Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Lisbet Rosendahl, Peder Foldager Hansen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 112. Godkendelse af dagsorden Videreførelse af Hotline Syddanmark-samarbejdet Vision Varde Kommune i ét med naturen Orientering om lovforslag om ophævelse af gensidig forsørgelsespligt Orientering om tilkendelse af førtidspension Bevilling af indsatser for årige i Jobcenter Varde Finanslov Godkendelse af drifts- og udviklingsaftale for Borger og Arbejdsmarked Dialogmøde med srådet - drøftelse af punkter Studietur til udlandet Orientering til pressen Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 250

3 112. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6726 Sagsid.: Initialer: LEAN Beslutning den Godkendt. Side 251

4 113. Videreførelse af Hotline Syddanmark-samarbejdet Dok.nr.: 6764 Sagsid.: 14/14558 Initialer: hmar Sagsfremstilling Siden 1. februar 2014 har Varde Kommune sammen med næsten alle øvrige kommuner i regionen (19 ud af 22) deltaget i et projekt omkring etablering og drift af Hotline Syddanmark. Hotline Syddanmark er et tilbud til borgerne i de 19 kommuner om at kunne få telefonisk hjælp til digital selvbetjening, Digital Post, NemID m.v. udenfor kommunens normale åbningstid søndag til torsdag fra 15 til 21. De deltagende kommuner har på skift bemandet telefonen i dette tidsrum. Der er etableret et lignende samarbejde i Region Midtjylland. De lokale initiativer på området er sket på baggrund af Økonomiaftalen for 2014, hvor man fra Regeringen og KL s side har udtrykt ønske om at optimere og forbedre den telefoniske service overfor borgerne. Pr. 1. august 2014 indgik Hotline Syddanmark-samarbejdet en aftale med Region Syddanmark om også at håndtere deres opkald vedr. hjælp til især digital post dagligt i tidsrummet 9 til 21. Aftalen med Regionen løber året ud, og samarbejdet håber, at aftalen forlænges. En lignende aftale er etableret mellem hotline-samarbejdet i Midtjylland-området og Region Midtjylland. Repræsentanter fra samarbejderne i henholdsvis Midtjylland og Syddanmark er i samarbejde i dialog med repræsentanter fra de to regioner med henblik på forlængelse, og gerne udvidelse af samarbejdet. I forbindelse med igangsætning af projektet omkring Hotline Syddanmark blev det aftalt, at projektet i første omgang skulle løbe et år, og at gruppen af deltagende kommuner inden udløbet skulle evaluere og efterfølgende beslutte, om projektet skal gøres permanent. Der har været afholdt møde med deltagelse af alle 19 deltagende kommuner suppleret med 2 af de 3 kommuner, der endnu ikke er med, og der er enighed om, at vi ønsker at fortsætte samarbejdet og gøre Hotline Syddanmark til et permanent tilbud. På samme møde blev det aftalt, at vi ønsker at undersøge, om vi med fordel kan udvide samarbejdet til også at dække dagtimerne for kald vedr. hjælp til digital selvbetjening. I starten af projektperioden var antallet af kald lavt, men efterhånden som tilbuddet er blevet kendt, er antallet steget, og ikke mindst overgangen til digital post har vist, at der blandt borgerne er behov for den service, vi tilbyder. Vagterne i samarbejdet er fordelt i antal efter kommunestørrelse, og Varde Kommune har i projektperioden haft 20 vagter, som vi har bemandet med personale fra Borgerservice, der i forvejen er vant til den type opgaver. Hvis Varde Kommune fortsat deltager efter projektperiodens udløb, vil vi skulle have nogenlunde samme antal vagter. De medarbejdere, der har vagten, sidder på kontoret på Frisvadvej og i det omfang, der er ledig tid mellem kaldene, arbejdes der på almindelige borgerserviceopgaver. I perioden fra 1. februar til nu har der været i alt kald til Hotline Syddanmark. I månederne september og oktober har antallet af kald været stigende især grundet overgangen til digital post. Vi forventer, at antallet af kald vil forblive på det nuværende niveau eller stige henset til, at der pr. 1. december 2014 er endnu en bølge af områder, der bliver obligatorisk digitale for borgerne at benytte, og at der til stadighed vil være borgere, der har brug for hjælp til at tilgå den digitale postkasse. Borgerservicechef Helle Marquertsen deltager under sagens behandling. Side 252

5 Forvaltningens vurdering Forvaltningen indstiller, at Varde Kommune fortsætter med at være en del af Hotline Syddanmark-samarbejdet, og at der arbejdes på at udvide samarbejdet omkring håndtering af telefoniske henvendelser om hjælp til digital selvbetjening. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgifterne til deltagelse i den fortsatte drift kan rummes indenfor den økonomi, der er afsat til Borgerservice, idet det er de overenskomstmæssige regler om forskudt tjeneste, der tages i anvendelse, og dermed udløses ikke ekstra lønudgifter. Forskudttidstillægget udgør, i hverdage efter klokken 17, kr. 25,96 svarende til en udgift pr. vagt på 207,68. I gennemsnit vil Varde kommune skulle dække to søndagsvagter pr. år. Det er aftalt med HK, at medarbejderne udover forskudttidstillægget, som udgør 56,79 pr. time, kompenseres med 3 ekstra timer på flex, som f.eks. kan afvikles mellem jul og nytår. Forskudttidstillægget udgør i alt 1.362,96 for to søndagsvagter. Alt i alt vil udgiften for at Varde kommune deltager i Hotline Syddanmark samarbejdet beløbe sig til 5.101,- kroner pr. år. De medarbejdere, der har vagten i tidsrummet 15-21, løser de sagsbehandlingsopgaver, som de normalt ville have løst indenfor normal arbejdstid. Hvis Varde kommune udtræder af Hotline Syddanmark samarbejet vil besparelsen således være kroner. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kaldstatistik /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Kommune fortsat deltager i Hotline Syddanmark-samarbejdet, når dette pr. 1. februar 2015 overgår fra projekt til almindelig drift, og at Varde Kommune deltager i den fortsatte udvikling af Hotline Syddanmarksamarbejdet, herunder åbner for muligheden for, at kald vedr. hjælp til digital selvbetjening håndteres i Hotline Syddanmark også i dagtimerne. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Side 253

6 114. Vision Varde Kommune i ét med naturen Dok.nr.: 6717 Sagsid.: 14/14315 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 4. november 2014, at Varde Kommunes nye vision, med arbejdstitlen Varde Kommune i et med naturen, er: Vi lever aktivt i det fri, og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det frie liv understøtter iværksætteri indenfor rekreation, turisme og events. Kysten, gastronomien og foreningsog kulturlivet giver aktive oplevelser året rundt. Af Byrådets beslutning fremgår det, at det er nødvendigt, at visionen bliver en integreret del af det politiske arbejde, både i det løbende arbejde i udvalgene og også i udvalgenes fremadrettede indsatser og prioriteringer. Det er derfor vigtigt, at visionen står højt på den politiske dagsorden. Det betyder, at ønsker om nye tiltag og aktiviteter, der klart understøtter visionen skal nyde fremme i forhold til den afsatte udviklingspulje. Dertil kommer, at udvalgene motiveres til frem mod næste års budgetkonference at arbejde med forslag, der kan understøtte visionen. Som opfølgning på visionens godkendelse, vil der blive udarbejdet en detaljeret drejebog, der sikrer gennemsigtighed i de aktiviteter, der iværksættes for at realisere visionen. Derudover iværksættes en projektkonkurrence med henblik på at indgå en aftale med et brandingfirma om udarbejdelse af slogan og visuel identitet. Forvaltningens vurdering Der lægges op til, at de politiske udvalg tager visionen til sig og indledende vurderer og fremkommer med eksempler på nuværende og kommende aktiviteter og tiltag, der understøtter visionen og har et fokus, der ligger i spændingsfeltet mellem hhv. natur og aktiv brug af naturen. I forhold til senere branding vil det være en fordel, at aktiviteterne har lidt kant. Derudover forventes det, at visionen indgår som en integreret del i indgåelse af nye aftaler med institutioner og opfølgning på allerede indgåede aftaler. Naturkonsekvensvurdering Udvalgenes arbejde med kommunens nye vision vil sætte fokus på aktiv natur, som en autentisk styrke og som et potentiale. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Side 254

7 Økonomi Der er afsat 1 mio.kr. af Byrådets udviklingspulje til medfinansiering af aktiviteter, der understøtter visionen. Det er vigtigt, at de kommunale midler i størst mulig omfang suppleres med støtte fra eksterne puljer, fonde og med bidrag fra samarbejdspartnere. Høring srådet Bilag: 1 Åben Vision2030 final.pdf /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at visionen inddrages i det løbende udvalgsarbejde, at nuværende aktiviteter, der understøtter Vision 2030, beskrives, at fremkomme med idéer til nye aktiviteter, der understøtter Vision 2030, at det sikres, at visionen indgår i nye aftaler med institutioner og afdelinger, og opfølgning på allerede indgåede aftaler. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Ankomstarealet ved BCV søges indrettet og udsmykket med afsæt i den nye vision Forvaltningen anmodes om at komme med bud på en handleplan for den nye vision for området i starten af Side 255

8 115. Orientering om lovforslag om ophævelse af gensidig forsørgelsespligt Dok.nr.: 6720 Sagsid.: 14/14355 Initialer: frje Sagsfremstilling Fra den 1. januar 2014 blev indført bestemmelse om, at samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgelsespligt. De nye regler blev indfaset med halv virkning i 2014 og skulle gennemføres med fuld virkning fra den 1. januar Som led i finanslovsaftalen er fremsat nedenstående forslag den , og forslaget ventes vedtaget ved 3. behandling den : Indledning Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen betyder afskaffelse af kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Initiativet vil være fuldt indfaset i 2016, mens 2015 bliver et overgangsår, hvor afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt har halv virkning. Aftalen indeholder videre en række målrettede forbedringer for blandt andet udsatte unge uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, som kan opleve en hverdag, hvor det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. Afskaffelse af laveste forsørgersatser. Den laveste forsørgersats for uddannelseshjælp hæves fra kr. til kr. om måneden, mens den laveste forsørgersats til jobparate unge med kontanthjælp hæves fra kr. til kr. om måneden. En afskaffelse af de lave forsørgersatser vil øge rådighedsbeløbet for en række unge med børn i kontanthjælpssystemet. Initiativet vil endvidere understøtte unge forsørgerpars tilskyndelse til at komme i job. Forvaltningens vurdering Forvaltningen bemærker følgende konsekvenser, som fremgår af lovforslaget: Ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, herunder forlængelse af overgangsordningen (halv virkning) for den gensidige forsørgelsespligt ti 2015: Forslaget medfører merudgifter til uddannelses- og kontanthjælp samt til ATP-bidrag og til aktivering i form af vejledning og opkvalificering samt løntilskud. Forslaget medfører endvidere mindreudgifter til boligstøtte og daginstitutionsbetaling. Afskaffelse af laveste forsørgersats på uddannelseshjælp og kontanthjælp: Det foreslås at afskaffe den lave sats til uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, og som er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det skønnes, at forslaget vil øge ydelsen til ca helårspersoner på landsplan. Forslaget medfører øgede udgifter til uddannelses- og kontanthjælp Side 256

9 Højere boligsikring til unge par med børn: Det foreslås, at for par, der modtager boligsikring, hvor begge er under 30 år og har børn i husstanden, forøges indkomstgrænsen på kr. med kr., for hvert barn op til og med fire børn. Forslaget medfører øgede udgifter til boligstøtte til unge par-hussande med børn, fordi indkomstgrænsen efter nugældende regler først forhøjes, når der er 2 børn i husstanden. Genindførelse af særlig støtte til årige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere efter 3 måneder og indførelse af særlig støtte for unge under 25 år. Forslaget medfører merudgifter til særlig støtte. Ophævelse af midlertidig huslejehjælp: Den midlertidige huslejehjælp er en midlertidig ordning som er finansieret til udgangen af Den midlertidige huslejehjælp foreslås ophævet. Forslaget vil medføre, at kommunerne ikke længere har udgifter til midlertidig huslejehjælp og den aftalte kompensation fra 2014 på 20,0 mio. kr. (2014-niveau) tilbageføres til staten. Ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig i uddannelses- eller kontanthjælp eller i ressourceforløbsydelse. Det foreslås, at modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp får mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje et eller flere værelser til højes én logerende, uden at indtægten herfra medfører fradrag i hjælpen. Den foreslåede ændring vil også gælde for modtagere af ressourceforløbsydelse. Det skønnes, at forslaget vil berører 500 helårspersoner. Forslaget vil medføre øgede udgifter til uddannelses- og kontanthjælp samt ressourceforløbsydelse. Forslaget medfører desuden merudgifter til administration, samt mindreudgifter til boligstøtte. Retsgrundlag Lovforslag nr. L81 fremsat af beskæftigelsesministeren den 19. november Økonomi Lovændringerne betyder øgede kommunale udgifter til kontanthjælp på anslået 3-4 mio. kr. for Varde Kommune, jfr. Finanslovsaftalen for Kontanthjælp er som de fleste overførselsudgifter omfattet af budgetgarantien og dermed kompenseres kommunerne under ét for merudgiften. Høring srådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Side 257

10 116. Orientering om tilkendelse af førtidspension Dok.nr.: 6719 Sagsid.: 14/14355 Initialer: frje Sagsfremstilling Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har fremsendt skrivelse af 11. september 2014 om implementering af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar Et af formålene med reformen var at sikre, at færre unge ender på en førtidspension. Men udgangspunktet om, at unge under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension gælder ikke for unge, der ikke har andre muligheder. Ministeriet havde forventet, at f.eks. tilgang til førtidspension ville være relativt uændret for de mest handicappede, udviklingshæmmede m.fl årige, da der er tale om sager, hvor der både før og efter reformen i langt de fleste tilfælde skal tilkendes førtidspension. Af nye tal for 2. kvartal for 2014 viser blandt andet, at antallet af tilkendelser af førtidspension til årige fortsat ligger på samme lave niveau som i Det bekræfter den tendens, der har været siden reformen trådte i kraft, nemlig at der er et væsentligt fald i tilkendelser af førtidspension til unge årige i forhold til i Dette giver efter ministerens opfattelse anledning til bekymring, da reglerne på dette punkt er uændrede for denne gruppe af borgere, herunder at der er tale om de svageste borgere, som kan have svært ved at varetage deres egne interesser. Derfor skal det sikres, at denne gruppe borgere får den hjælp, de har brug for. Det har ikke været hensigten med reformen at afskære hverken unge eller ældre borgere fra førtidspension alene med henvisning til deres alder eller til, at de endnu ikke har deltaget i et ressourceforløb. Ministeren ønsker i den forbindelse at slå fast, at kommunerne skal være opmærksomme på, at der fortsat skal tilkendes førtidspension herunder til unge hvis det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Ministeriet har konstateret et væsentligt fald i tilkendelser af førtidspensioner til unge årige i forhold til Dette giver ministeriet anledning til bekymring, da reglerne på dette punkt er uændrede for denne gruppe af borgere. Det drejer sig om nogle af de svageste borgere, og derfor skal vi sikre, at netop denne gruppe af borgere får den hjælp, de har brug for. Der er udarbejdet vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenlyst formålsløst at udvikle arbejdsevnen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at vi i Varde Kommune administrerer i overensstemmelse med intentionerne i den ændrede lovgivning fra den 1. januar 2013 som beskrevet i skrivelse af 11. september Side 258

11 Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2014 om social pension kapitel 3. Økonomi Budgettet for 2015 er bl.a. baseret på en forventet tilgang af borgere fra ovennævnte persongruppe jfr. Lovens intentioner, og dermed får brevet her ingen budgetmæssig betydning for Varde Kommune. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Skrivelse af 11. september fra minister Manu Sareen /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Side 259

12 117. Bevilling af indsatser for årige i Jobcenter Varde Dok.nr.: 6747 Sagsid.: 13/16041 Initialer: Sagsfremstilling Sammenlignet med andre ungeindsatser oplever Jobcentret, at Brobygning til Erhvervsuddannelse har en højere effekt end andre uddannelses- og kursusindsatser. Hele 82 % af deltagerne er i selvforsørgelse efter afslutning. Til sammenligning kan nævnes, at På Vej i Uddannelse har en effekt på 42 %, Ung i Fokus 72 %, uddannelsesmentor 56 %, Produktionsskolen Vest 50 %, Lysladen 40 % og Ungekompasset 20 %. Dermed har Brobygning til Erhvervsuddannelse en bedre udslusningsprocent end andre ungetilbud. Jobcenter Varde anbefaler derfor, at bevillingen i budget 2015 på kr til indsatser for årige unge i Jobcenter Varde øremærkes til finansiering af Brobygning til Erhvervsuddannelse. Indsatsen har tidligere været drevet som et projekt i 2013 og 2014 med en statslig finansiering via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I budgetforhandlingerne for 2015 blev der afsat 1,25 mio. kr. til arbejdsmarkeds- og integrationsområdet. Det bevilligede beløb kan finansiere 35 pladser á 20 uger (a 1760 kr. per uge) på Brobygning til Erhvervsuddannelse i I praksis vil forløbene være delt over to halvår. Der er åbnet mulighed for at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om medfinansiering for brobygning til erhvervsuddannelse. Puljen kan medfinansiere 1250 kr. per forløb. Jobcenter Varde har derfor - sammen med Jobcenter Esbjerg og Rybners Esbjerg og Social og Sundhedsskolen (ligeledes Esbjerg) - udarbejdet en fælles ansøgning, hvor Varde Kommune tegner sig for 40 forløb. Dette giver mulighed for at øge brobygningsindsatsen i Varde, hvis ansøgningen imødekommes. Målgruppen for Brobygning til Erhvervsuddannelse er de uddannelsesparate unge. En fortsættelse af indsatsen vil betyde at størstedelen af de deltagende uddannelsesparate parathedsgøres til erhvervsuddannelse, og kan overgå til selvforsørgelse. Gruppen af unge på uddannelseshjælp er en bred gruppe af unge fra den åbenlyse uddannelsesparate til den ressourcesvage aktivitetsparate, hvorfor det kræver en bred pallette af indsatser, som kan skabe trinvis progression frem mod uddannelse. I tilrettelæggelsen af indsatsviften er der taget afsæt i de forskellige ungeprofiler. Brobygning til Erhvervsuddannelse har fungeret som indsatsen for de ressourcestærke uddannelsesparate i 2013 og 2014, hvorfor det vil efterlade et hul i indsatsen for de uddannelsesparate unge, hvis indsatsen ikke fortsætter. En gruppe af unge, som i løbet af et forholdsvis overskueligt tidsrum, kan blive selvforsørgende. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Brobygning til Erhvervsuddannelse kan understøtte Varde Kommunes indsats med at sikre, at flere offentlig forsørgede unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Side 260

13 Forvaltningen bemærker, at der ved medfinansiering på 1250 kr. per uge per uddannelsesforløb fra Styrelse for Arbejdsmarked og rekruttering vil være et mindre finansielt behov end anført. Ligesom det vil være muligt indenfor rammen at hæve optaget eller antallet af pladser. Forvaltningen bemærker, at der arbejdes med etablering af en statsfinansieret uddannelse (erhvervsassistent) med opstart sommeren 2015, hvor en del af målgruppen kan være omfattet af brobygningsforløbene i dag. Dette kan få indflydelse på et fremtidigt behov for brobygningsforløb og må vurderes, når målgruppen og snitflader er kendte (beskrevne). Forvaltningen anbefaler med baggrund i ovenstående, at der igangsættes 20 forløb (1. halvår 2015) og at tiltagets omfang genvurderes, når medfinansieringsgrundlaget er kendt og når målgruppen for erhvervsassistentuddannelsen er afdækket og beskrevet. Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og uddannelse er to væsentlige parametre i at sikre borgerne trivsel og mental sundhed. Retsgrundlag Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Økonomi Finansieringsbehovet 1. halvår 2015: 20 forløb a 1760 * 20 uger udgør kr. Der er i budget afsat kr. til indsatser for årige på Arbejdsmarkeds og sområdet. Derudover fremsendes ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om medfinansiering på kr.. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der afsættes kr. i første halvår 2015 til Brobygning til Erhvervsuddannelse, som finansieres af det aftalte rammebeløb, og at der i 1. kvartal 2015 tages stilling til 2. halvår 2015, herunder eventuel medfinansiering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og vurdering af konsekvenserne af den ny erhvervsassistentuddannelse. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Side 261

14 118. Finanslov 2015 Dok.nr.: 6752 Sagsid.: 14/2573 Initialer: birg Sagsfremstilling Regeringen har indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for På arbejdsmarkeds- og integrationsområdet er der lavet aftaler på følgende hovedområder: En ny kontanthjælpsydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere Målrettede forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere Øget fradrag for fagforeningskontingent En pulje på 250 mio. kr. til modtagelse af flygtninge i kommunerne. Uddybning: Ny midlertidig kontantydelse, som kan udgøre forsørgelsesgrundlaget og sikre en aktiv indsats for ledige uden anden mulighed for offentlig forsørgelse, når retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Ydelsen er målrettet personer som: Får afslag på anden offentlig støtte, eller personer som bliver visiteret til nedsat kontanthjælp Selv henvender sig til kommunen og beder om et tilbud Deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats (personerne vil også være berettiget til ydelsen i en evt. venteperiode, indtil jobcentret har anvist tilbuddet) og Står til rådighed for arbejdsmarkedet og formidlet job Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende Kravet om gensidig forsørgelsespligt blev indført med kontanthjælpsreformen. Kravet har haft halv virkning i 2014, og skulle have haft fuld virkning fra og med Dermed ville samlevende have mistet retten til kontanthjælp fuldt ud i 2015, hvis samleveren var i stand til at forsørge dem. Med afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt aflyser aftaleparterne kravet om gensidig forsørgerpligt således, at ordningen i stedet vil få halv virkning i 2015 og være fuldt afskaffet fra og med 1. januar Målrettede forbedringer for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Afskaffelse af lave forsørgertakster Højere boligsikring til unge forsørgerpar Særlig støtte for unge under 30 år Ingen modregning af lejeindtægter Side 262

15 Et velfungerende og velorganiseret arbejdsmarked, der understøtter en højere organisationsgrad på arbejdsmarkedet, en styrkelse af arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og indsatsen mod social dumping: Øget fradrag for fagforeningskontingent Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader Styrket indsats mod social dumping Retsgrundlag Aftale om finansloven for 2015 Økonomi Lovændringerne betyder øgede kommunale udgifter til kontanthjælp på anslået 3-4 mio. kr. (se pkt. 4) samt ekstra udgift på ca. 5 mio. kr. for Varde Kommune til den nye kontanthjælpsydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Merudgifterne er omfattet af budgetgarantien. Puljen på 250 mio. kr. er et tiltag for at støtte kommunernes modtagelse af flygtninge, udmøntningen er ikke aftalt. Varde Kommunes forholdsmæssige andel svarer til ca. 2 mio. kr., afhængig af de endelige tildelingskriterier. Høring srådet Bilag: 1 Åben Aftale om finansloven for 2015.pdf /14 2 Åben "Falder ud af systemet" - eksempler /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Side 263

16 119. Godkendelse af drifts- og udviklingsaftale for Borger og Arbejdsmarked Dok.nr.: 6835 Sagsid.: 14/5005 Initialer: kias Sagsfremstilling Jævnfør Varde Kommunes princip om aftalestyring samt drøftelserne på møde 17. september 2014 i, skal der udarbejdes en drifts- og udviklingsaftale med Borger og Arbejdsmarked for Drifts- og Udviklingsaftalen indeholder målsætninger fra Beskæftigelsesplanen 2015 samt andre målsætninger bl.a. i relation til Borgerservice eller Kompetencecentret med videre. Drifts- og udviklingsaftalen giver udvalget et politisk rum samt mulighed for at præge indsatserne i Borger og Arbejdsmarkedsafdelingen. Udvalget har tidligere udtrykt et politisk ønske om at sætte retning for konkrete indsatser samt fastsætte effektmål og succeskriterier for indsatserne. Nedenfor er målsætningerne fra både Beskæftigelsesplanen og Borgerservice anført. 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 5. sområdet 6. Borgerservice I vedhæftede bilag er der forslag til succeskriterier for de respektive målsætninger. Af hensyn til den administrative belastning, henstilles det til udvalget, at man peger på ét, to eller højst tre succeskriterier pr. målsætning. Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at Drifts- og Udviklingsaftalen skaber et samlet overblik over målsætninger og indsatser samt forslag til succeskriterier i Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Driftsaftalen skal ses i tæt sammenhæng med afdelingens budgetmæssige forudsætninger, som f.eks. på Jobcentret er udtryk for, hvor mange helårsborgere, der forventes at være indenfor de forskellige målgrupper. Det er desuden vurderingen, at Drifts- og Udviklingsaftalen sikrer lokal politisk involvering og i forhold til at udpege en strategisk retning i forhold til udmøntningen af de politiske målsætninger på området samt i forhold til at sikre en gensidig dialog mellem forvaltning og det politiske udvalg om den generelle udvikling på området. Det vurderes, at de valgte indsatser og succeskriterier har væsentlig betydning for den samlede drift og udvikling på beskæftigelsesområdet i Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet har betydning for såvel psykisk som fysisk sundhed. Det er vurderingen, at flere af målsætningerne vil styrke bl.a. beskæftigelsesindsatsen og dermed også sundheden blandt de berørte borgere. Side 264

17 Retsgrundlag Aftalestyring hjemles i Styrelsesvedtægten. Økonomi Aftalen vil i udgangspunktet ikke afstedkomme udgifter udenfor Borger og Arbejdsmarkeds budget. Høring Til orientering i srådet. Bilag: 1 Åben Aftale Borger og Arbejdsmarked /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender drifts- og udviklingsaftalen for Borger og Arbejdsmarked. Beslutning den Anbefalingen blev godkendt. Side 265

18 120. Dialogmøde med srådet - drøftelse af punkter Dok.nr.: 6751 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Af srådets vedtægter fremgår det, at der afholdes et årligt møde med politikere. srådet foreslår, at rådets mål og vision for perioden drøftes. Rådets mål og vision vil blive fremlagt af konsulent Jamilla Jaffer. Rådet foreslår, at dialogmødet afholdes den 22. januar kl Retsgrundlag srådets vedtægter Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter evt. temaer til dialogmøde med srådet, og at udvalget godkender dato og tidspunkt for afholdelse af dialogmødet. Beslutning den Udvalget ønsker en drøftelse af, hvad rådet og udvalget kan bruge hinanden til bl.a. i forbindelse med det store antal flygtninge, der kommer i Der udarbejdes en konkret dagsorden med afsæt i de plancher, der er udarbejdet i forbindelse med rådets handleplan, nemlig: Nye flygtninge Beskæftigelse Interkulturelle kompetencer Etablere netværk Dialogmødet afholdes den 22. januar kl Side 266

19 121. Studietur til udlandet 2015 Dok.nr.: 6868 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg. Der ønskes udarbejdet en samlet oversigt over tanker i de enkelte fagudvalg til Økonomiudvalgets møde i januar 2015, herunder foreløbige bud på destination. Retsgrundlag Ingen Økonomi --- Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter tema for turen samt et foreløbigt bud på destination. Beslutning den Temaerne og Tilbud til unge i enten Tyskland eller Sverige er udvalgets forslag til studietur i 2015 Side 267

20 122. Orientering til pressen Dok.nr.: 6728 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Sagsfremstilling Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter. Beslutning den Videreførelse af Hotline Syddanmark-samarbejdet Bevilling af indsatser for årige i Jobcenter Varde Side 268

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere