Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen"

Transkript

1

2 Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2006

3 Oversigt Udstykningslovens hovedafsnit Definitioner af 'matrikulært arbejde' og andre matrikulære begreber Udstykningsprocessen Udstykningsloven formål Opgave UL's regler om adfærd, vilkår for godkendelse, og kompetencer Resumé: Elementer i matrikulært arbejde

4 1. Udstykningsloven LBK nr 494 af 12/06/2003 indeholder 6 kapitler: Kapitel 1 - Definitioner Kapitel 2 - Matrikelvæsenet Kapitel 3 - Ejendomsdispositioner af matrikulære (geogr.) enheder ( 1-4) og sagstyper ( 5-9) Organisation, opgaver, kompetence (Adfærds-)regler om afhændelse, pantsætning og brug (leje) Fysiske eller retlige ændringer af fast ejendom, der udløser matrikulær sag Matrikel- og tinglysnings- myndighedernes kontrolfunktioner

5 Udstykningsloven, kap 4-6 Kapitel 4 - Registreringen Kapitel 5 - Afsætning af ejendomsgrænser Kapitel 6 - Forskellige bestemmelser Vilkår for matrikulære sager (beskyttelse af rettighedshavere) Matrikelmyndighedens forpligtelser og beføjelser Ejendomsberigtigelse og skelforretning Skelmærker, afsætning af skel, og færdsel på fremmed ejendom Kommunalbestyrelsers retsstatus mht arealer, der er udlagt til fælles benyttelse, jfr Til 4 Kompetenceregler om opkrævelse af afgifter og om sanktioner

6 2. Hvad er matrikulært arbejde? Ifølge UL 13, stk 1 omfatter matrikulært arbejde afsætning og opmåling af skel udarbejdelse af den dokumentation, der er nødvendig for registrering af matrikulære forandringer fremskaffelse af den dokumentation, der er nødvendig for at sikre, at forandringerne i øvrigt er lovmedholdelige.

7 Hvad er matrikulært arbejde: Udenfor udstykningslov, 2 Regler for ledende landinspektør RGL nr af 16/01/1986. Bistår iht Statsekspropriationsloven "med alle oplysninger af ejendomsretlig karakter", herunder (pkt 1.6): ejendommenes matrikulære forhold, ejendomsværdi, zonestatus, adgangsforhold, (private) servitutrettigheder og offentligretlige begrænsninger.

8 Hvad er matrikulært arbejde: Udenfor udstykningslov, 3 Ejerlejlighedsloven: Udarbejdelse af fortegnelse og kort vedr ejerlejligheder, jfr. 3. Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed opdeles i ejerlejligheder, og kun, når en landinspektør attesterer, at udstykning ikke er mulig.

9 Matrikulært arbejde: Generel definition Ved matrikulært arbejde forstås en serviceydelse, der stedfæster og identificerer grundstykker som grundlag for sikring af rettigheder i fast ejendom Stedfæstelse mv sker ved opmåling og kortlægning Sikring af rettigheder sker ved ajourføring og tilpasning af officiel, landsdækkende registrering (kort og register; matrikel og tingbog) af rettigheder og rådighedsindskrænkninger, samt ved at landinspektører og andre sagkyndige udfører transaktioner vedrørende fast ejendom som uvildig part (dvs varetager tredieparts interesser)

10 Matrikulære forandringer, 1 Matrikulære forandringer registreres i matriklen ved bestemte sagstyper: Udstykning, arealoverførsel, sammenlægning, ejendomsberigtigelse, 6-9 Matrikulering, 5 Matrikulær forandring som følge af ekspropriation eller kendelse om jordfordeling, 27 Skelforretning, 35-41

11 Matrikulære forandringer, 2 Udstykning involverer primært ejer, samt ejere af vejadgangs-areal Andre matrikulære forandringer involverer tillige andre rettighedshavere. Deres rettigheder beskyttes af regler i UL: Arealoverførsel, 25 (panthavere mv) Ejendomsberigtigelse, 34, jfr 28 (naboejere) Skelforretning, (naboejere)

12 3. Udstykningsprocessen er kommunikation Aftaler om ejerskifte og pantsætning vedrørende dele af en samlet fast ejendom kan kun realiseres, hvis en af parterne rekvirerer en landinspektør til at genemføre en matrikulær sag (UL 13, 14f og 21) En matrikulær sag består af samtaler mellem rekvirent og landinspektør, indhentning af oplysninger om ejendomsforhold, høring af myndigheder, evt ansøgning om dispensation, forhandling med rettighedshavere, f. eks. om frigørelse af et areal for pant (relaksation), og sagsbehandling og registrering i KMS. Alle disse aktiviteter kan opfattes som forskellige former for kommunikation.

13 Udstykningsprocessen har et fast mønster Det, som den enkelte ejer eller rettighedshaver oplever som noget særligt, fordi han eller hun sjældent bliver involveret i ejerskifte mv., er for landinspektører og andre rådgivere noget rutinemæssigt, der følger faste rutiner, procedureregler, eller kommunikationsmønstre. Sådanne procedurer er delvist reguleret af lovgivningen og de forskrifter, som er udarbejdet i henhold til lov, men i praksis går processerne på tværs af lovregler, og medtager ofte andre forhold end de lovregulerede.

14 To beskrivelser af Udstykningsprocessen Enemark/ Elmstrøm: Beskriver forløb grafisk. UL 20 central placering, se side Internationalt projekt: UML-relateret beskrivelsesmetode, anvendt i flere lande Alistair Cockburn: 'Basic Use Case Template' (28.okt.04)

15 Enemark: 'Udstykningsprocessen', Nov Procesbeskrivelsen fremhæver landinspektøren som den, der organiserer processen. Processen omfatter følgende delelementer: Rekvisition Oplysning af sagen Rådgivning om, hvordan sagen kan gennemføres Markarbejde Høring af myndigheder: Kommune og andre lokale myndigheder KMS' revision af sagen og ajourføring af kort og register KMS' information til landinspektør og andre registermyndigheder Landinspektør afslutter sagen

16 Sagsforløb efter Elmstrøm: Kursusmateriale, 2004

17 Brug af UML i internationalt projekt (COST G9) Aktivitet Kontekst Deltagere (m. kompetence) Udløser Udstykning registreret i matriklen Afhændelse af del af ejendom, f eks med henblik på bebyggelse Landinspektør, ejer, matrikelmyndighed Rettighedshavere, kommune, lokale myndigheder iø, tinglysningskontor Ejer rekvirerer landinspektør Delaktiviteter (Følger)

18 Udstykningssagens delaktiviteter Rekvisition accepteret Oplysninger indhentet og vurderet Strategi for gennemførelse fastlagt uht 2, 5 og 6 Skel og delarealer fastlagt og opmålt, skel afmærket Privatretlige vilkår for godkendelse opfyldt (f eks vejadgang) Kommune og andre lokale myndigheder godkender sag (offentligretlige vilkår) KMS godkender sag og ajourfører database KMS informerer landinspektør, tinglysningskontor og kommune Lsp. færdiggør servitutredegørelse og sender til dommerkontor Rekvirent betaler honorar til landinspektør Udstykningskort mv afleveret til ejer

19 Variationer i udstykningsprocessen Aktivitet Varianter Udstykning registreret i matriklen 3. Købsaftale kan tinglyses som byrde ved sagens start 3. Panthavere (5.) kan stille byrdefulde vilkår for relaksation 4. Markarbejde mv kan udskydes til godkendelse foreligger, hvis godkendelse (6.) er usikker. Sideaktivitet 8. Kommune ajourfører ESR og evt BBR

20 Udstykning og ændring af ejendomsret Udstykning ændrer ikke ejendomsret (modsat arealoverførsel). Adkomst- og pantforhold ordnes, når udstykningssagen er gennemført, men servitutter skal være fordelt. Et skøde, der angår en del af en ejendom, kan tinglyses som byrde. Ved tinglysning i forbindelse med arealoverførsel bør dokumentet henvise til udstykningslovens regler om arealoverførsel. Landinspektøren tjener parterne ved at sikre, at der tilvejebringes en plan/ aftale vedr tinglysning af andre rettigheder, mens arealoverførslen finder sted.

21 Udstykningssagens dokumenter: Oversigt Matrikel-tekniske: Beskriver geografiske enheder (identifikation, grænser, størrelser) Offentlig-retlige: Dokumenterer de matrikulære ændringers lovlighed Privat-retlige: Dokumenterer aftaler med naboer og panthavere mv

22 Udstykningssagens dokumenter: Matrikel-tekniske, 1 Dokumentation af skel (fastlæggelse og afmærkning), delarealer (grænser, identifikation, størrelse) ændringer (berigtigelser, omlægning af delarealer, vejarealer mv) samlede faste ejendomme før og efter ændringerne

23 Udstykningssagens dokumenter: Matrikel-tekniske, 2 Dokumenttyper: Ansøgning (omslag) Skematisk redegørelse Ændringskort Digitalt indlægningskort Måleblad evt Oversigtskort (omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme) evt Fikspunktskitse og Netskitse

24 Udstykningssagens dokumenter: Offentligretlige 'Hvid erklæring': Erklæring om forhold, som amtskommunen og skovmyndigheden forvalter 'Grøn erklæring': Erklæring om forhold, som kommunen forvalter. Landinspektøren skal særligt oplyse vedr. vejforhold 'Rød erklæring': Erklæringer fra landinspektør og parter til Jordbrugskommission/ Direktoratet for Fødevareerhverv (før Strukturdirektorat)

25 Udstykningssagens dokumenter: Privatretlige, 1 Bemyndigelse til landinspektør, med parternes oplysning om fremtidig anvendelse Erklæring om privat fællesvej på matrikelkortet Rådighedsattest, hvis en ejer i sagen disponerer ejendomsretligt (nabo-, vej-erklæring; arealoverførsel < kr) evt Skøde(r) med påtegning fra Ejendomsskattekontor og Tinglysningsdommer evt Erklæring om arealoverførsel med påtegninger (som skøder)

26 Udstykningssagens dokumenter: Privatretlige, 2 Som nemlig ikke medsendes sagen til KMS Servituterklæring fra landinspektør til dommerkontor, TL 22 evt Relaksationserklæring fra panthaver på pantebrevet evt Servitutdeklaration, der er udarbejdet for at opfylde et vilkår for sagens gennemførelse

27 4. Funktionsbeskrivelsen i UL's Alm. Bemærkninger (Svar på: Hvad er matrikelsystemets formål ) Udstykningssystemet er middel til (s 7, s 8) sikring af privatretlige interesser vedr fast ejendom, danne grundlag for tinglysning tilvejebringelse af troværdige oplysninger om ejendomsforholdene (vurdering, beskatning, m fl, samt private) overholdelse af bestemmelser i 'anden lovgivning' (UL 20) om arealanvendelse mv

28 Funktionskrav til det matrikulære system (Svar på: Hvilke delmål skal opfyldes for at realisere formålet) A. B. C. D. Matriklen (og Tingbogen) skal afspejle retsforholdene på stedet Ejendommen skal kunne fungere faktisk og retligt Rettighedshavere skal beskyttes Ejendomsregistreringen skal være effektiv (enkel, indbyrdes overensstemmende)

29 A. Afspejle retsforholdene: Ejer-dispositioner, 1 "Udstykningskravet", jfr B ejerskifte eller pantsætning skal som hovedregel angå en samlet fast ejendom, 14, 15 brugsret kan stiftes over en del af en fast ejendom, men ikke for længere end 30 år (10 år), 16 andre aftaler om ejerskifte, pantsætning eller brugsret skal parterne lade registrere i matriklen inden 3 mdr., 21 et areal, der indvindes fra søterritoriet, skal registreres i matriklen, 17

30 A. Afspejle retsforholdene: Ejer-dispositioner, 2 Sanktioner: 22 (ophæve aftalen), 48 (bøde) Skel Skelmærker mv. må ikke flyttes, fjernes eller skades, 45 (vedr.fikspunkter findes tilsvarende regler i lov nr 318 af 16/12/1931 ang. Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v.) Aftaler om skel må kun tinglyses med matrikelmyndighedens godkendelse, 42 (sml. Lov om læhegn, 3: Et læhegn kan plantes i ejendomsskel eller således, at skellinien kommer til at ligge inden for læhegnets ydergrænser, når ejerne af de til læhegnet stødende jorder er enige herom. Aftalen mellem ejerne skal indgås skriftligt og indeholde en beskrivelse af læhegnet og dets placering samt fastlægge fordelingen af arbejde og udgifter ved læhegnets anlæg og vedligeholdelse.)

31 A. Afspejle retsforholdene Matriklen skal afspejle retsforholdene på stedet (forts): (Udstykningskravet Skelmærker) Ejendomsberigtigelse forudsætter hævdserhvervelse, eller naturlig tilvækst eller fraskylning, eller at areal i mindst 20 år har været offentlig vej, 28 Skelafsætning (afmærkning, fastlæggelse ved mål) skal enten ske i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, ellers skal registreringen berigtiges, evt med inddragelse af naboer 34

32 B. Fungere faktisk og retligt, 1 A. Afspejle retsforhold B. Ejendommen skal kunne fungere faktisk og retligt: Matrikulær ændring må kun gennemføres således, at samlet fast ejendom har lovlig vejadgang, 18 Matrikulær ændring må kun gennemføres, hvis den tilsigtede arealanvendelse er lovmedholdelig, 20: "Udstykningskontrollen", jfr BEK nr 1012 af 18/10/2004 Matrikelmyndigheden skal påse overholdelse af bestemmelser i ved registrering i matriklen, 24, men skal registrere ændring, hvis bestemmelserne er overholdt, 30 ("lovbunden forvaltningsakt")

33 C. Rettighedshavere beskyttes A. Afspejle faktiske og retlige forhold B. Fungere retligtog faktisk C. Rettighedshavere skal beskyttes: Ved arealoverførsel skal panterettigheder iagttages, 25 Ved sammenlægning skal de pågældende ejendomme have samme ejer, og panterettigheders prioritetsstilling fastlægges, 26

34 D. Registre skal fungere effektivt Ejendomsregistre skal fungere effektivt (enkelt, indbyrdes overensstemmende): Ved arealoverførsel (og udstykning, TL 23) skal servitutter fordeles, 25 Matrikelmyndigheden skal underrette tinglysningsdommer og kommunalbestyrelse, 32, Tinglysningsdommeren skal påse overholdelse af bestemmelser i ved tinglysning, 23, samt oplyse om uoverensstemmelser, 32 Kommunalbestyrlsen skal også oplyse om uoverensstemmelser, 32

35 Diverse Rettigheder i ejendommen skal holdes samlet: En ejendom må ikke adskilles fra vand ved smal jordstrimmel, 19 Sammenhæng med ejerlejligheds- og byggelovgivning: Udstykning til flere enfamilehuse på én ejendom, der er baseret på dispensation, kan gennemføres selv om dispensation ikke udnyttes, 20, stk 2

36 5. Opgave Hvilke aktører (parter, myndigheder) indgår i jeres projekt? Hvilke elementer skal et skøde indeholde? Hvad betyder: "Foreløbig tinglysning" og "Betinget skøde", og et nyt: Hvis man i et land ikke havde et matrikelsystem - Hvad ville så konsekvenserne være? a. Ved ejendomshandel - i by, på land? b. Ved skeltrætter?

37 6. Kompetence-regler angår: Matrikelmyndigheden Landinspektør med beskikkelse Kommuner Dommer (byretten) Rettighedshavere

38 Matrikelmyndigheden, 1 KMS, matrikelmyndigheden i København og på Frederiksberg, 10. (NB 13, stk 4 om Sønderjylland er udgået af gældende lov) Opgaver (= faktisk forvaltningsvirksomhed, jfr MatSys_1, s 6): Føre og vedligeholde matriklen, 11, Fastsætte matrikelbetegnelser, rette oplysninger i matriklen, 31, Registrere matrikulære ændringer, Matriklen består af ( 11) Register med oplysninger (identifikation, areal, noteringer) Kortværk (identifikation og stedfæstelse; juridisk) Måldokumentation (idag koordinater til skel og terrængenstande)

39 Matrikelmyndigheden, 2 KMS's myndighedsudøvelse iht UL (retlig forvaltningsvirksomhed, s 6) omfatter: at fastsætte regler, se næste at påbyde en aftale ophævet, 22, hvis den ikke følges op af registrering at idømme bøde, 48, for overtrædelse af 21, 22 og 45

40 Matrikelmyndigheden, 3 KMS kan fastsætte regler om: registrering af matrikulær forandring 29, herunder skelforretning 35, skelmærker, samt afmærkning og indmåling af skel, 43 opkrævning af udstykningsafgift mv, 47 NB: Myndighedens afgørelser kan ikke påklages, 12

41 Landinspektør m. beskikkelse Opgaver: Udføre matrikulært arbejde 13, 21, herunder afholde skelforretning 35 Forpligtelser: Oplyse KMS om udført arbejde 13,stk 2, samt indberette forbedrede mål 31, stk 2. Rettigheder: Ret til adgang til ejendom uden dommerkendelse; varsel, legitimation, 44

42 Andre kompetenceregler Kommunalbestyrelser kan begære tinglysning af adkomst til fællesareal, 46 Domstole kan ikke behandle retssag om skel, før skelforretning er afholdt, 38 Ejere og andre Rettighedshavere tilgodeses ved regler om panthavere 25 og 26, om servitutter 25, jfr TL 23, samt ved de krav som bekendtgørelser mv stiller til dokumentation

43 7. Matrikulære elementer: UL's matrikulære enheder, 1 en lod, jfr 1 en samlet fast ejendom, 2. Bemærk sammenhængen til TL (incl Bygning på fremmed grund), samt Ejerlejligheder en fælleslod, 3 et umatrikuleret areal, 4. Umatrikulerede arealer, men ikke udskilte offentlige veje, tildeles matrikelnummer. fællesarealer, som er arealer, der ved udskiftningen blev udlagt til fælles benyttelse for gårdene i et ejerlav (Til 4). Se nærmere 46 og Til 46 om forskel mellem fælleslod og fællesareal

44 Geografiske (matrikulære) enheder, 2 et delareal = identificeret areal, jfr lod, men delareal eksisterer kun under en matrikulær forandring vejareal, fredskovareal, forurenet grund,.. grænsetyper: brugs-, ejendoms-, ejerlavs-, sogne-, kommune-, amtskommune/regions-grænse

45 Oversigt over elementer i matrikulært arbejde Normer og holdninger, retsopfattelse Regler om, hvad ejer m fl må/skal (dispositioner), om, hvad myndigheder må/skal (kompetencer, vilkår) Lsp, parter, myndigheder (aktører) og matrikulære sagstyper (processer) Elementer i matrikulært arbejde: rettigheder, der knytter sig til geografiske enheder, belyst ved dokumenter i sager og registerenheder i databaser De håndgribelige elementer: I marken: Skelmærker, bygninger, grundstykker og andre terrængenstande Opmålingsinstrumenter På kontoret (~grp) Papirer, arkiv; Lovsamlinger Kontorudstyr, især ITK (edb) I KMS: Database med register og kort Sagsarkiv m måloplysninger

46 Repetition: Elementerne i diagramform (~UML packages)

47 Terrængenstande + dokumenter definerer en geografiske enhed Terrængenstande omfatter skelmærker (krone og ordet SKEL), samt hegn, grøfter, diger, dyrkningsgrænser,.. En geografisk enhed, en lod i marken, defineres ved målebladets (matrikelkortets) 'udpegning' af relevante terrængenstande, samt ved kortdokumenternes matrikelbetegnelse, jfr UL 1 NB: Matr.nr. har været fælles for flere, særskilt beliggende lodder

48 Sammenfatning Udstykningslovens hovedindhold Landinspektørers matrikulære opgaver og kompetencer Formålet med matrikelsystemet Udstykningsprocessen

MatSys3_Infrastrukturen, of 13. af matrikulære (geogr.) enheder ( 1-4) og sagstyper ( 5-9) Organisation, opgaver, kompetence

MatSys3_Infrastrukturen, of 13. af matrikulære (geogr.) enheder ( 1-4) og sagstyper ( 5-9) Organisation, opgaver, kompetence MatSys3_Infrastrukturen, 2006 1 of 13 Matr Syst og Landinspektørprofessionen 3. Infrastrukturen Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2006 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udstykningslovens

Læs mere

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK Udstykningsloven, 2003 1 of 10 2. Udstykningsloven Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen LBK nr 1213 af 07/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-201-00019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven),

Læs mere

Skeltvister forebyggelse og løsning

Skeltvister forebyggelse og løsning Skeltvister forebyggelse og løsning Tanja L. Skovsgaard - landinspektør, tansk@land.aau.dk ErhvervsPhD stipendiat : Kort & Matrikelstyrelsen/Aalborg Universitet Torben Juulsager - landinspektør, tgj@geopartner.dk

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

4. 13, stk. 3, ophæves.

4. 13, stk. 3, ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m.

Læs mere

3. I 13, stk. 2, og i 31, stk. 2, ændres Kort- og Matrikelstyrelsen til: Matrikelmyndigheden.

3. I 13, stk. 2, og i 31, stk. 2, ændres Kort- og Matrikelstyrelsen til: Matrikelmyndigheden. Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed, lov om afgift ved udstykning m.m. og

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder BEK nr 1676 af 20/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-202-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

4. 13, stk. 3, ophæves.

4. 13, stk. 3, ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m.

Læs mere

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af enhver der har en retlig retlig interesse i 187 Skelforretning eller skelafsætning? at få den rette ejendomsgrænse

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hvor ligger vejskellet?

Hvor ligger vejskellet? Hvor ligger vejskellet? v/landinspektør Villy K. Fink, Landinspekørfirmaet LE34 A/S, vkf@le34.dk Når vejskellet ved en offentlig vej skal fastlægges er det vigtigt, om vejen er udskilt i matriklen. Ved

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af naboejere forud for afmærkning af skel og om fjernelse af skelmærker, der var afsat uden at forskifterne herfor var fulgt Landinspektør L var af klageren bestilt til at afsætte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 265: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 2. februar 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 265: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 2. februar 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var af A rekvireret til at gennemføre en sag om udstykning og arealoverførsel. A klagede over, at L havde været 13 ½ måned om at ekspedere sagen. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 274a: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. april 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 274a: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. april 2005 følgende KENDELSE: Landinspektørnævnet fandt, at landinspektør L ikke havde fulgt reglerne i 4 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder ved at afsætte et skel, der ikke fremtrådte synligt på stedet, efter matriklens oplysninger

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning NORD Kortet er ajour indtil: 04-09-2015 Geodatastyrelsen Copyright Signaturforklaring: Eksisterende skel Nyt skel Skel der slettes Fikspunkt Ny privat fællesvej optages Skelpunkt indmålt til fikspunkt

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., KMS-219-00014 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om inddragelse af grundejere forud for afsætning af skel Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør L, at ejendomsgrænsen på stedet passede med oplysningerne i matriklen om skellets beliggenhed, bortset

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

Matr Syst og Landinspektørprofessionen

Matr Syst og Landinspektørprofessionen MatSys2_Ejendomsret, 2007 1 of 15 Matr Syst og Landinspektørprofessionen 2. Ejendomsret Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2007 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Definitioner - et middel

Læs mere

Skeltvister forebyggelse og løsning

Skeltvister forebyggelse og løsning Tanja L. Skovsgaard og Torben Juulsager Tanja L. Skovsgaard and Torben Juulsager: Boundary disputes prevention and resolutions KART OG PLAN, Vol. 72, pp. 216 220, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A og B klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A og B klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel og om anvendelse af interne mål fra landinspektørens eget arkiv Landinspektør L blev af to naboer bestilt til at afsætte skellet mellem

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark GeoForum Rogaland seminar i DK --- Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark Torben Juulsager, tgj@geopartner.dk Partner: Geopartner Landinspektører A/S Formand: Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Om manglende inddragelse af grundejere før afsætning af skel, og om ikke åbent at lægge løsningsmuligheder frem for grundejerne

Om manglende inddragelse af grundejere før afsætning af skel, og om ikke åbent at lægge løsningsmuligheder frem for grundejerne Om manglende inddragelse af grundejere før afsætning af skel, og om ikke åbent at lægge løsningsmuligheder frem for grundejerne I forbindelse med opmålingen til en arealoverførsel konstaterede landinspektør

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

Ejendomsret til Fast ejendom i Danmark

Ejendomsret til Fast ejendom i Danmark Stubkjær: Fast Ejendom i Danmark 1 of 19 Ejendomsret til Fast ejendom i Danmark Erik Stubkjær Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet 1. Indledning Begrebet en fast ejendom angår

Læs mere

Om vildledende oplysning om bygnings afstand til skel ved fremsendelse af situationsplan til kommune og om manglende orientering af naboejer.

Om vildledende oplysning om bygnings afstand til skel ved fremsendelse af situationsplan til kommune og om manglende orientering af naboejer. Om vildledende oplysning om bygnings afstand til skel ved fremsendelse af situationsplan til kommune og om manglende orientering af naboejer. Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør M, at ejendomsgrænsen

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 224: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 12. juni 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 224: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 12. juni 2001 følgende KENDELSE: A overvejede frasalg af en byggegrund og rekvirerede landinspektør L til at måle sine to matr.nre. op. Ejendommenes samlede areal var efter landinspektørens opmåling ca. 40 m 2 mindre end det registrerede

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE: Et målehold under landinspektør L s ansvar foretog opmåling af et skel vedrørende klagernes ejendom. På baggrund af en måling fra 1967 genfandt de skelmærker i alle skelpunkterne undtagen skelpunktet ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 264/2015 (2. afdeling) Tomas Hansen (advokat Thomas V. Bonnor) mod Preben Vibe-Petersen (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør L, at der ikke var en fast og entydig

Læs mere

Markarbejdet. Tirsdag den november, kl Trinity Hotel og Konferencecenter

Markarbejdet. Tirsdag den november, kl Trinity Hotel og Konferencecenter Markarbejdet Tirsdag den 18.-19. november, kl. 9.00-16.00 Trinity Hotel og Konferencecenter Kursuslærer Landinspektør Mogens Lang Nielsen, LandSyd I/S Landinspektør Steen Utoft, LandSyd I/S Landinspektør

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse.

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse. Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/06136-11 Side 1/7 Lindeengen - Ballerup Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Jeres dokumentnr. 1380637-1

Læs mere

Udskillelse af vejareal på ejendommen, matr. nr. 6 nz Skovlunde by, Skovlunde beliggende Lindeengen 1.

Udskillelse af vejareal på ejendommen, matr. nr. 6 nz Skovlunde by, Skovlunde beliggende Lindeengen 1. Christian Vitring og Jane Petersen Lindeengen 1 2740 Skovlunde JURIDISK KONTOR Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Udskillelse af vejareal på ejendommen, matr. nr. 6 nz

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Landinspektør L havde afmærket skel mod to ejendomme i forbindelse med en udstykning.

Landinspektør L havde afmærket skel mod to ejendomme i forbindelse med en udstykning. Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L havde afmærket skel mod to ejendomme i forbindelse med en udstykning. Landinspektøren orienterede ejerne af den ene af ejendommene

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet

Landinspektør L blev frifundet Om en landinspektørs sagstilrettelæggelse i forbindelse med afgivelse af en lykke- og fromme-erklæring I en matrikulær sag om udstykning af to ejendomme, som skulle have adgang til offentlig vej via en

Læs mere

Titel: Indførelse af digital tinglysning i privat landinspektørvirksomhed. Synopsis. Tema: Faglig og professionel udvikling

Titel: Indførelse af digital tinglysning i privat landinspektørvirksomhed. Synopsis. Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst Tlf.: 96 35 80 80 Landinspektøruddannelsens 9. semester (Land Management) Titel: Synopsis Tema: Faglig

Læs mere

SERVITUT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :30:28

SERVITUT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :30:28 SERVITUT Spring navigeringselementer over til sideindhold domstol.dkkontaktspørgsmål og svarordbogfå teksten læst optinglysningsrettensøg ForsideNy anmeldelseforespørgmine tinglysningeropret digital fuldmagtunderskriv

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning og om hvordan underretning skal ske Klager A havde overtaget sin mors ejendom og blev i forbindelse med rydning af et skræntareal opmærksom

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 253: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 3. marts 2004 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 253: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 3. marts 2004 følgende KENDELSE: Landinspektørnævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at landinspektør L i forbindelse med udstykningen af en kommunal ejendom ikke havde afmærket skellet mod klagerens ejendom og et tilgrænsende vejareal,

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne pjece henvender sig til grundejere, som ansøger om matrikulære forandringer. Du kan her finde praktiske oplysninger om ansøgning,

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig derfor til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig derfor til de indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bente og Erik Rask Nielsen Langagergård Lodsskovvej 23 5863 Ferritslev Fyn Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Infrastrukturens formål, beskatning

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Infrastrukturens formål, beskatning EjendOms3_Infrastruktur, 2007 1 of 9 Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Infrastrukturens formål, beskatning Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2007 Oversigt 1. 2. 3. 4. Hvad betyder

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter - en opgave i e-tinglysning, marts 2010 Lars Storgaard Kort & Matrikelstyrelsen laers@kms.dk 1 Indhold 10.00 til 12.00 E-tinglysning og stedfæstelsesdatabasen - procedurer for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 262: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. september 2004 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 262: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. september 2004 følgende KENDELSE: Landinspektør L var rekvireret til at gennemføre en skelforretning. Åstedsmødet blev afsluttet med, at landinspektøren oplyste til parterne, at han ville orientere sig yderligere om skelforholdene og enten

Læs mere

Det digitale M a t r i k e l k o r t

Det digitale M a t r i k e l k o r t Det digitale M a t r i k e l k o r t - den administrative løsning produktblad, september 1999 Et administrativt grundlag Det digitale Matrikelkort er det kortværk, der viser ejendomsforholdene i Danmark.

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6

Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6 Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6 Rekvisition Hvad er typisk baggrunden for, at der rekvireres en skelforretning? o regulær skelstridighed (hævd/ikke hævd) o et projekt

Læs mere

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Dette notat er senest ændret den 25. august 2015. Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Indhold 1. Formål... 2 2. Definitioner... 3 3. Sagsbehandling... 4 3.1 Særligt om majoratsnoterede ejendomme...

Læs mere