Global Standards of Business Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Standards of Business Conduct"

Transkript

1 Global Standards of Business Conduct

2

3 En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse som en etisk ansvarlig og etisk drevet virksomhed. For at opnå dette mål er det yderst vigtigt, at vi etablerer et omfattende compliance-program. Et sådant program bidrager med værdi til vores virksomhed og forbedrer vores forretningsresultater, giver klare retningslinjer for vores medarbejdere, kunder og andre værdsatte interessenter samt hjælper med at reducere vores risikoniveau. Gambros forretningsmålsætninger kan ikke opnås uden tillid fra vores vigtigste interessenter lige fra vores kunder og de patienter, der er afhængige af vores produkter, til vores medarbejdere, aktionærer og offentlige myndigheder. Disse Standards of Business Conduct er en yderst vigtig del af den opgave, der består i at skabe og opretholde en sådan tillid. Det er et grundlæggende udtryk for den professionalisme, som vi stræber mod i alle dele af virksomheden, og den personlige integritet, som vi forventer af vores medarbejdere. Vores forretningsmæssige integritet er vigtig for vores succes, og hver enkelt medarbejder, der handler på vegne af Gambro, er ansvarlig for dets gode navn. Det er vores handlinger internt i og uden for virksomheden, både lokalt og globalt, der viser vores dedikation til en etisk og forsvarlig forretningsskik. Gambro forventer derfor, at hver enkelt medarbejder overholder de principper og retningslinjer, der er defineret i disse Standards of Business Conduct. Som en etisk og social ansvarlig organisation tilslutter Gambro sig også gældende internationale principper, bekræfter endnu engang sin støtte til menneskerettighederne, en fair arbejdsmarkedsadfærd og god miljømæssig praksis. Dette hæfte er udarbejdet for at angive retningslinjer for forventede standarder for adfærd, besvare spørgsmål om hensigtsmæssighed ved vores handlemåde og forklare, hvordan eventuelle lovovertrædelser eller brud på etiske principper, rapporteres internt i Gambro. Jeg anerkender, at de emner, vi står overfor hver dag, ofte er komplekse, og at flertallet af os ikke er juridiske eksperter. Det forventes dog af os, at vi bruger vores gode dømmekraft og sunde fornuft i vores bestræbelser på at overholde alle gældende krav og spørger andre til råds, når vi bliver usikre på vores forpligtigelser. På vegne af bestyrelsen og direktionsteamet vil jeg hermed gerne understrege betydningen af at overholde disse Standards of Business Conduct især indenfor vores virksomhed. Ulf Mattsson Koncerndirektør, Gambro

4 4

5 Indeks Anvendelse af Global Standards of Business Conduct 6 Gambro-kulturen 6 Grundlæggende standarder for handlemåde 7 Respekt for alle medarbejderes rettigheder; menneskerettigheder 8 Undgåelse af interessekonflikter 9 Opmærksomhed omkring medarbejdersundhed og -sikkerhed samt miljøet 10 Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger 11 Erhvervs- og regeringsrelationer 11 Indberetninger og regnskaber 12 Indberetninger om overtrædelser og videregivelse af oplysninger om betænkeligheder 13 Konklusion 14 5

6 Anvendelse af Global Standards of Business Conduct Disse Standards of Business Conduct gælder for alle hos Gambro fra bestyrelsen til hver enkelt medarbejder. Vi har alle en forpligtigelse til at overholde disse standarder. Gambro opfordrer også eftertrykkeligt vores leverandører, forhandlere, konsulenter og andre forretningspartnere til inden for deres interessesfære at leve op til de principper, der er angivet i disse standarder, som vil blive brugt ved vurdering af nuværende og potentielle partnere. Gambro-kulturen Gambro-kulturen er grundlaget for Standards of Business Conduct, der er baseret på følgende værdier: Fokus på vores kunder: Stræb altid efter at overgå kundernes forventninger og bibeholde patientsikkerhed og kvalitet som hovedprioritet. Ansvarlighed: Som virksomhed og som enkeltperson er det vigtigt, at vi holder os selv ansvarlige over for vores kunder, teammedlemmer og partnere ved at leve op til det, vi forpligtiger os til. Teamwork: Medarbejderne er virksomhedens største aktiv, og teamwork er nøglen til vores succes. Integritet: Driv forretning på en etisk måde med mod til at gøre det rigtige. Resultater: Vi søger hele tiden nye veje til forbedring af vores forretning. 6

7 Grundlæggende standarder for handlemåde Kvalitet i alt, hvad vi gør Gambro driver forretning for med vores produkter at redde og forbedre livet for patienter. Gambro er dedikeret til udvikling, fremstilling og levering af produkter og tjenester med optimal sikkerhed og af den højeste kvalitet for at opnå en forbedret patientbehandling. Denne dedikation til kvalitet og sikkerhed er et ansvar, der deles af alle medarbejdere. Hver enkelt medarbejder forventes at stræbe efter det optimale i alt, hvad de gør, for at sikre, at deres aktiviteter er rettet mod det, der bedst fremmer vores patienters og kunders langsigtede interesser. Driv forretning på en etisk måde Gambro forventer, at alle medarbejdere handler etisk og med integritet, og at de udviser social og miljømæssig ansvarlighed i udførelsen af deres job. Vores kunder, de patienter, de betjener, og de mange regeringsorganer, der fører kontrol med og regulerer vores forretninger, forventer intet mindre. Vores succes afhænger i vid udstrækning af, at vi lever op til disse forventninger. Vær sandfærdig Gambros dedikation til etik og integritet i vores forretningsførsel inkluderer en særlig vægt på sandfærdig. Vi skal være sandfærdige i al kommunikation med hinanden, vores kunder og med regeringsorganer. Kun ved at være ærlige og imødekommende vil vores virksomhed kunne leve op til den respekt og tillid, som vi har brug for for at opnå vores forretningsmålsætninger. Overhold alle love og lovgivningsmæssige krav Hver enkelt medarbejde skal være omhyggelig med at overholde alle de love og lovgivningsmæssige krav, der er gældende for Gambro. Hvis bare én medarbejder overtræder disse, kan det forårsage stor skade på vores virksomheds omdømme og mulighed for fortsat forretningsførsel, og det kan kompromittere mange andre medarbejderes indsats og resultater. Vær bekendt med lovgivningen Vores forpligtigelse til at overholde loven kræver, at vi er bekendt med lovgivningen. Hver enkelt medarbejder forventes at være bekendt med de grundlæggende love og lovgivningsmæssige krav, der gælder specielt for vedkommendes job, samt dem, der generelt påvirker vores branche. Gambro er en multinational virksomhed. Lovgivningen i ét land kan påvirke Gambros forretninger i et andet land. I sådanne tilfælde forventes medarbejderne at rådgive de kolleger, som dette måtte påvirke, om den relevante lovgivning, og at hjælpe dem med at overholde en sådan lovgivning. I tilfælde, hvor der er konflikt mellem mere restriktive love og lovgivningskrav og disse Standards of Business Conduct, har loven forrang. Hvad dette angår, har lederne hos Gambro et særligt ansvar for at sikre, at deres direkte underordnede forstår og efterlever disse Standards of Business Conduct, og de skal træffe hurtige og passende foranstaltninger, hvor der er mistanke om en overtrædelse af loven eller virksomhedens politik. Det vigtigste er at være velinformeret da uvidenhed om loven kan medføre alvorlige konsekvenser for Gambro. 7

8 Respekt for alle medarbejderes rettigheder; menneskerettigheder Lige muligheder Gambro stræber mod at tiltrække og holde på de bedst kvalificerede medarbejdere og give alle mulighed for at udvikle sig. Hver enkelt medarbejder har ret til at blive behandlet med værdighed og respekt af hans eller hendes supervisorer, leder, underordnede og kolleger. Gambro tolererer ikke nogen former for forskelsbehandling eller chikane (inklusive forskelsbehandling ved ansættelse, løn, mulighed for uddannelse eller forfremmelse) på grundlag af race, etnisk eller national oprindelse, kaste, religion, køn, alder, seksuel orientering, handicap, fagforeningsmedlemskab, politisk overbevisning eller noget andet grundlag, der er forbudt ved lov. Samtidigt vil Gambro til fulde leve op til sine lovgivningsmæssige forpligtigelser om at beskytte sine medarbejdere. Vold på arbejdspladsen Gambro tolererer på ingen måde nogen former for vold på arbejdspladsen, trusler om vold eller intimidering og handler hurtigt og med passende foranstaltninger over for enhver forekomst af sådanne. Organisationsfrihed Gambro respekterer hver enkelt medarbejders ret til at deltage eller ikke deltage i kollektive forhandlinger, overenskomster og anden kollektiv aktivitet i henhold til gældende lovgivning. Menneskerettigheder Gambro støtter og respekterer beskyttelsen af de internationalt erklærede menneskerettigheder. Gambro forventer derfor, at hver enkelt medarbejder handler i overensstemmelse med teksten og ånden i disse principper. 8

9 Undgåelse af interessekonflikter Undgå selv antydningen af en interessekonflikt En medarbejder må ikke bruge sin stilling hos Gambro til personlig vinding eller til at fremme et familiemedlems interesser. Hver enkelt medarbejder hos Gambro er forpligtiget til at føre forretning på en måde, der er lever op til de højeste etiske krav inden for forretningsførsel, uden nogen former for potentielle personlige eller private forretningsinteresser, der kan påvirke vedkommendes dømmekraft negativt. Medarbejdere forventes at undgå situationer, også selvom de kun har antydningen af en interessekonflikt over sig, da selv antydningen af en konflikt kan skade Gambros omdømme, underminere tilliden blandt medarbejderne og koste virksomheden kundernes, patienternes og offentlige myndigheders respekt. Gambro forventer af medarbejderne, at de overholder disse regler med stor omhyggelighed og opmærksomhed, og at de får afklaret tvivlssituationer ved at spørge deres supervisor til råds samt, hvor det er påkrævet, indhenter virksomhedens tilladelse. Indhentning af tilladelse for eksterne forretningsinteresser Medarbejdere må ikke påtage sig ekstern beskæftigelse, der kan have indflydelse på deres evne til fuldt ud at leve op til deres forpligtigelser hos Gambro. Alle medarbejdere skal oplyse om og indhente tilladelse fra et medlem af ledelsen, som er udpeget af virksomheden, før de påtager sig ekstern beskæftigelse, konsulentroller eller omfattende politiske eller samfundsmæssige opgaver, der kræver aktiv deltagelse inden for normal arbejdstid, da sådanne aktiviteter kan påvirke medarbejderens evne til at udføre sit job effektivt. Indhentning af tilladelse til eksterne engagementer En medarbejder må ikke stå for eller deltage i et eksternt engagement (f.eks. en forelæsning eller tale) uden for Gambro, hvor emnet har relation til Gambros forretningsområde eller medarbejderens arbejde for virksomheden uden forudgående tilladelse fra medarbejderens supervisor og de eventuelle medlemmer af ledelsen, der kan være udpeget af virksomheden. 9

10 Opmærksomhed omkring medarbejdersundhed og -sikkerhed samt miljøet Gambro tror på vigtigheden af at værne om sine medarbejderes sikkerhed og helbred, samt af at beskytte miljøet, og stræber mod fortsat at forbedre sine miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige resultater. Overholdelsen af lovgivningen om miljø, sundhed og sikkerhed er alle medarbejderes ansvar. Gambros ledere er ansvarlige for medarbejdersikkerheden og overholdelsen af lovgivningen om miljø, sundhed og sikkerhed, og de skal gribe ind, hvis de oplever handlinger og betingelser, der ikke er sikre. Sundhed og sikkerhed Gambro stræber mod at sikre, at medarbejderne forstår principperne om forebyggelse og de sundheds- og sikkerhedsprocedurer, der gælder for deres jobfunktion. Ledere og supervisorer er ansvarlige for at give medarbejderne adgang til de værktøjer, der er nødvendige for at få succes på jobbet, og for at sikre, at alle sikkerheds- og sundhedspolitikker og -procedurer overholdes. Sikkerhed er relevant for alle, det er derfor hver enkelt medarbejders ansvar at indberette eventuelle potentielt usikre forhold. Miljø Som en samfundsansvarlig virksomhed stræber Gambro mod at føre forretning på en sikker og bæredygtig måde. Med dette mener vi, at Gambro vil opfylde nutidens behov, uden at kompromittere fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov. Vi stræber mod at anvende en ansvarlig miljømæssig praksis i vores produktdesign og i vores fremstillingsprocesser og systemer for at minimere påvirkningen af miljøet. Medicin og alkohol Gambro har som producent af medicinsk udstyr et grundlæggende ansvar overfor sine kunder og overfor de patienter, der behandles med produkterne, for at sikre den højeste kvalitet, sikkerhed og effektivitet af produkterne. For at Gambro kan leve op til dette ansvar og opretholde medarbejdernes høje professionelle standarder, er Gambro dedikeret til at opretholde en medicin- og alkoholfri arbejdsplads. Et sådant krav vil også have en positiv effekt internt i Gambro i og med, at det giver et sikrere arbejdsmiljø. Hvis en medarbejder indtager lægeordineret medicin, der kan nedsætte vedkommendes arbejdsevne, skal han eller hun sørge for de nødvendige foranstaltninger på arbejdspladsen. Sikkerhed Opretholdelsen af sikkerhed er et ansvar som medarbejderne og Gambro er fælles om. En effektiv sikkerhed og beskyttelse af Gambros medarbejdere, ejendom, udstyr og tilbehør afhænger af samarbejdet med og hjælp fra alle medarbejdere. Gambro tager de nødvendige forebyggende foranstaltninger ud fra de identificerede sikkerhedsrisici for at skabe en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. 10

11 Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger Medarbejderne har pligt til at være loyale over for virksomheden og forventes, som en del af denne pligt, at beskytte Gambros fortrolige oplysninger. Misbrug eller retsstridig offentliggørelse af fortrolige oplysninger til tredjepart (inklusive venner og familiemedlemmer) kan være ekstremt skadeligt for Gambros forretning og dets forretningspartnere. Erhvervs- og regeringsrelationer Fair konkurrence Gambro vil deltage på markedet med stor energi, fairness og i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning. Gambro og dets medarbejdere skal respektere principperne og reglerne for fair konkurrence og vil ikke overtræde gældende kartellovgivning eller -principper. Generelt set forbyder denne lovgivning og disse principper enhver aftale mellem konkurrenter, hvad angår begrænsningen i konkurrencefriheden ved brug af bl.a. unfair konkurrence. Kartellovgivningen eller -principperne gælder for alle forretningsaspekter, uanset deres form, samt for forretningsførsel generelt. Overtrædelsen af denne lovgivning kan medføre alvorlige sanktioner for Gambro og dets medarbejdere. Alle aftaler med konkurrenter eller med andre tredjeparter, der potentielt kan begrænse en fair konkurrence, skal først gennemlæses og godkendes af Gambros juridiske afdeling. Forretningspartnere, offentlige myndigheder og kunder Gambros relationer og interaktion med forretningspartnere og kunder skal karakteriseres ved at være fair og ærlig. Forretningsskikke varierer fra land til land. Alle medarbejdere skal dog overholde Gambros høje etiske standarder og de eventuelle overordnede forretningsskikke, der gælder for hvert forretningsmiljø. Lovstridige incitamenter Gambro vil ikke tilbyde eller acceptere lovstridige incitamenter eller nogen form for bestikkelse. Gambro vil ikke tilbyde betalinger, økonomiske fordele, gaver eller tjenester til nogen i modstrid med gældende lovgivning eller regler, eller andre lovgivningsmæssige krav. Dette inkluderer kunder, potentielle kunder eller repræsentanter fra offentlige myndigheder. Selvom det ikke er i modstrid med nogen lov eller regel, må der ikke tilbydes betalinger eller gaver, hvis dette strider mod den generelt accepterede forretningsskik. 11

12 Erhvervs- og regeringsrelationer (fortsat) Regeringsorganer Gambros forretningsområde er yderst reguleret, og vi er forpligtiget til at indsamle og opdatere utallige journaler og store mængder information samt indsende rapporter til forskellige regeringsorganer i hele verden. Vi skal leve op til alle disse krav efter bedst formåen. Skødesløshed kan i sig selv udgøre en lovovertrædelse i nogle tilfælde og kan stille spørgsmålstegn ved Gambros dygtighed og intentioner. Derfor forventer Gambro, at alle medarbejdere, der udarbejder oplysninger, journaler eller dokumenter, der skal sendes til offentlige myndigheder, eller på anden vis har kontakt til sådanne myndigheder, udfører dette job med den største omhyggelighed og integritet. Politisk engagement Gambro står for politisk neutralitet, hvad angår politiske emner, partier og repræsentanter. Gambros navn og interesser må ikke bruges til at fremme politiske dagsordner, der ikke er relateret til vores forretningsmålsætninger. Når medarbejderne ikke handler på vegne af Gambro, er de velkommen til at deltage i den politiske proces som ansvarlige borgere. Indberetninger og regnskaber Alle økonomiske indberetninger og regnskaber skal udfærdiges og indberettes i henhold til Gambros ledelsespolitikker, overholde de generelt accepterede lokale regnskabsprincipper og give et retvisende billede af Gambros økonomiske tilstand, driftsresultater og et klart billede af dets forretningstransaktioner, aktiver og passiver. Gambro overholder de internationale regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS), hvor disse er gældende for det marked, hvor indberetningen finder sted. Gambro stræber mod at indsende åbne, retvisende, relevante, rettidige og forståelige oplysninger. 12

13 Indberetninger om overtrædelser og videregivelse af oplysninger om betænkeligheder Pligt til at stå frem Som en del af vores dedikation til en etisk og juridisk korrekt adfærd kræver Gambro af hver enkelt medarbejder, at vedkommende er parat til at fortælle virksomheden om en faktisk eller mulig overtrædelse af lovgivningen eller etiske standarder, så dette kan blive undersøgt og håndteret på korrekt vis. Denne forpligtigelse gælder også enhver situation, hvor der er mistanke, men ikke vished, om at der kan være en overtrædelse undervejs. Hver gang en medarbejder eller leverandør ikke lever op til de etiske og juridiske forpligtigelser, kan det få dybtgående og negativ indflydelse på vores medarbejdere og virksomhed. Gambro opfordrer derfor alle medarbejdere til at oplyse om ulovligheder og stille spørgsmål, hvis de har nogen som helst mistanke om en mulig overtrædelse af loven eller vores Standards of Business Conduct. Gambro er dedikeret til at tage sig af de problemstillinger, medarbejderne står overfor, og ønsker at fremme åbenheden omkring etiske og juridiske spørgsmål blandt medarbejderne. Garanti for udeblivelse af repressalier For at sikre at medarbejderne er trygge ved at komme med oplysninger om reelle og mulige problemer, vil Gambro ikke tolerere chikane af eller repressalier mod en medarbejder eller en anden person, der i god tro kommer med oplysninger om en kendt eller mulig overtrædelse af loven eller vores Standards of Business Conduct. Derudover vil der i alle sager være tavshedspligt i den udstrækning, det kan lade sig gøre i henhold til den gældende lovgivning og Gambros behov for at undersøge sagen nærmere. Selvom det at træde frem med oplysninger ikke giver en medarbejder immunitet, hvad angår konsekvenserne af forkert adfærd, vil en medarbejder, der kommer med oplysninger i god tro, blive beskyttet. Procedurer for fremførelse af betænkeligheder Medarbejderne opfordres til at gå til deres supervisor med eventuelle betænkeligheder, som de måtte have. Hvis en medarbejder af en eller anden årsag ikke er komfortabel med at gå til sin supervisor, kan vedkommende også leve op til sin forpligtigelse om at fortælle om sine betænkeligheder ved at kontakte: En repræsentant for personaleafdelingen Et medlem af den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen Et medlem af direktionsteamet Den Compliance-hotline, der kan bruges til at komme med oplysninger om betænkeligheder, ved hjælp af en telefonopringning eller online angivelse af betænkeligheden. Hvis denne metode bruges, er det muligt for vedkommende at forblive anonym, hvis dette ønskes. Undersøgelse af betænkeligheder Gambro tager alle henvendelser og betænkeligheder fra en medarbejder alvorligt. De vil alle blive grundigt undersøgt ud fra deres indhold, og der vil blive truffet nødvendige foranstaltninger, afhængigt af undersøgelsen. 13

14 Konklusion Vi er privilegeret ved at kunne arbejde sammen i en atmosfære af etisk korrekt adfærd og integritet. Hver enkelt Gambro-medarbejder forventes at være dedikeret til personligt at støtte op om, bidrage til og opretholde Gambros omdømme ved at leve op til de principper, der er angivet i Gambros Standards of Business Conduct samt virksomhedens underliggende politikker og procedurer. Gambros omdømme og succes afhænger af dette. Driv forretning på en etisk og sandfærdig måde Sørg for relevant indberetning af overtrædelser af en politik Global Standards of Business Conduct Skab et sundt og sikkert arbejdsmiljø Kvalitet i alt, hvad vi gør Kvalitet i alt, hvad vi gør 14 Sørg for, at medarbejder- og menneskerettigheder overholdes

15

16 HCDK4641_ Gambro Lundia AB Gambro AB Regeringsgatan 29 PO Box 7373 SE Stockholm Sweden Tel Fax

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere