KONKLUSION PERSPEKTIVERING 25 LITTERATUR 27

2 1. Indledning New laddism er opstået i England i løbet af de sidste år, og har været genstand for opmærksomhed i den engelske medieforskning. Fænomenet kommer også til udtryk i de danske medier, men er ikke desto mindre et ubeskrevet blad i forskningen herhjemme. Jeg vil derfor forsøge at indkredse begrebet som det kommer til udtryk i de danske medier. Jeg vil se på hvordan den engelske medieforskning definerer og beskriver fænomenet, herunder dels hvordan new lad hænger sammen med en anden moderne maskulinitetsform, new man; dels hvordan fænomenet er relateret til neodarwinistiske strømninger inden for psykologien. Herefter vil jeg på baggrund af Manuel Castells og Anthony Giddens teorier se på, hvordan det moderne samfund har influeret på kønsrollerne og selvidentiteten. I min analyse vil jeg se på new laddism-diskursen i forskellige medieprodukter. Dette vedrører naturligvis i høj grad fremstillingen af mænd som køn. Ikke desto mindre er fremstillingen af kvinder som køn, som jeg senere vil komme ind på, en mindst lige så central del af new laddism som fremstillingen af mænd, hvorfor jeg ligeledes vil se på repræsentationen af kvinder. Herudover vil jeg se på, hvilken betydning humor, ironi og flertydighed har for new laddism. Afslutningsvis vil jeg dels se på de problematiske aspekter omkring eksistensen af new laddism-diskursen; dels se på hvordan Giddens og Castells teorier kan bruges som forklaringsmodel på new laddism. 1

3 2. Postpatriarkalske maskulinitetsformer: New man og new lad Der kan givetvis identificeres mange forskellige maskulinitetsformer siden patriarkatets fald. I den engelske medieforskning er der enighed om, at de to mest fremtrædende er dem, der er blevet kaldt new man og new lad. Som Rosalind Gill påpeger, er det ikke godt at vide, i hvilket omfang og i hvor rendyrket form disse mandetyper eksisterer i virkeligheden, men de eksisterer under alle omstændigheder som diskurser, og det er da også netop new laddismdiskursen, jeg vil forsøge at kortlægge. Jeg skal her give et oprids af disse to mandetyper, som de er beskrevet i den engelske forskning. Dog vil jeg hovedsageligt beskæftige mig med new lad, da denne opgaves mål er en indkredsning af netop new laddism i de danske medier New man New man opstod i Storbritannien i firserne. Den nye mandetype adopterede nogle traditionelt kvindelige værdier i en form, som ikke var set før. Han var narcissistisk og forbrugsorienteret og gik op i sit udseende og i boligindretning og eksklusivt design. Samtidig var han præget af de feministiske principper; han betragtede kvinden som ligestillet og gik op i børn og familie såvel som sin karriere. Han kunne optræde som objekt og var ikke nødvendigvis entydigt heteroseksuel (Benwell, Gill, in: Benwell, 2003). Gill peger på forhold som feminismen, fremkomsten af upmarket livsstilsmagasiner, samt opdagelsen af mænd som forbrugssegment som årsager til new mans opståen (in: Benwell, 2003) Magasiner som Esquire, Arena og GQ, var eksponenter for new man. Disse nye mandemagasiner var ikke bare nicheblade, der henvendte sig til folk med interesse for eksempelvis lystfiskeri eller biler de henvendte sig til mænd som køn. I Danmark er denne mandetypes repræsentation i medierne bedst eksemplificeret med Euroman New lad Lad lader sig kun vanskeligt oversætte til dansk. Den mest nærliggende oversættelse af ordet kunne være dreng eller fyr. Men en lad er også en helt bestemt type; en af gutterne der ser fodbold på den lokale pub, flankeret af masser af pints. En lad er en britisk arketype, der er svær umiddelbart at overføre til en dansk kontekst. New lad er blevet oversat til drengerøv eller stodder og new laddism benævnt drengerøvskultur. Dog finder jeg ikke disse bud lige så dækkende som new lad, hvorfor jeg vil benytte denne term. 2

4 Der findes beskrivelser af new lad tilbage fra Men det der regnes for den egentlige virkeliggørelse af new lad i den britiske populærkultur, var magasinet loaded, fra 1994 og senere Maxim, Front og FHM. Ben Crewe påpeger, at new lad på mange måder var en modreaktion på new man, som tendentielt blev betragtet som uautentisk, i det han i virkeligheden havde fornægtet sin natur ved at rette sig ind under de feministiske idealer. New lad, derimod, prøvede ikke at lade som om, han var noget andet, end han var, men stod ved sin maskulinitet i form af fodbold, byture, druk og sex; alle de ting der interesserer en rigtig mand (Crewe, in: Benwell, 2003). New laddism indeholder samtidig i modsætning til new man en udtalt grad af homofobi. Homoseksualitet er nærmest urepræsenteret inden for new laddism, og bliver kun nævnt i meget negative vendinger (Edwards, in: Benwell, 2003) Kønsstereotyper i den neodarwinistisk evolutionspsykologi Gill peger på fremvæksten af neodarwinistisk evolutionspsykologi i 1990 erne som en medvirkende årsag til new lad-diskursen: Den neodarwinistiske psykologi beskæftiger sig særligt med køn og seksuel selektion. Den arbejder med overdrevne og stereotypiske beskrivelser af mandlig og kvindelig habitus, og søger at fundere dette i de evolutionsteoretiske principper, ofte ved at resultater af undersøgelser af dyrs adfærd søges overført til mennesker. Det mandebillede, der opstår heraf, ligger ikke langt fra new lad: Manden er styret af testosteron og sin trang til at sprede sine gener blandt så mange kvinder som muligt (Gill, in: Benwell, 2003 p ). Denne forestilling om køn som et naturgivent sæt af værdier og adfærdsmønstre er gået igen i populærpsykologien, især eksemplificeret ved John Grays Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus, der har fået stor succes og megen omtale både i Danmark og i udlandet. Ifølge Gray har kvinder og mænd ikke nogen egentlige fællestræk, men kan lære at leve sammen hvis, de anerkender hinandens naturgivne forskelligheder. Som Gill pointerer, virker new lad, set i dette perspektiv, som arketypen af normal maskulinitet: simpelthen en mand der nægter at acceptere det falske og feminiserede mandeideal, som kvinder har forsøgt at prakke ham på (Gill, in: Benwell, 2003, p.51). 3. Patriarkatets fald En af de mest markante sociale ændringer, der er sket i det 20. århundrede må siges at være kvindefrigørelsen, og det Manuel Castells kalder patriarkatets fald. 3

5 Castells opstiller en hypotese om fire elementer, der har været medvirkende til patriarkatets fald: For det første ændringerne af arbejdsmarkedet, samt fremkomsten af uddannelsesmuligheder for kvinder. For det andet muligheden for kontrol over reproduktionen i form af nye præventionsformer. For det tredje kvindebevægelsens fremvækst. For det fjerde den hurtige spredning af information og ideer i en globaliseret verden med en refleksiv identitetsdannelse (Castells, 1997, vol. II, p.136). Castells beskriver de mange ændringer, der er sket med familien og ægteskabet som institution i særligt den sidste halvdel af det 20. århundrede: Skilsmissetallet er steget stærkt, og det samme gælder antallet af børn født uden for ægteskabet. Folk bliver senere gift og får færre børn, og kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet. Alle disse ændringer er i modstrid med de traditionelle patriarkalske familieværdier: Det heteroseksuelle ægteskab der varer livet ud, hvor manden er familieoverhoved og sørger for familien økonomisk, mens hjemmet og børnene er kvindens område (ibid. p ). En væsentlig årsag til dette opgør med patriarkatet er fremvæksten af kvindebevægelsen i USA og Europa siden 60 erne og 70 erne. Feminismen har redefineret kvindens identitet: Der tages afstand fra den kvindelige identitet, som den er defineret af mænd, og som den værnes om i den patriarkalske familie (ibid. p.175 &176). Et andet led i patriarkatets svækkelse er den stigende accept af homoseksualitet og homoseksuelles rettigheder. Bøsse- og lesbiskebevægelser er, som Castells pointerer, ikke kun bevægelser, der advokerer for basale menneskelige rettigheder såsom selv at bestemme, hvem man vil elske. De er også udtryk for seksuel identitet og dermed seksuel frigørelse, og udgør således et modspil til seksuel undertrykkelse og obligatorisk heteroseksualitet (ibid. p. 220). Det er klart, at det kan diskuteres, hvor langt hen ad vejen Castells har ret. For selvom patriarkatet givetvis er blevet svækket, er samfundet stadig politisk som økonomisk domineret af mænd. Kvinder udgør stadig en forsvindende lille del af ledere og toppolitikere, og får stadig mindre i løn end deres mandlige kolleger. Der er stadig langt mellem mænd, der tager barselsorlov, og det er stadig kvinder der, lægger de fleste timer i husarbejdet (Kilde: Danmarks Statistik, Samtidig er heteroseksualitet stadig i udpræget grad anset for at være det normale både i populærkulturens repræsentation af køn og seksualitet og i visse lande på politisk plan (jf. Bush-regeringens ønske om at forbyde homoseksuelle ægteskaber ved at ændre den amerikanske forfatning). 4

6 Ikke desto mindre må ændringerne i familiestrukturerne, feminismens fremvækst og frigørelsen af homoseksuelle, siges om ikke at have elimineret patriarkatet, så i hvert fald at have svækket det og muligvis også lagt kimen til dets forfald. Disse samfundsændringer er udtryk for det, Giddens peger på som modernitetens måske mest konstituerende begreb: refleksiviteten. Den patriarkalske familie er traditionel i den forstand, at den ikke er refleksiv; det vil sige, at manden er mere værd end kvinden, fordi sådan er det. I det moderne samfund er identitetsdannelsen refleksiv, og det der fører til patriarkatets fald, er at familiestrukturerne, kønsrollerne og de seksuelle normer dannes refleksivt i stedet for blot at være reproduktioner af traditionen. Dette fører til hvad Giddens kalder det rene forhold. Det rene forhold er en relation mellem mennesker, som for eksempel et venskab, et kæresteforhold eller et ægteskab, der ikke er forankret i kriterier uden for forholdet. Således bliver eksempelvis ægteskabet et forhold, der indgås på et grundlag af romantisk kærlighed, ikke for reproduktionen eller traditionens skyld (Giddens, 1996, p. 109). I det rene forhold, hvad enten det kendetegner venskaber, ægteskaber eller andre relationer, er parternes motivation til at være i forholdet det udbytte, de selv kan få af den nære relation. Således eksisterer forholdet for sin egen skyld (ibid. p ). Dette indebærer en redefinering af kønsrollerne. I den patriarkalske familie havde manden og kvinden hver deres plads og nødvendige funktion i kraft af deres køn. Men i det moderne samfund med refleksive identiteter og rene forhold er køn ikke nok til at retfærdiggøre ens position i forholdet. Hvor den i patriarkatet vigtigste egenskab i forhold til at opnå en fordelagtig position i sociale og samfundsmæssige relationer var at være en mand, er det i postpatriarkatet individets kompetencer, der er det vigtigste. Således har patriarkatets svækkelse betydet, at kvindernes muligheder styrkes, samtidig med at mændenes muligheder svækkes. Dette leder til antagelsen om en krise for maskuliniteten: Grundlaget for dens herredømme er på retur, og de traditionelle mandlige egenskaber har mistet deres værdi. Castells peger på, at frigørelsen fra familien og flugten ud i det åbne netværkssamfund vil medføre individuel angst og social vold, indtil der opstår nogle nye former for sameksistens og ansvarsdeling, der kan danne grundlag for en rekonstrueret, ligestillet familie, som kan rumme frigjorte kvinder og usikre mænd (ibid. p.242). Så markante samfundsmæssige ændringer kan ikke undgå at udfordre det Giddens kalder den ontologiske sikkerhed. Giddens peger på den ontologiske sikkerhed som noget karakteristisk for menneskelig aktivitet. Den ontologiske sikkerhed er tilliden til selvidentitetens eller omgivelsernes stabilitet, 5

7 det vil sige tilliden til, at tingene er, hvad de ser ud til at være. Denne følelse af en fælles virkelighed er på en gang stærk og skrøbelig. Stærk fordi den sociale hverdagsinteraktions kontekster er pålidelige. Svag fordi et brud på de sociale konventioner fremkalder en stærk følelse af angst hos individet (Giddens, 2002, p ). Giddens peger på, at det moderne menneske normalt må tage nogle forhold for givet for at kunne leve sit liv. Disse forhold omfatter eksistentielle spørgsmål om tid, rum og kontinuitet. De sociale konventioner forudsætter, at individet accepterer varighed og udstrækning, genstande og personers identitet, samt sin egen identitet (ibid, p.51). Patriarkatet har været dybt integreret i den vestlige kultur i umindelige tider. Derfor må opgøret med det, om end dette opgør er kommet gradvist, nødvendigvis være en stor omvæltning for individet. Svækkelsen af patriarkatet er en svækkelse af en dybtliggende samfundsmæssig institution; et brud på noget man har kunnet tage for givet. Et brud på noget der har været så centralt, må givetvis være en trussel mod den ontologiske sikkerhed. Giddens påpeger, at kriser er en del af moderniteten på mange niveauer. Eksistentielle spørgsmål og eksistentiel tvivl er kilder til menneskets mest grundlæggende angst. Men disse spørgsmål bliver ikke nødvendigvis konfronteret direkte under modernitetens betingelser. De bliver skubbet til side institutionelt frem for at blive håndteret inden for individets personlighed (ibid p. 215 & 216). Dette er centralt for det, jeg senere vil forsøge at vise: At patriarkatets svækkelse er blevet efterfulgt af en nærmest nostalgisk søgen tilbage til ekstreme kønsklichéer på et institutionelt plan; nemlig i dele af medierne. Giddens opstiller to ekstremer i forbindelse med magtesløshed, nemlig en overvældelsesproces og omnipotens. Overvældelsesprocessen sker, når en person bliver overvældet af afmagtsfølelse i en større del af sin fænomenverden. Vedkommende føler sig domineret af udefrakommende kræfter, som han eller hun ikke kan overvinde. Omnipotens er en fantasitilstand, hvor følelsen af ontologisk sikkerhed opnås gennem en dominansfantasi: Personen forestiller sig at have fuld kontrol over fænomenverdenen. Omnipotensen er et forsvar, og er derfor nært forbundet med overvældelsesprocessen (ibid. P. 226). 4. Sexisme og ironi Kvinden i new laddism glimrer ved sit fravær som andet end seksuelt objekt. Som den danske kønsforsker Anette Dina Sørensen formulerer det: I new laddism tankegangen er en rigtig kvinde de storbarmede, bikini-poserende babes, der nyder at blive kigget på nothing more! (Politiken, 8/5 2003, Debat, p. 3). 6

8 Fremvæksten af new laddism som diskurs bliver da også af flere betegnet som et tilbageslag for feminismen (Benwell, Gill 2003). Benwell eksemplificerer dette med artiklen This Woman Can Seriously Damage your Health i Maxim. Artiklen beskriver en kvindetype, der er ung, intelligent og succesfuld, pro-active in every area of life ; en positiv beskrivelse der følger en feministisk diskurs. Herefter bebrejdes en sådan proaktiv diskurs for nærmest psykopatisk opførsel i et forhold: Used to feeling in control, the mid-nineties woman can t bear the powerlessness that comes with being dependent on an other person s love and approval. When that support is withdrawn, the feelings explode (Benwell, 2003, p. 18). Andre gange er new laddism sexistisk på en mere humoristisk om end stadig explicit måde, som for eksempel i form af en artikel med titlen A Lady Equals an Accident: Three reasons why the fairer sex should stay in the back seat. Netop ironien og selvdistancen er en central del af new laddism. Som Benwell peger på, hviler ironiens effekt på en kombination af afsenderintention og modtagerfortolkning, hvilket gør den svær at slå ned på. Ironien tillader afsenderen af eksempelvis et sexistisk udsagn at komme igennem med sit budskab uden at fremstå som egentlig sexistisk for det er jo bare for sjov og dermed bevare skindet på næsen. Således tillader ironien nogle udsagn, der ellers ikke ville kunne passere. Benwell peger ligeledes på, at selve det der gør et udsagn eller en tekst ironisk kan være vanskeligt definerbart, og at ironiens tilstedeværelse derfor ofte bygger på en mere universel antagelse om, at sexisme i new laddism er ironisk, nostalgisk og harmløst ment. Men, påpeger Benwell, denne uklare begrebsliggørelse af ironien har i sig selv en usefull slippery quality about it (Benwell, 2003, p.21). Ud over ironi, er medierepræsentationen af new laddism ofte præget af en generel flertydighed. 6. Undersøgelsen Jeg vil i det følgende forsøge at identificere nogle repræsentationer af new laddism-diskursen i de danske medier. Undersøgelsesmaterialet udgøres af danske medieprodukter fra forskellige genrer. Jeg har udvalgt livsstilsmagasinerne M! og FHM, TV2 Zulus sit-com Langt fra Las Vegas, gameshowet Zulu Bingo samt en tv-reklame for Dansk Tipstjenestes Oddset. Det overordnede udvælgelseskriterium har været, at jeg har ment at kunne finde eksempler på new laddism som diskurs i de enkelte medieprodukter. Udvælgelsen er altså foretaget på baggrund af mine subjektive vurderinger. Jeg har bevidst ledt efter nogle bestemte diskurser, og 7

9 bevidst udeladt de mange medieprodukter, der ikke indeholder eksempler på new laddism. Heraf følger, at undersøgelsen ikke kan give et billede af new laddism-diskursens relative repræsentation i de danske medier; det er givetvis et mindretal af de samlede medieprodukter, der kan falde ind under denne kategori. Formålet med undersøgelsen er da heller ikke at undersøge new laddism kvantitativt, men at indkredse begrebet som det kommer til udtryk i de danske medier. Da der som nævnt endnu ikke forsket i new laddism i Danmark, er mit udgangspunkt den engelske medieforsknings behandling af begrebet som ovenfor beskrevet ved Benwell, Crewe, Gill og Edwards. Jeg vil se på, hvordan new laddism, som ovenfor defineret, kommer til udtryk i de forskellige medieprodukter gennem fremstillingen af rigtige mænd som testosterondrevne individer, der alene interesserer sig for druk, sport og sex, og som er udpræget heteroseksuelle, og ikke har nogle forpligtelser i form af for eksempel arbejde og familie; fremstillingen af kvinder som seksuelle objekter frem for nuancerede, selvstændige subjekter; og endelig en brug af ironi, humor og flertydighed, der lægger en vis distance til de stereotype kønsfremstillinger. Som Benwell pegede på, er ironi en kombination af afsenderintention og modtagerfortolkning. En basal definition af ironi er at sige noget andet end man mener. Heraf følger, at det er op til modtageren at fortolke hvad der egentlig menes. Der skal på en eller anden måde være klarhed omkring, at det man nedgør, i virkeligheden opfattes som positivt, eller omvendt. Denne klarhed affødes i høj grad af nogle bestemte kulturelle koder. Det gør det svært at afgrænse de elementer i en tekst der gør den ironisk; det ironiske aspekt er latent og underforstået og derfor vanskeligt definerbart. Derfor er det ikke praktisk muligt at analysere ironi uden et element af subjektivitet, hvorfor beskrivelserne af de ironiske aspekter nødvendigvis må bygge på min vurdering af hvilke kulturelle koder og indforståetheder, der ligger bag Magasinet M! Forsiden af maj/juni-udgaven af månedsmagasinet M!, viser værtinden fra DR s ungdomsprogram Boogie, halvt afklædt. Let s boogie Jeanett for fræk til tv, står der med store typer henover hendes maveskind. Andre overskrifter, der skal få folk til at købe bladet er Så går det løs: Alt om EM og Sexfest! Sådan fester du og får masser af sex på samme tid. Henover forsidens øverste centimeter opsummeres, hvad M! generelt indeholder: Sex, action, humor, spænding, babes, biler, mode, lir, gadgets. 8

10 Magasinet indeholder først en indholdsfortegnelse, og dernæst en leder og en side med læserbreve. Herefter følger 10 siders Klip, der indeholder forskellige billeder, notitser og korte nyheder og historier. På side 26 reklameres for M! s læserrejse til Kos. Efterfølgende er der 8 sider med anmeldelser af film, musik, websites og pc- og konsolspil. Bladet indeholder 6 egentlige artikler: På opdagelse syd for Køge (p ), en reportage fra nattelivet i Nakskov; Sådan får du en vild pjækkedag, der giver råd til hvordan man kan slippe af sted med at pjække fra arbejde; Sved, drøn, brøl og action!, der handler om den amerikanske show-kampsport wrestling, Amok om massemordere; Jailbreak om undvegne fængselsfanger og Cadillac XLR ren gangsta, om de nye modeller fra Cadillac og Mercedes. Herudover er der et interview med actionstjernen Jet Li og et interview/billedereportage med Boggie-værtninden Jeanet Trebbien, samt to billedreportager med bikiniklædte kvinder, og nogle sider med erotiske historier fra det virkelige liv. Der er Den ultimative EM-guide, guiden Gør din sommer til en sexfest, samt en annoncering af læserafstemningen Verdens 100 mest sexede kvinder. Desuden er der et par sider om mode og kropspleje, og siderne Ting, om diverse elektronisk udstyr, samt en vintest i selskab med Peter Brixtofte. Afslutningsvis er der Lookalikes med billeder af folk, der ligner kendte mennesker Fremstillingen af mænd Alene i M! s emnevalg ligger der en form for drengerøvsdiskurs: M! beskæftiger sig med det der interesserer rigtige mænd eller rettere: The new lad: Sex, druk, babes, fodbold, biler, elektronik og spænding. Alt er fritid og underholdning, intet er seriøst. Den eneste præsentation af det at have et arbejde, er en anvisning til, hvordan man pjækker fra det, og den eneste repræsentation af familiære forpligtelser er en vejledning i, hvordan man påstår at have kone og barn, så man kan bruge det som undskyldning for nævnte pjækkeri. Der er en udtalt bevidsthed om, at M! ikke lever op til de gængse kriterier for god smag, og en form for beslutsomhed omkring ikke at gøre det. Et eksempel på den bevidste bekendelse til noget, der trodser den gængse opfattelse af god smag, kommer til udtryk blandt siderne Klip i guiden Sådan bunder man(d) en flok bajere (p.18), der, som titlen antyder, er en illustreret anvisning på, hvordan man kan nedsvælge mest muligt øl på kortest mulig tid. Uanset hvor plat dine forældre, kæreste og i øvrigt alle piger synes, det er, så er det et faktum, at det er sejt at bunde en bajer. Hurtigt. Og for at du ikke skal tabe ansigt over for drengene, kommer dit gode, gamle M!-blad dig igen til undsætning i kampen mod alderdom og alkoholisk afholdenhed (p.18). 9

11 Altså et klart tilvalg af noget, omgivelserne ikke bifalder. Samtidig udtrykkes der en form for køns- og aldersspecifikt fællesskab omkring dette tilvalg: Det er drengene der tillæger det at bunde en bajer værdi, alle piger synes, at det er plat, og alderdom er i sig selv en antitese til denne adfærd. De tydeligste eksempler på et bevidst fravalg af finkultur og tilvalg af drengerøvskultur findes i Den ultimative EM-guide (p.88 94). Guiden er en beskrivelse af de lande, der deltager i Europamesterskaberne i fodbold. For hvert land er der en karakterbog, hvor der blandt andet gives karakterer i kategorien Kultur. Rusland bedømmes til 7, for store forfattere og arkitekter hjælper ikke her (p. 89). Tjekkiet får 6, for Arkitektur og klassisk musik giver jo ikke meget i M!-bogen (p. 94). Grækenland modtager karakteren 6 med begrundelsen Skråt op med Odyséen og Akropolis. Drengerøvskulturen er helt i bund 1 (p. 89). Anderledes ser det ud for Frankrig, der får 9, for landet har angiveligt Meget fed hiphop og gode film i ny og næ (p. 90). England får 13: Musik, film, fodbold. Det giver bonus at have opfundet rockmusikken (p. 90). Det er altså konsekvent og bevidst populærkultur, der vurderes som positivt, mens arkitektur, litteratur og klassisk musik vurderes negativt. Det eneste eksempel på, at der fra redaktionel side er viet spalteplads til noget, der tilnærmelsesvis tilhører finkultur i klassisk forstand, er vintesten Byrådet vedtager (p ). Testen ledes af Peter Brixtofte, der som bekendt måtte forlade borgmesterposten i Farum efter blandt andet at have konsumeret en mængde usædvanligt dyre vine på kommunens regning. Således er vintesten på forhånd tilført en form for sensationspræget underholdningsværdi gennem nogle transtekstuelle referencer til en politisk mediebegivenhed, som de fleste læsere vil være bekendt med. Ud over Peter Brixtofte prøvesmages vinen af medlemmer af M! s redaktion, der beskriver vinene ved sammenligninger med fodbod og sex. For eksempel fastslås det om Tres Torres: Duften lover jo noget stort, men den smager skidt. Det er som ordsproget: Jeg er aldrig gået i seng med en grim kvinde, men jeg er vågnet op ved siden af en! (p.126). Et andet eksempel er følgende bemærkning om Azgador: Den er god nok, men minder mig om Tottenham Hotspur. En ambitiøs klub der aldrig vinder noget (p. 126). En ordret bekendelse til drengerøvskulturen findes i vurderingen af Undurraga Merlot: Den er ikke specielt ophidsende. Det er mere en vin til min lillesøster end til en drengerøv (P.127). 1 Helt i bund skal givetvis forstås som noget i retningen af fuld fart på på linie med fx speederen er helt i bund dvs. som noget positivt. 10

12 Ironi Et godt eksempel på ironi er artiklen Sved, drøn, brøl og action (p.68-72). Artiklens forfatter skal mødes med den danske Wrestlingstjerne Asbjørn Riis. De to involveres i en iscenesat wrestling-kamp, som illustreres af fotos af dem i kamp iført de bizarre wrestling-kostumer. Wrestling er rent show, og har ikke noget med kampsport at gøre. Men artiklen går ind på den kitchede showsports fiktionsprægede præmisser, og beskriver dem som noget virkeligt, hvilket er tydeligt ironisk. Samtidig er der direkte eksempler på ironi i teksten: Selfølgelig skulle jeg da besøge Asbjørn Riis, og selvfølgelig skulle jeg da give ham et ordentligt slaw prygl. To meter, 150 kilo og to gange 55 centimeters overarme der skal sgu mere til at imponere mig og mine perfekte godt 80 kilos kampvægt (p. 68) Skribenten gør grin med sin egen fysik sammenlignet med Asbjørn Riis, og er således selvironisk. Det selvironiske kommer også til udtryk i hans beskrivelse af sit kostume, en sær rumdragt i glitrende sølv, der giver mig en følelse af at være en disko-danser til en heavykoncert (p. 70). Sved, drøn, brøl og action er samtidig et godt eksempel på, hvordan ironien afhænger sf forholdet mellem afsenderintention og modtagerfortolkning: Det er afgørende for receptionen af artiklen og dens brug af ironi, at modtageren kan aflæse de koder, der knytter sig til det ironiske aspekt. Man skal som læser være klar over, at wrestling er rent show, og at den kampscene, der beskrives, således er ren fiktion. Endnu vigtigere skal man være i stand til at aflæse den underliggende præmis om, at wrestling er kitch og dårlig smag, og at skribentens sølvtrikot er en joke. Det samme krav til at aflæse underliggende koder gør sig gældende i artiklen Sådan får du en vild pjækkedag (p ). Her ligger en implicit forståelse mellem afsender og modtager om at det bare er for sjov. Artiklen er ikke seriøst ment som en opfordring til læserne om at blive væk fra arbejde. Sproget er holdt i en humoristisk tone, for eksempel: Brug din rustne morgenstemme til at lyde som en hæs væsel med byldepest, når du melder dig syg (p.57). Flere af anvisningerne på at planlægge en pjækkedag er grotesk overdrevne. For eksempel foreslås det, at man til jobsamtalen fortæller, at man har kone og barn. Barnet viser sig at være handicappet, og man inkasserer masser af forståelse for ekstra sygedage, hvorfor det kan lade sig gøre at tage et ekstra job og bruge samme taktik (p. 59). 11

13 Samtidig med at det er helt tydeligt, at anvisningerne på en pjækkedag er ment for sjovt, lægger artiklen ikke afstand til at pjække. Det vil rent faktisk være muligt for læseren at anvende nogle af rådene. Således lægger artiklen på en gang afstand til og støtter ideen om at pjække fra arbejde. En gennemgående diskurs i M! er, at så godt som intet skal tages alvorligt; nærmest alt er for sjov. Alt det redaktionelle stof, fra film-, musik- og teknikanmeldelser, over billedreportager med bikiniklædte kvinder til reportager fra byture og artikler om wrestling har til formål at underholde læseren i en eller anden grad. Selv et ellers alvorligt emne som massemord, bliver forsøgt gjort så underholdende og spændende som muligt i artiklen Amok (p.76-80). Artiklens overskrifter er sat med røde, bloddryppende typer, og hvert eksempel er forsynet med et stempel, der oplyser om hvor mange døde og sårede, der var. Enkelte sætninger er trukket ud og highlightet, for eksempel På det lokale torv mejede han 12 mennesker ned og han dræbte både kvinden og hendes nyfødte baby. Der er billeder af både morderne, gerningsstederne og et enkelt tildækket lig i en blodpøl. Fotoet der illustrerer det første dobbeltopslag, viser de to teenagedrenge, der dræbte et antal lærere og elever på deres high-school i Columbine. De to drenges ansigtsudtryk er karikerede. De spærrer øjnene op og skærer grimasser af kameraet, på en måde der bedst kan beskrives som fjollet. Sammen med overskriften, Amok, der er skrevet med røde, bloddryppende typer med skudhuller, minder billedets udtryk mest af alt om en parodi på en horror-filmplakat. Layoutet er med til at give hele artiklen et fjollet og underholdningsfokuseret udtryk, som ikke nedtones af teksten, der kun refererer de tragiske mord i et spændingspræget sprog og afholder sig fra en hver form for refleksion over hændelserne eller deres alvorlige karakter. En tydelig ironiseren over emnet findes i underrubrikken: næste gang en fyr i armytøj og en stor sportstaske i hånden raser over køen i Netto, er det bare ud af vagten. Hurtigt! Fremstillingen af kvinder Det er karakteristisk for M!, at kvinder næsten udelukkende er repræsenteret som seksuelle objekter. En hurtig optælling viser, at ud af de 92 sider der dækkes af redaktionelt stof, er der på de 38 billeder af mere eller mindre afklædte kvinder. Samme plads bruges naturligvis ikke tilnærmelsesvis på afklædte mænd. Kvinder benævnes godter, skønheder, frækkerter og især babes. De personer, der som selvstændige individer spiller en rolle i at fortælle en historie, er udelukkende mænd. Kvinder optræder kun i kraft af deres køn, og generelt sættes der nærmest lighedstegn mellem kvinder og sex. De mest åbenlyse eksempler er de mange fotoreportager 12

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

guide Se flere guider på bt.dk/plus sider Netdating - kærlighed ved første klik

guide Se flere guider på bt.dk/plus sider Netdating - kærlighed ved første klik 34 sider guide Se flere guider på bt.dk/plus Netdating - kærlighed ved første klik Find en kæreste på nettet skriv en profil, der fænger Netdating kærlighed ved første klik 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Virksomhedsstudier 2011. Danske Spillesteder

Roskilde Universitet Institut for kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Virksomhedsstudier 2011. Danske Spillesteder Roskilde Universitet Institut for kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Virksomhedsstudier 2011 Danske Spillesteder Med udgangspunkt i et casestudie af Rust Udarbejdet af René Madsen Efterår

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Titelblad. Side 1 af 73

Titelblad. Side 1 af 73 Titelblad Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forforståelse... 4 Indledning... 5 Problemformulering... 8 Læsevejledning... 8 Temarammeredegørelse... 9 Fravalg af kurset informationsteknologisk

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Når teenagere sexmobber!

Når teenagere sexmobber! Rapport over AMOK survey om sexmobning af Dorthe Rasmussen og Sidsel Stenbak / www.mobbeland.dk Når teenagere sexmobber! - Er det bare for sjov, eller? Rapport over AMOK & survey Af Dorthe Rasmussen &

Læs mere

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Kolofon INDHOLD Velkommen til Fordømt Ungdom. Et scenarie om at blive voksen og vende tilbage til sine rødder. Overblik Timing, tema

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Mads Lodahl, N Zahles Lærerseminarium, Tøsedrenge og drengepiger, 2009, side 1 af 28

Indholdsfortegnelse. Mads Lodahl, N Zahles Lærerseminarium, Tøsedrenge og drengepiger, 2009, side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og begrundelse for valg af emne: - unge mænd er imod homoseksuelle 2. Problemformulering 3. Metode 3.1 Opgavens disposition 3.2 Empiri 3.3 Begrebsafklaring 4. Videnskabsteoretiske

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere