Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015"

Transkript

1 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale

2 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 2 2. Sammenfattende omverdensanalyse 3 3. Formålsbeskrivelse mission og vision 3 4. Strategi og overordnede mål 4 5. Finansielle forhold m.v Afrapportering 6 7. Underskrifter 6 Bilag 1: Omverdensanalyse 7 Bilag 2: Strategi og handlingsplan for Odense Teater i aftaleperioden Generelle forhold vedrørende aftalen Med denne 4-årige aftale indgås der rammeaftale mellem Kulturministeriet og Odense Teater. Institutionen er en selvejende institution, der har Kulturministeriet som hovedtilskudsyder. Rammeaftalen er ikke en aftale i almindelig juridisk forstand. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for institutionens strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i institutionens aktiviteter og de vilkår, der politisk gives herfor. Derudover ønsker staten med denne flerårige aftale at vedkende sig sin overordnede kulturpolitiske forpligtigelse overfor institutionen som kulturinstitution af national betydning. Rammeaftalen konkretiseres i en dynamisk handlingsplan, der udarbejdes af institutionen. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2012 og løber indtil 31. december 2015, hvor den ophører med mindre andet aftales. Aftalen tages op til drøftelse i 2014 med henblik på eventuel fornyelse. Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag giver anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. skal følges med mindre, der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på 2

3 2. Sammenfattende omverdensanalyse Med afsæt i sin mission og vision har Odense Teater foretaget en omverdensanalyse, der er udtryk for teatrets egne vurderinger og analyser. En sammenfatning af omverdensanalysen er vedlagt som bilag 1 til rammeaftalen. 3. Formålsbeskrivelse mission og vision Odense Teaters mission I henhold til lovgivningen på scenekunstområdet skal Odense Teater bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelen ved opførelse af et alsidigt repertoire bestående af ældre såvel som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Som led i sin virksomhed medvirker Odense Teater til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer. Derudover medvirker Odense Teater til dækning af landsdelens behov for opera- og balletforestillinger i samarbejde med andre teatre eller institutioner. Odense Teater er et fyrtårn i skabelsen af et kunstnerisk miljø i Odense såvel som i resten af landsdelen, og er med skabelsen af et levende teaterhus med stor udadvendt aktivitet en væsentlig medspiller i et samlet alsidigt kulturliv i by og landsdel. Odense Teaters vision På baggrund af omverdensanalyse og mission kan Odense Teater formulere sin vision som: Odense Teater ønsker at udbygge sin rolle som Et kunstnerisk fyrtårn i Danmark med indsigt og udsyn Et fyrtårn fordi: - Odense Teater i kraft af sin volumen er i stand til at lyse op i Danmark og konstant søger at vise nye teaterveje for sit nuværende og potentielle publikum. - Fordi Odense Teater ønsker at være et naturligt centrum i landsdelen, når det drejer sig om kunstnerisk produktion, indsamling af viden og formidling. - Fordi Odense Teater fortsat er et attraktivt sted at komme for et stort og mangfoldigt publikum. Indsigt fordi: - Odense Teater konstant har føling med sit nuværende og sit potentielle publikum, og hele tiden har fokus på at skabe det optimale møde mellem publikum og teater. - Odense Teater konstant finder samarbejdspartnere og kolleger, som repræsenterer det ypperste inden for deres scenekunstneriske felt, og som i deres virke ved hvad det vil sige at afsøge kunstens grænser inden for de givne rammer. - Odense Teater vedblivende forsøger at udvikle samarbejdsformer som i maksimalt omfang frisætter viden og kunstnerisk kreativitet på alle niveauer i organisationen. 3

4 Udsyn fordi: - Odense Teater konstant arbejder på at give teatrets publikum de bedste oplevelser både før, under og efter de enkelte forestillinger, uanset om de præsenteres på Odense Teater eller andre steder. - Odense Teater konstant er på udkig efter strømninger eller bevægelser i både ind- og udland, som kan have betydning for tilstrømningen af publikum til Odense Teaters forestillinger. - Odense Teater fortsat medvirker til at sætte scenekunst på den nationale politiske dagsorden. - Odense Teater søger samarbejde med andre aktører for at kunne trække på andres viden og dele ud af sin egen. 4. Strategi og overordnede mål Nedenstående mål er baseret på ovenstående mission og vision samt Odense Teaters strategi, som i sin helhed er vedlagt som bilag. Strategisk indsatsområde Mål Kunstnerisk udvikling Sætte markante kunstneriske spor og samtidig bevare en høj tilstrømning af publikum ved at finde balancen i repertoiret mellem det velafprøvede populære, og det nye og eksperimenterende. Være det naturlige centrum i landsdelen, når det drejer sig om kunstnerisk produktion, indsamling af viden og formidling af scenekunst. Publikum Give teatrets publikum de bedste oplevelser før, under og efter de enkelte forestillinger, bl.a. ved at byde publikum den bedst mulige service. Tiltrække et nyt publikum blandt børn og unge. Være opsøgende og udvikle teateraktiviteter, som har mennesker med anden kulturel baggrund end dansk som målgruppe. Samarbejde med andre teatre, herunder turnésamarbejde, samt kunstneriske uddannelsesinstitutioner Gennemføre co-produktioner med og tiltrække gæstespil fra teatre fra både ind- og udland - herunder projektteatre. Samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Udnytte teatrets bygninger til samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst, herunder særligt de kunstneriske uddannelser. Forretningsudvikling Øge publikumsunderlaget, bl.a. gennem udvikling af teatrets markedsføring og øget anvendelse af nye medier. Herudover skal Odense Teater indgå i en samarbejdsaftale med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, som formaliserer det hidtidige samarbejde. 4

5 5. Finansielle forhold m.v. Institutionens finansielle forhold i aftaleperioden ( ) er sammenfattet i nedenstående oversigt. Mio. kr. / sæson * 2011/ / / / /16 Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Indtægter i alt 74,1 73,8 73,6 73,4 73,4 - heraf Driftstilskud fra Kulturministeriet 55,4 55,0 54,6 54,4 54,4 Øremærkede tilskud fra Kulturministeriet 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Egenindtægter - billetsalg 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Egenindtægter - udlejning, forpagtning mv. 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 Fonde og sponsorer 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 Udgifter i alt 73,6 73,7 73,6 73,4 73,2 - heraf Produktionsudgifter (løn mv.) Øvrige produktionsudgifter 41,7 3,7 42,1 3,6 42,0 3,6 44,0 3,6 44,1 3,6 Administrationsudgifter 10,6 10,6 10,6 8,5 8,5 Udgifter til PR og markedsføring Bygningsvedligeholdelse og afskriv. 4,4 4,1 4,5 4,1 4,5 4,1 4,5 4,0 4,5 4,0 Øvrige bygningsudgifter og inventar 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 Renter 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 Årets budgetterede resultat 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 Forventet egenkapital pr. 30. juni ,1 20,2 20,3 20,3 20,3 *) Tilskud fra Kulturministeriet beregnes som summen af halvdelen af de budgetterede tilskud fra Kulturministeriet i to på hinanden følgende finansår. Driftstilskud Statens driftstilskud fastsættes årligt på finansloven. Ændringer i driftstilskuddet I de tilfælde, hvor der som følge af den årlige vedtagelse af finansloven gennemføres generelle eller selektive besparelser, kan der ske en reduktion af driftstilskuddet. Budget, regnskab og revision Reglerne for budget, regnskabsaflæggelse og revision fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 5

6 6. Afrapportering Opfølgning på aftalen foregår én gang om året på et virksomhedsmøde. Grundlaget for afrapporteringen er årsrapporten, hvor teatret forholder sig til opfyldelsen af de overordnede mål i rammeaftalen gennem en redegørelse for årets faglige og økonomiske resultater og forudsætninger, som disse fremgår af handlingsplanen. I årsrapporten redegøres endvidere for hvordan teatret har arbejdet med anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. 7. Underskrifter Den Den Odense Teater Kulturministeren Susanne Ursula Larsen Bestyrelsesformand Uffe Elbæk 6

7 Bilag 1 til rammeaftale Omverdensanalyse I omverdensanalysen har Odense Teater beskrevet den omverden som teatret er afhængig af. Omverdenen defineres som: - Publikum forstået som nuværende og kommende, eller ønsket publikum. - Odense Teaters offentlige tilskudsyder, som er Kulturministeriet. - Odense Teaters nuværende og kommende sponsorer/tilskudsydere. - Andre institutioner i den nære og fjerne omverden. Uddannelsesinstitutioner m.v. (herunder Syddansk Skuespillerskole og Musikkonservatorium og Det Kgl. Teaters Balletskole) - Andre teatre i både den nære og fjerne omverden. Herunder de øvrige landsdelsscener som Odense Teater deler historie og interesser med. - Andre kulturinstitutioner i nære og fjerne omverden. - Presse/massemedier - Virksomheder/leverandører af teaterrelaterede produkter m.v. Publikum: Publikum er den helt afgørende forudsætning for at teatret som institution overhovedet kan eksistere. Derfor er samspillet med det nuværende publikum, kombineret med en indsats for at få nye publikumsgrupper i tale, vigtig. Vi gør det her for publikum, skal være den grundlæggende sætning for alle ansatte på Odense Teater. Den gennemsnitlige teatergænger i Odense Teater er i dag en kvinde imellem år, Odense Teater vil aktivt søge at opdyrke nye publikumsgrupper, som enten vælger teatret som kunstform fra, eller som i kraft af manglende kendskab undlader at vælge teatret til. Til disse grupper hører i overvejende grad: Børn både med og uden følge af forældre (primært sammen med institutioner og lign.), Unge, mænd og mennesker med anden kulturel baggrund end dansk. Tilskudsydere: Odense Teaters offentlige hovedtilskudsyder er Kulturministeriet. Dette betyder at Odense Teater kontinuerligt vil sikre at dialogen hertil fungerer optimalt, både når det gælder udarbejdelse af rammeaftaler, rapportering m.v. men også meget gerne i forbindelse med udvikling af nye ideer og initiativer. Af andre indtægtskilder kan nævnes: - Billetsalg - Sponsorer - Projektstøtte i forbindelse med særlige arrangementer. - Samarbejdspartneres støtte i forbindelse med særlige arrangementer (Samarbejdsproduktioner, fælles præsentationer m.v.) - Udlejning/forpagtning Odense Kommune spiller en naturlig rolle i Odense Teaters daglige liv. Ikke alene på grund af placeringen, men også fordi der i flere tilfælde har været mulighed for at trække på Odense Kommunes ekspertiser og ressourcer. 7

8 Herudover bør det undersøges om de enkelte kommuner i Region Syddanmark i højere grad kunne have interesse i at bidrage til driften af Odense Teater bl.a. ved at undersøge mulighederne/interessen for at spille decentralt rundt i regionen. Også på de større scener. Andre institutioner/uddannelsesinstitutioner: Af både historiske og interessemæssige årsager eksisterer der tætte bånd mellem Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS). Samarbejdet er reguleret af samarbejdsaftaler som beskriver transaktionerne mellem parterne. Odense Teater er herudover knyttet til de øvrige kunstneriske uddannelser inden for dansk scenekunst og vil fortsat etablere praktikordninger for f.eks. instruktør-, scenograf- og teatertekniker studerende. Herudover er det væsentligt at Odense Teater opretholder gode relationer til skoler, gymnasier, universiteter, andre uddannelsesinstitutioner og ikke mindst de øvrige kunstneriske uddannelser i Danmark. Dels for at kunne formidle billetter til de studerende, men også for at opretholde levende referencegrupper, som teatret kan gå i dialog med omkring emner og projekter som har interesse for begge parter. Andre teatre i både nære og fjerne omverden: Der er for Odense Teater ingen tvivl om at vi deler historie og interesser med landsdelsscenerne i Aarhus og Aalborg. Derfor er det også naturligt, at vi deler viden om mange ting og manifesterer os som en samlet enhed over for tilskudsydere, interesseorganisationer m.v. For Odense Teater er det dog vigtigt, at vi ikke ser andre aktører på scenekunstområdet som konkurrenter. Tværtimod ser vi kun fordele ved at udveksle ideer og tanker, ligesom vi inspirerer hinanden og lader os inspirere. Dette gælder både lokalt, nationalt og internationalt. Derfor optager det os heller ikke hvilke organisatoriske tilhørsforhold de enkelte aktører har, som det optager os hvad de har på hjertet rent kunstnerisk. I lyset af den stigende globalisering vil Odense Teater meget gerne udvide sine interesser til også at omfatte udenlandske samarbejdspartnere og co-producenter. Bl.a. derfor er vi gået med i et EU projekt omkring publikumsbevægelser i en globaliseret verden. Andre kulturinstitutioner: Odense Teater har en naturlig interesse i at være i kontakt med andre kulturinstitutioner, også de som ikke har scenekunst som primært interessefelt. Dels fordi andre kunstformer naturligt vil gøre deres indtog i tværkunstneriske produktioner i årene der kommer, dels fordi vi kan inspireres og lære af andre tilgange til kunst som hhv. begreb og håndværk. Denne udveksling kan finde sted både lokalt, nationalt såvel som internationalt. Presse og massemedier: Odense Teater er en vigtig aktør i den samlede oplevelsesøkonomi i Danmark. Derfor er vi også afhængige af den omtale som både den trykte og den elektroniske presse kan give os. Samtidig kan vi konstatere, at pressen bliver sværere og sværere at lokke til. Hvor vi som teatre for nogle år siden blot skulle holde premiere for at blive anmeldt, er det i dag en kamp om overhovedet at blive omtalt især af de landsdækkende medier. Dette giver os selvsagt nogle udfordringer som handler om alternative kommunikationskanaler og ekstremt målrettet markedsføring. 8

9 Bilag 2 til rammeaftale Strategi og handlingsplan for Odense Teater i aftaleperioden Handlingsplanen er en udmøntning af de konkrete mål i strategien, som danner grundlag for den indgåede rammeaftale mellem Kulturministeriet og Odense Teater for perioden Odense Teater ønsker i perioden at: - Sætte markante kunstneriske spor og samtidig bevare en høj tilstrømning af publikum ved at finde balancen i repertoiret mellem det velafprøvede populære, og det nye og eksperimenterende. o Fortsat kigge på repertoiret med publikums briller og vedblivende præsentere de bedste dramatikere, instruktører, skuespillere, scenografer m.fl. som kan hjælpe os til at nå de kunstneriske mål. o Mindst én gang i hver sæson vil vi præsentere ny eller mindre kendt dramatik, som vi mener kan få et stort publikum på Store Scene. o Bruge teatrets scene U-Teater til at iværksætte sceniske eksperimenter, hvor vi kan flytte på både de kunstneriske og formidlingsmæssige parametre. Målet er at tiltrække unge mennesker og vil bl.a. bygge på de erfaringer man har gjort sig andre steder. o I form af co-produktioner og egentlige gæstespil med teatre fra både ind- og udland - herunder projektteatre - trække på andres viden og erfaringer om teater. Samtidig vil vi indgå konstruktivt i drøftelser med andre teatre om egentlige residency forløb o I forbindelse med forestillinger med børn som målgruppe, vil vi arbejde sammen med teatre og folk fra ind- og udland (Instruktører, scenografer, skuespillere m.v.), som har særlig indsigt i arbejdet med denne målgruppe. o Fortsætte med at være opsøgende og udvikle teateraktiviteter, som har mennesker med anden kulturel baggrund end dansk som målgruppe. o Deltage aktivt som koordinator og inspirator i forbindelse med THEATRON, som er et projekt under EU, og som repræsenterer et samarbejde mellem 12 større og mindre teaterproducenter i Europa. Målet er at udvikle nye publikumsgrupper, samt at afdække publikumsbevægelser på et europæisk plan. o Gør vi det? o Lever publikumstilstrømningen og sammensætning op til vores forventninger? o Får vi lavet kunstnerisk/teknisk evaluering på alle forestillinger? o Lykkedes det også at få unge i teatret? o Får vi etableret publikumsundersøgelser, som giver et klarere billede af hvem vores publikum er? o Får vi etableret drøftelser med andre teatre om egentlige residency produktioner? o Får vi etableret aktiviteter hvor mænd er målgruppen og kommer de? o Får vi etableret aktiviteter som har mennesker med anden kulturel baggrund end dansk? o Lykkes det at få etableret en international brugerundersøgelse? Hvad kan vi lære af den? - Løbende evalueringer og afrapportering. 9

10 Være det naturlige centrum i landsdelen, når det drejer sig om kunstnerisk produktion, indsamling af viden og formidling af scenekunst o Undersøge mulighederne for at etablere et netværk af spillesteder i Region Syddanmark, som kan modtage et udvalg af Odense Teaters forestillinger og give dem spilleforløb som dækker behovet. o Arbejde for at borgere i landsdelen, som bor langt væk fra Odense Teater, kan få særlige transportordninger eller særlige transportrabatter i forbindelse med teaterbesøg på Odense Teater, hvilket i givet fald skal ske gennem sponsorater fra relevante trafikselskaber. o Indgå i samarbejdsrelationer med både Odense Kommune og andre kommuner omkring etablering af særlige scenekunstaktiviteter, herunder samarbejde med Odense Kommune omkring etableringen af et Musik- og Teaterhus. o Holde øje med og forholde os aktivt til Sønderborg Kommunes bestræbelser på at opnå status som EU Kulturby i o Får vi transportordninger etableret? Hvorfor? Hvorfor ikke? o Får vi etableret et netværk af spillesteder? o Indgår vi i samarbejdsrelationer med kommunerne i Region Syddanmark? o Bliver det nye Musik- og Teaterhus realiseret? og opstår der nye synergieffekter? o Får vi etableret kontakter til Sønderborg Kommune? Give teatrets publikum de bedste oplevelser før, under og efter de enkelte forestillinger, bl.a. ved at byde publikum den bedst mulige service. o Udvikle et servicekoncept som forbedrer den samlede teateroplevelse både i forhold sig til de kunder som fysisk køber billetter på teatret, og de kunder som benytter sig af elektroniske/virtuelle billetkøbsmuligheder. o Undersøge muligheder for at spille teaterforestillinger i egnede rammer der hvor publikum færdes. (Udendørsforestillinger, Sitespecifik etc.) o Forsøge at skabe større sammenhæng mellem publikumsområder og scenerum med det formål at gøre teateroplevelsen mere hel. o Tilbyde restaurant og cafemuligheder som kan ramme teateroplevelsen ind. o Får vi udviklet et bæredygtigt servicekoncept? o Kommer teatret til at spille i andre end de traditionelle rammer? o Får vi skabt større sammenhæng mellem publikumsområder og scenerum (brugerundersøgelse)? o Får vi lavet en restaurationsform som gør teatret interessant både før og efter teateroplevelsen? 10

11 Tiltrække et nyt publikum blandt børn og unge, samt have særligt fokus på mænd som målgruppe. o afsøge muligheder for indførelse af en rabatordning særligt designet til børn og unge. Både individuelt og i forhold til institutioner. o Samarbejde med kunstnere som har særlig viden om børn og unge. o Deltage i netværk som arbejder specifikt med børn og unge som kunst- og kulturforbrugere. o Samarbejde med andre kulturinstitutioner om at udvikle tilbud til børn og unge. o Iværksætte forestillinger i repertoiret, som kunne have mænd som målgruppe. o Bruge THEATRON projektet til at undersøge hvad andre teatre gør i forhold til disse målgrupper. o Får vi indført attraktive rabatordninger til børn og unge? - Kommer de? o Finder vi de relevante kunstnere? Får vi selv viden? - Hvordan? o Laver vi forestillinger hvor mænd er den primære målgruppe? o Kommer vi ind i relevante netværk? o Samarbejder vi med andre kulturinstitutioner? o Hvad kan vores THEATRON partnere lære os? Hvad kan vi lære dem? Være opsøgende og udvikle teateraktiviteter, som har mennesker med anden kulturel baggrund end dansk som målgruppe. o Udvikle netværk som har deltagelse af mennesker med anden kulturel baggrund end dansk. o Tilbyde forestillinger som i indhold og form har fokus på relevante problemstillinger for mennesker med anden kulturel baggrund end dansk. o Have særligt fokus på mangfoldighed i rekruttering af både kunstnerisk-, teknisk- og servicepersonale. o Får vi etableret netværk som har relevant deltagelse? o Tilbyder vi forestillinger som er relevante? o Bliver andelen af personale med anden kulturel baggrund end dansk større? 11

12 Gennemføre co-produktioner med og tiltrække gæstespil fra teatre fra både ind- og udland - herunder projektteatre. o Arbejde med at etablere co-produktioner med teatre fra både ind- og udland, herunder projektteatre, både inden for rammerne af THEATRON og udenfor. o Arrangere gæstespil fra både ind- og udland under teatrets billetkøbsordninger. o Tilbyde teatret som ramme for egentlige residency ophold. o Får vi etableret co-produktioner med teatre fra ind- og udland? o Får vi arrangeret både nationale og internationale gæstespil? o Tilbyder vi egentlige residency ophold? Samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. o Tilbyde udvalgte forestillinger fra Folketeatret i vores forskellige billetkøbsordninger. o I aftaleperioden indgå i samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Formen kan være et samarbejde om at tage en allerede produceret forestilling fra Odense Teater ud på turné eller det kan have form af en egentlig co-produktion med Folketeatret, hvor forestillingen fra starten planlægges til at spille såvel på Odense Teater som på en turné, der faciliteres af Folketeatret. o Tilbyder vi Folketeatrets forestillinger for vores publikum? o Får vi etableret egentlige co-produktioner Folketeatret? o Kommer nogle af vores forestillinger på turne med Folketeatret? Udnytte teatrets bygninger til samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst, herunder særligt de kunstneriske uddannelser. o Udnytte Odense Teaters bygninger til samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst, herunder de scenekunstneriske uddannelser. Odense Teater vil her fortsat etablere praktikordninger for f.eks. instruktør-, scenograf- og teaterteknikerstuderende. Odense Teater vil derudover generelt indbyde til et samarbejde med de kunstneriske uddannelser i regionen, hvor teatrets faciliteter bl.a. kan danne platform for de studerendes værker og opførelser. o Udmønter dette sig i konkrete præsentationer og forestillinger? o Indgår vi de relevante aftaler? 12

13 Øge publikumsunderlaget, bl.a. gennem udvikling af teatrets markedsføring og øget anvendelse af nye medier o Indgå samarbejde med sammenlignelige teatre omkring markedsføring mhp. egentlig udveksling af viden o Tilbyde relevante medarbejdere den nødvendige uddannelse i markedsføring via nye medier. o Trække på de erfaringer som vi tilegner os i regi af THEATRON projektet vedr. markedsføring. o Byde publikum den bedst mulige service gennem en vedvarende udvikling af organisationen og iværksættelse af de nødvendige uddannelsesmæssige tiltag blandt personalet. Herudover er det vores mål at: Have Markant fokus på styring og på gode interne samarbejdsrelationer, samt gode relationer til teatrets omverden for at fremme de kunstneriske processer. o I det videst mulige omfang følge anbefalingerne om god ledelse i selvejende institutioner (udgivet af Kulturministeriet i 2011). o Indføre evalueringsprocesser for de enkelte projekter/produktioner således at vi vedblivende formår at tilføre organisationen fælles ny læring. o Fortsat have fokus på udviklingen af vores markedsføring af vores aktiviteter og blive skarpe omkring nye medier. o Aktivt medvirke til at skabe et arbejdsklima på Odense Teater som lever op til moderne standarder, både hvad angår det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Ikke kun fordi Odense Teater skal være et behageligt sted at arbejde, men fordi vi tror det fremmer de kunstneriske processer. o I vores organisationsstruktur sørge for, at den enkelte medarbejders nærmeste leder til enhver tid står til rådighed for at understøtte medarbejderen i at arbejde og træffe beslutninger, som fremmer de fælles værdier/mål. o Udarbejde præcise beskrivelser af vores publikumsservice, så alle på Odense Teater, uanset funktion er i stand til at understøtte denne service. o I form af fælles lokalaftaler, understøtte medarbejdernes muligheder for at bidrage optimalt til de kunstneriske processer. o Indgå en samarbejdsaftale med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, som formaliserer det hidtidige samarbejde. o Udnytte Odense Teaters bygninger til samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst, herunder de scenekunstneriske uddannelser. Odense Teater vil her fortsat etablere praktikordninger for f.eks. instruktør-, scenograf- og teaterteknikerstuderende. Odense Teater vil derudover generelt indbyde til et samarbejde med de kunstneriske uddannelser i regionen, hvor teatrets faciliteter bl.a. kan danne platform for de studerendes værker og opførelser. 13

14 o Tager vi anbefalingerne med i vores arbejde? Hvordan? o Gennemfører vi evalueringer på alle forestillinger? Lærer vi af dem? Hvad? o Vi vil udvikle en dynamisk markedsføringsmanual, som er til løbende debat og evaluering. Gør vi det? o Er vi som ledere dygtige nok til at understøtte vores medarbejdere? Supervision til ledere/mellemledere. o Får vi lavet handleplaner for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø? o Virker vores servicekoncept over for publikum? Brugerundersøgelser. o Får vi lavet det nødvendige aftalesystem? o Får vi indgået en brugbar og fremadrettet samarbejdsaftale med SMKS? 14

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015

Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 2 Rammeaftale for Aalborg Teater for 2012-2015 Aftalen 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 2 2. Sammenfatning af omverdensanalyse

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Hvad er baggrunden for beslutningen om en ny teaterstruktur? I KbhT s strategi for 2015/16-2018/19 konstaterede bestyrelsen i maj 2015, at det økonomisk kun lige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Resultataftale for Den Jyske Opera for

Resultataftale for Den Jyske Opera for Resultataftale for Den Jyske Opera for 2008-2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedr. aftalen side 3 2. Formålsbeskrivelse side 4-5 3. Omverdensanalyse side 6-7 4. Den Jyske Operas strategi side

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen]

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen] Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende [Vælg datoen] 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftalens formål... 3 Baggrund for rammeaftalen... 3 Rammeaftalens parter...

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne.

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1. Teater Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution. Holbæk Drama College

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution. Holbæk Drama College Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 J.nr. 60-14005 OV/- Vedtægter for Den Selvejende Institution Holbæk Drama College 1. Status, navn og hjemsted Holbæk Drama College

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Det Københavnske Teatersamarbejde. - strategi 2015/ /19

Det Københavnske Teatersamarbejde. - strategi 2015/ /19 Det Københavnske Teatersamarbejde - strategi 2015/16-2018/19 Teatrene og deres omverden Teatrene møder udfordringer i omverdenen, der peger i vidt forskellige retninger. En teaterchef skal på én gang skabe

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Børn & Unge Teatret i Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Den Jyske Opera. Rammeaftale for 2012-2015

Den Jyske Opera. Rammeaftale for 2012-2015 Den Jyske Opera Rammeaftale for 2012-2015 mission 1 1 Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedr, aftalen side 3 2. Omverdensanalyse side 3 3. Eormålsbeskrivelse og vision side 4-5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2013 2016 Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere