Resultatkontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2010-2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

2 Resultatkontrakt Indhold 1. Strategi Strategiske indsatsområder Sammenhæng til opgavehierarkiet og mål og resultatkrav Mål og resultatkrav Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag Anlæg Udbygning af vejinfrastrukturen Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Hjælpefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles personalemål Overblik Underskrift Bilag 1: Opgavehierarki Bilag 2: Resultatløn... 24

3 Resultatkontrakt Strategi 1.1. Strategiske indsatsområder I løbet af 2009 blev der indgået en række trafikpolitiske aftaler, der påvirker Vejdirektoratets arbejdsopgaver og stiller krav til prioritering af arbejdsopgaver og omfang. Arbejdsopgaverne som følger af Aftaler om en grøn transportpolitik 2009 kan inddeles i tre hovedkategorier: 1. Anlægsprojekter. Se nærmere i afsnit Vejvedligeholdelse. Se nærmere i afsnit Udmøntning af puljer (udarbejdelse af beslutningsgrundlag og implementering). Se nærmere i afsnit 2.1. Grundet et ønske om en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne har Vejdirektoratet det seneste år gennemgået større strukturændringer både i relation til organisering og arbejdsgange. Vejdirektoratet gennemførte d. 1. oktober 2009 en omorganisering af hele virksomheden. Formålet er, overordnet set, at samle de faglige områder i større enheder, udnytte synergieffekten og skabe klare ansvarsfordelinger, så Vejdirektoratet er rustet til at løfte nye og flere arbejdsopgaver samtidigt med, at antallet af medarbejdere gradvist reduceres (Anlægsdivisionen undtaget). Derudover er strukturændringerne sket for at sikre gennemsigtighed og sporbarhed i den bevillingsmæssige anvendelse, idet der skal være en større sammenhæng mellem bevilling og aktivitet samt sammenhæng mellem output og produktivitetsudvikling over tid. Omorganiseringen sker under overskriften Et enkelt og mere fokuseret Vejdirektorat og vil blive afspejlet i Vejdirektoratets indsatsområder de kommende år, der vil være koncentreret om implementering og konsolidering af de nye tiltag. Således vil de strategiske indsatsområder i være koncentreret omkring: Implementering og konsolidering af Vejdirektoratets nye organisation Implementering af de politiske aftaler drift, aftale om grøn transportpolitik mv. Retvisende regnskabsaflæggelse 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet og mål og resultatkrav Vejdirektoratets opgavehierarki (bilag 1) og dermed udgangspunktet for mål og resultatkrav er bygget op omkring Vejdirektoratets primære opgaver, der realiserer Vejdirektoratets mission og som Vejdirektoratet vil blive målt på. I nærværende kontrakt er der sat fokus på følgende centrale områder, jfr. kapitel 2 Planlægning - Transportpolitisk beslutningsgrundlag på statsvejnettet Anlæg - Udbygningen af vejinfrastrukturen Drift - drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen

4 Resultatkontrakt Hjælpefunktioner inkl. koncernfælles mål Udgangspunktet for resultatkontrakten er dels Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag Mobilitet der skaber værdi dels Vejdirektoratets strategiske grundlag. Dertil kommer de koncernfælles mål for 2010 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette. Samlet danner dette baggrund for de mål og resultatkrav, der er opstillet i nærværende kontrakt. Beskrivelsen af mål og resultatkrav tager udgangspunkt i Vejdirektoratets opgavehierarki, se bilag 1, og dækker en række centrale opgaver. Valget af fokus i nærværende kontrakt har været på Vejdirektoratets produktion og de opgaver, der afspejler ressourcetildelingen på Finansloven. Det har følgelig været vanskeligt at efterkomme et overordnet ønske om en høj grad af effektmål samt ekstern vinkel, i betydningen borgerrettet. Vejdirektoratet har efter Rigsrevisionens anbefalinger opgjort ressourceanvendelsen for de enkelte mål, hvor det er muligt, jfr. kapitel 3. Overordnet set er ressourcerne fordelt således: Planlægnings- og vejsektoropgaver Konti 1 og , og Finanslov Årsværk Tabel Opgaver og ressourcer Opgave Produkter i Vejdirektoratets opgavehierarki Udgiftsbevilling (mio. kr.) 350,7 190 Anlægsopgaver og ,3 1,2 208 Drifts- og vedligeholdelsesopgaver , Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ,5 231 Anm: Tabellen tager udgangspunkt i budgetoversigten på finansloven for ). I henhold til Aftale om bedre veje m.v. af 2. december 2009 afholdes udgifter til projektforberedende aktiviteter på Udbygning af E 45, Skærup Vejle Nord jf. Akt. 92 af 4. februar 2010 samt Sydlig forlængelse af Slagelse Omfartsvej (etape 2). jf. Akt. 96 af 11. februar ). Heri indgår ikke midler tilført kontoen i henhold til Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober I henhold til Aftale om bedre veje m.v. af 2. december 2009 er der som led i en forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet ( ) tilført 876, 1 mio. kr. jf. Akt. 85. af 21. januar I den forbindelse reduceres Anlægsopgaver med 50 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i henhold til Aftale om en grøn transportpolitik i 2009 blev tilført 625 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelsesindsats jf. Akt. 97 af 10. februar 2009, og beløbet er optaget på tillægsbevillingen for Restmidlerne af bevillingen forventes forbrugt i 2010.

5 Resultatkontrakt

6 Resultatkontrakt Mål og resultatkrav 2.1. Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag Mål 1 Vejdirektoratet tilvejebringer et transportpolitisk beslutningsgrundlag af faglig høj kvalitet, der bl.a. bygger på indsamling og behandling af data, samfundsøkonomiske analyser samt belysning af juridiske problemstillinger mv. Resultatkrav 1.1 Gennemførelse af initiativer i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik Vejdirektoratet udarbejder forundersøgelser og VVM-undersøgelser og gennemfører projekter, herunder udmøntning af puljer i overensstemmelse med Aftaler om en grøn transportpolitik Resultatkrav 1.2 Tidsserie I 2009 udvikles et koncept til samfundsøkonomisk vurdering af nye anbefalede vejregler. Det udviklede koncept afprøves på en række typeeksempler, og konceptet udsendes til afprøvning i vejregelarbejdsgrupperne. Der foretages herefter en opsamling af erfaringer og metoden tilpasses og går i normal drift, herunder løbende opdatering efter behov. Vejstandarder Udarbejdelse af koncept og udsendelse til vejregelarbejdsgrupper til afprøvning Evaluering Inden 15. december Inden 1. oktober Udsendelse af revideret koncept Inden 1. marts Resultatkrav 1.3 Vejdirektoratet skal deltage i udarbejdelse og færdiggørelse af forslag til en ny privatvejslov, og levere udkast til de lovforslag, der optages på lovprogrammet 10/11. Vejdirektoratet leverer bidrag i form af bemærkninger og notater mv. til brug for udstedelsen af lovforslag efter nærmere aftale med departementet samt anlægslovudkast. Mål 2 Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til aftalt tid, kvalitet og pris nærværende mål har fokus på planlægningsprocessen.

7 Resultatkontrakt Resultatkrav 2.1 VVM-undersøgelser færdiggøres i overensstemmelse med de på finansloven indeholdte færdiggørelses- og åbningsår. VVM-redegørelser foreligger i overensstemmelse med de på finansloven indeholdte færdiggørelsesår. Resultatkrav 2.2 Vejdirektoratet vil i alle nye VVM-undersøgelser uddybe fordele og ulemper ved forskellige kollektive trafikløsninger. Der vil endvidere ske særlig inddragelse med hensyn til cykeltrafik i VVM-undersøgelserne. VVM-redegørelserne vil fra 2009 skulle indeholde en beskrivelse af forholdet til den kollektive trafik samt vurderinger af potentielle kollektive trafiktiltag og muligheder for at forbedre forholdene for cykeltrafikken i det pågældende projekt. Der gennemføres erfaringsudveksling med bl.a. baneområdet om VVM. I 2009 vil erfaringsudvekslingen ske mellem Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet for strækningen København Ringsted. Erfaringsudvekslingen vil finde sted i december Umiddelbart har det bl.a. vist sig: At det er godt og nødvendigt, at parterne udarbejder grænsefladenotater og i tvivlspørgsmål aftaler ansvarsfordelingen. At det er væsentligt for parternes undersøgelser, at Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet arbejder ud fra samme grundlag, f.eks. forudsætningerne for trafikberegningerne. Er dette ikke tilfældet, er det vigtigt, at det bliver fastlagt. Dette er de umiddelbare erfaringer, som parterne vil arbejde videre med, og derudover vil erfaringsudvekslingen fortsætte i de projekter, hvor det vil være nærliggende og relevant. Der foreligger beskrivelse i VVM-redegørelserne fra 2010 om inddragelse af cykelhensyn og om potentielle kollektive trafiktiltag.

8 Resultatkontrakt Anlæg Udbygning af vejinfrastrukturen Mål 3 Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til den tid, kvalitet og pris, der fremgår af anlægsloven, mv. nærværende mål har fokus på udførelsesprocessen. Resultatkrav 3.1 For igangværende større anlægsprojekter, hvor bevillingen er udmålt efter principperne i ny anlægsbudgettering, skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes, og merforbruget ikke er positivt. Det vil sige, at der ikke gøres brug af de 20 pct., der afsættes på den centrale reserve ( ) jf. Akt. 16 af 24. oktober Dette opgøres samlet for hele projektporteføljen, og gælder såfremt der ikke er politisk vedtagne projektændringer. Desuden skal afleveringen af anlægsprojekterne være sket til aftalt tid og kvalitet. Vejdirektoratets målopfyldelse opgøres på baggrund af det angivne forventede merforbrug i Status på anlægsprojekter på Transportministeriets område for 2. halvår. Anlægsprojekter skal desuden være åbnet for trafik i overensstemmelse med de, på finansloven, angivne åbningsår, ligesom den aftalte kvalitet i anlægsloven skal overholdes. Såfremt kvaliteten afviger fra det aftalte, fremgår dette af projektets ændringslog. Resultatkrav 3.2 I forbindelse med implementeringen af ny anlægsbudgettering skal der udvikles en ny IT-løsning til anlægsbudgettering, som understøtter: budgettering efterkalkulation og prognoseudarbejdelse en dynamisk og operativ risikoanalyse og -registrering en løbende registrering af udviklingen og ændringerne Disse tiltag skal tilsammen håndtere styringen af Vejdirektoratets projekter og understøtte resultaterne af den nye anlægsbudgettering. Der skal forud for valget af IT-løsning gennemføres en nærmere undersøgelse af de IT-tekniske løsningsmuligheder. Dette vurderes i forbindelse med ERP-projektet i Vejdirektoratet og den SAP-IT-strategi, der er udviklet i Efter afslutningen af hver leverance orienteres departementet om resultatet af denne, idet departementet i nødvendigt omfang kan konsulteres forud for de enkelte beslutninger. Leverancer Der vil være følgende leverancer i 2010: 1. Primo juni 2010 har Vejdirektoratet udarbejdet en status for fremdriften i udviklingen og implementeringen af den valgte systemunderstøtning af ny anlægsbudgettering på baggrund af den overordnede tidsplan, der er udarbejdet i Primo december 2010 har Vejdirektoratet udarbejdet en status for fremdriften i udviklingen og implementeringen af den valgte systemunder-

9 Resultatkontrakt støtning af ny anlægsbudgettering på baggrund af den overordnede tidsplan, der er udarbejdet i På den baggrund aftales nye mål for perioden

10 Resultatkontrakt Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Mål 4 Vejdirektoratet foretager løbende en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, således at de realiserede arbejder, ud fra en vejfaglig og økonomisk vinkel, bidrager mest muligt til at bevare vejkapitalen under hensyntagen til opretholdelse af trafiksikkerhed og fremkommelighed. I 2009 blev der foretaget en analyse af Vejdirektoratets tilrettelæggelse og organisering af drift og vedligehold med følgende formål: a. Der sikres gennemsigtighed og sporbarhed i den bevillingsmæssige anvendelse, herunder konkret sammenhæng mellem bevilling og aktivitet. b. Der sikres transparens og klarhed i forhold til den konkrete tilstandsudvikling. c. Der opstilles velunderbyggede scenarier for den fremtidige indsats, som kan udgøre grundlaget for et oplæg til beslutningsoplæg. d. Der fremlægges forslag til konkret udmøntning af realistisk effektiviseringspotentiale såvel på drift og vedligeholdelsesområdet som i Vejdirektoratet generelt. Som led heri skal organisation, økonomistyring og arbejdstilrettelæggelse vurderes. I samarbejde med konsulentfirmaet McKinsey & Co. gennemførte Vejdirektoratet en analyse af drift og vedligeholdelsesområdet med henblik på fastlæggelse af en optimal strategi med 10-årige sigtelinjer, herunder for indhentning af efterslæbet og opgørelse af udskydelsesomkostninger. Der blev opstillet 4 scenarier for den fremadrettede indsats til kapitalbevarende vedligeholdelsesarbejder (belægninger og bygværker) samt 4 scenarier for indsatsen til service- og driftsaktiviteterne (vintertjeneste, arealpleje mv.). Endvidere er der udarbejdet en særskilt analyse af bl.a. driftsorganisationen og identificeret en række besparelsespotentialer, herunder på bl.a. indkøbsområdet med henblik på at indgå som finansieringsbidrag for den fremadrettede vedligeholdelsesindsats. Rigsrevisionens beretning fra januar 2009 om vedligeholdelse af statens broer og veje mv. har indgået i analysearbejdet. I forbindelse med Aftale om Bedre veje m.v. af 2. december 2009 er der i forlængelse af finanslovsaftalen for 2010 indgået en flerårig aftale på vejvedligeholdelsesområdet for perioden ( ). Der stå bl.a. i aftalen: Parterne er enige om, at der i perioden skal udmøntes den for samfundet økonomisk optimale vedligeholdelsesindsats for de kapitalbevarende aktiver (belægning og bygværker), det såkaldte scenarie 3. Såfremt indsatsen opretholdes i årene frem mod 2019, betyder det en indhentning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på belægninger og bygværker. Samtidig er parterne enige om, at der i perioden skal udmøntes en indsats svarende til det kommunale niveau for drift, service og æstetik (arealpleje, renovation m.v.), det såkaldte scenarie 2.

11 Resultatkontrakt Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen i medfører en hurtigt og markant forbedring af tilstanden for belægninger og bygværker på det statslige vejnet. Samtidig sikres en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10 årigt perspektiv for at minimere levetidsomkostningerne for belægninger og bygværker. De øgede investeringer i perioden vil således medføre en reduktion af de fremtidige udgifter på området. Med henblik på løbende opfølgning på den politiske aftale om den fremtidige drifts- og vedligeholdelsesindsats skal Vejdirektoratet afrapportere på følgende resultatkrav, således at bl.a. tilstandsudviklingen løbende kan kommunikeres til omverdenen, og at der i samarbejde med departementet evt. kan foretages en justering af indsatsen. Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen og de hertil knyttede mål for produktion og effektivisering, er baseret på en lang række forudsætninger, herunder om markedspriser, vejrforhold mv. Såfremt Vejdirektoratet vurderer, at reelle effektiviseringsmål eller produktionsmål (pga. forværret tilstandsudvikling m.v.) ikke kan opfyldes, skal direktoratet straks underrette departementet. Dette gælder for alle nedenstående effektiviserings- og produktionsmål under Mål 4. Resultatkrav 4.1 Resultatkrav 4.2 I 2010 skal Vejdirektoratet sikre gennemsigtighed og sporbarhed i anvendelsen af bevillingen, herunder sikre en konkret sammenhæng mellem output og produktivitetsudvikling over tid. At der foreligger et færdigudviklet økonomisystem (Ny budgetmodel), der sikrer sporbarheden og gennemsigtigheden i anvendelsen af bevillingen ift. tilstandsudviklingen. Ifølge Aftale om Bedre veje m.v. af 2. december 2009 skal Vejdirektoratet som led i udmøntningen af vedligeholdelsesindsatsen i yde et finansieringsbidrag i form af reelle effektiviseringer af sin opgaveløsning på området i form af organisationsændring, årsværksreduktion, forbedret indkøb, mindre konsulentforbrug m.v. på 176 mio. kr. jf. nedenstående målopfyldelsestabel. Vejdirektoratet skal i forhold til 2008 foretage en årsværksreduktion på 80 årsværk for Vejdirektoratet ekskl. Anlægsdivisionen. Heraf skal der effektiviseres 50 årsværk indenfor hovedkonto Drift- og vedligeholdelse. Derudover skal der effektiviseres i form af forbedret indkøb på minimum 7 %, mindre konsulentforbrug m.v. De øvrige 30 årsværk skal effektiviseres inden for Vejdirektoratets virksomhed mv. (konto ). For så vidt angår forbedret indkøb skal Vejdirektoratet i 2010 udarbejde en handlingsplan for en effektivisering af indkøbsfunktionen (ændret udbudsstrukturer m.v.). Indeholdt i handlingsplanen er metoder til vurdering af effektiviseringsgevinsten ved en ændret indkøbspraksis.

12 Resultatkontrakt Tidsserie Finansieringsbidraget i form af effektiviseringer på drift og vedligeholdelsesområdet fordeler sig således jf. Vejdirektoratets notat af 19. august 2009.: Effektiviseringsmål tilknyttet konto (mio. kr.) År I alt Finansieringsbidrag Vejdirektoratet skal ved årets udgang udarbejde en vurdering af de opnåede resultatkrav for effektiviseringer jf. ovenstående målopfyldelsestabel mhp. oversendelse til departementet. Vejdirektoratets handlingsplan for forbedret indkøbspraksis skal være færdig 1. juli 2010 mhp. oversendelse til departementet. Resultatkrav 4.3 På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 3 for de kapitalbevarende investeringer i belægninger, hvorfor Vejdirektoratet i skal gennemføre 20,7 mio. m2 belægningsarbejder indenfor den afsatte bevillingsramme hertil på mio. kr. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2010 på belægninger er p.t. skønnet til ca. 14 mio. m2 svarende til mio. kr. I 2010 vil der bliver udskiftet belægninger for 664 mio. kr., hvorved efterslæbet på belægninger reduceres med 500 mio. kr. Forskellen i investering og efterslæbsindhentningen skyldes, at der over året ophobes yderligere efterslæb på belægningerne. Efterslæbet indhentes med følgende udvikling i perioden Tidsserie Prognose for produktionsmål og indhentning af efterslæb på belægninger År Forbrug (mio. kr.) Efterslæbsindhentning Belægninger (mio. kr.) Areal belægninger gennemført (mio. m2) 7,3 7,3 3,2 2,9 Ved årets udgang skal der udarbejdes en liste over de gennemførte belægningsarbejder og en afrapportering i notatform om tilstandsudvikling, indhentning af efterslæbsmål m.v. inkl. geografisk oversigtskort.

13 Resultatkontrakt Resultatkrav 4.4 På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 3 for den kapitalbevarende vedligeholdelse af små bygværker, hvorfor Vejdirektoratet i skal gennemføre bygværksreparationer på 159 bygværker svarende til ca m2 bygværker indenfor den afsatte bevillingsramme hertil på mio. kr. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2010 på små bygværker skønnes samlet set til m2 svarende til mio. kr. Tidsserie Prognose for produktionsmål og indhentning af efterslæb på små bygværker År Forbrug (mio. kr.) Efterslæbsindhentning små bygværker (mio. kr.) Antal broer repareret Antal 2 m broer repareret Jf. bemærkningen under resultatmål 4.3, er efterslæbsindhentningen lavere end det samlede forbrug, idet det er i løbet af det enkelte finansår også ophobes efterslæb. Resultatkrav 4.5. Ved årets udgang skal der udarbejdes en liste over de gennemførte bygværksreparationer og en afrapportering i notatform om tilstandsudvikling, indhentning af efterslæbsmål m.v. inkl. geografiske oversigtskort. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2010 på store bygværker skønnes samlet set til 0,2 mia. kr., svarende til reparationer på m2 bygværker. På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 3 for de kapitalbevarende investeringer i store bygværker jf. særskilte investeringsplaner, hvorfor Vejdirektoratet i skal gennemføre bygværksreparationer som vist i følgende tabel, idet det skal bemærkes at en del af de store broer repareres i flere af årene. Den afsatte bevillingsramme hertil i perioden er på 988 mio. kr.

14 Resultatkontrakt Tidsserie Prognose for produktionsmål og indhentning af efterslæb på store bygværker År Forbrug Efterslæbsindhentning store bygværker (mio. kr.) Antal bygværker repareret Antal m2 broer repareret Jf. bemærkningen under resultatmål 4.3, er efterslæbsindhentningen lavere end det samlede forbrug, idet det er i løbet af det enkelte finansår også ophobes efterslæb. Resultatkrav 4.6 Ved årets udgang skal der udarbejdes en liste over de gennemførte store bygværksreparationer og en afrapportering i notatform tilstandsudvikling, indhentning af efterslæbsmål m.v. inkl. geografiske oversigtskort. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på den kapitalbevarende del af vedligeholdelsesområdet (belægninger og bygværker) vurderes primo 2010 at være ca. 2,75 mia. kr., fordelt på ca. 1,15 mia. kr. til belægninger, ca. 1,4 mia. kr. til små bygværker og 0,2 mia. kr. til store bygværker. På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) skal Vejdirektoratet have indhentet efterslæb på ca. 1,9 mia. kr., fordelt på ca. 1 mia. kr. til belægninger, ca. 0,85 mia. kr. til små bygværker og 0,05 mia. kr. til store bygværker jf. ovenfor. Efterslæbet skal således ultimo 2013 være reduceret til ca. 0,85 mia. kr. fordelt på ca. 0,15 mia. kr. til belægninger, ca. 0,55 mia. kr. til små bygværker og ca. 0,15 mia. kr. til store bygværker. Den forudsatte efterslæbsindhenting er beregnet ud fra de forudsætninger om bevillinger, priser, trafikforhold, og lovmæssige forhold mv. der var kendt i Ved årets udgang vil der med baggrund i tilstandsvurderingen og de tekniskøkonomiske optimeringssystemer blive udarbejdet en beregning af efterslæbet jf. ovenfor, der kan afrapporteres i samlet notatform med henblik på årsagsforklaringer vedr. tilstands- og markedsudviklingen, herunder ændringer i forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af efterslæbsindhentningen. Resultatkrav 4.7 På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der valgt scenarie 2 for Vejdirektoratets service og driftsaktiviteter, der omfatter sikkerhedsrelateret drift, kapitalbevarende drift, service og æstetikrelateret drift, lovmæssige fastsatte udgifter, øvrig drift samt udgifter til drift af trafik-

15 Resultatkontrakt ledelse. Ved årets udgang skal der foreligge et oversigtsnotat, der giver en status for de enkelte dele af service og driftsområdet i forhold til de, i beslutningsgrundlaget for transportaftalen, forudsatte aktiviteter. Endvidere skal der i 2010 og 2011 udarbejdes en analyse, der opgør efterslæbet på den kapitalbevarende del af driftsaktiviteterne (afvandingskontsruktioner m.v.), herunder give forslag til en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi inkl. angivelse af udskydelsesomkostninger. Undersøgelsen skal være færdig senest d. 30. juni 2011 og fremsendes til departementet. Resultatkrav 4.8 Brugerundersøgelserne hos trafikanterne skal vise en tilfredshedsgrad på minimum 67,5 med niveauet for vintertjenesten. Gennem et opinionsinstitut gennemføres en brugerundersøgelse en gang årligt (foråret). Tidsserie År Tilfredshedsgrad 68,7 64,3 71,3 72,0 Resultatkrav 4.9 Vejdirektoratet opstiller en budgetterings- og styringsmodel for de kapitalbevarende vedligeholdelsesprojekter, der er baseret på Banedanmarks model for budgettering og styring af fornyelsesprojekter. Vejdirektoratets oplæg til model skal være godkendt af departementet senest 31. marts 2010.

16 Resultatkontrakt Hjælpefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles personalemål. Mål 5 Vejdirektoratets ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 90 pct. af besvarelserne er rettidige og mindst 90 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Rettidighed bliver registreret af såvel Vejdirektoratet som departement. Den skønnede anvendelighed vurderes af departementet, som kvartalvist, eller som minimum halvårligt, fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendelighed over for Vejdirektoratet. Resultatkrav 5.1 Resultatkrav 5.2 Tidsserie Mål 6 Resultatkrav 6.1 Vejdirektoratets ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 90 pct. Vejdirektoratets ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 90 pct. Vejdirektoratet kører statistik over ministerbetjeningssagerne. Statistikken bliver kvartalsvis sendt til godkendelse i departementet, hvor også anvendeligheden vurderes Rettidighed Skønnet anvendelighed Vejdirektoratet skal synliggøre konkrete forbedringer af økonomistyringen på væsentlige områder set i forhold til den kritik som Rigsrevisionen i årsrevisionen for 2008 rettede mod Vejdirektoratets økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Det drejer sig især om en forbedring af forretningsgange og løbende regnskabsmæssige kontroller, herunder afstemning mellem SAP og SKS, forbedring af håndtering af afløftning mellem Vejdirektoratets udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillinger, håndtering af anlægsaktiver samt bedre kvalitet i regnskabsmæssige konteringer. Der skal være overensstemmelse på alle hovedkonti og på alle balanceposter mellem det eksterne regnskab (SKS) og det interne regnskab (SAP) i Vejdirektoratet. Opfyldelsen af målet vurderes i forbindelse med afgivelsen af årsrapporten for Resultatkrav 6.2 Der skal være etableret nedskrevne arbejdsgange i relation til Vejdirektoratets afløftninger af anlægsløn. Afløftningerne skal være en integreret del af periodeafslutningerne. Opfyldelsen af målet vurderes af departementet på baggrund af dokumentation af Vejdirektoratets nedskrevne forretningsgange for afløftning samt dokumentation for den faktisk overførte afløftning af løn.

17 Resultatkontrakt Resultatkrav 6.3 Vejdirektoratets anlægsaktiver skal være registreret, klassificeret og værdiansat korrekt. Vejdirektoratet skal have foretaget en fuld implementering og systemunderstøttelse af håndteringen af anlægsaktiver, der er i overensstemmelse med de statslige retningslinjer herfor. Endvidere skal der foretages en kvalitetssikring af Vejdirektoratets anlægskartotek. Opfyldelsen af målet vurderes af departementet dels på baggrund af dokumentationen for den systemmæssige implementering dels på baggrund af dokumentation af den af Vejdirektoratet foretagne kvalitetssikring af anlægskartoteket. Resultatkrav 6.4 Der skal være etableret arbejdsgange i relation til Vejdirektoratets likviditetsstyring, som sikrer, at likviditetsstyring bliver fast forankret i organisationen, og hvor det klart fremgår, hvilke medarbejdere der er ansvarlig for udførelsen af de enkelte opgaver. Opfyldelsen af målet vurderes af departementet på baggrund af dokumentation af Vejdirektoratets nedskrevne forretningsgange for likviditetsstyring samt faktiske rapportdata fra SKS. Resultatkrav 6.5 Vejdirektoratet skal løbende afrapportere på den økonomiske udvikling i virksomheden (drift, anlæg og vedligehold) samt på den forventede opfyldelse af de fastsatte krav i denne resultatkontrakt. Vejdirektoratet og departementet fastlægger en skabelon for begge disse afrapporteringer. I den forbindelse udarbejdes et bilag til resultatkontrakten om intervallerne, hvormed rapporteringerne skal fremsendes til departementet. Departementet har senest d. 1. april 2010 godkendt Vejdirektoratets oplæg til afrapporteringsskabeloner for såvel økonomirapportering som kontraktrapportering. Vejdirektoratet overholder de, i bilag om intervaller for afrapportering, fastsatte deadlines. Mål 7 Sygefravær Vejdirektoratet skal reducere antallet af sygedage pr. medarbejder Resultatkrav 7.1 Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage. Det gennemsnitlige sygefravær pr. ansat i Vejdirektoratet opgøres kvartalsvist og årligt på baggrund af tal fra Personalestyrelsens InformationsSystem om Løn- og Ansættelsesvilkår (ISOLA). Opgørelserne medtager såvel kortva-

18 Resultatkontrakt rigt som langvarigt sygefravær pr. år. Tidsserie Gn. antal fraværsdage i VD Gn. antal fraværsdage i Stat ,9 8,4 7,4 7,2 8,2 8,6 9,0 8,5 Mål 8 Etnisk ligestilling Vejdirektoratet skal øge andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne, således at der stiles mod at opfylde regeringens måltal på 4 %. Resultatkrav 8.1 Tidsserie Mål 9 Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint såfremt regeringens målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opgøres af Personalestyrelsen halvårligt på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik. Definitionen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande følger definitionen anvendt af Danmarks Statistik og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration ,2 pct 0,6 pct. 0,7 pct. 1,1 pct. 1,6 pct. Offentlig lederuddannelse Som offentlig arbejdsgiver har man mulighed for at få tilskud til deltagerbetalingen for ledere, der tager et eller flere moduler på den ny masteruddannelse Master of Public Governance (MPG). Vejdirektoratet skal medvirke til, at Transportministeriets ramme udnyttes. Resultatkrav 9.1 Vejdirektoratet skal tilmelde 1 eller flere ledere til den offentlige lederuddannelse Der foreligger min. 1 tilmelding i Mål 10 Flere kvinder i ledelse For at sætte fokus på at fastholde og øge andelen af kvinder i ledelse, er et af værktøjerne udarbejdelse af en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse. Strategien skal være konkret og den skal udarbejdes under hensynta-

Resultatkontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet,

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 ISBN: 978-87-93184-47-3 ISSN (NET): 1604-780X ISSN:

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Resultatkontrakt 2014-2017

Resultatkontrakt 2014-2017 mellem Kystdirektoratet og Miljøministeriets departement Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag... 1 1.0 Indledning... 1 1.1 Mission og vision... 1 1.2 Strategiske indsatsområder... 1 1.3 Sammenhæng

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere