Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar Bornholm gør op med silotænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning"

Transkript

1 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 1 Februar 2013 Bornholm gør op med silotænkning

2 Resumé Det tværsektorielle samarbejde udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter og kulturer. Patienter og pårørende bliver ofte ufrivillige forløbskoordinatorer. Nogle patienter navigerer kompetent i farvandet mellem sektorerne, mens andre lider under mangelfuld koordination. Forbedring forudsætter både en tværgående ledelsesindsats og mest mulig aktivering af patienternes egne ressourcer. Kerneopgaven ser forskellig ud for de to sektorer, så hvordan kan fælles tværgående ledelsespraksis fremmes? Hvordan kan patienter bidrage til formulering af den fælles opgave i overgangene? Artiklen præsenterer et eksempel fra Bornholm på udvikling af en fælles brugerorienteret kultur med tværsektoriel ledelse. Erfaringerne peger på, at tværsektoriel ledelse styrkes ved, at mellemledere lærer hinanden bedre at kende på tværs af sektorer og at lederne får fælles erfaring i brugerinddragelse. Endelig er organisatorisk forankring og opbakning fra den øverste ledelse vigtig. Ledelse på tværs fra silo til samarbejde På Bornholm har ledelserne på hospitalet og i kom- munen sammen sat sig for at forbedre kvalitet og sammenhæng for patienterne på tværs af sektorskel gevinsten er åbenlys Af Lene Pedersen, Katrine Kirk og Anette Lykke Nielson Ledere i sundhedssektoren har hænderne fulde af udfordrin- ger, som ikke kan vælges fra; der er blandt andet et stort økonomisk pres og samtidige krav om kvalitetsforbedringer. Et af de store indsatsområder for kvalitetsforbedringer ligger i at skabe velfungerende patientforløb for de mange mennesker, som har behov for sundhedsydelser hos egen læ- ge, i kommunalt regi og på hospitalerne. Der er mange kulturelle, organisatoriske og økonomiske forskelle på sektorerne, som skal håndteres for at opnå et godt samarbejde. Ledere belønnes for præstationer og resultater de skaber indenfor deres egen organisation. Så hvad skal få ledere på hospitaler og i kommuner til at kaste sig ud i ressourcekrævende ledelsessamarbejde på tværs af sektorer, med tvivlsom udsigt til opbakning og belønning? Overgange råber på opgaveløsning og kvalitetsforbedringer Ledelsessamarbejdet på tværs er i stigende grad nødvendigt i takt 10 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

3 med kortere indlæggelsestider, samt øget ambulant og telemedicinsk behandling. Patienter tilbringer stadig kortere tid i specialiseret behandling på hospitaler og mere behandling sker i eget hjem. Det betyder at kompleksiteten er stejlt stigende for både borgere og professionelle. Borgerne kan for eksempel møde mange forskellige specialister, som ikke koordinerer deres undersøgelser, eller den tidligt hjemsendte patient kan føle sig afskåret fra kompetent hjælp til at vurdere sin tilstand. I hjemmeplejen møder de ansatte ofte borgere med et mere komplekst plejebehov end de er rustet til at håndtere. Der er brug for kompetenceudvikling i begge sektorer for at styrke fagligheden og koordinationen når patienterne skal have mere behandling og pleje i hjemmet. Interpersonelle relationer vigtigt indsatsområde Hvordan skal grænsefladerne mellem sektorerne håndteres? Jody Gittell har forsket i, hvad der skaber effektivitet i den amerikanske flyindu- stri og sundhedsvæsen. Hun påviser, at koordination ikke bare er en teknisk proces, men også en relationel proces som er afgørende for at skabe effektive arbejdsprocesser. Opbygning af gode interpersonelle relationer er et vigtigt indsatsområde for en vedvarende forbedring af kommunikation og koordinering på tværs af organisatoriske skel. Dette kan ikke klares alene på medarbejderniveau, men må understøttes af ledelsesmæssig opbakning og en kultur for bedre og tættere samarbejde i overgangene. Ledelsen skal skabe rammerne for styrkelse af de tværorganisatoriske relationer. Behov for nytænkning og ledelse på tværs De tværsektorielle patientforløb byder på høj kompleksitet, hvor roller og opgavefordeling kan være vanskelige at definere. Det illustrerer Vinge & Mogensen (2012) i et regnestykke: hvis vi tager en lille medicinsk afdeling med 5 læger og 10 sygeplejersker, der samarbejder med 5 kommuner, 3 koordinerende sygeplejersker og 20 praktiserende læger giver i alt potentielle samarbejdskonstellationer. Det er vel at mærke samarbejder, som skal ske på tværs af fagprofessioner med stærke fagkulturer med forskellige sprog og tilgange. Ledelsesudfordringen er stor. I takt med at specialisering, centralisering og standardisering øges, forbedres den kliniske kvalitet på de enkelte behandlinger. Samtidig bliver det sværere at imødekomme patienternes behov for sammenhæng, tilgængelighed (nærhed) og individuel tilrettelæggelse af behandlingen. (Se figur 1 på næste side.) Dilemmaet er ikke nemt at løse, men det tydeliggør behovet for nytænkning og ledelse på tværs af sektorer. Relationel koordinering styrker kvalitet og sikkerhed Vinge og Strandberg (2010) argu- menterer ligesom Gittell for, at ko- ordination defineres som en del af kerneydelsen. Øvretveit (2011 ) har gennemført et metastudie om evidensen for bedre klinisk koordination. En af konklusionerne er, at de SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

4 Figur 1: Et uløst dilemma. Kilde: foredrag af Morten Freil, største forbedringer af kvalitet og ef- Det centrale ved relationel koordifektivitet opnås i inter-organisatori- nering er at få opbygget en patientoske forbedringer for patienter med et rienteret kultur på et fundament af komplekst sygdomsbillede som for fælles mål, fælles forståelse af kereksempel hjertepatienter, ældre me- neopgaven, gensidig respekt og en dicinske patienter, og patienter med klar rollefordeling mellem aktørerne. blodpropper og blødninger i hjernen. Effektiviteten fremmes af, at kom- Navnlig i udskrivningssituationen munikationen mellem samarbejdser der meget kvalitetseffekt af en partnere er hyppig, rettidig, præcis tværorganisatorisk indsats. Gittell s og problemløsende. forskning dokumenterer, at jo højere grad af relationel koordinering der Mellemledere skal finder sted jo bedre bliver kvalite- inddrages og støttes ten, effektiviteten og sikkerheden Der er opmærksomhed i hele sundfor patient/borger. hedssektoren på uløste opgaver i overgangene, og ledere har øget fokus på vigtigheden af at skabe gode og sammenhængende forløb. Sundhedsaftalerne og forløbsprogrammerne er udviklet for at skabe en god ramme for det tværsektorielle samarbejde. Selv om disse beskriver en væsentlig del af opgaverne i overgangene, kan de ikke stå alene, (Nielsen-Man & Stougaard, ) Sundhedsaftalerne sikrer samarbejde på øverste ledelsesniveau, men mellemledelsen skal inddrages og støttes i at udmønte aftalerne. Praksisniveauet skal have opbakning til at prioritere det tværsektorielle samarbejde i deres daglige arbejde, for eksempel ved udskrivningssamtaler og konferencer med deltagelse af medarbejdere fra både kommune og hospital. Ledelserne i begge sektorer må sikre, at der arbejdes på fælles mål, at der er fælles forståelse af kerneopgaven og foretages løbende fælles prioriteringer, så strategierne omsættes til synlige resultater for patienter og borgere. Det betyder, at der er brug for viden og erfaringer om tværgående ledelse på mellemlederniveau, i samspillet mellem funk- 12 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

5 tioner, specialer, mellem ledelsesniveauer og i samspillet med patienter og borgere. Patienternes viden er nød- vendig i udviklingsarbejdet Patienter og pårørende spiller en sta- dig mere aktiv rolle i at få eget behandlingsforløb til at lykkes. De risikerer dog ufrivilligt at få rollen som ansvarlig forløbskoordinator hvis de skal opnå et effektivt behandlingsforløb, (Pedersen, 2011 ) For de patienter som ikke magter det, forringes patientsikkerheden og den patientoplevede kvalitet. Patienterne kan bidrage til udviklingen af det tværsektorielle samarbejde med afsæt i deres oplevelser med behandlingsforløb og sektorgrænser. Patienter og pårørende er en kilde til viden om, hvor der skal sættes ind, men de kan også bidrage med idéer til forbedringer. Det er derfor oplagt at involvere patienter og pårørende i udviklingsarbejdet, hvilket der findes et stort udvalg af metoder til at gøre. (Se for eksempel Enhed for Brugerundersøgelsers rapport (2011 )»Spørg brugerne«) Patientinddragelsen må ramme- sættes i udviklingen af det tværsektorielle samarbejde, så det bliver tydeligt at ansvaret for forløb ikke skal skubbes over på patienterne eller deres pårørende. Men kompleksiteten gør, at patienternes viden og aktive medvirken bliver væsentlige bidrag til effektive forløb. Opgaven er derfor, hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan gøre det nemmere for dem at påtage sig dette medansvar. Og ikke mindst hvordan vi skaber muligheder for borgere, som er sårbare pga. ringe socialt netværk. Dette kaldes patient empowerment. Region Hovedstaden udgav i 2012 en strategi for Patient Empowerment, som giver konkrete idéer til, hvorledes empowerment opgaven kan gribes an. Patienternes rolle i sundhedssektoren er under stor forandring. De og deres netværk bliver i stigende grad anerkendt som samarbejdspartnere. Dette indebærer, at der er brug for udvikling af kulturen i retning af mere brugerorientering, inddragelse og samarbejde på tværs af professioner og overgange. Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde er stiftet for at understøtte denne udvikling (Se Ledelse på tværs af Bornholm På Bornholm har ledelserne på hospitalet og i kommunen sammen sat sig for at forbedre kvalitet og sammenhæng for patienterne på tværs af sektorskel. Kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af fag og sektorer er sat i gang flere steder i det danske sundhedsvæsen, som svar på manglende koordination på tværs, ringe viden om hinandens arbejdsfelter, kulturer, kompetencer og vilkår. På Bornholm har man imidlertid erkendt, at det ikke er tilstrækkeligt, at uddanne medarbejderne sammen, der er også brug for at ledere på alle niveauer får viden om tværsektoriel ledelse og erfaring med brugerinddragelse. Den viden er nødvendig, når ledere skal være kulturskabende og innovative i det tværsektorielle samarbejde og i udviklingen af en mere brugerorienteret kultur som patient og borger oplever gør en forskel i deres forløb. SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

6 Mellemlederne skal»gå forrest«og være rollemodeller for medarbejdere, når der skal arbejdes med kulturen, udvikling af relationer og sammenhængskraft på tværs af sektorer. Med det udgangspunkt igangsatte ledelsen på Bornholms Hospital og Regionskommune i tæt samarbejde med HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i efteråret 2012 et tværsektorielt uddannelsesforløb for mellemledere. Hovedfokus i forløbet var på sektorovergange, tværfagligt samarbejde, brugerinddragelse og tværsektoriel ledelse og innovation. Uddannelsen for mellemlederne var et samlet forløb bestående af tre moduler af 2-3 dages varighed. Det gennemgående spørgsmål, som lederne bearbejdede i hele forløbet var, hvordan der kunne skabes forbedringer i koordinationen og samarbejdet på tværs, som kunne styrke kvalitet og sammenhænge for patient/borger på Bornholm? Hvordan var brugerne involveret? For at styrke ledernes kompetencer indenfor brugerinvolvering, blev de undervist i forskellige metoder til brugerinvolvering, og hvordan»patientens stemme«systematisk kan inddrages i klinisk praksis for at skabe nye erkendelser og indsatsområder til forbedringer. For at styrke brugerperspektivet blev borgere/patienter inviteret med på uddannelsen og indgik i direkte brugerinvolvering, hvor de bidrog med deres fortællinger og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Fortællingerne blev anvendt til videre refleksion hos mellemlederne i forhold til, hvor der kan sættes ind i det tværfaglige felt. Der indgik virksomhedsbesøg i forløbet, hvor lederne besøgte hinanden på tværs af sektorer, og hvor de tog billeder af hinandens ledelsespraksis til en fotosafari. Lederne arbejdede hele vejen igennem forløbet med en tværsektoriel samarbejdsøvelse, hvor de udviklede et fælles idékatalog for nytænkende indsatsområder til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. Indsatsområder fra idékataloget blev præsenteret for deltagernes ledere og samordningsudvalg. Hvordan er der skabt ledelsesopbakning og involvering? På Bornholm har der været nedsat en lokal planlægningsgruppe, med repræsentation fra hospitalsdirektion, virksomhedsledelser, afdelingsledelser og samordningsudvalg. Planlægningsgruppen har i samarbejde med en uddannelseskonsulent fra HR og Uddannelse udfærdiget en behovsafdækning og en beskrivelse af de kompetencer, der skulle styrkes hos mellemlederne. Den øverste ledelse og samordningsudvalget har været aktivt forpligtet og involveret og har vist deres opbakning ved at være synlige og deltage ved forløbets startseminar og ved den afsluttende præsentation og dialog om idékatalogets indsatsområder. Samordningsudvalget har idékataloget som dagsordenpunkt til deres kommende møde, hvor de vil prioritere og udarbejde konkrete planer for igangsættelse af indsatsområder. Eksempler fra Idekataloget Fælles kompetenceudvikling (hjertestopbehandling, forflytninger, hygiejne, sårpleje m.m.) 14 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

7 Rotations- og observationspraktikker Tværsektorielt ledernetværk Sammenhængende træningsforløb i terapien et fælles område Kommunalt ansatte praktiserende læger Fælles instrukser og vejledninger Fælles it-system og journal Fælles informationsmateriale Mere direkte dialog og kontakt i det daglige Erfaringer og resultater»når dem og os bliver til vi, så er det, at vi for alvor kan tale om, at vi har et fælles mål for det gode og sammenhængende patientforløb i det samlede sundhedsvæsen«, siger vicedirektør for Bornholms Hospital Susanne Poulsen om det tværsektorielle uddannelsesforløb for mellemledere. Erfaringer og nuværende resultater fra det tværsektorielle forløb taler sit tydelige sprog hos både deltagere og ledere uddannelsesforløbet er klart med til, at styrke samarbejdet og forståelsen af hinanden på tværs og med til at bygge bro mellem sektorer og forskellige kulturer, hvilket ses i udtalelser fra deltagerne. Deltagerne interviewede hinanden ved en Simultan Survey, der blev brugt som evalueringsmetode. Mellemlederne pegede på nogle visionære og konkrete indsatsområder til forbedringer samordningsudvalget greb bolden og har engageret sig i den videre plan for indsatsområderne. Denne forankring sandsynliggør, at forløbet vil præge udviklingen i de involverede organisationer og Figur 2: Udpluk deltagerudtalelser række ind i det fremtidige tværsektorielle samarbejde og øge sammenhængskraften til gavn for patient, borger og de sundhedsprofessionelle på Bornholm.»Et godt samarbejde på mellemlederniveau er meget vigtigt for borgerne. Mellemlederne er rollemodeller og trendsættere for medarbejderne, som er tættest på borgerne. Når de taler om hinanden med større faglig respekt, så skaber det et rigtig godt grundlag for samarbejde om SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

8 borgernes forløb«, understreger Vibeke Juel Blem, sundhedschef i Bornholms Regionskommune. Hun glæder sig over, at koordineringen er blevet lettere. Forløbet har sat fokus på, at overgange betyder, at data går tabt. Men også at kommunikationen kan forbedres indenfor de enkelte sektorer. Der er fx sat fokus på, hvorvidt visitering kan gøres på en anden måde, med en mere direkte kommunikationsvej? Et af resultaterne fra ledelsesforløbet er, at der er skabt netværk og relationer på tværs af sektorgrænser, hvor mellemlederne ikke længere er fremmede for hinanden, men kan bruge hinanden aktivt. Det er blevet lettere at ringe til en kollega i den anden sektor også selv om det er fredag aften! Vicedirektør Susanne Poulsen siger:»vi har fået styrket den gensidige tillid på tværs af sektorer det har styrket samarbejde og kommunikation, hvilket er en nødvendig forudsætning for at skabe de gode patientforløb. Der er simpelthen bonuspoint, når vi vælger at sætte lederne på fælles tværsektoriel skolebænk. Udover at de får det samme faglige fundament, styrkes de Om forfatterne Lene Pedersen. Partner i PAR3 og forfatter til bogen»patientinddragelse«, Hans Reitzels Forlag. Specialiseret i brugerinddragelse samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Har solid erfaring indenfor ledelses- og organisationsudvikling med 10 års selvstændig konsulentvirksomhed og 10 års erfaring som HR konsulent i Novo Nordisk. Master i Organisationspsykologi og Voksenuddannelse. Katrine Kirk. Partner i PAR3 og cand. Merc. Leveret rådgivning, foredrag og facilitering af patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedssektoren siden Solid erfaring med brugerinddragelse på forskellige niveauer i sundhedssektoren og bidraget til flere publikationer om emnet. Flere års erfaring med ledelses- og styringsredskaber, bla Lean fra ansættelser i Implement og Økonomistyrelsen. Anette Lykke Nielson. Uddannelseskonsulent i HR og Uddannelse, Region H. Sygeplejerske med 10 års erfaring fra det kliniske felt og har de sidste 15 år arbejdet med kompetence- og organisationsudvikling i sundhedsvæsenet. Erfaring med tværsektorielle uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere og er kursusleder for Facilitatoruddannelsen for interprofessionel læring og samarbejde. 16 TFDS SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U

9 kollegiale relationer, og så er det, at det for alvor begynder at rykke.«fælles forståelse, forbedringer og praksis De bornholmske erfaringer viser allerede, at styrkelse af den relationelle koordinering giver store gevinster. Et fælles tværsektorielt uddannelsesprogram har skabt grundlag for denne udvikling, og det forventes at patientforløbene vil blive mærkbart bedre, efterhånden som forandringerne implementeres. Virksomhedsbesøg og fælles brugerinddragelse har bidraget til at skabe fælles forståelse for opgaven og givet grundlag for at arbejde med fælles forbedringer af patientforløb. De fælles praksisser kan ses som tegn på, at en mere tværgående kultur er ved at udvikles. Både Gittell s forskning og Bornholms erfaringer peger på, at en strategi for tværsektoriel ledelse kun lykkes, hvis alle niveauer er involverede, fra den øverste ledelse til udførende led. Endvidere er det vigtigt, at lederne samarbejder om inddragelse af brugerne med fokus på den fælles kerneopgave. Mellemlederne spiller en central rolle i at få styrket samarbejdet og ledelse på tværs, hvis det skal lykkes at få skabt en fælles kultur og bevæge sig fra silotænkning til koordination og samarbejde på tværs. I dette kulturarbejde må patien- Litteratur tens og borgerens stemmer aktivt inddrages, for at udvikle kvalitet, der retter sig mod et bedre og mere sammenhængende forløb. Kommentér artiklen på DSSnets forum Gittell, Jody Hoffer (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet, Munksgaard, Gut, Rikke & Freil, Morten (2008): Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde, Månedsskrift for praktiserende Læger, Nielsen-Man, Marit (20 11 ): Kommunen og sundhedsaftalerne, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, okt Pedersen, Lene (20 11 ): Patientinddragelse, Hans Reitzels Forlag, Pedersen, Lene (2012): Paradigmeskift, patienter bliver borgere. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, feb Sidsel Vinge og Torben Mogensen (2012),»Det usammenhængende sygehusvæsen under behandling«. Kapitel 6 i antologien Sund ledelse. Udgivet af Danske Regioner og Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. Vinge og Strandberg-Larsen (2010): Kontinuitet og koordination i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger 172/ Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden (2012). Patient Empowerment Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde: Øvretveit, John D. (20 11 ) Does clinical coordination improve quality and save money? The Health Foundation, June Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, (20 11 ). Spørg brugerne, en guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i Sundhedsvæsenet. SUNDHEDSVÆSENET LIGE N U TFDS

10

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk

Patientinddragelse. Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico. Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk Patientinddragelse Søvnkonference d. 14. marts 2013 Maribo Medico Lene Pedersen, lene@par3.dk www.par3.dk CV - Lene Pedersen o Forfatter til: Patientinddragelse, - refleksion, læring, innovation og ledelse,

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Emner. Tendenser. CV Lene Pedersen. Feedbackkultur - patientinddragelse i korte forløb. Borgeres/patienters nye roller

Emner. Tendenser. CV Lene Pedersen. Feedbackkultur - patientinddragelse i korte forløb. Borgeres/patienters nye roller Emner Feedbackkultur - patientinddragelse i korte forløb Temadag i patientsikkerhed Hospitalsenheden Vest den 25. april 2012 Patienter og pårørende som samarbejdspartnere Hvad er udbyttet ved at inddrage

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Region Hovedstaden Center for HR Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Efterår 2017 Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Patientinddragelse Patient Ekspert Panel, 1 års fødselsdag Sydvestjysk Sygehus, den 29. marts 2012 www.par3.dk

Patientinddragelse Patient Ekspert Panel, 1 års fødselsdag Sydvestjysk Sygehus, den 29. marts 2012 www.par3.dk Patientinddragelse Patient Ekspert Panel, 1 års fødselsdag Sydvestjysk Sygehus, den 29. marts 2012 29.03.2012 - Lene Pedersen www.par3.dk Program o Velkomst ved Sygeplejefaglig direktør Birthe Mette Petersen

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter,

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter, PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 24. NOVEMBER 2016 MØDET DEN 24. NOVEMBER 2016 DAGSORDEN 1. 14.00-14.15: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen 2. 14.15-14.30: Fælles rammesætning af opgaven

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Paradigmeskift patienter bliver borgere

Paradigmeskift patienter bliver borgere Paradigmeskift patienter bliver borgere Kalder på helt ny rollefordeling mellem sundhedspersonale og patienter/borgere Af Lene Pedersen Der tales meget om, at sundhedssektoren har brug for innovation og

Læs mere

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Martin Sandberg Buch Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Hvordan kan vi lede på nye måder, der går på tværs? Undersøgelsens formål Hvordan kan ledelse gøre en forskel i tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet?

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Samspillet i grænsefladen mellem kommune og hospital

Samspillet i grænsefladen mellem kommune og hospital Samspillet i grænsefladen mellem kommune og hospital Baggrunden for emnevalg Teorierne om interorganisatorisk netværk, netværksledelse Ledelse på tværs Erfaringer med Geriatriprojektet et projektsamarbejde

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Gerontologisk Årskonference November 2016 Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Sine Lehn-Christiansen Ph.d., Lektor, Uddannelsesleder, Forskningsgruppeleder Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Relationel Koordinering - CSSM

Relationel Koordinering - CSSM Relationel Koordinering - CSSM CSSM - organisering Frederikshavn kommune CSSM organisering siden 2010 Formål: styrke samarbejdet - bedre kommunikation bevare høj faglighed. Side 2 1 Indførelse af RK Baggrund

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

4. Evalueringsstatus v/ Rikke Kirsten Juhl a. Førte resultater b. Hvad evaluererer vi ikke? Er der områder der er vigtige at dokumentere? Hvordan?

4. Evalueringsstatus v/ Rikke Kirsten Juhl a. Førte resultater b. Hvad evaluererer vi ikke? Er der områder der er vigtige at dokumentere? Hvordan? Referat 07-02-2013 Projektgruppemøde BRO, 4. februar kl. 13.00 15.30 Deltagere: Anette Nielson, uddannelseskonsulent, HR-Uddannelse Rikke Kirsten Juhl, uddannelseskonsulent, HR-Uddannelse Karna Vinter,

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Ledelse på Tværs

Ledelse på Tværs 25.02 2016 Ledelse på Tværs Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet v. Ninna Meier, projektleder i Kora og postdoc på Institut for Organisation, CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af : Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Lektor Lis Grove-Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen Forår 2015 06-02-2015 side 2 Hvorfor samarbejde

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer 2 Rehabiliteringskonference den 9. november 2009 Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark OPDRAG Vilkår for rehabilitering

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Reduktion i antal genindlæggelser og sengedage

Reduktion i antal genindlæggelser og sengedage Reduktion i antal genindlæggelser og sengedage To kommuner er gået systematisk til værks det har givet bonus Af Lene Pedersen Genindlæggelser er et økonomisk og kvalitetsmæssigt problem, der ligger højt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt

Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt Et relationel koordineringsprojekt mellem de praktiserende læger, Hjemmesygeplejen Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital Ved sygeplejerske Helle

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere