Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifs Etikpolitik - hovedprincipper"

Transkript

1 Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar Den revideres årligt. 1 FORORD IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER LOVE OG REGELSÆT PÅ ARBEJDSPLADSEN OS OG VORES KUNDER FORRETNINGSMÆSSIG ETIK HEMMELIGHOLDELSE VORES SOCIALE ANSVAR EGNE FEJL OG MANGLER INTERN INFORMATION OG UDDANNELSE SELSKABSLEDELSE... 5

2 1 FORORD Hvorfor er etikområdet vigtigt for If? Det korte svar er, at det ganske enkelt er rigtigt at handle etisk korrekt. Men der er også rent forretningsmæssige grunde. Høje etiske standarder er afgørende for at sikre vores kunders fortsatte tillid og dermed succes for vores virksomhed. Forsikring er et spørgsmål om tillid: Vi sælger et løfte om at ville hjælpe vores kunder, og den hjælp skal ofte gives, når kunden er i en meget sårbar situation. At gøre det rette på sådanne tidspunkter, at vise at vi virkeligt fortjener vores kunders tillid, er fuldstændigt afgørende. Vi er også nødt til at handle som et ansvarligt medlem af samfundet, således at vi vinder og fortjener respekt hos den brede offentlighed, investorer og tilsynsmyndigheder. Derudover er det at opføre sig etisk korrekt en vigtig byggesten til, at If kan være den type arbejdsgiver, vi ønsker at være, og til at skabe en kultur, der hjælper os med at tiltrække nye medarbejdere. Etik handler om, hvad der er det rette at gøre, og hvordan man skal opføre sig. I den henseende er Ifs eksistensgrundlag udelukkende de kollektive handlinger og adfærden hos alle vores medarbejdere. If har indført politikker, systemer og processer for at sikre etisk adfærd i alle dele af virksomheden, men dybest set vil intet blive til virkelighed, medmindre hver og en af os handler på en etisk måde i overensstemmelse med vores politikker og værdier. Etik starter med os selv. Du er den nøgleperson, der skal sikre, at vi lever op til vores etiske politik. Politikken er en del af Ifs Risk Management System. 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER En høj etisk standard er en forudsætning for langsigtet succes If og dets medarbejdere handler retfærdigt, anstændigt og ærligt og med en høj grad af integritet. Alle mennesker er ligeværdige Vores kultur skal fremme lighed og mangfoldighed, og vi accepterer ingen forskelsbehandling af nogen art. 3 LOVE OG REGELSÆT Vi følger love og bestemmelser Såfremt lovene og bestemmelserne er mindre strenge end vores egen standard, skal vi anvende Ifs standard, medmindre andre instruktioner er givet. Vi har gode relationer med offentlige myndigheder Et velfungerende, sundt og stabilt forsikringsmarked er af stor betydning for samfundet som helhed. Der er således et naturligt behov for tilsynsmyndighederne. If stræber efter gennemsigtighed og gensidig respekt i forhold til kontrol- og tilsynsmyndigheder samt andre offentlige myndigheder. 4 PÅ ARBEJDSPLADSEN Vi er ansvarlige for udøvelsen af sund dømmekraft Vi optræder som modne og ansvarlige personer, der udøver sund dømmekraft og tænker selvstændigt. Det faktum, at noget ikke er udtrykkeligt forbudt i vores politikker, gør det ikke rigtigt. Vi behandler hinanden med respekt Vi behandler hinanden med gensidig respekt, tillid og omsorg. Vi arbejder aktivt imod diskriminering og mobning 1

3 Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination, chikane, mobning eller anden form for fysisk eller psykisk mishandling. Vores beslutninger om ansættelse, forfremmelse, udvikling og kompensation er udelukkende baseret på medarbejdernes evner og færdigheder og må aldrig være baseret på irrelevante faktorer, såsom køn, alder, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller seksuel orientering. Vi respekterer beskyttelsen af personlige oplysninger Vi respekterer den grundlæggende ret til privatlivets fred. Personlige oplysninger om ansatte skal indhentes korrekt og lovligt, være relevante for deres formål og skal behandles med den yderste omhu. Vi har et godt samarbejde med de faglige organisationer If stræber efter en konstruktiv og tillidsfuld dialog med medarbejderne og deres valgte repræsentanter, såsom fagforeninger, med det formål at udvikle If og sikre en korrekt behandling af alle medarbejdere. Vi tager ansvar for virksomhedens aktiver Vi behandler Ifs aktiver og det udstyr, vi bruger i vores arbejde, på en ansvarlig måde. Ifs aktiver må ikke anvendes til private formål eller for egen vindings skyld. Vi har et sikkert og sundt arbejdsmiljø If tilsigter at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. If arbejder kontinuerligt med sundhedsfremme og rehabilitering. Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden. Den eneste undtagelse er, at en ansvarlig brug af alkohol kan være tilladt i forbindelse med kundepleje. Ifs medarbejdere må ikke bruge narkotika. Uden for arbejdstiden Vi forventer, at Ifs medarbejdere udøver sund dømmekraft og forsigtighed, også hvad angår aktiviteter uden for arbejdet. Medarbejdere må for eksempel ikke deltage i faglige eller private aktiviteter, der konkurrerer med If. Desuden bør ansatte sørge for, at personlige meninger og kommentarer i private sammenhænge eller i sociale medier ikke opfattes som havende forbindelse med If. 5 OS OG VORES KUNDER Vi behandler vores kunder med respekt Vi er hjælpsomme over for vores kunder, vi handler pragmatisk og med respekt for den enkelte kundes situation. Vi er nemme at nå og forstå Vi er nemt tilgængelige i både eksterne og interne situationer. Vi kommunikerer på en enkel, ligefrem og tydelig måde. Vi er pålidelige Vores beslutninger og vores tilbud er gennemsigtige. Vi behandler vores kunder retfærdigt. Vi handler hurtigt. Præmier eller andre priser skal angives tydeligt, så kunden kan vurdere prisniveauet og foretage retfærdige sammenligninger med andre alternativer. Vi vil tydeligt begrunde vores beslutninger, så kunderne forstår dem. Vi gør det nemt for kunderne at klage, hvis de er utilfredse Vi vil oplyse kunden om mulighederne for en ny afgørelse i forbindelse med dennes krav. Kunden skal henvises til den 2

4 relevante myndighed, i de fleste If-lande til forbrugerombudsmanden, og informeres om vores Kundepanel. Ifs markedsføringsaktiviteter skal være seriøse og professionelle Markedet eller individuelle kunder må aldrig gives et fejlagtigt eller overdrevet billede af If eller Ifs produkter. Oplysninger om, og sammenligninger med, konkurrenter skal være objektive og må ikke indeholde elementer af ringeagt. Konkurrentoplysninger må ikke anvendes uretmæssigt. 6 FORRETNINGSMÆSSIG ETIK Kvalitet og langsigtede overvejelser If står for høj kvalitet og sigter efter gode langsigtede resultater. Vi konkurrerer retfærdigt og ærligt Vi tror på åben og retfærdig konkurrence. Vi driver altid vores virksomhed i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen og andre love, der regulerer konkurrencen. Vi tilbyder ikke upassende gaver eller gæstfrihed Vi må ikke tilbyde gaver eller gæstfrihed af en værdi eller art, eller under omstændigheder, der kan anses som et forsøg på at få indflydelse på forretningsmæssige beslutninger. Moderate og rimelige gaver og gæstfrihed, som er sædvanlige i erhvervslivet, er normalt accepteret. Åbenhed, gennemsigtighed og korrekt registrering er vigtige elementer for påvisning af overholdelse i disse sager. Vi accepterer ikke upassende gaver eller gæstfrihed Vi må kun acceptere gaver og gæstfrihed, der tilbydes af andre, hvis de er rimelige i den pågældende forretningsmæssige sammenhæng, og de er inden for grænserne af sædvanlig forretningsmæssig adfærd, både når det gælder værdi og indhold. Med hensyn til gaver og gæstfrihed er vi styret af det svenske institut mod bestikkelses kodeks vedrørende gaver, incitamenter og andre fordele i erhvervslivet. Hvis kodekset afviger fra, hvad der er muligt i et land, hvor If driver forretning, skal reglerne eller et tilsvarende kodeks i det pågældende land finde anvendelse. Vores forretningsrelationer er professionelle Ifs forretningsmæssige beslutninger skal kun være baseret på forretningsmæssige overvejelser såsom spørgsmål om kvalitet, pris, kapacitet og tilsvarende. If indgår ikke aftaler med leverandører eller andre modparter, der i væsentlig grad har forsømt deres forpligtelser over for deres forretningspartnere, medarbejdere eller offentligheden. Vi undgår interessekonflikter Ifs medarbejdere bør undgå situationer, hvor deres personlige interesser kan være i strid med, hvad der er bedst for If. Skulle en interessekonflikt alligevel opstå, skal medarbejderen underrette sin leder, og en beslutning om, hvordan man håndterer situationen, skal træffes. Retfærdighed, åbenhed og gennemsigtighed er centrale elementer i at undgå eller håndtere interessekonflikter mellem If og dets kunder, og dette gælder også for en klar vejledning til kunden om, hvordan man bringer sagen videre til en relevant myndighed for at få en ny vurdering. Medarbejdere, der arbejder for If, må ikke håndtere nogen form for forsikring på vegne af sig selv, familiemedlemmer, slægtninge eller bekendte. Forsikring af denne type skal håndteres af en anden 3

5 medarbejder og godkendes af denne medarbejders leder. 7 HEMMELIGHOLDELSE Vi beskytter oplysninger om vores kunder Fuld tavshedspligt skal overholdes med hensyn til oplysninger om kundernes helbredsmæssige, økonomiske eller andre personlige oplysninger. Fortrolige oplysninger må ikke videregives til eller diskuteres med uautoriserede personer og må ikke opbevares, så uvedkommende kan få adgang til dem. Eventuelle andre oplysninger om kundens forhold skal også normalt behandles fortroligt. Ledere med særlige ansvarsområder kan ophæve fortroligheden i visse tilfælde, for eksempel i forbindelse med retssager. Den berørte kunde kan tillade If at bruge oplysninger offentligt, for eksempel med henblik på markedsføring. Vi beskytter vores forretningsmæssige oplysninger Oplysninger om Ifs produkter, forretningsmodeller og lignende, der ikke allerede er offentligt kendte, er enten interne eller fortrolige og må ikke videregives til tredjemand, medmindre der er forretningsmæssige grunde til at gøre det. Der skal udvises forsigtighed, når man optræder som taler ved eksterne konferencer, således at konkurrenter ikke får adgang til oplysninger, der er værdifulde for If. Vi overholder børsregler If ejes af Sampo plc, et børsnoteret selskab. If og dets ansatte skal således følge de relevante børsregler. 8 VORES SOCIALE ANSVAR If påtager sig et ansvar for de samfund, vi betjener If bestræber sig altid på at agere på en måde, der opfylder eller overstiger de etiske, juridiske, kommercielle og offentlige forventninger, som samfundet har til erhvervslivet. Vi handler ansvarligt og med et langsigtet perspektiv for at undgå erstatningskrav Vi arbejder for at forhindre fremtidige erstatningskrav, både på det samfundsmæssige plan, for eksempel via forskning og støtte inden for trafiksikkerhed, nye risici; samt på virksomheds- og detailniveau, for eksempel med brandsikring. Vi drager omsorg for miljøet Vi skal altid tilstræbe at finde den bedst mulige miljømæssige løsning for virksomheden, vores kunder, vores leverandører og vores partnere. Vi tilskynder og støtter vores leverandører og partnere i deres bestræbelser på at bruge mere miljøvenlige metoder i deres arbejde. Vi arbejder aktivt for at forhindre bedrageri og andre forbrydelser Som et førende forsikringsselskab er If forpligtet til at fremme et samfund, hvor alle kan leve sikkert. Vi arbejder for at forebygge kriminalitet, både på det samfundsmæssige niveau, såsom hvidvaskning af penge, og dagligdags forbrydelser, såsom indbrud og biltyveri, samt forbrydelser mod If og Ifs kunder, såsom forsøg på forsikringssvindel og interne uregelmæssigheder. 9 EGNE FEJL OG MANGLER Vi retter vores fejl If skal levere høj kvalitet i alle dele af vores forretninger. Vi arbejder systematisk med at identificere mangler og rette vores 4

6 fejl hurtigt. God håndtering af fejl kræver en positiv holdning og vilje til at gennemføre ændringer af alt lige fra kundeservice til vilkår og betingelser samt skadesafregning. Koncernens Etiske Komité Der skal være en Etisk Komité på koncernniveau. Vi lærer af vores fejl If støtter innovation og udvikling. Nye forbedringstiltag er nødvendige for fremtidig succes, men de lykkes ikke altid. Vi lærer af vores fejl, forbedrer vores processer og fortsætter med at afprøve nye måder at arbejde på. Vi gør det nemt for vores medarbejdere at rapportere fejl og forsømmelser Letanvendelige systemer til at rapportere, når noget går galt, er tilgængelige for alle. Rapportering af hændelser og forsømmelser indebærer at være loyal over for virksomhedens værdier. 10 INTERN INFORMATION OG UDDANNELSE Vi har løbende interne drøftelser om forretningsetik If arbejder aktivt for at stimulere en livlig intern debat om etik, for eksempel under kurser, interne seminarer og på den enkeltes arbejdsplads. Vi kræver, at alle medarbejdere samt konsulenter eller partnere følger vores etiske politik/etiske værdier Nye medarbejdere skal informeres om den etiske politik og bekræfte, at de har forstået den og forpligter sig til at følge den. Alle medarbejdere samt konsulenter skal mindes om deres tavshedspligt med hensyn til Ifs oplysninger. 11 SELSKABSLEDELSE Etikchefer inden for forretningsområderne Inden for hvert forretningsområde skal der være en Etikchef, som vil blive udpeget af lederen af forretningsområdet. 5

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer ADFÆRDSKODEKS Living Our Values Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer Opretholdelse af de højeste etiske standarder EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK

Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK 2000 Firmapolitik Ved at leve op til Colgates værdier - omsorg, globalt teamwork og fortsat forbedringoveralt i verden, har vi skabt os et omdømme som en virksomhed, der

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere