Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme"

Transkript

1 Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder i Danmark til at være i fokus for centrets indledende udviklingsindsats. De valgte steder tilbydes at indgå i projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, hvor de frem til udgangen af 2014 vil få overvåget og sammenlignet kvaliteten af turistproduktet samt få gennemført individuelle udviklingsforløb med henblik på at styrke kvaliteten. Udvælgelsen af feriesteder er et bidrag til at samle kræfterne i dansk turisme om at udvikle stærke og unikke destinationer af høj kvalitet. Tilsammen står de kommuner, som feriestederne er beliggende i, for 17,3 mia. kr. i omsætning og 20,5 mio. overnatninger, svarende til knap 40 pct. af omsætningen i kystturismen og knap 60 pct. af alle overnatninger i Danmark uden for de fire store byer, København, Århus, Aalborg og Odense. De 20 feriesteder er valgt med afsæt i en større analyse af den geografiske udbredelse af kystturismen i Danmark, udarbejdet af Center for Regional og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme. På baggrund af analysens konklusioner om kritisk masse i kystturismen kombineret med en række på forhånd definerede valgkriterier, har videncentret udvalgt feriestederne til projektet. Et udgangspunkt for udvælgelsen af feriesteder har været, at videncentret i den to-årige periode, som projektet strækker sig over, har valgt at arbejde systematisk med feriesteder, som i forvejen besidder en vis kritisk masse i kystturismen. Et andet udgangspunkt for initiativet har været ønsket om at arbejde med geografisk stærkt afgrænsede steder. Fremfor at arbejde med større områder dækkende hele destinationer såsom eksempelvis Bornholm, Djursland eller Vadehavsområdet har videncenteret valgt at arbejde fokuseret med mindre feriesteder, som med veludbyggede overnatningsfaciliteter og turismeservice kan udgøre et centrum, et hjem, for turistens besøg i Danmark. Valget af at arbejde med destinationsudvikling på 1

2 mikro-niveau er truffet for at igangsætte processer for kvalitetsudvikling, der omfatter hver enkelt detalje i turismeproduktet, og for at kunne bidrage til at skabe stærke og sammenhængende feriesteder, som fremtræder samlet i forhold til turisten. Aktiviteter i projektet De 20 feriesteder vil først og fremmest være nedslagspunkter for et grundigt kvalitetstjek af turismeoplevelsen, både gennem detaljerede spørgeskemaundersøgelser, kontrolbesøg og dybdegående kvalitetsmålinger. Målingerne skal muliggøre løbende benchmark mellem områderne, og være udgangspunkt for iværksættelse af lokal indsats for at styrke kvaliteten i turismeproduktet. Analyserne og rådgivning skal munde ud i, at feriestedet udvikler en forpligtende, konkret og langsigtet masterplan for udviklingen af turisme med henblik på at skabe vækst og flere job gennem øget turismeaktivitet. Konkret tilbyder videncentret en pakke til hvert enkelt feriested med følgende delelementer: Redskaber til at overvåge udviklingen i turismen på lokalt niveau Gæstemålinger, inspektioner og kvalitetstjek Rådgivning og bistand til udvikling af en masterplan for områdets turismeudvikling og løbende sparring om implementering Konkret vejledning i bl.a. serviceudvikling, design og arkitektur, sammenhæng i turistoplevelsen og i stedets udtryk Test og afdækning af markedspotentiale og kommunikationsveje forud for lancering af evt. nye produkter Vejledning i forretningsmodeller, virksomhedsudvikling og potentialeberegninger ved nye investeringer Deltagelse i netværk, videndeling samt international inspiration Projektet er en del af det landsdækkende projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme. Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Ringkøbing-Skjern kommune står bag projektet, som har et samlet budget på 54 mio. kr., finansieret af de såkaldte KUPmidler fra EU-regionalfonden. Tæt samspil med andre lokale projekter Arbejdet med kvalitetsudvikling af de 20 feriesteder vil foregå i tæt koordination med andre initiativer, og vil ikke på nogen måde være i modstrid med evt. andre initiativer som eksempelvis etablering af destinationer eller øvrige udviklingsprojekter. I disse år står fonde, puljer og aktører i dansk turisme bag flere initiativer, der styrker turistproduktet og produktudviklingen på mikro-niveau. Bl.a. kan nævnes Realdanias kampagne Stedet Tæller, Nordjyllands landsdækkende projekt Kystbyer i Vækst, en række delprojekter under projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme samt diverse initiativer rundt om i landet for etablering af destinationer. Videncentrets indsats for at skabe kvalitetsudvikling i de udvalgte stærke feriesteder skal ses som en overbygning og et supplement til eksisterende projekter, idet der her arbejdes bredt med kvalitetsudvikling i alle led af værdikæden. For at sikre størst mulig synergi til andre projekter samt koordination vil samarbejdet om det enkelte feriested blive indledt med en screening af tidligere og igangværende projekter, og der aftales koordinering med andre initiativer og en tilpasning af pakken til det enkelte feriested på baggrund heraf. 2

3 Projektets baggrund Projektets grundidé er, at kystturismen i Danmark skal gennemgå en omfattende kvalitetsudvikling, hvis Danmark fortsat vil være en af de primære destinationer i Nordeuropa internationalt set. Tendenserne de seneste år antyder, at en indsats for at styrke kvaliteten er påkrævet. Udfordringerne er mange: Øget tilgængelighed og kraftig satsning på turisme i andre lande har skabt en helt ny og skærpet konkurrrencesituation for virksomheder, der arbejder med kystturisme i Danmark. Hvert år dukker nye konkurrenter op fra både nær og fjern, ofte med store offentlige investeringer i ryggen. Det danske kystproduktet er udfordret af ændringer i rejsemønstre og efterspørgsel. Den tidligere klassiske sommerferie ved kysten i Danmark forkortes eller afløses af kortere ferier hele året eller af længere ophold på andre tidspunkter. Nye ferieformer som all-inclusive og krydstogt skyder frem med imponerende tag-selv bord af aktiviteter og muligheder. Turisterne øger kravene til kvalitet og særligt pris/kvalitetsforholdet i takt med høj rejseerfaring, øget gennemsigtighed på markedet og øget opmærksomhed om pris/kvalitet i økonomiske krisetider. Effekten af den stigende konkurrence har været tydelig i flere områder og kystturismeerhverv i Danmark, som over en længere årrække enten har oplevet stagnation, meget svag vækst eller ligefrem tilbagegang især blandt udenlandske turister. Flere analyser peger endvidere på, at standarden i Danmark for pris/kvalitetsniveauet særligt på overnatningsstederne, ligger under det niveau, turisterne oplever i andre lande. 1 Den skarpe internationale konkurrence, som præger kystturismens erhverv i Danmark, kan kun imødegås ved, at Danmark selv har nogle destinationer og virksomheder inden for kystturismen af en vis størrelse. Stederne skal have så stor kritisk masse, at de kan være konkurrencedygtige i form af at tilbyde et pris/kvalitetsforhold og en palette af aktivitetsmuligheder, der matcher den moderne kystturists behov. Derfor har Videncenter for Kystturisme besluttet at koncentrere en stor del af centerets indsats om at bidrage til at løfte kvaliteten og hermed konkurrencedygtigheden - i udvalgte områder i Danmark. Efter en omfattende udviklingsproces er det hensigten, at de valgte feriesteder vil kunne opnå så stor styrke, at de kan udgøre velfungerende minidestinationer og på sigt fyrtårne for hele kystturismen i Danmark. Kriterier for definition af kritisk masse Da udviklingsprojektet gennemføres over en kort tidshorisont, har videncenteret valgt at arbejde med et mindre antal steder, som i forvejen besidder en vis kritisk masse. For at indkredse steder med kritisk masse, har videncenteret defineret nogle udvælgelseskriterier, som har mundet ud i en række valg og fravalg. Processen for udvælgelse af feriesteder er sket i tre trin, jf. nedenstående illustration: 1 Jf. blandt andet studier fra TCIs Satisfaction Survey (VisitDenmark, 2012). 3

4 Valg foretaget på tre niveauer Valgkriterier Indsnævring af kystturisme Betoning af kystferie Identifikation af kommuner med størst kritisk masse Omfang af turisme i dag Tilstedeværelse af turismefaciliteter og oplevelser Stor lokal opmærksomhed om turismen International appel Overnatningsbaseret destination Udvælgelse af feriesteder Steder med et geografisk by-centrum Spredning i hele landet og til flere målgrupper Lokal interesse i turismeudvikling På første trin er kystturismen overordnet set defineret. Her tager projektet udgangspunkt i definitionen af kystturisme som al turismeaktivitet i Danmark uden for de fire store byer, København, Århus, Aalborg og Odense, da det er denne definition, der ligger til grund for videncentrets aktiviteter. Set i denne betydning omfatter kystturismen både turisme, der er ferie- og forretningsrelateret, og turisme, som finder sted langs kysten eller inde i landet. I nærværende projekt har videncentret valgt at indsnævre definitionen yderligere til ferieturisme. På det andet trin har videncentret taget udgangspunkt i analysen af kystturisme i Danmark, udarbejdet af Center for Regional og Turismeforskning (CRT), for at identificere kommuner med størst kritisk masse i kystturismen. For at skabe et samlet billede af den kritiske masse i kystturismens kommuner på tværs af alle rapportens indikatorer har videncenteret udarbejdet en samlet rangordning af kystkommunerne med udgangspunkt i indikatorer, der udtrykker, hvorvidt området har 1) en i forvejen veludbygget turisme, 2) en vis mængde af turismefaciliteter og oplevelser, 3) er afhængig af turismen, og endelig 4) er orienteret mod udenlandske markeder. Derudover opstiller rapporten nogle forskellige typer af kritisk masse inden for kystturismen, som ligger til grund for en prioritering af den type destinationer, som har en vis overnatningskapacitet og som dermed fungerer som centrum for opholdet i Danmark. Det tredje og sidste trin i udvælgelsen af stærke feriesteder bestod i at identificere områder inden for kommuner, som under trin to fremkom med kritisk masse. Her blev taget udgangspunkt i et kriterium for, at stedet var kendetegnet ved ét fysisk centrum og at man fra lokal side havde en vilje til udvikling. Udvælgelsen af feriesteder støttede sig til oplysninger i CRTs analyse om tilstedeværelse af en vis kritisk masse udtrykt ved antal beskæftigede i turismeerhvervene på sogneniveau, dog skal det bemærkes, at systematiske og sammenlignelige data på dette niveau er yderst mangelfulde. Endelig afspejler udvælgelsen af feriesteder også et ønske om at sprede de valgte feriesteder til hele landet og til flere målgrupper. 4

5 Identifikation af kommuner med kritisk masse Rapporten Kystturismen i Danmark, udarbejdet af CRT for Videncenter for Kystturisme, har ligget til grund for identifikationen af kommuner med størst kritisk masse i kystturismen. Rapporten beskriver kystturismens kommuner i Danmark med udgangspunkt i en lang række indikatorer: Fra antal overnatninger, turismeomsætning, beskæftigelse til oplevelsesforbrug, detailhandel, natur, restaurationer, antal feriehuse mv. Videncenter for Kystturisme har gennemført to analyser af datamaterialet med det formål at skabe et samlet overblik over kritisk masse i kystturismen, hvor der er taget højde for de kriterier for udvælgelse, der er nævnt i forrige afsnit. Den første analyse rangordner alle kommuner iht. opnået score på de indikatorer for kritisk masse. Den anden analyse kategoriserer kommunerne i fire typer af destinationer med kritisk masse, hvorved der bliver skabt grundlag for udvælgelse af feriesteder inden for de typer, som bedst stemmer overens med de definerede valgkriterier. 1. analyse For at skabe et samlet overblik over den kritiske masse i kystturismens kommuner, målt efter rapportens indikatorer, men prioriteret iht. videncenterets valgkriterier, har centeret gennemført en simpel rating af alle kommunerne. Analysen af kommunernes samlede kritiske masse bygger på en vurdering af hver kommunes score på 10 indikatorer, som belyser kriterierne for kritisk masse. I analysen blev hver kommune tildelt et point fra 1 5 ud fra kommunens score på den pågældende indikator, og hver indikator har endvidere fået en vægt på en skala fra 1-4 iht. vurderet vigtighed. Som det fremgår af skemaet nedenfor har tilstedeværelsen af registrerede overnatninger og den samlede turismeomsætning, sammen med international brandstyrke fået størst vægt som indikatorer. 2 Skemaet nedenfor viser pointsystemet med de anvendte indikatorer, vægte og intervaller. 2 Det skal bemærkes, at de valgte målepunkter er indikatorer udvalgt på grundlag af det datagrundlag, der var tilgængeligt, og således giver det bedst mulige, men ikke nødvendigvis helt præcise udtryk for den enkelte variabel. 5

6 Som resultat af øvelsen har videncenteret udarbejdet et overblik over de kommuner, der på de valgte indikatorer fremstår med størst kritisk masse. Se bilag 1 for en oversigt over opnåede point samt en forklaring af, hvilke faktorer, der trak op og hvilke, der trak ned for hver enkelt kommune. Af kystturismens i alt 78 kommuner vurderes i alt 32 at indeholde størst kritisk masse set i forhold til de valgte indikatorer, og kommunerne er illustreret nedenfor. Skillelinjen mellem de 32 kommuner med størst kritisk masse og øvrige kommuner, der ikke indgår på kortet, er sat ved de kommuner, der opnåede mindst halvdelen af den højeste point-sum, som blev givet i alt. Syv kommuner er kendetegnet ved betydelig kritisk masse i forhold til de udvalgte indikatorer, idet de på langt de fleste variable opnår en høj score (på i gennemsnit 3,9 på femskalaen). Øvrige ni kommuner fremhæves af analysen som næststørste kystkommuner, idet de opnår en gennemsnitlig score på mellem 2,8 og 3,8 på femskalaen på de valgte indikatorer. Endelig følger 16 kommuner med et opnået gennemsnitligt point på hver indikator på minimum 2,3. Det er væsentligt at bemærke, at flere andre kommuner rundt om i Danmark har en vis portion kystturisme, men illustrationen viser udelukkende de områder med størst kritisk masse målt på de ti udvalgte indikatorer. Kritisk masse i denne sammenhæng er som beskrivet tidligere stærkt domineret af, at kommunen har 1) en veludbygget kommerciel turisme med stort antal registrerede overnatninger, 2) høj samlet omsætning af turismen og 3) udenlandsk orientering i form af et stort antal udenlandske overnatninger og/eller et stærkt internationalt brand. 3 3 Øvelsen har udelukkende til formål at skabe et overblik over de tungeste kystkommuner i Danmark i dag. Der er visse metodiske udfordringer ved at læne sig skarpt op af kommunegrænser, da øvelsen tilgodeser større kommuner, mens mindre, men alligevel betydelige kommuner falder væk. At kommunen ikke indgår på listen betyder således ikke nødvendigvis, at der ikke er eller skal være turisme i området. 6

7 2. analyse Som supplerende analyse vurderede videncentret, hvilke typer af kritisk masse, som kendetegner de vigtigste kystkommuner. Kystturismen spænder vidt, og forskellige kommuner besidder kritisk masse på forskellige områder. Rapporten identificerer fire typer af områder med kritisk masse. Det er områder, der scorer højt på forskellige indikatorer, og derfor adskiller sig fra hinanden. 1. Overnatningsbaserede destinationer: Disse områder er domineret af feriehusturisme og sekundært camping. Vestkystområderne Ringkøbing-Skjern og Varde udgør grundpiller for kystturismen med et stort antal overnatninger, heraf mange udenlandske overnatninger. Det er områder, som ikke bare fylder godt i antal overnatninger, men også i kr. og øre. Områder som Jammerbugten, Frederikshavn, Tønder, Bornholm samt Thisted, Guldborgsund, Lolland, Fanø, Sønderborg og Syddjurs kan ligeledes beskrives som del af denne kategori, dog med noget mindre volumen og større spredning på overnatningsformer. Skelnes mellem overnatningsformer kommer andre destinationer frem, således er Svendborg og andre sydfynske kommuner eksempelvis stærkest, målt efter overnatninger i lystbådehavne. 2. Oplevelsesbaserede destinationer: Beskrives kystturismen med udgangspunkt i oplevelser, viser rapporten, at der er størst koncentration i Billund/Vejle området, Esbjerg, Djursland, Hjørring og Helsingør. Oplevelserne spreder sig endvidere godt rundt i landet. En stor del af de største destinationer inden for denne kategori har endvidere været kendetegnet ved at have oplevet vækst i antallet af overnatninger over en længere periode. 3. Eget sommerhus-destinationer: Et tredje særtræk ved kystturismen i Danmark er, at nogle områder er stærkt domineret af et stort antal sommerhuse, som dog primært benyttes til privat brug, og med en tilsvarende lav andel udenlandsk turisme. Odsherred og Gribskov er primære destinationer inden for denne kategori, som begge står for et stort turismeforbrug, og hvor turismen betyder meget for områdernes økonomi. 4. Hotel og erhverv. Herning, Horsens og Vejle er eksempler på områder inden for den tekniske definition af kystturismen, som markerer sig som seriøse spillere målt i turismeforbrug, og som samtidig tilhører den mindre del af kystturismen i Danmark med kontinuerlige vækstprocenter. Områderne er kendetegnet ved at have en udbygget hotelturisme, restaurantsektor samt en stor andel erhvervsgæster. Også Slagelse og Middelfart indgår i denne kategori, ligesom flere af de oplevelsesbaserede destinationer såsom Billund, Vejle og Esbjerg med flotte vækstrater kan ses som del af denne kategori. Videncentret konkluderer, at de til projektet valgte feriesteder primært skal findes inden for den første kategori og sekundært tredje kategori. Dette skyldes ønsket om at arbejde med feriesteder, der fungerer som en form for minidestinationer for turistens ophold via en veludbygget overnatningskapacitet, hvilket ofte ikke er tilfældet ved type 2-destinationerne. Derudover fravælges type 4-destinationer til nærværende projekt som følge af dominans af erhvervsturisme. 7

8 Udvælgelse af feriesteder På baggrund af analysen har videncentret udvalgt ét og i enkelte af de største kommuner to feriesteder inden for kommuner, der i analysen viste sig at have stor eller mellemstor kritisk masse inden for kystturismen, såfremt kommunen opfyldte kriteriet om at være en overnatnings- og feriebaseret destination. Således blev Skagen, Løkken, Lønstrup, Blokhus, Søndervig, Hvide Sande, Henne Strand, Blåvand, Fanø, Rømø, Ebeltoft, Sønderborg, Billund, Marielyst og Allinge-Sandvig alle valgt, fordi de er store feriesteder beliggende i kommuner inden for de to største kritisk-masse kategorier. Kommunerne Helsingør, Vejle, Esbjerg og Kolding har kritisk masse i kystturismen, men indgår ikke på listen med valgte feriesteder, da de ikke primært har karakter som overnatningsbaserede feriedestinationer. For at opnå større spredning af projektet til hele landet og tilgodese områder med kritisk masse inden for mindre målgrupper, blev yderligere fem feriesteder udvalgt blandt kommuner med nogen betydning for kystturismen. Igen blev der udelukkende valgt feriesteder blandt kommuner med nogen kritisk masse som følge af overnatningsbaserede områder, og der blev lagt vægt på enten tilstedeværelse af stor turismeomsætning, stort antal overnatninger eller tilstedeværelsen af stor international gennemslagskraft. Fra denne kategori blev udvalgt Rørvig (Odsherred), Gilleleje (Gribskov), Svendborg som centrum for Sydfyn, Vorupør/Klitmøller (Thisted) og Møn (Vordingborg). De førstnævnte områder er stærke spillere som følge af et meget stort turismeforbrug og stor overnatningskapacitet. Svendborg blev valgt som centrum for hele det sydfynske Ø-hav, idet der her samlet set befinder sig stor kritisk masse, som imidlertid kommer svagt ud i analysen af kommuner som følge af eksistensen i området af mange, små kommuner. De sidstnævnte to feriesteder, Vorupør/Klitmøller og Møn blev udvalgt som følge af deres stærke internationale brandværdi inden for kystturismen, kombineret med tilstedeværelsen af en vis overnatningskapacitet i oplandet. Skemaet nedenfor viser de 20 valgte steder, nøgletal for kommunen samt de primære kriterier for valget som særligt feriested. 8

9 Feriested Kriterier for udvælgelse Kommune Nøgletal for kommunen Stærkt internationalt brand Skagen Centrum for stort opland 1,4 mio. overnatninger Frederikshavn Stort feriested i en kommune med størst kritisk 1,3 mia. kr. i turismeforbrug masse Løkken Primære destinationer i en kommune med størst kritisk masse inden for kystturismen 1,4 mio. overnatninger Hjørring Lønstrup Overnatningsbaseret destination 1,2 mia. kr. i turismeforbrug Stor andel udenlandske gæster Blokhus Stort feriested i en kommune med størst kritisk 1,6 mio. overnatninger masse i Danmark Jammerbugt 1,2 mia. kr. i turismeforbrug Stor andel udenlandske gæster Stor andel udenlandske gæster Vorupør/ overnatninger Kritisk masse og international appel inden for Thisted Klitmøller 0,6 mia. kr. i turismeforbrug mindre målgruppe (windsurfere) Søndervig Stort feriested i en kommune med størst kritisk 3,2 mio. overnatninger Ringkøbingmasse i Danmark 2,1 mia. kr. i turismeforbrug Hvide Sande Skjern Stor andel udenlandske gæster Henne Strand Stort feriested i en kommune med størst kritisk masse i Danmark 3,4 mio. overnatninger Varde Stor andel udenlandsk turisme 1,5 mia. kr. i turismeforbrug Blåvand Klart defineret centrum Fanø Stort antal udenlandske gæster overnatninger Overnatningsbaseret destination Fanø 0,4 mia. kr. i turismeforbrug Indgår på listen over mellemstore kommuner Rømø Største feriested i kommunen med stor andel 1,4 mio. overnatninger udenlandske gæster Tønder 0,9 mia. kr. i turismeforbrug Indgår på listen over mellemstore kystkommuner Sønderborg Stor andel udenlandske gæster 1,0 mio. overnatninger Udgør naturligt centrum for turister i området Sønderborg 1,1 mia. kr. i turismeforbrug Feriebaseret destination i stor kystkommune Billund Internationalt stærkt brand 1,2 mio. overnatninger Kommune med størst kritisk masse i Danmark Billund 0,8 mia. kr. i turismeforbrug Stor overnatningskapacitet og vækst Centrum for turister i hele kommunen overnatninger Ebeltoft Overnatningsbaseret destination Syddjurs 1,0 mia. kr. i turismeforbrug Beliggende i mellemstore kystkommuner Et naturligt centrum for stort opland af lystsejlere Svendborg/ overnatninger Kritisk masse og international appel inden for det Svendborg Sydfyn 0,6 mia. kr. i turismeforbrug segment Rørvig Stor omsætning af turismen overnatninger Overnatningsbaseret destination Odsherred 1,1 mia. kr. i turismeforbrug Naturligt centrum med stort opland Gilleleje Overnatningsbaseret destination overnatninger Stor omsætning af turismen Gribskov 1,0 mia. kr. i turismeforbrug Klart defineret by-centrum Naturligt centrum for turister i hele kommunen overnatninger Marielyst Overnatningsbaseret destination Guldborgsund 0,8 mia. kr. i turismeforbrug Indgår på listen over mellemstore kystkommuner Møn Stærkt internationalt brand inden for kystturisme overnatninger Vordingborg Stort opland med overnatninger 0,4 mia. kr. i turismeforbrug Mangfoldigt overnatningsudbud Allinge- 1,3 mio. overnatninger Stort antal beskæftigede i overnatningsbranche Bornholm Sandvig 1,4 mia. kr. i turismeforbrug Beliggende i kommune med størst kritisk masse 9

10 Bilag 1. Kommuner med størst kritisk masse i kystturismen, målt efter 10 indikatorer Anm.: Kommuner, der indgår på denne liste har opnået minimum 46 point ud af 100 mulige. Skillelinjen mellem de nævnte kommuner og kommunerne, som ikke fremstår på denne liste, går ved de kommuner, der har opnået halvdelen af det opnåede antal maximum point. Opdelingen mellem de tre niveauer af kritisk masse er sket ud fra intervaller på 20 point for de øverste to kategorier, mens den nederste kategori indeholder restgruppen frem til skillelinjen på 46 point. 10

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Bliv bjergtaget i Mols Bjerge... Kom til kystbykonference i Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer

UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer UDBUDSMATERIALE Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer April 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD 1. Ordregiver...

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder

Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder KL s turismekonference 6. oktober 2014 Lars H. Olsen Kilde: 2013 undersøgelsen 1 Få feriesteder præsterer til topkarakter

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere