PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0057. Lærernes Centralorganisation (LC) mod. Kommunernes Landsforening (KL)"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation (LC) mod Kommunernes Landsforening (KL)

2 - 2 Uoverensstemmelsen anga r forståelsen af 7, stk. 1, nr. 7, i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne, jf. bilag 2, punkt 4, i lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område nærmere bestemt, i hvilket omfang lærere og børnehaveklasseledere (i det følgende under et benævnt lærere), der deltager i lejrskoler, er forpligtede til at være til stede og/eller stå til rådighed på tjenestestedet (lejrskolen) ud over de højst 14 timer pr. døgn, som ifølge den nævnte bestemmelse kan indgå i opgørelsen af præsteret arbejdstid. Da der ikke har kunnet opna s enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret, jf. herved 4 i lov nr. 409 af 26. april 2013, besta ende af Mariann Skovgaard, LC, og Palle Rom, Danmarks Lærerforening, som begge er valgt af klager, Niels Nørby Pedersen, KL, og Louise Koldby Dalager, KL, som begge er valgt af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lars Hjortnæs. Sagen blev mundtligt forhandlet den 2. juni 2015, hvor klager var repræsenteret ved advokat Peter Breum og indklagede ved advokat Jørgen Vinding. Klager nedlagde pa stand om, at KL skal anerkende, at det alene kan pa lægges lærere og børnehaveklasseledere at arbejde i det antal timer, der indgår i arbejdstidsopgørelsen, herunder den tid, hvor lærerne står til rådighed, i forbindelse med afvikling af en lejrskole. Indklagede pa stod frifindelse. Klager anførte bl.a., at bestemmelsen i arbejdstidsreglernes 7, stk. 1, nr. 7, må forstås sådan, at den fastsætter det maksimale antal arbejdstimer pr. døgn, som kan pålægges en lærer eller børnehaveklasseleder i forbindelse med lejrskoler. Bestemmelsen går ikke ud på at fastlægge en akkord ligesom pkt. 1 i bilag 1 til den tidligere gældende arbejdstidsaftale fra Hvis en lærer skal være til stede eller stå til rådighed for tilsyn med eleverne ud over de 14 timer, må dette honoreres som rådighedstjeneste, jf. arbejdstidsreglernes 7, stk. 1, nr. 9, og hvis der i dette tidsrum opstår konkrete arbejdsopgaver, skal den tid, der bruges herpå, medregnes som arbejdstid og ikke rådighedstid. I modsat fald vil der være en utilsigtet forskel mellem statsansatte og kommunalt ansatte lærere, idet 14-timers reglen ikke findes på det statslige område, og det fremgår af forarbejderne til lov nr. 409/2013, at de nye arbejdstidsregler baseres på aftalen for statsansatte tjenestemænd. Med loven ophævede man den tidligere

3 - 3 arbejdstidsaftale og dermed også de rettigheder og forpligtelser for lærerne, som den indebar, og der er ikke hjemmel i de nye arbejdstidsregler eller i loven til at pålægge en lærer at udføre arbejde eller at stå til rådighed, uden at dette arbejde bliver honoreret. Indklagede anførte bl.a., at arbejdstidsreglernes 7, stk. 1, nr. 7, er en beregningsregel, der udtømmende gør op med, hvordan præsteret arbejdstid opgøres i forbindelse med lejrskoler og andre arrangementer med overnatning. Herefter medregnes lejrskoler, der udføres som en del af tjenesten, i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn. Lejrskoler, der typisk varer 3-5 døgn og er med overnatning, har været kendt længe og har altid været afregnet på den særlige måde med 14 timer pr. døgn og efter samme princip som tjenesterejser. Det er da også en rimelig regel, der afspejler de særlige arbejdsforhold under en lejrskole. Der er ikke i arbejdstidsreglerne eller forarbejderne hertil støtte for, at der med de nye regler er sket ændringer af de forpligtelser, lærerne har, når de er på lejrskole, og lærerne kan således ikke forlade eleverne på lejrskolen efter udløbet af 14 timer. Det er udtrykkeligt anført i forarbejderne til lov nr. 409/2013, at de kendte regler om lejrskoler opretholdes, og det er således ikke utilsigtet, at der på dette punkt fortsat er forskel på reglerne for det statslige og det kommunale område. Bestemmelsen må således forstås i overensstemmelse med hidtidig praksis. Efter votering kunne der ikke opna s enighed eller flertal for en afgørelse blandt de medlemmer af voldgiftsretten, som er valgt af parterne, og afgørelsen skal derfor træffes af opmanden. Parterne var enige om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse, som fremgår nedenfor, således at parterne tager denne til efterretning med samme virkning som en kendelse i sagen. Opmanden udtaler: Sagens baggrund og retsgrundlaget Ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område blev der bl.a. fastsat nye arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne.

4 - 4 Forud for loven gjaldt for lærere og børnehaveklasseledere i kommunerne to landsdækkende arbejdstidsaftaler fra henholdsvis 2005 og Arbejdstidsaftalen fra 2005 indeholdt i bilag 1 følgende bestemmelse om lejrskoler, der gjaldt, hvis ikke andet blev aftalt lokalt: 5 lejrskoler og lignende Pkt 1 Lejrskoler, hytteture og lignende (arrangementer med overnatning) indgår i mødeplanen fra ½ time før elevernes mødetid til 7 timer efter hjemkomsten. Lejrskoler afregnes med 14 timer pr. døgn, jf. 3. Pkt. 2 Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg pa kr. Med virkning fra forhøjes beløbet til kr. pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser og lignende arrangementer med overnatning. Tillægget ydes i stedet for frihedsopsparing og arbejdstidsbestemte tillæg Pkt. 3 Afvikles arrangementer, jf. pkt. 2, på lørdage, søndage og helligdage ydes et ikkepensionsgivende tillæg pa kr. Med virkning fra forhøjes beløbet til pr. pa begyndt dag. Arbejdstidsaftalen fra 2008 fandt kun anvendelse, hvis der lokalt var enighed herom. Denne aftale indeholdt ikke en lignende tilbagefaldsbestemmelse, men åbnede mulighed for, at der kunne aftales en akkord om lejrskoler, dvs. en aftale om, at der afsættes et bestemt antal arbejdstimer, der anses for medgået til en lejrskole, jf. arbejdstidsaftalens 4, stk i lov nr. 409 af 26. april 2013 lyder således: De overenskomster og aftaler, der er nævnt i bilag 1, afsnit B, og som er opsagt til den 1. april 2013, henholdsvis den 1. august 2013, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny overenskomst eller aftale, fornyes til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af bilag 2-4. Lovens bilag 2 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: Ændringer i overenskomster og aftaler på det kommunale område Forlængelsen eller fornyelsen af de overenskomster og aftaler med tilhørende protokollater og

5 - 5 bilag, der er nævnt i bilag 1, afsnit A, nr. 1-9, og afsnit B, nr , sker med følgende ændringer: C. Øvrige ændringer i overenskomster og aftaler 4. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1) Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne, jf. underbilag 2.1, omfatter med virkning fra den 1. august 2014 lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning, ungdomsskolens heltidsundervisning, ungdomskostskoler og sprogcentre, i det omfang det fremgår af den enkelte overenskomst/aftale. Underbilag 2.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 3. Arbejdstid Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør den normale arbejdstid gennemsnitlig 37 timer om ugen. Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden). Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. Stk. 3. Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. 7. Opgørelse af arbejdstiden Den præsterede arbejdstid opgøres således: 1) Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. 2) Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for ansatte på deltid et forholdsmæssigt timetal. Bemærkning Fravær med ret til løn er fx sygedage og tjenestefrihed med løn. 7) Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn. Bemærkning Rejsetid i forbindelse med lejrskoler, hytteture, studieture m.v. (arrangementer med overnatning) medregnes efter pkt. 7, ikke efter pkt. 8. 8) Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst med 13 timer pr. døgn. Bemærkning Rejsetiden medregnes fuldt ud for rejser i såvel ind- som udland, men højst med 13 timer pr. døgn. Begrænsningen på de 13 timer gælder kun for selve rejsetiden. Ved døgn forstås i denne sammenhæng arbejdsdøgnet, dvs. 24 timer regnet fra den pågældende arbejdsdags begyndelse. 9) Rådighedstjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 og rådighedstjeneste på arbejdsstedet med 3/4.

6 Arbejdstidens tilrettelæggelse Stk. 4. Under deltagelse i lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning) ses bort fra kravet om daglig hviletid. Såfremt opholdet mv. strækker sig over en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, så der kan være indtil 12 arbejdsdage mellem 2 fridage. 11. Ulempegodtgørelse For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg svarende til 25 pct. af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog mindst 26,12 kr. (grundbeløb 31. marts 2000). 14. Tillæg ved deltagelse i lejrskole mv. Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg pa kr. pr. pa begyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning). Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse, jf. 11. Stk. 2. Afvikles arrangementer, jf. stk. 1, på lørdage, søndage og helligdage ydes et ikkepensionsgivende tillæg pa kr. pr. pa begyndt dag. Tillægget ydes i stedet for ulempegodtgørelse, jf. 11, og weekendgodtgørelse... I bemærkningerne til det pågældende lovforslag (L 215, fremsat den 25. april 2013) er bl.a. anført følgende: 3. Lovforslagets indhold Regeringens samlede forslag til løsning af den foreliggende overenskomst- og aftalesituation består af fire hovedelementer: Arbejdstid på undervisningsområdet Der indføres nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet baseret på de arbejdstidsregler, der er aftalt for tjenestemænd i staten og for den overvejende del af de overenskomstansatte i staten (tjenestemændenes arbejdstidsaftale). Årsnormen for beregning og opgørelse af arbejdstiden fastholdes dog, idet lærernes arbejdstid ikke er jævnt fordelt over årets måneder. I konsekvens heraf fastholdes fristen for afspadsering af overarbejde til den følgende normperiode. Indførelsen af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet indebærer, at centralt og lokalt aftalte bindinger på anvendelsen af arbejdstiden og bestemmelser, der har sammenhæng hermed, ophæves. Der afsættes ikke særlige puljer til forberedelsestid. Ledelsen får således ret til at lede og fordele arbejdet og dermed mulighed for løbende at prioritere ressourcerne på den enkelte skole eller institution. Med henblik på at betrygge lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for rimelige rammer, foreslås en række særlige værnsregler mod det, der af LC er kaldt»det grænseløse arbejde«. De særlige værnsregler indebærer, at arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne, og at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. Ledelsen skal endvidere udarbejde en opgaveoversigt, der overordnet skal angive de

7 - 7 arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Den eksisterende adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centralt aftalte arbejdstidsregler, ændres ikke Arbejdstid på undervisningsområdet Arbejdstidsregler Gældende ret Regler om arbejdstid på undervisningsområdet er indeholdt i en række overenskomster og aftaler, der er indgået mellem på den ene side KL, Finansministeriet eller RLTN og på den anden side LC, CO 10 eller tilsluttede organisationer, f.eks. Arbejdstidsaftale 08 indgået mellem KL og LC for lærere i folkeskolen. Overenskomster og aftaler på undervisningsområdet indeholder typisk bestemmelser, der regulerer anvendelsen af arbejdstiden, eller bestemmelser, hvorefter anvendelsen af arbejdstiden reguleres ved lokal og/eller individuel aftale. Det kan f.eks. være bestemmelser om akkorder for forberedelsestid. Arbejdstiden beregnes og opgøres for en normperiode på et år (årsnorm). Baggrunden for årsnormen er, at mange lærergruppers arbejdstid ikke er jævnt fordelt over året, men typisk er koncentreret på færre uger end andre ansattes. Årsnormen udligner de udsving, der opstår ved, at lærerne arbejder mere end 37 timer ugentlig i gennemsnit i undervisningsmånederne og mindre end 37 timer ugentlig i gennemsnit i de perioder, hvor elever og kursister har ferie Regeringens overvejelser Efter regeringens opfattelse skal den lokale ledelse have mulighed for at lede og fordele arbejdet og beslutte, hvad den enkelte lærer skal anvende sin arbejdstid til, således at ledelsen løbende kan prioritere ressourcerne på den enkelte skole eller institution. Dette forudsætter, at alle centralt og lokalt aftalte bindinger på anvendelsen af lærernes arbejdstid ophæves. LC fremlagde den 25. marts 2013 i forbindelse med forhandlingerne med Finansministeriet i Forligsinstitutionen et forhandlingsudspil, der er offentliggjort på Danmarks Lærerforenings hjemmeside. LC foreslog her, at lærerne på statens område fremover skal følge tjenestemændenes arbejdstidsaftale, dog således at der afsættes en særlig timepulje til forberedelse, og således at 60-årsreglerne opretholdes. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale gælder for alle ikkeakademikere i staten bortset fra lærergrupperne og nogle få mindre grupper uanset om de er tjenestemænd eller overenskomstansatte. Det vil sige, at omkring 80 pct. af de øvrige ansatte i staten følger reglerne i denne arbejdstidsaftale. På det kommunale og det regionale område findes der ikke en tilsvarende generel arbejdstidsaftale, som omfatter alle ikkeakademikere. På det kommunale og det regionale område findes der ikke personalegrupper, hvis arbejdsforhold er umiddelbart sammenlignelige med lærernes. Lærerens arbejdsforhold kan primært sammenlignes med arbejdsforholdene for de ikkeakademiske lærergrupper på statens område, herunder navnlig lærere ved frie grundskoler. Regeringen finder det på denne baggrund nærliggende, at arbejdstidsreglerne for lærere både på det statslige, det kommunale og det regionale undervisningsområde fremover baseres på

8 - 8 statens generelle arbejdstidsaftale Den gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten er indgået den 27. juni 2008 mellem på den ene side Finansministeriet og på den anden side Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område), Statstjenestemændenes Centralorganisation II (nu CO 10 Centralorganisationen af 2010), Akademikernes Centralorganisation og Lærernes Centralorganisation. Aftalen er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr af 27. juni 2008 om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Arbejdstidsaftalen fastsætter regler om normperioden, der som udgangspunkt er en måned, og om beregningen af den arbejdstid, der skal præsteres inden for normperioden for såvel fuldtidsansatte som deltids- og plustidsansatte. Arbejdstidsaftalen indeholder endvidere regler om opgørelsen af den præsterede arbejdstid, herunder regler om opgørelse af arbejdstid i forbindelse med fravær på grund af fx sygdom og barsel, tjenesterejser og rådighedstjeneste. For så vidt angår pauser gælder, at disse medregnes i arbejdstiden, hvis de varer mindre end ½ time, forudsat, at den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. Aftalen regulerer ikke arbejdsgiverens adgang til at fastlægge antallet af pauser, og disses omfang og placering og giver således ikke de ansatte ret til betalte pauser. Aftalen fastlægger alene, under hvilke betingelser pauser i givet fald skal medregnes i arbejdstidsopgørelsen. Aftalen fastsætter regler om betaling af arbejde, der overstiger normen i form af enten overarbejds- eller merarbejdshonorering. De lærergrupper, som omfattes af lovforslaget, vil være omfattet af reglerne om overarbejde, dvs. en taxametermæssig honorering med et overtidstillæg på 50 pct. for timer, som overstiger den normale arbejdstid for året. Aftalen indeholder ikke bestemmelser, der regulerer arbejdsgiverens adgang til at tilrettelægge arbejdstiden eller regler om varslingsfrister og godtgørelse ved omlægning af tjenesten. For så vidt angår arbejde i aften- og nattetimerne eller i weekender og på søgnehelligdage, skelner aftalen mellem ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid (mandag til fredag mellem kl og kl ) og andre ansatte. Lærerne i folkeskolen og hovedparten af de øvrige lærere vil henhøre under den førstnævnte kategori. For disse gælder, at arbejde uden for almindelig dagarbejdstid udløser et tillæg på 25 pct. af timelønnen, mens arbejde på fridage (dvs. i weekenden og på søgnehelligdage) udløser et yderligere tillæg på 50 pct Den foreslåede ordning Den foreslåede ordning indebærer på det statslige område, at lærerne ligesom hovedparten af de øvrige ansatte følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. På det kommunale og det regionale område indføres Arbejdstidsregler for undervisningsområdet, jf. underbilag 2.1 og 4.2, der ligeledes er baseret på statens tjenestemænds arbejdstidsregler. Den gældende normperiode på et år for beregning og opgørelse af arbejdstiden (årsnorm) fastholdes dog, og i konsekvens heraf fastsættes fristen for afspadsering af overarbejde til den følgende normperiode. Som følge af indførelsen af de nye arbejdstidsregler ophæves bestemmelser i overenskomster og aftaler, der regulerer anvendelsen af arbejdstiden. Endvidere ophæves proces- og procedureforskrifter m.v., der har sammenhæng med de nævnte bestemmelser. Der afsættes ikke i overenskomsterne og aftalerne særlige puljer til forberedelsestid, og der

9 - 9 fastsættes ikke et undervisningsmaksimum eller maksimum for antallet af skoledage. Det vil således være op til ledelsen løbende at vurdere, hvordan arbejdstiden bruges bedst muligt til at løse de opgaver, der er på den enkelte skole eller institution. Med indførelsen af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. I de tilfælde hvor der efter overenskomster og aftaler i dag ydes faste tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter, vil der heller ikke fremover skulle udbetales timebaseret ulempegodtgørelse efter arbejdstidsaftalerne. Der indføres særlige værnsregler med henblik på at betrygge lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for rimelige grænser, jf. pkt Lovforslaget ændrer ikke den eksisterende adgang til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centralt aftalte arbejdstidsregler. Spørgsmål om anvendelsen af arbejdstiden omfattes herefter som på andre arbejdsområder af ledelsesretten Særlige værnsregler Gældende ret De almindelige regler i arbejdsmiljølovgivningen, aftalerne om samarbejde og medbestemmelse og retningslinjerne for god personalepolitik gælder også på undervisningsområdet. De nuværende overenskomster og aftaler på undervisningsområdet indeholder herudover bestemmelser om processer og procedurer i forbindelse med tilrettelæggelsen og anvendelsen af arbejdstiden, som ikke kendes på andre områder Regeringens overvejelser LC og CO10 har i forbindelse med forhandlingerne om indførelse af nye arbejdstidsregler på undervisningsomra det udtrykt bekymring for det, der af LC er kaldt det grænseløse arbejde, når der ikke længere er aftalebindinger på tilrettelæggelsen og anvendelsen af arbejdstiden. Regeringen finder, at dette kan imødegås ved at indføre en række særlige værnsregler, der har specielt sigte på situationen ved indførelsen af de nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet, og som ikke findes i tjenestemændenes arbejdstidsaftale Den foreslåede ordning Det foreslås, at der indsættes bestemmelser i de omfattede overenskomster og aftaler, hvorefter arbejdet på de fleste undervisningsområder normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne. Endvidere skal ledelsen forud for hver normperiode udarbejde en opgaveoversigt til læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i den pågældende periode. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Til den foreslåede bestemmelse om arbejdets tilrettelæggelse vil der på det statslige område blive knyttet følgende cirkulærebemærkning: Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet. Til de foreslåede bestemmelser om udarbejdelse af en opgaveoversigt vil der på det statslige område blive knyttet følgende cirkulærebemærkninger: Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om,

10 - 10 hvilke opgaver den pågældende skal løse. Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov. På det kommunale og det regionale område vil der blive knyttet tilsvarende bemærkninger til de foreslåede bestemmelser. Til bilag 2 Til C, nr. 4 Det foreslås, at alle kommunalt ansatte lærere og børnehaveklasseledere uanset skoleform fra 1. august 2014 følger arbejdstidsregler, der er baseret på den gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Normperioden på et år for undervisningsområdet fastholdes dog, og i konsekvens heraf fastholdes afspadseringsfristen til den følgende normperiode. Endvidere foreslås de kendte regler om lejrskoler og mundtlige udtræksprøver på det kommunale undervisningsområde opretholdt. Det foreslås desuden, at arbejdet normalt tilrettelægges på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne og så vidt muligt i sammenhæng. Ledelsen skal endvidere udarbejde en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og den ansatte. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelse og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. Det foreslås, at kommunalt ansatte lærere og børnehaveklasseledere ikke omfattes af reglerne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale om plustid og konvertering af ikke-afviklet afspadsering til omsorgsdage, da disse regler ikke er almindeligt forekommende på det kommunale omra de. Begrundelse og resultat De nye arbejdstidsregler, som blev fastsat ved lov nr. 409/2013, fastlægger de ydre rammer for arbejdstidsvilka rene, herunder hvor mange arbejdstimer der skal præsteres inden for normperioden pa 1 a r, hvordan opgørelsen af præsteret arbejdstid skal ske, hvordan eventuelt overarbejde skal honoreres, og hvorna r der skal ydes godtgørelse for arbejde pa fridage og/eller arbejde uden for normal arbejdstid. De nye arbejdstidsregler viderefører derimod ikke tidligere gældende regler om anvendelsen af arbejdstiden, dvs. hvor meget tid der skal afsættes til enkelte opgaver, f.eks. til undervisning, forberedelse og andre nærmere definerede aktiviteter. Sagens centrale spørgsmål er, om 7, stk. 1, nr. 7, i arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne - hvorefter lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn skal forstås som en beregningsregel om

11 - 11 opgørelsen af præsteret arbejdstid (som hævdet af KL), eller som en regel, der (som hævdet af LC) også fastlægger en øvre grænse for, i hvor mange timer pr. døgn (højst 14) den enkelte lærer skal være til stede på en lejrskole m.v., medmindre den pågældende er pålagt rådighedstjeneste efter reglerne herom. I forarbejderne til loven lovforslagets bemærkninger til bilag 2, punkt C, nr. 4 er det anført, at de nye arbejdstidsregler for kommunalt ansatte lærere og børnehaveklasseledere er baseret på den gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, dog således at normperioden pa et a r fastholdes, og bl.a. sa ledes at de kendte regler om lejrskolerpa det kommunale undervisningsomra de opretholdes. Arbejdstidsreglerne for tjenestemænd i staten indeholder og indeholdt heller ikke tidligere en særlig regel om, hvor mange timer der medregnes i opgørelsen af præsteret arbejdstid i forbindelse med lejrskoler m.v. På det kommunale område gjaldt derimod forud for lov nr. 409/2013 en regel om, at lejrskoler m.v. (medmindre andet var aftalt) skulle indgå i den enkelte lærers mødeplan på en nærmere angivet måde, der omfattede hele lejrskoleopholdet, og at lejrskoler indgik i arbejdstidsopgørelsen med 14 timer pr. døgn. De nye arbejdstidsregler indeholder i 3 en regel om beregningen af den samlede arbejdstid, der skal præsteres inden for normperioden på 1 år, mens 7 regulerer opgørelsen af den præsterede arbejdstid. På grundlag af denne opgørelse godtgøres eventuelt overarbejde med afspadsering eller tillæg, jf. 8 og 9. Det fremgår af 10, stk. 4, at der under deltagelse i lejrskoler og andre arrangementer med overnatning ses bort fra kravet om daglig hviletid. Efter 14 ydes der et særligt tillæg for deltagelse i lejrskoler m.v., og dette tillæg ydes i stedet for det ulempetillæg, som ellers efter 12 ydes ved arbejde uden for normal arbejdstid. Efter arbejdstidsreglernes 7, stk. 1, medregnes arbejdsdage i den præsterede arbejdstid med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet (nr. 1). Bestemmelsen indeholder herudover regler om visse tilfælde, hvor dage eller timer medregnes i den præsterede arbejdstid på trods af, at den ansatte er fraværende, har ferie eller afspadserer m.v. (nr. 2-6 og 11), samt regler om, hvor mange timer m.v. der kan medregnes i den præsterede arbejdstid ved deltagelse i lejrskoler og andre arrangementer med overnatning, ved rejsetid i forbindelse med andre tjenesterejser, ved rådighedstjeneste og ved tilkald (nr. 7-10).

12 - 12 På den anførte baggrund må bestemmelsen i arbejdstidsreglernes 7, stk. 1, mest nærliggende forstås sådan, at nr. 1 angiver en hovedregel om, at der ved opgørelse af den præsterede arbejdstid skal medregnes den tid, hvor læreren m.v. har været forpligtet til at blive på arbejdsstedet (som er det sted, ledelsen har anvist), mens nr har karakter af undtagelser herfra i tilfælde, hvor læreren ikke er på arbejde, eller hvor arbejdet har en særlig karakter. Det kan ikke føre til et andet resultat, at 7, stk. 1, nr. 7, er formuleret anderledes end 5, pkt. 1, i 2005-aftalen. De hidtidige regler om mødeplaner for den enkelte lærer er således ikke videreført i de nye arbejdstidsregler, men anvendelse af 14-timers reglen i 7, stk. 1, nr. 7, forudsætter efter ordlyden, at lejrskolen (med overnatning) er udført som led i tjenesten. Endvidere ma anvendelsen af ordet højst, som ikke bruges i 2005-aftalen, ses i lyset af, at de hidtidige mødeplaner er afskaffet, at de hidtidige bindinger på anvendelsen af arbejdstiden ikke er videreført, og at timetallet således f.eks. vil kunne være mindre end 14, hvis lejrskolen (inkl. returrejse) slutter tidligere end 14 timer efter det seneste døgnskifte. Efter bestemmelsens ordlyd, sammenhængen med de øvrige arbejdstidsregler og bemærkningerne til det pågældende lovforslag kan det herefter ikke anses for utilsigtet, at der på dette punkt er forskel på reglerne for det statslige og det kommunale område. Bestemmelsen i arbejdstidsreglernes 7, stk. 1, nr. 7, må således på den anførte baggrund forstås i overensstemmelse med den hidtidige praksis på området som en beregningsregel, der alene vedrører opgørelsen af præsteret arbejdstid, og som ikke giver lærerne ret til at få fri efter 14 timer eller til at få honorering for rådighedstjeneste for tid på lejrskolen ud over 14 timer pr. døgn. Som følge af det anførte kan LC pa stand ikke tages til følge, og KL skal derfor frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar. Sagen sluttet. København, den 16. juni 2015 Lars Hjortnæs

13 - 13

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Lærernes Centralorganisation. mod. Moderniseringsstyrelsen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0094 Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen - 2 Uoverensstemmelsen angår, om lærere på efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV 2015.0095) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 4. november 2015 2 1.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen

Arbejdstidsregler pr. 1. august Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Ved Claus Pedersen og Christina Vastrup, Personaleafdelingen Disposition - indhold Hvem er vi? Politiske beslutninger indtil nu Uddannelsesudvalget Arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Juli 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler DGI-byen, København, 24. marts 2014 Program Kl. 13.00 Kl. 13.05 Kl. 13.35 Kl. 14.10 Kl. 14.45 Kl. 15.15 Kl. 15.40 Kl. 16.05 Kl. 16.20

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse Juni 2014 Vejledning

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes

OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes OK 13 - Beskrivelse af lovindgrebet vedr. lærerne m. fl. på Danmarks Lærerforenings/Lærernes Centralorganisations forhandlingsområder. Indhold: 1. Indledning 2. Lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område LOV nr 409 af 26/04/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2013 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Ændrer i/ophæver Yderligere dokumenter: Lovforslag til denne lov

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler

Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Velkommen til Kursus om de nye arbejdstidsregler på frie grundskoler Hotel Frederik II, Slagelse, 26. marts 2014 Program Kl. 09.00 Velkomst Kl. 09.05 Tema 1: Kvalitetsløft på de frie grundskoler Kl. 09.35

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Eisbjerghus Efterskole

Eisbjerghus Efterskole Eisbjerghus Efterskole Nettoarbejdstid: 1672,0 timer Weekendarbejde: 32 hele weekender á 60,25 1928 + 6 weekender med mange elever (6*19,5) 117 11 lukke/modtager á 15 165 I alt 2210 timer Ca. 14 til at

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift FV Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen Margrethe Schebye) mod

Tilkendegivelse. faglig voldgift FV Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Tilkendegivelse i faglig voldgift FV 2015.0212 Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen (advokat Niels Banke) 2 1. Tvisten Sagen angår

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. i faglig voldgiftsag FV Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftsag FV 2016.0071 Lærernes Centralorganisation (Advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ adv. Niels Banke) Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Velkommen til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Kontorchef Nanna Abildstrøm Forhandlingsleder Janne Vinderslev Chefkonsulent Søren Christiansen Program 1. Baggrund for lovindgrebet - forhandling

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 018-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-510-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard

Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse. v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Ledelse indenfor de nye arbejdstidsregler - Formelle krav og praktisk anvendelse v/kl, Janne Vinderslev/ Søren Christiansen/ Jens Tousgaard Disposition - form Fokus Konkrete eksempler på ledelsesbeslutninger

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere