Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2013-2016"

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

2 2. Indhold 1. Strategi Mission og vision Strategiske indsatsområder Sammenhæng til opgavehierarkiet, mål og resultatkrav Mål og resultatkrav Planlægning af vejinfrastrukturen Anlæg af vejinfrastrukturen Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Støttefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål Overblik Underskrift Bilag 1: Opgavehierarki Bilag 2: Resultatløn... 22

3 3. 1. Strategi 1.1. Mission og vision Vejdirektoratet har udarbejdet et strategisk grundlag med mission, vision og strategiske temaer. Det strategiske grundlag understøtter Vejdirektoratets ønskede udvikling mod en enkel og mere fokuseret virksomhed samt krav om mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Mission: Vision: Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensynstagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. På vej effektivt, professionelt og sikkert for dig 1.2. Strategiske indsatsområder Vejdirektoratet har udvalgt fire temaer, der skal fokusere den strategiske indsats de kommende år. Temaerne er valgt og sammensat for at kunne løfte de opgaver og udfordringer, Vejdirektoratet står overfor med bl.a. de indgåede trafikpolitiske aftaler. Resultatkontrakten mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement relaterer sig primært til det strategiske tema Levere varen, idet dette tema omhandler Vejdirektoratets eksterne leverancer til det omgivende samfund (det politiske system, trafikanterne m.fl.). De tre øvrige temaer, Ét Vejdirektorat, Rekruttering og Uddannelse samt Faglige Mål ( Bedre Bestiller og Trafik Manager ), har alle til formål at sikre en intern udvikling af Vejdirektoratet, så virksomheden både nu og i fremtiden kan levere varen til samfundet. STRATEGISK TEMA INDHOLD LEVERE VAREN For at levere varen skal Vejdirektoratets fokus være på de politiske planer, resultatkontrakten og Vejdirektoratets egne handlingsplaner. Vejdirektoratet skal levere det lovede indenfor aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Det gælder i forhold til politikerne, trafikanterne og borgerne. At levere varen er et udtryk for god service. ÉT VEJDIREKTORAT Ét Vejdirektorat er implementering af den proces, som påbegyndtes sommeren 2009 med at skabe Et enkelt og mere fokuseret Vejdirektorat. Vejdirektoratet har gennemført en organisationsændring med henblik på en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer og er i gang med at udvikle sine arbejdsprocesser, så de er helhedsorienterede, enkle, fleksible og gennemsigtige. REKRUTTERING OG UDDANNELSE FAGLIGE MÅL: Bedre bestiller Rekruttering og uddannelse er en paraply af flere tiltag alle med henblik på en fokuseret tilgang til løsning af opgaverne samt et forbedret rekrutteringsgrundlag. Vejdirektoratet arbejder løbende med rekruttering og uddannelse, og det strategiske tema har specielt fokus på det vejfaglige rekrutteringsgrundlag. FAGLIGT MÅL: BEDRE BESTILLER Som en del af et forenklet og fokuseret Vejdirektorat skal der ske en udvikling af kernekompetencerne i virksomhedens nuværende organisation. Bestillerkompetencer - forstået som en kombination af teknisk faglighed, godt købmandskab ved indkøb af ydelser og administrativ kompetence (projekt- og økonomistyring) - vil i fremtiden få en endnu større betydning. FAGLIGT MÅL: TRAFIK MANAGER

4 4. Trafik Manager Trafikmanagerens opgave er at skabe bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og mere bæredygtig transport af mennesker og varer gennem øget brugerorientering, strategiske samarbejder samt brug af en række værktøjer. I forlængelse af de indgåede transportpolitiske aftaler er målet en bedre udnyttelse af den samlede infrastruktur Sammenhæng til opgavehierarkiet, mål og resultatkrav Vejdirektoratets mission, vision og de strategiske indsatsområder realiseres af de primære opgaveområder i forhold til direktoratets rolle som statslig vejbestyrelse: Planlægningsopgaver (fremtidige investeringsbehov, krav til miljø, sikkerhed m.v.) Drift og vedligeholdelsesopgaver (effektiv og sikker trafikafvikling, reinvesteringer i belægninger, bygværker samt trafikantservice m.v.) Anlægsopgaver (forbedre og udbygge statens vejnet, anlægsprojekter af en god og sikker kvalitet m.v.) Støttefunktioner til at understøtte et effektivt projekt og økonomistyring af opgaverne Der er en klar sammenhæng mellem de primære opgaver og Vejdirektoratets overordnede organisering (se bilag 1: Opgavehierarki). Det er de primære opgaver, der danner udgangspunkt for mål og resultatkrav i resultatkontrakten. Udgangspunktet for resultatkontrakten er dels Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag Mobilitet der skaber værdi og dels Vejdirektoratets strategiske grundlag. Dertil kommer de koncernfælles mål for 2013 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette. Fokus i nærværende kontrakt er Vejdirektoratets produktion og de opgaver, der afspejler ressourcetildelingen på Finansloven. Egentlige effektmål er vanskelige på området (idet det er forholdsvist ressourcekrævende, og da området er præget af uklare kausalsammenhænge), men er forsøgt i det omfang, det er muligt (trafikantmålinger).

5 5. Ressourceanvendelsen for Vejdirektoratets primære opgaver ser overordnet således ud: Tabel 1. Vejdirektoratets opgaver og finanslovsbevillinger for 2013 (FFL2013): Primære opgaver Opgaver Finanslovkonti Udgiftsbevilling (mio. kr.) Årsværk Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastruktur Formidling, VVM og myndighedsopgaver og ,2 153 ANLÆG af vejinfrastruktur Anlægsopgaver og ,5 300 DRIFT & VEDLIGE- HOLD af vejinfrastruktur Drift og vedligeholdelsesopgaver ,7 231 STØTTEFUNKTIONER Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Tilskudspuljer Administration af tilskudsmidler til kommuner og øvrige tilskudsaktiviteter , , Løbende opfølgning på mål og resultater Vejdirektoratet rapporterer 4 gange om året (april, august, oktober måned samt i årsrapporten i marts 2014) på status og den forventede opfyldelse af resultatkravene. Derudover følges der løbende op på direktoratets bevillinger m.v. i kvartalsrapporteringer (hovedkonti) i henhold til regler m.v. fra Moderniseringsstyrelsen. Økonomirapporteringerne afsluttes med Vejdirektoratets årsrapport, som indeholder både økonomi og målopgørelse. På basis af ovenstående materiale og øvrige aktuelle emner, afholdes der hver måned (undtagen i hovedferier) møde mellem departementet og Vejdirektoratet. Endvidere har Vejdirektoratet løbende drøftelser med departementet på det kontrakts - og bevillingsmæssige område ca. hver anden uge (juli undtaget), såvel som vejfaglige sager med økonomisk substans. Vejdirektoratet har derudover interne procedurer for løbende opfølgning på resultatkravene og interne mål i handlingsplaner. De enkelte divisioner rapporterer løbende på status samtidig med de kvartalsmæssige budgetopfølgninger, hvorefter statusoplysningerne vidererapporteres til direktionen, der behandler det modtagne materiale.

6 6. Tabel 2. Aktivitetsoversigt for resultatkontrakten for Rapportering af mål og resultatkrav 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Årsrapport (marts 2014) 1 Planlægning transportpolitiske grundlag 1.1 Transportpolitiske beslutningsgrundlag X X X X 2 Anlæg Udbygning af vejinfrastrukturen 2.1 Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering* X X X X 2.2 Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven X X X X 2.3 Økonomisk styring Mindre anlæg X X X X 2.4 Puljeprojekter jf. aftale om en Grøn transportpolitik X X X X 3 Drift og vedligeholdelse 3.1 Effektiviseringer m.v. X X X X 3.2 Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet) X X X X 3.3 Drift og serviceniveau på statsvejene X X X X 3.4 Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed X X X X 4 Hjælpefunktioner (koncernfælles mål m.v.) 4.1 Ministersagers rettidighed og anvendelighed X X X X 4.2 Klimahandlingsplan X X X X 4.3 Økonomisk prognosesikkerhed X X X X Bemærkning: * Oplyses i forbindelse med forberedelse af Anlægsstatus.

7 7. 2. Mål og resultatkrav 2.1 Planlægning af vejinfrastrukturen Indsatsområde 1 - fremtidige investeringer i statsvejene På planlægningsområdet er det Vejdirektoratets opgave at samle og formidle viden om fremtidige investeringsbehov, trafikale analyser af fremkommelighed samt miljø og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov i den danske vejsektor. Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag, herunder forundersøgelser og VVM-undersøgelser i overensstemmelse med de politiske aftaler, der er indgået i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik Resultatkrav 1.1 Transportpolitiske beslutningsgrundlag Med Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009, Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 samt evt. øvrige politiske transportaftaler er det besluttet, at Vejdirektoratet skal gennemføre en række undersøgelser i perioden frem mod Disse undersøgelser skal gennemføres som aftalt. Målemetode I 2013 færdiggøres følgende undersøgelser mv.: Forundersøgelser: Rute 22, Næstved-Slagelse Rute 15, Ringkøbing-Herning Omfartsvej ved Mariager Motortrafikvej, Helsinge Ø-Gilleleje Lovbidrag: Evt. bidrag til love, bekendtgørelser m.v. på vejområdet. Forundersøgelser og VVM- undersøgelser skal afsluttes i 2. halvår af 2013, med mindre andet aftales. Analyserne skal som udgangspunkt være afleveret til departementet senest den 15. september 2013, med mindre andet aftales. Undersøgelsesprojekterne skal, for så vidt angår form og indhold, ske i henhold til kommissorierne for de enkelte undersøgelser, Ny Anlægsbudgettering og øvrige regler m.v. på planlægningsområdet. Evt. lovbidrag sker efter konkret aftale med departementet. Hvad angår Vejdirektoratets bidrag til lovgivningsarbejdet generelt, vurderer departementet kvaliteten heraf. Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

8 Anlæg af vejinfrastrukturen Indsatsområde 2 - vejprojekter til aftalt tid, kvalitet og indenfor projektbevillingen Det er Vejdirektoratets opgave at forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafiksikkerhedsmæssigt. Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til den tid, kvalitet og pris, der fremgår af anlægsloven, mv. Nærværende mål har fokus på igangsatte anlægsprojekter (planlægning af udbud samt selve udførelsesprocessen). Resultatkrav 2.1 Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering For igangværende større anlægsprojekter på FL-konto , hvor bevillingen er udmålt efter principperne i ny anlægsbudgettering, skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Målemetode Overholdelsen af finanslovsprojektbevillingen opgøres samlet for hele projektporteføljen, idet der dog i forhold til overholdelsen ses bort fra politisk vedtagne projektændringer. Såfremt et projekt får behov for at trække på den centrale reserve, skal dette således opvejes af mindreforbrug på andre projekter for at opnå fuld målopfyldelse. Vejdirektoratets målopfyldelse opgøres på baggrund af oplysninger om overholdelse af projektbevillingen i Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 1. og 2. halvår. Afrapportering Afrapportering af store anlæg indgår i Transportministeriets Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 1. og 2. halvår, der oversendes til Folketinget. Såfremt der forventes budgetoverskridelser, skal departementet dog straks orienteres. Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Resultatkrav 2.2 Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen af projekterne ske til aftalt tid og kvalitet. Målemetode Anlægsprojekter skal senest være åbnet for trafik i overensstemmelse med de på finansloven angivne åbningsår, ligesom kvaliteten skal være inden for rammerne af anlægsloven. Departementet orienteres om eventuelle ændringer i tid og kvalitet hurtigst muligt og senest i forbindelse med Status for anlægsprojektet på Transportministeriets område for det pågældende

9 9. halvår. I 2013 er der, jf. finansloven (FFL13), åbningsår for følgende projekter: Holbæk Vig, etape 2 og 3 Riis Ølholm Vejle Skærup Vejle N Slagelse Omfartsvej, etape 1 og 2 Opgradering til Kalundborg Havn Projekter (delstrækninger m.v.) kan i visse tilfælde åbne før det på finansloven angivne åbningsår, herunder som følge af en politisk beslutning om fremrykning af projekterne jf. regeringens kick-start -pakke. Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Vejdirektoratet vurderer løbende fremdriften i projektporteføljen, og såfremt Vejdirektoratet vurderer, at et givent åbningsår ikke kan overholdes, skal departementets straks orienteres. Resultatkrav 2.3 Økonomisk styring, Mindre anlæg En stor del af de mindre anlægsprojekter (trafik, sikkerhed og miljø) udmøntes af Vejdirektoratets rådighedspulje. Det er projekter, hvor der som hovedregel ikke er foretaget større forundersøgelser og projekter, som har en forholdsvis kort anlægsperiode. For Rådighedspuljen som helhed skal Vejdirektoratet overholde budgettet. Målemetode Afrapportering Vejdirektoratet opgør det forventede restforbrug hvert kvartal for hvert enkelt projekt i rådighedspuljens udmøntede programpakker fra og med programpakke Dette restforbrug sammenholdes med restbudgettet for det enkelte projekt, hvilket angiver projektets forventede mer- /mindreforbrug. Det samlede forventede merforbrug, summeret for alle projekterne fra og med programpakke 2010, skal være nul eller negativt. Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet efter hvert kvartal. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Resultatkrav 2.4 Puljeprojekter jf. Aftale om en grøn transportpolitik Vejdirektoratet udfører GTP-projekter (Grøn Transportpulje-projekter) i henhold til de politiske aftaler om en grøn transportpolitik.

10 10. For igangværende GTP-projekter skal Vejdirektoratet (for så vidt angår de egentlige anlægsprojekter under og ) opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Desuden skal afleveringen af puljeprojekterne være sket til aftalt tid jf. projektbeskrivelserne. Målemetode Afrapportering Vejdirektoratets målopfyldelsesgrad opgøres på baggrund af Status på anlægsprojekter på Transportministeriets område for 1 og 2. halvår. GTPanlægsprojekterne skal overholde finanslovsbevillingen og være afsluttet i overensstemmelse med de aftalte åbningsår. Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

11 Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Indsatsområde 3 - en sikker, bæredygtig og effektiv vedligeholdelsesindsats Det er Vejdirektoratets opgave at understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor. Vejdirektoratet foretager løbende en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, således at de realiserede arbejder, ud fra en vejfaglig og økonomisk vinkel, bidrager mest muligt til at bevare vejkapitalen under hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed. I forbindelse med Aftale om Bedre veje m.v. af 2. december 2009 er der i forlængelse af finanslovsaftalen for 2010 indgået en flerårig aftale på vejvedligeholdelsesområdet for perioden ( ). Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen og de hertil knyttede mål for efterslæbsindhentning og effektivisering, er baseret på en lang række forudsætninger, herunder eksterne forhold såsom markedspriser, vejrforhold m.v. Såfremt Vejdirektoratet vurderer, at reelle effektiviseringsmål eller mål for efterslæbsindhentning (pga. forværret tilstandsudvikling m.v.) ikke kan opfyldes, skal direktoratet straks underrette departementet. Resultatkrav 3.1 Effektiviseringer m.v. Ifølge Aftale om bedre veje m.v. af 2. december 2009 skal Vejdirektoratet som led i udmøntningen af vedligeholdelsesindsatsen i yde et finansieringsbidrag i form af effektiviseringer (organisationsændring, årsværksreduktion, forbedret indkøb, mindre konsulentforbrug m.v.) på 176 mio. kr. (pl 2010). Den samlede udmøntning af dette resultatkrav fremgår af tidsserien nedenfor, som er prisopregnet. Tidsserie Finansieringsbidraget i form af effektiviseringer på drift og vedligeholdelsesområdet fordeler sig således jf. Vejdirektoratets notat af 19. august 2009: Tabel 3. Effektiviseringsmål (mio. kr.). Akkumuleret opgørelse* År I alt Finansieringsbidrag 0,0 32,2 85,7 182,5 182,5 * Effektiviseringsmålet opgøres akkumuleret, da effektiviseringen på især de kapitalbevarende aktiviteter opnås løbende over hele reparationsperioden. En akkumuleret opgørelse udjævner samtidigt de udsving, som Vejdirektoratet har på vedligeholdelsesarbejder imellem de enkelte år grundet specielt de store bygværksreparationer eller bevillingsfremrykninger.

12 12. Det bemærkes, at effektiviseringsbidraget i 2013 bl.a. blev fastlagt med en forudsætning om afholdelse af et stort matrixudbud i 2012, men i det afholdte udbud indgik ikke, som oprindeligt forudsat, Vejdirektoratets kapitalbevarende aktiviteter, hvilket kan vanskeliggøre opfyldelse af resultatkravet for Målemetode Vejdirektoratet udarbejder, jf. Afrapportering nedenfor, en samlet vurdering af den opnåede effektivisering i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten i forhold til alle elementerne i effektiviseringsprogrammet. Direktoratets opgørelser vil være forbundet med usikkerhed, idet eksempelvis de realiserede indkøbsbesparelser kan være påvirket af andre faktorer, såsom markedsforhold og råvareprisudvikling. Forudsætningerne bag direktoratets vurdering, herunder en kort beskrivelse af foretagne skøn, vedlægges vurderingen. Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Materialet vedr. de opnåede effektiviseringer i 2013 skal afleveres til departementet senest den 1. marts 2014 i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for Resultatkrav 3.2 Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet) På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) skal Vejdirektoratet ved udgangen af perioden have indhentet efterslæb på i alt ca. 1,9 mia. kr., fordelt på ca. 1 mia. kr. til belægninger, ca. 0,85 mia. kr. til små bygværker og 0,05 mia. kr. til store bygværker. Tabel 4. - Mål for indhentning af efterslæb jf. den flerårige aftale for (2010- priser) og de afsatte bevillinger hertil (2013-priser) I alt* Bevilling Belægninger Små bygværker Store bygværker I alt *Bevillingen falder i 2014 til sikkerhedsmæssigt niveau, hvilket betyder, at efterslæbet vil stige. Indhentning i aftalegrundlaget er beregnet ud fra de forudsætninger om bevillinger, priser, trafikforhold, og lovmæssige forhold m.v., der var kendt på dette tidspunkt. Når indhentning af efterslæbet ikke er lig med bevillingsniveauet for det pågældende år, så skyldes det, at efterslæbet hele tiden udvikler sig. Med den nuværende bevillingsniveau frem til 2013 indhentes der et betydeligt efterslæb, og nyt efterslæb neutraliseres stort set.

13 13. Målemetode/ Tidsserie Efterslæbsmålet på 1,9 mia. kr. er et samlet mål for indhentningen, således at mindre efterslæbsindhentning på ét område kan modsvares af større indhentning på et andet område. Den faktiske indhentning af efterslæb hidtil fremgår af nedenstående tabel: Tabel 5. Faktisk Indhentning af efterslæb jf. den flerårige aftale for * 2011* 2012** 2013** Belægninger Små bygværker Store bygværker 0-50 I alt *Indhentning jf. Vejdirektoratets årsrapporter. ** Der fremrykkes belægningsarbejder på 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 jf. regeringens kick -start pakke på finansloven for Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Materialet vedr. efterslæbsindhentningen i 2013 skal afleveres til departementet senest den 1. marts 2014 i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for Resultatkrav 3.3 Drift og serviceniveau på statsvejene På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse ( ) er der blevet fastlagt et bevillingsniveau med tilhørende funktionsniveauer m.v. for Vejdirektoratets drift- og serviceaktiviteter. Det drejer sig om sikkerhedsrelateret drift, kapitalbevarende drift (afvandingssystemer m.v.), service og æstetikrelateret drift (renhold af rastepladser, skilte m.v.), lovmæssigt fastsat drift (elafgifter m.v.), øvrige driftsudgifter (bl.a. trafiksikkerhedskampagner) samt udgifter til drift af trafikledelsessystemer (variable trafiktavler m.v.). Funktionsniveauerne er forskellige for de enkelte drift- og serviceaktiviteter. Eksempelvis er niveauet for den lovmæssige fastsatte drift lig myndighedsfastsatte driftsudgifter (eksempelvis afvandingsbidrag og lign.), mens funktionsniveauet for den kapitalbevarende drift skal sikre, at efterslæbet ikke bliver forøget på aktiviteterne. Ovennævnte funktionsniveauer skal overholdes. Det bemærkes, at Vejdirektoratets driftskontrakter udløb i Derfor foretog direktoratet i 2012 et matrixudbud for en 5-årig periode ( ). Dette blev bl.a. gjort for at opnå forbedret indkøb i 2013 jf. resultatkrav 3.1.

14 14. Udbudsresultatet blev i efteråret 2012 godkendt af Finansministeriet, således at det driftsniveau, som er aftalt i den politiske aftale fra 2009, forlænges frem til Målemetode Senest 1. marts 2014 skal der til departementet afleveres et oversigtsnotat, der giver en status for de enkelte dele af drifts- og serviceniveauet, jf. beslutningsgrundlaget for den politiske aftale (funktionskrav m.v.). Vejdirektoratet vil i 2013 udvikle og implementere et koncept for servicemålinger for at kunne dokumentere, at det aftalte og ensrettede serviceniveau opretholdes på statsvejnettet. Servicemålingerne skal give et retvisende billede af serviceniveauet for driftsaktiviteterne i forhold til sikkerhed, kapitalbevarelse samt service og æstetik. En beskrivelse af konceptet for og implementeringen af servicemålinger i direktoratet sendes i notatform til departementet senest sammen med ovennævnte oversigtsnotat. Indhentning af efterslæbet på den kapitalbevarende del af driftsaktiviteterne indgår ikke i resultatkravet, idet der ikke er indgået en politisk aftale herom. Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Resultatkrav 3.4 Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed I perioden undersøges følgende brugerområder: Tilfredshedsgrad med vinterservice Tilfredshedsgrad med ITS-systemer Med henblik på udarbejdelsen af tidsserier skal der være tale om konsistente og sammenlignelige undersøgelser (spørgeskemaer etc.). Vinterservice (snerydning m.v.) Tilfredshedsmålingen skal i 2013 være mindst 67,5 % på vintertjenesten. Nedenstående tabel viser resultaterne for de seneste 5 målinger: Tabel 6: Opnået tilfredshedsgrad med vinterservice fra År Tilfredshedsgrad 71,3 72,0 67,3 67,1 75,2

15 15. ITS-systemer Tilfredshedsmålingen skal i 2013 være mindst 75 % vedrørende ITSsystemer. Målemetode Der gennemføres en brugerundersøgelse vedr. vintertjenesten. I brugerundersøgelsen skal indgå elementer såsom tilfredsheden med saltning og snerydning på statsvejene. Der gennemføres to halvårlige undersøgelser, hvor den generelle tilfredshed med ITS beregnes som et gennemsnit af de to undersøgelser. Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

16 Støttefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål Indsatsområde 4 - Aftalt tid og kvalitet i ministerbetjeningen Ministerbetjeningen til aftalt tid og kvalitet Vejdirektoratet bidrager i stort omfang til ministerbetjeningen i form af bidrag og slutprodukter (Folketingsspørgsmål, notater m.v.). Produkter til aftalt tid og kvalitet er helt centralt for Transportministeriets departement. I 2011 lå Vejdirektoratets samlede årsbidrag på ca. 750 produkter. Derfor er der tale om en fælles indsats og samarbejdsområde mellem departementet og Vejdirektoratet. Resultatkrav 4.1 Målemetode Vejdirektoratets ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelighed, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Vejdirektoratet fører statistik over ministerbetjeningssagerne. Statistikken bliver kvartalsvis sendt til godkendelse i departementet. Den skønnede anvendelighed vurderes derefter af departementet, som kvartalvist fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendelighed over for Vejdirektoratet. Det er departementets opgave at sikre, at Vejdirektoratet har et opdateret administrationsgrundlag i form af kopi af bidragsprodukter m.v. i ministerbetjeningen. Vejdirektoratet foretager en kvartalsmæssig opgørelse heraf, hvorefter der afholdes et statusmøde med departementet. Tidsserie Udviklingen af resultatkravet fremgår af nedenstående tabel: Tabel 7: Udvikling og mål for rettidighed og anvendelighed for Vejdirektoratets ministerbetjeningssager Rettidighed Skønnet anvendelighed Mål Resultat Mål Resultat Mål Resultat Mål Mål 90 % 91 % 90 % 88 % 95 % 96 % 95 % 95 % 90 % 98 % 90 % 96 % 95 % 98 % 95 % 95 % Afrapportering Resultatkrav 4.2 Der skal afrapporteres på særskilte statusmøder for opfyldelse af resultatkravet efter afslutning af hvert kvartal (april, august, oktober og januar). Der skal endvidere afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i kvartalsrapporteringen. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Klimahandlingsplanen, herunder den indeholdte milepælsplan, udarbejdet i forbindelse med resultatkontrakten for , skal implementeres.

17 17. Målemetode Afrapportering Resultatkrav 4.3 Elementerne i klimahandlingsplanens milepælsplan gennemføres inden årets udgang, og dokumentation herom fremlægges i notat, som danner baggrund for Departementets vurdering af resultatkravets opfyldelse. Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Der fremsendes efter udgangen af året en redegørelse for implementeringen af klimahandlingsplanen, og den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts Vejdirektoratets resultat for året skal i det store hele svare til det budgetterede. Målemetode Afrapportering Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må (for at opnå fuld målopfyldelse) ikke være mere end 1 pct. ved merforbrug og 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto og hovedkonto samlet). Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

18 Overblik Tabel 8 Kodningsskema med pointvægte m.v. i resultatkontrakten for 2013 Produkt Planlægning Transportpolitiske beslutningsgrundlag Indsatsområde Resultatkrav Orientering Klassifikation Ressourcer Vægtning Ekstern Aktivitet 16 point I alt årsværk 16 point Anlæg Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven Økonomisk styring - Mindre anlæg GTPpuljeprojekter Ekstern Effektivitet 12 point Ekstern Effektivitet 10 point Ekstern Effektivitet 6 point Ekstern Effektivitet 6 point I alt årsværk 34 point

19 19. Drift og vedligehold Effektiviseringer m.v. En forstærket vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet m.v.) Drift og serviceniveau på statsvejene Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed Ekstern Effekt/kvalitet 10 point Ekstern Effekt/kvalitet 12 point Ekstern Effekt/kvalitet 4 point Ekstern Effekt/kvalitet 6 point I alt årsværk 32 point Støttefunktioner m.v. Ministersagers rettidighed og anvendelighed Klimahandlingsplan Økonomisk prognosesikkerhed Intern Kvalitet 6 point Intern/ekstern Aktivitet 4 point Intern Kvalitet 8 point I alt årsværk 18 point Tilskudspuljer 5 årsværk - Total årsværk* 100 point

20 Underskrift Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag såvel som Vejdirektoratets strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem opgavehierarkiet omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet koncernfælles strategiske fokusområder og koncernfælles mål for 2013 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette. Kontrakten er en 4-årig rullende kontrakt, dvs. kontrakten justeres/genforhandles hvert år forud for det først gældende kontraktår. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar 2013 til 31. december Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden , mens resultatkravene er ét-årige for Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar 2013 til 31. december Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Transportministeriets interne koncernledelsesinformationssystem såvel som efter andre på forhånd fastlagte forretningsgange. Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at Vejdirektoratets opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for Vejdirektoratet. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordnelsesforhold som Vejdirektoratet har i forhold til Transportministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende overfor ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justering/genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt, når parterne er enige herom. Dato: Dato: Jacob Heinsen Departementschef Per Jacobsen Direktør

21 21. Bilag 1: Opgavehierarki OPGAVEHIERARKI MISSION Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensynstagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. OUTPUT PLANLÆGNING af vejinfrastrukturen ANLÆG af vejinfrastrukturen DRIFT & VEDLIGEHOLD af vejinfrastrukturen STØTTEFUNKTIO- NER Hierarkiet er her kun er vist det overordnede niveau i Vejdirektoratets opgavehierarki - og at der i Vejdirektoratets opgavehierarki er en nærmere specifikation på formål, områder og produkter. ORGANISERING

22 22. Bilag 2: Resultatløn Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimale beregnede resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af resultatkravsopfyldelse. Hvis særlige forhold taler herfor, kan den beregnede resultatløn forhøjes. Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder. Planlægning af vejinfrastrukturen Transportpolitisk beslutningsgrundlag point Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Ingen undersøgelser mv. er gennemført som aftalt, og bidrag til lovgivningsarbejdet generelt har været af lav kvalitet. Delvis resultatkravsopfyldelse 8 point Kun nogle undersøgelser mv. er gennemført som aftalt, og bidrag til lovgivningsarbejdet generelt har været af middel kvalitet. Fuld resultatkravsopfyldelse 16 point Alle undersøgelser mv. er gennemført som aftalt, og bidrag til lovgivningsarbejdet generelt har været af høj kvalitet.. Anlæg af vejinfrastrukturen Overholdelse af projektbevilling point jf. Ny Anlægsbud- gettering Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er 4 pct. af finanslovsbevillingen i 2013 for Delvis resultatkravsopfyldelse 6 point Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er >0 pct., men <4 pct., af finanslovsbevillingen i 2013 for Fuld resultatkravsopfyldelse 12 point For at opnå fuld målopfyldelse skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes som helhed. Det vil sige, at tilførsler i 2013 af de 20 pct., der afsættes på den centrale reserve ( ) jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006, ikke overstiger mindreforbrug i forhold til projektbevillingen for andre projekter i porteføljen, i form af indmeldte billiggørelser i Projekter til aftalt tid og point kvalitet jf. Finansloven Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Flere end et projekt er ikke afleveret til aftalt tid eller kvalitet. Delvis resultatkravsopfyldelse 5 point Et projekt er ikke afleveret til aftalt tid eller kvalitet. Fuld resultatkravsopfyldelse 10 point Alle projekter er afleveret til aftalt tid og kvalitet.

23 23. Økonomisk styring mindre point anlæg Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010 er større end 5 pct. af programpakkernes samlede bevilling. Delvis resultatkravsopfyldelse 3 point Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010 er mindre end 5 pct. af programpakkernes samlede bevilling. Fuld resultatkravsopfyldelse 6 point Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010 er nul eller negativt. Puljeprojekter jf. Aftale om point en grøn transportpolitik Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point 0-74 % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling. Delvis resultatkravsopfyldelse 3 point % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling. Fuld resultatkravsopfyldelse 6 point % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling. Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen Effektiviseringer m.v point Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point 0-74 % af de aftalte effektiviseringer er realiseret. Delvis resultatkravsopfyldelse 5 point % af de aftalte effektiviseringer er realiseret. Fuld resultatkravsopfyldelse 10 point % af de aftalte effektiviseringer er realiseret. Vedligeholdelsesindsats point (indhentning af efterslæbet m.v.) Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point 0-74 % af det planlagte efterslæb er indhentet. Delvis resultatkravsopfyldelse 6 point % af det planlagte efterslæb er indhentet. Fuld resultatkravsopfyldelse 12 point % af det planlagte efterslæb er indhentet. Drift og serviceniveau på point statsvejene Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point 0 74 % af den planlagte indsats overholdes. Delvis resultatopfyldelse 2 point % af den planlagte indsats overholdes. Fuld resultatkravsopfyldelse 4 point % af den planlagte indsats overholdes.

24 24. Undersøgelse af brugertilfredshed point med vintertjeneste Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Tilfredshedsgraden er < 67,5 %. Fuld resultatkravsopfyldelse 3 point Tilfredshedsgraden er 67,5 %. Undersøgelse af brugertilfredshed point med ITS-systemer Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Tilfredshedsgraden er < 75 %. Fuld resultatkravsopfyldelse 3 point Tilfredshedsgraden er 75 %. Støttefunktioner Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål Ministerbetjening - rettighed point og skønnet anvende- lighed Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Ingen krav er opfyldt. Delvis resultatkravsopfyldelse 3 point Et krav er opfyldt. Fuld resultatkravsopfyldelse 6 point Begge krav er opfyldt. Klimahandlingsplan point Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Handlingsplanen er ikke implementeret. Delvis resultatkravsopfyldelse 2 point Handlingsplanen er i overvejende grad implementeret. Fuld resultatkravsopfyldelse 4 point Handlingsplanen er fuldt implementeret. Økonomisk prognosesikkerhed point Ingen resultatkravsopfyldelse 0 point Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal er mere end 2 pct. ved merforbrug eller mere end 3 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto og hovedkonto samlet). Delvis resultatkravsopfyldelse 4 point Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal er højst 2 pct. ved merforbrug eller max 3 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto og hovedkonto samlet). Fuld resultatkravsopfyldelse 8 point Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal er højst 1 pct. ved merforbrug eller max 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto og hovedkonto samlet).

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015

Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 Rev. Resultatkontrakt 2012-2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng

Læs mere

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 1. Driftsdokument 2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen... 3 1.1 Grøn-gul-rød indikator... 3 1.2 Resultatløn... 3 1.3 Evt. uddybende

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Å rs rappo r t 201 3 V e jd i re k to ra te t Årsrapport2013 Vejdirektoratet Dato: Marts2014 Oplag: 1000 Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright: Vejdirektoratet,2014

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse.

Ressourcer til at bevare vejkapitalen. - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse. Case fra Danmark: Ressourcer til at bevare vejkapitalen - processen mellem bevillingsgiver og vejforvalter om ressourcer til drift og vedligeholdelse Søren Fogh Vejdirektoratet i København Danmark sfo@vd.dk

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: 9788770605625

Læs mere

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0

Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0 ISBN: 978-87-93184-47-3 ISSN (NET): 1604-780X ISSN:

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Mål og resultatplan 2018

Mål og resultatplan 2018 Mål og resultatplan 2018 mellem Banedanmark og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement 2. 1 Strategisk målbillede 1.1 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets mission, vision og strategiske

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere