Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015"

Transkript

1 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I)

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering - Januar Udrykningsstatistik 2013 og Indtægtsdækket virksomhed for Eventuel observatør(er) fra brandmændene i beredskabskommissionen Eventuelt... 9

3 Lejre Kommune Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Side 2 2. Til orientering - Januar 2015 Sagsnr.: 15/1962 Resumé: A. 2.1 Orientering om diverse indsatser Beredskabschefen vil orientere om væsentlige indsatser siden sidste møde. Den 16. januar 2015 blev brandvæsnet kaldt til assistance ved oversvømmelse ved Vibyvej ved grænsen til Roskilde Kommune. Et notat over opgaven er vedlagt som bilag. B 2.2 Orientering om ABA-alarmer På beredskabskommissionens møde den 11. november 2014 blev det besluttet, at administrationen skulle have ekstraordinær fokus på antallet af udrykninger til blinde ABAalarmer. Beredskabschefen giver en status på området, herunder iværksatte initiativer. Oversigt over ABA-alarmer i 2014/2015 er vedlagt som bilag. C 2.3 Orientering om brandsyn 2014 Lejre brandvæsen foretager i.h.t. beredskabsloven, brandsyn på en række virksomheder og institutioner m.v. Brandsyn skal medvirke til, at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes, således at risikoen for brande opstår, at brande breder sig samt, at skader på personer, ejendom og miljø finder sted, formindskes mindst muligt, og således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Kommunalbestyrelsen er hvert år forpligtiget til at indberette de foretagne brandsyn. Brandvæsnet har således oplyst Beredskabsstyrelsen om, via den vedlagte indberetningsblanket (bilag), at der i Lejre Kommune er foretaget 158 brandsyn i 2014, hvilket svarer til en gennemførelsesprocent på 100 %. D 2.4 Orientering om status på dele af KL s 22 punkter Den 9. oktober tiltrådte en ny beredskabsfaglig ledelse ved Lejre Brandvæsen. I forbindelse med sin tiltræden blev beredskabschefen bl.a. forpligtiget til at følge op på flere punkter i en rapport udarbejdet af KL. Beredskabschefen vil orientere om status på dele af punkterne og afledte tiltag, herunder udmøntning er supplerende beslutninger i økonomiudvalget. E 2.5 Politisk proces for arbejdet med ny struktur/sammenlægning af beredskaber På mødet i kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 blev det besluttet, at Lejre kommune vil arbejde videre med et samarbejde på beredskabsområdet mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Procesplan for det politiske arbejde 1 halvår 2015 vedlægges som bilag. Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den :

5 Lejre Kommune Side 3 Orienteringen blev taget til efterretning. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: Procesplan for politisk arbejde vedr. sammenlægning Indsats ved oversvømmelse ved Vibyvej ABA oversigt fra 1. januar 2014 til 31. januar Brandsyn 2014

6 Lejre Kommune Side 4 3. Udrykningsstatistik 2013 og 2014 Sagsnr.: 15/1966 Resumé: Administrationen har udarbejdet en årsrapport over udrykninger i 2014, som sammenholdes med data fra 2013, i overensstemmelse med Beredskabskommissions beslutning, idet der normalt kun udarbejdes statistik for et kvartal. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at statistikken for tages til efterretning. Beslutning den : Statistikken blev taget til efterretning. Afbud: Jane Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet en årsrapport over antal udrykninger i 2014, som bygger på et udtræk i en database overudrykningsstatistik (ODIN). Skemaet indeholder oversigt over antal udrykninger foretaget i hele Lejre Kommune og sammenholdes med data fra Det fremgår af rapporten, at der i 2014 har været ialt 228 udrykninger, hvilket svarer til en mindre nedgang fra 2013, hvor der var 239 udrykninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger, hvor det dog iagttages at antallet af ABA-alarmer udgør ca. 45 % af udrykningerne i 2014, hvilket er en stigning i forhold til 2013, som bør følges tæt i Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Udrykningsstatistik 2013 og 2014

7 Lejre Kommune Side 5 4. Indtægtsdækket virksomhed for 2014 Sagsnr.: 15/1978 Resumé: Administrationen har udarbejdet regnskabsbudget for 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækket virksomhed (IDV). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at regnskabet for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed i 2014 godkendes Beslutning den : Regnskabet godkendt. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet et samlet regnskab 2014 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækket virksomhed (IDV), som i sagen er opstillet i oversigtsform og yderligere er specificeret i bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at regnskabet er i overensstemmelse med beredskabskommissionens principper om, at indtægter og udgifter skal balancere og, at indtægterne skal være med til at finansiere leasingudgifter til nye køretøjer (vandtankvogne), samt de til opgaverne forbundene drifts- og personaleomkostninger. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Regnskab for IDV 2014, viser en omsætning på 2,3 mio. kr. med direkte afledte driftsudgifter på 1,3 mio. kr. Hertil kommer yderligere lønudgiften på en fast tilknyttet medarbejder, samt leasingudgifter til to vandtankvogne, som rent teknisk indgår i det interne regnskab, hvilket giver en supplerende udgift på i alt 691tkr. Rengskabet for 2014 viser således et nettoresultat på 329tkr. i overskud, som er disponeret i brandvæsnets samlede regnskab. I 1000 kr Omsætning IDV Udgifter, IDV Variable drifts udgifter, IDV 259 Dækningsbidrag Viceberedskabsinspektør Leasing 2 vandtankvogn 691 Nettoresultat 329 Udspecificeret regnskab for 2014 (og 2013) fremgår af bilag.

8 Lejre Kommune Side 6 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Regnskab for indtægtsdækket virksomhed 2014

9 Lejre Kommune Side 7 5. Eventuel observatør(er) fra brandmændene i beredskabskommissionen Sagsnr.: 15/1980 Resumé: Brandmændene har fremsat et ønske om en plads som observatør i beredskabskommissionen. skal tage stilling til ansøgningen, som er rejst via samarbejdsudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at beredskabskommissionen træffer beslutning i sagen og evt. indstiller den ændrede sammensætning godkendt overfor kommunalbestyrelsen. Beslutning den : finder det ikke hensigtsmæssigt at etablere en observatørpost i lyset af, at kommissionen kun har 3 møder tilbage, før den nedlægges. vil gerne holde et møde for de ansatte, hvor der bliver mulighed for at drøfte ønsker og bekymringer i forhold til det fremtidige beredskab. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: På samarbejdsudvalgets (LULB) møde den 14. januar 2015 var der et konkret ønske blandt flere af brandmændene om, at de fremover kan indgå i beredskabskommissionen som observatør(er). Det fremgår af beredskabslovens 9 stk. 2, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren, og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Det fremgår endvidere, at Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Det fremgår ikke at der skal gives en plads som observatør til brandmændene. I nogle kommuner er det imidlertid kutyme, at kommunalbestyrelsen udpeger en eller flere observatører blandt brandmændene (typisk tillidsmanden), samt evt. observatører fra andre personalegrupper. Udpegning af medlemmer og observatører sker normalt i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering af stående udvalg, herunder råd, nævn og kommissioner. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en eventuel udpegning af observatører formelt skal ske i kommunalbestyrelsen, evt. på baggrund af en anbefaling fra beredskabskommissionen. Da der er 2 ligestillede tillidsmænd i brandvæsnet (1 fra station nord og 1 fra station syd), bør en indstilling og beslutning samtidig omfatte antal og principper for deltagelse.

10 Lejre Kommune Side 8 Administrationen bemærker, at der resten af 2015 er fastsat 3 ordinære møder, hvorefter det forventes, at beredskabskommissionen i 2016 erstattes af en helt ny fælles bestyrelse/kommission for det nye 60 selskab, som er under tilblivelse. I denne forbindelse bemærkes det, at der allerede er nedsat et T/R forum, hvor begge tillidsmænd i Lejre Brandvæsen er repræsenteret. Handicappolitik: Ingen bemærkninger Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence: /Kommunalbestyrelsen

11 Lejre Kommune Side 9 6. Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

12 Lejre Brandvæsen - Indtægtsgivende virksomhed Regnskab for 2014 og 2013 Indtægter R2014 R2013 Faste indtægter (abonnementer) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance ** Tryghedsvagt Faste indtægter abonnement i alt Variable indtægter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR (inkl. video opsætning) Skolerundering Tryghedsvagt Variable indtægter i alt Var. og faste indtægter i alt fordelt på grupper 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Tryghedsvagt Indtægter i alt

13 Lejre Brandvæsen - Indtægtsgivende virksomhed Regnskab for 2014 og 2013 Udgifter Faste udgifter (abonnementer) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Faste udgifter (abonnementer) i alt Variable udgifter (udkald, kursus, salg, følgeskade) 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt) Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Tryghedsvagt Variable udgifter (udkald) i alt Var. og faste udgifter i alt fordelt på grupper 1 Tekniske alarmer Autom.indbrudsalarmer (AIA) Visitations assistance Autom. Brandalarmer (ABA) Hjemmepleje assistance Kursus aktivitet (udbudt) Salg af effekter Følgeskade/SKAFOR Skolerundering Tryghedsvagt Udgifter i alt

14 Lejre Brandvæsen - Indtægtsgivende virksomhed Regnskab for 2014 og Variable udgifter (drift)* PR Dragter & mundering Uddannelse (IT, PC, instruktør) Vognpark, rep. og service Materiel (mindre materiel til biler, båd) IT, telefoni og kopimaskine (vagtcentral, mobil) Rengøring Energi (el, olie) Variable driftsudgifter i alt Udgifter i alt DB I (Omsætning - variable omkostninger) Dækningsgrad (dækningsbidrag / omsætning) 43,5% 38,7% DB I er anvendt til Viceberedskabsinspektør ansat Indefrysning i forhold til oplæg i spareplan/ Vandtankvogn I Vandtankvogn II Disponeret i alt Netto resultat Alle beløb er exclusiv moms * nøgletals fordeling på henholdsvis 1/3 udgift IDV - 2/3 Lejre Brandvæsen ** ½ andel af vagtcentral andel som kr.

15 110 Alarmer 2014 sammenholdt med 2013 Bilag Udrykningsstatistik

16 Bilag Udrykningsstatistik 2014 Nr. Hændelsestyper Antal/Nord Antal/Syd Antal/Øst 1 Bil- og containerbrand i det fri o.lign./ små brande Assistance til andet brandvæsen/ kommune ABA - Automatisk Brandalarm Miljø forurening, Mindre Spild Skorstensbrand FUH - Færdselsuheld, Uden fastklemte Dyreredning / Sammenstyrtningsuheld Miljø forurening, Større spild Brand i ét rum af bygning Brand i Flere rum af bygning Mark- og naturbrand FUH - Færdselsuheld, med fastklemte (+ fastklemt/andet) Drukningsulykke / fjord- og søredning Assistance andre/ standby Stormskader - og følgeskader Opgaver uden for beredskabsloven/ = serviceopgaver I alt Nr. Hændelsestyper Antal/Nord Antal/Syd Antal/Øst 1 Bil- og containerbrand i det fri o.lign./ små brande Assistance til andet brandvæsen/ kommune ABA - Automatisk Brandalarm Miljø forurening, Mindre Spild Skorstensbrand FUH - Færdselsuheld, Uden fastklemte Dyreredning / Sammenstyrtningsuheld Miljø forurening, Større spild Brand i ét rum af bygning Brand i Flere rum af bygning Mark- og naturbrand FUH - Færdselsuheld, med fastklemte (+ fastklemt/andet) Drukningsulykke / fjord- og søredning Assistance andre/ standby Stormskader - og følgeskader Opgaver uden for beredskabsloven/ = serviceopgaver I alt

17 28. november 2014 Kalender for den politiske behandling i forbindelse med samordningen af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Dato Indhold 12. november Politisk styregruppe: - dagsorden er udsendt 5. februar 2015 minikonference for økonomiudvalg og beredskabskommissioner: status på projektet - drøftelse af den politiske proces 5. februar 2015 (afholdes i forbindelse med minikonferencen) 2. marts 2015 (i forlængelse af KKRmøde) Politisk styregruppe: Midtvejsstatus for fase 2, analysefase Politisk styregruppe Foreløbig orientering, om bl.a. o Statusrapport o scenarier for risikobaseret dimensionering o værdifastsættelse af de enkelte beredskabers aktiver o mulige effektiviseringsgevinster Godkendelse af agenda for konference for økonomiudvalg og beredskabskommissioner Godkendelse af proces for ansættelse af beredskabschef 9. april 2015 Konference for økonomiudvalg og beredskabskommissioner: "Status og muligheder i det samordnede beredskab i Vestsjælland" 9. april udgangen af maj 2015 Politiske drøftelser i kommunerne om konferencens temaer Processen tilrettelægges lokalt 21. april Politisk styregruppe (i forlængelse af KKRmøde) Gensidig orientering om de politiske drøftelser i kommunerne Drøftelse af udkast til vedtægt for 60-selskab, herunder sammensætning af bestyrelse, formand m.v. Drøftelse af hvilke opgaver, der lægges ind i 60-selskabet Ultimo maj 2015 (senest uge 21) Politisk styregruppe Endelige forslag til Opgaveportefølje for selskabet Vedtægt (herunder bestyrelse/beredskabskommission) risikobaseret dimensionering (serviceniveau for operationelt beredskab) serviceniveau for myndighedsopgaver overførsel af aktiver til selskabet budget 2016 for selskabet m.v. Juni måned 2015 Politisk beslutningsproces i kommunerne: Kommune ØK KB/Byråd Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø 10. juni 17. juni 16. juni 16. juni 22. juni 17. juni 17. juni 24. juni 22. juni 24. juni 29. juni 24. juni

18

19 ABA alarmer oversigt i perioden 1. januar 2014 til 31. januar 2015 for Lejre Brandvæsen. Total Avnstrup Bøgebakken Solvang Øvrige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec NB: Herudover har der været 5 alarmer (kaldt via ABA anlæg) som skyldes ild. jan på Avnstrup 1 på Bøgebakken 1 på Solvang sc ABA alarmer i perioden 1. januar 2014 til 31. januar Avnstrup Bøgebakken Solvang Øvrige Total 4 2 jan 14 feb 14 mar 14 apr 14 maj 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 nov 14 dec 14 jan 15

20 ORIENTERING, Notat Pumpning ved Vibyvejen: I forbindelse med et mindre færdselsuheld fredag morgen d. 16/01/2015 blev Lejre Brandvæsens indsatsleder kaldt til et indsatsleder eftersyn på Vibyvejen. Ved indsatslederens ankomst stod det hurtigt klart at vejen ved kommunegrænsen imellem Lejre og Roskilde kommuner var oversvømmet, således at der var graverende aqua planning på vejen (20 30 cm vand). Efter møde i Vej og Park samt efter møde imellem Lejre og Roskilde kommuner, blev det besluttet at vejen skulle forblive åben med advarselsskiltning, hvorfor Lejre Brandvæsen d. 16/01/2015 påbegyndte pumpning af det vand der stod på marken som stødte op til Vibyvejen. Man startede med at pumpe i ét døgn med den pumpekapacitet Lejre Brandvæsen har til rådighed 1, hvor man bortpumpede over liter vand. Herefter foretog man en vurdering, hvor det kunne konstateres at vandstanden ikke var faldet, men heller ikke steget. Derfor blev det efter samråd med Roskilde Kommune d. 17/01/2015 besluttet at indsætte Roskilde Brandvæsens pumpekapacitet 2, mens Lejre Brandvæsen afhentede to megapumper fra Beredskabsstyrelsen i Næstved 3. Dermed var pumpekapaciteten oppe på liter i minutter, hvormed man indtil om aftenen d. 18/01/2015 havde bortpumpet over liter vand, hvorefter vandstanden på Vibyvejen var faldet i en sådan grad at vejen ikke længere var oversvømmet. Pumpningen blev derfor indstillet d. 18/01/2015 ved ca. 16:00 tiden. D. 19/01/2015 blev det dog af Vej og Park i Lejre og Roskilde kommuner besluttet, at genoptage pumpningen, således at vandstanden kunne sænkes yderligere, så det kunne blive muligt at konstatere hvorfor regnvandsbassinet kunne oversvømmes. D. 20/01/2015 blev det endeligt besluttet at indstille pumpningen, da vandstanden i regnvandsbassinet nu var faldet markant. I den tid hvor pumpningen har stået på, har det primært været brandmandskab fra Lejre Brandvæsen som har stået for pumpningen, herunder betjening af pumperne, påfyldning af brændstof på pumperne og kontrol af pumpningen. I den tid hvor pumpningen har været pågående, er der blevet pumpet i døgndrift af hensyn til effektiviteten af pumpningen, hvilket har betydet at der været forskellige vagthold på, fra Lejre Brandvæsen. 1 Én efterløberpumpe med anvendt pumpekapacitet på liter i minuttet. 2 Én bærbar pumpe med anvendt pumpekapacitet på liter i minuttet. 3 To el drevne pumper med anvendt pumpekapacitet på hver liter i minutter, tilkoblet generatorer fra Lejre Brandvæsen.

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere