Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014"

Transkript

1 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse

2 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: Foto: Nicky Bonne

3 Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Et rekord højt antal virksomheder står i 2014 over for et ejerskifte inden for de næste ti år. Transitionen fra én ejer til en anden rummer et stort vækstpotentiale, bl.a. fordi virksomheden får en ny ledelse, der kan bidrage med ny energi og ambitioner om at udvikle og vokse. At købe en virksomhed kan være et godt og mindre risikofyldt alternativ til at starte egen virksomhed. Men et ejerskifte er også forbundet med store udfordringer. Derfor har emnet været genstand for mange analyser gennem tiden. 1 Siden 2000 har Vækstfonden været med til at finansiere mere end 900 ejerskifter. Denne analyse giver et indblik i, hvordan 454 virksomheder, der har modtaget finansiering i perioden , har klaret sig de første tre år efter ejerskiftet. Vi ser også nærmere på, hvilke faktorer der er med til at skabe et succesfuldt ejerskifte. 2 Analysen viser, at Virksomhederne klarer sig godt de første tre år efter ejerskiftet, hvor de oplever positive vækstrater. Ledelseserfaring har en positiv effekt og øger sandsynligheden for et succesfuldt ejerskifte. Når køber er ekstern, spiller specielt sælgerinvolvering og -finansiering en afgørende rolle i forhold til at sikre et succesfuldt ejerskifte. Kvalitet og pris hænger sammen. De virksomheder, der bliver handlet til en relativt højere pris har en tilsvarende højere vækst på bundlinjen og lavere konkursrater, end de, der bliver handlet til en relativt lavere pris. 1. Eksempler på analyser: Vækstfonden: Generations- og ejerskifte en udfordring for kapitalmarkedet, 2003 CEBR: Vækst via generationsskifte, 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen: Ejerskifte din virksomheds fremtid, 2008 Vækstfonden: Ejerskifte hvad skal der til?, Da vi gerne vil følge virksomhederne i en periode på tre år efter ejerskiftet, og seneste tilgængelige data fra Danmarks Statistik er fra 2011, er finansieringsårgangene fra valgt som analysepopulation. Læs mere om metode og databeskrivelse på vf.dk. 3

4 Ejerskifte skaber vækst og arbejdspladser Med lån og kautio- Et ejerskifte er karakteriseret ved, at en vikling, da nye ejere med store ambitio- For investorer og pengeinstitutter er ner medfinansierer Vækstfonden små og mellemstore virksomheder, der ønsker at gennemføre en af følgende fire aktiviteter: Fornyelse og udvikling, ejerskifte, investeringer eller start af ny virksomhed. Fokus virksomhed overgår fra en ejer til en anden. Køberen af virksomheden kan enten være en ansat eller en udefrakommende, som har mod på at overtage ejerskabet for at drive virksomheden videre. Godt alternativ til at starte ny virksomhed Der kan være mange grunde til at købe en virksomhed. En af dem er, at det er mindre risikofuldt at videreføre en eksisterende virksomhed end at starte ner og friske idéer kan flytte forretningen til et højere niveau. Et ejerskifte kan derfor også være et mindre risikabelt alternativ til at starte ny virksomhed men hvor stor forskel er der på vækst- og tabsrater på tværs af virksomhedstyper? Klarer sig godt de første år Med gennemsnitlige årlige vækstrater på 5 og 7 pct. i henholdsvis antal ansatte det ligeledes interessant at undersøge, hvordan risikobilledet ser ud sammenlignet med andre aktiviteter, der kræver finansiering. I den sammenhæng kan virksomhedernes konkursrate give et fingerpeg. Konkursraten for ejerskifte er markant lavere end ved start af ny virksomhed og ved lån til fornyelse og udvikling. De ejerskiftede virksomheders konkursrater ligger på niveau med virksomheder, der optager lån til investeringer i fx maskiner og bygninger, jf. i denne analyse er som iværksætter. Sandsynligheden for at og omsætning klarer ejerskiftevirksom- figur 2. virksomheder, som lykkes er større, når den nye ejer kan bru- heder sig godt gennem de første tre år, jf. har fået et lån eller en ge energien på at udvikle virksomheden figur 1. Virksomhederne, der har mod- Vi kan endvidere opdele ejerskifte- kaution til at gen- frem for at skulle etablere en forretning taget kautioner til start af ny virksom- virksomhederne i forskellige brancher, nemføre et ejerskifte. fra bunden. Den nye ejer overtager på den måde en virksomhed, der allere- hed, opnår de højeste vækstrater i antal ansatte og omsætning, hvilket dog skal virksomhedsstørrelser og lånestørrelser. Ser man først på branche, så skiller de har produkter og en kundekreds. Et ses i lyset af, at de starter ud på et væsen- bygge- og anlægsvirksomhederne sig succesfuldt ejerskifte kan derfor spille en tligt lavere niveau. ud ved at have de laveste konkursrater, 4 afgørende rolle for en virksomheds ud- mens væksten i antal ansatte og omsæt-

5 Figur 1: Gennemsnitlige årlige vækstrater de første tre år efter lånet med Vækstkaution, fordelt på aktiviteter, kautioner udstedt Figur 2: Indekserede konkursrater de første tre år efter lånet med Vækstkaution, fordelt på aktiviteter, kautioner udstedt Note: Indekseringen er foretaget ud fra gennemsnittet af alle Vækstkautioner udstedt til de fire låneformål. Figur 3: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på brancher, kautioner udstedt virksomheder. 5

6 6 ning ligger på et pænt niveau over gennemsnittet. Konkursraten er højest blandt hotel- og restaurationsvirksomhederne, jf. figur 3. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at forskellene i vækstog konkursrater på tværs af brancher også afspejler forskelle i virksomhedsstørrelser. Færre konkurser blandt de større virksomheder Størrelsen målt på antal årsværk på den virksomhed, som bliver overtaget, har stor indflydelse på vækst- og konkursrater. Virksomhederne med 0-9 årsværk på investeringstidspunktet har oplevet markant højere årlige vækstrater i antal ansatte og omsætning end dem med mere end ni årsværk. Men samtidig har de små virksomheder oftere måtte dreje nøglen om inden for de første tre år, jf. figur 4. Der er en tydelig sammenhæng mellem finansieringens størrelse og konkursraten: Jo større lånet er, jo lavere er konkursraten, jf. figur 5. Denne sammenhæng dækker over en tydelig størrelseseffekt, da kautions- og virksomhedsstørrelse er tæt korreleret. Således havde virksomhederne, der modtog en kaution på mindre end 1,5 mio. kr., i gennemsnit en omsætning på 6 mio. kr. i finansieringsåret, mens virksomhederne, der opnåede en kaution på mere end 1,5 mio. kr., i gennemsnit havde en omsætning på 11 mio. kr. Dette bekræfter størrelseseffekten: Jo større virksomheden er, jo lavere er konkursraten. Derimod synes der ikke at være en sammenhæng mellem kautionsbeløb og vækst i omsætningen, da de årlige vækstrater for begge kautionsgrupper ligger tæt på samme niveau. Størrelseseffekten er imidlertid ikke helt entydig, når antal årsværk på investeringstidspunktet sammenholdes med finansieringens størrelse, jf. figur 6. De små virksomheder, der er i stand til at opnå og servicere et større lån, har højere vækstrater og lavere konkursrater, end de større virksomheder der modtog en kaution på mindre end 1,5 mio. kr. Dette indikerer, at de små virksomheder, som er i stand til at opnå en større finansiering, besidder en høj grad af professionalisme, hvilket afspejles i en stærk vækstplan og efterfølgende eksekvering af denne.

7 Figur 4: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på antal ansatte, kautioner udstedt virksomheder. Figur 5: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på kautionsbeløb, kautioner udstedt virksomheder. Figur 6: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på kautionsbeløb og antal ansatte, kautioner udstedt virksomheder. 7

8 Erfaren leder og sælgers involvering giver succes 8 For at blive klogere på, hvilke faktorer der skaber et effektivt ejerskifte, har vi udvalgt en stikprøve på 110 virksomheder, som alle har fået finansieret deres ejerskifte med en kaution fra Vækstfonden. Stikprøven udgør et repræsentativt udsnit af den samlede portefølje fordelt på regioner, brancher, finansieringsår, konkursrater og lånestørrelser. Især fire faktorer udgør grundlaget for et effektivt ejerskifte: Købers ledelseserfaring Købers erfaring med at drive virksomhed Sælgers bidrag til finansieringen Sælgers involvering i virksomheden efter overtagelsen. For nogle af faktorerne er antallet af observationer begrænset, hvorfor der her er grund til at tolke resultaterne med en vis varsomhed. Men det ændrer ikke ved, at resultaterne overordnet kan give et vidnesbyrd om, hvad nogle af ingredienserne i et effektivt ejerskifte kan være. Intern eller ekstern køber Alle 110 virksomheder kan opdeles i to kategorier: Enten er køber intern eller ekstern i forhold til virksomheden. En intern køber er eller har været ansat i virksomheden inden ejerskiftet. Dermed har en intern køber som udgangspunkt via sin ansættelse i virksomheden et dybere kendskab til medarbejdere, kunder, produktionsforhold, forretningsprocesser og udviklingspotentiale. Der er dog stor forskel på at være ansat i en virksomhed og at skulle eje og lede den. En ekstern køber har mulighed for at se virksomhedens udviklingspotentiale i et andet lys, herunder forretningsmodel, produkter, kunder og organisation. Det, at der kommer nye ideer og ambitioner til, kan i sig selv være med til at sætte gang i væksten i virksomheden. Begge typer købere har særlige muligheder og udfordringer, som er relevante at tage højde for i et ejerskifte. Virksomheder, der overtages af en intern køber, klarer sig lidt bedre de første tre år end virksomheder med en ekstern køber. Således er konkursraterne lavere blandt virksomhederne med en intern køber, samtidig med at vækstraterne i årets resultat og omsætningen er højere end blandt virksomhederne, der er overtaget af en ekstern køber, jf. figur 7.

9 Figur 7: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på købertype, kautioner udstedt virksomheder i stikprøven. Figur 8: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på købertype og ledelseserfaring, kautioner udstedt virksomheder i stikprøven. 9

10 Ledelseserfaring er en fordel Derfor er det interessant at se nærmere finansiering optræder ofte i to former, Fælles for både interne og eksterne på, hvilke faktorer der øger sandsyn- enten en earn-out og/eller et gældsbrev købere gælder, at ledelseserfaring har en ligheden for et succesfuldt ejerskifte som på en del af betalingen af salgssummen. positiv indflydelse på sandsynligheden ekstern køber. Begge finansieringsformer signalerer, for, at virksomheden fortsat er aktiv tre år at sælger tror på konstruktionen, da efter ejerskiftet, jf. figur 8. Som ekstern køber kan den manglende han også er økonomisk afhængig af, at detailviden om virksomheden imøde- ejerskiftet bliver en succes. Virksomheder Væksten i omsætningen hos de interne kommes ved, at køber involverer sælger med sælgerfinansieringskonstruktioner købere uden ledelseserfaring er højere aktivt som rådgiver/konsulent i virksom- har markant lavere konkursrater, sam- end hos dem med ledelseserfaring. Der- heden efter overtagelsesdagen. Tidsfak- tidig med at væksten i årets resultat er imod er væksten i årets resultat markant toren er dog forskellig, afhængig af om højere end blandt virksomheder, der ikke højere hos køberne med ledelseserfaring, sælger kun er med i overdragelsesfasen benytter sælgerfinansiering, jf. figur 10. hvilket indikerer en mere succesfuld eller fortsætter som ansat i virksom- strategi i forhold til at gøre virksomheden heden. Virksomhederne, der involverer Erfarne virksomhedsledere skaber lønsom. For de eksterne købere med sælger aktivt i virksomheden, klarer sig mere vækst ledelseserfaring er konkursraten lavere i bedre end dem, der ikke inddrager sæl- Erfaring med tidligere at have drevet forhold til køberne uden ledelseserfaring. ger. Således er konkursraterne markant virksomhed har også en positiv ind- Væksten i årets resultat ligger på samme lavere blandt virksomhederne, der in- flydelse på, hvorvidt ejerskiftet bliver en niveau, mens køberne uden ledelseserfa- volverer sælger efter overtagelsesdagen. succes, når køber er ekstern. Væksten i ring formår at øge omsætningsvæksten Derudover er vækstraterne i årets resultat årets resultat og omsætningen er højere i mere end virksomhederne, hvor køber og omsætning også højere end blandt de virksomheder, hvor køber har har ledelseserfaring. de virksomheder, der ikke involverede erfaring med at drive virksomhed, jf. sælger, jf. figur 9. figur 11. Erfaring med at drive virksom- Godt for ekstern køber at involvere hed har derimod kun en mindre betyd- sælger Sælgerfinansiering giver gode ning for virksomhedens overlevelsesrate. Den interne køber har som udgangs- resultater for eksterne købere punkt en unik indsigt i virksomheden, Sælgerfinansiering har også en positiv Pris og kvalitet hænger sammen mens den eksterne køber ikke nødven- indflydelse på, hvorvidt ejerskiftet bliver Den pris, virksomheden bliver sat til, 10 digvis har samme dybdegående indsigt. en succes, når køber er ekstern. Sælger- skal som udgangspunkt afspejle virk-

11 Figur 9: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, ekstern køber og sælgerinvolvering, kautioner udstedt virksomheder i stikprøven, hvor køber er ekstern. Figur 10: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, ekstern køber og sælgerfinansiering, kautioner udstedt virksomheder i stikprøven, hvor køber er ekstern. Figur 11: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, ekstern køber og drive virksomhed, kautioner udstedt virksomheder i stikprøven, hvor køber er ekstern. 11

12 somhedens værdi og indtjeningsevne fremadrettet. Købsprisen spiller derfor en stor rolle i et ejerskifte. Men at prisen på virksomheden ser lav ud, er ikke altid positivt for køber, idet det kan være et udtryk for, at virksomheden vitterlig har et begrænset potentiale. Virksomheder solgt til en pris per indtjeningskrone, som ligger under 4 kr., har da også haft højere konkursrater end virksomheder, hvor køber har givet 4 kr. eller mere for hver krone i indtjening, jf. figur 12. Væksten i årets resultat blandt virksomhederne, der er handlet til 4 kr. eller mere for hver indtjeningskrone, oplever også markant højere vækst på bundlinjen, hvilket er med til at bekræfte, at prissætningen afspejler den fremadrettede indtjeningsevne. 3. Indtjening er angivet som resultat før renter og skat (EBIT). 12

13 Figur 12: Indekserede vækst- og konkursrater de første tre år efter ejerskiftet, fordelt på købspris/ebit-multipel, kautioner udstedt virksomheder i stikprøven. 13

14 Vækstkaution til ejerskifte, fordelt på regioner, kautioner udstedt Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Vækstkaution til ejerskifte, fordelt på brancher, kautioner udstedt Industri Bygge- og anlæg Handel Hotel og restauration Andet 14

15 Vækstkaution til ejerskifte, fordelt på antal ansatte, kautioner udstedt ansatte 6-20 ansatte + 20 ansatte Vækstkaution til ejerskifte, fordelt på kautionsbeløb, kautioner udstedt < 1,5 mio. kr. >= 1,5 mio. kr. 15

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere