Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014"

Transkript

1 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse

2 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014 Tryk: Kailow Oplag:

3 Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere - erfaring er afgørende for succes At starte ny virksomhed er udfordrende og risikofyldt. Årligt etableres der ca virksomheder i Danmark, hvoraf kun lidt over halvdelen er aktive tre år efter etableringen 1. Den overordnede målsætning for enhver iværksætter er at overleve og skabe succes for sin virksomhed. En vigtig forudsætning for overlevelse er, at virksomheden de første år får etableret sig i markedet og derved skabt et fundament for en sund drift. Siden 2000 har Vækstfonden været med til at finansiere mere end 600 iværksættere med Vækstkautioner. Denne analyse giver et indblik i, hvordan 506 nye virksomheder, der har modtaget finansiering i perioden , har klaret sig de første tre år. Vi ser også nærmere på, hvilke faktorer der øger sandsynligheden for en succesfuld virksomhedsopstart 2. Resultater fra analysen: 42 pct. af virksomhederne er ikke aktive tre år efter finansieringen. De overlevende virksomheder klarer sig godt og skaber årlige vækstrater på ca. 40 pct. i omsætning, antal ansatte og EBIT. en omsætning på mere end 0,5 mio. kr. på tidspunktet for den første lånefinansiering øger sandsynligheden for overlevelse. branche- og ledelseserfaring hos stiftere har en positiv effekt og øger sandsynligheden for succes. iværksættererfaring hos stifterne kan være en fordel, men er ikke en garanti for succes. højteknologiske virksomheder oplever lavere vækst- og overlevelsesrater end lavteknologiske virksomheder. krav om personlige sikkerheder skærper motivationen for aktie- og anpartsselskaber. 1. Danmarks Statistik (2014): Erhvervsdemografi 2012 Erhvervslivet på tværs, Nr Da vi gerne vil følge virksomhederne i en periode på tre år efter finansieringen, og da seneste tilgængelige data fra Danmarks Statistik er fra 2012, er finansieringsårgangene fra valgt som analysepopulation. Læs mere om metode og databeskrivelse på vf.dk. 3

4 Lave overlevelsesrater for iværksættere 4 En overlevelsesrate på 58 pct. efter tre år afspejler tydeligt den høje risiko, der er forbundet med opstart af ny virksomhed, jf. figur 1. Til gengæld oplever de virksomheder, der overlever, høje årlige vækstrater på ca. 40 pct. i omsætning, ansatte og EBIT 3 de første tre år efter finansieringen. Når først en virksomhed har bidt sig fast i markedet, øges sandsynligheden for, at virksomheden overlever på sigt. Og der skal tilsyneladende ikke meget til. En omsætning på over 0,5 mio. kr. på finansieringstidspunktet har således en positiv effekt på overlevelsessandsynligheden, som øges 10 procentpoint i forhold til de virksomheder, som har mindre end 0,5 mio. kr. i omsætning, jf. figur 2. Blandt de overlevende virksomheder er der en negativ sammenhæng mellem omsætningen på finansieringstidspunktet og væksten i omsætning, ansatte og EBIT. Dette er imidlertid ikke overraskende, da det alt andet lige er lettere at opnå høje vækstrater, jo lavere udgangspunktet er. Teknologi er ofte risikofyldt Finansiering af højteknologiske virksomheder er forbundet med større risiko end finansiering af lavteknologiske virksomheder. Det hænger sammen med, at de højtteknologiske ud over den markedsmæssige risiko også står over for en teknologisk risiko. Og det afspejler sig i tallene. De højteknologiske virksomheder har generelt lavere overlevelsesrater end de lavteknologiske, jf. figur 3. Blandt de højteknologiske virksomheder med lav eller ingen omsætning på finansieringstidspunktet er det kun 42 pct., der er aktive tre år efter finansieringstidspunktet, mens 58 pct. af de lavteknologiske virksomheder med beskeden omsætning på finansieringstidspunktet er aktive. Samme forhold gør sig gældende for virksomhederne med omsætning på mere end 0,5 mio. kr. på finansieringstidspunktet. Endvidere gælder, at når alle de højteknologiske virksomheder i populationen sammenlignes med de lavteknologiske, da oplever de lavteknologiske virksomheder højere vækst i omsætning og ansatte, mens EBIT-væksten er på niveau med de højteknologiske. Både overlevelsesraterne og vækstraterne i omsætning, ansatte og EBIT vidner om, at risikoen ved at starte en højteknologisk virksomhed er større end ved lavteknologi, og at det tager længere tid at skabe vækst i en højteknologisk virksomhed. Det er derfor, at egenkapitalfinansiering ofte er mere velegnet end lånefinansiering til denne type af virksomheder, da egenkapital typisk er mere tålmodig kapital og investor får del i upsiden. 3. EBIT står for Earnings Before Interest and Taxes og er derved et udtryk for et selskabs driftsresultat før renter og skat.

5 Figur 1: Gennemsnitlige årlige vækst- og overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Figur 2: Gennemsnitlige årlige vækst- og overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, fordelt på omsætning på finansieringstidspunktet, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. 0-0,5 mio. kr. 0,5-2 mio kr. 2-5 mio. kr. >5 mio. kr. Figur 3: Overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, fordelt på høj- og lavteknologi og omsætning på finansieringstidspunktet, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Højteknologi Lavteknologi 5

6 Iværksætternes kompetencer 6 Mange analyser har set på, hvilke kompetencer der har betydning for en succesfuld virksomhedsopstart. Og det er en udbredt antagelse, at iværksættere med erfaring med opstart af virksomhed klarer sig bedre end iværksættere uden denne erfaring. Den erfarne iværksætter kan nemlig trække på erfaringer fra tidligere projekter, hvilket kan være en fordel i opstartsprocessen. Men denne sammenhæng kan ikke ses af tallene, jf. figur 4. Tværtimod viser det sig, at iværksættere uden erfaring med opstart af virksomhed klarer sig bedre end iværksættere med erfaring, når det kommer til vækst i omsætning, antal ansatte og EBIT. Derudover oplever iværksættere uden iværksættererfaring også højere overlevelsesrater. Serieiværksættere klarer sig bedre En tidligere analyse foretaget af Toft-Kehler, Wennberg og Kim har netop set på sammenhængen mellem iværksætteres startup-erfaring og performance (et resumé af analysen kan læses på vf.dk). Og forklaringen på det umiddelbart kontraintuitive resultat er, at der er en forsinkelse i gevinsten ved iværksættererfaring, således at gevinsten først opnås efter opstarten af virksomhed nummer to. Forklaringen er, at opstart af en ny virksomhed altid byder på nye udfordringer, som adskiller sig fra gang til gang. For iværksættere med begrænset erfaring kan dette derfor betyde, at de kommer til at overføre deres tidligere erfaringer til et nyt projekt, hvor omstændighederne er anderledes. Med andre ord kan man komme til at handle uhensigtsmæssigt på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig. De mere erfarne iværksættere (med flere virksomheder bag sig) vil omvendt være bedre i stand til at afkode omstændighederne i den givne situation og høste gevinsten af deres tidligere erfaringer. Ledelseserfaring er en klar fordel Det er en klar fordel for iværksættere at have ledelseserfaring i forbindelse med opstart af ny virksomhed. Iværksættere med ledelseserfaring oplever væsentlig højere vækstrater end iværksættere uden ledelseserfaring, jf. figur 5. Omsætningsvæksten er knap seks gange så høj, mens væksten i antal ansatte og EBIT er hhv. to og tre gange så høje sammenlignet med iværksættere uden ledelseserfaring. Endeligt ser vi også en højere overlevelsesrate for iværksættere med ledelseserfaring. Brancheerfaring er også et plus Det er ligeledes en fordel at have brancheerfaring som iværksætter. Både i forhold til omsætning og antal ansatte oplever iværksættere med brancheerfaring over dobbelt så høje vækstrater som iværksættere uden brancheerfaring, jf. figur 6. Når det kommer til EBIT, oplever iværksættere uden brancheerfaring ligefrem negative vækstrater. Endeligt fører brancheerfaring til højere overlevelsesrater for de nystartede virksomheder. Det skal dog bemærkes, at langt de fleste iværksættere har en eller anden grad af brancheerfaring, og at det kun er få iværksættere i analysen, som ikke har denne erfaring. Det er kort sagt fordelagtigt for iværksættere at have en kombination af ledelses- og brancheerfaring, mens det ikke nødvendigvis er et plus at have iværksættererfaring, med mindre den er baseret på opstart af to eller flere virksomheder.

7 Figur 4: Gennemsnitlige årlige vækst- og overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, fordelt på iværksættererfaring, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Med iværksættererfaring Uden iværksættererfaring Figur 5: Gennemsnitlige årlige vækst- og overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, fordelt på ledelseserfaring, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Med ledelseserfaring Uden ledelseserfaring Figur 6: Gennemsnitlige årlige vækst- og overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, fordelt på brancheerfaring, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Med brancheerfaring Uden barncheerfaring 7

8 Personlige sikkerheder I forbindelse med lånoptagelse bliver låntager typisk bedt om at stille med nogle sikkerheder for lånet. Disse sikkerheder skal sikre, at bankerne reducerer tabene i de tilfælde, hvor låntager mod forventning misligholder lånet. For nystartede virksomheder kan det være svært at stille med tilstrækkelige sikkerheder, hvorfor de ofte vil blive bedt om at stille med personlige sikkerheder som fx privat bil eller hjem. Den personlige sikkerhedsstillelse kan således fungere som en lakmustest på, hvor meget den enkelte iværksætter tror på projektet og er villig til at sætte på højkant. Men efter lånoptagelsen kan den personlige sikkerhedsstillelse ligeledes have en opmærksomhedsskærpende effekt for den enkelte iværksætter. Den sidstnævnte effekt er lidt forskellig på tværs af forskellige virksomhedstyper. For både aktie- og anpartsselskaber er overlevelsesraten højere blandt virksomheder, der har stillet med personlige sikkerheder, jf. figur 7. Det indikerer, at den personlige sikkerhedsstillelse har fungeret som en motiverende faktor for den enkelte iværksætter. Men effekten kan ikke spores blandt de personligt ejede virksomheder, hvor personlig hæftelse er indbygget i virksomhedsmodellen. Figur 7: Overlevelsesrater de første tre år efter finansieringen med Vækstkaution, fordelt på hvorvidt der er stillet personlige sikkerheder og på selskabsform, kautioner udstedt Kilde: Vækstfondens beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik. Med personlige sikkerheder Uden personlige sikkerheder 8

9 Vækstfonden finansierer iværksættere. Læs om Cloud People og Volt på de næste sider. Mød flere virksomheder på vf.dk 9

10 Tobias Aabye Dam og hans to medstiftere af Volt startede i 2012 i en spraymalet campingvogn med mobile batterier på Roskilde Festival og Skanderborg Festival. Allerede året efter var de på 19 festivaler i Danmark, Sverige og Tyskland, hvor de havde kunder og omsatte for 5 mio. kr. Foto: Nicky Bonne 10

11 Volt Iværksættere sikrer strøm til mobilen på festivaler Ansatte: 20 Iværksættervirksomheden Volt har gjort er langt til en opladning. Kunden lejer et med Vækstfonden fik de sammensat en det til en forretning at forsyne festival- batteri og køber muligheden for at om- finansieringsløsning på 7 mio. kr., som Produkt: Udlejning og salg af mobile batterier og strømopladning til smartphones på festivaller og ved andre events. gæster med mobil strømopladning, så deres smartphones altid er ladet op til de festlige øjeblikke. Og med et Vækstlån til iværksættere fik stifterne for alvor sat strøm til deres vækstplaner. De er nu klar til at rykke ind på nye markeder og har samtidig undgået at sælge ejerandele i bytte det, når det løber tør for strøm. De startede i 2012 med en spraymalet campingvogn og batterier på Roskilde og Skanderborg Festival. Året efter var de på 19 festivaler i Danmark, Sverige og Tyskland, hvor de havde kunder og omsatte for 5 mio. kr. I 2014 har Volt bestod af et Vækstlån på 3 mio. kr., 2 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden og 2 mio. kr. fra ejerne. Som helt nystartet virksomhed har vi haft en del opstartsomkostninger til udvikling, investeringer og løn. Et Vækstlån Løsning: Vækstlån til iværksættere virksomheden. Om virksomheden udviklet deres eget batteri og opladersystem og har 20 medarbejdere ansat. var en god mulighed. Vi fik gode vilkår og var ikke nødt til at sælge endnu en stor bid af vores virksomhed fra, siger Se mere på volt.dk To DTU-studerende brødre Trygve og Tobias og deres ven Rune var på Roskilde Festival og blev irriterede over, at deres Udfordring Efter det første år lykkedes det iværksætterne at rejse 3 mio. kr. fra private inves- medstifter og adm. direktør i Volt, Tobias Aabye Dam. smartphones løb tør for strøm, netop torer til at udvide forretningen og indtage som de skulle tage billeder af nogle nye markeder. Det blev et godt år, men smukke piger. For at få opladt telefonerne udgifter til opbygning af kundegrundla- måtte de stå i kø i en time. Derfor fik de get betød, at Volt i slutningen af 2013 stod tre venner ideen til at skabe et servicesys- med et underskud. Derfor fik de svært tem omkring opladning af mobiltelefon- ved at låne penge i banken til at udnytte er på festivaler og andre steder, hvor der de åbenlyse vækstmuligheder. Sammen 11

12 For os har lånefinansieringen fra Vækstfonden betydet, at vi kan fokusere på den lagte plan og fastholde den, siger adm. direktør Finn Krusholm. Foto: Ricky Molloy 12

13 Cloud People Komplette it-løsninger i skyen Ansatte: 25 Strategien for den nystartede it-virk- løsninger, hvor faciliteterne i stedet er banken har nu sikret, at likviditeten er på somhed Cloud People er at blive et fuldt tilgængelige via internettet i det, man plads, og Cloud People har taget hul på Produkt: Udvikling, implementering og drift af it-løsninger baseret på Microsofts cloud-teknologi. servicehus for virksomheder, der benytter sig af Microsofts cloud-løsninger. Den strategi har hurtigt vist sig effektiv, og virksomheden er nu i gang med en global udrulning med hjælp fra et Vækstlån til iværksættere. kalder skyen. Det betyder, at Cloud Peoples kunder kan spare betragtelige beløb på it-driftsbudgettet, ligesom de får større fleksibilitet, da de har online adgang til systemerne alle steder fra. en global udrulning af produkterne. Vi finansierede selv opstarten af virksomheden indtil det punkt, hvor det for alvor var tid til at trykke på speederen og vokse. For os har lånefinansieringen fra Løsning: Vækstlån til iværksættere Om virksomheden Iværksætter Finn Krusholm har allerede Udfordringen Cloud People fik hurtigt fodfæste på markedet og blev inden for få måneder Vækstfonden betydet, at vi kan fokusere på den lagte plan og fastholde den. Vælger man i stedet at få investorer ind, Se mere på cloud-people.dk mange års erfaring fra it-branchen, hvor han har startet flere virksomheder. Det var derfor med god ballast i bagagen, at udvalgt som særlig Microsoft Partner sammen med cirka 100 andre leverandører på verdensplan. Det gav mulighed for vil de ofte komme med personlige input og holdninger, som gør, at man kan blive nødt til at ændre kurs undervejs, siger han i 2014 startede Cloud People, der en ambitiøs vækstplan med internatio- adm. direktør Finn Krusholm. leverer udvikling, implementering og nale aktiviteter. drift af Microsofts cloud-løsninger til erhvervsvirksomheder. Men for at kunne skalere virksomheden og vokse med den ønskede fart Cloud computing vil kort sagt sige, at havde Cloud People brug for yderligere de traditionelle serverrum og it-syste- arbejdskapital. Et Vækstlån til iværksæt- mer bliver skiftet ud med webbaserede tere sammen med en forhøjet kredit fra 13

14 Baggrundsdata på kautioner til iværksætteri, udstedt Regional fordeling Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 14

15 1% Branchefordeling Bygge og anlæg Detail- og engroshandel Forretningsservice og anden service Fremstilling Øvrige Lånestørrelse < 2 mio. kr. >= 2 mio. kr. 15

16 Vækstfonden i Hellerup Strandvejen 104A 2900 Hellerup Vækstfonden i Vojens Vestergade Vojens Vækstfonden i Randers Tronholmen Randers SØ Telefon

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne 1 2Vækstfonden samarbejder med Den Europæiske Investeringsfond omkring finansieringen af vores låneprodukter. Den Europæiske Investeringsfond

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere