GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG"

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige kommunikation i Stevns Kommune. Godt Sprog

2

3 GODT SPROG BAGGRUND FOR PROJEKTET I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen en kommunikationspolitik for Stevns Kommune. Ét af indsatsområderne i politikken handler om, hvordan vi sikrer et godt sprog i vores tekster. I forlængelse heraf har Kommunikation lavet en sprogstrategi med forslag til konkrete aktiviteter, der i sammenhæng med kommunens kanalstrategiske prioriteringer skal forbedre den skriftlige kommunikation. Projektet Godt Sprog har hovedsageligt haft fokus på at forbedre sproget i vores breve til borgerne og i teksterne i vores dagsordener. Den følgende rapport er en evaluering af projektet, der blev bevilget politisk og strakte sig over en projektperiode på 2 år fra august 2013 til juli Vi evaluerer de 2 indsatser i projekter hver for sig, og måler i hvilken grad de lever op til de succeskriterier, vi fastsatte i starten af projektet. Vi afslutter de 2 afsnit med vores anbefalinger til, hvordan vi i Stevns Kommune skal arbejde videre med vores skriftlige kommunikation, og hvordan vi sørger for at fastholde og videreudvikle de resultater, vi har opnået via projektet. 3

4 GODT SPROG BEDRE BREVE Bedre Breve er den del af projektet, der har fokus på læsevenligheden i kommunens breve. Borgerne skal nøjes med at læse vores breve én gang og forstå, hvad vi skriver og ikke være nødt til at kontakte os for at få forklaret indholdet i et brev. Det er dårlig service for borgerne og dobbeltarbejde for os. Kodeks for Godt Sprog har været med til at sikre, at de breve, der er blevet gennemskrevet, lever op til vores mål om at skrive imødekommende, forståeligt og korrekt. Guiden giver samtidig et konkret grundlag for det videre arbejde med kommunes skriftlige kommunikation. Kodeks for Godt Sprog er blevet uddelt ved seminarer for nyansatte og vil være til stor hjælp, når vi skal introducere nye medarbejdere til vores sprogpolitik. Der er mange ressourcer at spare, hvis der ikke hele tiden er en medarbejder, der skal bruge tid på at svare på spørgsmål fra borgere, der ikke forstår de breve, vi sender til dem. Succeskriterier I starten af projektet opstillede vi følgende succeskriterier: 1. Vi tager udgangspunkt i modtageren. Vi skriver imødekommende, forståeligt og korrekt, uden, at det går ud over den faglige holdbarhed. 2. Inden juli 2015 har 4 centre gennemskrevet 6-7 af deres standardbreve til borgere, så brevene efterlever Kodeks for Godt Sprog. Brevene skal fungere som gode eksempler til det videre arbejde med centrenes breve. Kurser for alle medarbejdere For at få implementeret sprogpolitikken i Stevns Kommune har det været vigtigt, at medarbejderne i organisationen forstår baggrunden for projektet og de principper for kommunikation, vi arbejder efter. I forbindelse med projektet Bedre Breve gennemførte vi derfor et kursus, hvor alle medarbejdere blev introduceret til sprogprojektet og principperne for vores skriftlige kommunikation. En evaluering af kurset viser, at 10 % af deltagerne vurderer, at kurset var over al forventning, 83 % var tilfredse med kurset, og kun 7 % var henholdsvis utilfredse eller meget utilfredse, da de blev bedt om at give en samlet vurdering af kurset år efter et center er begyndt på at gennemskrive sine breve, skal 80 % af centrets standardbreve til borgere være gennemskrevet, så brevene efterlever Kodeks for Godt Sprog. Målet er på sigt 100 %. 48 % svarede, at de helt sikkert kunne bruge det, de lærte, i deres daglige arbejde, og 48 % svarede, at de kunne bruge dele af det. Kun 3 % mente ikke, at de kunne bruge det. Vi vil nu evaluere på de 3 succeskriterier og se, om vi har opfyldt de mål, vi har sat os samt klarlægge, de barrierer vi er stødt på i forløbet. Succeskriterium 1 1. Vi tager udgangspunkt i modtageren. Vi skriver imødekommende, forståeligt og korrekt, uden, at det går ud over den faglige holdbarhed. For at give medarbejderne de bedste forudsætninger for at skrive breve, der lever op til vores principper for godt sprog, har vi lavet skriveguiden Kodeks for Godt Sprog og gennemført kurser for medarbejderne. Evalueringen viser på den måde, at langt størstedelen af deltagerne var tilfredse med kurset, og at de selv vurderer, at de fik ny viden, som de kan bruge i deres daglige arbejde med skriftlig kommunikation. Kurset var begrænset til en periode, og det betyder desværre, at nye medarbejdere ikke får den samme introduktion til god skriftlig kommunikation. Det er derfor vigtigt, at vi fremover har fokus på at sætte nye medarbejdere ind i vores arbejde med tekster, så de får det samme gode udgangspunkt for at arbejde med skriftlig formidling som medarbejdere, der har været på kursus. Guide med retningslinjer for skriftlig kommunikation Vi har lavet folderen Kodeks for Godt Sprog, som blandt andet giver en gennemgående indføring i, hvordan vi formulerer os i breve med helt konkrete eksempler og vedtægter. Succeskriterium 2 2. Inden juli 2015 har 4 centre gennemskrevet 6-7 af deres standardbreve til borgere, så brevene efterlever Kodeks for Godt Sprog. Brevene skal fungere som gode eksempler til det videre arbejde med centrenes breve. 4 GODT SPROG - EVALUERING

5 Kommunikation har lavet et forløb for centrene, hvor de har fået hjælp og feedback til at skrive deres breve igennem, så de lever op til Kodeks for Godt Sprog. Borgerservice og Social, Sundhed & Ældre har været igennem forløbet og gennemskrevet 6-7 af deres standardbreve, som de nu kan bruge som faste skabeloner. Børn & Læring er startet på forløbet, som på grund af tidspres i centret først vil blive færdiggjort i efteråret Ekstern evaluering Karsten Pedersen, der er lektor ved Center for Magt, Medier og Kommunikation på Roskilde Universitet, har gennemført en evaluering, hvor borgere blev bedt om at vurdere breve fra Borgerservice før og efter, de var blevet skrevet igennem. Det overordnede resultat af evalueringen viser, at de nye breve er lettere at forstå og virker mere imødekommende end de gamle, og indsatsen med at gennemskrive brevene i Borgerservice kan derfor siges at være vellykke. 54 % finder det nye brev meget let at forstå, mens kun 13 % finder det gamle brev meget let at forstå. 71 % finder det nye brev imødekommende, mens 57 % finder det gamle brev imødekommende. Karsten Pedersen lægger i sin evaluering desuden vægt på, at undersøgelsen er gennemført med en målgruppe, der hovedsageligt består af ældre borgere, der kan tænkes at se de gamle breve som mere rigtige offentlige breve, og det er derfor overraskende, at undersøgelsen viser så klar en tilslutning til de nye breve. Vi kan derfor forvente en endnu større tilslutning, hvis vi ser på et samlet billede, der også inddrager den yngre målgruppe. Ikke alle centre har været igennem Det er imidlertid kun 2 af de 4 centre, der har gennemført skriveforløbet, mens det tredje er begyndt på et forløb, der vil blive afsluttet i efteråret Arbejdsmarked og Teknik & Miljø har begge valgt ikke at prioritere brevprojektet på grund af mangel på ressourcer. Arbejdsmarked får dog hjælp og sparring til at gennemskrive nogle af deres systembreve, men de stiller kun med én medarbejder, og vi betragter derfor ikke forløbet som en del af sprogprojektet, da det kræver, at flere deltager, hvis principperne for godt sprog skal udbredes til resten af medarbejderne i centret. Klager og henvendelser fra borgere, der ikke forstår, hvad vi skriver til dem, vidner dog om, at sprogprojektet er meget relevant. Det er derfor Kommunikations anbefaling, at alle kommunens centre og stabe gennemfører et skriveforløb. Succeskriterium 3 3. To år efter et center er begyndt på at gennemskrive sine breve, skal 80 % af centrets standardbreve til borgere være gennemskrevet, så brevene efterlever Kodeks for Godt Sprog. Målet er på sigt 100 %. Processen med at gennemskrive de resterende breve er i gang og vil forsætte i de forskellige centre over det næste år til halvandet. Vi har taget stikprøver på nogle af de breve, som skrivegrupperne selv har arbejdet videre med i både Borgerservice og Social, Sundhed & Ældre. Begge stikprøver viser, at medlemmerne af skrivegrupperne i høj grad har taget principperne fra Kodeks for Godt Sprog til sig, og der er sket et markant løft i den skriftlige formidling. Da deadline for at få alle standardbreve skrevet igennem rækker ud over afslutningen på selve projektet, kan vi ikke konkludere endeligt på, om vi når målet, men meget tyder på, at de 2 centre, som i skrivende stund har gennemført et brevforløb, er godt i gang og arbejder målrettet med deres tekster. Barrierer og deres betydning for projektet Mens man må forvente at støde på visse barrierer i forbindelse med en større forandringsproces i en organisation, har nogle centre udvist mere modstand mod projektet end andre. Det har bevirket, at deadlines er blevet rykket, og processen er gået langsommere end forventet. Det er vores indtryk, at det både handler om ressourcer og prioritering af projektet, men også en decideret modstand mod en ny måde at kommunikere på. Nogle har følt sig stødt på deres faglighed og mener ikke, at der er et behov for at ændre på vores måde at skrive breve på. Det kan skabe bekymring for, om medarbejderne også fremadrettet vil følge de nye principper, eller om de vil vende tilbage til deres vante måde at skrive på. For at projektet kan leve videre, er det derfor meget vigtigt, at lederne fortsat har fokus på at italesætte sprogpolitikken, både overfor nye og eksisterende medarbejdere. Fastholdelse af Bedre Breve 5

6 For at fastholde og videreudvikle de resultater, vi har opnået, er det vigtigt, at vi laver en plan for, hvordan vi vil holde et fortsat fokus på godt sprog i vores breve. Det er vigtigt, fordi vi løbende ansætter nye medarbejdere, der skal sættes ind i Stevns Kommunens måde at arbejde med tekster på. Det er samtidig afgørende, at dem, der har været på kursus og arbejdet med projektet, holder fast i det de har lært og ikke falder tilbage i gamle vaner. Vi har løbende arbejdet med at iværksætte yderligere initiativer, der skal sikre, at projektet lever videre og breder sig i organisation. Vi har dog måtte erfare, at der har været lille til ingen opbakning til de initiativer, som vi her har sat i søen. Tekstvenner Tekstvenner gik ud på, at de ansatte blev sat sammen 2 og 2 på tværs af centre. De kunne så bruge hinanden til at sparre i forhold til den skriftlige kommunikation. Initiativet skulle blandt andet gøre det muligt for medarbejderne at få feedback på, om brevene er til at forstå for personer, der ikke har den samme faglige viden som skribenten selv. På baggrund af de erfaringer er det vores opfattelse, at en plan for fastholdelse af fokus på en bedre skriftlig kommunikation i Stevns Kommune skal bygge på nogle meget konkrete initiativer. Vi foreslår derfor følgende idéer til en plan for fastholdelse: - Kommunikation kommer på et årligt besøg i de forskellige centre for at give hjælp og feedback på den skriftlige kommunikation i breve. - Der laves en velkomstpakke til nye medarbejdere, der introducerer dem til vores principper for, hvordan vi skriver breve. Pakken kan udover Kodeks for Godt Sprog indeholde konkrete eksempler på breve, før de er skrevet igennem og efter. - Der laves en e-learning-pakke, som introducerer nye medarbejdere til projektet Godt Sprog. - Der holdes kurser for nye medarbejdere. BEDRE DAGSORDENER Bedre Dagsordener er den del af projektet, der har haft fokus på at forbedre den skriftlige formidling i vores dagsordener. 15 ansatte meldte sig til at være tekstvenner efter, at vi havde annonceret på Kridthuset, hængt plakater op, fortalt om initiativet på 2 rådhusmøder og bragt det op i styre- og projektgruppen. Der blev nedsat 7 par og 1 kom på venteliste. Da vi efter et stykke tid spurgte ind til, om de havde brugt hinanden til sparring, var svaret, at ingen af de 7 par havde henvendt sig til hinanden. Sprogambassadører Vi udnævnte sprogambassadører, som skulle stå for at sættes fokus på en bedre skriftlig kommunikation rundt om i centrene og samtidig være den, medarbejderne kunne gå til, hvis de havde spørgsmål eller behov for sparring og hjælp. 2 personer meldte sig som sprogambassadør. Den ene stoppede dog kort tid efter i Stevns Kommune, så derfor blev ambassadørkorpset ikke til noget. Workshop og åbent hus Vi har ligeledes arrangeret åbent hus, hvor medarbejderne kunne komme forbi og få hjælp til opgaver vedrørende kommunikation, ligesom vi har tilbudt workshops, hvor vi sammen kunne arbejde med konkrete kommunikationsopgaver. Vores dagsordener skal være gennemskuelige og lette at forstå. Det er til gavn for både politikerne, som er den primære målgruppe for vores offentlige dagsordener, og ikke mindst for borgerne og os selv. I starten af projektet opstillede vi følgende succeskriterier: 1. Stevns Kommune skriver i et moderne og modtagerorienteret sprog og på en måde, som ikke går ud over troværdighed og ikke mindst den faglige korrekthed. 2. Vi øger læsevenligheden i vores administrative og politiske dagsordener. Som led i projektet evaluerer vi dagsordenernes læsevenlighed. 3. Dagsordenskribenter får redskaber og kompetencer via uddannelse, de kan bruge som hjælp til at følge Stevns Kommunes principper for læsevenlige dagsordenstekster. Vi vil i de følgende afsnit evaluere hvert af de tre succeskriterier. Succeskriterium 1 1. Stevns Kommune skriver i et moderne og modtagerorienteret sprog og på en måde, som ikke går ud over troværdighed og ikke mindst den faglige korrekthed. Heller ikke disse tilbud var der interesse for. I starten af projektet lavede vi en tekstanalyse af 20 6 GODT SPROG - EVALUERING

7 dagsordenstekster til kommunalbestyrelsens møder, hvor teksterne blev holdt op mod den sprogpolitik, der blev godkendt i chefgruppen. Tekstanalysen var med til at vise, hvad vi skulle arbejde med og fokusere på. Derudover lavede vi interviews med 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen for få deres mening om den skriftlige formidling i vores dagsordener. De blev samtidig spurgt ind til, hvordan vi kan øge læsevenligheden fremover. Der blev også nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, der beskæftiger sig med at skrive sagsfremstillinger. Input fra arbejdsgruppen og fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen blev samlet sammen og danner grundlag for den skriveguide til dagsordener, vi efterfølgende har lavet. Guiden giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sagsfremstilling skal skrives. Skriveguiden har været med til at sikre, at dem der arbejder med at skrive tekster til dagsordener har et konkret grundlag at arbejde ud fra. Den er samtidig med til at sikre, at vi har noget materiale, som vi kan give til nye medarbejdere, så de hurtigt kan sætte sig ind i, hvordan en sagsfremstilling skal skrives. Selvom de ser en forbedring, mener flere af dem dog, at der skal arbejdes videre med at bringe antallet af forkortelser og fagord i teksterne ned, da de stadig kan gøre det unødigt svært for nye medlemmer af kommunalbestyrelsen og ikke mindst borgerne at sætte sig ind i og forstå sagerne. Hvor der tidligere var nogen, der mente, at sætningerne i sagsfremstillingerne havde en tendens til at være for lange, mener alle nu, at både sætningerne og selve sagsfremstillingerne har en tilpas længde, og de ser en forskel til det bedre på dette punkt. Administrationens indstillinger er ifølge de adspurgte langt hen ad vejen skrevet, så det er let at finde ud af, hvad man skal træffe beslutning om. Nogle mener, at der er sket en forbedring i forbindelse med projektet, mens andre mener, at det er cirka det samme som før. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen vurderer samtidig, at overskrifterne generelt er dækkende for sagens indhold, og der er en god balance mellem indholdet i sagsfremstillingen, og hvad der bliver lagt ved som bilag. Samtlige af de adspurgte giver udtryk for, at de savner en mere omfattende beskrivelse af konsekvenserne ved en sag, der rækker udover en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved en beslutning. Succeskriterium 2 2. Vi øger læsevenligheden i vores administrative og politiske dagsordener. Som led i projektet evaluerer vi dagsordenernes læsevenlighed. Politikernes evaluering For at få en indikation på om projektet har øget læsevenligheden i vores dagsordener, er 5 af de 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen igen blevet interviewet om den skriftlige formidling i vores dagsordener. Det helt overordnede billede, der viser sig, er, at de alle ser en sproglig forbedring i dagsordenerne, der gør dem lettere at overskue og gør det hurtigere at danne sig overblik over sagerne. De fremhæver alle den nye struktur som en stor forbedring, der gør, at de hurtigere ved, hvad en sag handler om, og hvad de skal tage en beslutning om. Evalueringen viser også, at de adspurgte medlemmer af kommunalbestyrelsen vurderer, at sagsfremstillingerne indeholder færre fagord og forkortelser, end de gjorde før. Arbejdsgruppens evaluering Arbejdsgruppen vurderer samlet set, at det er lykkes at øge læsevenligheden. Det er både den nye struktur, færre forkortelser og fagord, der har været med til at gøre dagsordenerne lettere at læse. Det har også haft en positiv effekt, at sagsfremstillingerne er mindre lange, end de var før. De vurderer dog samtidig, at der stadig er plads til forbedringer. Det er stadig ikke alle overskrifter, der er dækkende for indholdet, og det er ikke altid, at de forskellige afsnit bliver anvendt på den rigtige måde. Der er også en del mindre ting, der skal rettes op på. Navne på bilag har en tendens til ikke at være dækkende for indholdet, der er for mange overskrifter med fed for eksempel, når der er tabeller med i teksten, og der er tekster med for mange ekstra linjeskift. Succeskriterium 3 3. Dagsordenskribenter får redskaber og kompetencer via uddannelse, de kan bruge som hjælp til at følge Stevns Kommunes principper for læsevenlige dagsordenstekster. I starten af projektet holdt vi et obligatorisk kursus for alle 7

8 Bonus information om projektet - Godt Sprog har modtaget stor interesse fra pressen, der har skrevet flere artikler. - Lektor Karsten Pedersen har evalueret dele af projektet og brugt resultatet i sin forskning. - Anne Katrine Lund bruger projektet som case i sin bog om effektiv kommunikation. - Andre kommuner har kontaktet os for råd og tips til sprogprojekter. medarbejdere, der skriver sagsfremstillinger. Kurset var med til at give medarbejderne en dybere forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at vi arbejder med sproget og strukturen i vores dagsordener, og kurserne var også med til at give medarbejderne en helt konkret forståelse af de principper, vi skal følge fremover, når vi skriver dagsordener. Kurset var begrænset til en periode, og det betyder desværre, at nye medarbejdere ikke får den samme introduktion til, hvordan man skriver en god sagsfremstilling. Det er et vigtigt fokuspunkt fremover. Fastholdelse af Bedre Dagsordener Det er vigtigt, at vi også fremover har fokus på strukturen og sproget i vores dagsordener for at holde fast i og styrke de resultater, vi har opnået igennem projektet. Vi foreslår derfor følgende idéer til en plan for fastholdelse af projektet: - At vi gennemfører en årlig evaluering, hvor politikerne vurderer i hvor høj grad, dagsordenerne er skrevet på en måde, der møder deres behov og letter deres arbejdsgang. - At nye medlemmer af kommunalbestyrelsen får en halv times introduktion til, hvordan dagsordenerne skal bruges, læses og forstås. Her kan de samtidig få mulighed for at komme med input og meninger om måden, vi gør det på. - Et årligt obligatorisk kursus for alle, der skriver dagsordener, hvor de kan få opfrisket principperne for den skriftlige formidling. - Obligatoriske kurser for nye medarbejdere, der skal skrive dagsordener, hvor de introduceres til principperne og guiden til den skriftlige formidling i vores dagsordener. - Et årligt oplæg på rådhusmøderne hvor principperne for den skriftlige formidling fremlægges. RESUMÉ Projektet Godt Sprog er på mange punkter lykkes med at forbedre sproget i både vores dagsordener og breve. Bedre Breve Et kurses for medarbejdere gav ny viden, som kan bruge i det daglige arbejde med at skrive breve. En undersøgelse viser endvidere, at de nye breve af borgerne vurderes, som både lettere at forstå og mere imødekommende. Stikprøver viser, at centrene er godt i gang med at arbejde videre med gennemskrivningen. Der er dog fortsat et behov for at arbejde videre med den skriftlige formidling i vores breve, og vi har derfor lavet en plan for, hvordan vi skal sikre os, at vi fortsat har fokus på sproget i vores breve og dagsordener. Dagsordener Der er blevet gennemført kurser for de medarbejdere, der skriver sagsfremstillinger, der har givet dem forudsætningerne for at arbejdet med sproget i dagsordenerne. De adspurgte politikere samt arbejdsgruppen er overvejende enige om, at dagsordenerne er lettere at læse og danne sig overblik over. Selvom der er sket forbedringer, kan det stadig godt blive endnu bedre. Vi har derfor lavet en plan for, hvordan vi videreudvikler og fastholder de resultater, vi har opnået via sprogprojektet. UDGIVET Stevns Kommune Kommunikation 2015 Tekst: Kommunikation Redaktion: Kommunikation Layout: Kommunikation stevns.dk

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER

TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER KURSET Ny tilgang med dokumenteret effekt Skriveguiden til offentlige virksomheder og kurset er et mindre

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved implementering af folkesundhedsprogrammet

Muligheder og udfordringer ved implementering af folkesundhedsprogrammet Muligheder og udfordringer ved implementering af folkesundhedsprogrammet Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det om?

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter:

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter: JOBRETTET SAMTALE LOGBOG Navn: Jobcenter: INTRODUKTION Velkommen til projekt Jobrettet samtale. Denne logbog indeholder værktøjer, skabeloner og ark, som du vil få brug for i forløbet. Medbring logbogen

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012 Bilag 1 Resultater fra intern og ekstern evaluering Projekt Sprog April 2011 August 2012 LocusInspire og Afdeling for Neurorehabilitering v. Frederikssund sygehus Resultater fra intern evaluering v. Afdeling

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Sprogarbejdet i danske kommuner

Sprogarbejdet i danske kommuner Sprogarbejdet i danske kommuner 9. Nordiske klarsprogskonference: Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening (4. 5. maj 2017) Julie Meyer Ingemansson Baggrund Kommunikationen til borgere og virksomheder

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere