Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2010-2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

2 Resultatkontrakt Indhold 1. Strategi Strategiske indsatsområder Sammenhæng til opgavehierarkiet og mål og resultatkrav Mål og resultatkrav Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag Anlæg Udbygning af vejinfrastrukturen Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Hjælpefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles personalemål Overblik Underskrift Bilag 1: Opgavehierarki Bilag 2: Resultatløn... 24

3 Resultatkontrakt Strategi 1.1. Strategiske indsatsområder I løbet af 2009 blev der indgået en række trafikpolitiske aftaler, der påvirker Vejdirektoratets arbejdsopgaver og stiller krav til prioritering af arbejdsopgaver og omfang. Arbejdsopgaverne som følger af Aftaler om en grøn transportpolitik 2009 kan inddeles i tre hovedkategorier: 1. Anlægsprojekter. Se nærmere i afsnit Vejvedligeholdelse. Se nærmere i afsnit Udmøntning af puljer (udarbejdelse af beslutningsgrundlag og implementering). Se nærmere i afsnit 2.1. Grundet et ønske om en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne har Vejdirektoratet det seneste år gennemgået større strukturændringer både i relation til organisering og arbejdsgange. Vejdirektoratet gennemførte d. 1. oktober 2009 en omorganisering af hele virksomheden. Formålet er, overordnet set, at samle de faglige områder i større enheder, udnytte synergieffekten og skabe klare ansvarsfordelinger, så Vejdirektoratet er rustet til at løfte nye og flere arbejdsopgaver samtidigt med, at antallet af medarbejdere gradvist reduceres (Anlægsdivisionen undtaget). Derudover er strukturændringerne sket for at sikre gennemsigtighed og sporbarhed i den bevillingsmæssige anvendelse, idet der skal være en større sammenhæng mellem bevilling og aktivitet samt sammenhæng mellem output og produktivitetsudvikling over tid. Omorganiseringen sker under overskriften Et enkelt og mere fokuseret Vejdirektorat og vil blive afspejlet i Vejdirektoratets indsatsområder de kommende år, der vil være koncentreret om implementering og konsolidering af de nye tiltag. Således vil de strategiske indsatsområder i være koncentreret omkring: Implementering og konsolidering af Vejdirektoratets nye organisation Implementering af de politiske aftaler drift, aftale om grøn transportpolitik mv. Retvisende regnskabsaflæggelse 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet og mål og resultatkrav Vejdirektoratets opgavehierarki (bilag 1) og dermed udgangspunktet for mål og resultatkrav er bygget op omkring Vejdirektoratets primære opgaver, der realiserer Vejdirektoratets mission og som Vejdirektoratet vil blive målt på. I nærværende kontrakt er der sat fokus på følgende centrale områder, jfr. kapitel 2 Planlægning - Transportpolitisk beslutningsgrundlag på statsvejnettet Anlæg - Udbygningen af vejinfrastrukturen Drift - drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen

4 Resultatkontrakt Hjælpefunktioner inkl. koncernfælles mål Udgangspunktet for resultatkontrakten er dels Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag Mobilitet der skaber værdi dels Vejdirektoratets strategiske grundlag. Dertil kommer de koncernfælles mål for 2010 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette. Samlet danner dette baggrund for de mål og resultatkrav, der er opstillet i nærværende kontrakt. Beskrivelsen af mål og resultatkrav tager udgangspunkt i Vejdirektoratets opgavehierarki, se bilag 1, og dækker en række centrale opgaver. Valget af fokus i nærværende kontrakt har været på Vejdirektoratets produktion og de opgaver, der afspejler ressourcetildelingen på Finansloven. Det har følgelig været vanskeligt at efterkomme et overordnet ønske om en høj grad af effektmål samt ekstern vinkel, i betydningen borgerrettet. Vejdirektoratet har efter Rigsrevisionens anbefalinger opgjort ressourceanvendelsen for de enkelte mål, hvor det er muligt, jfr. kapitel 3. Overordnet set er ressourcerne fordelt således: Planlægnings- og vejsektoropgaver Konti 1 og , og Finanslov Årsværk Tabel Opgaver og ressourcer Opgave Produkter i Vejdirektoratets opgavehierarki Udgiftsbevilling (mio. kr.) 350,7 190 Anlægsopgaver og ,3 1,2 208 Drifts- og vedligeholdelsesopgaver , Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ,5 231 Anm: Tabellen tager udgangspunkt i budgetoversigten på finansloven for ). I henhold til Aftale om bedre veje m.v. af 2. december 2009 afholdes udgifter til projektforberedende aktiviteter på Udbygning af E 45, Skærup Vejle Nord jf. Akt. 92 af 4. februar 2010 samt Sydlig forlængelse af Slagelse Omfartsvej (etape 2). jf. Akt. 96 af 11. februar ). Heri indgår ikke midler tilført kontoen i henhold til Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober I henhold til Aftale om bedre veje m.v. af 2. december 2009 er der som led i en forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet ( ) tilført 876, 1 mio. kr. jf. Akt. 85. af 21. januar I den forbindelse reduceres Anlægsopgaver med 50 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i henhold til Aftale om en grøn transportpolitik i 2009 blev tilført 625 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelsesindsats jf. Akt. 97 af 10. februar 2009, og beløbet er optaget på tillægsbevillingen for Restmidlerne af bevillingen forventes forbrugt i 2010.

5 Resultatkontrakt

6 Resultatkontrakt Mål og resultatkrav 2.1. Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag Mål 1 Vejdirektoratet tilvejebringer et transportpolitisk beslutningsgrundlag af faglig høj kvalitet, der bl.a. bygger på indsamling og behandling af data, samfundsøkonomiske analyser samt belysning af juridiske problemstillinger mv. Resultatkrav 1.1 Gennemførelse af initiativer i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik Vejdirektoratet udarbejder forundersøgelser og VVM-undersøgelser og gennemfører projekter, herunder udmøntning af puljer i overensstemmelse med Aftaler om en grøn transportpolitik Resultatkrav 1.2 Tidsserie I 2009 udvikles et koncept til samfundsøkonomisk vurdering af nye anbefalede vejregler. Det udviklede koncept afprøves på en række typeeksempler, og konceptet udsendes til afprøvning i vejregelarbejdsgrupperne. Der foretages herefter en opsamling af erfaringer og metoden tilpasses og går i normal drift, herunder løbende opdatering efter behov. Vejstandarder Udarbejdelse af koncept og udsendelse til vejregelarbejdsgrupper til afprøvning Evaluering Inden 15. december Inden 1. oktober Udsendelse af revideret koncept Inden 1. marts Resultatkrav 1.3 Vejdirektoratet skal deltage i udarbejdelse og færdiggørelse af forslag til en ny privatvejslov, og levere udkast til de lovforslag, der optages på lovprogrammet 10/11. Vejdirektoratet leverer bidrag i form af bemærkninger og notater mv. til brug for udstedelsen af lovforslag efter nærmere aftale med departementet samt anlægslovudkast. Mål 2 Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til aftalt tid, kvalitet og pris nærværende mål har fokus på planlægningsprocessen.

7 Resultatkontrakt Resultatkrav 2.1 VVM-undersøgelser færdiggøres i overensstemmelse med de på finansloven indeholdte færdiggørelses- og åbningsår. VVM-redegørelser foreligger i overensstemmelse med de på finansloven indeholdte færdiggørelsesår. Resultatkrav 2.2 Vejdirektoratet vil i alle nye VVM-undersøgelser uddybe fordele og ulemper ved forskellige kollektive trafikløsninger. Der vil endvidere ske særlig inddragelse med hensyn til cykeltrafik i VVM-undersøgelserne. VVM-redegørelserne vil fra 2009 skulle indeholde en beskrivelse af forholdet til den kollektive trafik samt vurderinger af potentielle kollektive trafiktiltag og muligheder for at forbedre forholdene for cykeltrafikken i det pågældende projekt. Der gennemføres erfaringsudveksling med bl.a. baneområdet om VVM. I 2009 vil erfaringsudvekslingen ske mellem Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet for strækningen København Ringsted. Erfaringsudvekslingen vil finde sted i december Umiddelbart har det bl.a. vist sig: At det er godt og nødvendigt, at parterne udarbejder grænsefladenotater og i tvivlspørgsmål aftaler ansvarsfordelingen. At det er væsentligt for parternes undersøgelser, at Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet arbejder ud fra samme grundlag, f.eks. forudsætningerne for trafikberegningerne. Er dette ikke tilfældet, er det vigtigt, at det bliver fastlagt. Dette er de umiddelbare erfaringer, som parterne vil arbejde videre med, og derudover vil erfaringsudvekslingen fortsætte i de projekter, hvor det vil være nærliggende og relevant. Der foreligger beskrivelse i VVM-redegørelserne fra 2010 om inddragelse af cykelhensyn og om potentielle kollektive trafiktiltag.

8 Resultatkontrakt Anlæg Udbygning af vejinfrastrukturen Mål 3 Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til den tid, kvalitet og pris, der fremgår af anlægsloven, mv. nærværende mål har fokus på udførelsesprocessen. Resultatkrav 3.1 For igangværende større anlægsprojekter, hvor bevillingen er udmålt efter principperne i ny anlægsbudgettering, skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes, og merforbruget ikke er positivt. Det vil sige, at der ikke gøres brug af de 20 pct., der afsættes på den centrale reserve ( ) jf. Akt. 16 af 24. oktober Dette opgøres samlet for hele projektporteføljen, og gælder såfremt der ikke er politisk vedtagne projektændringer. Desuden skal afleveringen af anlægsprojekterne være sket til aftalt tid og kvalitet. Vejdirektoratets målopfyldelse opgøres på baggrund af det angivne forventede merforbrug i Status på anlægsprojekter på Transportministeriets område for 2. halvår. Anlægsprojekter skal desuden være åbnet for trafik i overensstemmelse med de, på finansloven, angivne åbningsår, ligesom den aftalte kvalitet i anlægsloven skal overholdes. Såfremt kvaliteten afviger fra det aftalte, fremgår dette af projektets ændringslog. Resultatkrav 3.2 I forbindelse med implementeringen af ny anlægsbudgettering skal der udvikles en ny IT-løsning til anlægsbudgettering, som understøtter: budgettering efterkalkulation og prognoseudarbejdelse en dynamisk og operativ risikoanalyse og -registrering en løbende registrering af udviklingen og ændringerne Disse tiltag skal tilsammen håndtere styringen af Vejdirektoratets projekter og understøtte resultaterne af den nye anlægsbudgettering. Der skal forud for valget af IT-løsning gennemføres en nærmere undersøgelse af de IT-tekniske løsningsmuligheder. Dette vurderes i forbindelse med ERP-projektet i Vejdirektoratet og den SAP-IT-strategi, der er udviklet i Efter afslutningen af hver leverance orienteres departementet om resultatet af denne, idet departementet i nødvendigt omfang kan konsulteres forud for de enkelte beslutninger. Leverancer Der vil være følgende leverancer i 2010: 1. Primo juni 2010 har Vejdirektoratet udarbejdet en status for fremdriften i udviklingen og implementeringen af den valgte systemunderstøtning af ny anlægsbudgettering på baggrund af den overordnede tidsplan, der er udarbejdet i Primo december 2010 har Vejdirektoratet udarbejdet en status for fremdriften i udviklingen og implementeringen af den valgte systemunder-

9 Resultatkontrakt støtning af ny anlægsbudgettering på baggrund af den overordnede tidsplan, der er udarbejdet i På den baggrund aftales nye mål for perioden

10 Resultatkontrakt Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Mål 4 Vejdirektoratet foretager løbende en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, således at de realiserede arbejder, ud fra en vejfaglig og økonomisk vinkel, bidrager mest muligt til at bevare vejkapitalen under hensyntagen til opretholdelse af trafiksikkerhed og fremkommelighed. I 2009 blev der foretaget en analyse af Vejdirektoratets tilrettelæggelse og organisering af drift og vedligehold med følgende formål: a. Der sikres gennemsigtighed og sporbarhed i den bevillingsmæssige anvendelse, herunder konkret sammenhæng mellem bevilling og aktivitet. b. Der sikres transparens og klarhed i forhold til den konkrete tilstandsudvikling. c. Der opstilles velunderbyggede scenarier for den fremtidige indsats, som kan udgøre grundlaget for et oplæg til beslutningsoplæg. d. Der fremlægges forslag til konkret udmøntning af realistisk effektiviseringspotentiale såvel på drift og vedligeholdelsesområdet som i Vejdirektoratet generelt. Som led heri skal organisation, økonomistyring og arbejdstilrettelæggelse vurderes. I samarbejde med konsulentfirmaet McKinsey & Co. gennemførte Vejdirektoratet en analyse af drift og vedligeholdelsesområdet med henblik på fastlæggelse af en optimal strategi med 10-årige sigtelinjer, herunder for indhentning af efterslæbet og opgørelse af udskydelsesomkostninger. Der blev opstillet 4 scenarier for den fremadrettede indsats til kapitalbevarende vedligeholdelsesarbejder (belægninger og bygværker) samt 4 scenarier for indsatsen til service- og driftsaktiviteterne (vintertjeneste, arealpleje mv.). Endvidere er der udarbejdet en særskilt analyse af bl.a. driftsorganisationen og identificeret en række besparelsespotentialer, herunder på bl.a. indkøbsområdet med henblik på at indgå som finansieringsbidrag for den fremadrettede vedligeholdelsesindsats. Rigsrevisionens beretning fra januar 2009 om vedligeholdelse af statens broer og veje mv. har indgået i analysearbejdet. I forbindelse med Aftale om Bedre veje m.v. af 2. december 2009 er der i forlængelse af finanslovsaftalen for 2010 indgået en flerårig aftale på vejvedligeholdelsesområdet for perioden ( ). Der stå bl.a. i aftalen: Parterne er enige om, at der i perioden skal udmøntes den for samfundet økonomisk optimale vedligeholdelsesindsats for de kapitalbevarende aktiver (belægning og bygværker), det såkaldte scenarie 3. Såfremt indsatsen opretholdes i årene frem mod 2019, betyder det en indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på belægninger og bygværker. Samtidig er parterne enige om, at der i perioden skal udmøntes en indsats svarende til det kommunale niveau for drift, service og æstetik (arealpleje, renovation m.v.), det såkaldte scenarie 2.

11 Resultatkontrakt Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen i medfører en hurtigt og markant forbedring af tilstanden for belægninger og bygværker på det statslige vejnet. Samtidig sikres en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10 årigt perspektiv for at minimere levetidsomkostningerne for belægninger og bygværker. De øgede investeringer i perioden vil således medføre en reduktion af de fremtidige udgifter på området. Med henblik på løbende opfølgning på den politiske aftale om den fremtidige drifts- og vedligeholdelsesindsats skal Vejdirektoratet afrapportere på følgende resultatkrav, således at bl.a. tilstandsudviklingen løbende kan kommunikeres til omverdenen, og at der i samarbejde med departementet evt. kan foretages en justering af indsatsen. Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen og de hertil knyttede mål for produktion og effektivisering, er baseret på en lang række forudsætninger, herunder om markedspriser, vejrforhold mv. Såfremt Vejdirektoratet vurderer, at reelle effektiviseringsmål eller produktionsmål (pga. forværret tilstandsudvikling m.v.) ikke kan opfyldes, skal direktoratet straks underrette departementet. Dette gælder for alle nedenstående effektiviserings- og produktionsmål under Mål 4. Resultatkrav 4.1 Resultatkrav 4.2 I 2010 skal Vejdirektoratet sikre gennemsigtighed og sporbarhed i anvendelsen af bevillingen, herunder sikre en konkret sammenhæng mellem output og produktivitetsudvikling over tid. At der foreligger et færdigudviklet økonomisystem (Ny budgetmodel), der sikrer sporbarheden og gennemsigtigheden i anvendelsen af bevillingen ift. tilstandsudviklingen. Ifølge Aftale om Bedre veje m.v. af 2. december 2009 skal Vejdirektoratet som led i udmøntningen af vedligeholdelsesindsatsen i yde et finansieringsbidrag i form af reelle effektiviseringer af sin opgaveløsning på området i form af organisationsændring, årsværksreduktion, forbedret indkøb, mindre konsulentforbrug m.v. på 176 mio. kr. jf. nedenstående målopfyldelsestabel. Vejdirektoratet skal i forhold til 2008 foretage en årsværksreduktion på 80 årsværk for Vejdirektoratet ekskl. Anlægsdivisionen. Heraf skal der effektiviseres 50 årsværk indenfor hovedkonto Drift- og vedligeholdelse. Derudover skal der effektiviseres i form af forbedret indkøb på minimum 7 %, mindre konsulentforbrug m.v. De øvrige 30 årsværk skal effektiviseres inden for Vejdirektoratets virksomhed mv. (konto ). For så vidt angår forbedret indkøb skal Vejdirektoratet i 2010 udarbejde en handlingsplan for en effektivisering af indkøbsfunktionen (ændret udbudsstrukturer m.v.). Indeholdt i handlingsplanen er metoder til vurdering af effektiviseringsgevinsten ved en ændret indkøbspraksis.

12 Resultatkontrakt Tidsserie Finansieringsbidraget i form af effektiviseringer på drift og vedligeholdelsesområdet fordeler sig således jf. Vejdirektoratets notat af 19. august 2009.: Effektiviseringsmål tilknyttet konto (mio. kr.) År I alt Finansieringsbidrag Vejdirektoratet skal ved årets udgang udarbejde en vurdering af de opnåede resultatkrav for effektiviseringer jf. ovenstående målopfyldelsestabel mhp. oversendelse til departementet. Vejdirektoratets handlingsplan for forbedret indkøbspraksis skal være færdig 1. juli 2010 mhp. oversendelse til departementet. Resultatkrav 4.3 På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 3 for de kapitalbevarende investeringer i belægninger, hvorfor Vejdirektoratet i skal gennemføre 20,7 mio. m2 belægningsarbejder indenfor den afsatte bevillingsramme hertil på mio. kr. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2010 på belægninger er p.t. skønnet til ca. 14 mio. m2 svarende til mio. kr. I 2010 vil der bliver udskiftet belægninger for 664 mio. kr., hvorved efterslæbet på belægninger reduceres med 500 mio. kr. Forskellen i investering og efterslæbsindhentningen skyldes, at der over året ophobes yderligere efterslæb på belægningerne. Efterslæbet indhentes med følgende udvikling i perioden Tidsserie Prognose for produktionsmål og indhentning af efterslæb på belægninger År Forbrug (mio. kr.) Efterslæbsindhentning Belægninger (mio. kr.) Areal belægninger gennemført (mio. m2) 7,3 7,3 3,2 2,9 Ved årets udgang skal der udarbejdes en liste over de gennemførte belægningsarbejder og en afrapportering i notatform om tilstandsudvikling, indhentning af efterslæbsmål m.v. inkl. geografisk oversigtskort.

13 Resultatkontrakt Resultatkrav 4.4 På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 3 for den kapitalbevarende vedligeholdelse af små bygværker, hvorfor Vejdirektoratet i skal gennemføre bygværksreparationer på 159 bygværker svarende til ca m2 bygværker indenfor den afsatte bevillingsramme hertil på mio. kr. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2010 på små bygværker skønnes samlet set til m2 svarende til mio. kr. Tidsserie Prognose for produktionsmål og indhentning af efterslæb på små bygværker År Forbrug (mio. kr.) Efterslæbsindhentning små bygværker (mio. kr.) Antal broer repareret Antal 2 m broer repareret Jf. bemærkningen under resultatmål 4.3, er efterslæbsindhentningen lavere end det samlede forbrug, idet det er i løbet af det enkelte finansår også ophobes efterslæb. Resultatkrav 4.5. Ved årets udgang skal der udarbejdes en liste over de gennemførte bygværksreparationer og en afrapportering i notatform om tilstandsudvikling, indhentning af efterslæbsmål m.v. inkl. geografiske oversigtskort. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2010 på store bygværker skønnes samlet set til 0,2 mia. kr., svarende til reparationer på m2 bygværker. På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 3 for de kapitalbevarende investeringer i store bygværker jf. særskilte investeringsplaner, hvorfor Vejdirektoratet i skal gennemføre bygværksreparationer som vist i følgende tabel, idet det skal bemærkes at en del af de store broer repareres i flere af årene. Den afsatte bevillingsramme hertil i perioden er på 988 mio. kr.

14 Resultatkontrakt Tidsserie Prognose for produktionsmål og indhentning af efterslæb på store bygværker År Forbrug Efterslæbsindhentning store bygværker (mio. kr.) Antal bygværker repareret Antal m2 broer repareret Jf. bemærkningen under resultatmål 4.3, er efterslæbsindhentningen lavere end det samlede forbrug, idet det er i løbet af det enkelte finansår også ophobes efterslæb. Resultatkrav 4.6 Ved årets udgang skal der udarbejdes en liste over de gennemførte store bygværksreparationer og en afrapportering i notatform tilstandsudvikling, indhentning af efterslæbsmål m.v. inkl. geografiske oversigtskort. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på den kapitalbevarende del af vedligeholdelsesområdet (belægninger og bygværker) vurderes primo 2010 at være ca. 2,75 mia. kr., fordelt på ca. 1,15 mia. kr. til belægninger, ca. 1,4 mia. kr. til små bygværker og 0,2 mia. kr. til store bygværker. På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) skal Vejdirektoratet have indhentet efterslæb på ca. 1,9 mia. kr., fordelt på ca. 1 mia. kr. til belægninger, ca. 0,85 mia. kr. til små bygværker og 0,05 mia. kr. til store bygværker jf. ovenfor. Efterslæbet skal således ultimo 2013 være reduceret til ca. 0,85 mia. kr. fordelt på ca. 0,15 mia. kr. til belægninger, ca. 0,55 mia. kr. til små bygværker og ca. 0,15 mia. kr. til store bygværker. Den forudsatte efterslæbsindhenting er beregnet ud fra de forudsætninger om bevillinger, priser, trafikforhold, og lovmæssige forhold mv. der var kendt i Ved årets udgang vil der med baggrund i tilstandsvurderingen og de tekniskøkonomiske optimeringssystemer blive udarbejdet en beregning af efterslæbet jf. ovenfor, der kan afrapporteres i samlet notatform med henblik på årsagsforklaringer vedr. tilstands- og markedsudviklingen, herunder ændringer i forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af efterslæbsindhentningen. Resultatkrav 4.7 På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 2 for Vejdirektoratets service og driftsaktiviteter, der omfatter sikkerhedsrelateret drift, kapitalbevarende drift, service og æstetikrelateret drift, lovmæssige fastsatte udgifter, øvrig drift samt udgifter til drift af trafik-

15 Resultatkontrakt ledelse. Ved årets udgang skal der foreligge et oversigtsnotat, der giver en status for de enkelte dele af service og driftsområdet i forhold til de, i beslutningsgrundlaget for transportaftalen, forudsatte aktiviteter. Endvidere skal der i 2010 og 2011 udarbejdes en analyse, der opgør efterslæbet på den kapitalbevarende del af driftsaktiviteterne (afvandingskontsruktioner m.v.), herunder give forslag til en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi inkl. angivelse af udskydelsesomkostninger. Undersøgelsen skal være færdig senest d. 30. juni 2011 og fremsendes til departementet. Resultatkrav 4.8 Brugerundersøgelserne hos trafikanterne skal vise en tilfredshedsgrad på minimum 67,5 med niveauet for vintertjenesten. Gennem et opinionsinstitut gennemføres en brugerundersøgelse en gang årligt (foråret). Tidsserie År Tilfredshedsgrad 68,7 64,3 71,3 72,0 Resultatkrav 4.9 Vejdirektoratet opstiller en budgetterings- og styringsmodel for de kapitalbevarende vedligeholdelsesprojekter, der er baseret på Banedanmarks model for budgettering og styring af fornyelsesprojekter. Vejdirektoratets oplæg til model skal være godkendt af departementet senest 31. marts 2010.

16 Resultatkontrakt Hjælpefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles personalemål. Mål 5 Vejdirektoratets ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 90 pct. af besvarelserne er rettidige og mindst 90 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Rettidighed bliver registreret af såvel Vejdirektoratet som departement. Den skønnede anvendelighed vurderes af departementet, som kvartalvist, eller som minimum halvårligt, fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendelighed over for Vejdirektoratet. Resultatkrav 5.1 Resultatkrav 5.2 Tidsserie Mål 6 Resultatkrav 6.1 Vejdirektoratets ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 90 pct. Vejdirektoratets ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 90 pct. Vejdirektoratet kører statistik over ministerbetjeningssagerne. Statistikken bliver kvartalsvis sendt til godkendelse i departementet, hvor også anvendeligheden vurderes Rettidighed Skønnet anvendelighed Vejdirektoratet skal synliggøre konkrete forbedringer af økonomistyringen på væsentlige områder set i forhold til den kritik som Rigsrevisionen i årsrevisionen for 2008 rettede mod Vejdirektoratets økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Det drejer sig især om en forbedring af forretningsgange og løbende regnskabsmæssige kontroller, herunder afstemning mellem SAP og SKS, forbedring af håndtering af afløftning mellem Vejdirektoratets udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillinger, håndtering af anlægsaktiver samt bedre kvalitet i regnskabsmæssige konteringer. Der skal være overensstemmelse på alle hovedkonti og på alle balanceposter mellem det eksterne regnskab (SKS) og det interne regnskab (SAP) i Vejdirektoratet. Opfyldelsen af målet vurderes i forbindelse med afgivelsen af årsrapporten for Resultatkrav 6.2 Der skal være etableret nedskrevne arbejdsgange i relation til Vejdirektoratets afløftninger af anlægsløn. Afløftningerne skal være en integreret del af periodeafslutningerne. Opfyldelsen af målet vurderes af departementet på baggrund af dokumentation af Vejdirektoratets nedskrevne forretningsgange for afløftning samt dokumentation for den faktisk overførte afløftning af løn.

17 Resultatkontrakt Resultatkrav 6.3 Vejdirektoratets anlægsaktiver skal være registreret, klassificeret og værdiansat korrekt. Vejdirektoratet skal have foretaget en fuld implementering og systemunderstøttelse af håndteringen af anlægsaktiver, der er i overensstemmelse med de statslige retningslinjer herfor. Endvidere skal der foretages en kvalitetssikring af Vejdirektoratets anlægskartotek. Opfyldelsen af målet vurderes af departementet dels på baggrund af dokumentationen for den systemmæssige implementering dels på baggrund af dokumentation af den af Vejdirektoratet foretagne kvalitetssikring af anlægskartoteket. Resultatkrav 6.4 Der skal være etableret arbejdsgange i relation til Vejdirektoratets likviditetsstyring, som sikrer, at likviditetsstyring bliver fast forankret i organisationen, og hvor det klart fremgår, hvilke medarbejdere der er ansvarlig for udførelsen af de enkelte opgaver. Opfyldelsen af målet vurderes af departementet på baggrund af dokumentation af Vejdirektoratets nedskrevne forretningsgange for likviditetsstyring samt faktiske rapportdata fra SKS. Resultatkrav 6.5 Vejdirektoratet skal løbende afrapportere på den økonomiske udvikling i virksomheden (drift, anlæg og vedligehold) samt på den forventede opfyldelse af de fastsatte krav i denne resultatkontrakt. Vejdirektoratet og departementet fastlægger en skabelon for begge disse afrapporteringer. I den forbindelse udarbejdes et bilag til resultatkontrakten om intervallerne, hvormed rapporteringerne skal fremsendes til departementet. Departementet har senest d. 1. april 2010 godkendt Vejdirektoratets oplæg til afrapporteringsskabeloner for såvel økonomirapportering som kontraktrapportering. Vejdirektoratet overholder de, i bilag om intervaller for afrapportering, fastsatte deadlines. Mål 7 Sygefravær Vejdirektoratet skal reducere antallet af sygedage pr. medarbejder Resultatkrav 7.1 Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage. Det gennemsnitlige sygefravær pr. ansat i Vejdirektoratet opgøres kvartalsvist og årligt på baggrund af tal fra Personalestyrelsens InformationsSystem om Løn- og Ansættelsesvilkår (ISOLA). Opgørelserne medtager såvel kortva-

18 Resultatkontrakt rigt som langvarigt sygefravær pr. år. Tidsserie Gn. antal fraværsdage i VD Gn. antal fraværsdage i Stat ,9 8,4 7,4 7,2 8,2 8,6 9,0 8,5 Mål 8 Etnisk ligestilling Vejdirektoratet skal øge andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne, således at der stiles mod at opfylde regeringens måltal på 4 %. Resultatkrav 8.1 Tidsserie Mål 9 Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint såfremt regeringens målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opgøres af Personalestyrelsen halvårligt på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik. Definitionen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande følger definitionen anvendt af Danmarks Statistik og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration ,2 pct 0,6 pct. 0,7 pct. 1,1 pct. 1,6 pct. Offentlig lederuddannelse Som offentlig arbejdsgiver har man mulighed for at få tilskud til deltagerbetalingen for ledere, der tager et eller flere moduler på den ny masteruddannelse Master of Public Governance (MPG). Vejdirektoratet skal medvirke til, at Transportministeriets ramme udnyttes. Resultatkrav 9.1 Vejdirektoratet skal tilmelde 1 eller flere ledere til den offentlige lederuddannelse Der foreligger min. 1 tilmelding i Mål 10 Flere kvinder i ledelse For at sætte fokus på at fastholde og øge andelen af kvinder i ledelse, er et af værktøjerne udarbejdelse af en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse. Strategien skal være konkret og den skal udarbejdes under hensynta-

Resultatkontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet,

Læs mere

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 1. Driftsdokument 2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen... 3 1.1 Grøn-gul-rød indikator... 3 1.2 Resultatløn... 3 1.3 Evt. uddybende

Læs mere

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse.

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse. Case fra Danmark: Ressourcer til at bevare vejkapitalen - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse Søren Fogh Vejdirektoratet i København Danmark sfo@vd.dk

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: 9788770605625

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 25. november 2015 2015-257 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere