Velfærdsministeriet J.nr december 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008"

Transkript

1 Velfærdsministeriet J.nr december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstbestemmelser for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i økonomiaftalerne for 2009 og er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. Formålet med udfordringsretten er at udvikle forslag til afbureaukratisering af de administrative processer eller af arbejdsgange, der er reguleret af procesregler. Samtidig er det et formål at identificere og sprede bedste løsninger på de enkelte serviceområder. Initiativet indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, der skal sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser, nemlig at levere god og tidssvarende service til borgerne. En udstrakt frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde giver større rum for serviceudvikling og innovation. Dette bidrager samtidig til at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdernes ressourcer og faglige viden inddrages og anvendes bedst muligt. Ansøgninger om fritagelse fra gældende regler kan fremsendes til pågældende kommune og region allerede nu, og forsøg kan igangsættes, så snart ansøgningen er godkendt. Det er forventningen, at de første forsøg med udfordringsretten kan indledes senest medio Hvilke kriterier gælder for forslag til forsøg Målet med udfordringsretten er at give mulighed for at lette det arbejde, der er tynget af procesregler. Det vil sige regler, der fastlægger bestemte procedurer for opgavevaretagelsen. Side 1 af 6

2 Eller med andre ord: Kan man på andre og mindre bureaukratiske måder opfylde de mål, som lovgivningen eller lokale styringsregler tager sigte på at nå. Udfordringsretten omfatter som udgangspunkt alle de centrale serviceområder på det kommunale og regionale område. Det betyder, at der vil være talrige muligheder for forsøg. Det er derfor ikke muligt at opstille en komplet liste med de krav og procedurer, der er omfattet af udfordringsretten. I skemaet nedenfor gives eksempler på områder, der vil kunne omfattes af en dispensationsansøgning i regi af udfordringsretten. Eksempler på dispensationsansøgninger Kommunale regler Reduktion i hyppigheden af budgetopfølgninger i begyndelsen af året Fritagelse for at udarbejde en virksomhedsplan ved indgåelse af aftale mellem forvaltning og institution som led i aftalestyringen Regionale regler Fritagelse for regler for styring af processer og dokumentation, krav til opgavevaretagelsen på udvalgte områder samt forslag om justering af de incitamenter, som er indbygget i regionernes styring af sygehusene Statslige regler Fritagelse for vejledningslovens bestemmelser om, at vejledning skal forestås af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse (fx kan vejledningsindsatsen tilrettelægges således, at der i højere grad anvendes mentorer i stedet for vejledere i forhold til de unge, der har særligt vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse) Fritagelse for vejledningslovens krav om, at Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have en daglig ledelse, der er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen Forsøg på folkeskoleområdet med lokale løsninger vedrørende elevplaner og kvalitetsrapporter Forsøg på danskuddannelsesområdet med forenkling af kommunernes henvisningsprocedurer til danskuddannelse, forenkling af indberetningsprocedurer mellem sprogcenter og kursisternes bopælskommune og forslag om en anden måde at udarbejde og bruge de individuelle læreplaner på Forsøg på dagtilbudsområdet med lokale løsninger i forhold til de eksisterende dokumentations- og rapporteringsopgaver efter dagtilbudsloven Forsøg på ældreområdet med lokale løsninger vedrørende plejeplaner Side 2 af 6

3 for beboere i plejehjem, plejeboliger mv. Forsøg på ældreområdet med lokale løsninger vedrørende bruger- og pårørenderåd Der vil være enkelte helt overordnede rammer for forsøgene under udfordringsretten. Formålet med lovgivningen skal fortsat opfyldes under forsøgsperioden. Borgernes retssikkerhed må ikke kompromitteres. Og endelig vil der ikke kunne gives dispensation fra regler, hvis det indebærer mulighed for at tilsidesætte tilgrænsende regler, fx konkurrenceretlige regler eller regler, der har til formål at sikre efterlevelsen af EU-lovgivning. Da forsøgene tager sigte på at afprøve mere enkle måder at gøre tingene på, bør der som udgangspunkt ikke være merudgifter forbundet med forsøgene. Eventuelle udgifter afholdes af regionerne/kommunerne eller de offentlige institutioner/private leverandører selv eller på anden vis fx via relevante puljer og fonde. Kvaliteten og sikkerheden for de velfærdsydelser, som forsøgsinstitutionerne leverer til borgerne, må ikke sættes på spil. Offentlige institutioner og private leverandører, som deltager i forsøg, forudsættes derfor at være velfungerende. Hvilke områder og institutioner er omfattet Udfordringsretten omfatter alle de centrale serviceområder på det kommunale og det regionale område. Beskæftigelsesministeriets områder indgår dog ikke i initiativet på grund af omlægningen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem pr. 1. august Det er muligt inden for det eksisterende aftalesystem at inddrage overenskomstmæssige bestemmelser i forsøget med udfordringsretten. Det er også muligt for institutioner og kommuner at koordinere ansøgninger på tværs af kommunegrænser (fx for grupper af institutioner eller for samarbejder som Ungdommens Uddannelsesvejledning, der som oftest er delt mellem flere kommuner fx i 60-selskaber). Selvejende institutioner og private leverandører, der leverer offentlige serviceydelser, kan på lige fod med offentlige institutioner søge om dispensation fra gældende regler og overenskomstmæssige bestemmelser. Eventuelle økonomiske gevinster For at motivere medarbejderne til aktivt at gå ind i regelforenklingsarbejdet er det vigtigt, at forbedringer kan komme institutionen og medarbejderne og i sidste ende brugerne direkte til gode. Side 3 af 6

4 Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL og Danske Regioner om at anbefale, at eventuelle gevinster ved forsøg med udfordringsretten bør blive på institutionerne i forsøgsperioden. Formkrav Ansøgning om dispensation fra gældende statslige og lokale regler og procedurer skal ske på et særligt ansøgningsskema. Det bliver herved nemmere for den enkelte institution at udfærdige en ansøgning, samtidig med at det sikres, at alle oplysninger, der er nødvendige for den videre behandling af ansøgningen, tilvejebringes. Kravet om at benytte et særligt ansøgningsskema skal samtidig sikre, at erfaringerne med de enkelte forsøg kan anvendes mere generelt i det videre forenklingsarbejde. Ansøgningsskemaet til brug for institutionernes ansøgninger om dispensation fra statslige og lokale regler er vedlagt. Ansøgningsskemaet findes ligeledes på Velfærdsministeriets hjemmeside Ansøgningsprocedurer Ansøgning om dispensation fra gældende regler sker gennem den pågældende kommune eller region. Offentlige institutioner og private leverandører sender deres ansøgninger til den relevante kommune henholdsvis region. Kommunerne og regionerne står for kvalitetssikring af ansøgningerne. Institutionernes ansøgninger kan vedrøre såvel statslige regler som kommunens/regionens egne lokale regler, procedurer mv. Endvidere kan institutionernes ansøgninger omhandle overenskomstmæssige bestemmelser. Ønsker kommunen/regionen at igangsætte forsøg, der forudsætter dispensation fra statslige regler, sender kommunen/regionen ansøgningerne videre til Velfærdsministeriet. Ønsker kommunen/regionen at igangsætte forsøg, der forudsætter dispensation fra overenskomstmæssige bestemmelser, sender kommunen/regionen ansøgningerne til KL/RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn). De offentlige arbejdsgivere har indledt en dialog med de relevante forhandlingsfællesskaber om den nærmere procedure for behandling af ansøgninger. Den enkelte kommune og region træffer selv beslutning om igangsættelse af forsøg, hvor der dispenseres fra lokale regler og procedurer mv. Ansøgninger om fritagelse fra lokale regler skal således ikke videresendes. Kommunen henholdsvis regionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af forsøg med udfordringsretten. I den forbindelse skal kommunen og regionen sikre, at der sker en opfølgning og evaluering af disse forsøg. Side 4 af 6

5 Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal behandle ansøgningerne vedrørende statslige regler. Arbejdsgruppen består af Velfærdsministeriet (formand), Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet samt KL og Danske Regioner. For så vidt angår ansøgninger vedrørende statslige regler vil arbejdsgruppens sekretariat, der er forankret i Velfærdsministeriet, drøfte ansøgningerne med det pågældende fagministerium med henblik på at afklare mulighederne for at imødekomme ansøgningerne. Arbejdsgruppen får forelagt alle ansøgninger sammen med en vurdering fra det pågældende fagministerium. For så vidt angår overenskomstmæssige bestemmelser opfordres de lokale parter til at bruge allerede eksisterende rammeaftaler mv. Hvis der ønskes dispensationer fra gældende overenskomster, fremsendes ansøgning til KL/RLTN, som herefter optager forhandling med de respektive aftaleparter på området. Af ansøgningerne skal det kort fremgå: Formål/begrundelse for ansøgningen Hvilke(n) personalegruppe omfattes i givet fald Hvilke bestemmelser i hvilke overenskomster og aftaler, der ønskes dispensation fra Hvilken periode, der ønskes dispensation for (forsøgsperioden kan maksimalt løbe frem til 31. december 2011) Om spørgsmålet har været drøftet med de relevante lokale repræsentanter for de faglige organisationer og/eller har været drøftet i MED/SU Der kan løbende indsendes ansøgninger om dispensation fra statslige regler til Velfærdsministeriet og fra overenskomstmæssige bestemmelser til KL/RLTN. Med henblik på at de første forsøg kan iværksættes senest medio 2009 opfordres kommuner og regioner dog til at indsende de første ansøgninger senest den 1. april 2009, men det vil også være muligt at fremsende dispensationsansøgninger efter dette tidspunkt. Kommuner og regioner vil primo april 2009 blive anmodet om en kort status for, dels hvilke forsøg det er besluttet lokalt at sætte i værk i relation til lokale regler og procedurer mv., dels en kort oversigt over antallet af forsøg, der er under overvejelse, herunder hvor mange der kan indebære en ansøgning om dispensation fra statslige regler. Kommunikation og bistand til institutioner Det forventes, at der kan iværksættes en lang række lærerige forsøg, som kan bidrage til ny viden om, hvordan den offentlige opgaveløsning kan varetages mere hensigtsmæssigt. Side 5 af 6

6 Det er derfor vigtigt, at kommuner og regioner aktivt deltager i kommunikationsindsatsen vedrørende udfordringsretten således, at institutionerne får viden om muligheden for at indgå i forsøg, hvor der dispenseres fra gældende regler. Til orientering for offentlige institutioner og private leverandører er der udarbejdet en kort folder om udfordringsretten. Folderen er vedlagt, og den er desuden tilgængelig på Velfærdsministeriets hjemmeside Evaluering Det er vigtigt at sikre en systematisk erfaringsopsamling gennem en evaluering af de enkelte forsøg. Arbejdsgruppen vedrørende udfordringsret vil med bistand fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) udarbejde en enkel model for kommunal/regional evaluering af forsøg med udfordringsretten, som vil blive stillet til rådighed. Som led i økonomiaftalerne er parterne enige om at gøre status for tiltaget i foråret Der gennemføres en tværgående evaluering ultimo Support Kommuner og regioner kan rette henvendelse til Velfærdsministeriet - eller til KL eller Danske Regioner, hvis der opstår spørgsmål i tilknytning til udfordringsretten. Ansøgningsskema vedrørende statslige og lokale regler, vejledning vedrørende overenskomstmæssige bestemmelser samt informationsmateriale om udfordringsretten findes på og Den enkelte kommune og region anmodes om at udpege en koordinator, som Velfærdsministeriet kan kommunikere direkte med i forbindelse med gennemførelse af initiativet om udfordringsretten for så vidt angår statslige og lokale regler. I den anledning fremsendes oplysninger om navn, telefonnummer og e- mailadresse på den medarbejder, der skal fungere som kommunens henholdsvis regionens koordinator for initiativet om udfordringsretten. Kontaktoplysningerne bedes fremsendt pr. til senest den 15. januar Side 6 af 6

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere