Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner"

Transkript

1 Scenekunsten er ikke lig med scenekunstens institutioner TEATERRAPPORT Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre og skabe scenekunst med eksportværdi, så kræver det et godt øje for entreprenørerne indenfor dansk scenekunst. Af Nina Larissa Bassett, Tina Tarpgaard, Anette Asp Christensen og Christine Fentz At skabe veje til det nye Fornyelse og udvikling handler om at sætte processer i gang. Hvis det nye skal vinde fodfæste og synlighed, kræver det de rigtige strukturelle og økonomiske forudsætninger. Fornyelse forudsætter risikovillig investering. Det har de tre medlemmer af Kulturministeriets Teaterudvalg, som for nylig præsenterede den længe ventede rapport Scenekunst i Danmark - Veje til Udvikling tilsyneladende også tænkt. Teaterrapporten antyder mulige rammer for udviklingen af det samlede scenekunstområde. Den nævner den ikke-institutionelle scenekunst som et væsentligt sted at sætte ind. Uafhængige Scenekunstnere (US) mener, at dette først og fremmest må udmøntes i anerkendelse af de decentrale, frie scenekunstnetværk - de skal fremover have deres berettigede plads i lovgivningen. Hvis scenekunsten skal forny sig, så er det ikke gjort med en rapport. Danmark skal have en ny teaterlov. Den slags tager tid. Scenekunstens aktører indsender i disse uger høringssvar til rapporten, og Kulturministeren har annonceret en konference inden sommeren som led i denne proces. Vil kulturpolitikerne fremtidssikre scenekunsten, så den også har den eftertragtede internationale appel og eksportværdi, så kræver det politisk handling og et godt øje for 1

2 entrepenørerne indenfor dansk scenekunst: De frie scenekunstnere. Her ligger der et stort udviklingspotentiale, som ikke må gå til spilde. De mange forskellige organisationsformer indenfor dansk scenekunst har hver for sig deres stærke og svage sider. De hænger tæt sammen med den type scenekunst, der produceres og er derfor forudsætning for mangfoldigheden. Naturligvis er det muligt for både store og små institutionsteatre at skabe nytænkende og aktuel scenekunst. Men det betyder ikke, at man fra politisk hold blot kan nøjes med at understøtte de kendte institutioner. Form og indhold hænger sammen, og selve organisationsformen og produktionsmåden kan begrænse mulighederne for fornyelse - eller understøtte den. Hvem er vi og hvad kan vi? Det frie felts kunstnere er ikke ukendte i offentligheden. De nomineres til og vinder Reumertpriser. De får også gode anmeldelser. Men deres arbejdsvilkår er stort set ukendte. Der går tit lang tid, før de nye udtryk, som udvikles i det frie felt, bliver "opdaget" af institutionerne. Nycirkus er et oplagt eksempel. Et andet er "devising". Denne metode, hvor udgangspunktet for en forestilling ikke er et manuskript, begynder nu at vinde indpas i de store teaterinstitutioner. Den har været brugt i en menneskealder i det frie felt - herunder også i det roste og internationalt anerkendte danske børneteater. Den væsentligste forskel i forhold til de etablerede teatre er netop produktionsformerne. De peger ofte tilbage til gruppeteatrets flade strukturer og tilhørende arbejdsmetoder, og der er klare referencer til de kunstneriske teatre som igennem de sidste hundrede års teaterhistorie har stået for udvikling og fornyelse. Disse produktionsformer, karakteriseret ved en ligestilling af udtryksmidler, giver plads, i tid og rum, til afsøgning af udtryk og metoder på tværs af discipliner og fagligheder. Proces og interaktion vægtes, præcis som Teaterrapporten nævner. Dans, fysisk teater, billedkunst og dramatik blandes med nyere tilgange som live art, stedsspecifikke og konceptuelle værker, inddragelse af de nye medier. Genrer opløses og indlejres i nye former. 2

3 Det frie scenekunstfelt er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og entreprenørånd: Små produktionsenheder, ledet af én eller to personer. Med ofte små midler ansættes skuespillere, dansere, performere, scenografer, billedkunstnere, lydog lysdesignere og mange andre specialister til de enkelte projekter. Blandt de frie scenekunstnere ser vi en tiltagende bevægelse over grænserne, og en høj grad af erfarings- og videnudveksling. De freelance-arbejdende scenekunstnere opererer i en global verden og deltager i arbejdsophold og workshops. De opdyrker nye netværks-relationer, grænseoverskridende samarbejder og sikrer DANSK tilstedeværelse på internationale festivaler. På disse punkter henviser Teaterrapporten imidlertid primært til dansen, selv om det frie felt samlet set faktisk opfylder Teaterrapportens anbefalinger. Her vil vi påpege, at det frie felt omfatter dansen og netop er karakteriseret ved at overskride genretænkning. Derfor må den lange række af udviklingsmuligheder, som nævnes i forbindelse med dansen, også omfatte den frie scenekunst. Udvikling og fornyelse af kunstneriske udtryk handler i høj grad om de fleksible rammer, der er til stede for produktionen - fysisk, organisatorisk, såvel som økonomisk. Den kunstneriske æstetik og etik er ikke noget, der tilføjes undervejs. For at gøre en lang og spændende historie kort: Måden man producerer på er bestemmende for det kunstneriske resultat. Det gælder for det frie felt såvel som for institutionsteatrene. Samarbejde på tværs Teaterrapporten giver klart udtryk for det væsentlige i at skabe flere berøringsflader mellem institutionsteatre, de mindre byscener og egnsteatre, projektteatrene og de frie kunstnere. Scenekunstens aktører må udtænke nye måder at samarbejde på for at kunne præsentere scenekunst med aktualitet, engagere og udvide sit publikum og vinde et nyt. Uafhængige Scenekunstnere, kan - som interesseorganisation for det frie scenekunstfelt - kun bakke op om ønsket om mere udveksling og større berøringsflader, men den udvikling kommer ikke af sig selv. Så længe beslutningstagerne sætter kikkerten for det blinde øje, når det gælder det frie felt, bliver ansvaret for feltets muligheder og 3

4 synlighed lagt ensidigt på de eksisterende institutioner. Det skaber ikke synergi, men signalforvirring, eftersom institutionsteatrene har deres egen profil og dagsorden at tage vare på. Under de betingelser er det svært at få synliggjort den frie scenekunstners selvstændige profil. Selvom samarbejde er godt og fortsat vil være en del af fremtiden, løser det ikke problemet: At give det frie felts kunstnere en ligeværdig og selvstændig position, anerkendt som et væsentligt, dynamisk og produktivt felt i dansk scenekunst i egen ret. Ligestilling vil sætte gang i den ønskede dynamik og give plads til hele scenekunstens mangfoldighed, og også være til gavn for et kræsent og ligeså mangfoldigt publikum. En nødvendig undersøgelse De mange års usynlighed gør, at det frie scenekunstfelt har brug for en samlet redegørelse, der hviler på et solidt videnskabeligt fundament, og som ikke påtvinger feltet irrelevante genreopdelinger. Denne kortlægningsopgave blev betonet på US konference Creating Conditions i sommeren 2009 og i US' nyudgivne materialesamling Rå Hvidbog. I interesseorganisationerne for det frie felt - De Frie Koreografer og US, ved vi følgende: Alle medlemmer er freelance-arbejdende kunstnere. De fleste med egen teatergruppe eller kompagni. Ganske få grupper har driftstilskud, og langt størstedelen af de frie scenekunstgrupper er uden mursten, dvs. uden spille og øvelokaler. Kunsten og dens institutioner er ikke uafhængig af samfundets udvikling og politiske prioriteringer. Årsagen til "usynligheden" er delvis historisk: I Danmark var vi i en årrække været dygtige til at skabe mindre teaterinstitutioner. Vore nordiske nabolande havde en anden udvikling. Her er det i dag anerkendt, at scenekunsten har - og har brug for - et ikke-institutionaliseret, frit felt, mens man i Danmark er standset ved de små teatre. Hvis en ny teaterlov på forsvarlig vis skal rumme hele landskabet, er der brug for en redegørelse, der synliggør feltet. Udgangspunktet kan tages i rapporten "Spot på Danmarks skjulte teaterskat" fra 2008, som redegjorde for børneteaterområdet. Det er en opgave for hele scenekunstområdet at være med til at skabe et ordentligt 4

5 grundlag at tale ud fra. Når Kitte Wagner i sit debatindlæg i Politiken d. 2. maj beklager sig over, at arbejdet med at kortlægge, diskutere og evaluere tager tid tid som går fra den kunstneriske virksomhed - så er det set fra vores side en kortsynet holdning - på grænsen til at virke arrogant. Sådan er det givetvis ikke ment - det er kun endnu et eksempel på, at for få ser hele landskabet på én gang. Det frie felt ønsker mangfoldigheden og ser sig ikke i modsætning til institutionerne. Men det er blevet tid til at sætte spørgsmålstegn ved den selvfølgelighed, hvormed man hidtil har betragtet scenekunsten som lig med scenekunstens institutioner. Vækstlag og andre vækster I dag er det sådan, at den økonomiske faktor presser sig ned gennem et gennemkontrolleret, hierarkisk opbygget system. Logikken er, at størst er bedst og ligger øverst. De enkelte led i systemet er bundet af resultatkontrakter, øremærkede midler og i nogle tilfælde politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer. Nederst i tilskudshierakiet har vi de frie, professionelle scenekunstgrupper og scenekunstnere, som - hvis de overhovedet noteres - ofte går under betegnelsen vækstlag. I toppen har vi institutioner, som ofte benævnes flagskibe eller fyrtårne. Den senest tilkomne metafor er 'spydspids': Det ikke-institutionelle felt har ifølge teaterrapporten en afgørende spydspidsfunktion i forhold til hele teaterområdet, idet eksperimenter er netop deres kerneydelse og eksistensberettigelse. (s. 40) Metaforer er altid farlige - en klog mand har sagt, at de er som isbjerge, den største del ligger under vandoverfladen og kan ikke ses. Spydspids er ikke det værste bud og US er enig i substansen. Men det frie felt er ikke til for blot at bringe nye trofæer til de gamle kæmper. Feltet rummer opdagelsesrejsende i ukendt terræn, nysgerrige efter mødet med endnu navnløse vækster, oplevelser, metoder, der kan fremelskes til den endnu ukendte morgendag. Til både det frie og til det institutionelle felt findes der naturligvis vækstlag: Semiprofessionelle, folk under uddannelse, etc. Dette felt bør også indtænkes i den kommende teaterlov. Men at benævne både det reelle vækstlag og det frie, professionelle felt under ét i tale, tænkning og lovgivning, er en fastholdelse i uproduktive og hierarkiske strukturer, som hører fortiden til. Også her ser det ud til, at vi, uanset metaforerne, er enige med Teaterrapportens konklusioner. 5

6 Ligestilling Skal scenekunstens strukturer omtænkes, så må måden man giver tilskud på også forandres. Forslaget om blot at frigive midlerne fra billettilskudsordningen til en udviklingspulje er en utilstrækkelig løsning og vil ramme en lang række frie scenekunstnere, bl.a. de, som arbejder indenfor børneteaterområdet og som i forvejen er økonomisk pressede. Hvis kravet er udvikling over hele linjen og i tilgift "udgiftsneutralitet", virker det langt mere logisk, at alle støttede teatre afgiver en procentdel af deres støtte til puljen. Et forslag, der også er formuleret i rapporten og hvis rimelighed Teaterudvalget bakkede op om ved en paneldebat på Københavns Universitet. Sådan som scenekunsten i den eksisterende konstruktion er støttet, kontrolleret og organiseret, er det indlysende, at også Det Kongelige Teater må være med i ordningen. Det er forståeligt at Skuespilschefen ved Det Kongelige Teater, Emmet Feigenberg, reagerer (Pol. 4. maj 2010). Det Kongelige Teater er en omfattende virksomhed, som er dyr at opretholde. Men der er for så vidt ingen hindring for, at store institutionsteatre i langt højere grad åbner dørene for det nye og mere eksperimenterende og er med til at skabe samarbejder og fx. intensive arbejdsophold for frie scenekunstnere. Forløb, der på sigt kunne udmønte sig i produktioner, hvor de medvirkende frie scenekunstnere fik mulighed for at vise deres egen profil. Måske vil de store institutioner på den måde være i stand til at tiltrække et yngre, nysgerrigt publikum. En sådan tanke står ikke i modsætning til, at Det Kongelige Teater har som væsentlig opgave at fastholde og vedligeholde traditionen. Ægte dialog Ifølge Teaterudvalget skal midler og initiativer varetages af et udvidet Scenekunstudvalg. Her mener vi, at der er behov for transparens i beslutningsprocesser og i fordelingen af midler. Hvis et udvidet Scenekunstudvalg skal kunne løse opgaver, som spreder sig over scenekunstens mange udtryk, kræver det sparringspartnere. Fx et uafhængigt råd af aktive repræsentanter fra hele scenekunstens område. Som led i en reel demokratiseringsproces, bør Scenekunstudvalg og et sådant råd samle hele 6

7 området til høring minimum hvert andet år, hvor fokusområder og begrundelser for særlige initiativer diskuteres, visioner fremlægges, og hvor områdets aktører indbydes til at komme med oplæg: En ægte dialog om scenekunsten. Ord skal blive til politisk handling Teaterudvalget peger på behov, der skal tackles, hvis scenekunsten skal fortsætte stærkt ind i det nye årtusinde. Rapporten er imidlertid mere et visionsindspark end et håndgribeligt forandringsforslag. Det kan man kun betragte som positivt. For det første har vi nu et godt grundlag for at kunne diskutere scenekunstens fremtid, især hvad angår en ny teaterlov. For det andet fordi vi - som rapporten også påpeger - nu må tage fat på spørgsmålet om uddannelserne, som skal følge med de nye kunstneriske udtryk og produktionsformer. For det tredje og måske det mest væsentlige, fordi det er nødvendigt med seriøse tilkendegivelser fra politisk side om det økonomiske grundlag for realiseringen af den tiltrængte lovrevision. US' "Rå Hvidbog" og Teaterudvalgets Veje til Udvikling peger på hver sin måde på, at der findes rige udviklingsmuligheder i dansk scenekunstliv. Disse udviklingsmuligheder skal nødig tabes på gulvet på grund af manglende vilje til at betræde nye veje. En hjørnesten for udviklingen af området - som udvalget også peger på (s.40) er den nye åbne scene i København, som - sammen med en tilsvarende i Århus - skal være det frie felts platform, en forudsætning for ligeværdighed og synlighed. Uafhængige Scenekunstnere opfordrer til en seriøs politisk opfølgning på Teaterrapportens anbefalinger, en opfølgning, der går i dialog med hele scenekunstområdet. Der er brug for ansvarsfuld og modig handling, der sikrer, at visionsdebatten ikke kører fast i skyttegravene mellem allerede afgrænsede territorier. Faktaboks Nina Larissa Bassett - Kunstnerisk leder af TeaterKUNST. Ordførende for Uafhængige Scenekunstnere (US) Tina Tarpgaard - Kunstnerisk leder af Recoil Performance Group. Bestyrelsesmedlem i US 7

8 Anette Asp Christensen - Kunstnerisk leder af Out of Joint produktion. Bestyrelsesmedlem i US Christine Fentz Kunstnerisk leder af Secret Hotel. Tidligere ordførende for US 8

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6 APRIL 2010 veje til udvikling WWW.KUM.DK scenekunst i danmark veje til udvikling rapport fra teaterudvalget scenekunst i danmark veje til udvikling Udarbejdet af Teaterudvalget: Monna Dithmer, Staffan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere