Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar Bornholm gør op med silotænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning"

Transkript

1 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 1 Februar 2013 Bornholm gør op med silotænkning

2 Resumé Det tværsektorielle samarbejde udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter og kulturer. Patienter og pårørende bliver ofte ufrivillige forløbskoordinatorer. Nogle patienter navigerer kompetent i farvandet mellem sektorerne, mens andre lider under mangelfuld koordination. Forbedring forudsætter både en tværgående ledelsesindsats og mest mulig aktivering af patienternes egne ressourcer. Kerneopgaven ser forskellig ud for de to sektorer, så hvordan kan fælles tværgående ledelsespraksis fremmes? Hvordan kan patienter bidrage til formulering af den fælles opgave i overgangene? Artiklen præsenterer et eksempel fra Bornholm på udvikling af en fælles brugerorienteret kultur med tværsektoriel ledelse. Erfaringerne peger på, at tværsektoriel ledelse styrkes ved, at mellemledere lærer hinanden bedre at kende på tværs af sektorer og at lederne får fælles erfaring i brugerinddragelse. Endelig er organisatorisk forankring og opbakning fra den øverste ledelse vigtig. Ledelse på tværs fra silo til samarbejde På Bornholm har ledelserne på hospitalet og i kom- munen sammen sat sig for at forbedre kvalitet og sammenhæng for patienterne på tværs af sektorskel gevinsten er åbenlys Af Lene Pedersen, Katrine Kirk og Anette Lykke Nielson Ledere i sundhedssektoren har hænderne fulde af udfordrin- ger, som ikke kan vælges fra; der er blandt andet et stort økonomisk pres og samtidige krav om kvalitetsforbedringer. Et af de store indsatsområder for kvalitetsforbedringer ligger i at skabe velfungerende patientforløb for de mange mennesker, som har behov for sundhedsydelser hos egen læ- ge, i kommunalt regi og på hospitalerne. Der er mange kulturelle, organisatoriske og økonomiske forskelle på sektorerne, som skal håndteres for at opnå et godt samarbejde. Ledere belønnes for præstationer og resultater de skaber indenfor deres egen organisation. Så hvad skal få ledere på hospitaler og i kommuner til at kaste sig ud i ressourcekrævende ledelsessamarbejde på tværs af sektorer, med tvivlsom udsigt til opbakning og belønning? Overgange råber på opgaveløsning og kvalitetsforbedringer Ledelsessamarbejdet på tværs er i stigende grad nødvendigt i takt 10 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

3 med kortere indlæggelsestider, samt øget ambulant og telemedicinsk behandling. Patienter tilbringer stadig kortere tid i specialiseret behandling på hospitaler og mere behandling sker i eget hjem. Det betyder at kompleksiteten er stejlt stigende for både borgere og professionelle. Borgerne kan for eksempel møde mange forskellige specialister, som ikke koordinerer deres undersøgelser, eller den tidligt hjemsendte patient kan føle sig afskåret fra kompetent hjælp til at vurdere sin tilstand. I hjemmeplejen møder de ansatte ofte borgere med et mere komplekst plejebehov end de er rustet til at håndtere. Der er brug for kompetenceudvikling i begge sektorer for at styrke fagligheden og koordinationen når patienterne skal have mere behandling og pleje i hjemmet. Interpersonelle relationer vigtigt indsatsområde Hvordan skal grænsefladerne mellem sektorerne håndteres? Jody Gittell har forsket i, hvad der skaber effektivitet i den amerikanske flyindu- stri og sundhedsvæsen. Hun påviser, at koordination ikke bare er en teknisk proces, men også en relationel proces som er afgørende for at skabe effektive arbejdsprocesser. Opbygning af gode interpersonelle relationer er et vigtigt indsatsområde for en vedvarende forbedring af kommunikation og koordinering på tværs af organisatoriske skel. Dette kan ikke klares alene på medarbejderniveau, men må understøttes af ledelsesmæssig opbakning og en kultur for bedre og tættere samarbejde i overgangene. Ledelsen skal skabe rammerne for styrkelse af de tværorganisatoriske relationer. Behov for nytænkning og ledelse på tværs De tværsektorielle patientforløb byder på høj kompleksitet, hvor roller og opgavefordeling kan være vanskelige at definere. Det illustrerer Vinge & Mogensen (2012) i et regnestykke: hvis vi tager en lille medicinsk afdeling med 5 læger og 10 sygeplejersker, der samarbejder med 5 kommuner, 3 koordinerende sygeplejersker og 20 praktiserende læger giver i alt potentielle samarbejdskonstellationer. Det er vel at mærke samarbejder, som skal ske på tværs af fagprofessioner med stærke fagkulturer med forskellige sprog og tilgange. Ledelsesudfordringen er stor. I takt med at specialisering, centralisering og standardisering øges, forbedres den kliniske kvalitet på de enkelte behandlinger. Samtidig bliver det sværere at imødekomme patienternes behov for sammenhæng, tilgængelighed (nærhed) og individuel tilrettelæggelse af behandlingen. (Se figur 1 på næste side.) Dilemmaet er ikke nemt at løse, men det tydeliggør behovet for nytænkning og ledelse på tværs af sektorer. Relationel koordinering styrker kvalitet og sikkerhed Vinge og Strandberg (2010) argu- menterer ligesom Gittell for, at ko- ordination defineres som en del af kerneydelsen. Øvretveit (2011 ) har gennemført et metastudie om evidensen for bedre klinisk koordination. En af konklusionerne er, at de SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

4 Figur 1: Et uløst dilemma. Kilde: foredrag af Morten Freil, største forbedringer af kvalitet og ef- Det centrale ved relationel koordifektivitet opnås i inter-organisatori- nering er at få opbygget en patientoske forbedringer for patienter med et rienteret kultur på et fundament af komplekst sygdomsbillede som for fælles mål, fælles forståelse af kereksempel hjertepatienter, ældre me- neopgaven, gensidig respekt og en dicinske patienter, og patienter med klar rollefordeling mellem aktørerne. blodpropper og blødninger i hjernen. Effektiviteten fremmes af, at kom- Navnlig i udskrivningssituationen munikationen mellem samarbejdser der meget kvalitetseffekt af en partnere er hyppig, rettidig, præcis tværorganisatorisk indsats. Gittell s og problemløsende. forskning dokumenterer, at jo højere grad af relationel koordinering der Mellemledere skal finder sted jo bedre bliver kvalite- inddrages og støttes ten, effektiviteten og sikkerheden Der er opmærksomhed i hele sundfor patient/borger. hedssektoren på uløste opgaver i overgangene, og ledere har øget fokus på vigtigheden af at skabe gode og sammenhængende forløb. Sundhedsaftalerne og forløbsprogrammerne er udviklet for at skabe en god ramme for det tværsektorielle samarbejde. Selv om disse beskriver en væsentlig del af opgaverne i overgangene, kan de ikke stå alene, (Nielsen-Man & Stougaard, ) Sundhedsaftalerne sikrer samarbejde på øverste ledelsesniveau, men mellemledelsen skal inddrages og støttes i at udmønte aftalerne. Praksisniveauet skal have opbakning til at prioritere det tværsektorielle samarbejde i deres daglige arbejde, for eksempel ved udskrivningssamtaler og konferencer med deltagelse af medarbejdere fra både kommune og hospital. Ledelserne i begge sektorer må sikre, at der arbejdes på fælles mål, at der er fælles forståelse af kerneopgaven og foretages løbende fælles prioriteringer, så strategierne omsættes til synlige resultater for patienter og borgere. Det betyder, at der er brug for viden og erfaringer om tværgående ledelse på mellemlederniveau, i samspillet mellem funk- 12 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

5 tioner, specialer, mellem ledelsesniveauer og i samspillet med patienter og borgere. Patienternes viden er nød- vendig i udviklingsarbejdet Patienter og pårørende spiller en sta- dig mere aktiv rolle i at få eget behandlingsforløb til at lykkes. De risikerer dog ufrivilligt at få rollen som ansvarlig forløbskoordinator hvis de skal opnå et effektivt behandlingsforløb, (Pedersen, 2011 ) For de patienter som ikke magter det, forringes patientsikkerheden og den patientoplevede kvalitet. Patienterne kan bidrage til udviklingen af det tværsektorielle samarbejde med afsæt i deres oplevelser med behandlingsforløb og sektorgrænser. Patienter og pårørende er en kilde til viden om, hvor der skal sættes ind, men de kan også bidrage med idéer til forbedringer. Det er derfor oplagt at involvere patienter og pårørende i udviklingsarbejdet, hvilket der findes et stort udvalg af metoder til at gøre. (Se for eksempel Enhed for Brugerundersøgelsers rapport (2011 )»Spørg brugerne«) Patientinddragelsen må ramme- sættes i udviklingen af det tværsektorielle samarbejde, så det bliver tydeligt at ansvaret for forløb ikke skal skubbes over på patienterne eller deres pårørende. Men kompleksiteten gør, at patienternes viden og aktive medvirken bliver væsentlige bidrag til effektive forløb. Opgaven er derfor, hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan gøre det nemmere for dem at påtage sig dette medansvar. Og ikke mindst hvordan vi skaber muligheder for borgere, som er sårbare pga. ringe socialt netværk. Dette kaldes patient empowerment. Region Hovedstaden udgav i 2012 en strategi for Patient Empowerment, som giver konkrete idéer til, hvorledes empowerment opgaven kan gribes an. Patienternes rolle i sundhedssektoren er under stor forandring. De og deres netværk bliver i stigende grad anerkendt som samarbejdspartnere. Dette indebærer, at der er brug for udvikling af kulturen i retning af mere brugerorientering, inddragelse og samarbejde på tværs af professioner og overgange. Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde er stiftet for at understøtte denne udvikling (Se Ledelse på tværs af Bornholm På Bornholm har ledelserne på hospitalet og i kommunen sammen sat sig for at forbedre kvalitet og sammenhæng for patienterne på tværs af sektorskel. Kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af fag og sektorer er sat i gang flere steder i det danske sundhedsvæsen, som svar på manglende koordination på tværs, ringe viden om hinandens arbejdsfelter, kulturer, kompetencer og vilkår. På Bornholm har man imidlertid erkendt, at det ikke er tilstrækkeligt, at uddanne medarbejderne sammen, der er også brug for at ledere på alle niveauer får viden om tværsektoriel ledelse og erfaring med brugerinddragelse. Den viden er nødvendig, når ledere skal være kulturskabende og innovative i det tværsektorielle samarbejde og i udviklingen af en mere brugerorienteret kultur som patient og borger oplever gør en forskel i deres forløb. SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

6 Mellemlederne skal»gå forrest«og være rollemodeller for medarbejdere, når der skal arbejdes med kulturen, udvikling af relationer og sammenhængskraft på tværs af sektorer. Med det udgangspunkt igangsatte ledelsen på Bornholms Hospital og Regionskommune i tæt samarbejde med HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i efteråret 2012 et tværsektorielt uddannelsesforløb for mellemledere. Hovedfokus i forløbet var på sektorovergange, tværfagligt samarbejde, brugerinddragelse og tværsektoriel ledelse og innovation. Uddannelsen for mellemlederne var et samlet forløb bestående af tre moduler af 2-3 dages varighed. Det gennemgående spørgsmål, som lederne bearbejdede i hele forløbet var, hvordan der kunne skabes forbedringer i koordinationen og samarbejdet på tværs, som kunne styrke kvalitet og sammenhænge for patient/borger på Bornholm? Hvordan var brugerne involveret? For at styrke ledernes kompetencer indenfor brugerinvolvering, blev de undervist i forskellige metoder til brugerinvolvering, og hvordan»patientens stemme«systematisk kan inddrages i klinisk praksis for at skabe nye erkendelser og indsatsområder til forbedringer. For at styrke brugerperspektivet blev borgere/patienter inviteret med på uddannelsen og indgik i direkte brugerinvolvering, hvor de bidrog med deres fortællinger og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Fortællingerne blev anvendt til videre refleksion hos mellemlederne i forhold til, hvor der kan sættes ind i det tværfaglige felt. Der indgik virksomhedsbesøg i forløbet, hvor lederne besøgte hinanden på tværs af sektorer, og hvor de tog billeder af hinandens ledelsespraksis til en fotosafari. Lederne arbejdede hele vejen igennem forløbet med en tværsektoriel samarbejdsøvelse, hvor de udviklede et fælles idékatalog for nytænkende indsatsområder til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. Indsatsområder fra idékataloget blev præsenteret for deltagernes ledere og samordningsudvalg. Hvordan er der skabt ledelsesopbakning og involvering? På Bornholm har der været nedsat en lokal planlægningsgruppe, med repræsentation fra hospitalsdirektion, virksomhedsledelser, afdelingsledelser og samordningsudvalg. Planlægningsgruppen har i samarbejde med en uddannelseskonsulent fra HR og Uddannelse udfærdiget en behovsafdækning og en beskrivelse af de kompetencer, der skulle styrkes hos mellemlederne. Den øverste ledelse og samordningsudvalget har været aktivt forpligtet og involveret og har vist deres opbakning ved at være synlige og deltage ved forløbets startseminar og ved den afsluttende præsentation og dialog om idékatalogets indsatsområder. Samordningsudvalget har idékataloget som dagsordenpunkt til deres kommende møde, hvor de vil prioritere og udarbejde konkrete planer for igangsættelse af indsatsområder. Eksempler fra Idekataloget Fælles kompetenceudvikling (hjertestopbehandling, forflytninger, hygiejne, sårpleje m.m.) 14 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

7 Rotations- og observationspraktikker Tværsektorielt ledernetværk Sammenhængende træningsforløb i terapien et fælles område Kommunalt ansatte praktiserende læger Fælles instrukser og vejledninger Fælles it-system og journal Fælles informationsmateriale Mere direkte dialog og kontakt i det daglige Erfaringer og resultater»når dem og os bliver til vi, så er det, at vi for alvor kan tale om, at vi har et fælles mål for det gode og sammenhængende patientforløb i det samlede sundhedsvæsen«, siger vicedirektør for Bornholms Hospital Susanne Poulsen om det tværsektorielle uddannelsesforløb for mellemledere. Erfaringer og nuværende resultater fra det tværsektorielle forløb taler sit tydelige sprog hos både deltagere og ledere uddannelsesforløbet er klart med til, at styrke samarbejdet og forståelsen af hinanden på tværs og med til at bygge bro mellem sektorer og forskellige kulturer, hvilket ses i udtalelser fra deltagerne. Deltagerne interviewede hinanden ved en Simultan Survey, der blev brugt som evalueringsmetode. Mellemlederne pegede på nogle visionære og konkrete indsatsområder til forbedringer samordningsudvalget greb bolden og har engageret sig i den videre plan for indsatsområderne. Denne forankring sandsynliggør, at forløbet vil præge udviklingen i de involverede organisationer og Figur 2: Udpluk deltagerudtalelser række ind i det fremtidige tværsektorielle samarbejde og øge sammenhængskraften til gavn for patient, borger og de sundhedsprofessionelle på Bornholm.»Et godt samarbejde på mellemlederniveau er meget vigtigt for borgerne. Mellemlederne er rollemodeller og trendsættere for medarbejderne, som er tættest på borgerne. Når de taler om hinanden med større faglig respekt, så skaber det et rigtig godt grundlag for samarbejde om SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

8 borgernes forløb«, understreger Vibeke Juel Blem, sundhedschef i Bornholms Regionskommune. Hun glæder sig over, at koordineringen er blevet lettere. Forløbet har sat fokus på, at overgange betyder, at data går tabt. Men også at kommunikationen kan forbedres indenfor de enkelte sektorer. Der er fx sat fokus på, hvorvidt visitering kan gøres på en anden måde, med en mere direkte kommunikationsvej? Et af resultaterne fra ledelsesforløbet er, at der er skabt netværk og relationer på tværs af sektorgrænser, hvor mellemlederne ikke længere er fremmede for hinanden, men kan bruge hinanden aktivt. Det er blevet lettere at ringe til en kollega i den anden sektor også selv om det er fredag aften! Vicedirektør Susanne Poulsen siger:»vi har fået styrket den gensidige tillid på tværs af sektorer det har styrket samarbejde og kommunikation, hvilket er en nødvendig forudsætning for at skabe de gode patientforløb. Der er simpelthen bonuspoint, når vi vælger at sætte lederne på fælles tværsektoriel skolebænk. Udover at de får det samme faglige fundament, styrkes de Om forfatterne Lene Pedersen. Partner i PAR3 og forfatter til bogen»patientinddragelse«, Hans Reitzels Forlag. Specialiseret i brugerinddragelse samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Har solid erfaring indenfor ledelses- og organisationsudvikling med 10 års selvstændig konsulentvirksomhed og 10 års erfaring som HR konsulent i Novo Nordisk. Master i Organisationspsykologi og Voksenuddannelse. Katrine Kirk. Partner i PAR3 og cand. Merc. Leveret rådgivning, foredrag og facilitering af patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedssektoren siden Solid erfaring med brugerinddragelse på forskellige niveauer i sundhedssektoren og bidraget til flere publikationer om emnet. Flere års erfaring med ledelses- og styringsredskaber, bla Lean fra ansættelser i Implement og Økonomistyrelsen. Anette Lykke Nielson. Uddannelseskonsulent i HR og Uddannelse, Region H. Sygeplejerske med 10 års erfaring fra det kliniske felt og har de sidste 15 år arbejdet med kompetence- og organisationsudvikling i sundhedsvæsenet. Erfaring med tværsektorielle uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere og er kursusleder for Facilitatoruddannelsen for interprofessionel læring og samarbejde. 16 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

9 kollegiale relationer, og så er det, at det for alvor begynder at rykke.«fælles forståelse, forbedringer og praksis De bornholmske erfaringer viser allerede, at styrkelse af den relationelle koordinering giver store gevinster. Et fælles tværsektorielt uddannelsesprogram har skabt grundlag for denne udvikling, og det forventes at patientforløbene vil blive mærkbart bedre, efterhånden som forandringerne implementeres. Virksomhedsbesøg og fælles brugerinddragelse har bidraget til at skabe fælles forståelse for opgaven og givet grundlag for at arbejde med fælles forbedringer af patientforløb. De fælles praksisser kan ses som tegn på, at en mere tværgående kultur er ved at udvikles. Både Gittell s forskning og Bornholms erfaringer peger på, at en strategi for tværsektoriel ledelse kun lykkes, hvis alle niveauer er involverede, fra den øverste ledelse til udførende led. Endvidere er det vigtigt, at lederne samarbejder om inddragelse af brugerne med fokus på den fælles kerneopgave. Mellemlederne spiller en central rolle i at få styrket samarbejdet og ledelse på tværs, hvis det skal lykkes at få skabt en fælles kultur og bevæge sig fra silotænkning til koordination og samarbejde på tværs. I dette kulturarbejde må patien- Litteratur tens og borgerens stemmer aktivt inddrages, for at udvikle kvalitet, der retter sig mod et bedre og mere sammenhængende forløb. Kommentér artiklen på DSSnets forum Gittell, Jody Hoffer (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet, Munksgaard, Gut, Rikke & Freil, Morten (2008): Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde, Månedsskrift for praktiserende Læger, Nielsen-Man, Marit (20 11 ): Kommunen og sundhedsaftalerne, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, okt Pedersen, Lene (20 11 ): Patientinddragelse, Hans Reitzels Forlag, Pedersen, Lene (2012): Paradigmeskift, patienter bliver borgere. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, feb Sidsel Vinge og Torben Mogensen (2012),»Det usammenhængende sygehusvæsen under behandling«. Kapitel 6 i antologien Sund ledelse. Udgivet af Danske Regioner og Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. Vinge og Strandberg-Larsen (2010): Kontinuitet og koordination i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger 172/ Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden (2012). Patient Empowerment Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde: Øvretveit, John D. (20 11 ) Does clinical coordination improve quality and save money? The Health Foundation, June Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, (20 11 ). Spørg brugerne, en guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i Sundhedsvæsenet. SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

10

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I de kommunale sundhedsmæssige tilbud

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Don t get it perfect get it going

Don t get it perfect get it going Don t get it perfect get it going Effektiv cocktail af kvalitetsudvikling og innovation har skabt forandringer i en medicinsk afdeling Af Marianne Toppenberg, Ulla Grøn, Henriette Honoré og Bente Dam På

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

HVAD ER PERSPEKTIVET FOR INDRETNINGEN AF SUNDHEDSVÆSENET?

HVAD ER PERSPEKTIVET FOR INDRETNINGEN AF SUNDHEDSVÆSENET? Region Hovedstaden, 19. marts 2012 Medicinske Patienter HVAD ER PERSPEKTIVET FOR INDRETNINGEN AF SUNDHEDSVÆSENET? Sidsel Vinge Ph.d., cand.merc. Senior projektleder ved Dansk Sundhedsinstitut siv@dsi.dk

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Illustrationer : Jens Hage (www.hage.dk) Grafik : Region H Design 2. oplag, 2013 Arbejdsgruppe : Aino Homann Nielsen, Udviklingskonsulent,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Betydningen af social kapital i arbejdet for at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen

Betydningen af social kapital i arbejdet for at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen Betydningen af social kapital i arbejdet for at opnå et mere effektivt sundhedsvæsen DDS årsmøde, Hotel Hilton København 24. maj 2013, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen 31-01-2014 side 2 Hvorfor samarbejde på tværs? 31-01-2014 side 3 Hvorfor samarbejde på tværs?

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere