Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling. Betænkning fra KUNSTNERBESKATNINGSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling. Betænkning fra KUNSTNERBESKATNINGSUDVALGET"

Transkript

1 Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling Betænkning fra KUNSTNERBESKATNINGSUDVALGET BETÆNKNING NR Skatteministeriet Juni 1990

2 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE Postboks 1103,1009 København K Telefon Postgirokonto nr Hvis betaling sker med check eller på giro til Statens Informationstjeneste undgås ekspeditionsgebyr trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Fi bet.

3 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning. Side 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Delbetænkning. 9 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag. 10 Kapitel 3. Fradrag for driftsudgifter Problemstillingen De almindelige regler Driftsudgift eller afskrivning Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager Periodiseringsspørgsmål og den skattemæssige behandling af underskud Kunstneres særlige problemer Ansatte kunstnere Selvstændige erhvervsdrivende kunstnere Lønmodtagere, som tillige udøver selvstændig kunstnerisk virksomhed Manglende ensartethed i ligningen Periodiseringsproblemer Udvalgets forslag til afsnit i Ligningsvejledningen Driftsomkostninger, Kunstneres fradrag for arbejdsværelse Hobby/erhverv Mindretalsudtalelse. 35 Kapitel 4. Den skattemæssige behandling af legater, hæderspriser, stipendier m.v.. som tildeles kunstnere Problemstillingen. 37

4 2. Svenske regler Norske regler Udvalgets overvejelser om den skattemæssige behandling af legater m.v Udvalgets forslag om legater Mindretalsudtalelse. 49 Kapitel 5. Moms m.v Momssystemet i Danmark Momspligtig virksomhed Afgiftspligtens omfang Kunst- og kunstnermoms Kunstneres ydelser Kunstværker Definition af "kunstværker" momsdirektiv EF-regler momsdirektiv momsdirektiv momsdirektiv og 19. momsdirektiv Udvalgets overvejelser om moms Ligestilling af billedvævning med andre kunstværker Moms af entreindtægter og provision ved 60 salgformidling Bogmoms og differentieret moms Toldprocedurer i forbindelse med kunstneres midlertidige indførsel Almindelige regler Carnet-ordninger til lettelse af toldprocedurer Kunstneres særlige problem. 61 Kapitel 6. Dobbeltbeskatning Problemstillingen Undgåelse af dobbeltbeskatning Ligningslovens Ligningslovens 33 A. 64

5 5. Dobbeltbeskatningsaftalerne Beskatningsprincipper vedrørende indkomst fra udlandet Fradrag for arbejde i udlandet Udvalgets overvejelser om dobbeltbeskatning Eksempler på trufne afgørelser om kunstnerisk virksomhed fritaget efter momslovens 2, stk. 3, punkt Kunstværker, der er momsfritagne i henhold til momslovens 3, stk Ligningslovens 33, samt ligningsvejledningen 1988, afsnit DC Ligningslovens 33 A, samt Skattedepartementets cirkulære af 13. september OECD's modeldobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 12 og 17 med kommentarer Ligningsrådets anvisninger for 1988 vedrørende beskatning af udenlandske aktiver og indtægter m.v Ligningsrådets anvisninger for 1988 vedrørende fradrag ved arbejde i udlandet. 92

6 Kapitel l. Indledning. 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium, I oktober måned 1983 nedsatte skatteministeren efter regeringens beslutning et udvalg, der skulle undersøge kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling. Udvalget fik følgende kommissorium: 1. Det er et led i regeringens politik at skabe mulighed for, at kunstnere kan arbejde under sådanne vilkår, at vort kulturliv fortsat kan udvikle sig. En sådan udvikling må ikke blive hæmmet af skatte- og afgiftsregler, der lægger unødvendige hindringer i vejen herfor. Regeringen har derfor besluttet at nedsætte et udvalg, der skal have til opgave at undersøge, i hvilket omfang der findes sådanne skatte- og afgiftsregler, og i fornødent omfang at stille forslag om eventuelle tilpasninger og ændringer af disse regler. 2. De skatte- og afgiftsregler, der gælder for selvstændigt arbejdende kunstnere, svarer i vidt omfang til de regler, der gælder for erhvervsdrivende. De vilkår, erhvervslivet arbejder under, kan dog kun sjældent sammenlignes med de vilkår, kunstnere arbejder under. Udvalget bør derfor generelt undersøge, om de regler, der gælder for erhvervsdrivende, i alle tilfælde er tilpasset tilstrækkeligt til kunstneres særlige forhold, og bør især være opmærksom på, om en eventuel manglende tilpasning kan indebære en forringelse af kunstneres vilkår. I denne forbindelse bør også reglerne for overdragelse af ophavsrettigheder m.v. i såvel levende live som ved dødsfald undersøges nærmere.

7 5 Udvalget bør i givet fald fremkomme med forslag om, hvordan reglerne kan ændres for at undgå en forringelse af kunstnernes vilkår. 3. Det er normalt, at en kunstner arbejder i flere år på et kunstværk, for derefter at oppebære indtægten af dette arbejde i blot ét enkelt indkomstår. Kunstneren skal derfor også betale skat af hele indtægten i det indkomstår. På grund af den progressive beskatning udgør denne skattebyrde en uforholdsmæssig stor belastning i det enkelte år, når der tages hensyn til, at det reelt er flere års arbejde, der beskattes. Allerede efter gældende regler er der mulighed for at lempe virkningerne af den progressive beskatning af store engangsindtægter. Denne lempelsesregel vil i mange tilfælde give kunstnerne tilstrækkelig beskyttelse mod en uforholdsmæssig stor beskatning. I f.eks. Sverige findes der regler om, at kunstneres indtægter kan tages til beskatning over flere år. Ønsker om at indføre tilsvarende regler her i landet er blevet fremsat af bl.a. kunstneres organisationer. Udvalget bør specielt undersøge, hvorvidt de gældende regler om beskatning af ekstraordinært store engangsindtægter må anses for hensigtsmæssige. Udvalget bør overveje behovet for og hensigtsmæssigheden af at erstatte eller supplere de gældende regler om beskatning af engangsindtægter med regler om fordelingen af beskatningen over flere år. 4. De gældende regler om fradrag for driftsudgifter forudsætter i almindelighed, at der er tale om en indtægtsskabende aktivitet, som har medført, at udgiften er afholdt. Der findes dog også regler om, at visse udgifter, der er afholdt, før den indtægtsgivende aktivitet blev påbegyndt, kan fradrages, når virksomheden er kommet i gang. Kunstnere afholder ofte udgifter til f.eks. studierejser, indkøb af litteratur og materialer m.v., både før og mens de erhverver indtægter ved f.eks. salg

8 6 af deres kunstværker. Sådanne udgifter er ofte, men ikke altid, fradragsberettigede efter de almindelige regler. Udvalget bør overveje, om de regler om fradrag for driftsudgifter, der gælder for erhvervsdrivende, i tilstrækkeligt omfang tilgodeser kunstneres muligheder for ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst at fradrage de udgifter, der er særlige for dem, og som er nødvendige for dem i deres virke. Udvalget bør i givet fald fremkomme med forslag om nødvendige og hensigtsmæssige tilpasninger af disse regler. 5. Fuldt skattepligtige personer i Danmark er skattepligtige af hele deres indkomst og formue, hvad enten den hidrører her fra landet eller fra udlandet. Dersom en given udenlandsk indkomst er undergivet beskatning i udlandet og samtidig skal beskattes fuldt ud her, foreligger der en dobbeltbeskatning. Danmark har i vidt omfang indgået overenskomster med fremmede lande om undgåelse af dobbeltbeskatning. Udvalget bør imidlertid undersøge, om de eksisterende metoder til undgåelse af dobbeltbeskatning under hensyn til kunstnernes særlige forhold er tilstrækkelige. Såfremt dette ikke findes at være tilfældet, bør udvalget fremkomme med forslag om, hvordan reglerne kan ændres. 6. Udvalget bør overveje, om der er behov for ændring af den skattemæssige behandling af legater, hæderspriser, stipendier m.v. som tildeles kunstnere. 7. Et særligt problem foreligger med hensyn til kunstneres betaling af moms. Mens kunstværker i almindelighed er fritaget for moms, gælder dette f.eks. ikke for billedvævning. Udvalget bør derfor undersøge, om de gældende regler om merværdiafgift kan forringe vilkårene for særlige grupper af kunstnere, og i fornødent omfang stille forslag til afhjælpning heraf.

9 7 8. Udvalget bør i fornødent omfang optage forhandling med interesserede organisationer og institutioner, der ikke er repræsenteret i udvalget, og være bemyndiget til at rådføre sig med særligt sagkyndige i den udstrækning, det anses for hensigtsmæssigt. 2. Udvalgets sammensætning. Udvalget fik ved nedsættelsen følgende sammensætning: Guldsmed Helge Max Andersen, Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning, galleriejer Patricia Asbæk, direktør Bent Fabricius-Bjerre, Fuldmægtig Helvinn Høst, Kulturministeriet, Steen Krarup Jensen, Danske billedkunstneres Fagforening, professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard, arkitekt Erik Korshagen, forfatter Hans Jørgen Lembourn, Dansk Kunstnerråd, fuldmægtig K.-H. Ludolph, Tolddepartementet, kontorchef René Mikkelsen, Skattedepartementet, forfatter Lars-Henrik Olsen, Dansk Forfatterforening, skuespiller, advokat Bendt Rothe (formand), maler Ole Sporring, Billedkunstnernes Forbund. Fuldmægtig i kulturministeriet Helvinn Høst og fuldmægtigene i skattedepartementet John Fuhrmann og Birgitte Tabbert blev udpeget som sekretærer for udvalget. Sekretariatsarbejdet blev i perioden juni januar 1989 varetaget af fuldmægtig i Skattedepartementet Artur Bugsgang. Siden 1. januar 1989 er sekretariatsarbejdet blevet varetaget af fuldmægtig i Skatteministeriets Departement Michael Frank.

10 8 Komponist Karl Aage Rasmussen indtrådte i udvalget den 12. juni 1984, idet direktør Bent Fabricius-Bjerre i foråret 1984 udtrådte af udvalget. Komponist Karl Aage Rasmussen udtrådte af udvalget i efteråret 1986 og i stedet indtrådte komponist Ivar Frounberg. Efter fuldmægtig K.-H. Ludolphs udnævnelse til ministersekretær indtrådte fuldmægtig K. Aasberg Karlsen, der fra maj måned 1985 blev afløst af fuldmægtig Thor Karup. I januar måned 1987 blev fuldmægtig Thor Karup afløst af fuldmægtig Dorte Blou. Fuldmægtig Dorte Blou afløstes i juni 1988 af fuldmægtig Kirsten Borgsmidt. Kontorchef René Mikkelsen blev den 1. februar 1985 udnævnt til departementschef i tolddepartementet, hvorefter kontorchef Jens Drejer, skattedepartementet, indtrådte i udvalget i stedet. Efter Jens Drejers udnævnelse til afdelingschef den 1. juli 1986 indtrådte kontorchef Erik S.M. Hansen i udvalget. Kontorchef i Skatteministeriets Departement, Hanne Søgaard Hansen afløste i september 1989 Erik S.M. Hansen, der i mellemtiden var blevet udnævnt til præsident for Landsskatteretten Steen Krarup Jensen meddelte i november 1988, at han ønskede at udtræde af udvalget. Jens Peter Nielsen er i marts 1989 indtrådt i stedet for Steen Krarup Jensen. Skuespiller, advokat, lic.jur. Bendt Rothe meddelte i marts 1989, at han ønskede at udtræde af udvalget. Skatteministeren udnævnte herefter i september 1989 professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard som ny formand for udvalget. Formanden for Dansk Skuespillerforbund Litten Hansen indtrådte samtidig i udvalget. ooo Et underudvalg bestående af Thor Karup, Ole Sporring, Helge Max Andersen og Patricia Asbæk blev nedsat den 17. september 1985 med henblik på at drøfte momsspørgsmål.

11 udvalget. 9 Underudvalget afholdt 3 møder og afgav rapport til 3. Delbetænkning. Udvalget har tidligere i april 1987 afsluttet behandlingen af kommissoriets punkt 3 om udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster. Resultatet af dette arbejde foreligger i en delbetænkning, trykt som betænkning nr Udvalget har afholdt 16 møder om denne betænkning. København, den 25. januar 1990 Helge Max Andersen Patricia Asbæk Kirsten Borgsmidt Ivar Frounberg Helvinn Høst Erik Korshagen Litten Hansen Jens Peter Nielsen Hanne Søgaard Hansen Hans Jørgen Lembourn Lars-Henrik Olsen Mogens Koktvedgaard Ole Sporring (formand) /Michael Frank

12 10 Kapitel 2. forslag. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og Kunstnerisk virksomhed udøves ikke primært af økonomiske grunde. Skabertrang og ideelle motiver er normalt den drivende kraft. Typisk er det dog således, at kunstnerne ønsker at ernære sig ved deres arbejde, men det må beklageligvis konstateres, at kunstnerstanden generelt set hører til de dårligst stillede grupper i Danmark. Kunstnere skal betale skat på linie med andre samfundsmedlemmer, men da kunstnernes arbejdsvilkår ofte afviger stærkt fra andre erhvervsudøveres, og da skattereglerne er oparbejdet med henblik på de traditionelle erhverv, kan der fremkomme utilsigtede skævheder. Herved kan skattereglerne modvirke samfundets behov for et veludviklet og frodigt kulturliv. Udvalget kan i så henseende ganske tiltræde regeringens programudtalelse i kommissoriets indledende afsnit, hvorefter "det er et led i regeringens politik at skabe mulighed for, at kunstnere kan arbejde under sådanne vilkår, at vort kulturliv fortsat kan udvikle sig". Udvalgets flertal bemærker i den forbindelse, at det må anses for lidet hensigtsmæssigt, dersom det offentlige med den ene hånd støtter kunsten gennem fondsbevillinger m.v., medens man med den anden hånd tager så hårdt om kunstnernes særlige indtægter - eksempelvis legater - og bedømmer kunstnernes driftsomkostninger så restriktivt, at det bliver praktisk umuligt selv for anerkendte og produktive kunstnere at opretholde en anstændig levestandard. Medens udvalgets første delbetænkning omhandlede udjævningsmuligheder og opsparingsordninger vedrørende kunstnernes skattepligtige indkomster, omhandler nærværende betænkning 1) de skattemæssige fradragsregler for kunstnere, 2) beskatning af legater m.v. til kunstnere, 3) momsregler for kunstnere og 4) dobbeltbeskatning over landegrænserne.

13 11 Ad 1. De skattemæssige fradragsregler for kunstnere. Det er efter udvalgsflertallets opfattelse problematisk, at et driftsomkostningsbegreb, der er udviklet til at passe til erhvervsdrivendes forhold, skal finde uændret anvendelse på en så speciel indkomstgruppe som de selvstændige kunstnere. Kunstnere afholder ofte driftsudgifter, som er atypiske for en forretningsmand, tildels uforståelige for den, der ikke selv er kunstner, og som efter det traditionelle driftsomkostningsbegreb ikke vil blive betragtet som fradragsberettigede driftsomkostninger. Det kan eksempelvis dreje sig om udgifter til rejser, men også om udgifter til skønlitteratur, faglitteratur, billedmateriale m.v., der har været nødvendigt som kilde- og inspirationsmateriale under kunstnerens forarbejder. Sådanne udgifter, der afholdes i en naturlig forbindelse med den kunstneriske virksomhed, bør kunne fradrages ved indkomstopgørelsen. Dernæst peger flertallet på kunstnernes problemer med at blive anerkendt som selvstændig erhvervsdrivende. Det er opfattelsen, at det i nogle tilfælde er meget vanskeligt at få sådan anerkendelse. Ligningsmyndighederne bør derfor lægge mindre vægt på økonomiske og rentabilitetsmæssige betragtninger og mere vægt på de kunstneriske aktiviteter, som kunstneren udøver. Udvalget finder det beklageligt, at ligningsmyndighederne synes mere restriktive end Landsskatteretten. Et andet hovedproblem er efter udvalgets opfattelse, at ligningsmyndighederne synes at forskelsbehandle kunstnerne fra kommune til kommune. Udvalget finder derfor, at der er behov for at få indført en mere ensartet praksis. Spørgsmålet har navnlig været fremme i forbindelse med fradrag for arbejdsværelse, hvor nogle kommuner konsekvent har nægtet fradrag. Der kan efter udvalgets opfattelse næppe argumenteres for, at der skal gælde særlige lovregler om kunstnernes driftsomkostninger. Derimod er det af afgørende betydning at få tilpasset fortolkningen af de gældende regler efter kunstnernes særlige og individuelle arbejdsforhold.

14 12 Dels med henblik på en sådan tilpasning, dels med henblik på at skabe en mere ensartet praksis foreslår flertallet, at Ligningsvejledningen udførligt beskriver omkostningsbegrebet m.v. i relation til kunstnere. Dette forslag er optrykt i kapitel 3, afsnit 9. Et mindretal finder ikke, at der er et særligt problem med driftsomkostningsbegrebet i relation til kunstnere. Der er enighed i udvalget om, at ligningsvejledningen med fordel kunne indeholde nogle af de landsskatteretskendelser vedrørende kunstnere, som er nævnt i betænkningen. Ad 2. Beskatning af legater m.v. til kunstnere. Beskatning af legater m.v. er af særlig betydning for kunstnere, fordi mange kunstnere har små og/eller svingende indtægter. Legaterne ydes for at opmuntre kunstnere til yderligere produktion og som anerkendelse af kunstnerens hidtidige præstationer. Legaterne er udtryk for samfundets påskønnelse og tilkendegivelse af den kunstneriske præstations betydning. Det er derfor udvalgets opfattelse, at man ved at beskatte legater som al anden indkomst forringer selve meningen med legater. På det grundlag foreslår flertallet, at en større del af de legater, der uddeles til kunstnere, bør være skattefri. Skattefriheden skal ikke gælde generelt, men skal alene omfatte bestemte typer af legater, der er udbetalt som éngangsydelser. Skattefriheden skal alene omfatte legater og gaver, der er uddelt af fonde og foreninger og f.eks. ikke af enkeltpersoner eller som hovedregel af det offentlige. Det er meningen, at de uddelende fonde og foreninger skal være godkendte til at uddele skattefrie legater. Udvalget har på denne baggrund udarbejdet et udkast til lovforslag om ændring af Ligningsloven (Den skattemæssige behandling af legater og stipendier m.v.). Lovudkastet er optrykt i kapitel 4, afsnit 5.

15 13 Et mindretal i udvalget har afvist tanken om at indføre en så generel skattefritagelse for legater til kunstnere. Det skyldes afgrænsningsvanskeligheder og risiko for afsmitning til andre legater m.v. Dette mindretal er derfor mere stemt for, at Folketinget i hvert enkelt tilfælde fritager et bestemt legat for beskatning på linie med de skattefritagne Nobelpriser og Nordisk Råds Musik- og Litteraturpriser. Ad 3. Momsregler m.v. for kunstnere. Udvalget gennemgår de gældende regler om moms med særligt henblik på kunst- og kunstnermoms. Kunstneres salg af egne kunstværker er ikke momspligtig, når kunstværkerne hører under toldtariffens positioner (nu positioner ). Kunstværker, der ikke er omfattet af disse positioner er momspligtige, uanset om de sælges af kunstneren selv. Efter 6. momsdirektiv er det kun ved en fælles EFvedtagelse muligt at ændre afgørelsen af, hvilke kunstværker der skal omfattes af positionerne (nu positioner ) og hvilke ikke. På den baggrund opfordrer udvalget til, at der fra dansk side fortsat arbejdes ihærdigt på en udvidelse af begrebet kunstværk i forslaget til et kommende 19. direktiv. På området vedrørende toldprocedurer i forbindelse med kunstneres midlertidige indførsel af kunstgenstande samt musikinstrumenter til koncertopførelse finder udvalget det ønskeligt, at der i forbindelse med de såkaldte carnet-ordninger kunne stilles midler til rådighed til sikkerhedsstillelse for udenlandske told- og afgiftsbeløb. Ad 4. Dobbeltbeskatning. Udvalget har gennemgået de gældende regler på dobbeltbeskatningsområdet. Reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst og om lempelse for skatter, der er betalt i udlandet, er teknisk og forståelsesmæssigt særdeles komplicerede. Reglerne giver således anledning til mange problemer.

16 14 Det er dog udvalgets opfattelse, at disse problemer er fælles for alle, der modtager indkomst fra udlandet, og at ikke kun kunstnere er berørt deraf. På grund af områdets generelle betydning og på grund af områdets kompleksitet er udvalget ikke gået ind i nærmere drøftelser af forslag til eventuelle ændringer for beskatning af udenlandsk indkomst og lempelse for skatter, der er betalt i udlandet.

17 15 Kapitel 3. Fradrag for driftsudgifter. 1. Problemstillingen. Den centrale bestemmelse vedrørende det skattemæssige driftsomkostningsbegreb findes i statsskattelovens 6, litra a, hvorefter udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Denne bestemmelse angiver rammerne for, hvilke omkostninger, der kan fradrages. På specielle områder suppleres disse rammer af særlige lovregler i ligningsloven og kildeskatteloven samt af talrige detailregier i de anvisninger og cirkulærer, som Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet udsender. Statsskattelovens 6 indeholder kun en kortfattet definition af driftsomkostningsbegrebet, og bestemmelsen giver derfor anledning til mange tvivlsspørgsmål, hvoraf adskillige i tidens løb har været prøvet ved Landsskatteretten og ved domstolene. Praksis har dermed udfyldt og fortolket bestemmelsen i statsskattelovens 6. Det er udvalgets opfattelse, at denne praksis ikke i fornødent omfang tager hensyn til de særlige forhold i forbindelse med kunstnerisk virksomhed, - en virksomhed, hvor økonomisk gevinstmaksimering i øvrigt normalt ikke er det primære. Praksis er - helt selvfølgeligt - udviklet til at passe til det mere traditionelle erhvervsliv, hvor det typisk er lettere at sondre mellem erhvervsmæssige og private udgifter. Udvalget anser denne problemstilling for den væsentligste, og det er her vigtigt at præcisere, at problemstillingen ikke vedrører loven som sådan. Der kan næppe argumenteres for, at der skal gælde særlige lovregler om driftsomkostninger for kunstnere. Derimod er

18 16 det af afgørende betydning at få tilpasset fortolkningen af de gældende regler efter kunstnernes særlige og individuelle arbejdsforhold. En anden væsentlig problemkreds består i, at ligningsmyndighederne synes at forskelsbehandle kunstnere fra kommune til kommune. Der er derfor behov for at få indført en mere ensartet praksis. Inden disse to hovedproblemer behandles nærmere, skal der gives en kortfattet oversigt over de almindelige regler om driftsomkostninger. 2. De almindelige regler. Det centrale i princippet om fradrag for omkostninger kan formuleres således, at der skal være tale om udgifter, der har en direkte forbindelse med den indkomstskabende aktivitet. Driftsomkostningerne giver anledning til to hovedafgrænsninger, dels over for private udgifter, dels over for anlægs- eller etableringsvirksomhed. Private udgifter, det vil sige udgifter, der har karakter af sædvanligt privatforbrug, kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der kan således som hovedregel ikke opnås fradrag for udgifter til beklædning og fortæring. I statsskattelovens 6, stk. 2, beskrives privatforbruget som udgifter anvendt til "egen eller familiens underhold, betjening, nytte eller behagelighed,... til gavn eller på anden måde". Udgifterne må endvidere ikke medgå til at etablere en virksomhed eller tilvejebringe et nyt indkomstgrundlag for en bestående virksomhed. Udgifterne er kun fradragsberettigede, hvis de vedrører en igangværende virksomhed. Udgifter, der afholdes, før virksomheden er i gang, er i princippet etableringsudgifter, og er ikke fradragsberettigede. Synspunktet er dog modificeret i landsskatteretspraksis. Typiske driftsomkostninger, som f.eks. husleje, løn, annoncer o.lign., der er afholdt i tiden umiddelbart før virksomheden er startet, er således også fradragsberettigede.

19 17 Der indlægges endvidere den begrænsning i omkostningsbegrebet, at udgifterne som udgangspunkt ikke må vedrøre indkomsterhvervelsen i en uvis fremtid. Det beror på, at statsskattelovens 6 a giver fradrag for udgifter, der er afholdt i årets løb, hvorfor der skal være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem udgiftens afholdelse og den indkomsterhvervelse, som afholdelsen sigter mod. Praksis har imidlertid lempet på denne betingelse i de senere år. Det er endelig en forudsætning, at virksomheden skal have et erhvervsmæssigt formål. Mens alle indtægter, også fra hobbybetonet virksomhed, er indkomstskattepligtige, er det en betingelse for at kunne fradrage omkostninger, at virksomheden anses for at være erhvervsmæssig. Udgifter, der er anvendt til at erhverve de hobbybetonede indtægter, kan dog altid fratrækkes i disse indtægter. Selv om en virksomhed efter sin art normalt er erhvervsmæssigt betonet, kan den for den enkelte skattepligtige være en hobby, såfremt driften ikke hovedsageligt er begrundet i et ønske om at erhverve en indtægt. Ved vurderingen af, om en virksomhed er drevet erhvervsmæssigt, lægger ligningsmyndighederne navnlig vægt på, om erhvervsaktiviteten på længere sigt må forventes at give overskud (er drevet med overskud for øje), og om den teknisk-faglige udøvelse af faget er sædvanlig i forhold til branchen. Der lægges normalt vægt på, om aktiviteten udøves på samme måde af andre i branchen, og om der er udsigt til at opnå indtægter, der står i et rimeligt forhold til den investerede kapital. Spørgsmålet om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig er af stor betydning for kunstnere, men er i øvrigt mest kendt i forbindelse med underskud på landbrugsej endomme. Et landbrug er som udgangspunkt en erhvervsmæssig virksomhed, drevet med overskud for øje. I de senere år har mange landbrug imidlertid givet underskud. Hvor

20 18 ejendommen i sådanne tilfælde har været ejet af en skatteyder med indkomster fra andet erhverv, er man kommet ind på at nægte fradragsret for underskuddet ud fra den betragtning, at der ikke foreligger en erhvervsvirksomhed, men en lystgård. Praksis har siden slutningen af 1970'erne været, at en egentlig landbrugsejendom, som efter teknisk-landbrugsfaglig bedømmelse drives forsvarligt under en for et landbrug som det pågældende sædvanlig driftsform, normalt må anses for at være drevet erhvervsmæssigt. Dette gælder, selv om landbruget har været underskudsgivende gennem en årrække. Hvis ejendommen derimod kun afkaster ganske små landbrugsindtægter eller drives landbrugsmæssigt atypisk, kan dette medføre, at driften ikke anses for erhvervsmæssig. Tyngdepunktet ved bedømmelsen ligger altså i det landbrugsfaglige og ikke i rentabiliteten. Det bør afslutningsvis nævnes, at omkostningsbegrebet er traditionsbestemt. Selv om der ikke stilles krav om, at udgiften er sædvanlig eller nødvendig, kan der ikke ses bort fra, at udgiftens nødvendighed og sædvanlighed kan komme til at virke som hjælpekriterier. 3. Driftsudgift eller afskrivning. Begrebet driftsomkostninger er et samlebegreb for 1) driftsudgifter, der fratrækkes fuldt ud ved indkomstopgørelsen og 2) afskrivninger, der fratrækkes over flere år. Både reglerne om driftsudgifter og afskrivninger udspringer af statsskattelovens 6. Driftsudgifter er fradragsberettigede, når de er afholdt. At udgiften er afholdt, betyder, at man har påtaget sig en endelig, retlig forpligtelse til at betale det pågældende beløb. Udgiften behøver derimod ikke at være betalt. Heri ligger, at hvis man har købt f.eks. varer på kredit i 1988, er udgifterne til disse varer fradragsberettigede i 1988, uanset at pengene først skal betales i 1989.

21 19 Afskrivninger er et fradrag, der er udtryk for virksomhedens forbrug af produktionsapparatet. Dette forbrug dækker over slid og forældelse. Afskrivningen er således ikke direkte knyttet til udgifter eller udbetalinger. Dette betyder, at den fulde anskaffelsessum ved køb af f.eks. en maskine til kr. ikke kan fradrages ved købet, selv om man har påtaget sig en retlig forpligtelse til at betale beløbet. Maskinens pris skal derimod fordeles over de følgende år, således at der hvert år kan udgiftsføres (fratrækkes) et beløb af maskinens pris, der svarer til forbruget af maskinen (slid og forældelse). Hjemlen til at foretage afskrivninger fandtes oprindeligt kun i statsskattelovens 6. De skattemæssige afskrivninger er i dag først og fremmest behandlet i afskrivningsloven. Der er i afskrivningsloven fastsat procentsatser m.v. for beregning af de beløb, der hvert år kan fratrækkes. Afskrivningsreglerne er også af betydning for kunstnere. I praksis er det eksempelvis antaget, at der kan afskrives på flygler, LSR og ØLD af 12. august 1983 (SKD ). Det er imidlertid her som andetsteds en forudsætning for at afskrive på aktiverne, at disse faktisk undergår en værdiforringelse på grund af den erhvervsmæssige benyttelse. Som eksempel kan nævnes Landsskatterettens kendelse : En musiker var ansat ved et byorkester og anvendte foruden sin egen cello også en tjenestecello. Denne var imidlertid ikke af en sådan kvalitet, at han fandt den egnet til benyttelse under koncerter, hvor han optrådte som solist. Musikeren ville derfor afskrive på sin egen cello. Landsskatteretten afgjorde, at celloen måtte betragtes som et sådant kostbart strygeinstrument, hvis værdi ikke kunne antages at undergå forringelse ved klagerens benyttelse, hvorfor der ikke fandtes grundlag for at godkende afskrivning herpå. 4. Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.

22 20 Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Statsskattelovens 6, litra a, gælder både for erhvervsdrivende og lønmodtagere. Lønmodtagere kan dog efter ligningslovens 9, stk. 1, kun fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende erhverv, i det omfang de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et grundbeløb, der for indkomståret 1989 udgør kr. Lønmodtagere er tillige ofte i den situation, at de oppebærer deres løn, hvad enten de afholder udgifterne eller ej, f.eks. udgifter til arbejdsværelse o. lign. Det kan derfor være tvivlsomt, om der er en sådan direkte forbindelse mellem udgiften og indkomsten, at der er fradragsret. Praksis følger derfor i disse tilfælde en skrappere kurs end ellers. Der har dog i de senere år været en tendens i praksis til at udvide det snævre traditionelle omkostningsbegreb. Dette synes også at have medført en vis lempelse for lønmodtagere, se f.eks. ØLD af 18. november 1988 (TfS ). En ansat ingeniør, der beskæftigede sig med kunderådgivning med hensyn til kondensvandrisici i bygninger, anskaffede sig en personal computer (PC), til hvilken han udarbejdede et program, der muliggjorde store arbejdsbesparelser ved maskinel beregning af sådanne risici. Ifølge en under sagen afgivet erklæring, så arbejdsgiveren sig endnu ikke i stand til at udstyre alle ansatte ingeniører med edb, men det forudsattes, at ansatte på ingeniørniveau selv foretog mindre investeringer for at bestride deres job på tilfredsstillende måde. Landsretten fandt, at der var en sådan direkte sammenhæng mellem skatteyderens udgift til PC og hans indtægtsgivende erhverv, at udgiften var omfattet af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Skat af hobbyvirksomhed.

Skat af hobbyvirksomhed. - 1 Skat af hobbyvirksomhed. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ofte, at der opstår uenighed mellem borgeren og skattemyndighederne om, hvorvidt en given aktivitet er hobby

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov - 1 Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Det danske skattesystem har som grundlag det princip, at de bredeste skuldre skal bære

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Beskatning af kunstnere

Beskatning af kunstnere Beskatning af kunstnere (udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster). Delbetænkning om forskellige udjævningsmuligheder for kunstneres skattepligtige indkomster. Delbetænkningen er afgivet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723.

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. - 1 Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten anerkendte

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR - 1 06.11.2014-07 (20140211) Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tilkendegav ved

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste - 1 Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mindre landbrugsvirksomheder, stutterivirksomhed og opdræt af væddeløbsheste har gennem mange år interesseret

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR 1 Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 15/12 2010 ikke grundlag for at anse et landbrug

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Fradrag for arbejdstøj.

Fradrag for arbejdstøj. - 1 Fradrag for arbejdstøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En Højesteretsdom fra sidste uge i en højprofileret skattesag skaber ny opmærksomhed om skattefradragsret for arbejdstøj. Sagen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede sig

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR - 1 Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM2011.518.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret har ved en dom

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Landbrug - erhvervsmæssig virksomhed eller hobby

Landbrug - erhvervsmæssig virksomhed eller hobby - 1 Landbrug - erhvervsmæssig virksomhed eller hobby Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en afgørelse fra 28. februar 2013 accepterede Landsskatteretten, at en mindre landbrugsvirksomhed måtte

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR - 1 Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM2012.238.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret afviste ved en dom af 30/3 2012 at anerkende

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse

Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse - 1 Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Lønmodtagere kan i princippet fradrage udgifter, som lønmodtageren har afholdt i forbindelse med jobbet. Men i

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere