Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI"

Transkript

1 Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Faglig sekretær Bjarne Larsen, Dansk Funktionærforbund Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Sekretariatsleder Anne-Sofi Søgaard Christensen, Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund Afd.chef Anne Marie Hagelskjær, Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere Chefkonsulent Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent) Der var afbud fra: Direktør Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere (formand) Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund Forhandlingssekretær Morten Fischer Nielsen, Fagligt Fælles Forbund Faglig sekretær Jette Andersen, HK Konsulent Anne-Marie Hansen, Landbrug & Fødevarer Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri Chefkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri Specialkonsulent Anne Lene Højgaard, Skov- og Naturstyrelsen Hanne Lindberg Greisen nævnte, at man ifølge vedtægterne ikke var beslutningsdygtig. I forbindelse med udsendelsen af referatet ville der blive gjort opmærksom på dette, og rådsmedlemmerne ville blive bedt om at tilkendegive, om de kunne tiltræde de trufne beslutninger. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Punkt 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 28. marts 2012 Der var ikke inden fristen på 14 dage indkommet bemærkninger til referat fra rådsmødet den 28. marts Referatet var således godkendt. Punkt 3. Meddelelser - Vedr. afsluttende afrapportering af den afsluttende revision af Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords regnskab for 2011 Fællessekretariatet har den 26. september 2012 fået en skrivelse fra Rigsrevisionen, hvor der udtrykkes utilfredshed med regnskabet for Utilfredsheden går nærmere på, at det ikke er muligt at trække en balance for regnskabsåret 2011, der viser en talmæssig sammenhæng til årsregnskabet for Rigsrevisionen har anmodet om at få oplyst, hvilke tiltag der vil blive foretaget til afhjælpning af de påviste svagheder. Vi har den 8. oktober 2012 svaret, at administrationen af BAR-midler flyttes til DI, og at vi efterfølgende vil redegøre for, hvorledes vi vil imødegå Rigsrevisionens kritik.

2 2 - Fælles stand på Arbejdsmiljøkonferencen 2012 BAR Jord til Bord deltog sammen med de øvrige BAR i en fælles stand på Arbejdsmiljøkonferencen. Standen var bemandet med repræsentanter fra de forskellige BAR i pauserne og i det faglige frikvarter. Der var til anledningen designet en stand, som også kan bruges i andre sammenhæng. De besøgende på standen kunne deltage i en konkurrence, hvor præmien var en dab-radio. Den samlede pris for deltagelse på standen var kr., hvoraf BAR Jord til Bords andel udgør kr Kristine oplyste, at der havde været mere end 700 deltagere på konferencen, og at standen havde været rigtig godt besøgt. Der havde været stor interesse for at deltage i konkurrencen. - Møde med Arbejdstilsynet den 26. november 2012 Den 26. november 2012 afholdtes det årlige kontaktmøde mellem Arbejdstilsynet (AT) og BAR Jord til Bord. På dagsordenen var nyt fra Arbejdstilsynet og nye forskningsresultater, der kunne være relevant for BAR Jord til Bords område. Endvidere udleverede Arbejdstilsynet en række materialer om, AT s reaktioner og virksomhedsbesøg på vores område, anmeldte arbejdsulykker , oversigt over kommende regler, oplysninger om tilsynsindsatsten samt AT s nye løftemodel. Der ud over blev MRSA spredningsproblematikken drøftet, samt samarbejdet mellem AT og Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg omkring høst af kål. John Sørensen oplyste, at han havde deltaget i et møde mellem bl.a. Arbejdstilsynet og Landbrug og Fødevarer omkring MRSA problematikken. Der var blevet nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal lave en let læselig pjece om MSRA. - Statistik BAR Jord til Bord marts 2012 november 2012 Der blev uddelt statistik over antal besøgende på BAR Jord til Bords hjemmeside i perioden marts november Antallet af besøgende pr. måned lå på mellem 3245 i april 2012 og 5377 i november Den mest downloadede side i alle månederne var fortsat apv-skemaer, mens den meste besøgte side var nyheder. Den gennemsnitlige besøgstid var mellem 8,9 og 21,72 minutter. Der ville blive udarbejdet statistik på samlet antal besøg i 2012, bl.a. med henblik på at undersøge om antallet af besøgene samlet set er steget i forhold til Sekretariatet lovede på opfordring at undersøge, om der kan udskrives statistik på en enkelt dag. Sekretariatet kan oplyse, at det er muligt. Såfremt der er behov for statistik på bestemte dage, kan der rettes henvendelse til Fællessekretariatet. Rådet tog meddelelserne til efterretning. Punkt 4. Projektoversigt for 2012 Der var som bilag udsendt en projektoversigt over igangværende projekter i de tre underudvalg. Projektoversigten blev taget til orientering.

3 3 Punkt 5. Fordeling af BAR-midler 2013 BAR Jord til Bord har i 2013 fået tildelt kr. i tilskud. De kr. afsættes forlods til administration og de kr. fordeles mellem de tre underudvalg. I henhold til vedtægternes 7 stk. 5, tildeles JAU 50 pct. og MIA og SAU deler de resterende 50 pct. i forhold til den seneste oplyste lønsum. Det betyder for 2013, at: JAU modtager kr SAU modtager kr MIA modtager kr Rådet tog fordelingen af BAR-midler for 2013 til efterretning. Endvidere besluttet Rådet, at det resterende beløb på kr , der var afsat til fællesprojekter i 2012, videreføres til eventuelle fællesprojekter i Restbeløbet udgør ca kr. idet der er anvendt ca kr. til deltagelse på den fælles BAR stand på arbejdsmiljøkonferencen samt til en fælles BAR-folder, der informerer om BAR enes virksomhed. Punkt 6. Fremtidig administration af BAR Jord til Bord, herunder budget for 2013 Fællessekretariatets flytning fra SALA til DI ville medføre en række ændringer i forhold til den økonomiske og regnskabsmæssige administration af BAR Jord til Bord. Det vil for fremtiden være Anette Culbert der vil varetage den økonomiske og regnskabsmæssige administration af BAR Jord til Bord. Anette Culbert varetager i forvejen økonomi og regnskab for BAR-Service og BAR-Transport samt SAU s økonomi og regnskaber. Der havde samme dag været afholdt et møde med repræsentanter fra de tre underudvalg, hvor man havde drøftet de fremtidige forretningsgange. Udgangspunktet havde været, at den model, som man ville arbejde efter, skulle være så administrativ let for underudvalgene som mulig. Alle betalinger af underudvalgenes fakturaer o.l., ville fremadrettet blive varetaget af DI, ligesom DI ville stå for løbende at udarbejde oversigter over forbrug af midler, projektregnskaber og det samlede regnskab for BAR Jord til Bord. Rådet tilsluttede sig den ændrede administration af BAR Jord til Bord. Med hensyn til budgettet for fællessekretariatet 2012 var der sket nogle justeringer for 2. halvår Der forventes udgifter for kr mod budgetteret kr Der udbetales således kr til hvert af de tre underudvalg mod budgetteret kr Rådet godkendte det ændrede fremlagte budget for Det fremlagte budget for 2013 tog ligeledes udgangspunkt i, at Fællessekretariatet tildeles kr og underudvalgene hver kr Der er tale om en fast fordeling af administrationstilskuddet for 2013, og der forventes således ikke at blive en ekstra betaling til underudvalgene. Rådet godkendte budgettet for Fællessekretariatet for 2013.

4 4 7. BAR Jord til Bords plan og budget for 2013 Plan og budget for Bar Jord til Bord var udsendt som bilag. Planen havde tidligere været sendt i skriftlig høring, hvor ingen rådsmedlemmer havde haft kommentarer. Planen indeholdte bl.a. en beskrivelse af BAR Jord til Bords strategi for arbejdsmiljøarbejdet, hvilke arbejdsmiljøemner BAR Jord til Bord vil arbejde med i 2013, hvilke mål som er sat for indsatsen, samt hvordan målene nås, og endelig hvordan de planlagte aktiviteter er virksomhedsrettede. Der var ikke de store forskelle i forhold til planen for Med planen fulgte et budget for, hvorledes de tildelte midler forventes fordelt på ekstern projektledelse, ekstern konsulentbistand, evaluering og administrationsomkostninger. Det havde været rigtig svært den 31. oktober 2012 præcist at forudsige, hvor mange midler der vil være tilbage den 31. december 2012, der skulle overføres til projekter i Det var derfor ved fremsendelsen af planen oplyst, at der er tale om et skøn, og at endelig budget fremsendes efter 31. december Arbejdstilsynet havde ved skrivelse af 28. november 2012 fra Arbejdstilsynet fået oplyst, at man godkendte BAR Jord til Bords plan og budget for Rådet tog orienteringen til efterretning. Punkt 8. Evaluering af Branchearbejdsmiljørådene I den politiske aftale om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er det nævnt, at de aktører, der modtager midler fra det offentlige, skal dokumentere effekten af væsentlige aktiviteter. Målet er, at aktiviteterne bidrager til at nå målene for arbejdsmiljøindsatsen. Derfor vil der ske en evaluering af de aktiviteter, BAR ene har gennemført i perioden Der er to formål med evalueringen: Det skal gennem evalueringen afdækkes, hvad der virker, og hvad der virker mindre godt, når det handler om at få en BAR-aktivitet til at nå målgruppen, og når det handler om, at BAR-aktiviteten skaber aktion blandt målgruppen. Evalueringen skal se på formulering af aktivitet, samspil med andre aktører og intervention samt output og outcome på kort sigt. Endvidere skal det gennem evalueringen undersøges, hvor stort kendskabet og brugen er til de anbefalinger mm., som BAR-aktiviteterne formidler. De enkelte BAR skal indsende en liste med en række projekter, der er gået godt, og nogle som er gået mindre godt. Udvælgelsen sker blandt de projekter, BAR ene har indsendt. BAR ene har således mulighed med den valgte metode at undgå evaluering af projekter, man ikke ønsker evalueret. Ud over resultaterne af evalueringen skal BAR ene hver især have et læringsudbytte af evalueringen, som kan anvendes i aktiviteterne fremover. Der vil i den forbindelse blive afholdt et 1 dags seminar for BAR ene. Den endelige evaluering skal foreligge den 1. marts 2014.

5 5 Rådet tog orienteringen til efterretning. Punkt 9. Forslag til fælles BAR-projekt fra Industriens BAR Unge på job generationernes møde på arbejdsmarkedet Alle BAR havde fået en henvendelse fra I-BAR vedr. evt. deltagelse i et fælles projekt med titlen Unge på job generationernes møde på arbejdsmarkedet. Projektet koster i alt kr., hvoraf BAR Jord til Bords eventuelle andel vil afhænge af, hvor mange øvrige BAR, der vil være med i projektet. Projektet har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel ved at understøtte unges integration på den enkelte arbejdsplads og finde frem til viden og værktøjer, der bedst muligt sikrer en god dialog mellem generationer, så det gode arbejdsmiljø blive en naturlig del af unges møde med arbejdsmarkedet. Projektet retter sig primært mod unge under 25 år men også mod de unges ældre kollegaer. Kristine Jensen oplyste, at ansøgningen havde været drøftet på BAR-KU mødet den 12. december Der havde umiddelbart ikke været tilslutning til ansøgningen. Rådet besluttede, at man ikke ønskede at deltage i et eventuelt fælles projekt. Punkt 10. Orientering fra BAR Jord til Bord Arbejdsmiljøuddannelsen Der havde i 2012 været afholdt 6 uddannelsesforløb fordelt på fire kurser inden for mejeriindustrien og to kurser inden for slagteri og det grønne område, der kørte som fælleskurser. To kurser var blevet aflyst - et fra hvert område. I 2013 planlægges fire kurser inden for mejeriindustrien og to kurser inden for slagteri/det grønne område. Rådet tog orienteringen til efterretning. Punkt 11. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg De tre udvalg gav en status på arbejdet i udvalgene: Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Der var udgivet tre vejledninger om henholdsvis: Lovpligtigt eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Sikkerhedshåndtering af halmballer i landbruget Højtryksrensning Der ud over var man i gang med projekter vedr.: MRSA Ergonomi Arbejde i højden Støv med udgangspunkt i afsluttet forskningsprojekt Designmanual for vejledninger

6 6 Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg: SAU arbejdede med udfordringen at gå fra projekt til kultur eller implementering af projekter efter udløb af projektfasen. Der var et ønske om at gennemføre et projekt, der sætter fokus på ledelsens opbakning ved projekter og ved de tiltag, SAU igangsætter. En nødvendighed for at få det til at leve derude. Inspireret af MIA s succes med hensyn til arbejdsmiljøkonferencen vil SAU planlægge en temadag, hvor emnet psyk og intelligent motion er temaer. Engagement, motivation og opbakning skal ind over de temaer. Forslaget, som det ligger helt ubehandlet, går på, at de enkelte fabrikker på dagen kommitter sig til at lave en handleplan ud fra dagens temaer. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg: Der havde den 29. november 2012 været afholdt en arbejdsmiljøkonference med 400 deltagere. På konferencen havde man kåret årets arbejdsmiljørepræsentant. Prisen gik til en repræsentant på Birkum Mejeri. Birkum Mejeri var ligeledes indstillet til en Europæisk Arbejdsmiljøpris for virksomheder under 100 ansatte. Endvidere var projektet Helt sikker plus forebyggelse af EL-ulykker blevet præsenteret. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg havde ligeledes udgivet en folder om Helbredskontrol for natarbejdere. Datoen for konferencen i 2013 vil være den 28. november. Poul Erik Faakrog oplyste, at overenskomstfonden afholder tre kurser af to dages varighed for arbejdsmiljørepræsentanter. Der er 25 tilmeldte til hvert kursus. Punkt 12. Mødekalender for 2013 Der blev aftalt følgende to nye møder i 2013: 15. marts 2013 kl i Dansk Industri, Hannemanns Alle 25, 2300 København S 24. oktober 2013 kl i Dansk Industri, Rådhuspladsen, København V. Punkt 13. Eventuelt Kristine Jensen præsenterede en ny fælles BAR-folder. Folderen indeholder oplysning om de enkelte BAR's områder, hjemmesider og kontaktoplysninger. Formålet med folderen er, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøg kan give folderen til virksomheder, så de bliver oplyst om, at de kan søge hjælp og vejledning hos BAR ene. Der var ikke yderligere at bemærke under punktet eventuelt.

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere