Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Lisbet Rosendahl, Peder Foldager Hansen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 112. Godkendelse af dagsorden Videreførelse af Hotline Syddanmark-samarbejdet Vision Varde Kommune i ét med naturen Orientering om lovforslag om ophævelse af gensidig forsørgelsespligt Orientering om tilkendelse af førtidspension Bevilling af indsatser for årige i Jobcenter Varde Finanslov Godkendelse af drifts- og udviklingsaftale for Borger og Arbejdsmarked Dialogmøde med srådet - drøftelse af punkter Studietur til udlandet Orientering til pressen Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 250

3 112. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6726 Sagsid.: Initialer: LEAN Beslutning den Godkendt. Side 251

4 113. Videreførelse af Hotline Syddanmark-samarbejdet Dok.nr.: 6764 Sagsid.: 14/14558 Initialer: hmar Sagsfremstilling Siden 1. februar 2014 har Varde Kommune sammen med næsten alle øvrige kommuner i regionen (19 ud af 22) deltaget i et projekt omkring etablering og drift af Hotline Syddanmark. Hotline Syddanmark er et tilbud til borgerne i de 19 kommuner om at kunne få telefonisk hjælp til digital selvbetjening, Digital Post, NemID m.v. udenfor kommunens normale åbningstid søndag til torsdag fra 15 til 21. De deltagende kommuner har på skift bemandet telefonen i dette tidsrum. Der er etableret et lignende samarbejde i Region Midtjylland. De lokale initiativer på området er sket på baggrund af Økonomiaftalen for 2014, hvor man fra Regeringen og KL s side har udtrykt ønske om at optimere og forbedre den telefoniske service overfor borgerne. Pr. 1. august 2014 indgik Hotline Syddanmark-samarbejdet en aftale med Region Syddanmark om også at håndtere deres opkald vedr. hjælp til især digital post dagligt i tidsrummet 9 til 21. Aftalen med Regionen løber året ud, og samarbejdet håber, at aftalen forlænges. En lignende aftale er etableret mellem hotline-samarbejdet i Midtjylland-området og Region Midtjylland. Repræsentanter fra samarbejderne i henholdsvis Midtjylland og Syddanmark er i samarbejde i dialog med repræsentanter fra de to regioner med henblik på forlængelse, og gerne udvidelse af samarbejdet. I forbindelse med igangsætning af projektet omkring Hotline Syddanmark blev det aftalt, at projektet i første omgang skulle løbe et år, og at gruppen af deltagende kommuner inden udløbet skulle evaluere og efterfølgende beslutte, om projektet skal gøres permanent. Der har været afholdt møde med deltagelse af alle 19 deltagende kommuner suppleret med 2 af de 3 kommuner, der endnu ikke er med, og der er enighed om, at vi ønsker at fortsætte samarbejdet og gøre Hotline Syddanmark til et permanent tilbud. På samme møde blev det aftalt, at vi ønsker at undersøge, om vi med fordel kan udvide samarbejdet til også at dække dagtimerne for kald vedr. hjælp til digital selvbetjening. I starten af projektperioden var antallet af kald lavt, men efterhånden som tilbuddet er blevet kendt, er antallet steget, og ikke mindst overgangen til digital post har vist, at der blandt borgerne er behov for den service, vi tilbyder. Vagterne i samarbejdet er fordelt i antal efter kommunestørrelse, og Varde Kommune har i projektperioden haft 20 vagter, som vi har bemandet med personale fra Borgerservice, der i forvejen er vant til den type opgaver. Hvis Varde Kommune fortsat deltager efter projektperiodens udløb, vil vi skulle have nogenlunde samme antal vagter. De medarbejdere, der har vagten, sidder på kontoret på Frisvadvej og i det omfang, der er ledig tid mellem kaldene, arbejdes der på almindelige borgerserviceopgaver. I perioden fra 1. februar til nu har der været i alt kald til Hotline Syddanmark. I månederne september og oktober har antallet af kald været stigende især grundet overgangen til digital post. Vi forventer, at antallet af kald vil forblive på det nuværende niveau eller stige henset til, at der pr. 1. december 2014 er endnu en bølge af områder, der bliver obligatorisk digitale for borgerne at benytte, og at der til stadighed vil være borgere, der har brug for hjælp til at tilgå den digitale postkasse. Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling. Side 252

5 Forvaltningens vurdering Forvaltningen indstiller, at Varde Kommune fortsætter med at være en del af Hotline Syddanmark-samarbejdet, og at der arbejdes på at udvide samarbejdet omkring håndtering af telefoniske henvendelser om hjælp til digital selvbetjening. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgifterne til deltagelse i den fortsatte drift kan rummes indenfor den økonomi, der er afsat til Borgerservice, idet det er de overenskomstmæssige regler om forskudt tjeneste, der tages i anvendelse, og dermed udløses ikke ekstra lønudgifter. Forskudttidstillægget udgør, i hverdage efter klokken 17, kr. 25,96 svarende til en udgift pr. vagt på 207,68. I gennemsnit vil Varde kommune skulle dække to søndagsvagter pr. år. Det er aftalt med HK, at medarbejderne udover forskudttidstillægget, som udgør 56,79 pr. time, kompenseres med 3 ekstra timer på flex, som f.eks. kan afvikles mellem jul og nytår. Forskudttidstillægget udgør i alt 1.362,96 for to søndagsvagter. Alt i alt vil udgiften for at Varde kommune deltager i Hotline Syddanmark samarbejdet beløbe sig til 5.101,- kroner pr. år. De medarbejdere, der har vagten i tidsrummet 15-21, løser de sagsbehandlingsopgaver, som de normalt ville have løst indenfor normal arbejdstid. Hvis Varde kommune udtræder af Hotline Syddanmark samarbejet vil besparelsen således være kroner. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kaldstatistik /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Kommune fortsat deltager i Hotline Syddanmark-samarbejdet, når dette pr. 1. februar 2015 overgår fra projekt til almindelig drift, og at Varde Kommune deltager i den fortsatte udvikling af Hotline Syddanmarksamarbejdet, herunder åbner for muligheden for, at kald vedr. hjælp til digital selvbetjening håndteres i Hotline Syddanmark også i dagtimerne. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Side 253

6 114. Vision Varde Kommune i ét med naturen Dok.nr.: 6717 Sagsid.: 14/14315 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 4. november 2014, at Varde Kommunes nye vision, med arbejdstitlen Varde Kommune i et med naturen, er: Vi lever aktivt i det fri, og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det frie liv understøtter iværksætteri indenfor rekreation, turisme og events. Kysten, gastronomien og foreningsog kulturlivet giver aktive oplevelser året rundt. Af Byrådets beslutning fremgår det, at det er nødvendigt, at visionen bliver en integreret del af det politiske arbejde, både i det løbende arbejde i udvalgene og også i udvalgenes fremadrettede indsatser og prioriteringer. Det er derfor vigtigt, at visionen står højt på den politiske dagsorden. Det betyder, at ønsker om nye tiltag og aktiviteter, der klart understøtter visionen skal nyde fremme i forhold til den afsatte udviklingspulje. Dertil kommer, at udvalgene motiveres til frem mod næste års budgetkonference at arbejde med forslag, der kan understøtte visionen. Som opfølgning på visionens godkendelse, vil der blive udarbejdet en detaljeret drejebog, der sikrer gennemsigtighed i de aktiviteter, der iværksættes for at realisere visionen. Derudover iværksættes en projektkonkurrence med henblik på at indgå en aftale med et brandingfirma om udarbejdelse af slogan og visuel identitet. Forvaltningens vurdering Der lægges op til, at de politiske udvalg tager visionen til sig og indledende vurderer og fremkommer med eksempler på nuværende og kommende aktiviteter og tiltag, der understøtter visionen og har et fokus, der ligger i spændingsfeltet mellem hhv. natur og aktiv brug af naturen. I forhold til senere branding vil det være en fordel, at aktiviteterne har lidt kant. Derudover forventes det, at visionen indgår som en integreret del i indgåelse af nye aftaler med institutioner og opfølgning på allerede indgåede aftaler. Naturkonsekvensvurdering Udvalgenes arbejde med kommunens nye vision vil sætte fokus på aktiv natur, som en autentisk styrke og som et potentiale. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Side 254

7 Økonomi Der er afsat 1 mio.kr. af Byrådets udviklingspulje til medfinansiering af aktiviteter, der understøtter visionen. Det er vigtigt, at de kommunale midler i størst mulig omfang suppleres med støtte fra eksterne puljer, fonde og med bidrag fra samarbejdspartnere. Høring srådet Bilag: 1 Åben Vision2030 final.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at visionen inddrages i det løbende udvalgsarbejde, at nuværende aktiviteter, der understøtter Vision 2030, beskrives, at fremkomme med idéer til nye aktiviteter, der understøtter Vision 2030, at det sikres, at visionen indgår i nye aftaler med institutioner og afdelinger, og opfølgning på allerede indgåede aftaler. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Ankomstarealet ved BCV søges indrettet og udsmykket med afsæt i den nye vision Forvaltningen anmodes om at komme med bud på en handleplan for den nye vision for området i starten af Side 255

8 115. Orientering om lovforslag om ophævelse af gensidig forsørgelsespligt Dok.nr.: 6720 Sagsid.: 14/14355 Initialer: frje Sagsfremstilling Fra den 1. januar 2014 blev indført bestemmelse om, at samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgelsespligt. De nye regler blev indfaset med halv virkning i 2014 og skulle gennemføres med fuld virkning fra den 1. januar Som led i finanslovsaftalen er fremsat nedenstående forslag den , og forslaget ventes vedtaget ved 3. behandling den : Indledning Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen betyder afskaffelse af kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Initiativet vil være fuldt indfaset i 2016, mens 2015 bliver et overgangsår, hvor afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt har halv virkning. Aftalen indeholder videre en række målrettede forbedringer for blandt andet udsatte unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, som kan opleve en hverdag, hvor det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. Afskaffelse af laveste forsørgersatser. Den laveste forsørgersats for uddannelseshjælp hæves fra kr. til kr. om måneden, mens den laveste forsørgersats til jobparate unge med kontanthjælp hæves fra kr. til kr. om måneden. En afskaffelse af de lave forsørgersatser vil øge rådighedsbeløbet for en række unge med børn i kontanthjælpssystemet. Initiativet vil endvidere understøtte unge forsørgerpars tilskyndelse til at komme i job. Forvaltningens vurdering Forvaltningen bemærker følgende konsekvenser, som fremgår af lovforslaget: Ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, herunder forlængelse af overgangsordningen (halv virkning) for den gensidige forsørgelsespligt ti 2015: Forslaget medfører merudgifter til uddannelses- og kontanthjælp samt til ATP-bidrag og til aktivering i form af vejledning og opkvalificering samt løntilskud. Forslaget medfører endvidere mindreudgifter til boligstøtte og daginstitutionsbetaling. Afskaffelse af laveste forsørgersats på uddannelseshjælp og kontanthjælp: Det foreslås at afskaffe den lave sats til uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, og som er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det skønnes, at forslaget vil øge ydelsen til ca helårspersoner på landsplan. Forslaget medfører øgede udgifter til uddannelses- og kontanthjælp Side 256

9 Højere boligsikring til unge par med børn: Det foreslås, at for par, der modtager boligsikring, hvor begge er under 30 år og har børn i husstanden, forøges indkomstgrænsen på kr. med kr., for hvert barn op til og med fire børn. Forslaget medfører øgede udgifter til boligstøtte til unge par-hussande med børn, fordi indkomstgrænsen efter nugældende regler først forhøjes, når der er 2 børn i husstanden. Genindførelse af særlig støtte til årige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere efter 3 måneder og indførelse af særlig støtte for unge under 25 år. Forslaget medfører merudgifter til særlig støtte. Ophævelse af midlertidig huslejehjælp: Den midlertidige huslejehjælp er en midlertidig ordning som er finansieret til udgangen af Den midlertidige huslejehjælp foreslås ophævet. Forslaget vil medføre, at kommunerne ikke længere har udgifter til midlertidig huslejehjælp og den aftalte kompensation fra 2014 på 20,0 mio. kr. (2014-niveau) tilbageføres til staten. Ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig i uddannelses- eller kontanthjælp eller i ressourceforløbsydelse. Det foreslås, at modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp får mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje et eller flere værelser til højes én logerende, uden at indtægten herfra medfører fradrag i hjælpen. Den foreslåede ændring vil også gælde for modtagere af ressourceforløbsydelse. Det skønnes, at forslaget vil berører 500 helårspersoner. Forslaget vil medføre øgede udgifter til uddannelses- og kontanthjælp samt ressourceforløbsydelse. Forslaget medfører desuden merudgifter til administration, samt mindreudgifter til boligstøtte. Retsgrundlag Lovforslag nr. L81 fremsat af beskæftigelsesministeren den 19. november Økonomi Lovændringerne betyder øgede kommunale udgifter til kontanthjælp på anslået 3-4 mio. kr. for Varde Kommune, jfr. Finanslovsaftalen for Kontanthjælp er som de fleste overførselsudgifter omfattet af budgetgarantien og dermed kompenseres kommunerne under ét for merudgiften. Høring srådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Side 257

10 116. Orientering om tilkendelse af førtidspension Dok.nr.: 6719 Sagsid.: 14/14355 Initialer: frje Sagsfremstilling Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har fremsendt skrivelse af 11. september 2014 om implementering af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar Et af formålene med reformen var at sikre, at færre unge ender på en førtidspension. Men udgangspunktet om, at unge under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension gælder ikke for unge, der ikke har andre muligheder. Ministeriet havde forventet, at f.eks. tilgang til førtidspension ville være relativt uændret for de mest handicappede, udviklingshæmmede m.fl årige, da der er tale om sager, hvor der både før og efter reformen i langt de fleste tilfælde skal tilkendes førtidspension. Af nye tal for 2. kvartal for 2014 viser blandt andet, at antallet af tilkendelser af førtidspension til årige fortsat ligger på samme lave niveau som i Det bekræfter den tendens, der har været siden reformen trådte i kraft, nemlig at der er et væsentligt fald i tilkendelser af førtidspension til unge årige i forhold til i Dette giver efter ministerens opfattelse anledning til bekymring, da reglerne på dette punkt er uændrede for denne gruppe af borgere, herunder at der er tale om de svageste borgere, som kan have svært ved at varetage deres egne interesser. Derfor skal det sikres, at denne gruppe borgere får den hjælp, de har brug for. Det har ikke været hensigten med reformen at afskære hverken unge eller ældre borgere fra førtidspension alene med henvisning til deres alder eller til, at de endnu ikke har deltaget i et ressourceforløb. Ministeren ønsker i den forbindelse at slå fast, at kommunerne skal være opmærksomme på, at der fortsat skal tilkendes førtidspension herunder til unge hvis det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Ministeriet har konstateret et væsentligt fald i tilkendelser af førtidspensioner til unge årige i forhold til Dette giver ministeriet anledning til bekymring, da reglerne på dette punkt er uændrede for denne gruppe af borgere. Det drejer sig om nogle af de svageste borgere, og derfor skal vi sikre, at netop denne gruppe af borgere får den hjælp, de har brug for. Der er udarbejdet vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenlyst formålsløst at udvikle arbejdsevnen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at vi i Varde Kommune administrerer i overensstemmelse med intentionerne i den ændrede lovgivning fra den 1. januar 2013 som beskrevet i skrivelse af 11. september Side 258

11 Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2014 om social pension kapitel 3. Økonomi Budgettet for 2015 er bl.a. baseret på en forventet tilgang af borgere fra ovennævnte persongruppe jfr. Lovens intentioner, og dermed får brevet her ingen budgetmæssig betydning for Varde Kommune. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Skrivelse af 11. september fra minister Manu Sareen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Side 259

12 117. Bevilling af indsatser for årige i Jobcenter Varde Dok.nr.: 6747 Sagsid.: 13/16041 Initialer: Sagsfremstilling Sammenlignet med andre ungeindsatser oplever Jobcentret, at Brobygning til Erhvervsuddannelse har en højere effekt end andre uddannelses- og kursusindsatser. Hele 82 % af deltagerne er i selvforsørgelse efter afslutning. Til sammenligning kan nævnes, at På Vej i Uddannelse har en effekt på 42 %, Ung i Fokus 72 %, uddannelsesmentor 56 %, Produktionsskolen Vest 50 %, Lysladen 40 % og Ungekompasset 20 %. Dermed har Brobygning til Erhvervsuddannelse en bedre udslusningsprocent end andre ungetilbud. Jobcenter Varde anbefaler derfor, at bevillingen i budget 2015 på kr til indsatser for årige unge i Jobcenter Varde øremærkes til finansiering af Brobygning til Erhvervsuddannelse. Indsatsen har tidligere været drevet som et projekt i 2013 og 2014 med en statslig finansiering via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I budgetforhandlingerne for 2015 blev der afsat 1,25 mio. kr. til arbejdsmarkeds- og integrationsområdet. Det bevilligede beløb kan finansiere 35 pladser á 20 uger (a 1760 kr. per uge) på Brobygning til Erhvervsuddannelse i I praksis vil forløbene være delt over to halvår. Der er åbnet mulighed for at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om medfinansiering for brobygning til erhvervsuddannelse. Puljen kan medfinansiere 1250 kr. per forløb. Jobcenter Varde har derfor - sammen med Jobcenter Esbjerg og Rybners Esbjerg og Social og Sundhedsskolen (ligeledes Esbjerg) - udarbejdet en fælles ansøgning, hvor Varde Kommune tegner sig for 40 forløb. Dette giver mulighed for at øge brobygningsindsatsen i Varde, hvis ansøgningen imødekommes. Målgruppen for Brobygning til Erhvervsuddannelse er de uddannelsesparate unge. En fortsættelse af indsatsen vil betyde at størstedelen af de deltagende uddannelsesparate parathedsgøres til erhvervsuddannelse, og kan overgå til selvforsørgelse. Gruppen af unge på uddannelseshjælp er en bred gruppe af unge fra den åbenlyse uddannelsesparate til den ressourcesvage aktivitetsparate, hvorfor det kræver en bred pallette af indsatser, som kan skabe trinvis progression frem mod uddannelse. I tilrettelæggelsen af indsatsviften er der taget afsæt i de forskellige ungeprofiler. Brobygning til Erhvervsuddannelse har fungeret som indsatsen for de ressourcestærke uddannelsesparate i 2013 og 2014, hvorfor det vil efterlade et hul i indsatsen for de uddannelsesparate unge, hvis indsatsen ikke fortsætter. En gruppe af unge, som i løbet af et forholdsvis overskueligt tidsrum, kan blive selvforsørgende. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Brobygning til Erhvervsuddannelse kan understøtte Varde Kommunes indsats med at sikre, at flere offentlig forsørgede unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Side 260

13 Forvaltningen bemærker, at der ved medfinansiering på 1250 kr. per uge per uddannelsesforløb fra Styrelse for Arbejdsmarked og rekruttering vil være et mindre finansielt behov end anført. Ligesom det vil være muligt indenfor rammen at hæve optaget eller antallet af pladser. Forvaltningen bemærker, at der arbejdes med etablering af en statsfinansieret uddannelse (erhvervsassistent) med opstart sommeren 2015, hvor en del af målgruppen kan være omfattet af brobygningsforløbene i dag. Dette kan få indflydelse på et fremtidigt behov for brobygningsforløb og må vurderes, når målgruppen og snitflader er kendte (beskrevne). Forvaltningen anbefaler med baggrund i ovenstående, at der igangsættes 20 forløb (1. halvår 2015) og at tiltagets omfang genvurderes, når medfinansieringsgrundlaget er kendt og når målgruppen for erhvervsassistentuddannelsen er afdækket og beskrevet. Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og uddannelse er to væsentlige parametre i at sikre borgerne trivsel og mental sundhed. Retsgrundlag Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Økonomi Finansieringsbehovet 1. halvår 2015: 20 forløb a 1760 * 20 uger udgør kr. Der er i budget afsat kr. til indsatser for årige på Arbejdsmarkeds og sområdet. Derudover fremsendes ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om medfinansiering på kr.. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der afsættes kr. i første halvår 2015 til Brobygning til Erhvervsuddannelse, som finansieres af det aftalte rammebeløb, og at der i 1. kvartal 2015 tages stilling til 2. halvår 2015, herunder eventuel medfinansiering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og vurdering af konsekvenserne af den ny erhvervsassistentuddannelse. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Side 261

14 118. Finanslov 2015 Dok.nr.: 6752 Sagsid.: 14/2573 Initialer: birg Sagsfremstilling Regeringen har indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for På arbejdsmarkeds- og integrationsområdet er der lavet aftaler på følgende hovedområder: En ny kontanthjælpsydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere Målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere Øget fradrag for fagforeningskontingent En pulje på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge i kommunerne. Uddybning: Ny midlertidig kontantydelse, som kan udgøre forsørgelsesgrundlaget og sikre en aktiv indsats for ledige uden anden mulighed for offentlig forsørgelse, når retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Ydelsen er målrettet personer som: Får afslag på anden offentlig støtte, eller personer som bliver visiteret til nedsat kontanthjælp Selv henvender sig til kommunen og beder om et tilbud Deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats (personerne vil også være berettiget til ydelsen i en evt. venteperiode, indtil jobcentret har anvist tilbuddet) og Står til rådighed for arbejdsmarkedet og formidlet job Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende Kravet om gensidig forsørgelsespligt blev indført med kontanthjælpsreformen. Kravet har haft halv virkning i 2014, og skulle have haft fuld virkning fra og med Dermed ville samlevende have mistet retten til kontanthjælp fuldt ud i 2015, hvis samleveren var i stand til at forsørge dem. Med afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt aflyser aftaleparterne kravet om gensidig forsørgerpligt således, at ordningen i stedet vil få halv virkning i 2015 og være fuldt afskaffet fra og med 1. januar Målrettede forbedringer for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Afskaffelse af lave forsørgertakster Højere boligsikring til unge forsørgerpar Særlig støtte for unge under 30 år Ingen modregning af lejeindtægter Side 262

15 Et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked, der understøtter en højere organisationsgrad på arbejdsmarkedet, en styrkelse af arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og indsatsen mod social dumping: Øget fradrag for fagforeningskontingent Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader Styrket indsats mod social dumping Retsgrundlag Aftale om finansloven for 2015 Økonomi Lovændringerne betyder øgede kommunale udgifter til kontanthjælp på anslået 3-4 mio. kr. (se pkt. 4) samt ekstra udgift på ca. 5 mio. kr. for Varde Kommune til den nye kontanthjælpsydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Merudgifterne er omfattet af budgetgarantien. Puljen på 250 mio. kr. er et tiltag for at støtte kommunernes modtagelse af flygtninge, udmøntningen er ikke aftalt. Varde Kommunes forholdsmæssige andel svarer til ca. 2 mio. kr., afhængig af de endelige tildelingskriterier. Høring srådet Bilag: 1 Åben Aftale om finansloven for 2015.pdf /14 2 Åben "Falder ud af systemet" - eksempler /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Side 263

16 119. Godkendelse af drifts- og udviklingsaftale for Borger og Arbejdsmarked Dok.nr.: 6835 Sagsid.: 14/5005 Initialer: kias Sagsfremstilling Jævnfør Varde Kommunes princip om aftalestyring samt drøftelserne på møde 17. september 2014 i, skal der udarbejdes en drifts- og udviklingsaftale med Borger og Arbejdsmarked for Drifts- og Udviklingsaftalen indeholder målsætninger fra Beskæftigelsesplanen 2015 samt andre målsætninger bl.a. i relation til Borgerservice eller Kompetencecentret med videre. Drifts- og udviklingsaftalen giver udvalget et politisk rum samt mulighed for at præge indsatserne i Borger og Arbejdsmarkedsafdelingen. Udvalget har tidligere udtrykt et politisk ønske om at sætte retning for konkrete indsatser samt fastsætte effektmål og succeskriterier for indsatserne. Nedenfor er målsætningerne fra både Beskæftigelsesplanen og Borgerservice anført. 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 5. sområdet 6. Borgerservice I vedhæftede bilag er der forslag til succeskriterier for de respektive målsætninger. Af hensyn til den administrative belastning, henstilles det til udvalget, at man peger på ét, to eller højst tre succeskriterier pr. målsætning. Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at Drifts- og Udviklingsaftalen skaber et samlet overblik over målsætninger og indsatser samt forslag til succeskriterier i Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Driftsaftalen skal ses i tæt sammenhæng med afdelingens budgetmæssige forudsætninger, som f.eks. på Jobcentret er udtryk for, hvor mange helårsborgere, der forventes at være indenfor de forskellige målgrupper. Det er desuden vurderingen, at Drifts- og Udviklingsaftalen sikrer lokal politisk involvering og i forhold til at udpege en strategisk retning i forhold til udmøntningen af de politiske målsætninger på området samt i forhold til at sikre en gensidig dialog mellem forvaltning og det politiske udvalg om den generelle udvikling på området. Det vurderes, at de valgte indsatser og succeskriterier har væsentlig betydning for den samlede drift og udvikling på beskæftigelsesområdet i Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet har betydning for såvel psykisk som fysisk sundhed. Det er vurderingen, at flere af målsætningerne vil styrke bl.a. beskæftigelsesindsatsen og dermed også sundheden blandt de berørte borgere. Side 264

17 Retsgrundlag Aftalestyring hjemles i Styrelsesvedtægten. Økonomi Aftalen vil i udgangspunktet ikke afstedkomme udgifter udenfor Borger og Arbejdsmarkeds budget. Høring Til orientering i srådet. Bilag: 1 Åben Aftale Borger og Arbejdsmarked /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender drifts- og udviklingsaftalen for Borger og Arbejdsmarked. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Side 265

18 120. Dialogmøde med srådet - drøftelse af punkter Dok.nr.: 6751 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Af srådets vedtægter fremgår det, at der afholdes et årligt møde med politikere. srådet foreslår, at rådets mål og vision for perioden drøftes. Rådets mål og vision vil blive fremlagt af konsulent Jamilla Jaffer. Rådet foreslår, at dialogmødet afholdes den 22. januar kl Retsgrundlag srådets vedtægter Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter evt. temaer til dialogmøde med srådet, og at udvalget godkender dato og tidspunkt for afholdelse af dialogmødet. Beslutning den Udvalget ønsker en drøftelse af, hvad rådet og udvalget kan bruge hinanden til bl.a. i forbindelse med det store antal flygtninge, der kommer i Der udarbejdes en konkret dagsorden med afsæt i de plancher, der er udarbejdet i forbindelse med rådets handleplan, nemlig: Nye flygtninge Beskæftigelse Interkulturelle kompetencer Etablere netværk Dialogmødet afholdes den 22. januar kl Side 266

19 121. Studietur til udlandet 2015 Dok.nr.: 6868 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg. Der ønskes udarbejdet en samlet oversigt over tanker i de enkelte fagudvalg til Økonomiudvalgets møde i januar 2015, herunder foreløbige bud på destination. Retsgrundlag Ingen Økonomi --- Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter tema for turen samt et foreløbigt bud på destination. Beslutning den Temaerne og Tilbud til unge i enten Tyskland eller Sverige er udvalgets forslag til studietur i 2015 Side 267

20 122. Orientering til pressen Dok.nr.: 6728 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning den Videreførelse af Hotline Syddanmark-samarbejdet Bevilling af indsatser for årige i Jobcenter Varde Side 268

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Mødedo: 8. oktober 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: 8. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Gæstekantinen,

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Gæstekantinen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 12.12.2014 kl. 11.30 Gæstekantinen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse - Organisatorisk samling af

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 22. oktober 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 22. oktober 2014 Mødedato: 22. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Søren E. Skov, Connie Andersen, Hans L. Hansen, Helga Kristensen,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 6. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Borgpladsen, Produktionsskolens lokaler Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til 2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034708 Fremsat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Referat. til. Integrationsrådet

Referat. til. Integrationsrådet Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere