Global Standards of Business Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Standards of Business Conduct"

Transkript

1 Global Standards of Business Conduct

2

3 En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse som en etisk ansvarlig og etisk drevet virksomhed. For at opnå dette mål er det yderst vigtigt, at vi etablerer et omfattende compliance-program. Et sådant program bidrager med værdi til vores virksomhed og forbedrer vores forretningsresultater, giver klare retningslinjer for vores medarbejdere, kunder og andre værdsatte interessenter samt hjælper med at reducere vores risikoniveau. Gambros forretningsmålsætninger kan ikke opnås uden tillid fra vores vigtigste interessenter lige fra vores kunder og de patienter, der er afhængige af vores produkter, til vores medarbejdere, aktionærer og offentlige myndigheder. Disse Standards of Business Conduct er en yderst vigtig del af den opgave, der består i at skabe og opretholde en sådan tillid. Det er et grundlæggende udtryk for den professionalisme, som vi stræber mod i alle dele af virksomheden, og den personlige integritet, som vi forventer af vores medarbejdere. Vores forretningsmæssige integritet er vigtig for vores succes, og hver enkelt medarbejder, der handler på vegne af Gambro, er ansvarlig for dets gode navn. Det er vores handlinger internt i og uden for virksomheden, både lokalt og globalt, der viser vores dedikation til en etisk og forsvarlig forretningsskik. Gambro forventer derfor, at hver enkelt medarbejder overholder de principper og retningslinjer, der er defineret i disse Standards of Business Conduct. Som en etisk og social ansvarlig organisation tilslutter Gambro sig også gældende internationale principper, bekræfter endnu engang sin støtte til menneskerettighederne, en fair arbejdsmarkedsadfærd og god miljømæssig praksis. Dette hæfte er udarbejdet for at angive retningslinjer for forventede standarder for adfærd, besvare spørgsmål om hensigtsmæssighed ved vores handlemåde og forklare, hvordan eventuelle lovovertrædelser eller brud på etiske principper, rapporteres internt i Gambro. Jeg anerkender, at de emner, vi står overfor hver dag, ofte er komplekse, og at flertallet af os ikke er juridiske eksperter. Det forventes dog af os, at vi bruger vores gode dømmekraft og sunde fornuft i vores bestræbelser på at overholde alle gældende krav og spørger andre til råds, når vi bliver usikre på vores forpligtigelser. På vegne af bestyrelsen og direktionsteamet vil jeg hermed gerne understrege betydningen af at overholde disse Standards of Business Conduct især indenfor vores virksomhed. Ulf Mattsson Koncerndirektør, Gambro

4 4

5 Indeks Anvendelse af Global Standards of Business Conduct 6 Gambro-kulturen 6 Grundlæggende standarder for handlemåde 7 Respekt for alle medarbejderes rettigheder; menneskerettigheder 8 Undgåelse af interessekonflikter 9 Opmærksomhed omkring medarbejdersundhed og -sikkerhed samt miljøet 10 Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger 11 Erhvervs- og regeringsrelationer 11 Indberetninger og regnskaber 12 Indberetninger om overtrædelser og videregivelse af oplysninger om betænkeligheder 13 Konklusion 14 5

6 Anvendelse af Global Standards of Business Conduct Disse Standards of Business Conduct gælder for alle hos Gambro fra bestyrelsen til hver enkelt medarbejder. Vi har alle en forpligtigelse til at overholde disse standarder. Gambro opfordrer også eftertrykkeligt vores leverandører, forhandlere, konsulenter og andre forretningspartnere til inden for deres interessesfære at leve op til de principper, der er angivet i disse standarder, som vil blive brugt ved vurdering af nuværende og potentielle partnere. Gambro-kulturen Gambro-kulturen er grundlaget for Standards of Business Conduct, der er baseret på følgende værdier: Fokus på vores kunder: Stræb altid efter at overgå kundernes forventninger og bibeholde patientsikkerhed og kvalitet som hovedprioritet. Ansvarlighed: Som virksomhed og som enkeltperson er det vigtigt, at vi holder os selv ansvarlige over for vores kunder, teammedlemmer og partnere ved at leve op til det, vi forpligtiger os til. Teamwork: Medarbejderne er virksomhedens største aktiv, og teamwork er nøglen til vores succes. Integritet: Driv forretning på en etisk måde med mod til at gøre det rigtige. Resultater: Vi søger hele tiden nye veje til forbedring af vores forretning. 6

7 Grundlæggende standarder for handlemåde Kvalitet i alt, hvad vi gør Gambro driver forretning for med vores produkter at redde og forbedre livet for patienter. Gambro er dedikeret til udvikling, fremstilling og levering af produkter og tjenester med optimal sikkerhed og af den højeste kvalitet for at opnå en forbedret patientbehandling. Denne dedikation til kvalitet og sikkerhed er et ansvar, der deles af alle medarbejdere. Hver enkelt medarbejder forventes at stræbe efter det optimale i alt, hvad de gør, for at sikre, at deres aktiviteter er rettet mod det, der bedst fremmer vores patienters og kunders langsigtede interesser. Driv forretning på en etisk måde Gambro forventer, at alle medarbejdere handler etisk og med integritet, og at de udviser social og miljømæssig ansvarlighed i udførelsen af deres job. Vores kunder, de patienter, de betjener, og de mange regeringsorganer, der fører kontrol med og regulerer vores forretninger, forventer intet mindre. Vores succes afhænger i vid udstrækning af, at vi lever op til disse forventninger. Vær sandfærdig Gambros dedikation til etik og integritet i vores forretningsførsel inkluderer en særlig vægt på sandfærdig. Vi skal være sandfærdige i al kommunikation med hinanden, vores kunder og med regeringsorganer. Kun ved at være ærlige og imødekommende vil vores virksomhed kunne leve op til den respekt og tillid, som vi har brug for for at opnå vores forretningsmålsætninger. Overhold alle love og lovgivningsmæssige krav Hver enkelt medarbejde skal være omhyggelig med at overholde alle de love og lovgivningsmæssige krav, der er gældende for Gambro. Hvis bare én medarbejder overtræder disse, kan det forårsage stor skade på vores virksomheds omdømme og mulighed for fortsat forretningsførsel, og det kan kompromittere mange andre medarbejderes indsats og resultater. Vær bekendt med lovgivningen Vores forpligtigelse til at overholde loven kræver, at vi er bekendt med lovgivningen. Hver enkelt medarbejder forventes at være bekendt med de grundlæggende love og lovgivningsmæssige krav, der gælder specielt for vedkommendes job, samt dem, der generelt påvirker vores branche. Gambro er en multinational virksomhed. Lovgivningen i ét land kan påvirke Gambros forretninger i et andet land. I sådanne tilfælde forventes medarbejderne at rådgive de kolleger, som dette måtte påvirke, om den relevante lovgivning, og at hjælpe dem med at overholde en sådan lovgivning. I tilfælde, hvor der er konflikt mellem mere restriktive love og lovgivningskrav og disse Standards of Business Conduct, har loven forrang. Hvad dette angår, har lederne hos Gambro et særligt ansvar for at sikre, at deres direkte underordnede forstår og efterlever disse Standards of Business Conduct, og de skal træffe hurtige og passende foranstaltninger, hvor der er mistanke om en overtrædelse af loven eller virksomhedens politik. Det vigtigste er at være velinformeret da uvidenhed om loven kan medføre alvorlige konsekvenser for Gambro. 7

8 Respekt for alle medarbejderes rettigheder; menneskerettigheder Lige muligheder Gambro stræber mod at tiltrække og holde på de bedst kvalificerede medarbejdere og give alle mulighed for at udvikle sig. Hver enkelt medarbejder har ret til at blive behandlet med værdighed og respekt af hans eller hendes supervisorer, leder, underordnede og kolleger. Gambro tolererer ikke nogen former for forskelsbehandling eller chikane (inklusive forskelsbehandling ved ansættelse, løn, mulighed for uddannelse eller forfremmelse) på grundlag af race, etnisk eller national oprindelse, kaste, religion, køn, alder, seksuel orientering, handicap, fagforeningsmedlemskab, politisk overbevisning eller noget andet grundlag, der er forbudt ved lov. Samtidigt vil Gambro til fulde leve op til sine lovgivningsmæssige forpligtigelser om at beskytte sine medarbejdere. Vold på arbejdspladsen Gambro tolererer på ingen måde nogen former for vold på arbejdspladsen, trusler om vold eller intimidering og handler hurtigt og med passende foranstaltninger over for enhver forekomst af sådanne. Organisationsfrihed Gambro respekterer hver enkelt medarbejders ret til at deltage eller ikke deltage i kollektive forhandlinger, overenskomster og anden kollektiv aktivitet i henhold til gældende lovgivning. Menneskerettigheder Gambro støtter og respekterer beskyttelsen af de internationalt erklærede menneskerettigheder. Gambro forventer derfor, at hver enkelt medarbejder handler i overensstemmelse med teksten og ånden i disse principper. 8

9 Undgåelse af interessekonflikter Undgå selv antydningen af en interessekonflikt En medarbejder må ikke bruge sin stilling hos Gambro til personlig vinding eller til at fremme et familiemedlems interesser. Hver enkelt medarbejder hos Gambro er forpligtiget til at føre forretning på en måde, der er lever op til de højeste etiske krav inden for forretningsførsel, uden nogen former for potentielle personlige eller private forretningsinteresser, der kan påvirke vedkommendes dømmekraft negativt. Medarbejdere forventes at undgå situationer, også selvom de kun har antydningen af en interessekonflikt over sig, da selv antydningen af en konflikt kan skade Gambros omdømme, underminere tilliden blandt medarbejderne og koste virksomheden kundernes, patienternes og offentlige myndigheders respekt. Gambro forventer af medarbejderne, at de overholder disse regler med stor omhyggelighed og opmærksomhed, og at de får afklaret tvivlssituationer ved at spørge deres supervisor til råds samt, hvor det er påkrævet, indhenter virksomhedens tilladelse. Indhentning af tilladelse for eksterne forretningsinteresser Medarbejdere må ikke påtage sig ekstern beskæftigelse, der kan have indflydelse på deres evne til fuldt ud at leve op til deres forpligtigelser hos Gambro. Alle medarbejdere skal oplyse om og indhente tilladelse fra et medlem af ledelsen, som er udpeget af virksomheden, før de påtager sig ekstern beskæftigelse, konsulentroller eller omfattende politiske eller samfundsmæssige opgaver, der kræver aktiv deltagelse inden for normal arbejdstid, da sådanne aktiviteter kan påvirke medarbejderens evne til at udføre sit job effektivt. Indhentning af tilladelse til eksterne engagementer En medarbejder må ikke stå for eller deltage i et eksternt engagement (f.eks. en forelæsning eller tale) uden for Gambro, hvor emnet har relation til Gambros forretningsområde eller medarbejderens arbejde for virksomheden uden forudgående tilladelse fra medarbejderens supervisor og de eventuelle medlemmer af ledelsen, der kan være udpeget af virksomheden. 9

10 Opmærksomhed omkring medarbejdersundhed og -sikkerhed samt miljøet Gambro tror på vigtigheden af at værne om sine medarbejderes sikkerhed og helbred, samt af at beskytte miljøet, og stræber mod fortsat at forbedre sine miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige resultater. Overholdelsen af lovgivningen om miljø, sundhed og sikkerhed er alle medarbejderes ansvar. Gambros ledere er ansvarlige for medarbejdersikkerheden og overholdelsen af lovgivningen om miljø, sundhed og sikkerhed, og de skal gribe ind, hvis de oplever handlinger og betingelser, der ikke er sikre. Sundhed og sikkerhed Gambro stræber mod at sikre, at medarbejderne forstår principperne om forebyggelse og de sundheds- og sikkerhedsprocedurer, der gælder for deres jobfunktion. Ledere og supervisorer er ansvarlige for at give medarbejderne adgang til de værktøjer, der er nødvendige for at få succes på jobbet, og for at sikre, at alle sikkerheds- og sundhedspolitikker og -procedurer overholdes. Sikkerhed er relevant for alle, det er derfor hver enkelt medarbejders ansvar at indberette eventuelle potentielt usikre forhold. Miljø Som en samfundsansvarlig virksomhed stræber Gambro mod at føre forretning på en sikker og bæredygtig måde. Med dette mener vi, at Gambro vil opfylde nutidens behov, uden at kompromittere fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov. Vi stræber mod at anvende en ansvarlig miljømæssig praksis i vores produktdesign og i vores fremstillingsprocesser og systemer for at minimere påvirkningen af miljøet. Medicin og alkohol Gambro har som producent af medicinsk udstyr et grundlæggende ansvar overfor sine kunder og overfor de patienter, der behandles med produkterne, for at sikre den højeste kvalitet, sikkerhed og effektivitet af produkterne. For at Gambro kan leve op til dette ansvar og opretholde medarbejdernes høje professionelle standarder, er Gambro dedikeret til at opretholde en medicin- og alkoholfri arbejdsplads. Et sådant krav vil også have en positiv effekt internt i Gambro i og med, at det giver et sikrere arbejdsmiljø. Hvis en medarbejder indtager lægeordineret medicin, der kan nedsætte vedkommendes arbejdsevne, skal han eller hun sørge for de nødvendige foranstaltninger på arbejdspladsen. Sikkerhed Opretholdelsen af sikkerhed er et ansvar som medarbejderne og Gambro er fælles om. En effektiv sikkerhed og beskyttelse af Gambros medarbejdere, ejendom, udstyr og tilbehør afhænger af samarbejdet med og hjælp fra alle medarbejdere. Gambro tager de nødvendige forebyggende foranstaltninger ud fra de identificerede sikkerhedsrisici for at skabe en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. 10

11 Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger Medarbejderne har pligt til at være loyale over for virksomheden og forventes, som en del af denne pligt, at beskytte Gambros fortrolige oplysninger. Misbrug eller retsstridig offentliggørelse af fortrolige oplysninger til tredjepart (inklusive venner og familiemedlemmer) kan være ekstremt skadeligt for Gambros forretning og dets forretningspartnere. Erhvervs- og regeringsrelationer Fair konkurrence Gambro vil deltage på markedet med stor energi, fairness og i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning. Gambro og dets medarbejdere skal respektere principperne og reglerne for fair konkurrence og vil ikke overtræde gældende kartellovgivning eller -principper. Generelt set forbyder denne lovgivning og disse principper enhver aftale mellem konkurrenter, hvad angår begrænsningen i konkurrencefriheden ved brug af bl.a. unfair konkurrence. Kartellovgivningen eller -principperne gælder for alle forretningsaspekter, uanset deres form, samt for forretningsførsel generelt. Overtrædelsen af denne lovgivning kan medføre alvorlige sanktioner for Gambro og dets medarbejdere. Alle aftaler med konkurrenter eller med andre tredjeparter, der potentielt kan begrænse en fair konkurrence, skal først gennemlæses og godkendes af Gambros juridiske afdeling. Forretningspartnere, offentlige myndigheder og kunder Gambros relationer og interaktion med forretningspartnere og kunder skal karakteriseres ved at være fair og ærlig. Forretningsskikke varierer fra land til land. Alle medarbejdere skal dog overholde Gambros høje etiske standarder og de eventuelle overordnede forretningsskikke, der gælder for hvert forretningsmiljø. Lovstridige incitamenter Gambro vil ikke tilbyde eller acceptere lovstridige incitamenter eller nogen form for bestikkelse. Gambro vil ikke tilbyde betalinger, økonomiske fordele, gaver eller tjenester til nogen i modstrid med gældende lovgivning eller regler, eller andre lovgivningsmæssige krav. Dette inkluderer kunder, potentielle kunder eller repræsentanter fra offentlige myndigheder. Selvom det ikke er i modstrid med nogen lov eller regel, må der ikke tilbydes betalinger eller gaver, hvis dette strider mod den generelt accepterede forretningsskik. 11

12 Erhvervs- og regeringsrelationer (fortsat) Regeringsorganer Gambros forretningsområde er yderst reguleret, og vi er forpligtiget til at indsamle og opdatere utallige journaler og store mængder information samt indsende rapporter til forskellige regeringsorganer i hele verden. Vi skal leve op til alle disse krav efter bedst formåen. Skødesløshed kan i sig selv udgøre en lovovertrædelse i nogle tilfælde og kan stille spørgsmålstegn ved Gambros dygtighed og intentioner. Derfor forventer Gambro, at alle medarbejdere, der udarbejder oplysninger, journaler eller dokumenter, der skal sendes til offentlige myndigheder, eller på anden vis har kontakt til sådanne myndigheder, udfører dette job med den største omhyggelighed og integritet. Politisk engagement Gambro står for politisk neutralitet, hvad angår politiske emner, partier og repræsentanter. Gambros navn og interesser må ikke bruges til at fremme politiske dagsordner, der ikke er relateret til vores forretningsmålsætninger. Når medarbejderne ikke handler på vegne af Gambro, er de velkommen til at deltage i den politiske proces som ansvarlige borgere. Indberetninger og regnskaber Alle økonomiske indberetninger og regnskaber skal udfærdiges og indberettes i henhold til Gambros ledelsespolitikker, overholde de generelt accepterede lokale regnskabsprincipper og give et retvisende billede af Gambros økonomiske tilstand, driftsresultater og et klart billede af dets forretningstransaktioner, aktiver og passiver. Gambro overholder de internationale regnskabsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS), hvor disse er gældende for det marked, hvor indberetningen finder sted. Gambro stræber mod at indsende åbne, retvisende, relevante, rettidige og forståelige oplysninger. 12

13 Indberetninger om overtrædelser og videregivelse af oplysninger om betænkeligheder Pligt til at stå frem Som en del af vores dedikation til en etisk og juridisk korrekt adfærd kræver Gambro af hver enkelt medarbejder, at vedkommende er parat til at fortælle virksomheden om en faktisk eller mulig overtrædelse af lovgivningen eller etiske standarder, så dette kan blive undersøgt og håndteret på korrekt vis. Denne forpligtigelse gælder også enhver situation, hvor der er mistanke, men ikke vished, om at der kan være en overtrædelse undervejs. Hver gang en medarbejder eller leverandør ikke lever op til de etiske og juridiske forpligtigelser, kan det få dybtgående og negativ indflydelse på vores medarbejdere og virksomhed. Gambro opfordrer derfor alle medarbejdere til at oplyse om ulovligheder og stille spørgsmål, hvis de har nogen som helst mistanke om en mulig overtrædelse af loven eller vores Standards of Business Conduct. Gambro er dedikeret til at tage sig af de problemstillinger, medarbejderne står overfor, og ønsker at fremme åbenheden omkring etiske og juridiske spørgsmål blandt medarbejderne. Garanti for udeblivelse af repressalier For at sikre at medarbejderne er trygge ved at komme med oplysninger om reelle og mulige problemer, vil Gambro ikke tolerere chikane af eller repressalier mod en medarbejder eller en anden person, der i god tro kommer med oplysninger om en kendt eller mulig overtrædelse af loven eller vores Standards of Business Conduct. Derudover vil der i alle sager være tavshedspligt i den udstrækning, det kan lade sig gøre i henhold til den gældende lovgivning og Gambros behov for at undersøge sagen nærmere. Selvom det at træde frem med oplysninger ikke giver en medarbejder immunitet, hvad angår konsekvenserne af forkert adfærd, vil en medarbejder, der kommer med oplysninger i god tro, blive beskyttet. Procedurer for fremførelse af betænkeligheder Medarbejderne opfordres til at gå til deres supervisor med eventuelle betænkeligheder, som de måtte have. Hvis en medarbejder af en eller anden årsag ikke er komfortabel med at gå til sin supervisor, kan vedkommende også leve op til sin forpligtigelse om at fortælle om sine betænkeligheder ved at kontakte: En repræsentant for personaleafdelingen Et medlem af den juridiske afdeling eller compliance-afdelingen Et medlem af direktionsteamet Den Compliance-hotline, der kan bruges til at komme med oplysninger om betænkeligheder, ved hjælp af en telefonopringning eller online angivelse af betænkeligheden. Hvis denne metode bruges, er det muligt for vedkommende at forblive anonym, hvis dette ønskes. Undersøgelse af betænkeligheder Gambro tager alle henvendelser og betænkeligheder fra en medarbejder alvorligt. De vil alle blive grundigt undersøgt ud fra deres indhold, og der vil blive truffet nødvendige foranstaltninger, afhængigt af undersøgelsen. 13

14 Konklusion Vi er privilegeret ved at kunne arbejde sammen i en atmosfære af etisk korrekt adfærd og integritet. Hver enkelt Gambro-medarbejder forventes at være dedikeret til personligt at støtte op om, bidrage til og opretholde Gambros omdømme ved at leve op til de principper, der er angivet i Gambros Standards of Business Conduct samt virksomhedens underliggende politikker og procedurer. Gambros omdømme og succes afhænger af dette. Driv forretning på en etisk og sandfærdig måde Sørg for relevant indberetning af overtrædelser af en politik Global Standards of Business Conduct Skab et sundt og sikkert arbejdsmiljø Kvalitet i alt, hvad vi gør Kvalitet i alt, hvad vi gør 14 Sørg for, at medarbejder- og menneskerettigheder overholdes

15

16 HCDK4641_ Gambro Lundia AB Gambro AB Regeringsgatan 29 PO Box 7373 SE Stockholm Sweden Tel Fax

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere