Kortlægning af formelle strukturer og rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af formelle strukturer og rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse"

Transkript

1 Kortlægning af formelle strukturer og rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 Analysens indhold og tilrettelæggelse...5 Aftaler og overenskomsters betydning for ledelse og arbejdstilrettelæggelse...5 Kortlægningen af det offentlige område...6 Beskrivelsen af det private arbejdsmarked...7 Rapportens disponering...8 Rapportens status Rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i aftaler og overenskomster på det offentlige område Indledning Introduktion til aftaledannelsen Staten Kommuner Regioner Introduktion til de udvalgte områder Overordnede observationer i kortlægningen Den aftalemæssige regulering af arbejdstid Den lokale udmøntning af arbejdstidsbestemmelserne Sammenhænge i regeldannelsen Forskelle og ligheder mellem de udvalgte overenskomstområder Beskrivelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i aftaler og overenskomster Ansættelsesretlige forhold Indledning Kortlægning Arbejdstidens udstrækning Indledning Kortlægning Arbejdstidens placering Indledning Kortlægning Organisering af arbejdstiden Indledning Kortlægning Ændring af arbejdstilrettelæggelsen Indledning Kortlægning Overarbejde/afspadsering/merarbejde Indledning Kortlægning Betaling for ulemper ved arbejdstidens placering Indledning Kortlægning Rådigheds- og vagttjeneste Indledning...35 Side 2 af 84

3 Kortlægning Lokal tilpasning og fravigelse Særlige forhold af betydning for arbejdstilrettelæggelsen Fælles regelsæt Indledning Samarbejde mv Tillidsrepræsentanter...37 Valg af tillidsrepræsentanter...38 Tillidsrepræsentantens virke...38 Tidsforbruget...38 Løn...39 Fravigelse af centrale bestemmelser ved lokal aftale...39 Afsked og forflyttelse Samarbejdsudvalg/MED-udvalg...40 Rammer for samarbejdet...41 Information og drøftelse...41 Retningslinjer...41 Hovedudvalget (kommuner og regioner)...42 Arbejdsmiljø...42 Lokal tilpasning af vilkår...42 Afskedsbeskyttelse Trivsel og sundhed...43 Arbejdstidens placering...43 Organisering af arbejdet...43 Øvrige forhold Kompetenceudvikling...43 Samarbejds-/MED-udvalgets rolle...43 Øvrige forhold Fravær Barsel og fravær af familiemæssige årsager mv...45 Graviditetsundersøgelser...45 Graviditetsorlov...45 Barselsorlov...45 Fædreorlov...45 Forældreorlov...46 Omsorgsdage...46 Orlov til registrerede partnere...46 Løn- og pensionsret...46 Betalt fravær i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse Ferie...47 Ferie...47 Særlige feriedage og den 6. ferieuge Beskrivelse af ansættelsesmæssige forhold på det private arbejdsmarked Indledning Overordnet beskrivelse af det private arbejdsmarked...50 Side 3 af 84

4 3.3. Beskrivelse af udvalgte forhold på DA/LO-området Beskrivelse af udvalgte overenskomster på DA/LO-området Beskrivelse af udvalgte forhold i Industriens Overenskomst Beskrivelse af udvalgte forhold i Industriens Funktionæroverenskomst Den individuelle kontrakt Virksomhedsoverenskomster, tiltrædelsesoverenskomster særoverenskomster og husaftaler Udvalgte overenskomster vedrørende den private sektor...68 Ad 3.7. a). Arbejdstid i de udvalgte overenskomster:...70 Kontor- og lageroverenskomsten...70 Aftale om pædagogisk arbejde...71 Landsoverenskomsten for praktisk hjælp...72 Rammeoverenskomsten for privathospitaler...72 Ad 3.7. b). Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter, anden medarbejderinddragelse, via SU, bestyrelser mv., trivsel og sundhed mv. og kompetenceudvikling i de udvalgte overenskomster:...73 Kontor- og lageroverenskomsten...73 Aftale om pædagogisk arbejde...74 Landsoverenskomsten for praktisk hjælp...75 Rammeoverenskomsten for privathospitaler...76 Ad 3.7 c). Fravær herunder barsel og fravær af familiemæssige årsager og ferie i de udvalgte overenskomster:...76 Kontor- og lageroverenskomsten...76 Aftale om pædagogisk arbejde...77 Landsoverenskomsten for praktisk hjælp...77 Rammeoverenskomsten for privathospitaler...78 Ad 3.7. d). Lønfastsættelsen i udvalgte overenskomster:...78 Kontor- og lageroverenskomsten...79 Aftale om pædagogisk arbejde...79 Landsoverenskomsten for praktisk hjælp...80 Rammeoverenskomsten for privathospitaler...80 Bilag. Beskrivelse af den gennemførte metode til kortlægning Formål og forløb Udvalg af områder og fag Indsamling og validering af beskrivelserne Rapporteringen...84 Side 4 af 84

5 Side 5 af Indledning Analysens indhold og tilrettelæggelse Lønkommissionen skal ifølge sit kommissorium belyse, om der i den offentlige sektor er hensigtsmæssige rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse, herunder om lederne har de nødvendige muligheder for i dialog med medarbejderne at kunne udvikle gode arbejdspladser, hvor drivkraften er arbejdsglæde og motivation, og som er attraktive for både kvinder og mænd. Kommissionen skal i den forbindelse foretage en sammenligning med relevante områder på det private arbejdsmarked. Som bidrag til opfyldelse af kommissoriet er der gennemført en analyse af de formelle rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse, jf. punkt 2 i det godkendte undersøgelseskommissorium. Det fremgår heraf at der:... gennemføres en nærmere analyse af formelle strukturer og rammer for ledelse, der kan påvirke den enkelte leders frihedsgrader og muligheder for i dialog med medarbejderne at skabe attraktive arbejdspladser, motivation og arbejdsglæde samt foretage prioriteringer mv. Til analysen fastlægges en række fag/områder, der skal indgå i analysen offentlige og private, mandefag og kvindefag. Herunder identificeres særskilt områder/fag, som er repræsenteret på sammenlignelige arbejdspladser i den offentlige og private sektor (f.eks. sygehuse, administrative arbejdspladser med et ensartet opgavepræg etc.). Analysen tager udgangspunkt i overenskomster og aftalemæssige strukturer og rammer, der regulerer forholdet mellem medarbejdere og ledere. Herunder f.eks.: Arbejdstidsbestemmelser (arbejdstid, højeste arbejdstid/jobløn, døgntjeneste/dagtjeneste, søn- og helligdagsregler, varslingsregler vedr. arbejdstider mv., årsnorm) Andre ansættelsesmæssige forhold, der har betydning for den daglige arbejdstilrettelæggelse Uddannelsesmæssige overenskomster/funktionsbestemte overenskomster og betydningen heraf i forhold til eksempelvis faggrænser Procedure/-proceskrav på fx SU-området mv. Normeringsbestemmelser, der er fastsat eller følger af centrale eller lokale aftaler. Aftaler og overenskomsters betydning for ledelse og arbejdstilrettelæggelse Aftaler og overenskomster udgør formelle aftalte rammer for at udøve ledelse og for arbejdstilrettelæggelse. Disse rammer skal fungere i sammenhæng med og udgør dermed en væsentlig betingelse for virkeliggørelse af politiske beslutninger og udmøntningen af lovgivningen i den konkrete arbejdstilrettelæggelse på det offentlige område.

6 Side 6 af 84 Tilsvarende udgør aftaler og overenskomster centrale rammer for at kunne udvikle gode arbejdspladser, hvor drivkraften er arbejdsglæde og motivation, og som er attraktive for både kvinder og mænd. De aftalte bestemmelser fastlægger således på samme tid rammerne for at kunne planlægge driften og opgaveløsningen, og de rettigheder og forpligtigelser som medarbejderen har i ansættelsesforholdet i forhold til at opfylde arbejdsforpligtigelsen. Afhængig af den konkrete regulering og hvilket område, det drejer sig om, kan aftalerne og overenskomsterne have betydning for der serviceniveau, der kan ydes. Hvis en aftale eller en overenskomst eksempelvis indeholder en bestemmelse om, at arbejdstiden skal planlægges på hverdage i dagtimerne, indebærer det ikke nødvendigvis, at det ikke kan lade sig gøre at tilrettelægge arbejdet uden for disse tidspunkter. Men det kræver, at der optages forhandling og opnås enighed om betingelserne (og prisen) for at tilrettelægge arbejdet på en anden måde, end det er forudsat. Kortlægningen har alene fokus på de aftaler og regler, som de centrale parter har aftalt, og som dermed udgør rammen inden for hvilken de lokale parter kan agere. I forhold til at udtage konklusioner om den samlede aftaledannelse må tages forbehold for dette Kortlægningen af det offentlige område På det offentlige område er analysen af de formelle strukturer for rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse gennemført som en sammenlignende kortlægning af en række toneangivende aftaler og overenskomster på udvalgte fag/områder, jf. oversigter/skemaer i bilag 6a og 6b. De udvalgte fag/områder dækker både over fag, hvor den overvejende del af de ansatte er kvinder og over fag, hvor den overvejende del af de ansatte er mænd. Følgende områder er omfattet af kortlægningen af det offentlige område: Det administrative område Stat, kommune og region Undervisningsområdet Stat, kommune Forskningsområdet Stat Børn- og ungeområdet Kommune, region Det tekniske område Stat, kommune, region Ældreområdet Kommune Sundhedsområdet Region Politi og retsvæsen Stat Forsvaret Stat Kortlægningen beskriver karakteristika i de aftalte regler, der har betydning for de ledelsesmæssige rammer for arbejdstilrettelæggelse. Kortlægningen indeholder en beskrivelse af fakta og er således hverken vurderende eller konkluderende.

7 Side 7 af 84 På det offentlige område består analysen af to dele. Første del beskriver på tværs af de 3 sektorer rammerne for ledelse og arbejdstilrettelæggelse og variationerne heri for udvalgte (fag)overenskomster/aftaler. Anden del beskriver rammerne og variationerne i tværgående regelsæt, der gælder for alle eller de fleste ansatte inden for de 3 offentlige sektorer. Formålet med at betragte rammerne for ledelse og arbejdstilrettelæggelse på tværs af sektorer og fag er, at belyse forskellige måder at regulere arbejdstilrettelæggelsen på. Man skal være opmærksom på, at reglerne er aftalt med henblik på at skulle fungere inden for bestemte områder og med de særlige krav til arbejdstilrettelæggelsen, der er betinget af områdets karakter. Beskrivelsen af det private arbejdsmarked Med henblik på at Lønkommissionen kan perspektivere rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse på det offentlige område er der i overensstemmelse med undersøgelseskommissoriet identificeret en række områder/fag, som er repræsenteret på sammenlignelige arbejdspladser i den private sektor. Følgende områder er omfattet af beskrivelsen af det private arbejdsmarked: Det administrative område Børneområdet Ældreområdet Sundhedsområdet De udvalgte overenskomster i den private sektor udgør kun en begrænset del af det samlede overenskomstdækkede område på det private arbejdsmarked. Rapporten indeholder derfor også en overordnet beskrivelse af de to største overenskomster på det private arbejdsmarked. Det gælder Industriens overenskomst og Industriens funktionæroverenskomst. I den private sektor er der imidlertid en række faggrupper, der ikke er dækket af en overenskomst og som er ansat på individuelle vilkår. Analysen indeholder derfor en overordnet beskrivelse af karakteristika ved denne ansættelsesform. I beskrivelsen af de ansættelsesmæssige rammer og strukturer på det private arbejdsmarked er fokus på forhold af betydning for rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse, herunder forhold vedrørende arbejdstid, løn, fravær og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I modsætning til beskrivelsen af det offentlige område indgår også en kort beskrivelse af lønfastsættelsen på det private område. På det offentlige område indgår løn i lønkommissionens øvrige undersøgelser. En nærmere beskrivelse af indhold og afgrænsning af det private område fremgår af afsnit 3.1.

8 Side 8 af 84 Rapportens disponering Rapporten er efter det indledende afsnit inddelt i to hovedafsnit. Ét for det offentlige område og ét for det private område. Rapporten er disponeret i følgende afsnit: Afsnit 2. Rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i aftaler og overenskomster på det offentlige område Afsnit 2.1. Indledning til kortlægningen af det offentlige område. Afsnit 2.2. Introduktion til aftaledannelsen behandler i kort form aftaledannelsen på henholdsvis det statslige, det kommunale og det regionale område. Afsnit 2.3. Introduktion til de udvalgte områder beskriver hvilke områder og hvilke fag, der indgår i kortlægningen. Endvidere beskrives de helt overordnede rammer for arbejdstilrettelæggelse for hvert af de udvalgte områder. Der er udvalgt 9 områder: Administrativt område, børn- og ungeområdet, undervisningsområdet, forskningsområdet, område for teknik mv., område for ældre samt service og handicap, sundhedsområdet, område for politi og retsvæsen samt forsvarsområdet. Afsnit 2.4. Overordnede observationer i kortlægningen beskriver en række karakteristika og opmærksomhedspunkter om 1) den aftalemæssige regulering af arbejdstid, 2)den lokale udmøntning af arbejdstidsbestemmelserne og 3) sammenhænge i regeldannelsen. Afsnit 2.5. Forskelle og ligheder mellem de udvalgte områder udgør den sammenlignende kortlægning af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i de udvalgte fag/områder. Der er i fremstillingen anvendt de dimensioner, der fremgår af afsnit 2.2. Afsnit 2.6. Fælles regelsæt beskriver forskelle og ligheder i de regelsæt der gælder for samtlige eller den største del af de ansatte inden for hver af de 3 sektorer, og som har betydning for rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse Afsnit 3. Beskrivelse af ansættelsesmæssige forhold på det private arbejdsmarked. Afsnit 3.1. Indledning til den kortlægning af det private arbejdsmarked. Afsnit 3.2. Overordnet beskrivelse af det private arbejdsmarked indleder med en belysning af graden af overenskomstdækning og arbejdsgivertilhørsforhold på det private arbejdsmarked. Afsnit 3.3. Beskrivelse af udvalgte forhold på DA/LO-området giver en kort karakteristik af den ansættelsesmæssige regulering af det private arbejdsmarked.

9 Side 9 af 84 Afsnit 3.4. Beskrivelse af udvalgte overenskomster på DA/LO-området beskriver de ansættelsesmæssige strukturer og rammer for relevante fag/områder på det private arbejdsmarked. Beskrivelsen indledes med en overordnet gennemgang af Industriens overenskomst og Industriens funktionæroverenskomst. Afsnit 3.5. Den individuelle kontrakt giver en kortfattet beskrivelse af typiske karakteristika for den individuelle kontrakt. Afsnit 3.6. Virksomhedsoverenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, særoverenskomster og husaftaler beskriver regulering af ansættelsesvilkår hvis en virksomhed ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Afsnit 3.7. Udvalgte overenskomster vedrørende den private sektor giver en overordnet beskrivelse af de udvalgte private overenskomster og aftaler for sammenlignelige områder/fag. I bilag 6c er analysens metode beskrevet. Rapportens status Kortlægningen beskæftiger sig med overenskomster mv. på det offentlige og private arbejdsmarked. Det skal i den forbindelse præciseres, at beskrivelserne ikke repræsenterer et fortolkningsbidrag i forhold til indgåede overenskomster og aftaler. Kortlægningen har således ingen juridisk status.

10 Side 10 af Rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i aftaler og overenskomster på det offentlige område Indledning På det offentlige område er analysen af de formelle strukturer for rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse gennemført som en sammenlignende kortlægning af en række toneangivende aftaler og overenskomster på udvalgte fag/områder. Analysen består af to dele. Første del beskriver på tværs af de 3 sektorer rammerne for ledelse og arbejdstilrettelæggelse og variationerne heri for udvalgte (fag)overenskomster/aftaler. Der er beskrevet følgende dimensioner: 1. Ansættelsesretlige forhold. Vedrører muligheder og begrænsninger for ansættelse på forskellige vilkår, f.eks. krav om at ansættelse skal ske på fuldtid, anvendelse af timeløn, deltid, plustid, tidsbegrænset ansættelse etc. 2. Arbejdstidens udstrækning. Omfatter arbejdstidens størrelse og opgørelse, bl.a. normperiode og forhold, der påvirker den effektive arbejdstid fx. særlige fridage, betalte pauser. 3. Arbejdstidens placering. Indeholder rammerne for placering af arbejdstiden, f.eks. på hverdage i dagtimerne, muligheder for delt tjeneste på samme dag, rammer for holddrift etc. Endvidere beskrives evt. rammer for placering af frihed, afspadsering mv. 4. Regler om organisering af arbejdet. Omfatter rammer og procedurer for planlægningen og disponering af arbejdstiden, fx til bestemte opgaver. Herunder beskrives muligheder og rammer for, at den ansatte selv kan disponere arbejdstiden. 5. Ændring i arbejdstilrettelæggelse. Reguleringen af muligheder/begrænsninger i adgangen til at kunne ændre i arbejdstilrettelæggelsen beskrives, varsel mv. 6. Overarbejde /afspadsering/merarbejde. Bestemmelser om adgang til og honorering af over-/merarbejde beskrives. 7. Betaling for ulemper i forbindelse med arbejdstidens placering. Bestemmelser om honorering for ulemper i forbindelse med arbejdstidens placering om aften, nat, weekender, og på søgnehelligdage mv. beskrives. 8. Rådigheds- og vagttjeneste. Hovedindholdet i eventuelle regler om rådigheds- og vagttjeneste beskrives. 9. Lokal tilpasning og fravigelse. Adgangen til på den enkelte arbejdsplads at fravige og supplere overenskomstens almindelige arbejdstidsbestemmelser beskrives. 10. Øvrige forhold. Såfremt aftaler og overenskomster indeholder andre forhold af betydning for arbejdstilrettelæggelse beskrives disse.

11 Side 11 af 84 Anden del beskriver rammerne og variationerne i tværgående regelsæt, der gælder for alle ansatte, eller de fleste ansatte inden for de 3 offentlige sektorer. Følgende generelle/tværgående regelsæt indgår i kortlægningen: Samarbejde mv. o Tillidsrepræsentanter o Samarbejdsudvalg/MED-udvalg o Trivsel og sundhed o Kompetenceudvikling Fravær o Barsel og fravær af familiemæssige årsager mv. o Ferie

12 Side 12 af Introduktion til aftaledannelsen I dette afsnit beskrives overordnet overenskomst- og aftalestrukturen for de 3 offentlige områder Staten På det statslige område er der inden for forhandlingsfællesskaberne - overordnet to modeller for aftaleindgåelsen for overenskomstansatte; i den ene model er overenskomstgrundlaget en fællesoverenskomst med tilhørende organisationsaftaler og i den anden model er overenskomstgrundlaget en samlet overenskomst for en eller flere grupper af medarbejdere. Fælles for de to modeller og for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte er, at der er indgået en række generelle tværgående aftaler om fx. samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter, kompetenceudvikling, ferie, barsel, rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler etc., der gælder generelt for tjenestemænd og overenskomstansatte på tværs af forhandlingsfællesskaberne. Der kan dog konkret være aftalt undtagelser. På CFU-området er der for de overenskomstansatte indgået to fællesoverenskomster (OAO-S og COII, LC samt OC 1 ), der regulerer de grundlæggende ansættelsesvilkår. I tilknytning til fællesoverenskomsterne er indgået en række organisationsaftaler der omfatter enkelte faggrupper eller flere faggrupper (medlemsorganisationer). Organisationsaftalerne regulerer overordnet set løn og arbejdstid. På de akademiske område er indgået en fællesakademisk overenskomst samt en række overenskomster for særlige områder (læger, visse undervisere mv.). Overenskomsterne regulerer samtlige ansættelsesvilkår, herunder angiver hvilke af de fælles regelsæt, der finder anvendelse. I den fællesakademiske overenskomst er i et særligt bilag angivet en række særvilkår for enkelte grupper. Overenskomsterne for de særlige områder har overført en række vilkår fra den fællesakademiske overenskomst. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte er der indgået dels konkrete lønaftaler/klassificeringsaftaler, dels en fælles arbejdstidsaftale (ekskl. undervisning), som tillige finder anvendelse på en overvejende del af fællesoverenskomstområdet. 1 OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer, COII står for Statstjenestemændenes Centralorganisation II, LC står for Lærernes Centralorganisation og OC står for Overenskomstansattes Centralorganisation. I øvrigt kan det bemærkes, at COII og OC pr. 1. januar 2010 er blevet til CO10.

13 Side 13 af 84 Det er etableret en række fælles regelsæt i overenskomsterne. Eksempelvis er opsigelsesbestemmelser og forhandlingssystem i forbindelse med opsigelse tværgående i overenskomstområdets fælles regelsæt. Uden for forhandlingsfællesskaberne er der selvstændige overenskomster, der principielt regulerer samtlige vilkår. Tabel Opgørelse af det statslige overenskomstområde: Antal indgået af Finansministeriet Antal indgået decentralt Antal hovedaftaler 5 - Antal fællesoverenskomster 2 1 Antal organisationsaftaler i tilknytning til fællesoverenskomster Antal selvstændige overenskomster Antal fælles regelsæt Kommuner På det kommunale område indgås aftaler og overenskomster for enkelte personalegrupper eller i fællesskab for flere grupper fastlægges. På nogle områder er der indgået arbejdstidsregelsæt, der dækker flere aftale- og overenskomstgrupper. Herudover er en række vilkår reguleret i tværgående aftaler, der er fælles for tjenestemænd og overenskomstansatte. Tabel Opgørelse af det kommunale overenskomstområde: Antal indgået af KL Antal selvstændige overenskomster og 129 tjenestemandsaftaler - heraf antal overenskomster med 30 flere forbund Antal aftaler om arbejdstid mv., som knytter sig til én eller flere 42 overenskomster/aftaler * Antal tværgående regelsæt 74 *Inklusiv aftaler om lokal løndannelse.

14 Side 14 af Regioner På det regionale område indgås aftaler og overenskomster med en eller flere forhandlingsberettigede organisationer. Disse omhandler løn- og ansættelsesvilkår for stillinger, som er omfattet af den pågældende aftale eller overenskomsts dækningsområde. På nogle områder er der endvidere indgået særskilte arbejdstidsaftaler, der dækker enten et eller flere overenskomstområder. Herudover er der en række aftaler vedrørende generelle ansættelsesvilkår. Disse er tværgående regelsæt, som typisk omfatter både tjenestemænd og overenskomstansatte. Aftaler om generelle ansættelsesvilkår indgås som hovedregel mellem RLTN og KTO og mellem RLTN og Sundhedskartellet. Enkelte aftaler indgås dog mellem RLTN og en flerhed af organisationer. Aftalerne kan indgås i form af rammeaftaler, der angiver de rammer, som gælder for indgåelse af aftaler på lokalt niveau, eller aftaler, der direkte forpligter de lokale parter. Tabel Opgørelse af det regionale overenskomstområde: Antal selvstændige overenskomster og tjenestemandsaftaler - heraf antal overenskomster med flere forbund Antal aftaler om arbejdstid mv., som knytter sig til én eller flere overenskomster/aftaler * Antal tværgående regelsæt (generelle aftaler) *Inklusiv aftaler om lokal løndannelse. Antal indgået af RLTN

15 Side 15 af Introduktion til de udvalgte områder Til kortlægningen er udvalgt en række områder/fag. De valgte grupper er udvalgt efter størrelse. Der er således udvalgt områder/fag, der udgør en væsentlig del af den offentlige sektor (ca. 62 pct.) og som er toneangivende for de vilkår, der gælder for øvrige områder. De udvalgte fag/områder dækker både over fag, hvor den overvejende del af de ansatte er kvinder og over fag, hvor den overvejende del af de ansatte er mænd. Områderne omfatter ikke al offentlig virksomhed, og der er for de udvalgte områder forskellige karakteristika og behov, der afspejles i de indgåede aftaler og overenskomster. Nedenfor ses en oversigt over de 9 udvalgte områder, der er delt op på stat, kommune og region. Hvert område dækker over en eller flere overenskomster/organisationsaftaler. Område Kommune Region Stat 1. Administrativt område Akademikere, kontorpersonale og itmedarbejdere Akademikere, kontormedarbejdere og it-medarbejdere Akademikere, kontormedarbejdere og it-medarbejdere. 2. Børne- og ungeområdet Pædagoger og pædagogmedhjælpere ved daginstitutioner, socialpædagogiske Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale ved døgninstitutioner mv. institutioner mv. 3. Undervisningsområdet Lærere med flere i folkeskolen mv. Ungdomsuddannelser, grundskole 4. Forskning Forskere og undervisere ved universiteter 5. Teknik, natur, miljø og hjælpefunktioner Ingeniører, specialarbejdere samt rengøring Ingeniører, Portører, rengøring, servicemedarbejdere Ingeniører, specialarbejdere samt rengøring 6. Ældre, service, handicap Social- og sundhedspersonale 7. Sundhedsområdet Læger, grupper under sundhedskartellet, SOSU og lægesekretærer 8. Politi og retsvæsen Politibetjente og fængselsbetjente 9. Forsvaret Officerer Stampersonel Forsvarets Civiletat Konstabler Håndværkere

16 Side 16 af 84 I det følgende beskrives helt overordnet rammerne for arbejdstilrettelæggelse for hvert af de udvalgte områder. 1. Administrative område Det administrative område omfatter dels betjeningen af det politiske niveau, dels betjening af borgerne (myndighedsopgaver mv.) dels intern administration og service f.eks. IT-understøtning. Hensynet til betjeningen af det politiske niveau og til betjeningen af borgerne tilsiger en vis fleksibilitet i forhold til bl.a. åbningstid og i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. Servicering af IT-systemer skal ofte foregå uden for normal arbejdstid for at minimere driftstab. 2. Børn- og ungeområdet Området omfatter pasningstilbud til børn og unge i dag- og døgninstitutioner. Hensynet til betjening af borgerne i daginstitutioner indebærer typisk, at åbningstiden er længere end sædvanlig arbejdstid. Endvidere vil belastningen over dagen afhænge af børnetallet i institutionen, forældrenes arbejdstider mv. Det stiller krav om fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Typisk er daginstitutioner lukket i weekenden. Der kan forekomme forældrekontakt uden for daginstitutionens almindelige åbningstid. For døgninstitutioner gælder, at bemandingen skal dække alle døgnets timer i 7 dage. Typisk vil bemandingen i dag og aftentimerne være større end i nattetimerne. Der arbejdes typisk i 3 skift over døgnet og med varierende placering af fridage over ugen. Visse personalegrupper er kun til stede i dagtimerne. Samtidig vil behovet for mødevirksomhed og forældrekontakt indebære at tjenesten af og til må deles i flere dele. 3. Undervisningsområdet Det kortlagte område er kendetegnet ved primært at være rettet mod undervisning der udbydes i dagtimerne for så vidt angår grundskole og ungdomsområdet generelt. På erhvervsskoler og på visse HF forekommer der aftenundervisning. Der undervises typisk i flere fag over en dag, hvilket stiller krav om fleksibilitet med hensyn til de tidspunkter, hvor læreren skal være til rådighed for undervisning. Afhængig af skolens arbejdsform og pædagogiske linje kan der være variationer i planlægning og planlægningshorisont. Af hensyn til forældrekontakt mv. er der endvidere behov for at læreren skal være til stede i aftentimerne. På områder med kostskoler (efterskoler og erhvervsskole) er der særlige krav til arbejdstilrettelæggelse for så vidt angår de tilbud, der ligger uden for den almindelige undervisning. Undervisningsområdet er endvidere karakteriseret ved, at læreren selv tilrettelægger en del af sin arbejdstid uden for undervisningsinstitutionen.

17 Side 17 af Forskningsområdet Forskningsområdet omfatter dels forskningsbaseret undervisning og forskning på universiteter mv. En væsentlig del af arbejdet tilrettelægges af hensyn til de studerende om dagen, men der er også (kursus)tilbud i aftentimerne. Forskningen tilrettelægges overvejende af de ansatte selv. Endvidere er forskningsområdet karakteriseret ved nationalt og internationalt samarbejde. 5. Teknik, natur, miljø og hjælpefunktioner Området er meget uensartet og der forekommer alle former for arbejdstilrettelæggelse herunder beredskabsopgaver, hvor de ansatte skal være på tilkald f.eks. i forbindelse med vejrlig, akutberedskab mv. Der er på nogle områder tale om hjælpefunktioner til de primære funktioner for den offentlige virksomhed, fx på sygehuse, hvor arbejdstilrettelæggelsen skal ske i sammenhæng med disse primære funktioner. På andre områder er der tale om servicefunktioner, der skal udføres på tidspunkter, hvor udførelsen ikke kolliderer med virksomhedens hovedfunktioner (f.eks. rengøring). Tilrettelæggelsen af arbejdet sker således i dagtjeneste, døgntjeneste og i nattjeneste enten på hverdage eller fordelt på alle ugens dage. 6. Ældre, service, handicap Området er kendetegnet ved at være et døgndækket arbejdsfelt, hvor der er behov for praktisk hjælp, pleje og omsorg af borgere døgnet rundt alle dage i året. Dog er belastningen typisk størst i morgen- og formiddagstimerne. Mange borgere modtager hjælp i eget hjem, mens en del borgere modtager hjælpen i kommunale boliger. Arbejdstilrettelæggelsen fordrer fleksibilitet i forhold til mange parametre, bl.a., at der tages højde for kvalitet og kontinuitet for borgeren, økonomi, forskellighed i ydelserne, herunder en stigende kompleksitet, hensyn til medarbejderne, og sammenhæng mellem forskellige faggrupper. 7. Sundhedsområdet Området omfatter bl.a. sygehuse og betjening af borgerne i akutberedskab alle døgnets timer. Planlagte behandlinger er fortrinsvis henlagt til hverdag i dagtimerne. Men der er behov for behandling og pleje i døgndrift. Det stiller store krav til fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sammenhæng mellem forskellige faggrupper. 8. Politi og retsvæsen Området er dels kendetegnet ved, at politiberedskabet skal dække hele døgnet, idet der er arbejdsmæssig vægt på hverdage i dagtimerne.

18 Side 18 af 84 Kriminalforsorgen er døgninstitutioner, der skal fungere alle ugens dage og alle døgnets timer. Der er naturlig arbejdsmæssig vægt i dagtimer, hvor beskæftigelsestilbud, undervisning, koordinering med andre myndigheder, retsvæsenet etc. foregår. Der arbejdes i skiftehold i kriminalforsorgen og i politiet. 9. Forsvaret Forsvaret er aktivt alle døgnets timer og alle dage, men den sædvanlige arbejdstilrettelæggelse er hverdage i dagtimerne. Løsning af militære opgaver, herunder internationale opgaver, er undergivet særlig tilrettelæggelse hvor sædvanlige vilkår sættes ud af kraft.

19 Side 19 af Overordnede observationer i kortlægningen Dette afsnit beskriver nogle overordnede observationer i kortlægningen. Disse vil ikke umiddelbart fremgå af afsnit 2.5., hvor fokus er på at beskrive ligheder og forskelle mellem de kortlagte områder Den aftalemæssige regulering af arbejdstid Kortlægningen viser, at der er nogle grundlæggende forskellige tendenser i reguleringen af arbejdstid på de 3 offentlige områder. På det statslige område, er der 3 hovedtyper af regelsæt: Tjenestemændenes arbejdstidsaftale, som omfatter tjenestemænd og hovedparten af de overenskomstansatte, som har tilsluttet sig aftalen. Undervisere er undtaget fra tjenestemændenes arbejdstidsregler. Arbejdstidsvilkår for akademikerne, bortset fra visse undervisere. Fagspecifikke arbejdstidsregler for undervisere og visse andre grupper. Tjenestemændenes arbejdstidsregler og arbejdstidsbestemmelserne for akademikere i staten udgør dermed standarder for reguleringen i staten. På det kommunale og regionale område er arbejdstidsbestemmelserne reguleret i enten overenskomsten eller arbejdstidsaftalen for den enkelte gruppe eller i en overenskomst eller arbejdstidsaftale, der er indgået med flere organisationer, og som dermed omfatter flere grupper. Der er en række bestemmelser i de kommunale og regionale aftaler, som går igen i en række overenskomster og aftaler, og som derfor har karakter af standardbestemmelser. Det er imidlertid vanskeligt ud fra kortlægningen at identificere de konkrete standarder. Generelt er arbejdstidsreglerne rammeaftaler, der kan suppleres og fraviges lokalt Den lokale udmøntning af arbejdstidsbestemmelserne I en række aftaler og overenskomster er det fastsat, at nærmere bestemmelser skal aftales eller fastlægges lokalt. Det gælder på flere områder særligt spørgsmål om arbejdstidens placering i kommuner og regioner. På undervisningsområdet er der tilsvarende krav om lokal forhandling for en række forhold, fx vedr. forberedelsestiden. Ændringer i sådanne lokale aftaler skal tilsvarende aftales lokalt.

20 Side 20 af Sammenhænge i regeldannelsen Reguleringen af døgnområdet. En række områder er bemandet døgnet rundet rundt. Her er billedet generelt, at der er behov for at regulere mere detaljeret end for ansatte, der normalt arbejder ugens 5 første hverdage i dagtimerne. Der er således til en 7-dages uge/døgntjeneste ofte knyttet bestemmelser om fridagenes antal og længde, ligesom det kan konstateres, at der på disse områder i højere grad findes bestemmelser om planlægning og om varsler for udlevering og ændring af planer. Sammenhænge mellem normperiode, planlægning og overtid. Indeholder arbejdstidsbestemmelsen regler om, at arbejdstiden kan varieres over tid, er der ofte, men ikke altid, fastsat hvilken periode inden for hvilken, arbejdstiden skal opgøres. I den mest fleksible form kan arbejdstiden løbende ændres og den erlagte arbejdstid opgøres ved normperiodens afslutning, med henblik på at konstatere, om der er over- eller merarbejde. Dette er gældende for en lang række ansatte på det statslige område, som er omfattet af tjenestemændenes arbejdstidsaftale. I en anden form kan arbejdstiden planlægges varieret inden for en periode, men fikseres således, at arbejde udover den planlagte arbejdstid, er over- eller merarbejde. Dette er bl.a. gældende på dele af undervisningsområdet og på ældreområdet. Derfor skal bestemmelserne om normperiode, planlægning og overtid ses i sammenhæng. Direkte og indirekte regulering. Såfremt et forhold ikke er reguleret i arbejdstidsbestemmelserne på et område, betyder det ikke nødvendigvis, at forholdet er ureguleret. En række regler følger således indirekte af anden regulering. Hvis det eksempelvis er fastsat, at arbejdstiden placeres mandag til fredag i dagtimerne, indeholder reglerne typisk ikke også bestemmelser om ugentlige fridage. På enkelte områder er der ikke fastsat en normperiode, bl.a. for nogle grupper af læger og overlæger på sundhedsområdet og for nogle grupper på det tekniske område i kommuner og regioner. Det følger indirekte, at arbejdstiden kan planlægges og opgøres indenfor en periode, der ikke er nærmere fastsat Forskelle og ligheder mellem de udvalgte overenskomstområder I de følgende afsnit vil forskelle og ligheder mellem de udvalgte overenskomstområder blive behandlet. Hvis der gælder særlige forhold på enkelte områder, vil disse også blive trukket frem. Gennemgangen tager udgangspunkt i

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Akademikerne tih@ac.dk 15-12-2014 Sag.nr. 14/3239 Dokumentnr. 68653/14 Krav

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere