Indholdsfortegnelse Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indledning"

Transkript

1 0

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beskæftigelsesministerens mål for Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse... 3 Ministermål 2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats... 3 Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes... 3 Ministermål 4 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes... 3 Mål og strategi for beskæftigelsesindsatsen... 4 Styringen af beskæftigelsesindsatsen... 4 Mål 1 - Strategi og indsatser for de unge... 4 Mål 2 - Strategi og indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet... 5 Mål 3 - Strategi og indsatser Langtidsledighed... 6 Mål 4 Strategi og indsatser Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes... 7 Samlet oversigt over målsætning, strategi og indsats... 9 Bilag - Reformer inden for beskæftigelsesområdet Refusionsreformen Carsten Koch Integrationsudspil Beskæftigelsesreformen Kontanthjælpsreform Sygedagpengereform Fleksjob- og førtidspensionsreformen Erhvervsskolereform Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune. Med beskæftigelsesreformen er der dog ikke længere de samme formalia til beskæftigelsesplanen som tidligere. Kommunerne har nu friere hænder til selv at sætte en ramme for udarbejdelse heraf. Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at Beskæftigelsesplanen fremadrettet udarbejdes som en flerårig plan med rul, der følger kommunens budgetperiode. Der tages udgangspunkt i de fokusområder, Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget, og de udmeldte ministermål. Fokusområder og ministermål fungerer som pejlemærker for hele Jobcenter Vejles indsats, der omsættes via styringskonceptet, så der går en klar linje fra de overordnede politikker og strategier til indsatsen for den enkelte borger i Jobcenteret. Med denne form får man en større sammenhæng mellem budget og beskæftigelsesplan, herunder de politiske målsætninger, og der er hele tiden langsigtede mål at arbejde hen imod. Planen justeres fra år til år, og der kan indarbejdes særlige indsatser efter behov. De udmeldte ministermål for 2016 bygger i høj grad videre på målene for 2015 dog med en præcisering i mål 2 og mål 4. Der vil derfor ikke være et voldsomt skift i indsatser. Jobcentrets overordnede opgave består fortsat i at støtte borgeren i at finde den kortes mulige vej til selvforsørgelse 1

3 det vil sige at understøtte borgeren i at komme hurtigt i job eller uddannelse, og sikre borgerens ejerskab og involvering. Jobcentret skal også være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne ved at afhjælpe arbejdskraftbehov, og påvirke mulighederne for et mere rummeligt arbejdsmarked. I den forbindelse handler det for Jobcenter Vejle om at sikre og matche arbejdskraftudbuddet med efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Dermed modvirkes det, at der opstår mangelsituationer eksempelvis gennem opkvalificering af de ledige målrettet mod områder, hvor der er jobåbninger. For et hurtigt overblik over indholdet i beskæftigelsesplanen henvises til den samlede grafiske oversigt sidst i dokumentet. 2

4 Beskæftigelsesministerens mål for 2016 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående fire mål for jobcentrene i 2016 Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. Derfor skal der være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse Ministermål 2 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder, og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ministermål 4 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. Der vil blive udarbejdet konkrete mål for Jobcenter Vejle for hvert ministermål efter budgetvedtagelsen. Målene vil fremgå som et bilag til Beskæftigelsesplan Målene behandles i Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med, at budgetforliget skal udmøntes. 3

5 Mål og strategi for beskæftigelsesindsatsen Styringen af beskæftigelsesindsatsen Det er de udmeldte ministermål, der sammen med Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder, sætter den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen. Disse rammer omsættes via styringskonceptet til konkrete indsatser, der skal imødekomme udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune. Styringskonceptet skal sikre, at der er sammenhæng mellem den vedtagne beskæftigelsespolitik både den nationale og lokale og den indsats, der iværksættes. Herudover er formålet at tydeliggøre, hvordan der styres, hvilke mål der styres efter samt at sikre målopfyldelse. Beskæftigelsesplanen indgår som et vigtigt led i styringskonceptet. Her vedtages overordnede mål for indsatsen i forhold til de politiske prioriteringer og den økonomiske ramme, der er til rådighed. Desuden fastsættes de overordnede beskæftigelsesindsatser, der skal imødekomme målene. Målene og indsatsen bliver yderligere nedbrudt og konkretiseret i de virksomhedsplaner, som udarbejdes i de forskellige afdelinger i Jobcenter Vejle. Mål 1 - Strategi og indsatser for de unge For at de unge kan klare sig på et arbejdsmarked med stigende kvalifikationskrav, og for at de kan erstatte de mange ældre med uddannelse, der i disse år forlader arbejdsmarkedet på grund af alder, er det afgørende, at de unge får en uddannelse. Dette gælder både for de uddannelsesparate unge og de aktivitetsparate unge. De unge udgør derfor fortsat et fokusområde på Arbejdsmarkedsområdet. Udgangspunktet er, at alle også de unge har noget at byde på. Dette er også nødvendigt i forhold til kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar Her er der et stort uddannelsesmæssigt fokus på netop de unge under 30. De uddannelsesparate bliver mødt med et uddannelsespålæg, og de aktivitetsparate skal have en uddannelsesrettet indsats. I den erhvervsskolereformen stilles der større krav til de unge i form af en stramning af adgangskravene til erhvervsuddannelserne. Jobcenteret vil således fortsat have til opgave både at klargøre og forberede de unge til uddannelse, at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, og at de unge kan blive klædt på til jobåbningerne på arbejdsmarkedet. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, har udviklet sig positivt over de senere år. Der er dog fortsat et potentiale for at øge antallet af unge, der kommer i gang med en uddannelse. Jobcentret har en vigtig rolle i forhold til at klargøre, rådgive og motivere de unge til uddannelse. Der skal være en tydelig vejledning af de unge, og flere informationer om, hvor der er jobmuligheder. Det kan være i form af for eksempel snusepraktikker, opkvalificering før uddannelsesstart, mentorstøtte og et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Den klargørende indsats er med til at sikre, at de unge ved, hvad uddannelserne indebærer, så de kan træffe det rigtige uddannelsesvalg. Når de unge vælger en uddannelse, der matcher den enkelte unges kompetencer og interesser, øger det chancen for, at den unge også gennemfører uddannelsen. For at styrke muligheden for at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, vil man udnytte de gode erfaringer, man har med et styrket samarbejde imellem Jobcentret og uddannelsesstederne. Fra Jobcentret er man mere tilstede ude på uddannelsesstederne som rådgivere og mentorer, blandt andet i Study Support Center (SSC). 4

6 I marts 2013 åbnede SSC på Campus Vejle som et samlet tilbud til den unge om vejledning og sparring vedr. uddannelse og beskæftigelse. Jobcenteret bidrager ved at levere økonomisk og beskæftigelsesmæssig rådgivning til de unge. Øvrige partnere i SSC er Syddanske Erhvervsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Campus Vejle. Ved at samle de enkelte aktører og kompetencer på området på én adresse er det lettere for de unge at navigere i vejlednings- og rådgivningssystemet. I SSC kan den unge få råd og vejledning før, under og videre i uddannelsen. Dette styrker overgangen til uddannelse og muligheden for at fastholde den unge i uddannelse. Derudover sikrer man en helhedsorienteret indsats på ungdomsuddannelsesområdet samt et koordineret samarbejde på tværs af institutioner og myndighedsområder. Netop samarbejde på tværs og en indsats i et miljø, hvor uddannelse er i centrum, er også elementer i kontanthjælpsreformen. Det er derfor vigtigt at forsætte og udbygge det gode arbejde i SSC i Når indsatsen foregår i et uddannelsesmiljø og ikke i jobcentret, kan det medvirke til, at de unge i højere grad får fokus på uddannelse og ser sig selv som en del af uddannelsesmiljøet. Ligeledes kan det styrke samspillet om ungeindsatsen. Der har i de tidligere år også været gode resultater med anvendelse af mentorstøtte som en forebyggende indsats for de uddannelsesparate unge med henblik på fastholdelse i uddannelse og sikre efterværn mod tilbagefald. Da flere unge forventes at påbegynde en uddannelse, vil der være behov for øget brug af fastholdelsesmentorer. For at gøre de aktivitetsparate unge klar til uddannelse, skal der være en styrket aktiv indsats, hvor der bliver lavet en målrettet individuel og differentieret plan. De aktive indsatser for denne gruppe af unge kan eksempelvis være virksomhedspraktik, læse-, skrive- eller regneundervisning eller mentorstøtte. De aktivitetsparate unge vil ofte have udfordringer ud over ledighed eller manglende uddannelse. De vil derfor have behov for indsatser uden for beskæftigelsesområdet i form af eksempelvis sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Det er derfor vigtigt med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Udover den tidlige indsats ydes der en forebyggende og uddannelsesfremmende indsats mod, at de unge påbegynder et kontanthjælpsforløb. Jobcenteret anvender blandt andet oplysningskampagner og informationsmøder på uddannelsesinstitutioner, hvor der informeres om konsekvenserne ved at være på kontanthjælp. Mål 2 - Strategi og indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen samt de seneste anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget og den styrkede integrationsindsats fordrer alle, at der skal gennemføres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats for borgere på langvarig offentlig forsørgelse og nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Hovedområderne i reformerne er en tidlig tværgående og koordineret indsats blandt andet med en koordinerende sagsbehandler, og med anvendelse af rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Den enkelte borgers arbejdsevne skal gradvist opbygges, og skal støttes i at opnå så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. For borgere i fleksjob skal der derfor også være fokus på den fortsatte udvikling af arbejdsevnen og at øge det timetal, de er i stand til at arbejde. Det er vigtigt at fastholde denne målgruppes tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal det beskæftigelsesrettede spor ind fra start. Indsatsen herfor ligger ikke alene på Arbejdsmarkedsområdet, men er et ansvar, der går på tværs i kommunen og til samarbejdspartnere som virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som sammen med Jobcentret kan være med til at løfte målgruppen 5

7 ved blandt andet at udvise socialt ansvar. I Jobcentret gennemføres en tidlig og forebyggende indsats eksempelvis i forhold til at fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen under sygemelding, og bevare kontanthjælpsmodtagerens relation til arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktikker eventuelt med en mentor tilknyttet. Som supplement hertil, og som understøttende indsats, kan de sociale og sundhedsmæssige indsatser anvendes. For at kunne skabe de gode resultater, og for at kunne målrette og differentiere indsatsen, er det vigtigt, at man tidligt kan identificere personer med høj risiko for at forblive på langvarig forsørgelse. Alle borgere på blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse screenes derfor, og ressourcerne prioriteres på de grupper, som har størst risiko for at komme eller forblive på langvarig forsørgelse. Der iværksættes ressourceforløb for de borgere, som er i risiko for at ende på varig offentlig forsørgelse i form af førtidspension. Jobcentret udarbejder sammen med borgeren en plan, så ressourceforløbet opleves meningsfuldt, og der skabes udvikling for den enkelte med henblik på større tilknytning til arbejdsmarkedet. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde blandt andet på tværs af forvaltninger og i rehabiliteringsteamet. En koordineret sagsbehandling fra starten er derfor vigtig. I takt med, at flere borgere med begrænset arbejdsevne skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet fx i form af fleksjob på få timer, kan der være en udfordring i at fremskaffe disse job. Et godt samarbejde med virksomhederne i Vejle og omegn om rummelige arbejdspladser er derfor afgørende. Mål 3 - Strategi og indsatser Langtidsledighed Langtidsledigheden i Vejle Kommune har igennem 2014 været faldende, dog med en forskydning over mod flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og færre langtidsledige A-dagpengemodtagere. Strategien til bekæmpelse af langtidsledighed vil fortsat bestå af en fokuseret og individuel indsats for de borgere, der allerede er langtidsledige, og en tidlig forebyggende indsats for de borgere, der er i risiko for et længerevarende forløb på offentlig forsørgelse. Dette skal ses i lyset af, at sandsynligheden for at genfinde beskæftigelse falder med varigheden af ledigheden. Herudover vil den kommende refusionsreform styrke det økonomiske incitament til at nedbringe antallet af borgere på langvarig forsørgelse. Indsatsen i den forbindelse skal både forebygge tilgangen til langvarig forsørgelse samt nedbringe antallet af de langvarige sager. I Jobcentret består den tidlige og forebyggende indsats blandt andet af aktiv rådgivning, hvor den ledige får økonomisk rådgivning og bliver vejledt om uddannelse og jobmuligheder. Dette skal sikre en høj omsætning blandt de nyledige, således de kommer hurtigt tilbage i job eller uddannelse. Derudover fokuseres der på at afdække målgruppen tidligt ved hjælp af screening ud fra risikomarkører. På den måde kan der tidligere i forløbet planlægges en sammenhængende, individuel og målrettet indsats, som er tilrettelagt efter den enkelte med særlig fokus på de virksomhedsrettede tiltag. Jobcentret samarbejder med A-kasserne om A- dagpengemodtagere, der er langtidsledige eller i risiko for at blive det, således der kan etableres et godt og sammenhængende forløb for den ledige. Samarbejdet skal også være med til at understøtte en fælles holdning mellem A-kasse og jobcenter, således at den ledige har en tilpas faglig og geografisk mobilitet samt en realistisk 6

8 jobsøgning. Der vil for gruppen af langtidsledige være et øget fokus på den virksomhedsrettede indsats samt målrettet opkvalificering mod arbejdsmarkedets behov. Det er vigtig i forhold til den faglige mobilitet, da den kan bruges som redskab til at give de ledige kendskab til brancher, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft, og derigennem få viden om og inspiration til et muligt brancheskifte. Derudover er der mulighed for at opnå en bedre effekt i forhold til at få de ledige tilbage i job eller uddannelse. Mål 4 Strategi og indsatser Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Samarbejdet med virksomhederne er et fokus område for Arbejdsmarkedsudvalget og et centralt element i den seneste tids reformer på beskæftigelsesområdet, hvor man peger på, at virksomhederne skal være en aktiv medspiller, hvorfor der skal være et øget fokus på de virksomhedsvendte indsatser. Samtidig skal uddannelsesindsatsen målrettes de ledige, der mangler kompetencer og i forhold til områder på arbejdsmarkedet, hvor der er behov for arbejdskraft. Erfaringer viser, at det er via en stærk og målrettet virksomhedsindsats, borgerne kommer tættest på arbejdsmarkedet, og derfor også har den største mulighed for at komme i job. Der er derfor fortsat stor opmærksomhed på at styrke samarbejdet med virksomhederne om den aktive beskæftigelsesindsats både lokalt, men også på tværs af kommunegrænser. Kerneopgaverne i virksomhedsindsatsen vil stadig være at skaffe plads til ledige og sygemeldte på arbejdsmarkedet, at synliggøre de ledige jobåbninger i virksomhederne, at understøtte virksomhedernes rekruttering samt at fastholde sygemeldte i deres job. For at kunne opfylde dette, skal Jobcenter Vejle betragtes som en stærk og velfungerende samarbejdspartner for virksomhederne. Virksomhederne skal kende Jobcentret, og Jobcentret skal kende virksomhederne, så man kan være på forkant med at imødekomme virksomhedernes behov. Samtidig skal man i stigende grad opfordre til og anerkende, at virksomhederne udviser et socialt ansvar. Der skal fra Jobcentrets side være fokus på et højt serviceniveau i form af hurtige svar på forespørgsler, kompetent rådgivning, smidig sagsbehandling mv. Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcenter Vejle har de sidste to år opprioriteret samarbejdet med virksomhederne og den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Det har medført et styrket fokus på virksomhedsservice, hvor virksomhederne bliver betragtet som den vigtigste samarbejdspartner. Virksomhedsservice betragtes nu som en kerneopgave for Jobcentret. I forhold til rekruttering, har Jobcenter Vejle udvidet sit fokus, og ser ud over kommunegrænsen. Sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet og Haderslev, vil Vejle sikre en bedre service til virksomhederne på tværs af de syv kommuner. Med den fælles indsats, hjælper man virksomhederne med at finde den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for. Samtidig igangsættes også et pilotprojekt omkring rekruttering og opkvalificering af ledige inden for brancher med mangel på arbejdskraft ud fra en særlig opkvalificeringsmodel. Målet er at få bedre mulighed for at imødekomme virksomhedernes behov for opkvalificering, og bidrage til, at de lediges kompetencer matcher det, virksomhederne efterspørger. Ved at koordinere rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen på tværs af kommunegrænser, får man bedre mulighed for at gennemføre de kurser og uddannelser, som virksomhederne efterspørger. 7

9 Samarbejdet med virksomhederne er også vigtigt i forhold til at fastholde ansatte i job, når de rammes af eksempelvis sygdom eller nedslidning. Dette for eksempel gennem forebyggende indsatser eller fastholdelsestiltag som delvise raskmeldinger, hvor den sygemeldte bevarer en tilknytning til sin arbejdsplads. Et velfungerende samarbejde med virksomhederne er også afgørende for, at de udsatte borgere kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. I Jobcentret oplever man, at flere og flere virksomheder indgår aftale med Jobcentret om at oprette praktikker, mikrofleksjob mv. for de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det sker i de såkaldte virksomhedscentre, hvor både private og offentlige arbejdsgivere stiller deres arbejdsplads til rådighed som træningsbane for personer i ressourceforløb og for udsatte kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i over to år. De gode historier skal formidles, Jobcentret skal være opsøgende og skabe bedre kontakter og relationer til virksomhederne. Derved bliver de særlige virksomhedsrettede ordninger for ledige og virksomhedsservicering i almindelighed synlige for virksomhederne. Ved at markedsføre det eksisterende samarbejde og de igangværende tiltag, kan man øge interessen hos de øvrige virksomheder både inden for og uden for kommunen. 8

10 Samlet oversigt over målsætning, strategi og indsats Målsætning Strategi Indsats Unge: - Flere unge skal påbegynde og gennemføre en uddannelse - Unge med udfordringer skal gøres klar til at kunne tage en uddannelse - Mindske frafald på uddannelserne - Undgå, at unge starter voksenlivet på kontanthjælp - Mindske tilbagefald til offentlig forsørgelse - Kompetencer skal matche krav og efterspørgsel - Forebyggende indsats - Differentieret og individuel indsats - Tidlig og aktiv indsats - Uddannelsesrettet indsats og Indsats i uddannelsesmiljøet - Udvikling af kompetencer - Samarbejde på tværs Metoder og værktøjer - Uddannelsespålæg til de uddannelsesparate - Uddannelsesrettet indsats til de aktivitetsparate - Klargøre, rådgive og motivere de unge til uddannelse - Øget brug af mentorstøtte både for ikke uddannelsesparate unge, men også for at forebygge frafald og sikre efterværn mod tilbagefald - Aktiv Rådgivning fra det første møde med den unge for at sikre, at den unge ikke bliver en sag - Oplysningskampagner og informationsmøder - Synliggøre jobåbninger for de unge - Sikre en helhedsorienteret indsats over for de unge ved et godt samarbejde mellem de forskellige aktører på området i f. t. at få flere i uddannelse samt fastholde dem ex: Videreudvikling af Study Support Center Samarbejde på det boligsociale område 9

11 Målsætning Strategi Indsats Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet: - Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet med sammensatte problemer skal ind på arbejdsmarkedet - Styrke etablering af ressourceforløb - Et rummeligt arbejdsmarked - Flere fleksjobforløb - Forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Tidlig og aktiv indsats - Fokus på progression - Udvikling af kompetencer - Samarbejde på tværs 10 Metoder og værktøjer - Tidlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats for de udsatte grupper for, at de får / bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet - Koordineret sagsbehandling - Styrke tværfagligt samarbejde på tværs i kommunen i f. t. ressourceforløb - Screening i f. t. risikoparametre og forebyggende indsats - Opbygge, og fortsat udvikling af, den enkelte borgers arbejdsevne - Det beskæftigelsesrettede spor skal ind fra start - Fokus på helhedstanken. Det er en fælles opgave de forskellige aktører imellem, ex de enkelte forvaltninger, sundhedsvæsnet og virksomhederne - Styrke samarbejdet med virksomhederne om rummelige arbejdspladser - Anvende særlige støtteforanstaltninger, som mentor, arbejdsredskaber og personlig ass.

12 Målsætning Strategi Indsats Langtidsledige: - Tidlig identifikation af risikogruppe til langtidsledighed - Fokus på de udfaldstruede - Mindske antallet af langvarige sager - Ledige skal tage de job, der er evt. også inden for anden branche - Langtidsledige skal have fodfæste på arbejdsmarkedet igen - Forebyggende indsats - Tidlig og aktiv indsats - Øget fokus på målrettet opkvalificering - Udvikling af kompetencer - Samarbejde på tværs Metoder og værktøjer - Afdække målgruppen tidligt vha. screening ud fra risikomarkører - Tidlig, forebyggende og aktiv indsats for nyledige i form af ex Aktiv Rådgivning, hvor der vejledes om uddannelses- og jobmuligheder - Individuel indsats for de personer, der allerede er langtidsledige - Understøttet faglig og geografisk mobilitet - Bevare jobfokus for målgruppen, ex gennem virksomhedsrettet aktivering - Målrettet opkvalificering mod arbejdsmarkedets behov - Samarbejde med A-kasser og uddannelsesinstitutioner om en sammenhængende og individuel indsats 11

13 Målsætning Strategi Indsats Samarbejdet med virksomhederne: - Jobcentret skal vedligeholde og udbygge samarbejdet med virksomhederne - Virksomhederne skal fungere som aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen - Samarbejde om en bredere gruppe af ledige - Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft - Jobcentret skal have kendskab til det lokale arbejdsmarked - Virksomhederne skal kunne fastholde og uddanne nuværende arbejdskraft - Jobskabelse - Individuel og professionel service - Samarbejde på tværs 12 Metoder og værktøjer - Virksomhedsservice på tværs af 7 kommuner i forhold til Rekrutteringsservice Uddannelse og opkvalificering - Fokus på en stor spredning på brancher i f. t. samarbejde og aktivering - Individuel og professionel service over for virksomhederne - Samarbejde med virksomheder om at synliggøre jobåbninger - Fastholde ansatte i job - Skabe rammerne for, at virksomhederne kan være rummelige - Øge interessen hos flere virksomheder ved at markedsføre det eksisterende samarbejde Formidle de gode historier Jobcentret skal være opsøgende og skabe gode relationer Tydelighed omkring særlige virksomhedsrettede ordninger og virksomhedsservice i almindelighed

14 Bilag - Reformer inden for beskæftigelsesområdet Neden for følger kort beskrivelse af de reformer og udspil, der de seneste år har præget beskæftigelsesområdet. Der er store paralleliteter de enkelte reformer imellem. De stiller alle krav om et tværgående samarbejde og indsats mellem aktører, sektorer og kommunegrænser. Derudover er der fokus på en individuel indsats med udgangspunkt i den enkelte borger, og på uddannelse og opkvalificering, så unge og ufaglærte får kompetencer til at få en plads på arbejdsmarkedet. Og endelig skal den virksomhedsrettede indsats styrkes, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for. Refusionsreformen Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Reformen er en del af beskæftigelsesreformen, som i vidt omfang trådte i kraft 1. januar Reformen medfører samtidig en tilpasning i udligningssystemet. Refusionsomlægningen skal sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats, men omlægningen er også et skridt mod en mere enkel økonomisk struktur på beskæftigelsesområdet, og erstatter således et vidtforgrenet regelsæt med mange forskellige refusionssatser på tværs af ydelser, som blandt andet har været afhængig af den indsats kommunen igangsatte for den ledige eller sygemeldte. Omlægningen er også en del af den afbureaukratiserings-dagsorden, der gennem den seneste periode har præget beskæftigelsesområdet. Formålet med reformen er som nævnt dels at afbureaukratisere, men også at sikre, at kommunerne har det rette fokus i beskæftigelsesindsatsen. Dette både i forhold til at gøre noget for de udsatte grupper, som risikerer at bliver langtidsledige, men også for at skabe incitament i kommunerne til at anvende de indsatser, der virker for de ledige og sygemeldte. Med reformen kommer et meget skarpt fokus på to elementer varighed og effekt af indsats. Begge dele er noget, der understøttes af Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder. Som nævnt medfører omlægningen, at refusionssatser gøres afhængige af forsørgelsens varighed på tværs af ydelser. Grundlæggende medfører det, at refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 % de første fire uger, 40 % fra uge 5-26, 30 % fra uge og 20 % efter uge 52. Der er nogle grupper, som har været længe i systemet, og hvor der tidligere ikke var refusion. Her vil der fremad fx være refusion på 20 % på følgende grupper; sygedagpengemodtagere over 52 uger og ledighedsydelse over 18 måneder. Om vendt vil personer, som tilkendes førtidspension eller fleksjob efter 1. juli 2014 give 20 % efter 52 uger. Borgere på førtidspension giver i dag 35 % refusion, mens løntilskuddet til fleksjobydelsen refunderes med 65 %. For at sikre, at kommunerne fortsat ønsker at tilkende fleksjob til borgere med lang ledighed, gives fremadrettet et særligt fleksbidrag til kommunerne, når der oprettes fleksjob. Dette beregnes i de konkrete tilfælde efter nogle nærmere fastlagte regler. Carsten Koch 2 I forlængelse af de tre store reformer, der tidligere er gennemført for udsatte borgere (fleksjob- og førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge), har Koch-udvalget afleveret den anden og sidste rapport om den aktive beskæftigelsesindsats, som vedrører borgere på offentlig forsørgelse, der har problemer ud over ledighed. Med rapporten anbefales det, at man har fokus på en langt mere virksomhedsrettet indsats, at den tværfaglige indsats styrkes, og at der 13

15 også er fokus på at sikre, at også denne gruppe af borgere de udsatte borgere får mere uddannelse. Integrationsudspil Regeringen er kommet med integrationsudspil under titlen Alle skal bidrage Flygtning og indvandrere skal ud på danske arbejdspladser, som skal være med til at sikre en bedre integration af flygtninge og indvandrere i Danmark. Dem, der kommer til landet skal arbejde - alle skal yde det, de kan. Der skal sættes hurtigt ind, så flygtninge og indvandrere bliver aktive medborgere i Danmark. De skal derfor hurtigst muligt i arbejde. De skal ud på en arbejdsplads blandt danske kolleger, hvor de samtidig kan lære dansk. Hovedpunkter fra udspillet er: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaring fra hjemlandet Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde Styrket samarbejde med kommunerne. Fx skal kommunerne indbyrdes lære af hinanden. Udspil til integrationsplan ligger tæt op af den model, der anvendes i Vejle Kommune, hvor sprogskole bliver kombineret med praktik i de såkaldte branchepakker. Her kombinerer man fokus på de kompetencer, den enkelte har med sig fra hjemlandet, med fokus på de muligheder, der er på jobmarkedet lige nu. Beskæftigelsesreformen Pr. 1. januar 2015 trådte beskæftigelsesreformen i kraft. Der er tale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med titlen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reformudspillet angiver som hovedformål, at flere skal i varig beskæftigelse. Der skal være en mere individuel indsats og et større ansvar til de ledige, der skal være en målrettet uddannelse og opkvalificering for ufaglærte og de ledige samt et styrket fokus på virksomhedernes behov. Nogle af hovedpunkterne i reformen er: En indsats med udgangspunkt i den ledige, og mere ansvar til den enkelte Mulighed for to års uddannelsesorlov Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud Virksomhederne som en aktiv medspiller Beskæftigelsesreformen er på flere centrale områder lig den kurs, Jobcenteret allerede har lagt med fokus på færre proceskrav og en individuel indsats over for den enkelte ledige. Kontanthjælpsreform I kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014, er der stort fokus på de unge. Kontanthjælpen afskaffes for alle unge under 30 år uden uddannelse, og erstattes af uddannelseshjælp. Samtidig er der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med uddannelse. Derudover er der krav om, at man skal arbejde for sin kontanthjælp, og der skal være en helhedsorienteret indsats for personer med komplekse problemer. Formålet med kontanthjælpsreformen er at forebygge langvarig offentlig forsørgelse. Målet er, at de unge får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, og derved realisere deres potentiale. Indsatsen skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes kompetencer og konkrete udfordringer ud fra en opfattelse af, at alle mennesker ønsker at blive en del af arbejdsfællesskabet. Sygedagpengereform I sygedagpengereformen, hvor første del trådte i kraft pr. 1. juli 2014, og anden del pr. 1. januar 2015, er der følgende hovedpunkter: 14

16 Alle sygemeldte skal fremover have revurderet deres sag efter seks måneder. Sygemeldte, der ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det tidspunkt i et ressourceforløb Jobafklaringsforløb hvis sygedagpengene ikke kan forlænges Ny opfølgningsmodel og visitationsregler Trappemodel for kategori 2-sager Fast track mulighed for ekstraordinært tidlig indsats Der indføres en ny særlig forlængelsesregel for personer med livstruende og alvorlig sygdom jvf. en diagnoseliste, hvor de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet. Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode på tre år får mulighed for at afvise at deltage i behandling, uden at de mister forsørgelsesgrundlaget. Afvisning af et behandlingstilbud skal forelægges den kliniske funktion, som er regionens lægefaglige forum et forum, som blev indført med fleksjob- og førtidspensionsreformen. Den kliniske funktion skal foreslå alternativ behandling. Fleksjob- og førtidspensionsreformen Hovedformålet med fleksjob- og førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, er at reducere antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse. En vigtig indsats er anvendelsen af ressourceforløb. Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en helhedsorienteret, tværfaglig og sammenhængende indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. Formålet er at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde eller uddannelse. Under hele ressourceforløbet modtages en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst. Erhvervsskolereform I erhvervsskolereformen stilles der blandt andet større krav til de unge i form af en stramning af adgangskravene til erhvervsuddannelserne. Samtidig er timeantallet øget på uddannelserne, og motion indgår som en fast del af skemaet. Med det øgede uddannelsesfokus for de unge under 30 år, og stramningen af adgangskravene til erhvervsuddannelserne, får Jobcenteret en rolle i at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, og at de unge kan blive klædt på til jobåbningerne på arbejdsmarkedet. Reformen sikrer desuden, at ordningerne med førtidspension og fleksjob bevares således, at borgere, der ikke kan arbejde, også fremover har et forsørgelsesgrundlag. Dette gøres ved en helt særlig målrettet indsats, som primært går ud på at opstille alternativer til førtidspension og fleksjob, og støtte og opkvalificere borgerne til at blive selvforsørgende på anden vis. 15

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Gladsaxe Kommune vil medvirke til, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. For at bidrage

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune 2016 Beskæftigelsesplan Sønderborg Kommune 2016 Indhold 1. Forord... 2 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 4 4. Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Sorø Indhold Oversigt over mål... 2 Indledning... 3 Reformer indenfor beskæftigelsesområdet... 3 Opbygning og opfølgning på beskæftigelsesplanen... 5 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet skaber nye muligheder for vores indsats i Sønderborg Kommune, og vi har derfor valgt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere