Global Standards of Business Conduct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Standards of Business Conduct"

Transkript

1 Global Standards of Business Conduct

2

3 En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse som en etisk ansvarlig og etisk drevet virksomhed. For at opnå dette mål er det yderst vigtigt, at vi etablerer et omfattende compliance-program. Et sådant program bidrager med værdi til vores virksomhed og forbedrer vores forretningsresultater, giver klare retningslinjer for vores medarbejdere, kunder og andre værdsatte interessenter samt hjælper med at reducere vores risikoniveau. Gambros forretningsmålsætninger kan ikke opnås uden tillid fra vores vigtigste interessenter lige fra vores kunder og de patienter, der er afhængige af vores produkter, til vores medarbejdere, aktionærer og offentlige myndigheder. Disse Standards of Business Conduct er en yderst vigtig del af den opgave, der består i at skabe og opretholde en sådan tillid. Det er et grundlæggende udtryk for den professionalisme, som vi stræber mod i alle dele af virksomheden, og den personlige integritet, som vi forventer af vores medarbejdere. Vores forretningsmæssige integritet er vigtig for vores succes, og hver enkelt medarbejder, der handler på vegne af Gambro, er ansvarlig for dets gode navn. Det er vores handlinger internt i og uden for virksomheden, både lokalt og globalt, der viser vores dedikation til en etisk og forsvarlig forretningsskik. Gambro forventer derfor, at hver enkelt medarbejder overholder de principper og retningslinjer, der er defineret i disse Standards of Business Conduct. Som en etisk og social ansvarlig organisation tilslutter Gambro sig også gældende internationale principper, bekræfter endnu engang sin støtte til menneskerettighederne, en fair arbejdsmarkedsadfærd og god miljømæssig praksis. Dette hæfte er udarbejdet for at angive retningslinjer for forventede standarder for adfærd, besvare spørgsmål om hensigtsmæssighed ved vores handlemåde og forklare, hvordan eventuelle lovovertrædelser eller brud på etiske principper, rapporteres internt i Gambro. Jeg anerkender, at de emner, vi står overfor hver dag, ofte er komplekse, og at flertallet af os ikke er juridiske eksperter. Det forventes dog af os, at vi bruger vores gode dømmekraft og sunde fornuft i vores bestræbelser på at overholde alle gældende krav og spørger andre til råds, når vi bliver usikre på vores forpligtigelser. På vegne af bestyrelsen og direktionsteamet vil jeg hermed gerne understrege betydningen af at overholde disse Standards of Business Conduct især indenfor vores virksomhed. Ulf Mattsson Koncerndirektør, Gambro

4 4

5 Indeks Anvendelse af Global Standards of Business Conduct 6 Gambro-kulturen 6 Grundlæggende standarder for handlemåde 7 Respekt for alle medarbejderes rettigheder; menneskerettigheder 8 Undgåelse af interessekonflikter 9 Opmærksomhed omkring medarbejdersundhed og -sikkerhed samt miljøet 10 Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger 11 Erhvervs- og regeringsrelationer 11 Indberetninger og regnskaber 12 Indberetninger om overtrædelser og videregivelse af oplysninger om betænkeligheder 13 Konklusion 14 5

6 Anvendelse af Global Standards of Business Conduct Disse Standards of Business Conduct gælder for alle hos Gambro fra bestyrelsen til hver enkelt medarbejder. Vi har alle en forpligtigelse til at overholde disse standarder. Gambro opfordrer også eftertrykkeligt vores leverandører, forhandlere, konsulenter og andre forretningspartnere til inden for deres interessesfære at leve op til de principper, der er angivet i disse standarder, som vil blive brugt ved vurdering af nuværende og potentielle partnere. Gambro-kulturen Gambro-kulturen er grundlaget for Standards of Business Conduct, der er baseret på følgende værdier: Fokus på vores kunder: Stræb altid efter at overgå kundernes forventninger og bibeholde patientsikkerhed og kvalitet som hovedprioritet. Ansvarlighed: Som virksomhed og som enkeltperson er det vigtigt, at vi holder os selv ansvarlige over for vores kunder, teammedlemmer og partnere ved at leve op til det, vi forpligtiger os til. Teamwork: Medarbejderne er virksomhedens største aktiv, og teamwork er nøglen til vores succes. Integritet: Driv forretning på en etisk måde med mod til at gøre det rigtige. Resultater: Vi søger hele tiden nye veje til forbedring af vores forretning. 6

7 Grundlæggende standarder for handlemåde Kvalitet i alt, hvad vi gør Gambro driver forretning for med vores produkter at redde og forbedre livet for patienter. Gambro er dedikeret til udvikling, fremstilling og levering af produkter og tjenester med optimal sikkerhed og af den højeste kvalitet for at opnå en forbedret patientbehandling. Denne dedikation til kvalitet og sikkerhed er et ansvar, der deles af alle medarbejdere. Hver enkelt medarbejder forventes at stræbe efter det optimale i alt, hvad de gør, for at sikre, at deres aktiviteter er rettet mod det, der bedst fremmer vores patienters og kunders langsigtede interesser. Driv forretning på en etisk måde Gambro forventer, at alle medarbejdere handler etisk og med integritet, og at de udviser social og miljømæssig ansvarlighed i udførelsen af deres job. Vores kunder, de patienter, de betjener, og de mange regeringsorganer, der fører kontrol med og regulerer vores forretninger, forventer intet mindre. Vores succes afhænger i vid udstrækning af, at vi lever op til disse forventninger. Vær sandfærdig Gambros dedikation til etik og integritet i vores forretningsførsel inkluderer en særlig vægt på sandfærdig. Vi skal være sandfærdige i al kommunikation med hinanden, vores kunder og med regeringsorganer. Kun ved at være ærlige og imødekommende vil vores virksomhed kunne leve op til den respekt og tillid, som vi har brug for for at opnå vores forretningsmålsætninger. Overhold alle love og lovgivningsmæssige krav Hver enkelt medarbejde skal være omhyggelig med at overholde alle de love og lovgivningsmæssige krav, der er gældende for Gambro. Hvis bare én medarbejder overtræder disse, kan det forårsage stor skade på vores virksomheds omdømme og mulighed for fortsat forretningsførsel, og det kan kompromittere mange andre medarbejderes indsats og resultater. Vær bekendt med lovgivningen Vores forpligtigelse til at overholde loven kræver, at vi er bekendt med lovgivningen. Hver enkelt medarbejder forventes at være bekendt med de grundlæggende love og lovgivningsmæssige krav, der gælder specielt for vedkommendes job, samt dem, der generelt påvirker vores branche. Gambro er en multinational virksomhed. Lovgivningen i ét land kan påvirke Gambros forretninger i et andet land. I sådanne tilfælde forventes medarbejderne at rådgive de kolleger, som dette måtte påvirke, om den relevante lovgivning, og at hjælpe dem med at overholde en sådan lovgivning. I tilfælde, hvor der er konflikt mellem mere restriktive love og lovgivningskrav og disse Standards of Business Conduct, har loven forrang. Hvad dette angår, har lederne hos Gambro et særligt ansvar for at sikre, at deres direkte underordnede forstår og efterlever disse Standards of Business Conduct, og de skal træffe hurtige og passende foranstaltninger, hvor der er mistanke om en overtrædelse af loven eller virksomhedens politik. Det vigtigste er at være velinformeret da uvidenhed om loven kan medføre alvorlige konsekvenser for Gambro. 7

8 Respekt for alle medarbejderes rettigheder; menneskerettigheder Lige muligheder Gambro stræber mod at tiltrække og holde på de bedst kvalificerede medarbejdere og give alle mulighed for at udvikle sig. Hver enkelt medarbejder har ret til at blive behandlet med værdighed og respekt af hans eller hendes supervisorer, leder, underordnede og kolleger. Gambro tolererer ikke nogen former for forskelsbehandling eller chikane (inklusive forskelsbehandling ved ansættelse, løn, mulighed for uddannelse eller forfremmelse) på grundlag af race, etnisk eller national oprindelse, kaste, religion, køn, alder, seksuel orientering, handicap, fagforeningsmedlemskab, politisk overbevisning eller noget andet grundlag, der er forbudt ved lov. Samtidigt vil Gambro til fulde leve op til sine lovgivningsmæssige forpligtigelser om at beskytte sine medarbejdere. Vold på arbejdspladsen Gambro tolererer på ingen måde nogen former for vold på arbejdspladsen, trusler om vold eller intimidering og handler hurtigt og med passende foranstaltninger over for enhver forekomst af sådanne. Organisationsfrihed Gambro respekterer hver enkelt medarbejders ret til at deltage eller ikke deltage i kollektive forhandlinger, overenskomster og anden kollektiv aktivitet i henhold til gældende lovgivning. Menneskerettigheder Gambro støtter og respekterer beskyttelsen af de internationalt erklærede menneskerettigheder. Gambro forventer derfor, at hver enkelt medarbejder handler i overensstemmelse med teksten og ånden i disse principper. 8

9 Undgåelse af interessekonflikter Undgå selv antydningen af en interessekonflikt En medarbejder må ikke bruge sin stilling hos Gambro til personlig vinding eller til at fremme et familiemedlems interesser. Hver enkelt medarbejder hos Gambro er forpligtiget til at føre forretning på en måde, der er lever op til de højeste etiske krav inden for forretningsførsel, uden nogen former for potentielle personlige eller private forretningsinteresser, der kan påvirke vedkommendes dømmekraft negativt. Medarbejdere forventes at undgå situationer, også selvom de kun har antydningen af en interessekonflikt over sig, da selv antydningen af en konflikt kan skade Gambros omdømme, underminere tilliden blandt medarbejderne og koste virksomheden kundernes, patienternes og offentlige myndigheders respekt. Gambro forventer af medarbejderne, at de overholder disse regler med stor omhyggelighed og opmærksomhed, og at de får afklaret tvivlssituationer ved at spørge deres supervisor til råds samt, hvor det er påkrævet, indhenter virksomhedens tilladelse. Indhentning af tilladelse for eksterne forretningsinteresser Medarbejdere må ikke påtage sig ekstern beskæftigelse, der kan have indflydelse på deres evne til fuldt ud at leve op til deres forpligtigelser hos Gambro. Alle medarbejdere skal oplyse om og indhente tilladelse fra et medlem af ledelsen, som er udpeget af virksomheden, før de påtager sig ekstern beskæftigelse, konsulentroller eller omfattende politiske eller samfundsmæssige opgaver, der kræver aktiv deltagelse inden for normal arbejdstid, da sådanne aktiviteter kan påvirke medarbejderens evne til at udføre sit job effektivt. Indhentning af tilladelse til eksterne engagementer En medarbejder må ikke stå for eller deltage i et eksternt engagement (f.eks. en forelæsning eller tale) uden for Gambro, hvor emnet har relation til Gambros forretningsområde eller medarbejderens arbejde for virksomheden uden forudgående tilladelse fra medarbejderens supervisor og de eventuelle medlemmer af ledelsen, der kan være udpeget af virksomheden. 9

10 Opmærksomhed omkring medarbejdersundhed og -sikkerhed samt miljøet Gambro tror på vigtigheden af at værne om sine medarbejderes sikkerhed og helbred, samt af at beskytte miljøet, og stræber mod fortsat at forbedre sine miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige resultater. Overholdelsen af lovgivningen om miljø, sundhed og sikkerhed er alle medarbejderes ansvar. Gambros ledere er ansvarlige for medarbejdersikkerheden og overholdelsen af lovgivningen om miljø, sundhed og sikkerhed, og de skal gribe ind, hvis de oplever handlinger og betingelser, der ikke er sikre. Sundhed og sikkerhed Gambro stræber mod at sikre, at medarbejderne forstår principperne om forebyggelse og de sundheds- og sikkerhedsprocedurer, der gælder for deres jobfunktion. Ledere og supervisorer er ansvarlige for at give medarbejderne adgang til de værktøjer, der er nødvendige for at få succes på jobbet, og for at sikre, at alle sikkerheds- og sundhedspolitikker og -procedurer overholdes. Sikkerhed er relevant for alle, det er derfor hver enkelt medarbejders ansvar at indberette eventuelle potentielt usikre forhold. Miljø Som en samfundsansvarlig virksomhed stræber Gambro mod at føre forretning på en sikker og bæredygtig måde. Med dette mener vi, at Gambro vil opfylde nutidens behov, uden at kompromittere fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov. Vi stræber mod at anvende en ansvarlig miljømæssig praksis i vores produktdesign og i vores fremstillingsprocesser og systemer for at minimere påvirkningen af miljøet. Medicin og alkohol Gambro har som producent af medicinsk udstyr et grundlæggende ansvar overfor sine kunder og overfor de patienter, der behandles med produkterne, for at sikre den højeste kvalitet, sikkerhed og effektivitet af produkterne. For at Gambro kan leve op til dette ansvar og opretholde medarbejdernes høje professionelle standarder, er Gambro dedikeret til at opretholde en medicin- og alkoholfri arbejdsplads. Et sådant krav vil også have en positiv effekt internt i Gambro i og med, at det giver et sikrere arbejdsmiljø. Hvis en medarbejder indtager lægeordineret medicin, der kan nedsætte vedkommendes arbejdsevne, skal han eller hun sørge for de nødvendige foranstaltninger på arbejdspladsen. Sikkerhed Opretholdelsen af sikkerhed er et ansvar som medarbejderne og Gambro er fælles om. En effektiv sikkerhed og beskyttelse af Gambros medarbejdere, ejendom, udstyr og tilbehør afhænger af samarbejdet med og hjælp fra alle medarbejdere. Gambro tager de nødvendige forebyggende foranstaltninger ud fra de identificerede sikkerhedsrisici for at skabe en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. 10

11 Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger Medarbejderne har pligt til at være loyale over for virksomheden og forventes, som en del af denne pligt, at beskytte Gambros fortrolige oplysninger. Misbrug eller retsstridig offentliggørelse af fortrolige oplysninger til tredjepart (inklusive venner og familiemedlemmer) kan være ekstremt skadeligt for Gambros forretning og dets forretningspartnere. Erhvervs- og regeringsrelationer Fair konkurrence Gambro vil deltage på markedet med stor energi, fairness og i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning. Gambro og dets medarbejdere skal respektere principperne og reglerne for fair konkurrence og vil ikke overtræde gældende kartellovgivning eller -principper. Generelt set forbyder denne lovgivning og disse principper enhver aftale mellem konkurrenter, hvad angår begrænsningen i konkurrencefriheden ved brug af bl.a. unfair konkurrence. Kartellovgivningen eller -principperne gælder for alle forretningsaspekter, uanset deres form, samt for forretningsførsel generelt. Overtrædelsen af denne lovgivning kan medføre alvorlige sanktioner for Gambro og dets medarbejdere. Alle aftaler med konkurrenter eller med andre tredjeparter, der potentielt kan begrænse en fair konkurrence, skal først gennemlæses og godkendes af Gambros juridiske afdeling. Forretningspartnere, offentlige myndigheder og kunder Gambros relationer og interaktion med forretningspartnere og kunder skal karakteriseres ved at være fair og ærlig. Forretningsskikke varierer fra land til land. Alle medarbejdere skal dog overholde Gambros høje etiske standarder og de eventuelle overordnede forretningsskikke, der gælder for hvert forretningsmiljø. Lovstridige incitamenter Gambro vil ikke tilbyde eller acceptere lovstridige incitamenter eller nogen form for bestikkelse. Gambro vil ikke tilbyde betalinger, økonomiske fordele, gaver eller tjenester til nogen i modstrid med gældende lovgivning eller regler, eller andre lovgivningsmæssige krav. Dette inkluderer kunder, potentielle kunder eller repræsentanter fra offentlige myndigheder. Selvom det ikke er i modstrid med nogen lov eller regel, må der ikke tilbydes betalinger eller gaver, hvis dette strider mod den generelt accepterede forretningsskik. 11

12 Erhvervs- og regeringsrelationer (fortsat) Regeringsorganer Gambros forretningsområde er yderst reguleret, og vi er forpligtiget til at indsamle og opdatere utallige journaler og store mængder information samt indsende rapporter til forskellige regeringsorganer i hele verden. Vi skal leve op til alle disse krav efter bedst formåen. Skødesløshed kan i sig selv udgøre en lovovertrædelse i nogle tilfælde og kan stille spørgsmålstegn ved Gambros dygtighed og intentioner. Derfor forventer Gambro, at alle medarbejdere, der udarbejder oplysninger, journaler eller dokumenter, der skal sendes til offentlige myndigheder, eller på anden vis har kontakt til sådanne myndigheder, udfører dette job med den største omhyggelighed og integritet. Politisk engagement Gambro står for politisk neutralitet, hvad angår politiske emner, partier og repræsentanter. Gambros navn og interesser må ikke bruges til at fremme politiske dagsordner, der ikke er relateret til vores forretningsmålsætninger. Når medarbejderne ikke handler på vegne af Gambro, er de velkommen til at deltage i den politiske proces som ansvarlige borgere. Indberetninger og regnskaber Alle økonomiske indberetninger og regnskaber skal udfærdiges og indberettes i henhold til Gambros ledelsespolitikker, overholde de generelt accepterede lokale regnskabsprincipper og give et retvisende billede af Gambros økonomiske tilstand, driftsresultater og et klart billede af dets forretningstransaktioner, aktiver og passiver. Gambro overholder de internationale regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS), hvor disse er gældende for det marked, hvor indberetningen finder sted. Gambro stræber mod at indsende åbne, retvisende, relevante, rettidige og forståelige oplysninger. 12

13 Indberetninger om overtrædelser og videregivelse af oplysninger om betænkeligheder Pligt til at stå frem Som en del af vores dedikation til en etisk og juridisk korrekt adfærd kræver Gambro af hver enkelt medarbejder, at vedkommende er parat til at fortælle virksomheden om en faktisk eller mulig overtrædelse af lovgivningen eller etiske standarder, så dette kan blive undersøgt og håndteret på korrekt vis. Denne forpligtigelse gælder også enhver situation, hvor der er mistanke, men ikke vished, om at der kan være en overtrædelse undervejs. Hver gang en medarbejder eller leverandør ikke lever op til de etiske og juridiske forpligtigelser, kan det få dybtgående og negativ indflydelse på vores medarbejdere og virksomhed. Gambro opfordrer derfor alle medarbejdere til at oplyse om ulovligheder og stille spørgsmål, hvis de har nogen som helst mistanke om en mulig overtrædelse af loven eller vores Standards of Business Conduct. Gambro er dedikeret til at tage sig af de problemstillinger, medarbejderne står overfor, og ønsker at fremme åbenheden omkring etiske og juridiske spørgsmål blandt medarbejderne. Garanti for udeblivelse af repressalier For at sikre at medarbejderne er trygge ved at komme med oplysninger om reelle og mulige problemer, vil Gambro ikke tolerere chikane af eller repressalier mod en medarbejder eller en anden person, der i god tro kommer med oplysninger om en kendt eller mulig overtrædelse af loven eller vores Standards of Business Conduct. Derudover vil der i alle sager være tavshedspligt i den udstrækning, det kan lade sig gøre i henhold til den gældende lovgivning og Gambros behov for at undersøge sagen nærmere. Selvom det at træde frem med oplysninger ikke giver en medarbejder immunitet, hvad angår konsekvenserne af forkert adfærd, vil en medarbejder, der kommer med oplysninger i god tro, blive beskyttet. Procedurer for fremførelse af betænkeligheder Medarbejderne opfordres til at gå til deres supervisor med eventuelle betænkeligheder, som de måtte have. Hvis en medarbejder af en eller anden årsag ikke er komfortabel med at gå til sin supervisor, kan vedkommende også leve op til sin forpligtigelse om at fortælle om sine betænkeligheder ved at kontakte: En repræsentant for personaleafdelingen Et medlem af den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen Et medlem af direktionsteamet Den Compliance-hotline, der kan bruges til at komme med oplysninger om betænkeligheder, ved hjælp af en telefonopringning eller online angivelse af betænkeligheden. Hvis denne metode bruges, er det muligt for vedkommende at forblive anonym, hvis dette ønskes. Undersøgelse af betænkeligheder Gambro tager alle henvendelser og betænkeligheder fra en medarbejder alvorligt. De vil alle blive grundigt undersøgt ud fra deres indhold, og der vil blive truffet nødvendige foranstaltninger, afhængigt af undersøgelsen. 13

14 Konklusion Vi er privilegeret ved at kunne arbejde sammen i en atmosfære af etisk korrekt adfærd og integritet. Hver enkelt Gambro-medarbejder forventes at være dedikeret til personligt at støtte op om, bidrage til og opretholde Gambros omdømme ved at leve op til de principper, der er angivet i Gambros Standards of Business Conduct samt virksomhedens underliggende politikker og procedurer. Gambros omdømme og succes afhænger af dette. Driv forretning på en etisk og sandfærdig måde Sørg for relevant indberetning af overtrædelser af en politik Global Standards of Business Conduct Skab et sundt og sikkert arbejdsmiljø Kvalitet i alt, hvad vi gør Kvalitet i alt, hvad vi gør 14 Sørg for, at medarbejder- og menneskerettigheder overholdes

15

16 HCDK4641_ Gambro Lundia AB Gambro AB Regeringsgatan 29 PO Box 7373 SE Stockholm Sweden Tel Fax

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker Vores etiske kodeks definerer vores værdier på arbejdet og vejleder vores adfærd for at levere livsforandrende lægemidler VI FØLGER VIDENSKABEN VI

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere