Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Opvækst- og uddannelsesudvalget Mandag den 02. marts 2009 Kl i F2, Frederikssund Mødedeltagere: Anne-Mette Worch (V) Guri Bjerregaard (A) Jesper Henriksen (A) John Schmidt Andersen (V) Mads Bondo Dydensborg (B) Side 1 af 19

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 21 Ressourcetildelingsmodel Sag nr. 22 Indskrivning til børnehaveklasse til skoleåret 2009/10 Sag nr. 23 Sag nr. 24 Forslag til navn for den nye klub efter sammenlægning af klub Vestermose og klub Femhøj Madanalyse på daginstitutionsområdet Sag nr. 25 Skolestruktur Frederikssund By 2 Sag nr. 26 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Marbækskolen Side 2 af 19

3 Sag nr. 21 Ressourcetildelingsmodel Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har ønsket en drøftelse af skolernes ressourcetildelingsmodel. I den nuværende timetildelingsmodel tildeles den enkelte skole undervisningstimer ud fra en række forskellige kriterier jævnfør bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolen. Der tildeles ressourcer udfra mministeriets vejledende timetal samt ressourcer til specialundervisning, dansk som andetsprog og en pulje til holddeling. På en given årgang fordeles timerne i dag mellem skolerne sådan, at 50% af timerne fordeles ligeligt mellem klasserne på årgangen, mens de andre 50% fordeles ligeligt ud fra antallet af elever på årgangen i skolevæsenet. Herefter foretages en sikring af, at den enkelte skole kan tilbyde undervisning på det vejledende timetal. Det fører i dag til en ekstra timetilførsel til tre skoler på i alt 1197 timer. Modellen indebærer, at antallet af klasser på den enkelte skole bestemmes centralt. I Frederikssund Kommune anvendes lovens maksimumsbestemmelse på 28 elever pr. klasse ved skoleårets start som kriterium for hvornår en klasse deles. For skoler med klasser tæt på dette maksimum kan den endelige klassedannelse først fastlægges ved skoleårets start - hvilket giver en stor udfordring til den efterfølgende planlægning på skolen. Det foreslås, at der alternativt anvendes en model, hvor alle timerne fordeles ud fra elevtallet. Herved vil klassedannelsen kunne besluttes på den enkelte skole, og beslutningen vil kunne træffes på et tidligere tidspunkt, hvilket vil lette planlægningen. Det vil betyde, at 4-5 skoler skal have tilført timer fra puljen - i alt 5552 timer. Som bilag er lagt en fordeling, der med udgangspunkt i indeværende skoleårs elev og klassetal fordeler de samme ressourcer ud fra de to modeller. Der er i begge modeller anvendt samme parametre. Modellen viser, at skoler med gennemsnitlig klassekvotient over kommunens gennemsnit får flere ressourcer i den nye model, mens skoler med lavere klassekvotient end gennemsnittet får tildelt færre ressourcer. Forslaget har været sendt i høring i perioden 14/ til 13/ Høringssvarene er samlet i et bilag og der er udarbejdet en kort sammenfatning af høringssvarene. Sammenfatning af høringssvar Høringssvarene fra de enkelte skoler afspejler i nogen grad skolernes gennemsnitlige klassekvotient således at skoler med høj klassekvotient generelt er positive overfor den nye model mens skoler Side 3 af 19

4 med klassekvotienter under gennemsnittet generelt foretrækker den gamle model. Endelig er der skoler der ikke vil pege på nogen af modellerne men ønsker en tredje model eller ønsker beslutningen udsat til efter implementering af skolestrukturdebatten i hele kommunen. Argumenterne for den nye model er i hovedtræk: Opleves som mere smidig i planlægningen Styrker skoler med høje klassekvotienters mulighed for holddannelse Opleves mere retfærdig. Giver den enkelte skole et økonomisk incitament i forhold til at sikre en rationel klassedannelse Eventuelt suppleret med en central pulje Argumenterne mod den nye model er i hovedtræk At den svækker skoler med lave klassekvotienters mulighed for holddeling At klasser på vippen tager ressourcer fra andre klasser Den vil få negative personalemæssige konsekvenser. At skolernes råderum ikke er reelt At det kan være svært at danne klasser på alle trin At folkeskolen er organiseret i klasser og at tildelingsmodellen bør afspejle dette. Det er forvaltningens opfattelse at begge modeller vil kunne fungere, men at det er vigtigt at der fortsat centralt tilbageholdes en pulje af timer som fordeles mellem skolerne ud fra en konkret vurdering. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget: 1. At der træffes beslutning om man vil anvende en ressourcetildelingsmodel der Fortsat fordeler ressourcerne efter en model der fordeler 50 % af ressourcerne udfra elevtal og 50% udfra klassetal eller Fordeler ressourcerne efter elevtal. 2. At der fortsat holdes en mindre del af ressourcen tilbage som fordeles efter forvaltningens konkrete skøn. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Fraværende: John Schmidt Andersen. Udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at fordele ressourcerne efter elevtal og at der fortsat holdes en mindre del af ressourcen tilbage som fordeles efter forvaltningens skøn. Side 4 af 19

5 Bilag: Ressourcetikldelingsmodeller 2. udg Høringsbrev ressourcetildelingsmodel høringssvar vedr ressourcetildelingsmodel jan 2009 Side 5 af 19

6 Sag nr. 22 Indskrivning til børnehaveklasse til skoleåret 2009/10 Journal nr.: Lovgrundlag: Folkeskolelovens kap. 5 specielt 34 og 36 stk. 2 og stk. 3. Sagsfremstilling: Der har været afholdt skoleindskrivning på kommunens folkeskoler. Der er i alt indskrevet 504 børn i børnehaveklasse. I den forbindelse skal Opvækst- og Uddannelsesudvalget tage stilling til klassedannelsen herunder antallet af børnehaveklasser i Frederikssund i skoleåret 2009/10. Til sammenligning kan det oplyses, at der I skoleåret 2007/08 var der 530 elever til indskrivning og i skoleåret 2008/09 var der 517 elever til indskrivning. I det vedhæftede bilag er en oversigt over, hvorledes søgningerne til de enkelte skoler fordeler sig. I bilaget til styrelsesvedtægten for Frederikssund Skolevæsen, er det fastlagt, at der ikke optages børn udenfor distriktet, når elevtallet på klassetrinet overstiger 25 elever. hvis ikke alle kan optages, optages eleverne i følgende rækkefølge. 1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole. 2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole. 3. Dernæst foregår optagelse ved lodtrækning. Det er muligt at imødekomme langt de fleste ønsker om valg af skole, helt præcist 98,02%. Hvad angår de 40 forældre som har ønsket en anden skole end distriktsskolen gælder det at 75% får deres ønsker imødekommet. 7 ønsker til Byvangskolen kan imidlertid ikke imødekommes, og der ville hvis de blev imødekommet resultere i at det gennemsnitlige antal elever i børnehaveklasserne der ville blive på 28,5 elever. (Kopi af ansøgninger vedlagt som bilag). Det er dog besluttet i henhold til reglerne for henvisning til specialpædagogisk bistand, at en fysisk handicappet elev fra Lindegårdskolens distrikt indgår i en lille gruppeordning med en anden fysisk handicappet elev i èn af børnehaveklasserne på Byvangskolen. Denne løsning er anbefalet af såvel PPR som Rigshospitalet. Det vil give de to drenge mulighed for fremadrettet at følges og støtte hinanden i skole og SFO. De to drenge har været sammen siden vuggestue med fornøden hjælp fra samme støttepædagog. Det vil også give god mulighed for at etablere en samlet hensigtsmæssig støtte til de to drenge i hele deres skoleforløb og dermed en god udnyttelse af ressourcerne. Side 6 af 19

7 2 ønsker til Jægerspris skole kan imidlertid heller ikke imødekommes, idet de ville resultere i at det gennemsnitlige antal elever i børnehaveklassen vil blive på 26,33. Hvis bilaget til styrelsesvedtægten følges og de 7 elever til Byvangskolen samt de 3 elever til Jægerspris skole gives afslag, vil klassedannelsen betyde, at der I alt startes 23 børnehaveklasser i skoleåret 2009/10. Fordelingen vil se således ud: Marienlystskolen: 2 klasser med gns. 21 elever i hver klasse Falkenborgskolen: 2 klasser med gns. 16 elever elever i hver klasse Græse Bakkebyskolen: 2 klasser med gns. 23 elever i hver klasse Åbjergskolen: 2 klasser med gns. 20 elever i hver klasse Oppe Sundby Skole: 2 klasser med gns. 22,5 elever i hver klasse Lindegårdskolen: 3 klasser med gns. 25 elever i hver klasse Byvangskolen: 2 klasser med gns. 25 elever i hver klasse Jægerspris skole: 3 klasser med gns. 25,67 elever i hver klasse Solbakkeskolen: 1 klasse med 24 elever i klassen Ferslev skole: 1 klasse med 17 elever i klassen Marbækskolen: 2 klasser med gns. 18 elever i hver klasse Skuldelev Skole: 1 klasse med 25 elever i klassen Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Direktøren for Opvækst og Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget: 1. at bilaget til styrelsesvedtægten følges, således at der oprettes 23 børnehaveklasser for skoleåret 2009/10 fordelt som ovenfor anført. 2. at der meddeles afslag til de 7 elever som har søgt Byvangskolen samt 3 elever der har søgt Jægerspris skole, og at forvaltningen tager kontakt til de berørte med henblik på at finde en anden skoleplacering. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Fraværende: John Schmidt Andersen. Udvalget beslutter at der oprettes 23 børnehaveklasser for skoleåret 2009/2010 fordelt som anført i sagsfremstillingen, samt at meddeles afslag til de 7 elever som har søgt Byvangskolen samt 2 elever der har søgt Jægerspris skole. Bilag: Ansøgning om anden skole, afslag oversigt over alle skoler Side 7 af 19

8 Sag nr. 23 Forslag til navn for den nye klub efter sammenlægning af klub Vestermose og klub Femhøj Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Intet Ny sagsfremstilling efter udvalgets behandling d. 2/ Opvækst og Uddannelsesudvalget har som en del af klubstrukturen besluttet, at Klub Vestermose og Klub Femhøj skal sammenlægges. Den fysiske sammenlægning forventes effektueret i løbet af foråret Institutionerne har instillet to forslag til benævnelse af den nye klub ved skolen i Jægerspris. Forslagene er: 1. Klub Hovedbanen 2. Klub Højen - Fritidsklubben i Jægerspris. Navnene er valgt efter et længere projektarbejde med visioner og mål for den nye klub. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Sektorbudget har ingen kommentarer. Skolechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget: 1. at udvalget vælger et navn til klubben ved skolen i Jægerspris. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 02. februar 2009 Sendes retur med henblik på fornyet behandling. Mads Bondo Dydensborg fraværende med afbud. Fraværende: John Schmidt Andersen. Udvalget beslutter at klubbens navn bliver: Klub Højen - Fritidsklubben i Jægerspris Side 8 af 19

9 Sag nr. 24 Madanalyse på daginstitutionsområdet Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dagtilbudsloven. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget en ændring i dagtilbudsloven, der betyder, at kommunerne senest 1. januar 2010 skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn, som en del af dagtilbudsydelsen. Formålet med loven er at sikre, at alle børn i daginstitutioner får et sundt måltid midt på dagen. En madordning af denne karakter vil medvirke til at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling. Loven fastsætter, at frokostmåltidet skal følge de til enhver til gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Loven angiver endvidere, at børn som har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver speciel og kompleks kostsammensætning, kan fritages for den obligatoriske madordning. Byrådet har som en del af budgetvedtagelsen for budget 2009 vedtaget at frokostordningen skal iværksættes medio Da den nye frokostordning skal i udbud, kan ordningen tidligst iværksættes 1. september 2009 jf. tidsplanen, der er vedlagt som bilag. En nedsat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for forældrebestyrelserne, de faglige organisationer, institutionslederne, kommunelægerne og administrationen har udarbejdet et udkast til udbudsmateriale. Som led i udbudsforretningen indstilles det, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget udsender udkast til udbudsmateriale i høring blandt berørte parter og at Afdelingen for Dagtilbud på næste udvalgsmøde den 30. marts 2009 fremlægger høringssvarene samt et eventuelt revideret udbudsmateriale til endelig vedtagelse. Da den nedsatte projektgruppe har mulighed for at tilrette i udbudsmaterialet indtil onsdag eftermiddag fremsendes udkastet først til udvalgets medlemmer fredag den 27. februar Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Side 9 af 19

10 Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget: 1. at det fremlagte udbudsmateriale sendes i høring hos berørte parter. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Fraværende: John Schmidt Andersen. Udvalget besluttede at udsætte sagen. Bilag: Tidsplan for udbudsproces madservice Side 10 af 19

11 Sag nr. 25 Skolestruktur Frederikssund By 2 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Relevante bekendtgørelser: BEK nr. 500 af 13/06/2003: Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler BEK nr. 802 af 13/07/2004: Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter BEK nr. 615 af 19/07/1993 Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse I Processen omkring en ny skolestruktur i Frederikssund arbejdes hen imod en endelig beslutning om skolestrukturen i område 3 på Byrådets møde den 25. marts Byrådet besluttede på mødet d. 24. juni 2008 at høringsmaterialet vedr. området 3 Frederikssund By - samt yderligere supplerende materiale skulle sendes i høring. Det samlede høringsmateriale har været i høring i perioden 15. august til 1. oktober. Høringsoplægget består af: Samlet høringsmateriale vedr. Skolestruktur i Frederikssundområdet (Er udleveret) Bilag 1 Skema med oversigt over bygnings- og trafikforhold (Er udleveret) Bilag 2 Visionære tanker om skolestruktur. (Er udleveret) Bilag 3. Notat. Fødeskoler og overbygningsskoler vs. tosporede skoler (Er udleveret) Bilag 4. Notat. Alternative beregninger - Udfasning af Falkenborgskolen (Er udleveret) Bilag 5. Samlet oversigt over modeller og scenarier (Er udleveret) Høringsoplægget indeholdt løsningsforslag vedr.: en fremtidig skolestruktur i området, forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune, en centralisering af specialklasserne, forslag til primær placering af Ungdomsskolen. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde d. 15/9-2008, samt et møde med repræsentanter fra skolerne vedrørende prognosematerialet d. 25/ Der er efter høringsfristens udløb udarbejdet en hvidbog, hvor samtlige høringssvar fremstår i deres fulde ordlyd (Bilag 6. Er udleveret). Side 11 af 19

12 Med udgangspunkt i høringssvarene og de afholdte møder er der efterfølgende udarbejdet: Bilag 7 Notat vedrørende skoleprognosen med baggrund i at skoleprognosen er fejlrettet og genberegnet. (Vedlagt). Bilag 8 Notat vedrørende befolkningsprognosens validitet. (Vedlagt) Bilag 9 Notat vedr. trafiksikkerhed og transportomkostninger. (Vedlagt) Det samlede materiale blev fremlagt og drøftet på byrådets budgetseminar d. 19/ De anvendte powerpointdias blev udleveret (Bilag 10). På mødet blev der ønsket supplerende oplysninger og beregninger vedrørende: Mulig flytning af elever fra Bakketoppen for at skabe plads på Marienlystskolen (Bilag 11 - vedlagt) En samlet økonomisk opstilling, hvor muligheden for at sammenligne de enkelte senarier styrkes. Der er derfor udarbejdet en sådan oversigt - se bilag 12. Om det er muligt at rumme overbygningen fra hele område 3 på Marienlystskolen sammen med etablering af 10. klassecenter, ungdomsskole og UU-vest. Det er vurderingen, at det godt kan lade sig gøre ved tilbygning til Marinelystskolen at rumme en ottesporet overbygningsskole sammen med 10. klassecenter, uden at overstige den tilladte bebyggelsesprocent. Det er ligeledes vurderingen, at den trafikale belastning omkring skolestart samt parkeringsforhold ved skolen ikke vil blive mere belastet end den er i dag ved en sådan løsning. Forslaget er beregnet og Indgår i bilag 12 Om hvordan udviklingen i boligmarkedet siden beregningerne om forventet salgsprovenu for Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen blev foretaget i august Det er vurderingen at priserne for den pågældende type ejendomme er faldet mellem 10-15% siden august hvor salgsvurderingen blev foretaget. Det er samtidig vurderingen, at sådan som markedet er ligenu kan det være endog meget vanskeligt at finde købere på kort sigt. Jo længere tid der er til at finde en køber jo mere realistisk er muligheden. Den nedjusterede forventning til salgsprovenuet indgår i bilag 12. Supplerende beregninger vedrørende muligheden for at optimere klassedannelsen ved flytning af skoledistriktsgrænsen mellem Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Der foreligger et notat på beregningerne. Der er stadig vurderingen, at den mulige driftsbesparelse i gennemsnit for perioden vil være 0,4 mio pr. år. (bilag 13 - vedlagt) Udarbejdelse af notat vedrørende en skole på to matrikler med henblik på sammenlægning af Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole. Notatet er udarbejdet. (Se bilag 14) Notatet viser at det er muligt indenfor den gældende lovgivning at sammenlægge de to skolers distrikter til et - og fortsat udbyde undervisning på alle klassetrin på begge matrikler. Klassedannelsen vil derefter skulle foregå efter principper udarbejdet af bestyrelsen. Sammenlægningen vil skulle ske efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne implementeres fra Side 12 af 19

13 skoleåret Overvejelser om minimumsinvestering ved anvendelse af Model S2, hvor Oppe Sundby Skole anvendes som overbygningsskole og Åbjergskolen som fødeskole i en overgangsperiode. Model S2 som overgangsløsning skønnes at være en mulighed - men den vil kræve ikke ubetydelige anlæg ligesom det vil betyde en stor proces i forhold til personalet. Løsningen kan derfor ikke anbefales som overgangsløsning. (Se bilag 15) Tilrettelæggelse af proces vedrørende centralisering af specialklasserne. Fagchefen for kvalitet og særopgaver har beskrevet processen i et notat. I notatet lægges der op til en endelig stillingtagen på byrådsmødet d. 24/ (Se bilag 16 - vedlagt) Forvaltningen har tilbudt deltagelse i de politiske partiers møder med henblik på afklaring af spørgsmål til materialet. Endelig er der gennemført en rundtur i bus for Byrådet med besøg på de fem skoler i Frederikssund by d. 19/ Med baggrund i det samlede materiale er skoleforvaltningens anbefalinger anført nedenfor. Samtidig er den samlede økonomi, hvad angår forventede udgifter til anlæg, forventede indtægter fra salg og den årlige driftsmæssige besparelse der er beregnet i tilknytning til de enkelte forslag anført. Det skal bemærkes, som det er blevet i materialet, at der til de økonomiske beregninger - såvel i forhold til vurdering af anlæg, salg og drift - knytter sig betydelig usikkerhed. En uddybet økonomisk oversigt er vedlagt i bilag 12: Byggeafdelingen har for hver enkelt skole skønnet det samlede vedligeholdelsesefterslæb. Dette fremgår af bilag 1 og af bilag 10. Vedligeholdelsesefterslæbet indgår ikke i den nedenfor opgjorte økonomi. De forslag som skoleafdelingen anbefaler er anført først. Øvrige forslag som alternative forslag. 1A: At skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole ændres, således at Oppe Sundby Skole så vidt muligt forbliver tosporet. Det anbefales at forslaget gennemføres snarest. Driftsbesparelse -0,40 mio. kr pr. år Anlæg 0,00 mio kr. Alternative forslag: o 1B: Som en overgangsløsning at sammenlægge skoledistrikterne for Åbjergskolen og Oppe Sundby skole og gøre Åbjergskolen til fødeskole (0.-6. klasse) og Oppe Sundby Skole til overbygningsskole (7.-9.). Konsekvenser af forslaget er beskrevet i bilag 15. Det er forvaltningens vurdering, at model S2 som overgangsløsning er en mulighed - men at den vil medføre ikke ubetydelige udgifter til anlæg ligesom det vil betyde en stor proces i forhold til personalet. Løsningen kan derfor ikke anbefales som overgangsløsning. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at forslaget tidligst vil kunne realiseres fra Side 13 af 19

14 skoleåret Anlæg i alt Ændret funktion 17,28 mio kr. Tidssvarende skole 1,98 mio kr 19,26 mio kr Drift i alt -2,27 mio kr pr. år o 1C: Som en overgangsløsning at sammenlægge skoledistrikterne for Åbjergskolen og Oppe Sundby skole, hvor begge matrikler indeholder klasse i to spor. Forslaget vil skulle behandles efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne realiseres fra skoleåret Anlæg 0,00 mio kr. Drift i alt -2,27 mio kr. pr år 2A: At Græse Bakkeby Skoles elever efter 6. klasse, fra sommeren 2009 og indtil løsning for midt nord er implementeret, fortsætter deres skolegang på Åbjergskolen. (Forslaget peger frem mod model N1 eller N4) Forslag i alt 0,00 mio kr. pr år Alternative forslag 2B: At elever fra Græse Bakkeby skole fortsætter i pavillonbygninger på Marinelystskolen (Forslaget peger frem mod model N1 eller N4). Forslag i alt 0,34 mio kr. pr år 2C: At elever fra Græse Bakkeby skole fortsætter i pavillonbygninger på Græse Bakkeby Skole og transporteres til anden overbygningsskole i naurfag og hjemkundskab (Forslaget peger frem mod model N5). Forslag i alt 0,54 mio kr. pr år 3A: At der etableres et 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune som selvstændig afdeling ved Marienlystskolen. Anlæg 19,24 mio kr. Drift -0,5 mio kr. pr år Alternative forslag: 3B: At der etableres et 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune som integreret del af Marienlystskolen. Side 14 af 19

15 Anlæg 10. klasse 4,56 mio kr. Drift -0,5 mio kr. pr år 4A: At Marienlystskolen ombygges og opdateres til at være område midt / nords fælles overbygningsskole (4 spor) samt til at rumme ungdomsskolen, UU-vest og pædagogisk center. Der vil være et driftsmæssigt rationale i at ændringen igangsættes snarrest. Anlæg i alt Ændret funktion Tidssvarende skole 7,92 mio kr. 10,10 mio kr. 18,02 mio kr. Drift i alt -1,89 mio kr. pr år Alternative forslag 4B: At gøre Marienlystskolen til overbygningsskole for hele Frederikssund by (8spor). Åbjegskolen gøres samtidig til fødeskole (0.-6. klasse) og Oppe Sundby Skole nedlægges. (Forslaget vil kræve en fornyet høring ligesom nedlæggelsen af Oppe Sundby Skole vil skulle gennemføres efter reglerne om skolenedlæggelse) Anlæg i alt Ændret funktion 5,09 mio kr. Tidssvarende skole 63,88 mio kr. 68,97 mio kr. Drift i alt -4,83 mio kr. pr år Salgsindtægt -51,00 mio kr. 5: At det i forbindelse med forslag 4 drøftes og besluttes enten: 5A: At udbygge Græse Bakkeby Skole til 4 spor; og som følge heraf at udfase Falkenborgskolen og overflytte 35% af Falkenborgskolens skoledistrikt til Åbjergskolen (Scenarie N4) Anlæg i alt 72,4 mio kr. Drift i alt -4,90 mio kr. pr år Salgsindtægt -38,25 mio kr. 5B: At lade Græse Bakkeby Skole forblive en skole i 2 spor fra klasse og at lade Falkenborgskolen ombygges og opdateres til at rumme 3 spor for klasse samt at flytte 15 % af Falkenborgskolens distrikt til Åbjergskolen. (Scenarie N1) Anlæg i alt 32,31 mio kr. Drift i alt -2,60 mio kr. pr år Side 15 af 19

16 5C: At Græse Bakkeby Skole udbygges med 3. fase til klasse, Marienlystskolen fortsætter uændret og Falkenborgskolen nedlægges. (Scenarie N5) Anlæg i alt 69,67 mio kr. Drift i alt -4,50 mio kr. pr år Salgsindtægt -38,25 mio kr. 6. At der igangsættes en særlig proces med henblik på hurtigt at afklare specialklassernes og læseklassernes placering. (Se bilag 16) 7. At der træffes beslutning om et af følgende forslag - senest med virkning fra skoleåret A: Forslag S1: At Åbjergskolen udvides til en firesporet skole fra klasse og Oppe Sundby Skole nedlægges. Forslaget vil skulle behandles efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne realiseres fra skoleåret Anlæg i alt 44,27 mio kr. Drift i alt -3,29 mio kr.pr år Salgsindtægt -51,00 mio kr. 7B: Forslag S2: At Åbjergskolen bliver fødeskole (0.-6. klasse) i syd og oppe Sundby Skole bliver overbygningsskole (7.-9. klasse) i syd. Anlæg i alt 20,26 mio kr. Drift i alt -3,29 mio kr./år Salgsindtægt 0,00 mio kr. 7C: Forslag S4: At der bygges en ny skole i Syd og at Åbjergskolen og oppe Sundby Skole nedlægges. Forslaget vil skulle behandles efter reglerne om skolenedlæggelse og vil tidligst kunne realiseres fra skoleåret Anlæg/grundkøb i alt 220,00 mio kr. Drift i alt -3,29 Salgsindtægt - 122,40 mio kr. pr. år mio kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Side 16 af 19

17 Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. At skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole ændres, således at Oppe Sundby Skole så vidt muligt forbliver tosporet. Det anbefales at forslaget gennemføres snarest. 2. At Græse Bakkeby Skoles elever efter 6. klasse, fra sommeren 2009 og indtil løsning for midt nord er implementeret, fortsætter deres skolegang på Åbjergskolen. 3. At der etableres et 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune som selvstændig afdeling ved Marienlystskolen. 4. At Marienlystskolen ombygges og opdateres til at være område midt / nords fælles overbygningsskole (4 spor) samt til at rumme ungdomsskolen, UU-vest og pædagogisk center. 5. At det i forbindelse med forslag 4 drøftes og besluttes enten: A: At udbygge Græse Bakkeby Skole til 4 spor; og som følge heraf at udfase Falkenborgskolen og overflytte 35% af Falkenborgskolens skoledistrikt til Åbjergskolen. Eller B: At lade Græse Bakkeby Skole forblive en skole i 2 spor fra klasse og at lade Falkenborgskolen ombygges og opdateres til at rumme 3 spor for klasse samt at flytte 15 % af Falkenborgskolens distrikt til Åbjergskolen. 6. At der igangsættes en særlig proces med henblik på hurtigt at afklare specialklassernes og læseklassernes placering. 7. At der træffes beslutning om et af følgende forslag - senest med virkning fra skoleåret A: Forslag S1: At Åbjergskolen udvides til en firesporet skole fra klasse og Oppe Sundby Skole nedlægges. B: Forslag S2: At Åbjergskolen bliver fødeskole (0.-6. klasse) i syd og oppe Sundby Skole bliver overbygningsskole (7.-9. klasse) i syd. C: Forslag S4: At der bygges en ny skole i Syd og at Åbjergskolen og oppe Sundby Skole nedlægges. Tidligere beslutninger: Side 17 af 19

18 Beslutninger: Fraværende: John Schmidt Andersen. ad indstillingens punkt 1. indstiller udvalget forslag 1C ad indstillingens punkt 2. indstiller udvalget forslag 2A ad indstillingens punkt 3. indstiller udvalget forslag 3A ad indstillingens punkt 4. indstiller udvalget forslag 4A ad indstillingens punkt 5. indstiller Anne-Mette Worch (V) og Mads Bondo Dydensborg (B) forslag 5A. Jesper Henriksen (A) og Guri Bjerregaard (A) indstiller forslag 5B ad indstillingens punkt 6. konstaterer udvalget at prcessen er igangsat med henblik på poltisk beslutning i Byrådet møde i juni ad indstillingens punkt 7. indstiller Anne-Mette Worch (V) og Mads Bondo Dydensborg (B) forslag 7A (at Åbjergskolen udvides til en firesporet skole fra klasse og Oppe Sundby Skole nedlægges senest med virkning fra skoleåret ). Jesper Henriksen (A) og Guri Bjerregaard (A) indstiller, at begge skoler bevares indtil der foreligger en afklaring af projekt Ny By i St. Rørbæk. Bilag: Bilag 7 Notat - vurdering af skoleprognosen Bilag 8 Notat vedr. følsomheder i befolkningsprognosen (201008) Bilag 9 Notat: Vurdering af trafiksikkerhed Bilag 11 Notat vedr. Bakketoppen Bilag 12 - Økonomisk opstilling Bilag 13 Notat om ændring af distriktsgrænse Oppe Sundby og Åbjerg Bilag 14 Notat vedr skoledistrikter Bilag 15 Notat S2 midlertidig Bilag 16 Notat vedr specialklasser Side 18 af 19

19 Sag nr. 26 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Marbækskolen Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ved budgetvedtagelsen for 2009 blev der afsat i alt 12,76 mio. kr. fordelt over 2 år med 6,38 mio. kr. i 2009 og 6,38 mio. kr. i 2010 til renovering af Marbækskolen. Indeklimaet på Marbækskolen er blevet undersøgt af Orbicon, der har konstateret temperatursvingninger og manglende udluftning. Der vil derfor blive etableret ventilation i alle relevante områder. Naturfaglokalerne og skolekøkken vil blive renoveret Generelt vil alle vinduer og døre, der ikke bliver udskiftet blive gennemgået og tætningslister udskiftet. Stern vil enten blive malet eller udskiftet, og betonkonstruktionen vil partielt blive udbedret Klasselokalerne i blok vil blive gennemgået og i fornødent omfang renoveret. Bygningen vil ligeledes få udarbejdet i energimærke og alle energibesparende tiltag, der berører de bygningsdele, der i øvrigt renoveres, vil blive indarbejdet i projektet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Udgiftsbevilling på i alt 6,38 mio. kr. Budget har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om: 1. at frigive anlægsbevilling på 6,38 mio. kr. til renovering af Marbækskolen. Beløbet finansieres af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på 6,38 mio. kr. "Budget til renovering af Marbækskolen, herunder ventilationsanlæg." Tidligere beslutninger: Beslutninger: Fraværende: John Schmidt Andersen. Udvalget godkender anbefalingen. Side 19 af 19

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup

REFERAT. Opvækst og Uddannelsesudvalget. Mandag den 26. marts 2007 kl i Slangerup REFERAT Mandag den 26. marts 2007 kl. 15.30 i Slangerup Mødedeltagere: Fraværende: Anne-Mette Worch, Mads Bondo Dydensborg, Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard, John Schmidt Andersen. Jesper Henriksen med

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 25. marts 2009 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen Allan Madsen (A) Anne-Mette Worch (V) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen (F)

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Mandag den 11. august 2008 kl i mødelokale 134 Sct. Michael i Slangerup

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Mandag den 11. august 2008 kl i mødelokale 134 Sct. Michael i Slangerup REFERAT Mandag den 11. august 2008 kl. 15.30 i mødelokale 134 Sct. Michael i Slangerup Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen, Guri Bjerregaard Fraværende: Mads Bondo

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011 Åbjergskolen Oppe-Sundby skole Indskrevet i alt Incl.5 Ønsker anden skole 42 Incl. 5 ønsker anden skole 66 Udsættelser 4 6 Frederikssund Private Realskole 3 6 Førskolestart 1 Andre Privare skoler Stenløse

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mandag den 1. marts 2010 Kl. 15.00 i F7 på rådhuset i Frederikssund Mødedeltagere: Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Redegørelse af ændret klubstruktur i Frederikssund by.

Redegørelse af ændret klubstruktur i Frederikssund by. 21. februar 2012 Redegørelse af ændret klubstruktur i Frederikssund by. Indholdsfortegnelse: side 1.0 Indledning 2 2.0 De eksisterende rammer 2 2.1 Beliggenhed, rekruttering, kapacitet og medlems tal for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014

Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Uddannelsesudvalget d. 5/5-2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00 1. Årsberetning fra skolebestyrelsen. Hvem er skolebestyrelsen? Skolebestyrelsens opgaver Det første år med ny

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt Børne- og Undervisningsudvalget, 25.10.2011 Gladsaxe Kommune Dagsordenspunkt Beslutning samt sagsfremstilling udsendt til høring Beslutning Lokalekapacitet på Værebro Skole på s. 5 i bilag 3 rettes fra

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Åbent punkt - Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen (C) - Sag nr. 10/4157

Åbent punkt - Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen (C) - Sag nr. 10/4157 Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2011-2015 (C) - Sag nr. 10/4157 Administrativ indstilling: Skolechef Ivar Bak indstiller, at Helhedsplanen med de

Læs mere

Navnekonkurrence. Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni Hvad skal skolen hedde?

Navnekonkurrence. Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni Hvad skal skolen hedde? Navnekonkurrence Info. til skoleledere, skolebestyrelser og lærere Juni 2015 Hvad skal skolen hedde? Udgivet af Skoleafdelingen i Frederikssund Kommune Juni 2015 Skoleafdelingen Torvet 2, 3600 Frederikssund

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Skolebestyrelserne kan således ikke nedlægge undervisningssteder eller flytte 0. - 6. klasse fra undervisningssteder uden politisk godkendelse.

Skolebestyrelserne kan således ikke nedlægge undervisningssteder eller flytte 0. - 6. klasse fra undervisningssteder uden politisk godkendelse. Høring om ny skolestruktur i Odsherred Kommune Byrådet i Odsherred har den 9. september 2012 indgået en aftale om grundlaget for en fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune. Dette betyder oprettelse

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere